Schilderij moet boeien Sleephopperzuiger bij Gusto tewater Lawaaig reisje op Sla venschip Een van de grootste van Europa - i STh««& Wiegman: KUNSTHANDEL IN PASSAGE BESTAAT KWART EEUW Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Leukerds kopen uranium-mijn P.v. Veveo maakte met 'Betje regeert' toneeldebuut ACCURATE MEDEWERKER Burgerlijke stand Pinkstermaandag start tweekamp jeugd tilcl schaken ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER a. distillateursknecht AFSLUITING BEURSBRUG Koeriersters HERENHUIS Ï00R ZELFBEW0NING ZATERDAG 1 JUKI (Advertentie I.M.) - kE\/'si;gèJï, je schildert niet alleen voor jezelfook voor je medemens senm Boymans. En nog veel meer. Por tretten maak ik ook veel. Hief,; al die krantenknipsels, heeft mijn. vrouw voor me verzameld. Hier is ook een Brief van Koningin Juliana, waarin ze bedankt voor het schilder^ dat ik voor haar verloving met Prins Bcmhard heb gemaakt. En dan dit", een grote envelop met door de tfjd vergeelde, maar ook recente kranten recensies komt te voorschijn. Het zijn er heel wat. En er zijn maar heel weinig, die niet bijzonder gunstig, zijn. Hij .wijst" op öe vele schilderijen en tekeningen, die aan.de wanden van de woonkamer van; zijn huis aan de Tweede Tuinlaan hangen. Die; zijn niet allemaal van heat.': Alle kinderen kunnen tekenen. De jongste 2oon .(7) maakt graag karikaturen, van de twee oudsten, die in militaire dienst zitten, is .er een op de-avond-academie. Zoon Diet is leerling van de Rotterdamse academie voor beeldende kunsten en van hem hangen.ook werken in de winkel in de Passage. De enige dochter tekent en schildert-ook, maar zij doet het in haar vrije tijd. na haar kantoorwerk. De èni~. ge uitzondering op die artistieke aanleg varmt.de 14-jarige Frahs, die een, door1 de hele familie bewonderde, uitgesproken technische aanleg-heeft. „Kijk, dit Is mijn laatste, schilderij. Zeg maar eerlijk hoe je het vindt". Het Is een horizontaal: en vertikaal lijnenspel in vage rode,- blauwe en grijs-zwarte kleu ren, een Impressie van de raffinaderijen aan de' overkant. „Het gaat naar de Pihkstertenioon- stelljng iri de Technische School in Over- schie. Mijn. vader, hij is nu 82 jaar, ex poseert ook. Eén keer' hebben we een tentoonstelling in het museum van Schie dam gehad. Dat was nog onder de heer C. H. Swagerman sr. Ongeveer 150 wer ken hingen er van Schiedamse schilders. Maar daarna is er hooit meer zoiets ge weest. Wel hebben we zelf zó af en toe wat georganiseerd, de kunstmarkten, de tentoonstelling in Oase. Wat ik alleen, zo jammer vind, is, dat ik nu/ al. 2S jaar in Schiedam zit-met mijn winkel ik woon hier sinds de oorlog, eerst hoven de winkel, dat is nu atelier dat ik nog nooit een gemeen te-opdracht heb gekregen. En ik niet alleen, er zijn nog veel meer schilders in 'Schiedam. Dat vind ik jammer, want het is, toch je eigen woonplaats!" Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 64650 opend zijn apotheek Niëuwland, Dr.t Wl- bautplein: 17, terwijl apotheek Rembrandt, Rembrondtlaam 5, gedurende de!' rest van de week de nachtdienst/ zal - .waaraertierv KERKDIENSTEN: Eerste pinksterdag Ned. Ilerv. Gemeente. Grote Kerk: 9 uur ds. Ph. Comelder (Rotterdam) en 10.15 uur ds. J. G. Jansen en 5 uur ds. A. Ie Coq (Jeugddienst). BetheJkerx10 uur ds. A. Ie Coq en 7.uur ds. J. G. Jansen. Opstandingx- kerk: 10 uur dr. L. J. Cazemlr en 7 uur. oec. dienst. Vrwleskerk: 9 en 10.45 uur mej. ds. E. A. Bos cn 7 uur ds. A- Hoffnan. Ned. Herv. Geref. Evans. Gebouw Irene: 10 uur ds. J. Batelaan (Den Haag) en 4 uur ds. L. Vroeglndewetj (Delft). Ned. Prot. Bond. Westves*. 03; 104® uur ds. A. D. KJaassen. Kvang. Lnih. Gemeente. Oranjestraat-Lan ge Nieuwstraat: 10 uur ds. S. ,G..v. d. Haa- gem Zaterdagavond: 7.30 uur oec. avond gebed. - DaptUten-iemeeDte. Lange Haven 129: 7 n. samenkomst. Leger des Bella. Lange Haven. 27: 10 uur HeUlglngssamcnkomst en 7 A0 Vcrlosslngsea- menlcomst. Gerrtt Verboonstrant: 6,45 uur Openlucbtsamenkomst. Alle samenkomsten o.l.v. brig. K. Wlertnga en ma). K. Reitsma. Jetanvvs Getuigen. Vollcszebouw: 8 uur Openbare toespraak „Wereldcrisis, een ken merk van de UJd van het einde?" en 7 uur Wachttorenstudie. Donderdag ,7.30 uur: Theo cratische Bedtenlngsscbool en dienstvergade ring. llerv. Gemeente Kethel. Dorpskerk: 10 uur ds. Brummelkamp en 7 uur ds. Brummel- kamp (Plnkstcrzangdlcnst). - Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur K. Mis en. 5 uur Vespers. Geref. Kerk. Ooetcrkerk: 10 uur da.-F. TL Everaars cn 5 uur ds. H. J. Heynen CVlaar- dingen). Kethel .Do Ark":' 9.30 uur ds. D. ter Hnar (Rotterdam) cn 220 uur ds. F. It, Everaars. Kantine 'Burg. Honnerlage Grete- laan: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. P. R. Everaars. .De Goede Haven": 10 nur ds. H. Volten {Rhpnen) en 5 uur ds. W. A. Krijger. Jultanakerk: 10 uur ds. H. S. Heyner. en S uur ds. TT Vollen. Tweede pinksterdag Ned. llerv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. J. D. Sraidj. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds.-J, van Rootsclnar (Delft). Herv. Gemeente Ketfceh De Rank: 820 uur ds. Brummelkamp. Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 9 .30 uur H. Mis. H- In Monopole: Zoeken lk ben niet voor een bepaalde richting In de schilderkunst. Ik heb eens in Brugge een schilderij gezien van een gouden vaas. Dat was geen verf meer, dat was goud geworden Dat vond ik fantastisch, ïk schilder ook niet In een bepaalde stijl, je hebt natuurlijk wel altijd Iets persoon lijks in je schilderijen, de manier waarop je Je penseel hanteert en zo, m3ar ik wil blijven zoeken, steeds wat nieuws pro beren. Ach,'Ifc heb al zo veel gedaan. Ik heb voor een circus geschilderd. Mijn broer en ik hebben samen, dat is al weer jaren geleden het Frinsestheater in Rotterdam gedecoreerd: Want ik ben een echte Rot terdammer. al ben. ik in dé loop der tijd met Schiedam vergroeid geraakt. Ik heb op r de Vlaamse Academie voor Schone Kunsten gezeten, niet lang hoor. Ik heb in Antwerpen gewerkt. Met Karei Appel heb ik op de E 55 en de Floriade geschil derd. Mjjn broer werkte daaraan met zijn reclame-bureau. Karei Appel de ene wand en ik de andere.Dat gekke beest op de Floriade hebben wij ook 'gemaakt. En ik heb natuurlijk ook heel wat ex posities gehad. Kort na de oorlog In tnu- TXERT1EN diepe decolletés laten veel JL/ zien maar- verhullen indirect ook veel, moeten de reders hebben gedacht van hel Slavenschip" (White Slaveship). Aan de cUchématige gebeurtenissen aan boord van het schip valt. da V ook heel v vvat te verhullen. De dertien decolletés zyn privVeigendom''van. evenzoveel vrou- welijke gevangenen,'samen met .mannelij ke collega-misdadigerseen cel: verderop, op weg naar Amerika om daar als slaaf verkochtte worden. De sympathieke exemplaren, van dit stelletje uitschot mo gen kde hoofdrollen spelen: Folly (Pier Angéli) weet de gevangehen het schip in handen te spelen en de gederailleerde arts Bradley (Edmund Purdom) beteugelt de excessen die daarop volgen. Met- het richten van beider acteertalent (en het dirigeren van enkele fikse knok partijen moet regisseur. Silvio Amadio weinig moeite hebben gehad. Met span ning viel er voor hem geen eer te behalen. Zijn cameraman volgde het platgetre den pad tot het. moment waarop de arts met een lieve passagiere en Polly met.een petekind in de armen een nieuwe toe- komst in. vrijheid tegemoet lachen. Leuk voor hen, maar wat ons betreft blijft het een wat lawaaiig onbeduidend reisje. (Tot en met zondag in-MONOPOLE.) T~i RIE van de filmpjes, die men anders J-r in een voorprogramma ziet voor het begin van de hoofdfilm, heeft men hu eens aan elkaar geplakt tot een drieluik. De verzamelnaam van deze drieling: Scotland Yard grijpt in". Waai* Scotland Yard ook ingrijpt, in,het gemoed van de toeschouwer in geen ge- yal. Er worden, dossiers gelicht en wat daarbij aan commentaar wórdt gegeven duurt zo lang dat de eigenlijke actie niet aan bod komt. Als die er dan eindelijk is, bestaat hij nog .grotendeels uit opnamen van startende en landende vliegtuigen, telefoongesprekken en autoritten van en naar politiebureaus.. Het is authentiek maar het doet minder authentiek aan dan een slechte fictie. Wij houden het óp de voorprogramma's. (Vanaf tweede pinksterdag in MONO POLE.) 7") RIE tvffe jongens, de Bowery Boys. *-J collega's van dc meer bekende Stooges, bemerken, dat rijkdom ook niet alles is als zij „Op zoek naar Ura- ni um zijn.\- r Van een zeer dcapitaalkrachtlge vriend kopen de jongens een lapje.grond, waarin uranium zou zitten. Maar uranium is een geliefd artikel en bijzonder in. trek bij boeven en schurken. Die zitten dan ook prompt op het stukje grand, dat de jon gens zojuist hadden gekocht. Maar enfin, het geluk blijkt Inderdaad bij de domuien te rijn, want na eel ingewikkelde ver wikkelingen komen.:zij er zonder kleer scheuren af. (Eerste pinkstermiddag in MONO POLE.) Avond-Vierdaagse in Schiedam SCHIEDAM, zaterdag. De'17e Avond vierdaagse, die door de Wandelsportkring Rotterdam van de KJi,B,vL.O, van 11 tot en met 14 juni wordt gehouden, zal -ge deeltelijk ook in Schiedam "worden ge lopen,. v. -- De Schiedamse startplaats is gebouw Irene 'aan de Nieuwe Haven, waar uit sluitend van dinsdag t/m'vrijdag wordt gestart om 7 uur. Gelopen wordt op de afstanden JQ en 15 km. De Notarissen A. B. M. BENSMAMN, te Delft enMn A. S. H. A. BLA1S3E, te Schiedam, zullen op vrijdagen 7 en14 juni 1963, l?ü veiling en afsla», telkens d«a vilt. 11 uur in! hef gebouw .ARCADE", Lange Haven 71, te Schiedam,,in het openbaar verkopen de' navolgende te SCHIEDAM ge. legen."pandeeiï "\'r - I—IV. Vier panden, VAN DER ELSTSTRAAT 14, 16, 18 en ALEEDASTRAAT 104, groot resp. 87, 79, 50 en .52, c.a. Verihuund: 14a, voor 13.55, 14b voop f 13.06, I6a voor 13.05,- 16b voor 33.05/ 18a voor 14A5, 18b voóp.' f 12.40. Aleidastoaat 104a voor 13.75 en 104b voor» 11^5 per week V V—VIL. Drie panden, ALEEDASTRAAT 112, 114 en 116, ieder groot 118 c.a. Elke woning verhuurd voor14.80 ï»er wedk.V -...v;'AN VIH—IX. Twee panden, LEKSTRAAT 14 en 16, groot resp. 89 en 86 c.a. Elke woning venhuurd voor 14.15'per week. YM"'" X—XIV. Een complex pandén, RIDDERKERKSE- STRAAT 51, 53' hoek NIEUWE MAASSTRAAT 91, $3,; 95 en 97, gnoot resp. 89,105, 80,111 en 122 c.a. Verhuurd: Rid- derkerksestraat 51a voor ƒ11.25, 51b voóp ƒ10.75, 53a voor ƒ11.25 per week; 53b (pakhuis) voor26.70 per maand,. Nieuwe Maasstraat 91a (winkel) voor. ƒ17.55, 91b,. voor ƒ13.55, 93a. voor 13.55, 93b voor 13.05, 95a voor 13.55, 95b voor 13.05, B7a voor 13.55 en 97b voor f 12.45 p.' wlc Aanvaarding en betaling der kooppenningen 15 juli 1963. Bezichtiging woensdag 6 en donderdag 6 juni 1963 van 1012 er. 24 uur. Ii.-lich'.ingen ui toegangsbewijzen, ten kantore van Notaris Mr. Blaisse voornoemd, Nieuwe Haven 149, te Schiedam, telefoon 68116. VéGé N.V. Rotterdamse Handelmij. Groothandel in levensmiddelen zoekt een voor het gereedmaken-van bestel» Jingen. Sollicitaties aan ons adres: Oost-Sidelinge 15, R'dam-8, tel. 8 99 20. SCHIEDAM, zaterdag Ihvee maanden na de oprichting van de toneelvereniging ais onderafdeling van de personeelsver eniging van Vcven Is gisteravond in Irene de eerste uitvoering gehouden. De debu- ierendc spelers maakten kennis met het publiek in bet blijspel „Betje regeert" van Henk Bakker. Betje is een oude dienstbode, dié iri haar vroegere „dienst" de financiële touwtjes strak in handen neemt om het'.huisgezin van een faillissement te redden én tevens haar eigen kapitaaltje,, dat in de loopban de tijd in het huishouden wa3 opgegaan, weer bijeen te garen. Mevrouw J. H-Anneveldt speelde de fi guur van de potentate.met het gouden hart. Betje en zij droeg in feite het hele stuk. Door ha ar resolute houding op het toneel was zij de andere spelers tot steun. Fred, de zoon van het huisgezin (Barend Dirkse) speelde ook niet onverdienstelijk, evenals de bankdirecteur Stanley, ge speeld door J- Arineveldt, die tevens de regie voerde. De overigen konden het def tige milieu, .waarin de familie zo graag wilde leven, niet helemaal waar maken. GEBOREN: Charlotte C. H., d. v. H. J. Fongers en C. C. H. 'Eoensma? Raymond H., 'z. v. .H. C. van Elswijk en F. Dadi: Mariska C. A., Ü.-:v. A. H. Zwanenburg en P. M. G. de "Wolf; Chrïstiaan, z. v. C. Reij- men en M. Krook; Annie M. F., d. v. C, F .G. Lenglet en J, T. G. D, Delaine; Biahea M., d. v. J. Ouborg en. J. Boonstxa; Robert, z/v. H. C, Freaks en G. Geveke; Saskia, v. P/V. Admiraal en E. G. van Lien- dón; :Irma H. A, d. v. A. van der Ende en M. Kuiters.' - ONDERTROUWD: D. H. Beckmann, 20 jr. en C. de Borst, 20 jr; H. J. Ham, 23 jr. en. H. L. van dex Ven, 22 jr; H. Huijgen, 24 jr, én. C. M. Phermanbucq, 36 jr; T. J. van Klink, 25 jr. en M. F. Krap, 19 jr; L, Koekebakker, 18 jr. en C. C. M. Daal- meijer, 18 jr; J. Lek,- 42 jr. en W. J. H. Diesch. 36 jr; T. J. P. Lokker, 23 jr. en A Noordijk, 20 jr; M. Peterbroers,25 jr.: en M. M. Gbuka, 26 jr; F. J. Sieval, 24 jr, en A. Goedhart, 20 jr; G. Sklias, 26 jr. en J. van Unen, 26 jr; A. J. Suttorp; 21 jr, en A. M, H. Klein, 21 jr; H. van Willigen, 22 jr. en W. van Leeuwen, 21 jh - GEHÜWD: C; Oostveen, 28 jr. en C. M- Semple, 19 jr; F. Kuiper, 29 jr. en A. J. de.Bruiin, 21 jr; R Hengst 28 jr. en C. Vi- veen, 34 jr; J. Weber, 24 jr, en G. Weewer. 21 jr; A. P. J. van der Meijde, 22 jr. en J G Hoos, 21 jr; P. J. Leenderts, 19 jr. en g; M. Florijn, 19 jr; J. Bruszt, 28 jr. en J P Hartman, 17 jr; N. von Beers, 19 jr. en G. S. A. Sedelky, 27 jr; A. C. Bekkers. 44 jr. en M. C. van Oost. 41 jr; D. van Dijk, 24 jr. en Y. Winter, 21 jr. OVERLEDEN; T. van Herk, 89 ]r; J. van Leer, 74 jr. SCHIEDAM, zaterdag Tweede Pink sterdag zullen Robbie Hartoch uit Amster dam en Ed Soholl uit Groningen in Musis Sacrum de beslisslngsstrJjd spelen om bet jeugdkampioenschap van Nederland. Het gaal in principe om twee partijen. Moch ten die voor een beslissing niet voldoende zijn, dan zal de tweekamp de/volgende da gen doorgaan, tot de sterkste kan worden aangewezen. De twéé finalisten; die na een nek aan nek race met Kerkhoff uit Rotterdam en Schipper uit Middelburg, dé eerste en tweede plaats van de in de Paasvakantie gehouden strijd samen moésten- delen, -krijgen zenuwslopende, dagen voor .de boeg, misschien wel de moeilijkste uit hun jonge schaakloopbaan. Het veroveren van 'de titel immers geeft recht op deelname aan liet jeugdwereldkampioenschap, dat in Moskou .wordt verspeeld. De vijf weken ven voorbereiding, die zij gekregen heb ben, zouden weieens van doorslaggevende betékenis kunnen zijn. Op beider verzoek zal de heer K. A. Veerman weer als wedstrijdleider optre den. De organisatie is in de beproefde handen van de Schaakvereniging Schje- dam. Het tweekamp, dat in De Bron (Mu- sis Sacrum) wordt gehouden en om een uur begint, zal door belangstellenden op een demonstratiebord gevolgd kunnen worden. N.V. Distilleerderij WENNEKER CO.- SCHIEDAM vraagt voor direkte indiensttreding Leeftijd: niet ouder dan 40 jaar. Hoog loon - Goede vooruitzichten. Zij, die met het gedistilleerd vale op do hoogte zijn, genieten de voorkeur. Schriftelijke sollicitaties te zenden aan afdeling personeelszaken. Schie 38-192, Schiedam. Elegant, geborduurd iELAS^I-CÖE^SE-LET dat uw silhouet - v o 'g; opvallend slanker maakt Vlinderlicht en comfortabel, slank afkledend,Verdwenen zijn baleinen, haken en ogen en ritssluiting. Straalvormige „elasti" versteviging geeft U een perfekt-slanke heuplijn. N.V. Distilleerderij WENNEKER CO. - SCHIEDAM vraagt voor direkte indiensttreding In verband met herstelwerkzaamheden zal dc BeürBbrug; in de nacht van woensdag 5 juni 1963 op donderdag 6 juni 1963 vanaf 22 uur tot des vuil. 6 uur voor alle verkeer 2ijn afgesloten. Schiedam, 30 mei 1863. Aanmelden: pertooclijk aan. ons kantoor Schie 98-102, Schiedam tussen 9-12 uur en 2-5 uur. Kolfilms vergeten? De auto-: maat staaf voor u klaar Alle soorten films' Foto K van Vuurenl' Hoogstraat 106' v Te koop/ v aangeboden Eerst bij Coja kijken. Wag- machines v.a, ƒ90.— 15-30 korting.; Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 6 33.41. Shave-dealer vap Philfshav? Remington, Braun. Slijpen, repareren, s M->.-gem ge bracht, middags klaar Slijperij, staalwarenhande) Gé Klcyheeg, N:euwrtraat 43. telefoon 61719. Permanent wave Apotheek Nieuwlmd, Dr. Wibautplein 17. Stedelijk Museum, dag. IC—17 uur, zo. 12 —17 uur: Schilderijen var. Minora Agata (Tokio). Schilderijen, tekenin gen en gouaches van de groep COBRA. BIOSCOPEN Passage, 2,4.15,7,9.15. uur: De Ijzervreter. Monopole, 7, 9.15 uur: Slavenschip, zo- 2, 4.15 uur: Vuurgevecht in de Bergpas en maandag 2,4.15 uur: Scotland Yard grijpt in. DIVERSEN - Masis Sacrum, 8 uur: KBS-ver. Onder - Ons - balavond. -Volksgebonw, 8 uur: TotSteun in den Strijd - toneelavond. Ti vol i, E.uur: Sch. Jazz Soc. - dansavond. Irene, 8 uur: Toneelver. EntrC Nous - to- - neelavcnd. TE KOOF GEVRAAGD Kapsalon Hélène, de éalon. voor _dè ^betere peririanent Stroomloos, voor ieder haai geschikt/f7.50v Hélène tiède Dermanect de meest (deale aatuurlijfce permanent HOé-" Gratis haler en brengen per luxe' auto voor permanent Kapsalon Hélène. Hem- brandtlaan 22. Schiedam, te- lefoon 6 71 70. Fotografie Voor pasfoto naar K van Vuur en. Hoogstraat 106 tel 6 6720. In één'dag 6er«d Elastibella PK f 35.50 Laat uw optraal vermaken tot modern opklap-' of kan- telbed. Prima afwerking Als nieuw, terug Het goedkoop ste adres O UK Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 68028 (ca 18 uur telefoon 667 89) - Ledikanten, hutledi kanten, kompeerbeddec ens. SCHIEDAM: ORANJESTRAAT 17 Brieven onder nr. S-936 bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1