Zo vervlogen de jaren Linda Konings speelt rol van haar leven G) DHS laat kans glippen SVDPW is kampioen Kampioen SVDPW kan clnJblokaal gaan bouwen 141751 WERKSPOOR HONKBAL SW5 met invallers, winstvoor Hazenkamp Schiedam klopt in derby DHS 17.000 baders in Groenoord Rouwdienst ds. Schouwink Exposities in Sted. Museum 107 leerlingen kregen diploma Dinsdag 4 juni i9_63_ - elf weken oud! - Commissie Jéugd recreatie Te warm voor wandelen Nog geen beslissing twee-kamp schaken om jeugdtitel Ongewenst bezoek Rob de Koster sloeg de eerste paal Bij uitwijken tegen paal gereden Hazenkamp-SW 2-4 Schiedam-DHS 13-11 2-2 tegen Flakkee Daar Nado V. verloor Haringvan gslberich ten RECEPTIE IN MUSIS Vier punten voor SVC-dames house of engiancl DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS SCHIEDAM Koeriersters Pijpfitters/ C.V.-monteur$ Electrisch lassers 9 lustr. pijnfitters 9 Maehine-bankwerhers üonsir.-bankwerkers Montagewerken versnelde opleiding tot pifpfitter •usiiii'i-. SjiiiSit F)E tekening laat u de Vellevestsingel zien, zoals die er aan het einde ven de vorige eeuw uitzag. Behalve de molen ,De drie Koornbloemen" en misschien nog enkele gebouwen en stallen, die links onder de bomen te zien zijn, is alles verdwenen. Ja, ook de huisjes aan de rechterzijde en de huisjes boven de Vlaar- dingerdvfc. Het iocs daar een soort doodlopend straatje geworden. De afbraak can de huizen ging etappe-gewijze, tot ook het laatste halsgeveltje verdween. Op de hoek van de Damlaan (de oude) en de Vest staat nog een benzinestation, nutar ook zijn dagen zijn geteld- De tekening geeft u 'n beeld van gemoedelijkheid uit die dagen. Er is ook nop een spoelpomp te zien. Schiedam kende vroeger vele van deze pompen, die in de kademuren waren opgesteld. Van de fraaie bomen, zoals de afbeelding te zien geeft, is er ook niet één meer over. Octave DeConinck. Tol Steun in den Strijd 7an een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. De elf weken oude Linda Konings heeft zaterdagavond, in het Volksgebouw bij de voorstelling „De ooievaar vergist zich" van de toneelvereni ging Tot Steun in den Strijd alle harten gestolen. De kleine Linda had weliswaar in dit eerste optre den van haar leventje geen. tekst- rtg en zij speelde niet de hoofdrol, wel de titelrol: zij was namelijk de vergissing, die de ooievaar had Tassen haar opkomsten, of eigenlijk hur opdragen, bracht ze baar tya sla pend of nieuwsgierig om zich heenkij kend door in een geïmproviseerd bedje achter de coulissen. Op het toneel keek (Advertentie IM.) Nu koopt U zemen, import- zemen voor een bedufdend la gere prijs dan U ooit ervoor betaalde. Een ongekende aanbieding van flinke, grote zemen, zachte soe pele zemen, die normaal voor 3.50 verkocht worden. En die zelfde traangelooïde zemen koopt U morgen voor nog géén twee gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote traangelooide zemen, zachte soepele zemen, voor Ciin tel. of schrift, bett. Apotheek Nleuwland, Dr. Wibautpleir» 17. Sledelök Museum, dag. 1017 uur, zo. 12 —17 uur: Schilderijen van Minoru' Agata (Tokio). Schilderijen, tekenin gen en gouaches van de groep COBRA. BIOSCOPEN Passage, 2 en. 8.15 uur: De ijzervreter. Monopoie, 2 en 8 uur: „Scotland Yard grijpt In". DIVERSEN Arcade. 8 uur: RK-EHBO: bijeenkomst, Drtm, 8 uur: EHBO: bijeenkomst. ze met haar grote blauwe kijkers nieuws gierig om zich heen. Het Is ook geen kleinigheid als je al zo vroeg de eerste „stappen" op het pad van de toneelroem zet. ,.De ooievaar vergist zich" was de laatste voorstelling van het seizoen 1962- 1963. Het is een bijzonder gunstig seizoen geworden: da vereniging behaalde de vierde plaats in. de A-groep in de toneel wedstrijd van de S.G. Dat heeft hun het vaste voornemen, gegeven volgend jaar minstens even. goed voor de dag te ko men, om in ieder geval in de A-groep te kunnen blijven. Het stuk, dat zij zaterdagavond voor een half volle zaal speelden het mooie weer en het ptnksterweekeinde hadden kennelijk invloed gehad was een ge zellig niemandalletje, dat de spelers vlot en zonder moeite op de planken, zetten. Een studente, die hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, een eigen huis plus huis houdster bezit, vindt vlak voor de komst van de strenge pa en. de zachtaardige mama, een wildvreemde baby in haar slaapkamer. Moeilijkheden en gissingen zijn natuurlijk het gevolg. Maar geluk kig komt alles weer op z'n pootjes re- recht Mevrouw A, Hmer-Roden.berg speelde vlot de wanhopige studente, die met de baby was opgescheept, mejuffrouw A. Rodenberg zette geestig de domme klets grage huishoudster Josefien. op de plan ken. De uiteindelijke toneelouders van de kleine Linda waren Henk (L Roden berg) en Fanny, wat aarzelend gespeeld door mejuffrouw H. Konings, in werke lijkheid een tante van Linda. SCHIEDAM, zaterdag Onder auspi ciën van de Schiedamse Jeugdraad en met medewerking van de Schiedamse Gemeenschap is een nieuwe werkgroep gevormd, de Commissie Jeugd-Recreatie (C.J.R.). Het doel is het organiseren en stimuleren van verschillende activiteiten voor de gehele Schiedamse jeugd, waar onder ook het reeds bekende Jeugd-Jo- lijt-programma. De CJ.R- bestaat uit le den van de bestaande Schiedamse jeugd organisaties. De Commissie zal officieel worden, ge ïnstalleerd door wethouder mr. M. J. M. van Kinderen tijdens een bijeenkomst in het "Wijkcentrum op woensdag 5 juni. SCHIEDAM, dinsdag De wandel marsen die de WSV „Wandelvrienden" za terdag en tweede pinksterdag organiseer de hebben invloed ondervonden van het wanne weer. Zaterdag liepen 826 deel nemers mee, maandag was het aantal wandelaars tot 222 teruggelopen. SCHIEDAM, dinsdag De eindstrijd om het Jeugdkampioenschap schaken van Nederland, gisteren in Schiedam gehou den, is nog niet tot een beslissing geko- De twee finalisten Robbie Haxtoch uit Amsterdam en "Ed Scholl uit Groningen, die de eerste plaats deelden in het jeugd schaaktoernooi dat gedurende de Paasda gen is georganiseerd door de jubilerende Schaak Vereniging Schiedam, hebben hun eerste partij afgebroken, en zullen vanmiddag de strijd voort zetten. De met wit spelende Robbie Hartoch heeft een iets gunstiger stelling. De wedstrijd zou gistermiddag m De Bron "(bij Musis Sacrum) worden gehou den, doch de spelers (waarvan er een te laat arriveerde) vonden de deur van D® Bron gesloten. Daarom is in gebouw Ire ne gespeeld. (Advertentie Md.) SCHIEDAM, dinsdag Het prachtige weer gedurende het Pinksterwcek-end heeft ruim 17.000 baders naar liet Bad Greenoord gedreven voor een verkwik kende duik. Van deze drie dagen was overigens zaterdag de topdag; daarna is men zeker meer naar het strand of de bossen getrokken. Met dit aantal Is men by Bad Groenoord echter dik tevreden. I» de voorgaande drie weken, na de opening op 10 mei zijn er 15.349 bezoe kers geweest, wat niet slecht is gezien het voor mei frisse weer. Het totale be zoekersaantal is zo dus gekomen op rond 32.500 bezoekers. Als het weer zo blijft gedurende de Pmkstervakantie, dan zal de 100.000 ste bezoeker nog in juni ont vangen kunnen worden. De temperatuur van het water was heerlijk. Achttien graden op zaterdag. Dit is af" te lezen op de „temperatuur-klok". die de actieve directeur, de heer Helsma op het terras heeft doen plaatsen. SCHIEDAM, dinsdag In het huisje van de journalist J. B. H, aan de Zee straat 11 is maandag ingebroken. De dief kwam via ean openstaand raam binnen. Met een steen sloeg hij het m de kamer staande spaarvarken stuk en nam hieruit een bedrag van 20,weg. Ook de pla tenspeler werd weggenomen.- SCHIEDAM, dinsdag. De kerk van de Nederlandse Protestanten Bond aan de West vest was zaterdagmorgen geheel gevuld toen daar de sobere rouwdienst werd gebonden voor ds. J. B. Schouwink, de verscheiden voorganger van de N.P.B. in Schiedam. Talrijke Schiedammers rijn daar voor het laatst afscheid komen ne men van hun voorganger, maar ook van hun vriend. Ontzaggelijk veel bloemen dekten de haar. De oud-predikanten van de N.P.B., dr. Faber en ds. J. A. Hebly waren aan wezig, terwijl het hoofdbestuur werd vertegenwoordigd door de heer Schmidt. Verder waren er vertegenwoordigers van tal van afdelingen van de N.P.B in an dere steden, van diverse onderafdelingen m Schiedam, alsook van de Vrijzinnig Hervormde en Remonstrantse kerken Ds. A. D. Klaassen heeft de eenvoudig gehouden dienst geleid, waarbij hij de levensloop eit de vele verdiensten van de verscheidene heeft gememoreeid. Geza menlijk is gezongen „Neem, Heer, mijn beide handen" In het crematorium in Driehuizen. Westervelö heeft nog de voorzitter van de afdeling, de heer Lauwaars gesproken. Nieuwbouw garage De Koster SCHIEDAM, zaterdag. De zeven jarige Robbie de Koster heeft gistermid dag de eerste paal voor het nieuwe gara gebedrijf van zijn vader aan de Burg. Honnerlage Gretelaan hoek Nieuwe Damlaan geslagen. Het nieuwe gebouw beslaat een grondoppervlakte van 700 m2 en zal ruimte bieden voor garage met kantoren en een bovenwoning. De garage? zal o.m. zijn uitgerust met dubbele smeer- en wasplaatsen. De vermoedelijke datum' van ingebruikname van het pand, dat gebouwd wordt door het Rotterdamse Bouw- en Aannemersbedrijf Adr. van Maren naar ontwerp van het Schiedamse architectenbureau „Sprayt den Butter", zal over zeven maanden zijn. Het garagebedrijf D. C. de Koster werd in 1934 aan de Oude Damlaan opgericht Na de oorlog werd het bedrijf belang rijk uitgebreid. In verband met de sane ringsplannen zal het oude bedrijf binnen kort moeten verdwenen. SCHIEDAM, dinsdag Bij een uitwijk manoeuvre is zaterdagmiddag de auto van de heer "W. F. G. op de Burg. Hon nerlage Gretelaan tegen een aan dc lin kerzijde van de weg staande lantaren paal gereden. De auto werd aan de voor- zijde geheel vernield. De heer G. haalde een vrachtauto, die op zijn beurt een stilstaande vrachtauto aan het passeren was, in en kwam daarbij op de Imker- rijde van de weg. Om de tegemoetkomen de bromfietser W. C. v. d. P. te ontwijken haalde de heer G. nog meer naar links uit en botste tegen de lantarenpaal. SCHIEDAM, dinsdag De stijgende lijn In de kwaliteit van Schiedams hoogst- geplaatste honkbalclub SVV Is duidelijk merkbaar. Ditmaal kon SYV In Nijmegen zelfs winnen hoewel het Schiedamse team met vier Invallers in het veld kwam. SW 2 speelde niet. Het plaatselijke duel SchiedamDHS kreeg naar verwachting veel spanning. Het geroutineerde Schle- dam-team bleef met 13—11 de baas over het jonge DHS. Schiedam 3 behaalde een benauwde 1615 overwinning op hel sterke Sparta 4 en Schiedam 4 moest met 917 dc eer aan The Hawks 2 laten. In een spannende match heeft SW verdiend gewonnen. De teams hielden de strijd lang in evenwicht. Beide ploegen zagen twee man over de thuisplaat ko men. In de achtste inning kwam de be slissing toen Gerard Gommel een twee- honkslag het veld In joeg zodat twee SW-ers naar de vijfhoek konden komen. Het was 2—4 en het gelukte SW daarna thuisclub De Hazenkamp in bedwang te houden. SW miste de sterke Wout van Meeteren, verder Huib den Dunnen en Cor van der Velde. Voor achtervanger, eerstehonkman, kortestop en derdehonk- man diende SW vervangers op te stel- Ien. Desondanks bleek de slagplocg van de roodgroenen de vaardigste. Het juniorteam van SW veroverde zondag in het Neptunustoernooï de vijf de prijs doordat gewonnen werd van HCK en Neptunus en verloren werd van UW en HBC. De derby is een mooie wedstrijd gewor den met veel slagwerk en minder goed veldwerk. Schiedam was gehandicapt doordat werper Jan van Naamen niet van de part(j kon zijn. Cees Abresch verving hem tot de zesde inning uitstekend. Hij kreeg onvoldoende steun van het Schle- dam-vetd en dat was met het slaggeweld van DHS vrij gevaarlek. DHS nam direct twee punten met veldersfouten en een honkslag van De Jong. Joop Hupker met vier-wijd en een honkslag van Joop Tet- telaar konden scoren op een slag van Harry van der Vaart. In de derde inning nam Schiedam voorsprong. Joop Tupker kwam op de honken gevolgd door Joop Tettelaar met een honkslag en daarna kon Piet de Brum scoren op een slag van Piet van Ruiven. Het enthousiaste DHS liet niet lang op antwoord wachten. Het werd 55 in de vijfde inning toen Korpel» Kooy- man en Kerssemejjer scoorden. Hierna ontstond de critieke situatie. Schiedam scoorde zevenmaal. Joop Tettelaar, Joop Lupker, Ruud van Dongen legden het hout er op en Wout van der Have plaatste een stootslag. Daardoor volbrach ten Jo Lupker, Jo Tettelaar, Henk Kem pen, Harry van der Vaart, Piet van Rui ven, Wout van dor Vaart en Cees Abresch net vierkant. Niet onder de indruk van deze tegen slag, boog DHS de kracht van Schie dams werper. Schonenberg startte met een slag. Verbeet volgde met een twee- honkslag en De Jong liet twee punten noteren. Korpel, Kerssemeijer, De Jong. Schonenberg en Verbeet leverden de mooie prestatie DHS tot 1210 bij Schie dam te brengen. Er werd van werpers gewisseld en deze gaven geen kansen meer weg. DHS scoorde in de achtste inning toen Piet Tettelaar een daverende driehonkslag plaatste en hij op een fout van de korte stop naar het thu'shonk kon sprinten. In de achtste slagbeurt echter kon ook Har ry van der Vaart 2jjn slag slaan. Hij bracht dc stand op 1311 op een fraaie stootslag van Wout van der Have. Daarna werden drie nullen genoteerd. Werpersresultaten: Piet Tettelaar 7x3 slag, 6x4-wyd en 8 honkslagen tegen, Verbeet 5x3-slag, 0x4-wijd en twee honk slagen tegen, beiden DHS; voor Schie dam: Cees Abresch 12x3-slag, Ix4-wijd en zes honkslagen tegen, daarna Harry van der Vaart 4x3-slag, lx3-wijd en drie honk slagen tegen. „Oud-Schiedam" SCHIEDAM, dinsdag Gebrek aan zelfvertrouwen beeft DHS In de slotfase van de spannende strijd het verlies ge bracht. De achterhoede ran DHS speelt weinig zeker de laatste tyd en dat had maandag bij Flakkee tot gevolg dat de Schiedammers het accent op de verdedi ging legden. Daardoor speelde DHS voor al na rust heel zwak. De Schiedammers waren tenslotte bljj met het gelijke spel. In het begin greep Flakkee via schot van Jongejan de voorsprong maar DHS kon het overwicht veroveren. In de twintigste minuut schoot Bert van Hees de gelijkmaker in en een kwartier later gaf Cock de Zwart zijn club zelfs de voorsprong. DHS behield niet lang het beste van het spel. Flakkee bedreigde het Schiedamse doel gedurende een half uur na rust. Het was Kievit die gelijk maakte en eerst in het laatste kwartier kon DHS met goede aanvallen weer herinneringen oproepen aan de goede kwaliteien van dit seizoen. De wedstrijd tegen HION voor zondag is uitgesteld. DHS speelt nu eerst over veertien dagen omdat leider HOV een wedstrijd moet inhalen. HOV speelt zon dag tegen ODI en over veertien dagen speelt HOV de laatste wedstrijd tegen Progress. HOV kan dus theoretisch, nog vier en DHS theoretisch nog twee pun ten behalen terwijl beiden nu hetzelfde puntentotaal hebben. SCHIEDAM, dinsdag Het niet ver wachte is gebeurd, SVDPW Is kampioen van de eerste klasse B van de afdeling Rotterdam van de KNVB. Dat betekent dat SVDPW na twee jaar terugkeert In de vierde klas van de KNVB, Nu zjj ge zegd dat dc naaste concurrent Nado Voor uitgang, die de beste kansen had, de Schiedammers geholpen heeft. Vorige week verloor Nado V. al een punt en nu was Nado V. zelfs zo vriendelijk met 30 ie verliezen zodat Nado V. SVDPW nog maar tot een punt kan benaderen. SVDPW speelde de laatste competitie wedstrijd tegen stadgenoot Wiltoa Feijen- oord. Het werd een enerverend duel om dat SVDPW veel last had van zenuwen en Wilton Feijenoord zo sportief was de stadgenoten uitstekend partij te bieden. Helaas werpt een droeve gebeurtenis een schaduw op het feest van SVDPW. Een aanhanger van de sympathieke club, de heer Versteeg, is namelijk kort voor de rust btj dit duet aan een hartverlamming overleden. Men vreest dat hij zich te zeer SCHIEDAM, zaterdag Onder de naam „Oud Schiedam" wordt in het Ste delijk Museum een tentoonstelling gehou den van aquarellen, tekeningen en schil derijen van 8 tot 30 Juni. Tevens wordt de verzameling betreffende de gedistil leerd-industrie in een nieuwe opstelling opengesteld. Gelijktijdig heeft ook een expositie plaats van gouaches van tien Nederlandse kunstenaars, te weten Benner, Bitter, Bouthoorn, Haanstra, Van Heel, Haman, Molm. De Moor, Van der Suoel en Wage- maker. De directeur J. Paalman zal de ze tentoonstelling officieel openen op vrijdagavond 7 juni. VL 85 5 k; VL 114 2 k; VL 100 3k. 4 juni: VL 7i 40 le; VL 78 20 k; VL 79 20 k: VL 85 17k; VL 114 40 k. nog 20 netten: VL 1P0 50 k. Le marktprijs luidt: vleetharing klein 70—110. vletebaring groot 7073, steur- haring 2470, trawlharlne klein 14160. trawlharine groot 70—75, makreel 45. SCHIEDAM, dinsdag Op feestelijke wjjze beeft SVDPW maandagavond met een receptie in Musis Sacrum het kam pioenschap en de terugkeer naar de KNVB gevierd. De voorzitter van de SBLO en vice-voorzitter van de Gem. Sportraad de heer A. de Jong kon een vreugdevolle mededeling doen: SVDPW ka-n spoedig 't verlangde club gebouw op de twee nieuwe velden bij Harga bouwen! Het rijk beeft de begeer de bouwvergunning zaterdag gezonden. „U kunt nu gaan bouwen", zei hy. Voorzitter A. Hardeman heeft bij de aanvang het verscheiden van de supporter Versteeg herdacht met enkele ogenblik ken stilte. In zijn welkomstwoord sprak hij de wens uit dat het eigen clubgebouw er spoedig zou zijn. De voorzitter van de afdeling Rotter dam van de KNVB, de heer J, Bijloo her innerde aan de gang van zaken tijdens de competitie. SVDPW leek enkele weken geleden geen kandidaat meer. „U heeft echter een prima trainer, Tinus Ooster- holt, die weet wat voetbalvreugde en leed is. Het doorzettingsvermogen is van be lang. Nog moeilijker is het de eenheid te bewaren." De heer Bijloo wees erop dat de sport belangrijke waarden voor het menselijk leven heeft. Hij vertelde dat SVDPW in 1955 ook kampioen van de eerste klas was. Het werd daarna moei lijk voor de roodwitten omdat zij hei eigen home aan de ParalleLweg kwijl raakten. De heer Bijloo stelde dat SVDPW een geheel eigen karakter heeft. Hij hoop- te dat SVDPW ditmaal meer succes zal hebben in de KNVB. Voorzitter A. de Jong van Sportraad en SBLO feliciteerde tezamen met de se cretaris van de Sportraad de heer J. C. Bronneman. Hij sloot zich bij de heer Bij loo aan. Hij was ervan overtuigd dat re sultaten alleen bereikt kunnen worden met een sterk bestuur zoals SVDPW heeft Hij wenste de populaire clab dan ook een goede toekomst. Diverse spelers boden hun gelukwensen aan, voorzitter Jo van der Touw van „Schiedam" getuigde van de goede vriendschappelijke relaties. Na het officiële gedeelte was er een genoeg lijk samenzijn met muziek. Promotie-icedstrijden SCHIEDAM, dinsdag Het eerste da mesteam van de Schiedamse Volleybal Club speelde In de afgelopen week drie promotie-wedstrijden voor de districts klasse. Op bezoek In Gouda werd na een fraaie strijd Jodan Boys met 31 gesla gen. De Schiedamse meisjes speelden een enthousiaste wedstrijd en waren beslist de betere ploeg. De tweede uitwedstrijd ging tegen het sterke SVL te Leiden. Hoewel SVC ook ditmaal sterker speelde moet toch met een 2—2 puntenverdeling genoegen geno men worden. In de derde wedstrijd ditmaal thuis te gen het Vlaardingse Aggredior wreekte zich het zware programma van de afge lopen week. Aggredior verscheen met 2 invalsters en ook dit maakte SVC wat te zelfverzekerd- Tegen de verhouding in gingen de beide eerste sets naar Aggre dior. Toen grepen, de Schiedamse meisjes de beide laatste sets overtuigend met 157 en 154. Geheel onnodig werd hier een punt weggegeven. (Advertentie IJVf.J staa« "Een nieuw House-mimmer Het telefoonnummer van House of England op de Lijnbaan is Noteer dit nummer; het Clfr verbindt u altijd met de 1 i» nieuwate herenmodelijnen. heeft opgewonden bij de belangrijke wed strijd. Het duurde tot een half uur na de aan vang voordat het goede gerichte schot kwam. Dit een voorzet van linksbuiten De Vos schoot Cor van Raay in. Dat gaf de roodwitten meer moed. Aad van der Vlïst zag enkele kansen onbenut maar te klagen hadden de mannen van Toon Har deman niet want de scheepsbouwers kwa men soms gevaarlijk in het strafschopge bied van DPW. Vlak voor rust ontstond beroering toen toeschouwer Versteeg in een zakte tijdens een aanval van IVF op het doel van SVDPW. Vlak na de hervat ting schoot Leo van. Schie zijn club de KNVB ln. Onder veel spanning bleef het namelijk 2—0. Gem. Nijverheidsavondschool SCHIEDAM, zaterdag „Je hoort te genwoordig zo vaak de klacht, dat de jeugd geen ruggegraat meer heeft, maar jullie hebben toch iets bereikt. Het be halen van een diploma wil niet zeggen dat Je er al bent, het is nog geen eind punt, slechts een stap naar verdere ont wikkeling", zei gisteravond in het Wfjk- gebouw de-heer J. Pulleman, directeur van de Lagere Technische School aap de Mgr. Nolenslaan tot dc 107 geslaagde lbigen vaai de Gemeenteiyke Nyverhelds- avondschool. De heer Pulleman bracht de geslaagden de felicitaties over van de wethouder van onderwijs, de heer H. Sabel, die wegens ziekte verhinderd was en van de inspec teur voor het onderwijs, de heer C. A. Kamp, die door vakantie niet aanwezig kon zijn. Voor de 3-iarige cursus A slaagden: Met.: S. C. ML. Thijsen, H. M. Zagwijn, A. N. Scha per; E 1/F met.: H. Egberts, J, H. v. d. Heu vel, 3. Springer. A Tcttero; Kit,: J. Jf. Harte, C. B. Holleman, N. J, v. d. Horst, C, C. de Leeuw; Pit.: L. Loenczj, A, Onderdclindcn, A. A. v.d. Tas; Tbn.: G. Houdljk, L. 5. Leins- broek, J. G. Schaap; StLtn.t J. Bakkeren: Mcu.; A. Lacroix. P. M. Post H. de Ruiter. L. R. de Snoo; Mod.; C. Huyken, R. de Ko ning; Schl.: J. M. Jansen, A. Klerk, C, Schop. Voor dc 2-jarige (vcrvolg)cursus: Met.: R. J. M. Bergman. A. Breur, K. Dalmeijer, F. van Duyvenbode, W. R. Gonlag, Th. Hers- bach, H. Jansen.,R. A. Jtnotscnburg, c. v.d. Mast, M. P. van RIJnsbergen, W. J. Timmer man, C. J. Zevenbergen. C. Th. Waard; EL/f met; G. A. A. Lemson, N. E. Lemson, H. J. van Tilborg, J. P. Verwer, P. G. de Wolf. Pit: J. Zwambom; Tim.: L. Bijt. J. J, Ger- ritec, A. van H'arrewijen, F. Jansc. J. P. Koppenhagen, J. Montfoorl, G. van Tricht; Men.: A. van Gerven: Schl.; G.'Boer, A. M. Hoogendam, J. C. Robbemond. Brugklas V.A.M.: j. Andeweg, J. C. But- tenhek, W. R. fl. Bumet, J. v.d. Tempel, E. Vermeulen, R. v.d. Zeeuw, D. Somtsoe. le monteur V.AJtt.: A. H. Boudewjjn, T, W. Klerk, J. M. Meeder, W. v.d, Meyde, G- van Oudheusden, P. C. Tims. V.E.V. adspirant BH.: P. W, van Bevercn, M, Beu keiman, K. Bras, G. G. M Colllgnon. H. C. Colllgnon, G. V. d. Engel, H. van Jeve- ren, J. van Jeveren, J. Kerssen, G W. de Kwaadstentet, J. J, v.d. Marei, F. Nlessen, D. NUs, L. H. Osephius, H. C. Feitsman, A. Semeijn. P. 3. van Tienen, W. C. Zwiers. V.E.V. SM II.: L. Berkhout. L. v.d. Boo- :ert, P. den Dikkenboer, W. T. de Gids, J. Kreuger, A. vaa 't Oor, P, van Oordt, 3. laar. V.E.V. Radio II; J. W. Koopman. J. J. van Seheindejen. J. Visser. "".E.V. Eicctronica U: W. A. van Druten, Verwaal. U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam,'têl. 58611 i "GEEN FILIALEN Te koop Eerst bij Coja kijken. Was machines v a. 99.-. 1530 korting. Ook melkmachines Showroom Coja, Lange Ha ven 126, teL 63341. Dc Notarissen A B. M. BENSMANN, te Delft en Mr. A. S. K A 3LAISSE, tc Schiedam, zullen op vrijdagen 7 en 14 juni 1963. bij veiling en afslag, telkens des v.m, 11 uur in het gebouw .ARCADE", Lange Haven 71, te Schiedam, in het openbaar verkopen de navolgende te SCHIEDAM ge. legen panden: I—IV. Vier panden, VAN DER ELSTSTRAAT 14, 26, 18 en ALEIDASTRAAT 104, groot resp. 87, 79, 50 en 52 ca. Verhuurd: 14a voor ƒ13.55, 14b voor ƒ13.06, 16a voor ƒ13.05. 16b voor ƒ23.05, 18a voor ƒ1415, 18b voor ƒ12.40 Aleidastraat 104a voor 13.75 en 104b voor 11.25 per week, V—VIL Drie panden, ALEIDASTRAAT 112, 114 en 116, ieder groot 118 c.a. Elke woning verhuurd voor ƒ14.80 per week. "VTIIIX. Twee panden, LEKSTRAAT 14 en 16, groot resp. 89 en 86 ca. Elke woning verhuurd voor ƒ14.15 per week. X—XIV. Een complex panden, RIDDERKERKSE- STRAAT 51. 53 hoek NIEUWE MAASSTRAAT 91, 93, 95 en 97, groot resp 89, 105, 80, 111 en 122 c.a. Verhuurd: Rid- derkerkeestraat 51a voor ƒ11.25, 51b voor 10.75, 53a voor ƒ1155 per weck, 53b (pakhuis) voor ƒ26.70 per maand. Nieuwe Maasstraat 91a (winkel) voor ƒ1755, 91b voor ƒ13 55, 93a voor ƒ13 55, 93b voor ƒ13.05, S5a voor ƒ13,55, 95b voor 13.05. 97a voor ƒ13,55 en 97b voor ƒ12.45 p. wk. Aanvaarding en betaling der kooppenningen 15 juli 1963 Bezichtiging woensdag 5 en donderdag 6 juni 1963 van 10—12 en 2—4 uur. Inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van Notaris Mr Blaisse voornoemd, Nieuwe Haven 149, te Schiedam, telefoon 6 8116. MONTAGE vraagt voor de bouw van olieverwer- kende en chemische installaties oa. in het Botlek-gebied VAKBEKWAME: (met N.V.L.-dipIoma> Tevens bestaat op onze FITTERSSCHOOL bij voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan 30 jaar), de mogelijkheid een voor de olieverwerkendc en chemische industrie te volgen Na voltooide opleiding volgt tewerk, stelling op een onzer binnenlandse montagewerken. Regeling voor reisgeldvergoeding of kost. en reisgri ivergoe dïn g Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaandeelxegeling. Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonden woensdag 5 juni a_s. tussen 7 en 8 uur iwax. by het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis. en verraimkosten bU sollicitatie worden vergoed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1