3. de JAGER SchiedL Kunstkring ter ruste gegaan te VOETBAL komt met Pinksterverrassingen ya 29 jaar cultureel werk leerlingen van Huishoudschool maken overuren Wilton-handbal naar Lohne Gisteravond de laatste toneel uitvoering 'Excelsior' gaf reprise van Jahreszeiten Burgerlijke stand Oecum. Pinkster- diensten TAXI v EUROTAX 69 460 Uit de tweede divisie Hermes-Xerxes SVV- Wilhelmina Honkbal met Pinksteren Hoofd Ulo-school vraagt ontslag Niv. Roti. Toneel „Niemand van ons" kon niet bevredigen Kinderen gooien inventaris woon schip in water Diefstallen KOELKASTEN KOPEN... en GELD TOE KRIJGEN Afval-brand sloeg over Gitaarensemble Muziekschool bereikt finale ,«Oe' Gusto's Muziekver. geeft uitvoering Softbaltoemooi van „Schiedam" Prijswinnaars op stadhuis ontvangen Variété voor E.H.B.O. SCHIEDAM :.'A- Koeriersters iri-; VBlJDAG 31MEI1963 Advertentie I.M.) (Advertentie t.M polyester voor de mooiste Mystère, zo solide en zo gemak kelijk te wassen en bovendien niet strijken. En van die zelfde onvolprezen polyester Mystère verkopen wij morgen drie verschillende Ingeweven randen, ïn drie ver schillende hoogten, elke meter Uic de prijsklasse van 6 a 7 gul den, nu door elkaar voor nog géén drie gulden vijftig. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze drie soorten wondermooie Polyester Mystère, in drie verschillende hoogten, (U koopt dos de breedte) voor één prijs, per meter voor CHit tel, of schriftteir. SCHIEDAM, vrijdag. De meisjes van de Huishoud- en Industrieschool hebben woensdag en donderdag overuren ge maakt. Belde dagen werd er 's middags en 'savonds twee uur les extra gegeven om le ouders de gelegenheid te gevun te den wat bun dochters al allemaal kunnen pifsteren op het gebied van koken, twlen, kinderverzorging en zo voorts. Lekkere luchtjes kwamen uit de kook- loitalen, waar maaltijden volgens Hollands en Deens recept werden bereid, maar ook harten en koeken en andere lekkernijen werden klaargemaakt In het leslokaal van de leerlingen kinderverzorging ontbraken alleen de kleuters, verder stond alles ge reed voor de viering van een kinderver- jaardag; feestelijke tafels, compleet znet alle soorten lekkers, dat een kinderhartje kan begeren en eigengemaakte feestmut- sen. Maar ook keurig gedekte tafels voor andere feestelijke gelegenheden zagen er bijtonder verzorgd uit. Ia een ander lokaal waande men zich in een echte winkel. Hier krijgen de wisjes hun opleiding tot leerling-ver koopster. Zy leren hier vast aan de om- Eemig te wennen, terwijl zij tevens het vtrkoopstersvak onder de knie knjgen. De Huishoud- en Industrieschool telt nu "0 leerlingen. Het gebruikelijke leerpro- Sramma is al uitgebreid met de cursus voor leerling-verkoopster en in septem ber wordt hieraan nog de cursus voor «erling-kapster aan toegevoegd. SCHIEDAM, vrijdag. Zaterdagmor- (pn vertrekt de handbalvereniging WÜ- :jon Fyenoord naar Duitsland voor een k«iibezoek aan de handbalvereniging ,B Weiss in Lohne. Deze Duitse ver- bracht met de paasdagen een be- e5' 'au Schiedam. Zaterdagavond spelen vier teams in de sporthal van Lohne, een. van de van noord-Duitsland. Zondags de teams tegen, elkaar uit in het i™. "Wat de verdere plannen van deze uut$e vereniging zijn, Is niet bekend, P?®J£ dat er grote plannen zijn gemaakt, l wel het feit, dat er ook een mu- «ekvereniging is ingeschakeld. Met (je paasdagen moesten de teams V® Blauw Weiss in Schiedam hun meer- erkennen in onze stadgenoten in het pinksterweekend zullen zij "Vatiche willen nemen. SCHIEDAM, vrijdag In het Passage- theater is het toneelgordijn gisteravond' voor het laatst opgehaald voor een uitvoe ring van dc Schicdamse Kunstkring. Ne gen cn twintig jaar lang heeft deze Kunst kring het goede toneel van beroeps-gezel schappen In Schiedam gebracht en zo een vooraanstaande plaats ingenomen In het culturele van onze stad. Nu is het afgelo pen. De Schiedamse Kunstkring is ter ruste gegaan, ,,'tls jammer, maar er is niets aan te doen", heeft S. K.-voorzitter Admiraal In zijn afscheidstoespraak ge zegd. Voor de oorlog, maar vooral in de eerste jaren daarna heeft de Kunstkring zeer grote belangstelling ondervonden in Schie dam. Er is een tijd geweest dat van elk to neelstuk twéé uitvoeringen gegeven wer den om alle leden in staat te stellen het stuk te 2ieiï. Toen dat om technische re denen met meer mogelijk was, werd een wachtlijst voor het lidmaatschap ingesteld. Doch deze aanvankelijk lange lijst kromp steeds in cn verdween tenslotte. Toen brak een zorgelijke tijd aan voor het bestuur, want het ledental zakte zelfs tot beneden het financieel aanvaardbare. De Kunstkring telt nu nog 500 trouwe leden, wat niet voldoende is om de grote zaal van het Passage-theater te vullen, maar ook met om de Kunstkring finan cieel in staat te stellen een verantwoord toneel-programma te brengen. Een van de redenen van de dalen de belangstelling ïs ongetwijfeld de opkomst van de televisie, doch het is niet de enige reden. Om de achteruitgang it stuiten heeft de Kunstkring nog getracht met de ande re grote Schiedamse lustellingen op cultu reel gebied, teweten de Toonkunst en de Katholieke Kring, die met dezelfde euve len te kampen hebben, te komen tot een cultureel centrum. Doch dit plan Is gestuit op de tegenwerking van de kant van Ka tholieke Kring. Deze laatste stelt nu, na het verdwijnen van de Schiedamse Kunst kring, het lidmaatschap open voor de SJK.- leden. r zijn dit laatste seizoen klachten ge weest aver het peil van de geboden uit voeringen. „Hopenhjk zijn dit dezelfde klachten die het bestuur ook heeft", ver klaarde de heer Admiraal, die onthulde dat het bestuur echt niet te kiezen heeft uit een groot repertoïr van stukken. In feite is er weinig te kiezen. In de helft van de gevallen is het etenvoudig zo: dit stuk of geen. Tot slot heeft de Admiraal een aantal personen bedankt voor hetgeen zij voor de Kunstkring hebben gedaan. Dat wa ren Passage-directeur H. Jansen en to neelmeester J. Visser, ook burgemeester en wethouders van Schiedam die financi eel de helpende hand hebben toegestoken en het bestuur van Toonkunst die tot steun m de strijd zijn geweest Maar voor al ook het echtpaar Suyker, dat met zo veel zorg de administratie voerde, secre taris T. Hemnunga die veel werk heeft gehad aan het verzorgen van de program ma's en penningmeester Brevet, die de grote zorg voor de kas had. Zo is de Schiedamse Kunstkring ter rus te gegaan. Echter niet voor goed. „Want liet bestuur heeft ergens in liet achter hoofd nog de hoop, dat de Kunstkring eens terug zal komen. Doch voorlopig legt het bestnur het bijltje er bij neer, ver klaarde de heer Admiraal. Gouba, JHM-gstraat 29. ikdeiyt Museum, dag. 10—1? uur, zo, 12 7*1? uur: Schilderijen van Minoxu Agata (Tokïol. BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: De Ijzervreter, Jiraopole, 2, 7, 9,15 uur: Slavenschip, tfjivDIVERSEN "oweutram, 8 uur: Gem. Nijverheids avondschool uitreiking getuig- schriften. 8 uur: p.v. Veveo feestavond. (Advertentie LM.) Wacht geen dag langer, nu het voorjaar is, om Uw kleine van de zo zeer ontbeerde frisse buitenlucht te laten genieten. Zorg dan dat ook bij U deze licht lopende vlotte wandel- wagen klaar staat, zodat er geen uur verloren gaat. Horgen houden wij een speciale verkoop van een grote partij wandelwagens, van een van de meest bekende wandelwagen- fabrlkanten. Wandel wagens (norms'e prijs 44.75) met witte bandjes, nylon lagers, en verchroomde duwer, uitstekend verend, koopt U morgen voor nog géén dertig gulden. Zaterdagmorgen, om 9 uur be gint de verkoop van deze wan delwagens, geheel en makkelijk opvouwbaar toe .een handig, plat voorwerp,- in' leuke, frisse kleuren, Géén tel. of schrift. best Dit riante bankstel (1095,—), ontworpen door vooraan staande architecten, is uJfgevoerd in stool en schuim rubber. Echt een bankstel voor mensen die leis oparts zoeken. U vindt het bij: woninginrichting broersvest 64-66 SCHIEDAM, vrijdag. Het vrfiwel laat ste voetbalprogramma van het seizoen heeft voor enkele Schiedamse clubs Pink sterverrassingen ln petto, PPSC, DHS en SVDPW zouden een greep naar het kam pioenschap kunnen doen, mits de naaste concurrenten zouden verliezen. Specula tive strijd dus. B|j de KNVB-ers komen zaterdag geen Schiedamse teams in het veld. Voor PPSC is de match tegen ZWSH vastgesteld en PP komt heel dicht by de trofee ais Fiershil en Heinenoord zo vrien delijk willen, zijn te verliezen. GSS speelt zaterdag een uitwedstrijd zonder belang. Bij DOS '32 zullen de Gustomannen niet gemakkelijk de winst behalen. Misschien dat de stadgenoten het dan 25-jarige GSS een jubileumgeschenk willen geven. Zaterdag: PPSC 2HWH 4; PPSC 4- Rozenburg 3; MVV 27-3GSS 3. Op diverse velden wordten Pinkstertoer- nooien georganiseerd. Excelsior '20 heeft de strijd tegen. Roodenburg niet gehaald zoals we voorspelden. De zwartwitten. zijn volgend seizoen weer derde klnsser. Toch kunnen, ze als waardig afscheid van de tweede klas maandag in Thurlede van VFC winnen. Derdeklasser DHS heefteen uitzonderlijk zware taak. In Flakkee wint men meestal niet van de stoere club met die naam. Het technisch vaardige DHS moet winnen omdat het leiderschap anders vrijwel zeker aan HOV dient te wonden overgedragen dat in Dordt van RCD gaat winnen. Als DHS in de normale vorm speelt moet op Flakkee zij het na een enerverend duel gewonnen worden. Verder: Alphen 2Excelsior *2Q-2;Schïe- dam 2-CW 4; ïn het afdelmgsvoelbat zou SVDPW het kampioensfeest kunnen vieren als Nado V 's middags om 12 uur verliest van SVDP, Dan kan SVDPW om half drie bij stad genoot Wilton Feyenoord met het behalen van de volle winst het KNVB-erschap herwinnen. Dit is echter zo speculatie! dat we vrezen dat Nado V. voorbij of in ie der geval naast SVDPW komt. De zenu wen zullen zo hevig van invloed zijn dat we zelfs nog niet zien dat SVDPW vlot wint van stadgenoot Wilton. We hopen echter dat het sympathieke team van Toon Hardeman de kracht heeft toe te slaan. De overigen: PEC 2—Martinit 2; Tediro 3—SFC 2; SVDPW 2—WE 2; Sparta 13— Excelsior "20-5; Overmaas 9-SYV 10; Overmaas 8—SW 9; DJS 5Demos 5; DEII 3—Ursus 3; Fortune 7—Hermes DVS 9; Overmaas 10—Hermes DVS 10: Excelsi or '20-10—HOV 8; Spartaan '20-15 Mar. tinit 5; WF 5—NRC 5; DHS 7—Demos 6; DRL 0—SFC 6; Crooswijk 3—DHS 8. SCHIEDAM, vntfdag. De Arbeiders Zangvereniging 'Excelsior' heeft gister avond üi' Arcade een gecombineerd con cert gegeven, waaraan het dames- en kin derkoor van de Rotterdamse zangvereni ging "Kleine Stem West' en het Jongens koor 'Jong Orpheus' aan medewerkten. Het geheel stond onder leiding van di rigent Leo Smit. Een hoogtepunt vormden de fragmen ten uit 'Die Jahreszeiten' van Jos. Kaydn, waarvan Excelsior eind vorig jaar in de Grote Kerk met andere Schiedamse koren een uilvoering gaf. De gedeelten warden nu gezongen door het gemengd koor van Excelsior en het dameskoor van Kleine Stem West- Een bijzonder hartelijk applaus was de beloning voor de jongens van Jong Or pheus, die enkele eenstemmige liedjes en een canon heten horen. Samen met het kinderkoor van de Kleine Stem gaven zij een bijzonder aardige opvoering van de 'Woudcantate' van Emïel Hullebroek. Met opgeheven hoofden naar de heer Smit zongen zij ook zonder moeite de lange, en vooral voor kinderen niet zo eenvoudige tekst. Ook de meer populaire liedjes van Karsemeycr, zoals 'Peter* gingen hen best af. SCHIEDAM Geboren: Ronald J. 33, zv C. A. Dingemans en J. C. C. van Pelt; Benjamin G. zv J. Muis en A. de Kramer; i Marijke dv T. Korporaal en M. Bas; Eli sabeth dv I. B. Warmenhoven en E. van de BïLt; Robert zv M. Latooij en E. Dik; Arthur zv A. H. Schipper en C. F. Heeres. SCHIEDAM vrijdag De oecumenische Raad van Kerken organiseert 2 pinkster diensten. Zaterdagavond het avondgebed in de evangelisch Lutherse Kerk. Aan vang 19.30 uur. Voorganger: dr. L. J. Caze- mier. "Voor dit laatste avondgebed van het seizoen is een speciaal liturgie samenge- steld. Op zondag 2 juni, eerste Pinksterdag, wordt in de Opstand ingakerk een oecume nische dienst gehouden. Liturg in deze dienst is ds. J. Couvee. De prediking zal worden verzorgd door ds, J. W. Schokking R'dam. Aanvang 19 uur. (Advertentie LM.) EUROTAX TELEFOON SCHIEDAM, vrijdag Hel opruimen van de restanten van de voetbalcompetitie gaat met grote snelheid. Voor de Pinkster dagen Is een dubbel-programma vastge steld. Her mes-P VS dat in dc laatste drie wed strijden S punten verzamelde, ontvangt zaterdagmiddag om 4 uur in H&rga Xer xes. Het zal niet meevallen om deze ploeg met Faas Wilkes in de voorhoede te ver slaan. Tevoren wordt «m 2 uur een wed strijd tussen de Jeogdploegen van Hennes en Volendam gespeeld, Daarna komt om 6 uur het vierde Hermes-team uit tegen DCV 4. - Op Pinkstermaandag speelt Hennes 1 uit bij Hilversum en het derde team speelt in Vlaardïngen de serm-derby tegen For- tuna3. Tenslotte speelt Hermes ook nog op woens dagavond om 7 uur m Harga tegen Longa Uit Tilburg. SVV ontvangt op Pinkstermaandag aan de Wesifrankclandsedijk Wilhelmina. De rond-groenen kunnen een paar puntjes nog best gebruiken, maar dat geldt even eens voor de Bosschenaren, die ongeveer evenhoog geklasseerd staan. Het zal oen pittige stryd worden tegen de Bossche ploeg. Zaterdag speelt SW 1 in Hilversum to gen 't Gooi, dat nog kans heeft op aan sluiting op de kopploeg en daarvoor ook zal willen vechten. Aan de bosrand speelt SW ,2 zaterdagmiddag om 4 uur tegen concurrent DOS 2, waarbij de kansen op de titel op het spel staan. De SW-jeugd, reeds zeker van promotie zal in Velsen zonder zenuwten kunnen spelen tegen VSV. Het derde team speelt bü VCS 2 en SVV" 4 bij ONA 2. Maandag speelt SW 3 om 10 uur in Harga tegen Unitas 2 en het vierde team gaat dan naar Gouda 2. SCHIEDAM, vrydag Voor de honk haillefhebbers liiedt het Pluksterprogram- ma drie dagen achtereen aantrekkelijke wedstrijden met als hoogtepunt maandag de derby Schledam-DHS tussen leermees ter cn leerling. Hoewel Schiedam zondag een puntje verloor en DHS graag een fel gevecht zal leveren tegen de oude gerou tineerde Scbiedam-ploeg, geloven we toch dat Schiedam in een spannende xnatch de sterkste zal blijven op eigen terrein. Zaterdag speelt SW in Nijmegen tegen De Hazenkamp, Nu de roodgroene forma tie aan kracht wint kan de oude rivaal geslagen worden. SW 2 gaat met kans op kleine winst zaterdag naar Sparta 3. DHS 2 ontvangt-zaterdag RFC 3 in KetheL Bo vendien wordt op de terreinen aan de Schiedam se weg het duel DRZHerman dad gehouden, nu DRZ met goede resul taten is gestart lijkt een kleine zege op de sterke Rotterdammers wel mogelijk. Schiedam 3 is zaterdagmiddag om drie uur gastheer voor Sparta 4, ook hier spanning met geringe winstkansen. Schie dam 4 gaat zaterdag naar Dordrecht om van The Hawks 2 te winnen. Maandag middag krijgt Schiedam 2 het in de uit wedstrijd tegen PSV 2 in Eindhoven heel moeilijk. VLAARDÏNGEN, Vrijdag De heer E. aan, het hoofd van de Willem de Zwij ger-ulo, heeft als zodanig ontslag ge vraagd. Moeilijkheden met de huisvesting schij nen de voornaamste oorzaak te zijn. HET leven van de Schiedamse Kunst kring is ivcl als een nachtkaars uit gegaan. De belangstelling voor de op voering gisteravond door het Nieuw Rot terdams Toneel van „Niemand van Ons" van Siegfried Lcnz was gering, niet meer dan een half-volle zaal. Maar ook het stuk zelf kan niet aangemerkt worden aLs een hoogtepunt In het nu afgelopen seizoen. Dit lag niet zo zeer aan het spel van de tonelisten (uitsluitend mannen) als wel aan het feit dat de auteur de pretenties van zijn gegeven niet waar heeft kunnen maken. Lenz probeert aan te tonen dat wan- ..eer het in. een land mis loopt met het staatsbestel, het niet alleen de leiders 2ijn die schuld hebben, maar dat ook de grote massa van overigens nette mensen hierin met vrij gaat. Maar hiervoor maakt hij gebruik van. niet geheel deug delijke argumenten. Hij laat de dictator (want daar gaat bet om) gebruik maken van negen eerzame burgers (die overigens allen, ook behoor lijk boter op het hoofd blijken te heb ben) om een tegen hem gericht complot te ontrafelen. Hij schept echter een on wezenlijke situatie door deze mannen in écu cel samen te brengen met de pleger van een aanslag. Het doel is hem zo de namen van de andere comploteurs te ont wringen, doch de man wordt in de cel vermoord voordat hij iets heeft bekend. Deze negen mannen waren niet zo on schuldig, zoals blijkt bij een „terechtzit ting" wanneer een nieuw regime ontstaat als de dictator uit de weg is geruimd. DOCH de auteur heeft vooral ver zuimd om van deze negen mannen ook werkelijk levende, aavaardbare figu ren te maken. Hans Tiemeyer kwam nog het best int de verf; met zijn groot speel- talent zag hij zelf kans de platitudes die hem in de mond werden gelegd als grote ;en ook spitse wijsheden te laten klinken. Ook Pieter Lutz zag nog kans een le vensechte rauwe bul van. een chauffeur neer te zetten: zoals Bernhard. Droog een prachtig boertje uitbeeldde, dat meer zorgen, heeft voor z'n geit, dan voor het leven var» zijn medemensen. Johan Schmitz, Wim Hoddes, Robert Sobels, Sacco van. der Made, Lex Schorel en Piet van der Meulen kregen geen kans zich te ontplooien, terwijl Eric Schneider te wa zig bleef als de student, die zich tot een revolutionaire leider ontwikkelt. Rob de Vries had de regie van dit niet bevredigende stuk. Johan G re ter had ge zorgd voor een decor met sfeer. SCHIEDAM, vrydag. Door een open staand raam van liet woonschip „Dc tijd zal bet leren", dat aan de Westvest Mgt, zijn gisteren naar men aanneemt twee jongetjes van 4 en 5 jaar naar binnen ge klommen. Allerlei spullen, zoals potten verf, een laddertje en een aluminiumplaat gooiden ze overboord, De foto's die aan de wand hingen haalden zij uit de lijstjes en wierpen ze eveneens in het water. Van een hiernaast liggend woonschip gooiden zij diverse dingen die op het dek lagen, zoals bloempotten, een overall en kinderspeelgoed, in het water. (Advertentie 1M.) Het klinkt even vreemd, maar als je bedenkt, dat een gemiddeld gezin plm. 3.aan voedsel per week weggooit, dan is onze 225 LITER GEZENSKAST a 2.50 PER WEEK beslist geen luxe! Uw vertrouwde adres: BROERSVELD 108-134 Telefoon 6 97 03 SCHIEDAM, vrijdag. In de in aan bouw zynde flat aan de Daltonstraat zijn gisteren twaalf kisten, met spiegelruiten door brand vernield. De schade bedraagt 6500.—. De werklieden van een in aanbouw zijnde flat aan de Dieselstraat zouden in hun schaftuurtje wat afval verbranden. De wind deed de vonken overslaan naar de andere fiat waar de kisten met de spie gelruiten stonden. Bekisting en kozijnen gingen in de vlammen verloren. De brand weer bestreed het vuur met twee hoge- druk-spuiten en een lagedruk-spuit. Achter de garage D. Koster aan de Nieuwe Damlaan ontstond gisteravond brand in een stapel oude papieren zakken Waarschijnlijk hebben kinderen het vuur aangestoken. De jeugd liet tien minuten later nog maals de brandweer uitrukken. Nu voor een brand in een voor afbraak bestemd tuinhuisje op het volkstuinencomplex De Vijfsluizen. Het hele huisje ging in de vlammen verloren. K.R.O ,-muziehweds trijd SCHIEDAM, vrijdag. - Het gitaarensem- ble van het school orkest van de Schie damse Muziekschool is ln dc finale ge komen vat» een door de KRO gehouden wedstrijd voor schooïorkestcn en -ensem bles. Zaterdag G juli zullen zij met de overige finalisten in de directe uitzen ding 'Studio Twee* strijden om de hoogste plaats. De uitzending is van 14.05 tot 15.15 uur. De overige ensembles van de Muziek school, de accordeons, de blokfluiten, de strijkers hebben de voorronde niet ge haald, maar het gitaarensemble is door de KRO-jury in de hoogste categorie CA) ingedeeld. Een bijzondere prestatie de lerares mevrouw "W. Menningh en deze vijf leerlingen. SCHIEDAM, vrijdag. De winkelruit van de radiohandel W. K. aan de St. Li- duinastraat Is gisternacht met een kei ver nield. Dit de etalage zyn twee transistor radio's verdwenen. Van dc gevel van de vishandel J, A. T. aan het Rubensplem zijn drie vlaggen gestolen: een rood-witte, een blauwe en een. witte met de afbeelding van drie ha ringen. De personenauto van de heer J. K. ii gisternacht voor zijn woning aan de Wa- rande gestolen. Het nummer van de auto is XX 00-66. (Advertentie Ï.M.) Als anderen U op hec strand be nijden om Uw handige Spray bus Sunny Time zonnebrand olie,. waarvan de overbekende prijs 3.95 Is... dan hebben zij geen Idee, dat U hem kocht tijdens deze speciale aanbieding voor nog géén gulden. Sunny Time zonnebrand-olie,- met extrazonnefiIter, geschikt voorde gevoeligste huid. Sunny Time geeft Uw huid een fraaie bronskleurige tint en voorkomt pijnlijke verbranding. SCHIEDAM, vrjjdag. - Gusto's Mu ziekvereniging geeft vanavond onder lei ding van dirigent B. Boerman een con cert in de Plantage, aanvang 8 uur. Het programma is: Mars der Medici, Jac. Wichers; Marinarella (ouverture), Fuclk- Stalmeier; Rhapsodïe over zeemanslied jes, H. C. v. Lijnschoten; Optreden v. d. drumband; Flots du Danube (wals), Ivanovici; LTmpressario in. Angustie, Cuziarosa-Mól; Mars Finale. (Advertentie T.M.) spaar*.., door nu te kopen Zij, die hem gisteren nog koch ten voor 6.75, betaalden geen cent te veel, want hij Is het dubbel en dwars waard. Morgen verkopen wij deze housecoats van een zeer mooie kwaliteit No Iron poplin, met handige grote zakken, een vlot model met achtersluklng voor nog géén vier gulden. SCHIEDAM, vrijdag. De immer Ü'verige functionarissen van. de s.v, h.v, „Schiedam" hebben voor zondag een softbal toernooi uitgeschreven. Om tien uur starten de wedstrijden In twee poules op de velden in Harga. In poule A spe-. Icn Nepiunus 1 uit Rotterdam, Storks I en VODO 1, beiden uit Den Haag en Schiedam 1. In poule B zUn ingedeeld BHC 1 uit Blijdorp, Celeritas 1 cn VODO 3 belden uit Den Haag cn Schiedam 2. Deze mooie sport wordt pas drie jaar door „Schiedam" beoefend. Het dames team behaalde al direct in het eerste jaar het kampioenschap, terwijl het tweede team aardig mee kon komen. Ook vorig seizoen is aardig gespeeld. Nu wordt een aardige kans geboden aan da mes en meisjes om kennis te komen ma ken met deze sport. Zondag in Harga, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN, vrijdag De vijf jonge prijswinnaars van de teken- en op stelwedstrijd, die ter gelegenheid van de Dag van Europa in maart was uitgeschre ven voor de leerlingen van de scholen ook in Viaardingen, zijn gistermiddag op het stadhuis ontvangen. De bekroning van hun werkstukken leverde hun een boe- kenbon en het Europa-insigne (de E ïn het groen) op. Dit laatste attribuut werd de vijf kinderen, door de wethouder van onderwijs, de heer H. X. van Minnen, op- SCHIEDAM, vrijdag. De Kon. Ned, Ver. EHBO, afd. Schiedam, geelt op za terdag 8 juni in gebouw Arcade, aan vang 7.30 uur een grote Variété-show, waaraan tal van bekende artiesten mede werken. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote spuitbussen Sunny Time zonne brandolie, AA voor i Gé to tef. af schriftbei». De volgende leerlingen van. het gewoon lager onderwijs wonnen een prys en wa ren dus gistermiddag aanwezig op het stadhuis: Greetje Noordewier, Erasmus- school; Peter van der Schaft, Prof. dr. V.H. Rutgersschool; Ria Vonk, Hugo de Grootschool; los Paalvast en Jac. de Rid der, lagere technische school. De uitreiking van de prijzen door de wethouder werd bijgewoond door het hoofd van de afdeling onderwijs der ge meente, de hoofden van de scholen waar de prijzen heengingen en de heer Baan, gemeentelijk inspecteur voor het onder wijs. De heer Van Minnen wenste de kin deren geluk met het behalen, van de prij zen en vertelde nog eens, dat de Europese gedachte de betekenis der tolmuren, de grenzen tussen de landen, steeds minder doet worden. „De tollen van vroeger zul len zo plaats maken voor een eendrachtig Europa, waarin de samenwerking vele mogelijkheden schept," zo zei hij. VLAARDÏNGEN, vrijdag De inmid dels reeds ter hand genomen berstratings- werkzaamheden aan de Schied ams eweg zijn thans zover gevorderd, dat direct na de pinksterdagen de rijbaan van deze weg zal worden, opgebroken. In verband hier mede zal m.i.v, 4 juni de Schiedamseweg tussen het Verploegh Chasséplein en 'de Arnold Hoogvlietstraat voor alle ver keer worden afgesloten. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze house coats ln de maten JÏ8 tJtft -48 en in frisse kleuren, voor Ciin tel- of schrift, tut. MEER KEUS BETERE PASVORM SMALLE Pi/P WÏDC PVP 4^ Radio en BBB televisie T.V. huren bijzonder gemak, kelijk. 59 cm beroemd merk 5 99 per week, zonder aan betaling, nooit geen repara tiekosten De Jager, Broers- velcE 108-134. Nu de tyd om een fijne koelkast te bezitten De Ja ger, Broensveld 108-134, heeft de koelkast van uw dromen klaar staan. 125 1 Friventa 298.—, '135 L Marijnen 298.— 16G L 398.—. 210 L 468.—. 225 L 498.De betaling Is geen probleem. Reeds vanaf 2,60 p.w. zonder vooruitbetaling, ook Electrolux ia voorraad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1