ANDERS DAN ANDERE Huisvrouwen-cursussen Contact jeugd-overheid moet verstevigd worden Schiedam Sportvelden krijgen rust Programma Jeugd-Jolijt Andere naam ran Kinderen biinstallatie rent missie deugd Recreatie Bestaansrecht jeugdverenigingen is in eerste plaats zelfstandigheid funiorentoernooi van SW Bob Janse van Hermes naar Xerxes Sprintwedstrijd Rennersclub Versterking vöor Excelsior '20 Open deur-dienst in Vredeskerk Duivenvluchten Grote plannen op stapel STICHTING HUISHOUDELIJKE- EN GEZINS- VOORLICHTING Door ruimere subsidie kan oude taak tot ontplooiing komen Wedvlucht van De Postduif Burgerlijke stand Onschuldige het slachtoffer van vechtpartij Judo-examens Zeelui werden baldadig Y ierspelenkamp met acht deelnemers Prins Bernhard- school winnaar BEKWAME ELEGTR0M0NTEURS STER W ECH DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS ERÜAG 6 JUNI 1963 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. Onder slechts geringe belangstelling 'de kleine zaal 4 van het Wijkcentrum waren nog een aantal stoe- n onbezet heeft wethouder mr. M. J. M. van Kinderen gister- de Commissie Jeugd Recreatie geïnstalleerd. Deze commissie, ie onder auspiciën staat van de Schiedamse Jeugdraad en van de Icanciële) medewerking van de S.G. is verzekerd, heeft zich tot doel &teld diverse activiteiten voor de plaatselijke jeugd, waaronder ook et reeds bestaande Jeugd-Jolijtprogrammar te organiseren en te tiveren. pe commissie bestaat uit de heer C. J, Sehewe, voorzitter, de ambtenaar van gemeentelijk bureau Jeugdzaken, de heer G. Kens, secretaris, de heer A. Server, penningmeester en de leden mej. Adrlaansens en de heren J. Henrion •erpoorteii, H. Heus en M. Dlelcman. Wethouder Van Kinderen zei feltf te zijn door deze installatie weer eens 1 in de gelegenheid gesteld te worden om rechtstreeks contact op te nemen met de jeugd, dat ondanks zijn twaalfjarig voor zitterschap van de jeugdcommissie slechts beperkt Is gebleven tot de openings plechtigheden van een aantal clubhui zen, Toch vond hü dit een In wezen ge zonde verhouding, ook voor dc verent, gingen, die niet het gevoel moeten heb ben onder curatele te staan. De jeugd verenigingen immers, zo stelde mr. Van Kinderen, vinden hun bestaansrecht In hun zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid Is weliswaar aan trekkelijk en essentieel voor de jeugd verenigingen, maar toch moet men blij ven zoeken naar mogelijkheden het con tact met de overheid intenser te maken. De te grote schroom om deze nog be staande afstand te overbruggen vormt een belemmering voor het vertrouwen tussen overheid en jeugdverenigingen. Mogelijkheden om het contact te ver stevigen 2ün vooral gelegd toen enige jaren geleden de Schiedamse Jeugdraad werd opgericht. De Schiedamse Gemeenschap was een dak, waaronder de jeugd zich niet op haar gemak voelde, aldus de wet houder. De oplossing was het zich organisatorisch losmaken van de S.G.; „Maar", zo waarschuwde hij, „ver breek niet ie vlug alle banden, hoe. wel dit loslaten -wel toe te juichen was." Wedstrijden beperkt CHIEDAM, donderdag De Schie se sportvelden gaan een periode van en restauratie tegemoet. De strenge it van het afgelopen seizoen en het rop gevolgde Intensieve gebruik van (sportvelden hebben veel van de ter- nen gevergd. Op tal van plaatsen zijn !e plekken te bespeuren. Bovendien het warme weer van de laatste da- alle velden kurkdroog gemaakt. ^Verspreid over de terreinen is er wel HA grasmat die vernieuwd moet wor- .i. Dat herstelwerk kost de gemeente __'totaal ongeveer vijftienduizend gulden. Nu het seizoen vrijwel gesloten is gaat de Gemeentelijke Plantsoenen-dienst met het harstelwerk beginnen. Daarvoor ls een uitgebreid schema opgezet om niet alle terreinen tegelijk buiten spel te zetten. i^Toch zullen in de komende twee maan den slechts weinig sportvelden gebruikt .'kunnen -worden. Vriendschappelijke wed- «strijden, tournooien e.d, kunnen vrijwel niet worden gehouden'. Zomersporten als honkbal, cricket en softbal kunnen na tuurlijk doorgang vinden. Op het mooie Amerikaanse honkbalveld komt binnen kort zelfs nog een wedstrijd van het Ne- 'derlands negental tegen een legerteam JiKheln Main. "y Het bedrijfsvoetbal is gedirigeerd naar "de twee reserveterreinen aan de Schiet- baonitraat Voor vrijwel alle Schiedamse voetbalclubs is de competitie achter de frog zij het dat DHS, SVDPW en PPSC iyuog enkele wedstrijden moeten spelen. i#|5CHIEDAM, donderdag De activitei- :ten, die de gisteravond geïnstalleerde ^Commissie voor Jeugd Recreatie de ko tsende weken gaat ondernemen zijn in &et onderstaande programma vervat: y'Autopedwedstrijden. 14 juni: Visser- straat 21 juni: Dirk van Wassenaar- straat (pleintje) 28 junir Cort v. d, iicdenlaan - 5 juli: Dr. Zamenhofstraat. («Zeepkistenrace. 17 juni: Wattstraat (tussen Singel en Stephenson straat) 24 [Juni: Heïnsiusstraat 1 juli: Brielse- 'ittaat (tussen Geervlietsestr. en Voornse- ruraat) 8 juli: Huijsmafisstraat (tüssen tfftstfrankelandsestraat en. v. Beverenstr.) ^Volksspelavonden. 19 juni: Frans Hals- ,pkm (speelplaats) 26 juni: Edison- Jkin 3 juli: Nw. Maasstraat (doodlo pend gedeelte bij houthandel v. Wetering) r 4 juli; Dr. Wibautplein (parkeerter- a?m). g-'SpeUvonden. 20 juni: Laurens Coster- fbflat (Speelplaats St. Aloysfusschool) pl juli: Frans Halsplein. iKrijttekenwedstrllden. 15 juni: Edison- jjein 22 juni: Wilhelminaplein 29 "uni: Mgr. Nolenslaan (bij winkelgalerij) wc Pluule-wedstrijden „Doe-feest" U Koopmansbeurs. ^Wielrennen. 18 juni, 25 juni, 2 juli en. 9 M. I ^SCHIEpAM, woensdag. De unior- Sammissie van S.V.V. is in bet kader van jeugd actie een toumooienserie begon nen, Dit weekeinde kwamen de C-junfo- gu aan de beurt. Te gast waren Neptu- uit Rotterdam, Fortuna uit Vïaardin- föi, NOAD uit Tilburg en D-F.C. uit «parecht, ieder met drie teams. Aan het W heeft Frans Eykenbroek van de ju- gwrafdeling de prijzen uitgereikt. Hü £pkte de Schiedamse scheidsrechters wir de goede medewerking. NO AD kreeg ^rtiviteitsprijs. De eindstand is: 1 SiVl 2 Neptunus; 3 Fortuna; 4 NOAD 5 D.F.C. -risperanto-agendo woensdag Merkredon, la r™® junio ni kunvenes ce kdo H. ÏTïc P' 100 b. l ïmiL fios parolkaskadon, do venu «uitnwabre, vi estes bonvenaj. ks£2i ^«mbrandt, Rembrandtlaan 5. ysteüeltjk Museum, dag. 10—17 uur, zo. 12 uur: Schilderijen van Minoru Agata (Tokio). Schilderijen, tekenin gen en Eouaches van de groep COBRA. ilW, BIOSCOPEN ir-w*™3*4' 2 en 8.15 uur: De ijzervreter. nopole, a uur: „Scotland Yard grijpt in". ï*®"*Mnun, s lbtw.^Da^r-avontL 5f "ene. 8 uur: Gewest. Arbeidsbureau ot^^r?MBSS - vergadermg. DIVERSEN Gymn.. vee. Excelsior SCHIEDAM, donderdag. Mede op aandrang van de Schiedamse Gemeen schap zal de Commissie voor Jeugd Recreatie afstand doen van de naam „Jeugd-Jolijt" voor de in dit kader gehouden activiteiten. Een nieuwe naam is er nog nietHet ligt nu in de bedoeling die door- de jeugd zelf te laten bedenken. Men wil de a/fiche met de Pinoccio, die verleden jaar als aanprijzing van de festiviteiten werd gebruikt, naar de scholen sturen. De kinderen moeten dan de figuur op deze plaat een naam geven. De meest passende betiteling zal als nieuwe naam voor de zomerse activiteiten kunnen dienen. (Advertentie l.M.) Anders dan andere-deer zijn eigen karakter-maar altijd dezelfde door constante kwaliteit... SCHIEDAM, donderdag De Schie damse oefenmeesier Bob Janse, die aan het einde van deze competitie Hermes DVS gaat verlaten, zal het volgende sei zoen de contraetspelers van Xerxcs trai nen. HU heeft een contract van een jaar getekend. De Zuidslaaf Branko Vidovlc, die dit jaar de spelers van het eerste en tweede elftal onder zijn hoede had, zal nu voor namelijk worden belast met de training van de lagere elftallen en de jeugdspe lers. Bob Janse is een tiental jaren geleden ook al eens by Xerxcs werkzaam geweest. Uitbreiding Een verheugend feit vond mr. Van Kinderen ook, dat de taakstelling van de nieuwe commissie zich buiten het kader van „Jeugd-Jolijt" zal gaan uitbreiden. Deze uitbreiding van het werk van de commissie kan vruchtbaar zijn, hoewel het aan de andere kant ook goed is, wan neer ieder naar eigen richting georgani seerd kan zijn. Dit immers biedt zoveel aanrakingspunten en perspectieven, dat de bundeling van krachten en exploi tatiemogelijkheden ten goede kan ko men. De wethouder gaf de nieuwe commis sie de wens mee, dat zij zou werken in het belang van de gehele Schiedamse jeugd. Maar ook dat zij de moed zou hebben, de moeilijkheden zelf onder ogen te zien, en zelf hiervoor een oplos sing te vinden en pas in de laatste plaats de hulp van de gemeente in te roepen. Mocht het echter eens zover komen, dan beloofde mr. Van Kinderen In hem een goede pleitbezorger te zullen vinden. Traditie Voorzitter Sehewe zei, dat het de nieu we commissie verstandig had geleken, mede in verband door de slechts geringe financiële mogelijkheden, de attracties In het kader van Jeugd-Joiyt te baseren op het programma van vorige jaren, dai altijd goed is ingeslagen. Behalve de autoped wedstrijden, de zeepkistenraces, de volksspelavonden zul len er dit jaar ook krij{tekenwedstrijden worden gehouden, die gezien het succes op Koninginnedag wel bijzonder in trek zullen zijn. De finale van deze teken wedstrijden wordt in de Koopmansbeurs gehouden tijdens het z,g, „doe-feest". Bo vendien vermeldt het programma een aantal wielerwedstrijden, waarvoor de commissie medewerking heeft gekregen van de wielersportvereniging „Schie dam", Vakantie-iveek Op de opmerking van mr. Van Kinde ren, dat het zo jammer was dat de acti viteiten In het kader van Jeugd-Joiyt en van de jeugdverenigingen met het In gaan van de vakanties worden stopgezet, juist wanneer de kinderen zoveel meer tijd en gelegenheid hebben zich hieraan te wyden, antwoordde de heer Sehewe, dat de commissie het plan heeft om ook tijdens de vakantie-week van de S.G. het een en ander te organiseren. Men denkt ia dit verband aan hot organiseren van een tweetal avonden voor jonge mensen van achttien tot dertig jaar m Musis Sacrum, waar men zich actief kan bezig houden, aan een bromfietsrally voor jongeren van 16—20 jaar en aan een fotowedstrijd, waarvoor men contact heeft opgeno men met de Schiedamse Fotokring, SCHIEDAM, donderdag Excelsior *20 krijgt mogelijk in het komende seizoen ai de kans zich van de degradatie naar de derde klas te herstellen. De zwartwltten zullen namelijk versterkt worden met enkele ex-semi-profs. Zo hebben Slaven burg, Westelijk en Herman Wink van SW te kennen gegeven in Excelsior "20 te gaan voetballen. SCHIEDAM, donderdag De commis- voor het Open Deurwerk organiseert zondag een Open Deurdienst in de Vre- duskerk, aanvang 7 uur. Ds. G. de Ru zal it deze dienst voorgaan. Als onderwerp heeft ds. de Ru gekozen: „De ware Plnk- sri11 .-beweging". SCHIEDAM, donderdag De Renners club Schiedam heeft sprintwedstrijden gehouden in de Calandstraat in Schiedam over 200 meter. De resultaten zijn bij de nieuwelingen: 1. W. Koopman 10 ptn; 2. F. van Duivenbode 15 p; 3. G. Looten 25 p; 4. Th. Okhuizen 28 p; 5. J. van Krim pen 29 p; 6. J. Bakker 31 p. en 7. J. v. d. Gaag 34 p. A-junioren: 1. H. Stolle 9 p; 2. H. Hans- wijk 14 p; 3. H. van Dalsen 18 p; 4. L, Coenradï 27 p; 5. J. Hersbach 28 p; 6. P. van Loenen 34 p; 7, A. v. d. Berg 40 p; 8. R. Poot 41 p; 9. G. Smit 41 p; 10. P. Schafthuisse 43 p. B-junioren: 1. T. Valat 8 p; 2. A. v. Dam 10 p; 3. F. van Beek 16 p; 4. Hoogeveen 18 p; 5. T. v. d. Leist 19 p; 8. W. Haas broek 27 p; 7. N. Filiekes 31 p; 8, v. d. Helm 36 p. en 9, P. Rozing 38 p. 25 stuks f1.- 20 stuks 80 ct EEN LAURENS PRODUCT P.V. Union. SCHIEDAM, woensdag De pv Union im met 320 duiven deel aan de wed vlucht uit Corbeil, afstand 394 km. Gelost werd zaterdag om 6.30 uur; eerste duif binnen 13.24.31 uur; laatste prysduif 14.32.07 uur. Uitslag: W, Kerkof 1 6 21 27 33 35 37 38 56 59 62 73 75; C. L. Zantboer 2 34 48 49 53 57 61 72; D. v. d. Schalk 3 4 7 15 25 29 31 44 45 45 51 74; J. v. Leeuwen 5 12 28 47; J. Wen- teler 8 42 52; A. Heeren B 10 11 14 36 65 68; C. Verlinde 13 18 22 71; A, Broeders 16 28 54 66 78; W. v. d. Hoeven 17 64; Ph. Slegt en Cp 19 30 50 55 67 80; S. Bouwman 20; C. Verboom 23 69; J. van Rossen 24; Th. Stieber 32; J. M. Snijders 39; F. Kamp en Co 40; Weber en Faas 41 43; J. Ben- ningshof 58; J, Pijpers 60; Th. Duivenbode 63; E. Sebregts 70; Van Gogh en Co 76; G. Breur 77; L. Stieber 79 (dipl.). De Vrijheid Ook de pv De Vrijheid nam deel aan de wedvlucht uit Corbeil met 250 duiven. Eerste duif binnen 13.15 uur; laatste prijs- duif 14.28 uur. Uitslag: 1 13 Gebr. v. d. Windt; 2 48 54 J. v. d. Ent: 3 9 38 42 49 L. Wijnen; 4 10 J. Dui- mel; 5 11 47 H. v. d. Steen; 6 15 18 33 43 G. Barzilay; 7 20 22 H. Hagen; 12 37 Joh, Christen; 14 19 41 P. Pols; 16 18 25 28 29 J. Doejaaren; 21 24 mevr. v. d. Windt; 26 40 W. Vermeer; 30 D. Bakker; 31 M. Rink; 17 32 51 53 W. de Winter; 31 W. van Bue- ren; 35 44 E. de Potter; 36 W. v. d, Poel; 45 M. Stuart; 46 C. Lems; 50 C. Rigters; 52 A. Verhaal; J. Schrumpf (dipl.) 17 juni is er voor elke Schiedamse liefhebber ge legenheid in te korven vor de autovluch- ten nat. St. Vincent en nat. Wenen; lokaal Nwe Haven hoek Hagastraal. [Advertentie IM.j SCHIEDAM, donderdag. Wat moet een huisvrouw doen die, o, zo graag zelf een jurk wil maken, or kleren voor dc kinderen, wanneer zij daarvoor de nodige handvaardigheid mist? Waar kan z(j liet broodnodige steuntje in de rug vinden, wanneer z(j het dagelijkse menu wat wil varléren, maar niet weet hoe? Wie leidt haar door de waarlijk schrikwekkende doolhof van mogelijkheden bij het aan schaffen van een nieuwe vloerbedekking voor de huiskamer? Wat te doen bij de opduikende problemen bU de opvoeding van de kinderen? Kortom, wie helpt de hulsvrouw by haar mooie, maar ook wel moeilijke taak? Dit zou een organisatie voor huishoudelijke- cn gezins-voorllchting kunnen doen. Nu bestaat er in Schiedam al bijna der tig jaar een commissie op dit terrein, maar deze ls vooral na de oorlog niet tot ontplooiing kunnen komen. Dit dan in tegenstelling tot de nabuurstedeti. In Vlaardingen bestaat een uitermate actie ve Commissie voor Huishoudelijke, en Gezinsvoorllchtlng, die jaarlijks honder den Interessante cursussen, lezingen en demonstraties geeft en daar vorig jaar een prachtig Ingericht eigen gebouw voor heeft gekregen. In grote nabuur Rotter dam zijn het jaarlijks tientallen duizen den hulsvrouwen die hiervan profiteren. In Schiedam is dit toch wel belangrijke werk wat ingedut. Doch daar gaat nu ver andering in komen, zo heeft mr. G, J. Roeiofsen, directeur van de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken, voorspelt, die z(jn organisatorisch machtige schouders onder dit werk heeft gezet. Crisis-jaren SCHIEDAM, donderdag De S.C.V. Dc Postduif nam met 376 duiven deel aan de wedvlucht uit Orleans, afstand 480 km. Gelost werd zaterdag om 6 uur; eerste duif binnen 14.43,43 uur; laatste prijsduif 16.49.57 uur. Uitslag: A. Smits 1, 2, 3, 9, 20, 25 28, 33, 77, 78; W. v. d. Kant Sparla 4 14, 21, 72, 76. 83; H. v,d. Kant 5, 11, 31, 32, 56, 81, 91, 94; A. Riedük 6, 23, 29; C. v. Grijp 7,18,22, 27, 40, 86, BS; H. Crama 8,; H. Blondé 10, 24, 36, 42, 74; A. Midden dorp 12, 26; C. Verhaercn 13, 70, 93; H. Vermeer 15; A. Boes 16, 38, 45, 48, 51, 64; L. Borrani 17, 39, 54, 79, 82; J. v.d. Waard 19, 46. 66; A. v. d. Tuyn 30; L. Toutijn 34; I. v.d. Tuyn 35; J. Koffyberg 37, 53, 63 F. Eykenbroek 41, 67; A. Vis 43; A. v.d Grijp 44. 71; P. van Os Co 47. 60; F. Mei. chers 49, 65; L. v.d. Mey 50. dipl; W. van Deurzen 52; A. van Gogh 55, 69; C. Her wig 57, 80; G. Vermeer 58, 73; G. Rost 59; H. Breuker 61; J. van Harmeien Vol 62; JVL Kouwenberg 68; T. Jansen 75; A. Kar- reman 84, 92; P. Hinten 85; P. Gouweleeuw Co 87, 88, 90. GEBOREN: Hendrikus C. z. v, F. M, J. Weber en W. W. M. Kloet; Robert z. v. C. Vink en M- van Rijnsbergen; Peter M. z.v. J. Baron Tamayo en J. K. van Warendorp; Frank M. z. v. G. R. Gastendijk en M. E. NL Bevers; Wïlhelmma A. C. J. d.v. J. Venderbos cn N. Brouns; Erika J. d. v. L. Vogel en G. de Beurs; Geertruida J. M. d. v. B. J. Wering en G. C. Appelman; Isa- bel d. v. V. Paulo Melia en L Selvj Soria no»: Eddy M. J. z.v. E. Nijman en A. Zil- Wilhelmina C. M. d.v, A. van der: «;er en C. J. Touw; Vera d.v. J. S. de uree en M. Commel; Richard H. z. v. H. O. E. van Meggelen en C. L. de Maat; John P. z.v. M M. Bogerd en J. Jansen; Elisa beth. d. v. H. H. Hermse en J. E. Feelders; Odette M. C. d. v. A. van der Tuin hn W. A. Kleinherenbrink; Sylvia d.v. H. van der Wal en J. Ifittenbogaard; Gerrit J. z.v. H. J. L. Kreemcr en C. J. van Stra ten. OVERLEDEN: J. M. B. Schapers, 69 jr. echtg. van. H. M. Schipper; K. Verwol, 71 jr; K. C. Beumer, 69 jr; C. Beljaars, 82 jr; TVL van der Burg. 71 jr. Harin gvangstberichten VLAARDINGEN, donderdag. De haring vangst berichten van hedenmorgen luidden: VI. 70-34 k. vi. 71—25 k, VL 78 thuisvarend. VI, 79—8 k, VI- 85-7 k, VI. 114—25 k, nog 10 netten. VL 180-20 k. SCHIEDAM, donderdag. Tijdens een vechtpartij op het terrein van de Ned. Klinknagelfabriek is gistermiddag om balf één de 52-jarige arbeider J. Alblaa door een dertig centimeter lange machine-af stelsleutel aan het hoofd getroffen. De' man moest met een hoedende booidwond en een schedelbeschadiging naar het ge meenteziekenhuis worden gebrachl, waar hy geopereerd is. Z(jn toestand Is redelijk, In het schaftuur wa$ ruzie ontstaan tussen de werknemers J. D. en G. F. v. D., doordat van D. met kluitjes aarde gooide naar J. D. In het handgemeen dat volgde, pakte J. D. een sleutel en gooide die naar van D. Deze bukte echter met het gevolg dat de sleutel tegen het hoogd van de heer Alblas kwam. SCHIEDAM, donderdag Van de Sportschool Bïshoff zijn in de maand mei de volgende leerlingen geslaagd voor een judo-examen: Jeugd-judo gele slip: Kees Gelderman, Greet Gerxets, Ronnie Smits, Bemhard van Tienen en Wil de Wolf, Jeugd-judo Dranje-slip: Ed Blok, Jan Eysberg, Bert Koevermans, Ton de Raad, Arie Scheep bouwer, Wouter van der Stel, Piet Tette- Iaar. Jeugd-judo oranje-band: Erik Par- thesius. Gele band de heer H. Oosterhuis. Oranje band de dames J. Elderhorst, R. Lamens en J. Rietdijk. Groene band de heren H. de Hey, G. Jansen en B. van ThieL SCHIEDAM, donderdag. In de afge lopen nacht heeft de politie tv/ee Noorse zeelui betrapt bij het openbreken van een automatiek aan het Rubensplein. Het wa ren de 15-jarige G. L. en de 25-jarige H. A., beiden opvarenden van een in Pernis liggende Noorse tanker. Het bleek dat zij ook de automaten bij het Sportfondsenbad hadden vernield en de geldlade opengebroken. Van een drie tal geparkeerd staande auto's werden de portieren opengebroken en enige voor werpen gestolen. Beide zeelui zijn opge sloten. Het was in 1934 het dieptepunt van de economische crisis dat in Schiedam voor het eerst voorlichting op dit gebied werd gegeven. Doch deze was vooral af gestemd op de vrouwen van de werklozen en bestond aanvankelijk alleen uit een eenvoudige naaicursus, gegeven op de huishoudschool. Later werd het program ma nog uitgebreid met andere cursussen, lezingen en filmvoorstellingen. Eerst omstreeks 1945 werd in Schiedam een. plaatselijke commissie samengesteld, waarin de vertegenwoordigsters van een grote verscheidenheid van vrouwen-orga nisaties en sociale instellingen zitting hadden. Deze commissie kreeg echter geen kans de vleugels uit te slaan, want er was eenvoudig geen geld voor moest de voorzittershamer overdragen aan mr. Roeiofsen, doch blijft ari advi seuse aan de stichting verbonden. Mr. Roelofeen is echter met van plan ota lang op die stoel te blijven zitten. Het is zijn bedoeling het werk op gang te brengen en als het zover is, de leidmg. weer aan anderen over te geven. Wel heeft hij vijf grote Schiedamse bedrijven voor het werk van de Stichting Huishou delijke- en Gezmsvoorlichting weten te, winnen. Zy hebben financiële steun toe-' gezegd en enkele 2ullen ook in het be stuur vertegenwoordigd zijn. Zeer belangrijk voor de jonge stich ting is verder dat ook een leidster aan getrokken kon worden, ;n de persoon, van mej'. P. J. J. van 't Sant uit Schie dam die nu de dagelijkse en praktische leiding van het werk op zich kan nemen. krijgen, uitgegeven door dc landelijke federatie, waarin diverse kwesties wor den belicht. Tegen een minimale prijs. Belangstellenden kunnen zich opgeven, in verenigingsverband maar ook indivi dueel, bij mej. P. J. J. van *t Sant, die in gebouw Sursum. Corda zitting houdt op maandagen van 1.30 uur tot 4 uur, dins dagen van 1.39 uur tot 5 uur, en 's avonds van 7 uur tot 9 uur op dinsdagen en. vrijdagen, Cursussen IVat gaat dc stichting nu doen? Mej. Van 't Sant heeft meteen haar plannen ontvouwd, Zy wil cursussen organiseren ln koken, naaien, handig huishouden doen, iampekappen maken, bloemschik ken en tuinieren, geschenken maken, een voudige ziekenverpleging en kinderver zorging en -opvoeding in de ruimste zin. Dit om mee te beginnen. Men ziet, een wijde verscheidenheid van onderwerpen. Daarnaast bRjft dan de mogelijkheid van het houden van lezingen cn demonstra ties op velerlei gebied. Dit ziin cursussen van vier of acht avonden of middagen en er kan mee be gonnen worden zodra er voldoende be langstelling bestaat, M©t „voldoende" wordt dan bedoeld een groepje van min- werk. Met vierhonderd gulden gemeen- stens twaalf dames en maximaal zoveel telljke subsidie doe je nu eenmaal met ais er m het beschikbare lokaal kunnen, veel. Zo bleef het voorhehtmgswerk laat zeggen vijfentwintig dames. De kos- hoofdzakelijk beperkt tot de leden van de ten varieren naar de cursussen, namelijk in de commissie vertegenwoordigde vrou wenverenigingen, Ook was men sterk ge bonden aan de huishoudschool, omdat deze school de leidsters van de cursussen moest leveren en deze ook betaalde. Pas kortgeleden Is het tot het ministe riële niveau doorgedrongen, dat huishou delijke- cn gezinsvoorllchtlng niet zozeer onderwijs Ls als wel een vorm van maat schappelijk werk. Op 1 januari 1962 werd een subsidieregeling vastgesteld voor het rijk, die doorwerkt in de lokale overheid. In maart van dit jaar verleende de Schie damse gemeenteraad een subsidie van vyfdulzend gulden per jaar, met moge lijkheid van verdubbeling van dit bedrag. Daarvoor moest echter de plaatselijke commissie omgevormd worden tot een bestuur van een stichting, wat in novem ber vorig jaar heeft plaats gehad. De leden van de commissie kwamen terug in het stichtingsbestuur. Alleen de direc trice van de huishoudschool, mej. Th. Vis, naar hetgeen aan materiaal noodzakelijk is, maar zullen altijd zeer laag zijn. Gm de gedachten te bepalen van ƒ1,60 tot ƒ3,20 per cursus. Eigen bureau Een moeilijkheid is voorlopig nog het verkrijgen van betere cursus-lokaliteiten. Wel heeft de stichting van de oude com missie twee kamers overgenomen in ge bouw Snrsum Corda aan de Nieuwstraat 12 en daar zal men het voorlopig nog mee moeten doen. Deze nu nog kale vertrek ken zullen voor het werk worden Inge richt. Er za] echter Worden gezocht naar een betere en ruimere behuizing, waar ook mej. Van 't Sant een eigen bureau kan vestigen, voor bijv. het geven van individuele voorlichting aan de huisvrou wen Uie met bijzondere problemen zitten, waar ze niet uit kunnen komen. Ook zal (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Acht spelers van het biljart-district Schiedam hebben zich opgegeven voor de Vier» spelenkamp, die dit seizoen in de recrea tiezaal van Sunlight wordt gespeeld. De deelnemers zijn verdeeld in twee groepen van vier spelers, Zij spelen in vier spelsoorten tegen elkaar: Libre, ka der, éénwand en driewanden. Bovendien wordt bij libre en kader handicap toege past. Als nieuweling in het biljartdistrict Scluedam heeft zich opgegeven de bil jarter De Zeeuw van DKC, die het maxi mum aantal punten moet scoren, n,I. 375 caramboles libce, 250 caramboles kader. Gisteravond vonden al dc eerste ont moetingen plaats. In groep A won J. v. d. Velde met 73 van Z. Schikhof, In ploeg B werd gespeeld J. H, van Duijl—H. v. d. Does. Uitslag 10—0. De wedstrijden zullen worden voortge zet vanavond en vervolgens op 7, 10, 11 2 junL Uit elke groep komen deelne mers in de finale; deze wordt gespeeld op 18, 21 en 22 juni. Schoolvoetbal VLAARDINGEN, donderdag. Het elf tal van de Prins Bernhardschool heeft het schoolvoetbaltoemool gewonnen. Voor de 2e en 3e prijs moest nog een beslissings wedstrijd gespeeld worden tussen de St. Antoniusschool en Min. de Vïsserschool. De beslissingswedstrijd eindigde puntloos. By het nemen van strafschoppen, was de St Antoniusschool de gelukkige. Tweede prijs dus St. Antoniusschool en derde prijs Min. de Visscherschooi. De voorzitter van de voetbalcommissie de heer P. van Dijk, reikte de .prijzen uit. Uitslagen 2e dag: Herv. School Maasland—St. Antoniusschool 04; Dr. KuypersehoalPr. Bernhardschool 02; Gr. v. Prinstereschoot—Kon. WilheL schooi 1—2; Dr. Kuyp erschoolSt. Antonius school 02; Pr. BernhardschoolGeref. school Maasland 10; Gr. v, Prinstererschool Min. de Visscherschooi 0—2; Geref. school Maasland—St. Antoniusschool 1—2; Herv. school Maasland—Min. de Vïsserschool 1—2; Herv. school MaaslandKon. Wflh. school 0— 1; Dr. Kuyperschool—Gr. v. Prinstererschool 8—3; Min. de VisserschoolSt, Antoniusschool ,h?. "T"!, zee; »s2i»Sa"£.»:°Koa. scheidenbeld van hoekjes kunnen ver- hardschcol 0—4. Eerst bij Coja kijken. Was machines va, ƒ90.15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 63341 zoekt voor haar afdelingen Land- en Scheepsinstallaties hulpelectromonteurg toornen even. Aankomende en tri-I eeng in aanmerking. Bij karwei werk (geen woningbouw) zeer gunstige RolfUms vergeten? De auto maat staat voor a klaar Alle soorten films Foto K. van Vuur en. Hoogstraat 106. Inlichtingen op vrijdagavond 7 dezer van, 19-21 uur te MAASSLUIS - Rest de Moriaan, Haven 29 SCHIEDAM - Amstelbron-, Broersvest 13 Sterel WGchgelaar. Electro Technische Industrie N.V. Reisje, 19 jaar,-: Kluizenaarsbocht 1, Delft, telefoon (01730) 2 35 85 "it te gaan. ur. S-937 bur. v. d. blad. -zoekt vrien din om in de weekends leuk Brieven onder Fotografie Te koop aangeboden U kijkt... U vergelijkt (j koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 GEEN FILIALEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1