Sehoolkorf bal toernooi JONGENS Vijvers Beatrixpark zitten vol karpers Deelname viel wat tegen Ylaghijsen voor tunnel Schiedam55 propageert softbal in toernooi Zon-» v er got en feest Willem de Zwijger-ulo grossiert in prijzen Orpheus ging in Duitsland „uit zingen Om de Jeugd-titel Schaaktweekamp werd remise Jubileumtoernooi van Martinit AGENDA Weinig ouders Winnaars Ir. B. Wilton vice- president Missions to Seamen" PPSG heeft titel in eigen hand PPSC-ZWSH 2-0 SVC-jubileum- toernooi Haringvangstberichten Eindstanden Uw bezorgers wonnen tweede voetbalprijs Achtervolging van bromridders Scootemjder vloog over motorkap: geen letsel Diefstallen BIJ OPENING HENGELSEIZOEN SW-junioractie loterij Natuurgenot in huis houdt bijeenkomst Burgerlijke Stand SCHIEDAM Koeriersters THEATER AFSLUITING K0EMARKTBRUG NETTE VERKOOPSTER MACHINE-BANKWERKER (machinemonteur) DRAAIER FREZER UNIVERSEEL-SLIJPER PLAATWERKER C8NCSNNATI-NEDERLAND N.V. GEMEENTE SCHIEDAM WERKSTERS iiDiiiiiiiiniini Vil VOEJnSDAG 5 JUM 1963 SCHIEDAM, Wemdaj. Het tiende Mb«.lk,rft«ItMnioo! 1, een lonoversoKm feest geworden. Honderden meisjes en jongens hebben dinsdag in Sportpark Harea 0p de twee terpen van HBSS achter de velden van SVV prctttfe tvedstryaïn jespeeld. Hier had de achoolkorfhaleonnnBsic vBf korflialveldjes uitreeet en met een troede regelmaat werden vanaf half tien de wedstrijden van twlntie mlnnten gebonden. Stipt op tijd kon worden seelndipd, snaar toen rorjplen de teams van de Willem de Zwager BI en Willem de Zwuger A2 voor do verrassing Deze twaalf tallen waren In afdeling R geluk geëindigd. Ze dienden Ieder twaalf straf werpen te nemen om de kampioen aan te wijzen, maar het werden driemaal twaalf straf- M-orpen voordat bekend was dal Willem de Zwager BI de Willem de Zwilcer AZ met 2—1 hadden geslagen. Voor de gymnastiekleraren W. J. Kijl- stra en G. Burger was het een succes volle dag. Zij zagen met genoegen dat hun pupillen, van de Willem de Zwij- ger-ULO A en B, veel prijzen verover den. Overigens was het jeugdpeil dit seizoen wat minder dan vorige jaren. De regen tijdens de Paasdagen heeft zelfs invloed uitgeoefend op het Fïnk- sterkorfbaltoernooi, dat vrat in de knel is gekomen. Op de scholen diende men te kiezen of men deel zou nemen aan het uitgestelde handbaltoernooi dat vrij dag en. zaterdag zal worden gehouden of aan het korfballen. Vorig jaar namen 40 teams deel, ditmaal 20 en dat is een teleurstelling voor de ijverige organisa toren. 95 Succes met liederen in zeven talen! SCHIEDAM, woensdag. Het Kon. Schiedams mannenkoor „Orpheus" heeft ec» concertreis naar Duitsland gemaakt, die de zangers veel plezier en het koor groot succes heeft opgeleverd. Vanavond heeft er In gebouw Arcade een „gezellige repetitie" plaats waarbij aan de leden die de reis niet hebben meegemaakt verslag zal worden uitgebracht en tevens gezellig nagekaart kan worden, in aanwezigheid van de echtgenotes. Orpheus is op 26 mei vertrokken om in Duitsland „uit zingen te gaan". Doch het is maar bij één concert gebleven. Het is namelijk niet mogelijk gebleken om ook in Limburg a. d. Lahn een uitvoering te geven, daar de ontvangende twee koren niet konden optreden. Het is toen daar een gezellige avond geworden, waarbij echter wel braaf is gezongen, gespeecht en getoast. Op 27 mei is echter wel geconcerteerd in. Eszlingen bij Stuttgart, waar Orpheus te gast was bij de Eszlinger Ljederkranz. De Schiedammers zijn hartelijk ontvan gen In hot uit 1493 stammende stijlvolle raadhuis, met gloedvolc toespraken door de voorzitter van de Liederkranz, de heer Richard Hirschmann en van een verte genwoordiger van de verhinderde Ober- biirgemeister. In het Evangelische Gemeindehaus is toen 's avonds een concert gegeven door die Liederkranz en door Orpheus De Eszlinger zongen in drie methodes, ge mengd. dames en heren, maar alles in het Duits, Orpheus daarentegen had een meer gevarieerd programma in liefst zeven ta len: Latijn, Grieks, Duits, Frans, Rus sisch, Engels en ook in het Nederlands, n.L „Merck toch hoe sterk". Dit nu is buitengewoon in de smaak gevallen bij dg Duitsers. Vooral de heer J. Eijken- breek heeft veel eer ingelegd met zijn solopartij in Russische liederen. Er was langdurig applaus, zodat dirigent Jos Vranken nog een toegift gaf, een Oosten rijks lied. Na afloop van de uitvoering zijn de zangers van beide koren nog gezellig sa- mengeweest in het raadhuis, in het gezel schap van de Oberbürgemoister cn echt genote, waarbij weer Hink Nederlandse en Duitse volksliedjes zijn gezongen cn uitvoerig gespeecht. Voorzitter Hirsch mann kondigde daarbij aan dat de Lie derkranz uiterlijk m 1065 op tegenbezoek zal komen in Schiedam en de Oberbür- germeister hoopte op oen beter confact tussen beide gemeenten. Op de. te- rttgieis heeft het koor nog in de Dom te Keulen enkele liederen gezongen, ter herdenking van het kortgeleden overle- leden lid Jan de Ruiter. Zaterdagmorgen is Orpheus weer in Schiedam terugge keerd. SCHIEDAM, woensdag. De schaak tweekamp om het jeugdkampioenschap van Nederland fs nog steeds niet beslist! De twee finalisten, Robbie Hartoch uit Amsterdam en Ed Scholl uit Groningen, blijken wel volkomen aan elkaar ge waagd te z'un. Want de twee wedstrij den eindigden remise! Tijdens het jeugdtoernooi dat met Pa sen in Schiedam is gehouden, eindigden zij samen op de eerste plaats. De op tweede pinksterdag begonnen en woens dag voortgezette partü m de tweekamp werd remise en de volgende partij even eens. Nu heeft de organiserende Schaakver eniging Schiedam beslist dat de twee kamp herhaald zal worden op 20 cn 21 juni, wederom in Schiedam- Er zullen dan maximaal drie partijen worden ge speeld, doch de eerste gewonnen partij is beslissend. SCHIEDAM, woensdag Voetbalclub Martinit organiseert zondag 9 juni een jubileumtoernooi voor A-, B- en C-junio- ren en pupillen op de terreinen in Sport park Harga ter gelegenheid van het 35- jarig bestaan van Martinit. Dat zijn voor lopig de laatste voetbalwedstrijden voor deze club omdat de gemeente daarna de terreinen gaat restaureren, Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Stedelijk Museum, dag. 1017 ulir, zo. 12 —17 uur: Schilderijen van Minoru Agata (Tokio). Schilderijen, tekenin gen en gouaches van de groep COBRA. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur:'De ijzervreter. Monopole, 2 en 8 uur: „Scotland Yard grijpt in". DIVERSEN Jeugdhaven. 8 uur: Fotowedstrijd en prijs uitreiking. Arcade, 8 uur: Orpheus gezellige repe titie. Wijkcentrum, 8 uur: Scbïed. Jeugdraad installatie Jeugdrecreatie. Ondanks het goede weer was de be langstelling van ouders en leerkrachten gering. De scholleren hebben gezellig gezeten rond de veldjes, hun favorieten aangemoedigd. In het gemeentelijk club gebouw achter de wielerbaan zaten de organisatoren Jo van der Tuuk, C. R. van Kooy-, B. Jeene en verdere functio narissen ter regeling van programma. Daarbij werd voor dc toelichting en de fluitsignalen de microfoon gebruikt en ter verpozing klonk populaire muziek over het sportcomplex. Om kwart over drie zetten de kinde ren zich op dc afzethekken rond bet gemeentelijk clubgebouw, waar ze even later met veel gejuich elke uitreiking van een pnjs begroetten. Voor deschool- korfbalcommlssie bracht de heer B. Jee ne dank aan de gemeente voor de ver leende medewerking en hulde aan de organisator Joop van der Tuuk, de eni ge die vanaf de oprichting werkzaarh is bij de schoolsportcommissie en die nu het werk moet beëindigen omdat hij een werkkring heeft gekregen in Arnhem. TA/ETHOÜDER Sabel hijst de vlag van Schiedam op het bouwterrein van de Beneluxtunnel. De voorzitter van de SBLO, de heer A. de Jong, heeft de prijzen uitgereikt, lu de hoogste afdeling veroverde de Willem de Zwüger-ULO AI de wissel beker liefst voor de vierde maal. Vol gend jaar kan de beker eigendom van dc school zjjn. Dit team mocht dan ook; naar traditie een ereslotwedstrijd spelen' tegen een twaalftal gevormd uit leiders, leidsters en het arbiterkorps. De senio ren scoorden echter prompt en dat Is verklaarbaar, want deze leden van korf balverenigingen hebben meer ervaring. Tweede m afdeling A werd Prinses Irene BI; in afdeling B kreeg de eer ste prijs "Willem de Zwijger BI, tweede werd. Willem de Zwijger A2; afdeling C: le Willem de Zwijger A3; 2e Willem de Zwijger B2. Bij de lagere scholen won de Jan Ligthartschool B de eerste prijs. Deze school heeft de wisselbeker ook in 1959 gewonnen. Tweede werd Koningin Ju liana, derde Klaas de Vries A. Voor de tweede plaatsen in de drie poules wa- en vier prijzen beschikbaar. Ze gingen naar: Warande, J. H. Gunning en Klaas de Vries B. Bij het L.O.-reserveteams ron-Erasmus 2 voor de tweede maal de wisselprijs, tweede werd Klaas de Vries 2. SCHIEDAM, woensdag Ir. B. Wilton, directeur van dc werf Wilton Fyenoord te Schiedam is benoemd lot vice-president van de Raad van The Missions to Seamen voor bet werk over de gehele wereld. Na een Amerikaan is ir. Wilton de tweede niet-Engelsman die vice-president wordt in deze raad. Deze benoeming, die als een onder scheiding opgevat kan worden is bekend gemaakt tijdens een onlangs in Rotterdam gehouden vergadering van de vereniging „The Missions to Seamen, port of Rotter dam". Zo blijkt uit een bericht in het Wilton Fyenoord Nieuws, Zoals bekend is op het terrein van Wil ton Fyenoord ook een zeemanskantïne gevestigd, die jaarlijks door 20.000 tot 30.000 zeevarenden wordt bezocht. SCHIEDAM, dinsdag Volgende week kan het Schiedamse zaterdagvoetbal een kampioen hebben. PPSC staat met de deur van dc KNVB in de hand. By Bolnes gaat PPSC de laatste competitiewedstrijd spelen en een gclük spel (of verder ver lies van de concurrentie) Is al voldoende voor het kampioenschap van de eerste klasse van de afdeling Rotterdam van de KNVB. Dat is het verrassende resultaat van de laatste weken nadat PPSC we kenlang klem heeft gezeten in het ge drang van sterke concurrenten. Mocht PPSC verliezen dan staat PP toch op de eerste plaats maar dan wordt een beslissingswedstrijd waarschijnlijk. PPSC won zaterdag in een nerveuze match met 20 van ZWSH en verheugd hoorden de Schiedammers daarna dat na Heinenoord nu ook concurrent PiershU (dat gelijk speelde tegen TOGR) js afge vallen. Slechts SNS zou bij verlies van PP nog naast de leider kunnen komen, PPSC speelde meer tegen zichzelf dan tegen de niet imponerende gasten. PPSC was ervan vortuigd niet te mogen verlie- zen omdat dit verlies van de mooie kans j zou betekenen. Daarom zette PPSC voort- 1 durend enthousiaste aanvallen op maar jde zenuwen toonden hun invloed op de ;afwerking van de offensieven. Telkens kon de verdediging van ZWSH Ingrijpen. Dat leverde tenslotte gevaar op voor PP SC omdat ZWSH de kans kreeg met uit vallen PPSC uit evenwicht te brengen. Doelman Jungerius echter beheerste de situatie prima. In de 35e minuut liet Jan Teeuw de aanhang juichen. Hij schoot een voorzet van Jongeneel m. Even later liet middenvoor Teeuw weer zijn kwali teiten zien. "Van rechts werd in de 41e minuut voorgezet en opgelucht zag de aanhang dat Jan Teeuw raak schoot. ZWSH ijverig genoeg kon daar niets tegenover stellen. SCHIEDAM, dinsdag De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben het ditmaal in hun jubileumtoernoi min der goed gedaan dan anders. Dames 4 raakt steeds beter ingespeeld, maar moest toch haar meerdere erken nen in Wico 2, dat met 12 zegevierde. Dames 3 kreeg de eerste nederlaag te tegen het sterke Wico 1, dat eveneens met 12 won. Heren 3 speelde 'n spannende wedstrijd tegen stadgenoot SPSV 1 en moest even eens met 12 het onderspit delven. lieren 4 tenslotte zorgde voor een fraaie sluitstuk van de avond door het Rotter damse Wico 1 met 3—0 te kloppen. Maandag 10 juni verwachten we weer. veel spannende strijd, want dan komen, de sterke teams van het Rotterdams Ly ceum op bezoek, terwijl heren 4 stadge noot Polyantha tegenover zich krijgt. VLAARDINGEN De vangstberichten. van hedenmorgen luiden: VL 71 15 k. nog 20 nelten; VL 78 25 k„ thuisvarend; VL 79 20 k., VL 85 20 k„ VL 114 20 k„ VL 190 10 k. Afdeling A: 1. Willem dc Zwijger Al 11 pnt.; 2. Prinses Irene Rl 7 pnt.: 3. RHTS 1 5 pnt. cn 4. St. Liduinn Ly ceum 1 pnt. Afdeling B: 1 cn 2. Willem de Zivij- jer A2 en Willem de Zwijger BI. bei den 7 pnt,; 3 cn 4. HHTS 2 en Reho- both 1, belden 3 pnt; 5. Prinses Irene 2 0 pnt Afdeling C: 1. Willem de Zwijger A3 9 pnt; 2. Willem de Zwijger B2 5 pnt; 3 Rehoboth 4 pnt; 4. Willem de Zwij ger A4 3 pilt; 5. Pr. Irene B3 0 pnt. Afdeling D: 1. Klaas de Vries A 6 pnt; 2. Warande 4 pnt; 3. Comenius A 2 pnt.; 4. Oranje Nassau 0 pnt. Afdeling E: 1. Jan Ligthart B 5 pnt,; 2. Gunning 4 pnt; 3. Kohnstaixun 3 pnt; Kon. Wühelmina 0 pnt. Afdeling F: 1 en 2. Kon. Juliana en Klaas de Vries B 4 pnt.; 3 cn 4, Jan Ligthart A en Erasmus 1 2 pnt. Afdeling G: Erasmus 5 pnt.; 2. Klaas de Vries A2 3 pnt.; 3. Warande 2 pnt; 4. Oranje Nassau l pnt. Afdelingskampioenen: 1. Jan Ligthart B 3 pnt.; 2. Juliana 2 pnt; 3. Klaas de Vries Al l pnt SCHIEDAM, woensdag. De bezorgers vaz eigen Schiedammer hebben gis ter- «rgen op het Neptunusveld In Ro._.rdam hun krachten gemeten met hun collega-bezorgers van Het Rotter- danisch Parool uit Rotterdam. Nee, er werden geen records gebroken op het gebied van kranlenbezorging, zij speel den met vier elflallen om de Farool- vnetbalbeker. Er werd met vuur en enthousiasme ge speeld, het was geen Feijenoord of Sparta, maar ze deden hun best De eerste wedstrijd .tegen Rotterdam-west werd gewonnen met 42, de tweede tegen Rotterdam-zuid met slechts 12 verloren. De laatste wedstrijd legen Kralingen eindigde in een 11 gelijk spel. Dit laatste doelpunt werd door (de enige niet-bezorgerj Wins Serierse ge scoord. De ster van het Schiedamse elf tal evenwel was Ben Breedijk, hij pas seerde het „vijandelijke" doel viermaal! De beker kwam niet in Schiedam, die ging verdiend, naar de bezorgers van Rotterdam-2uid. Wel kregen uw bezor gers met ere een tweede plaats. Kralin- gen en Rotterdam-west werden resp. drie en vier. SCHIEDAM, woensdag Op de Zwam. merdamsingel betrapte de politie gister middag 2 jeugdige bromfietsers op over treding van de maximumsnelheid. Zij re den ongeveer 55 km per uur. De politie, zette zonder dat de jongens het merkten, de achtervolging in. Via dc Korte Singelstraat, het Koemarkt- plein ging het over de Burg. Knappert- laan. Pas bij het Rubcnsplein konden de bromndders worden ingerekend, toen een van de jongens, de 16-jarige scholier M. J. M. T. uit Rotterdam de overstekende voetgangster mej. A. J. F. C. aanreed. Beiden kwamen te vallen. De voetgang ster liep was schaafwonden op, de brom fietser kreeg een licht hersenschudding. De bromfiets werd zwaar beschadigd. Te gen T. en de andere bromfietser F. v. M. uit Rotterdam weid proces-verbaal opge maakt. SCHIEDAM, woensdag. Bij het keren op de hoofdbaan van de Burg. van Haa- renlaan ter hoogte van de Mackaystraat zag de automobilist S.W.S, gistermiddag de achteropkomende scooterrijder J.W.S. uit Rotterdam niet naderen. Bij, de aan rijding, die volgde, vloog de scooterrij der over de kap van de auto. Dank zij bet feit dat de man een helm droeg kwam hij er slechts met de schrik af. Beide voertuigen werden ernstig beschadigd. SCHIEDAM, woensdag. De hande laar in tweedehands auto's de heer P. van E. heeft aangifte gedaan van diefstal van 36 kentekenbewijzen. Dc afgesloten scooter van de Maasslui senaar H. S. L. die op het Hooidplein stond is gestolen. SCHIEDAM, dinsdag In een buiten gewone ledenvergadering gaan de leden van voetbalvereniging HBSS donderdag avond in gebouw Sursum Corda nogmaals aandacht schenken aan de voetbaltoto. Zoals bekend "besloot de jaarvergadering onlangs dat HBSSS zou gaan deelnemen aan de toto. Het bestuur van deze prin cipiële zaterdagclub, afdeling van de CJV in Schiedam herriep dit besluit. Tweede voorzitter F. van Hoek zal donderdag avond dit bestuursbesluit toelichten. Te vens volgt dan de bepaling van de agen dapunten voor de komende jaarvergade ring en_ dit zal tevens worden gedaan Marktprijzen: Trawlharing klein 149— naar ahnleiding^yan. opmerkingen tijdens SCHIEDAM, woensdag. Voorzitter Jo van der Touw van de Schiedamse voetbal en honkbal vereniging „Schiedam" heeft zondagavond in Har ga zUn bewondering kunnen uiten voor de slagprestaties van dames. De dam es-softbal afdeling van .Schiedam" heeft namelijk een voortref felijk softbaltoernool georganiseerd in twee poules waarby vooral het slagwerk in poule A opviel. De eerste prijzen gingen naar de twee teams van VODO. De Schiedamse dames in A. sloegen met 5—5 het Haagse Storks, ze wonnen met 17—2 van het Rotterdamse Neptunus, Nu zij gezegd dat Neptunus ge handicapt was omdat de werpster onlangs een been heeft gebroken. Tegen VODO moest het standaardteam van Schiedam met 5—11 het hoofd buigen. In de reservepoule behaalde het Schie- TTET eerste dames softbal negental I /i vi van Schiedam". SCHIEDAM, woensdag. Het nieuwe visseizoen Is ook voor Schiedam op 1 ju ni zeer gunstig Ingezet. Zaterdagmorgen voor dag en dauw is het gehele Kclhel- recreatlegebied al bezet geworden door dc hengelaars en zU hebben het hengelfecst gedurende de prachtige pink sterdagen kunnen voortzetten. Het weer was bést. zHet seizoen is meteen begonnen met een wedstrijd in de grote vijver voor het theehuis „De Kethel" in het Pr. Beatrix- park. Het was al spoedig duidelijk dat in deze plas heel wat karpers zaten en grote knapen ook. Maar het bleek ook dat deze karpers nog verlaat m de paar tijd verkeren en dan zijn. ze nïefc zo hap pig op.aas. Om vijf uur werd de eerste grote kar per aan de haak opgehaald door de heer Van den Heuvel, een knaap van 56 Maar lang heeft hij de leiding niet kun- 144, groot 105—110. I de rondvraag. aardig met de werphengel om kan gaan, in hevig gevecht met een reus van een karper. Haar vader moest een handje helpen om de vis op het droge te krij gen, maar toen kon wedstrijdleider S Stip ook verklaren dat de karper 66 cm mat! Zo heeft de jonge Stieneke menig ervaren hengelaar jaloers laten, kijken. Er zijn die dag nog meerdere zware karpers opgehaald, o.a. door een ander jeugdlid, Kees Semijn, maar Stieneke hebben ze niet meer kunnen overtroeven, zodat dit meisje de door de heer Vrede- bregt uitgeloofde prijs in ontvangt kon. nemen. Over het algemeen Is die eerste visdag goed gevangen, behalve karper ook veel voorn, van behoorlijke afmetingen. Het is dus gebleken dat de visstand in het Pr. Beatrixpark op peil Is gebleven. Dank zü de mannen van de Plantsoenendienst en de werkploeg van de Hengelaarsvereni- glng, die zich veel moeite hebben ge nen houden. Want om half zes raakte de geven om de vissen van de dreigende twaalfjarige Stien van der Velde, die al dood door verstikking te redden. dam-team een. gedeelde tweede en. derde plaats met BHC. Het was het ervaren VODO 3 dat hier de grote beker won. Het eerste team van VODO heeft in dit ge slaagde toernooi uitstekend softbal laten zien. Zowel in het slagwerk als in het veldspel bleken de Haagse dames supe rieur aan hun tegenstandersters. Zij kre gen dan ook van de heer Van der Touw de eerste prijzen. Schiedam wil gestimu leerd door het welslagen volgend jaar we derom op de eigen velden in Har ga een dergelijk pinkster-toernooi organiseren. De eindstanden zijn: A: L VODO 1, 2. Schiedam, 3. Storks en 4, Neptunus; poule B: 1. VODO 3, 2. en 3. BHC en Schiedam 2. SCHIEDAM, woensdag. De verloting ten bate van het juniorwerk van de Schie damse sportvereniging SVV, waarvan de trekking in mei zou plaats hebben, is uit gesteld tot december 1963. SCHIEDAM, woensdag De Schie damse aquariumvereniging „Natuurgenot in huis" houdt op woensdag 12 juni in de bovenzaal'van „De Amstelbrpn" een bij eenkomst Hierbij zal dc heer De "Wolf een lezing houden over de opbouw en be planting van het aquarium. Aanvang la 8 uur. GEBOREN: Arte H. TUL, z.v. M. Klepke en A. J. de Bok; Johanna A. VI-, d,v, Z. W. de Jongh en J. A. L. Mulder; Johnny, z.v. J. Zwaai en J. G. Bulten; Johannes W., z.v. W. G. van Slobbe cn C. A. Olsthoorn; Astrid P. E„ d.v. M. Romaat en. W. Ker- ver. OVERLEDEN: J. van Trierum, 81 jr.; J. B. Schouwink, 62 jr. SCHIEDAM, woensdag Van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags is er za terdag 8 juni aan het hoofdbureau van politie in. de Lange Nieuwstraat kijkdag voor flets- en bromfietsen. j~ Fotografie Voot pastoto tiaar K van Vuuren Hoogstraat 106 tel 6 67 20 In éen dag gereed RoiHlms vergeten? Oe auto maat staat voot u klaar AJJe soon en films Polo K van Vuuren Hnufi.niaai IU6 Tc koop aangeboden Nu dc lijd om een fijne koelkast te aezxtien De Ja. ger, Broersveld 108-134, heeft de koelkast van uw dromen klaar staan. 125 1 Friventa 298 135 I Marbnen 298 - 160 1 398 210 1 468 225 1 498 De betaling ts geen probleem Reeds vanaf 2 60 p w zonder vooruitbetaling, ook Electrolux m voorraad Radio en SSi televisie T.V huren bijzonder gemaK. kei ijk 59 cm beroemd merk 5 99 per week, zonder aan betaling nooit geen répara, tiekosten De Jager. Broers veld 108-134 m met L.T.S diploma,jullie kunt in one bedrijf worden geplaatst voor opleiding tot: HOOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 6aS08 JOHN DEREK - DIANA LYNN DE WRAAK VAN ROBIN HOOD Vrijdag t/m zaterdag 2, 7, 9.15; zondag 7, 9.15 uur 14 jaar Technicolor ~DEAN MARTIN - JERRYTKWIS~ TURF IN JE RANSEL Zondag-matinees 2 en 4.15 uur a.l. Sex en sensatie in een meedogenloze mensenjacht! PASPOORT VOOR DE HEL Maandag, dinsdag en woensdag 2 en 8 uur 18 jaar HILDEGARD KNEF in de fel omstreden film... en nu zonder coupures DE ZONDARES Donderdag 2en B uur 18 jaar In verband met herstelwerkzaamheden, zal de Koemarkt- brug in de nacht van 7 en 8 juni a s, en in de nachten in de periode van 10 op 15 juni a stelkens van 1 uur tot 5 uur, voor alle verkeer zijn gesloten. Schiedam, 4 juni 1963 GEVRAAGD: s Firma AMERICAN, Broersvest 57, telefoon 66247, 5-daagse werkweek. Goed loon. Prettige werkkring.. Enigszins op de hoogte van talen, geniet de voorkeur (is niet verplicht). Het is voor jullie ouders en voor jezelf belangrijk om van te voren zoveel mogelijk le weten over het bedrijf waar je je verdere opleiding 2uit gaan volgen. Hoe is het bij Cincinnati-Nederland N.V. gesteld met de opleiding van jongeren en welke mogelijk heden liggen daar voor jullie? Daarvan willen wij graag een heleboel vertellen en laten zien. Op vrijdag 7 juma.s. houden wij een uitgebreide voorlichtingsavond in ons bedrijf. Ouders en jongens.wij nodigen U gaarne uit deze voorlichtingsavond te bezoeken. Wij beginnen om 7.30 uur. Ons bedrijf trgt 5 minuten gaans van het station Vlaardt»gen-Oost in de richting Schiedam. Wij verwachten onze bezoekers bij de portier aan de zïj-rngang van de fabriek. kunl oesteüen bh O' oqenrer en öezerqei* odmmist/Qtie *<jn dit blod alsmede bil de bo®fch VLAARDINGEN Het Gemeente Ziekenhuis le Schiedam vraagt voor de verpleeg- en behandelafdelingen Het loon bedraagt voor 23 jaar en ouden ƒ2.01 per uur. Vakantietoeslag 4 Sollicitaties te richten, aan of aanmelden bij de ad junct-directrice.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1