Hoe was het ook weer? SYY Iaat de winst glippen door fouten 3 m Bad Groenoord Wilton-heren spelen voor promotie I Derby tot slot SVV-Hermes Honkbal Feestavond van EHBO Vuilnisbelt aan de Schie Redder moest gered worden 53*35S=ïg SCHIEDAM s TOEN NIEUWLAND NOG WEÏPE WAS: Tentoonstelling over oud Schiedam brengt vervlogen tijd meer boven Om „Gouden Plak SVDPW haalt nog geen winst l\/G#€§r7^' Wisselwerking met aangrenzende parken Herstel sportvelden vergt 15.000.- Vragen van raadslid Vier leerlingen van Schiecl. Muziekschool geslaagd S V V-Rooswijk 2-3 DHS-VUC 8-6 DRZ-Nado V. 1016 Kano verdwenen ia-ja®-! Fraaie zege voor SVC-dames SKAV gaf concert OE 'V- SCHIEDAMSE MEUBELBEURS ASSISTENT Koeriersters Tussen en spionnen f3.95 DINSDAG 11 JUNI 1963 (Van een onzer verslaggeefsters) TT ET saneringsplan voor de J"X Schieda'nse binnenstad en de bouw van de nieuwe wijken zijn aj jarenlang bezig wijzigingen in het stadsbeeld te brengen. Aan de ene kant verdwijnen huizen, elders verrijzen weer andere woningen, grote rechte blokken. Eerst staat de gewijzigde toestand wat onwen nig in de ogen van oude stadgeno ten, maar ai gauw wordt het ge woon, vanzelfsprekend. Men went zo vlug aan iets nieuws. tfaar dan komt Ineen* ile vraag „hoe w»s hel ook weer?" Weet u nog, hoe yietin-land er uit voordat de flat- blokken uit de grond ucrdcn gestampt? goe het gezicht op het SplnhuispMi naar de Noordmolenslraal was. vóór de af braak voor dc nieuwe Spoellngbrug? Doe bet water va» de Raam langs de kade muren kabbelde en hoe de Noordve>t by de Schle was vóór dc aanleg van de iwaaikom voor het Doelenplein? In cc rechtervleugel van het Stedelijk Museum is de tentoonstelling „Oud Sch:e. d»m" ingericht. De vele bezoekers voor. #1 de oudere stadgenoten staan soms lang voor een prent stil en verzuchten eer. herkennend „O ja Dan weten ze "t ineervs weer. Van dc op haalbrug bij de Ooievaarsstoeg. vsa de schipbrug in de Noordvestgracht en het uitgestrekte polderlandschap dat achter de r.k. begraafplaats tot de horizon liep. Wiet alle afgebeelde punten zijn ver anderd: de omgeving van de Lange Ha- •i yen. de Korte Haven en de Dam zijn na- genoeg gelijk gebleven, alleen de tele visie-masten op de daken zijn er bij ge- komen. Het grote schilderij van J. H. van Mastenbroek, dat hij in 1915 van de be sneeuwde Beursbrug maakte, zou even goed uit dc afgelopen winter kunnen stammen. Toch zi.n het geen Schiedammers, die de museumbezoekers confronteren met de oude plekjes van de stad. Het over grote dee: is van de hand van H. C. A. Paradics, die met zwierige hand de ro mantiek van dc oude stad doet herleven in tekeningen en aquarellen. Slechts één Schiedammer is vertegenwoordigd: de kunstschilder Theo Wiegman met een tekening va» het Doelenhofje, daterend i uit het jaar'54, (Advertentie I.M.f Du li een van de tientallen aanbiedingen, die U ervan zuhen ovet tuigen, dat U kunt sparen door nu ic kopen. Ftjngewevcn marquisette van 100% katoenen garens, met «n leuke fantasie entre-deux. *«raan een ruim geplooide ruche, normale prijs 1.95. kopen onze klanten morgen per meter voor nog géén gulden. der is de tentoonstelling „gedistil leerd" ingericht. Sierlijk gehangen flessen spelen met hun groene glas met het licht. Kannen, mandflessen, kamen en tal van andere attributen laten zien, dat de branderijen inderdaad tot een van de oudste industrieën van Schie dam behoort. Nog is deze expositie tot een vertrek beperkt, maar ats de verbouwing van het Museum klaar is, zal er, aldus de plannen unn dc hcer Paalmaneen grotere ruimte morden ingericht. HANDBAL SCHIEDAM, dinsdag- De heren van Wilton FUenoord speelden zondag hun laatste handbalwedstrijd tegen Hellas uit Den Haag en onze stadgenoten boekten een ruime 199 overwinning. AHC "28 dat reeds was uitgespeeld had 24 punten ver zameld en Wilton heeft dit aantal ook zondag behaald. Volgende week zal nu een beslissingswedstrijd nodig zijn, om uit te maken wie er kampioen zal z^jn van j de districts 2e klasse A, De winnaar uit deze wedstrijd zal dan nogmaals in twee promotiewedstrijden tegen de kampioen uit 2A, SODA uit Rotterdam, moeten uit komen voor een plaats In de districts le !kias. De wedstrijd van zondag tegen Hellas stond op een niet hoog peil, er werd traag gespeeld, maar de weersomstandigheden waren hier wel de oorzaak van. Wilton begon goed en al spoedig hadden zij een 30 voorsprong bereikt. J. Mast, een van de invallers, speelde een zeer goede par tij cn ook de verdediging van onze stad genoten gaf geen krimp. Met de rust de stand 6—2. In de tweede helft kwam Hellas wel even goed opzetten, maar Wilton gaf zijn voorsprong niet meer uit handen cn zo werd het 199. Dq dames-junioren van Wilton Fije- noord speelden hun tweede promotiewed strijd tegen St.-Lodewijk. De eerste ont moeting werd met een doelpunt verschil gewonnen en ook zondag kwamen de Wil ton-meisjes met een 5—4 overwinning uit de bus. Door deze overwinning zullen zij nu het volgend seizoen een klasse ho ger gaan spelen. Wilton 2 dames speelde een late wed strijd tegen Oliveo uit Pijnacker. Door de vakanties waren er enkele wijzigingen in de ploeg gekomen en zo werd met 3i verloren. SCHIEDAM, dinsdag De wedstrijden om het officieuze kampioenschap van de afdeling Rotterdam, heeft de Schiedamse kampioen SVDPW nog- geen vreugde ge bracht. Zondagavond wan Nieuwenhoorn in Harga verdiend met 34 van SVDPW. - - - e [MaarNieuwenhoorn verloor van ASB zo- era graelllE. oompel'tte-derbrspelen a SVBPW ae ffeer ta„ op B-ocmdac 12 jum_a.n de «e,«ranke- ,en dMr „t„d^a,ond Varkcnoord i ASB te winnen. SVDPW moet bo- SCHIEDAM, dinsdag. Het Bad Groenoord heeft afgelopen zondag, toen het 7.0 bloed-warm was. de eerste top dag van het seizoen beleefd; 9000 bezoe kers! Het Is nog wel geen record be zoek. maar komt daar toch dicht by In de buurt. Trouwens gedurende de ge hele nu afgelopen pinkster-schoolvakan tie heeft Groenoord niet te klagen ge had over belangstelling; in negen dagen tüds 51000 bezoekers. Daarmee is het totaal aantal gekomen op rond 66.000 bezoekers. Als het zo door gaat met het weer (en dat ziet er voorlopig wel naar uit) dan zal nog deze maand de hon derdduizendste badgast de poort pas seren. Negenduizend bezoekers op één dag is wel erg veel en het was dan ook vol op het terrein, van het Bad Groenoord. Maar aan de andere kant toch ook weer niet tè vol. Immers, het terrein heeft weer een niet onaanzienlijke uitbreiding endergaan, waarvan nu duchtig wordt geprofiteerd. Bovendien was er een ster ker verloop onder de zw-emlustigen. Het gaat er. op lijken dat er een betere wisselwerking is ontstaan tus sen Bad Groenoord en de twee aan grenzende recreatie-gebieden, het Prin ses Beatrix-park en het sportpark Har- ga. waar aanzienlijk meer ruimte is. Het wordt voor velen een vast ge bruik om op een vrije dag in het park te gaan „kamperen", compleet met tent, ligstoelen en kookgelegenheid. In dit schema past dan een bezoek aan het Bad Groenoord, voor een verfris sende duik. Op die manier wordt onze „groen- gordel" met recht een recreatie-oord bij uitstek. Waarvan overigens ook vele Rotterdammers en Vlaardtngers weten te profiteren' Esperanto-agendo SCHIEDAM, dinsdag Merkredon, la 12an de junio klubvespero, ni kune legos laciulo'n" ée kino v. Gink t 19. j restu kelkajn horojn Esperan- lujo. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze beeld schone Ruche marquisette, nu per meter voor Giin tel, af schriftbMt. SCHIEDAM, dinsdag De twee Schie damse semi-profclubs SW en Hcrmes- DVS gaan tot slot van deze competitie laudsedük, aanvang 1 i Voor geen van beide clubs is deze wed strijd van betekenis, het gaat dus om de Schiedamse eer. De blauw-witten hebben de.laaste weken aanmerkelijk meer pun ten verzameld dan de rood-groen en, wat voor de laatsten dan weer een prikkel zal rijn om te tonen niet voor de meer succes volle stadgenoten onder te doen. Apotheek Jansen, Swammerdamsingei 41. Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur: gou aches van tiea Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedain en expositie over gedistil leerd. BIOSCOPEN vcntüen zondagavond spelen in Nieuwen hoorn. De bezoekers speelden zondagavond heel enthousiast en eigenlijk te hard voor dit soort erewedstrljden. Reeds na vijf minuten werd gescoord en een kwartier later was het 02. In de tweede helft speelde SVDPW beter. Toen Van der Vlist de stand op 23 bracht kwam de spanning er in. Het doelpunt ontstond echter aan de andere zijde uit een straf schop, maar even later kon ook SVDPW een strafschop inschieten. Direct na de vakantie van de bouw vakkers gaat SVDPW beginnen met de bouw van kantine en kleedlokalen op de twee nieuwe velden in Harga achter HDVS. De Habo uit Hardinxveld zal het clubgebouw plaatsen. Eigen leden van SVDPW zullen de afwerking van het' Pasage, 2 en 8.15 uur: De man die teveelclubgebouw ter hand nemen. Voordat de wist Monopole. 2 en 8 uur: Paspoort voor de hel. DIVERSEN Gebouw Irene, 7 uur: Start Avondvier daagse. competitie begint zal het clubgebouw feestelijk in gebruik worden genomen omdat dan gevierd wordt dat een eind ïs gekomen aan een schadelijke impasse. SVDPW was namelijk de laatste jaren als „stiefkind" te gast bij enkele clubs. taren bekroont dit gezellig zitje, dat direct aan baaien rokken, en boe zelaars doet denken. Het parkieten- kooltje boven"de Jel-rode geraniums en de stoven voor de stoelen met de biczen zittingen stralen een vervlogen sfeer uit. Met de vitrage maakte de heer Paalman een grapje: ze hangen niet voor, maar achter het raam, en suggereren op deze manier een hele woning op het binnenplein. SCHIEDAM, dinsdag Mevr, E. Kock- ran Gerven, die vijf cn dertig jaar lid Is •an de afd. Schiedam van de Kon. Ned, Ver. voor EHBO Is gehuldigd op de feest avond die zaterdag is gegeven In gebouw Arcade. Voorzitter C. J. van Reeden wees op dat zjj zich steeds byznnder ver dienstelijk heeft gemaakt voor de afdeling ett bood als blijk van waardering een fraai tafelkleed aan. De instructeurs W. Fras en A. van Katwjjk. die van het bonds- bestuur een eervolle aantekening hebben gekregen, werd een vulpenhouder aange boden. Ook de cursusleider, dokter A. Q. CJ Klomp werd in de huldiging betrokken. Want aan zijn lessen is het te danken dat weer 29 leden voor het eenheids-diploma zijn geslaagd. Een plaatwerk en een boe- kenbon drukten de waardering uit. De avond werd verder verzorgd dooi een aantal variété-artisten, die gepresen teerd werdén door de heer Jos Tepel. SCHIEDAM, dinsdag B. en W. vragen een krediet van 15.000 aan voor het doen herstellen van de grasmat op de gemeen telijke sportterreinen, die ernstig hebben geleden van de strenge vorst gedurende de eerste maanden van dit jaar. Van 31 sportvelden moet in totaal 57.000 m2 wor den hersteld. SCHIEDAM, dinsdag Het lid van de gemeenteraad voor de PvdA, de heer J, J. Bieze. heeft b. en w. schriftelijke vra gen gesteld over de stortplaats van afval en puin aan dc.Schie tussen de spoorlijn en de toekomstige ryksweg 20, waar ech ter het gestorte vuil boven de dijk van de spoorlijn zou uitsteken. Vragensteller meent, dat hier geen sprake meer is van het vullen van een kuil zoals aanvanke lijk de bedoeling is geweest, maar dat het nu een echte vuilnisbelt is geworden. Weet het college dat deze vuilnisbelt bij warm weer een stank verspreid die voor omwonenden onaangenaam is? Is een dergelijke stortplaats in dc bebouw de kom niet ontoelaatbaar? Overweegt hét college geen maatregelen om aan deze -toestand een einde te maken? Kan het college mededelen welke be stemming aan dit stuk grond zou worden gegeven? SCHIEDAM, dinsdag. Drie leerlin gen van de Schiedamse Muziekschool hebben zaterdagmiddag In Den Haag hun gitaarlerares mevrouw W. Mennlngh alle eer gedaan, door te slagen voor de examens, die door het scholingswerk van het Nederlandse Verbond van Man doline-orkesten werden uitgeschreven. De examinatoren, de heer Frans van Norden voor hot praktisch en "Willem van Gest voor het theoretisch gedeelte, kenden aan vier leerlingen het diploma toe: Conny Blok en. Mia Hanjersma slaagden voor het A-examen, Anneke Munnik en Rob Poelman voor het B- 'examen. Mia en Anneke kregen, boven dien de aantekening „met goed gevolg". SCHIEDAM, dinsdag. De winst is gering voor de Schiedamse honkbal teams. Opmerkelijk is de overwinning van DHS, dat zich mogelyk thuis gaat voelen in de derde klas van de KNHB- Dat kan er op wijzen dat DHS ;aat meetellen in het nieuwe milieu- TV liet de winst tegen Rooswtyk glippen door enkele veldfouten. De «verwint- n in genre vk s van Schiedam werd met 40 onderbroken by HBC. SVV 2 speel de zo slecht, dat TïW 2 mei grote cij fer* (195) kon winnen. Enkele zwakke momenten van het SW-veld kostten SW de zege op Roos- wijk. Verkeerd aangooien van de Schie dammers brachten Rooswijk drie pun ten en hoewel SW in de eindfase pinchhitter Cor Bras in de strijd zette om onder veel spanning alsnog de volle winst te kunnen bemachtigen, bleef het 23. Dit is vooral jammer, omdat pitcher Hans de Lange van SVV zo voortref felijk zijn best heeft gedaan. Hij wierp net zo goed als zijn befaamde tegen speler Ed Sauer van Rooswij k en dat had tot gevolg dat dc werpers de strijd hebben beheerst. Met voortreffelijk veldspel bleven de partijen tot de zesde inning in even wicht In de zevende kwam Nico Kol- meyer met een fout op de honken. Ge rard Gommel volgde met een stootslag. Gommel op het derde honk profiteerde van een wilde worp van Rooswij ks pit cher. Hoewel Koos de Haas op het der de honk was gekomen, hield Rooswij k met twee vangballen de achterstand a«. De bezoekers kregen in de achtste inning onverdiend de winst. K. Kies- sen met vier-wijd en J. de Bie met een klap naar het binnenveld, openden het geweld. Wel schakelde Kolmeyer Kles- sen uit, maar De Bie trok naar twee en het slechte aangooien van catcher Koos de Haas gaf De Bie de loop naar de eindhalte. Hierna sloeg Honig zich naar de kussens. Hofkamp bracht de stand op 12 en het onjuist aangooien van Kolmeyer leverde het punt voor Doorenbos op. In de laatste inning werd het spannend. Toon Goetgeluk verdween op drieslag, maar Nico Kolmeyer liet dreunend een driehonkslag los. Gerard Gommel kreeg drie-slag, Koos de Haas sloeg Kolmeyer naar de thuisplaat en hierna kwam Cor Bras als pinchhitter naar het perk. Hij raakte de bal goed, maar hij werd uifcgevangcn. Werpersresultaten: Hans de Lange (SVV) 15x3-slag, 3x4-wijd en vier horüt- slagen tegen; Ed Sauer (Rooswijk) 17x- 3-slag, geen vier-wijd en vier honksla- gen tegen. De kracht van DHS neemt toe. Dit maal werd de eerste thuiszege behaald. Koppel en Krommenhoek met vier-wijd konden al in de eerste inning scoren dank zij fouten van de Haagse ploeg. VUC ham de leiding in de vierde in ning. H. Korpel, J. Kooyman, G. Krom menhoek en J. Verbeet doorbraken daar na met honkslagen de Haagse defensie tl3>. VUC werd in de achtste inning gevaarlijk. Het werd 76, maar DHS verhoogde via Kooyman in de achtste inning de voorsprong en Jaap Verbeet stond in de negende inning g<V\?, honk- slagen meer toe. Werpersresultaten: P. Teitelaar en J. Verbeet, beiden DHS. 8x3-slag, 2x4-wijd cn zes honkslagcn tegen; R. de Bulv sonje en H. Kelfkens, beiden VUC, Sx- 3-slag, 9x4-wijd en zeven honkslagen te- Een slap spelend DRZ heeft op te leurstellende wijze verloren, van Nado V. Het wps in de eerste inning al dui delijk wie zou winnen, want Nado V. speelde, vooral in het veld. veel enthou siaster. Bij DRZ deed zich het gebrek aan een leider geducht voelen, want aanvoerder Zagwijn was kennelijk niet opgewassen tegen zijn slome honkman- nen. Reeds in de eerste inning nam Vado V. een 72 voorsprong en deze is ei genlijk alleen in de laatste inning in gevaar geweest, toen DRZ vijf punten kon scoren. Er werd flink geslagen, maar verkeerd thuislopen van Collee en een vangbal stopte dit eïndoffensief. WerpersresultatenJ. D. de Graaf jr. (DRZ); 9x3-slag, Hx4-vrijd en 7 honk- slagen tegen; Noordenneer en De Hooge (Nado V.): 5x3-slag, 9x4-wijd en 5 honk slagcn tegen. Waterballet aan Oude Sluis SCHIEDAM, dinsdag Aan de Oude Sluis by de Oude Schie heeft zich gister middag om vier uur een waterballet af gespeeld dat behalve een aantal figuran ten. vier hoofdrolspelers had. De 7-jarige Jacobus Jeup, een broertje van de jongen die deze winter (ook bij de Oude Sluis) door het ijs zakte en met moeite gered kon worden, werd door een 6-jarig vriendje uit de buurt in het water geduwd. De 68-jarige D. Brugman van de Bak kershaven. zag het gebeuren en sprong, hoewel hij niet kan zwemmen de jonge drenkeling na. De heer Brugman kon de jongen grijpen, maar was toen aan het einde van zijn krachten. De 20-jarige mevrouw C. Koorengevel- van Tilburg, een buurvrouw van de fa milie Jeup. sprong toen ook in het water en bracht beide drenkelingen aan de kant, waar zij door omstanders op de wal wer den. geholpen. De heer Brugrtian werd ter observatie door G.G. en G.D. naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, maar mocht later weer naar huis gaan. SCHIEDAM, dinsdag - De blauwe kano m«.t een wit dekje die in de Polder vaart bij de molen van Post lag en. eigen dom. was van de 12-jarige Cornells P., is verdwenen. (Advertentie JJH.J werkeVlkde deskundig»1* list toil -aitsteb-V roert*"* 'eYe^tf' Cespe<^2^ jHlchcBnrT. - Cmlnim: ScMrtManaJraatTTét. S123i ZukSKort» Hiïïsstr. 2-«-e T»1.173SB« WeWBettowen 11 Spaanse polder) Tet 6Ï6Z3 (Md. Tfucjt-aervlcej SCHIEDAM, dinsdag. Het eerste damesteam van de Schiedamse Volley bal Club heeft op fraaie wijze gezege vierd over het sterke Argos uit Leiden. Vooral door zeer harde serves en een prima aanval werd de eerste set met 15—8 door de Schiedamse meisjes ge wonnen. Ook in de tweede set speelde SVC een goede en vooral enthousiaste partij, terwijl ook Argos goed op kwam zetten. Met 15—13 wisten de SVC-meis- jes de^e set te behouden. In de derde set bleek SVC nog niets van haar en thousiasme verloren te hebben en wem terecht met 156, zodat een 30 zege bij de beste ploeg terecht kwam. SCHIEDAM, dinsdag Een accordeon hoeft echt niet alleen maar het klankbord te zijn van musette-walsjes en bekende potpourieën. Dat bewees zaterdagavond de Schiedamse Klavar Accordeon "Vereni ging in gebouw Chr. Soc. Belangen, Klas sieke en se mi-klassieke muziek is even goed voor accordeon geschikt. Dirigent H. Groenweg bewerkte daartoe al heel wat muziekstukken en. componeerde zelf ook. Zijn laatste werk. Tragische Ouverture ge titeld, was zaterdagavond in het program ma opgenomen. Dit muziekwerk herinnert aan de jaren '40—''45 en bevat enkele reeds beslaande thema's. De uitvoering hiervan als wel van de andere muziekstukken was zeer goed. SCHIEDAM, dinsdag De R. K. To neelvereniging „De Burcht" zal vrijdag 14 juni in De Rank te Kethel opvoeren het blijspel „Laat mij maar begaan" van Luuk van "Wijk onder regie van A. J, F. van Rijthoven. Heden overleed tot onze diepe droefheid, geliefde tante en. vriendin BERTHA P1GEAUD in de ouderdom van 85 jaar. Schiedam, A. W. Bakkes C. H. Bakkes-Krommenhoek H. D. Bakkes J. C. Bakkes-Goedvolk A. Bakkes C. J. Bakkes-Versloot Bilthoven, W. C. van Unnik S. van Uimik-Niemantsverdriet Vlaardicgen, D. Njeroantsverdriet K. C. Niemantsverdriet- Hoogerbrugge Schiedam, H. Eeuwyk Oosterbeek, 3. Verniers Schiedam, 8 juni 1963. Ned. Herv, Rusthuis, Tuïnlaan 58. Correspondentie-adres: A. W. Bakkes, Mgr. Nolenslaan 488. De overledene ligt opgebaard in het Gem. Zieken huis, Nassaulaan 57, Schiedam. Bezoek aldaar op dinsdag en woensdag a.s. ta 11 uur en 18 uur. De rouwdienst zal gehouden worden in het Ned. Herv. Rusthuis. Tuinlaan 58, door de Weleerw. Heer ds. S. G. v. d. Haagen, op donderdag 13 juni a.s. omstreeks 10,15 uur, waarna de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Schiedam circa 11 uur. Vertrek van het rusthuis 10.45 v.m. GEMEENTE SCHIEDAM UITLOTING 41/2% WONINGBOUWLENINGEN" j SCHIEDAM 1952 I EN H 1 Burgemeester en wethouders van Schiedam berichten, dat op 5 juni 1963 van bovengenoemde obligatieleningen, 'groot in totaal ƒ6.000.000.—, wélk bedrag ten tijde dezer' pubïifcatie nominaal nog uitstaat, zijn uitgeloot de obliga tie genummerd 3 en verder alle obligaties, welke een nummer dragen hetwelk 20 of een veelvoud van 20 hoger is dan genoemd nummer. De uitgelote obligaties, voorzien van alle daarbij behoren de op de aflossingsdatum nog niet verschenen coupons, 2ijn per 1 augustus 1963 betaalbaar bij de op de coupons vermelde kantoren- Volledige nummeriijsten zijn op aanvraag gratis verkrijg baar ter secretarie van de gemeente Schiedam (afdeling Financiën) en by de Amsterdamsche Bank N.V. te Am sterdam (hoofdkantoor). Schiedam, 7 juni 1963. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester: B. SABEL, vrad., de secretaris: M. J. BLOK, Tot onze diepe droefheid is heden overleden na een. langdurig moedig ge dragen lijden onze. innig geliefde vrouw en moe der, schoonmoeder, groot, moeder, zuster, schoon zuster en tante MAARTJE VAN DER ZEE, geboren Vermeulen, in de ouderdom van ruim 65 jaar. Den Haag, Mart. van der Zee Los Angeles (Calif. U.S.A.), C. van der Zee K. van der Zee- De Lugt Burlington (Ontario, Canada), D. M. van der Zee N. van der Zee- Lenters en kleinkinderen Den Haag, 9 juni 1963. Wormerveerstraat 132. Geen toespraken. De begrafenis 2al plaats hebben woensdag 12 juni a.s. omstreeks 11.30 uur op de algemene begraaf plaats „Westduin" aan de Ockenburghstr. te Loos- duinen. Vertrek van de Wormerveerstraat 132 om 11.15 uur. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 68511 GEEN FILIALEN gevraagd per 1 augustus of eerder AFDELING LOONADMINISTRATIE. Leeftijd circa-21 jaar. Liefst UL.Q, of gelijkwaardige opleiding^ Goede salariëring met aantrekkelijke werk- tlfden. Met gemaakte vakantie-afspraken, wordt rekening gehouden. Brieven onder no. G-20Ö1 bureau y. d- blad Te koop aangeboden Eerst bij Co ja kijken. Was machines va ƒ90 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 6 3341 Permanent wave Permanenten zonder stroom, zonder te bespreken. AJL 112.—, bij ons 6.Maison Tony, Haspelstraat 3Tb, hoek Schipperstraat (zijstraat Schiedamseweg). Lijn 4, 10 en 17. Meyer Sluyser speurders Dirk Poldervaert beleeft spannende avonturen m een verhaal voor de jeugd van alle leeftijden. Uitgevoerd in fleurige geplasticeerde band. Bandomslag G. W. Nieuwenhujs. Geïllustreerd daar J. D. van Exter. Met een voorwoord van Dr. L de Jong. Verkrijgbaar bi} agenten en bezorgers, alsmede de boekhandel, of rechbslreeks bij de administratie van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1