Vraag naar buitenlandse werknemers stijgende SCHIEDAM house of enqland Meer liefhebberij dan gelegenheid Tussen Maasdijk en Nieuwland ligt 50 jaar woningbouw Kanttekeningen" op huisvestingsbeleid Duizend deelnemers aan Avondvierdaagse Duivensport Spanning op arbeidsmarkt regionaal heel groot Promotie voor TSF-tennis Burgerlijke stand Excelsior speelt laatste duel Kreuger .Eendracht" jubileert VanB. enw. op het rapport Vakantiewerk schalieren Noordegraaf leid* na vierde ronde Koeriersters WOENSDAG 12 JUNI 1963 De Vrijheid (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag, De vraag naar buitenlandse ar- l beidskrachten m het gebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieu- we Waterweg Noord is nog steeds stijgende. Thans is daar een ver zoek in behandeling om duizend buitenlandse arbeidskrachten tel werven, waarbij m de eerste plaats gedacht wordt aan SpanjaardenKy» en Malthezers; op Maltha zou ook een aantal schoepsbouwers zonder Poisi'io'. 24.32 w. Poot; 33 j.yM Aifhér: m* werk zijn» Beide in behandeling zijnde aanvragen (voor bedrijven op Rozenburg en in Schiedam) tonen de nog steeds stijgende belangstel- fog voor buitenlandse arbeidskrachten aan. Daarnaast zijn er even wel ook nog incidentele aanvragen van geringere omvang (10 a 20 werknemers) om hiaten in de personeelsbezetting op' te vullen. SCHIEDAM, dinsdag De Sehiedsmse postduivenvereniging De Vrijheid heeft een. wedvlucht gehouden, van uit Tergnier over een afstand van 264 km. De 325 duiven wer den om 6 uur gelost, nog geen vier uur later (9 53) kwam de eerste duif binnen, de laat ste arriveerde om 1019 uur. De uitsJaRen zijn: l, 38 E. de Potter: 2, (Advertentie LM.) SCHIEDAM, woensdag. Na eenmis- hikte poging het vorige jaar is het ^ïSF's eerste tenniste am gelukt door een j~3 overwinning op Rhijnauwen de pro- motie naar de vierde klas een hut te 'maken. Het is wet het mooiste cadeau nat de jubilerende vereniging zich toe kon delen. Het heeft overigens enorm jC5panr.cn aan de Stadhouderslaan, Na een 2—3 achterstand werd de stand 1 j-3, waarna de gemengddubbels aan alle onzekerheid een eind maakten en de stand op 53 brachten. Het vierde team moet zaterdag pro- been om door een overwinning op een team van Toeg-Hülegersberg naar de tweede klas van de districtscompetitie te promoveren. Verder wordt in het weekend een einde gemaakt aan de tra ditionele clubkampiocnschappon, zodat er dit weekend weer veie partijen op het tennispark van Vliet gespeeld zuilen worden. SCHIEDAM. GEBOREN; Robert, z. van J. Tettelaar en M j. van Vliet; Francisens J. P., z. van A. H. Dijkstra 'ca A M. Kiel; Kommerina, d. van G. M. van Dort en J. Nobel; Diana M., d. van A. J, Braak en A. M. Cambcen; Alexandra M., d, van H. S. Parent cn C. J. Pols; Pieter C., z. van T. Sabel en VI. H. van der Geer; Christianus J. C., 7„ van C. 3. VredenbTegt en C. C. de Leedt-, Willem J., z, van E ton Wolrie en A. Kuii; Maria S. E., d. van C, Vrij land en J. Meijer; Lecnardus J„ z. van L. J, Voerwald en H. T. van Diggelen; Marinu*- z. van M. Krommenhoek on D. J. Hoogwerf; Ronald A., z. van P. Wille bol en C. de Keizer. OVERLEDEN; C. Swaerdens, 80 jaar, «chtg. van G. G. Peek; A. van Unen, 7C jaar; D, J. Blonk, 73 jaar; J. P. M. van Oostrom, 58 jaar. Z 5 MAASSLUIS, woensdag. Excelsior/ ,;M besluit zaterdagmiddag om half vier ''op haar terrein de Dijkpolder te Maas luis het seizoen met een wedstrijd tegen het SW-jeugdelftal. (Advertentie LM.) Voor jou, omdat hef Vaderdag is Een. zelfstrykend Bel-o-fast shirt Voor hem en ook voor haar Hij vindt het prettig om te dragen Zij hoeft het nooit te strijken In de merken Kerko Fablo Elmior Trenco Manhattan V. Heusen Naast stralend wit ook strepen en ruitjes herenmodezaak -<m Schiedam BROERSVEST 6 Telefoon 6 82 04 A, van Limborg; 15. 45 K. Muilwijk: 18 C. Lems; 23, 54 D. Bakker: 26. 30. 73, 78 F. Ver- linde; 27. 55, 65. 74 W. de Winter; 28 C. van Ittf&ewijk; 29. 70 A. Houtsroa; 33 A. de Rauw; 35, 43. 51, 61 gebr. v. d. Windt; 38, 63 mevr. V. d. windt; 40. 58 w. van Heiten; 44 W. v, d. Poel: 47 G. v. d. Hoff; 40. 64. 72 S. Wester- holt; 52 J, DuimeJ: 59, 68. 77 H. v, d. Steen; 62 H, Hagen, 69 D. Ram; 76 Joh Christen, Uit het gehele beloop op de arbeids markt In het gebied! van het GAB Nieu we Waterweg Noord biykt, dat dc span ning daarop regionaal nog Steeds groter Is dan in de provincie. 2!y neemt zelfs tets verder toe. Per ultimo mei stonden 101 mannen geregistreerd als werkloos (43 in Vlaar- dingen on 5B in Schiedam) en slechts 21 vrouwen (5 in Vlaardtngen en 16 Schiedam), hetgeen in beide sectoren weer een vermindering betekende in gelijktng met een maand daarvoor. Tegenover dit zeer geringe aantal, bij de mannen slechts 0.2% van de afhanke lijke mannelijke beroepsbevolking, ston den bij de mannen 2252 openstaande aan vragen (1506 in Schiedam en 74$ in Vlaardingen) tegenover 19S5 per 30 april 2963. De zeer aanzienlijke stijging komt vooral voor rekening van dc metaalnij' verheid <plm. 299). Het aantal aanvragen voor bouwvak arbeiders nam zelfs iets af, evenals het aantal aanvragen in de levens- en genot- midd eleninduatri e. Bij de vrouwen bedroeg het aantal openstaande aanvragen per eind mei 476, een lichte stijging ten opzichte van eind april 1963, die voornamelijk voor reke ning van het handels- en horccaperso- neel komt en geheel aan seizoeninvloe den wordt toegeschreven. Overigens was het merkwaardig, dat het aantal open staande aanvragen voor vrouwelijk per soneel in Schiedam steeg (van 255 naar 294) en in Vlaardingen daalde (van 193, naar 182). De werkgelegenheid wordt derhalve in het ressort van het GAB nog steeds groter en uit alles blijkt, dat de werkge vers grote moeite doen om personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken. De geregistreerde mannelijke arbeidsreserve ligt iets hoger dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip en het aantal openstaande aanvragen ligt thans 127 ho ger dan op 31 mei 1962. In het rayon Maassluis van het GAB Nieuwe Waterweg Noord (om vattende Maassluis, Maasland, Ro zenburg en Hoek van Holland) wa ren slechts geringe wijzigingen in de afgelopen maand. Het aantal werk lozen bedroeg per 31 mei 17 (op 3D april; 18) en het aantal openstaande aanvragen beide bü de mannen 1247 (een maand daarvoor 1204). Bij de vrouwen stonden als werkloos ge registreerd 4 personen (30 april: 9> en bedroeg de vraag 143 (131). De kleine wijzigingen worden geheet aan toevallige omstandigheden toe geschreven. Zowel in vergelijking mei de provincie als met het gehele land ls de gere gistreerde arbeidsreserve In het Water weggebied kleiner en het aantal open staande aanvragen groter. Vooral in de metaalsector beweegt de werkgelegenheid zich nog steeds in stij gende lijn. Bü Wilton Fijenoord is de werkgelegenheid voor de rest van het jaar belangrijk uitgebreid. Ook bij de machinefabriek Is een stijgende vraag naar personeel te constateren. In een metaalwarenfabriek te Schie dam, waar een half jaar geleden de werkgelegenheid verminderde als ge volg van de overplaatsing van dc pro- duktie naar elders, wordt de werkgele genheid thans weer aanmerkelijk ver ruimd door het aantrekken van een ge heel nieuwe produktie. De ontslagen per soneelsleden kunnen terug komen, terwijl een nieuwe aanvraag om personeel werd ingediend. Union De pv „De Union" nam zondag eveneens een wedvlucht vanuit Tcrgnier, Er •werden in dit concours 2S2 duiven gelost om uur *s morgens. Aankomst eerste duif 48.44, laatste duff 10.19.53 uur. De uitslagen zijn: I, 9. 10, 19. 20. 28 40, 71 W. Xerkhotf; 2, 3, 23, 25, 35, 42, 48, 50. 52, 55, 62 J. Wenteier; 4. 5, 38 Chr. Zandboer: 6, 7. 12, 13. 34 C. Vertinde; 8, 11, 17, 18, 56, 63, 72 J. van Leeuwen 14, 16, 44, 45. 51, 54. 70 Fh. Slegt Co; 15, 27, 33. 53 Th, Duivenbode; 21. 43. 57 E. van Rasteren: 22 J. Püpers; P. Diner: 26, 49. 58 A. Broeders; 29 D. Schalk; 30, 31. 39. 48, 81, 66, 67, 68 dipl. K. van Gogh Co; 32. 73 J.' Benningshof; 36 T. Kamp Co.; 37. 47 P. J. Wijntles; 41 A Snijders; 59 Brand; 60 S. Bouwman; 64 C. Verboom; 65 Weber; 69 Faas. De p v, Union organiseert zondag 36 Juni voor alle Sehledacue liefhebbers een tral- ningsvlucht vanuit Barendregt voor jonge duiven a 0,08 per duif. Inltorven zoitdag- morean van 39 uur Voor de nationale v »>u- vlucht vanuit St. Vincent, voor alle Schie dam se liefhebbers gelegenheid tot Inkorvon maandag 17 juni van 6—8 uur n.ro. in de ,De Union". Badhuis te koop! SCHIEDAM, woensdag. De bouw vereniging Eendracht heeft een com pleet badhuis te koop! Toen het eer ste complex in 19Ï3 werd gebouwd aan de Maasdijk, was een voorwaar de bü de vergunning dat er ook een badhuis bij moest komen. Zo ge schiedde. Een halve eeuw heeft deze Inrichting goede diensten bewezen, heeft flink gebloeid, maar tegen woordig ls de concurrentie van de eigen douche-cellen te groot gewor den. Er Is vrfldag en zaterdag nog goede toeloop naar de twaalf dou ches^ en twee kuipbaden, maar het gemis aan gemeentesubsidfe doet2ïch gevoelen. Er Is dan ook geen belang stelling I Sigaren zijn (misschien) goed. Een boek is (v/eiïtcht) ook gcecf... Er zijn Czo mogelijk) nog wel meer cadeaU'Jdeetjes, Maar beslist goed - en altijd welkom! - zijn de Vaderdagverrassingen die vóiop te vinden zijn bij SCHIEDAM, woensdag. In het jaar dat de bouwvereniging „Een dracht" te Schiedam werd opge richt dat was in 1913 werd het eerste complex woningen neer gezet aan de Maasdijk, rond de Eend ra chtstraat» Het waren in to taal 186 woningwetwoningen; de bouwsom bedroeg toen voor het hele complex 298.589.,de huren van de woningen varieerden tussen de ƒ2,50 en ƒ3,15 per week per woning. In 1963, nu de „Eendracht" het gouden jubileum gaat vieren, is een nieuw complex uitgegeven kunnen worden: 78 flatwoningen aan de Jan van Zutphenstraat en Haringvangstberichten De vangstberichtcn van hedenmorgen luiden: VL 70 5 k., VI. 71 4 k^ VI. 78 30 k„ VL 79 thuisvarend, VI. 35 6 k. VI 89 50 k., VI. ISO 6 k., VI, 199 5 k. SCHIEDAM, woensdag. BU het rapport Inzake de hulsvesting en liet huls- vestlngs-beleld, dat door een Raads-commlssie „ad hoc" is opgesteld ew dat, zoals gemeld, binnenkort in dc Raadsvergadering aan de orde zal komen, hebben B. en W. enige „kanttekeningen" en opmerkingen geplaatst. De belangrijkst* opmerkingen waaronder ook het feit dat het College zich bereid heeft verklaard een proer te willen nemera met de Invoering van een z.g. pun ten-systeem om tot een meer objec tieve toewijzing vaci woonruimte te komen, hebben wij reeds vermeld. Van de erige kanttekingen vermelden wij nog de volgende. De Commissie was in het rapport van mening dat door het met meer vorderen van zelfstandige woonruimte, de po sitie van het Bureau Huisvesting ern stig is verzwakt, ten opzichte van de particuliere eigenaars, wanneer het gaat om voor hem niet acceptabele kandidaten. B. en IV. hebben echter reeds beslo ten zo wordt medegedeeld, het middel van de vordering vaker te hanterenom binnen redelijke termijn tot een aan vaardbare optossinp te komen bij de toe- wijzing van een woning! Waarbij het niet de bedoeling is de voorkeursrech ten van dc eigenaar te bagatelliseren. De Commissie is van mening dat het overweging verdient de distributie van VLAARDINGEN, woensdag. De con- HBS'ers en vergelijkbare leeflijdsgroe- lansen, Swammerdamsingel 41. ,)eaeiük Museum, dag. 10—17 uur: gou- aches van tien Nederlandse schilders; en tekeningen van Oud- öchiedam en expositie over gedïstii» P»«o. BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: De man die teveel wist ""heL^*1 2 en 8 uur: Paspoort voor dö DIVERSEN 8 UUr" Natuur8en°t in huis. Sacrum, 8 uur: Ceotenver. Biin- ^>0.5.-cabaret, clusie van een door het Gewestelijk Ar. beldsbureau Nieuwe Waterweg Noord gehouden enquete, inzake het vakantie werk voor scholieren luidt; meer lief hebberij dan gelegenheid. G ar heeft de niet meer weg te den ken 5cholierenarbeld niet afzonderlijk bij dc bedrijven, geënqueteerd, maar slechts terloop. Het Arbeidsbureau legt n.L in deze sector geen bijzondere activiteiten aan de dag Het verleent wel bemidde ling, wanneer daarom wordt verzocht en streeft er dan naar het vakantiewerk zo goed mogelijk te reguleren. Het Arbeids bureau past reeds een zekere selectie toe, voornamelijk gebaseerd op het soort werk en het milieu waarin de jeugdige werknemer terecht komt De vakantle- %verkers moeten minstens 15 jaar oud zijn. Eerst boven 28 jaar is continu ar beid "toegestaan. Men beveelt ook aan dat Ula'ers en dergelijke hoogstens 3 weken vakantie werk verrichten. Voor de (iets oudere) pen geldt hoogstens vier -weken. Bij de scholieren blijkt over het al meen niet veel belangstelling te best; voor ongeschoold werk. Merkwaardig genoeg vragen velen (vooral in Vlaar dingen om te gaan varen, maar gewoon lijk raadtr het Arbeidsbureau dat deze jeugdige personen at De oogmerken van het vakantiewerk z(jn verschillend. By de werknemers blijkt in het algemeen het hoofdmotief te zijn de door de vakantie ontstane extra te. kort en te overbruggen. Bij de scholieren vaak om het eigen vakantie geld te verdienen. Hpt vraagstuk van de scholieren-vakan tie-arbeid dient in het algemeen belang van de scholieren, hoe nuttig het in vele gevallen op verschillende gronden ook kan zijn, toch wel degelijk te worden ge leid, meent de directie van het Geweste lijk Arbeidsbureau, waartoe overleg mei ondenvüsautoriteiten, jeugdorganisaties en dergelijke mogelijkheden biedt. woonruimte uit te strekken tot alle ge- contingentcerde meuwbouw-huizen, die verhuurd dan wel verkocht worden. Het verschil tussen bemoeienis met oude koophuizen enerzijds en het vrij laten van nieuwe koophuizen, 20U daarmee vervallen. Het is nog steeds niet zo, dat de bou- wers van koophuizen op korte termyri genoeg gegadigden vinden, verklaren en W. De vrije vestiging bljjft een voor name attractie voor deze duurdere bouw. Het opnemen van ongesubsidieer de woningen in de distributie zal het huisvestingsprobleem niet oplossen- Het was een juist beleid om een Huis- vestings-commissie in te stellen, meent het rapport, maar betreurd wordt dat de leden van de commissie niet rouleren en zo te lang blijven zitten. Ook de stelling zou anders geregeld kunnen wor den. Deze opmerkingen worden door 5V. onderschreven. Een nieuwe regeling wordt door het College overwogen. Het rapport meent dat een regelmatige controle van de inschrijvingen moet plaats hebben, waardoor een. beter in zicht wordt verkregen in de werkelijke woningbehoefte, die op dat moment be- staat. B. en IV. zullen doen nagaan op welke wijze een meer regelmatige periodieke controle op de inschrijvingen kan plaats, hebben. Aan. bet loket Dan de behandeling van de woning zoekenden door het Bureau Huisvesting, een leer punt. In het rapport wordt daar- opgemerkt d3t er een gemis 3an be grip bestaat tussen de vaak geëmotio neerde woningzoekende en de loket- ambtenaar, die immuun is geworden voor de problem ere van de bezoeker. Voorge steld wordt om deze amfch-nareu telkens ua enkele jaren te doen vervangen. B. en W. werpen echter tegen dat roulering van de ambtenaren niet be vorderlijk is voor de goede gang van zakeneen zekere ervaring en aanzien van de vraagstukken is onontbeerlijk. Het spreekuur van dc chef van Bureau Huisvesting voorziet in een behoefte van vele woningzoekenden. Het bespreken van de problemen, en de verlangens met de zelf, is voor de vele woningzoe kenden een opluchting. Het bestaande spreekuur sat worden pehendhaajd, moor uitbreiding is «iet ongelijk, daar de chef weinig tijd heeft voor dit persoonlijk contact, verklaren B. en W. Bij de woningzoekenden, die zijn ge keurd door de G.G. en G.D., heersen vele misverstanden over de mate van hun me dische urgentie. Kan deze urgentie niet an de belanghebbenden worden meege- leeld? Dat is niet gebruikelijkdaar het in terne adviezen s(jn, die niet discutabel gesteld kunnen worden. Zo menen B. en de Alphons Ariënsstraat in Nieuw land. Maar nu bedraagt de bouw som rond 1.900.000,— en de buren liggen boven de twintig gulden per flat per week! Maar tussen beide complexen ligt dan ook een halve eeuw echt-Schicdanise bouwge schiedenis. Maar wie rich zelf vrijwel gelijk is ge bleven in die halve eeuw, dat is de bouw. vereniging Eendracht zelf, de op één-na oudste en op één-na grootste vereniging op dat gebied In Schiedam. Het moeten enthousiaste mannen 2»jn geweest, vijftig jaar geleden eendrachtig samen werkend de Eendracht op poten hebben gezet. Deze eendracht is nog steeds merk. baar in het huidige bestuur, dat zit te popelen om weer nieuwe woning-com plexen te stichten. Dat zal dan in de Kethetse wijk Gr oenoord moeten rijn. en gehoopt wordt, dat het 't volgend jaar kan beginnen. Gedacht wordt aan rond 150 woningen, tezamen met de vereniging „Schiedam Vooruit", Wy hebben kortgeleden reeds do ge schiedenis van de Eendracht beschreven. Hoe een aantal werknemers van de Werf Gusto In 3913 bet plan kregen om zelf huizen te gaan bouwen aan de Maasdijk. Hoe de aanvankelijke medewerking van de werf-directle voor bet verkrijgen van het Iumwkapitaal op niets uitliep, wegens de prioriteits-eisen, en hoe de bouwsom toch by elkaar Is gekomen, door het uit geven van vólks-aandelen ln coupures van vijftig gulden. Want daarvoor moet eerst geld beschik baar worden gesteld door hogerhand. Nestor in het bestuur is de secretaris W. Kieuwstraten, die er vijfendertig jaar bestuursdienst op heeft zitten, en. kortge leden nog van. de Federatie van Woning bouwverenigingen daarvoor bedankt is. Doch ook voorzitter H. de Ronde heeft met éénentwintig bestuursjaren een mooie staat van dienst. De andere be stuursleden zijn: 2e voorzitter G. van Toor, 2c secretaris A. Goudzwaard Jr, en de leden-commissarissen M. Ossewaarde, NL van. Veen en A. Wiegel. Dit bestuur nu zal ter gelegenheid van dit gouden jubileum Mterdag 22 juni van drie tot vyf uur recipiëren in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. Dan zullen ook de veie huurders van de Eendracht welkom zijn. SCHIEDAM, woensdag. In de der. de ronde om het Schiedam se schaak kampioenschap haalde Noordegraaf het stoute stukje uit om ln een goede styi van titeïfavoriet Roosenbeek te Winnen. Eerst offerde h(j de kwaliteit, daarna een paard. Even later was de zaak be keken; zwart boog het hoofd. Ook de vierde ronde leverde een succes op. Winst tegen Keltsma, die daarmee de leiding moest prijsgeven. Van Baarle won van Ben XJyl en kwam zodoende op de tweede plaats. In de volgende ronde spelen Van Baarle en Noordegraaf tegen elkaar. Een belangrijke partij voor de einduit slag. Hermse begint-het steeds beter te doen. Twee overwinningen in successie brachten, hem van de tiende naar de vijfde plaats; Roosenbeek zorgde ervoor niet verder achterop te raken door van Sey te winnen. Hef was echter beslist geen gemakkelijke, overwinning. Plan ken kan zijn vorm nog steeds niet vin den. Tegen Marks stond hij al spoedig verloren. Het zal nu voor hem een zeer zware opgave worden niet te degrade ren. De stand na de vierde ronde i« als volgt: A. Noordegraaf 314 pnt.; L. Reitsma cn J. van Baarle 3 pnt.; F. Roosenbeek en G. Hermse 214 put.; C. Vrijland en J. Stablie 2 pnt.; T. Sey, H- den ITyl en A, Marks pnt; W, de Bruin 1 pnt. ti H. Flanken 0 pnt Hoofdklasse: H. PlankenA. Marks 01; J. Stahlie—W. de Bruin 10; P. Roosenbeek—P. Sey 10; C. Vrijland G. Hermse 01; N. NoordegraafL. Reitsma 2—0; H. den UylJ. van Baar le 0—1. IA: R. Wilschut—C- Troost 1—0; C. Ammer Dorffer—J. van Grootveld 10; H. BoeleN. Grevenbroek 01. IB: J. v. d. Driessche—C. v, d Bree 1—0; J. de BruynA. van Etten 1—0; J. HöiskenC. van Tol M; J. van LeusdenM. Souverein 0—1. 2A: T. v. d. Slot—K. Sogers 0—1; G. de Winter—J. Roeling 1—0; H, Heese mansP. Willems 10; G. de Kievitli— W. Spanus 10. 2B: S. KosterA. Wjllemse afgebro ken; M, HersbachW. Koutstaal 10; B. RoetingChr. Siagmoolen 01; G. HamerslagJ. v. d. Velden Vz- (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Tegen de duizend wandelaars hebben gisteravond een begin gemaakt aan de zeventiende Avondvierdaagse van de Wandelsport Kring Rotterdam. Dat is ongeveer hetzelfde aan tal, dat verleden jaar meeliep. Bij het inschrijfbureau meldden zich 48 groepen, waarvan De Schiedamse Tippelaars met zeven groepen de grootste was. Bij de voorinschrijving hadden zich al 250 deelnemers aangemeld, gisteravond kwamen nog eens ruim honderd individuele wandelaars in Gebouw Irene om een startkaart vragen. Om zeven uur precies ginp de eerste Van deze mannen „van het eerste uur" worden nu nog met ere genoemd A. A. van Schelven, A. Ligthart, W. H. den Ouden, M. Achterberg en A. de Keizer. Hun pad op het gebied van de woning bouw is met over rozen gegaan, maar toch hebben zij vóór de oorlog ook nog complexen woningen kunnen neerzetten aan de Nieuwe Maasstraat (1921), de Huysmansstraat (1922) en aan de Lek straat. Havenstraat en Rijnstraat (1924). Eigenlijk wel een wonderlijke soort vereniging, deze „Eendracht". Er rijn nog geen honderd leden, maar het uantal mag niet uitgebreid worden. Want alleen het bezit van een aandeel geeft recht op lid maatschap en deze aandelen worden erg zuinig bewaard. De vereniging heeft 385 woningen een mïljoenenbezlt. maar een penningmeester is er niet. Wel een (gesalarieerde) administrateur. Over die woningen heeft men niet de vrije be schikking, gebonden als men is aan tal van voorschriften en wettelijke bepalin gen. Zelfs het moderniseren van de wo ningen aanbrengen byv. van douche- groep, voorafgegaan door de drumband van Gusto, van start. Om kwart over acht kwamen de eersten al weer bin nen. In een formidabel tempo hadden zy de tien kilometer via het sportpark Harga, Vlaardingen en de Schledamse- dijk terug naar de Nieuwe Haven af gelegd. Moe? Helemaal niet. Met jeug dige overmoed verklaarden zij nog wel zo'n afstand te kunnen lopen. Gouden kruisen Het echtpaar Boender staat op de minatie dit jaar hun aantal kruisjes tot 29 te verhogen. De heer J. Boender loopt voor de veertiende maal mee, zijn vrouw echter al voor de vijftiende keer. Ook Arie Kooy is rijn veertiende avond vierdaagse begonnen. Vierde qp de lijst van deze „titelhouders*' is mevrouw P. van Campen-v. d. Pluim, in wandel- kringen. beter bekend als tante Nd, die voor de elfde maal meeloopt. Mej, Tru- dle Hoegel en Wim Steenhoven zullen als da tocht is volbracht het gouden krufcge krijgen voor tien maal avond vierdaagse. Om half zeven al stonden voor ge bouw Irene de wandelaars te trappelen van ongeduld om van start te gaan. Van alle kanten kwamen de deelnemers, al of niet in uniform. Sommigen op de Lets of op de brommer, de meesten ech ter hadden het er best voor over ook nog de wandeling van en naar huis aan hun mars toe te voegen. Individxielen Behalve enkele scholen uit Schiedam, zoals de Prins Bernhardschool, de Prin ses Ireneschool, de Koningin Juliana- school, doen ook enkele Rotterdamse scholen mee. Ook de wandelverenigin- de verkennersgroepen van St. Stefanus cellen in de oudere complexen, of het gen zijn (natuurlijk) van de partij, broodnodige herstel gaat zo maar niet.! evenals de gymnastiekvereniging Juliana, en St, Bodewijk, Voor de groep van de padvinders St. Hubcrtns is er voor deze avondvier daagse Iets misgegaan. Er zon worden deelgenomen door tien jongens en twee leiders. Twee Jongens kwamen echter opdagen, zjj liepen toen. maar indivi dueel mee. De twee leiders, die achter bleven om de andere acht op te van gen, zagen hun wandelmars door ver geefs wachten voorbijgaan. Vijftien Rode Kruissoldaten begeleid den de twee colonnes op de tien en vijftien kilometer meewandelend, of op de fiets of brommer. Een aantal deed uit louter sportiviteit mee, maar ook in dat geval namen rij him tas met ver bandspullen mee, om valpartij ij es en de eventuele blaren te sussen. Blaren kom noul Die blaren echter rijn geen onvermij delijk kwaad van een dergelijke wan deling» aldus de beer W. H. P. den. Brinker, die gisteravond handenvol werk had met de inschrijvingen en de uit reiking van de startkaarten voor groe pen. Als bewijs kwam hij met rijn gou den kruis van de grote (Nijmeegse) Vierdaagse, dat het cijfer 16 draagt: tij dens alle zestien tochten heeft hij nooit één blaar opgelopen. Als men goed schoeisel aantrekt, hoeft men. nergens bang voor te rijn, is rijn advies. De hele wandelgroep beslaat uit een schakering van alie leeftijden. Oud cn Jong, iedereen wil meedoen. Een klein meisje, gekleed In een wit truitje en wit klokrokje met de oranje Juliana- ceinluur, vertelde, trots, dat ze nu al voor de derde maal meedeed aan een wandeling van tien kilometer. Of ze er moe van werd? Nee, hoor, anders zou ze toch niet meedoen! Haar leef- tjfd: zeven jaar! Heden overleed tot onze diepe droefheid en geheel onverwacht, mijn lieve ma», onze beste zorgzame vader, behuwd-, groot- en over grootvader, zwager en oom ADRIAN US DE GOEDEREN C. J. de Goedcren- De Ruiter Leiden: J. C. de Goederen E. de Goederen- Van Vliet Schiedam: J. Roukema- De Goederen W. D. Roukcma "Schiedam: P. de Goederen Klein- en achterkleinkinderen Liever geen bloemen De teraardebestelling zal alaats vinden donderdag as. ïp de Algem. Begraafplaats, Vlaardmgerdyk ca.ll,45uur. Vertrek van het woonhuis te 1145 uur. THEATER H00GST8.2a SCHIEDAM TEL 63808 Een geheel nieuwe ELVIS PRESLEY in G. i. BLUES Vrijdag cn. zaterdag 2, 7, 9.15; zondag 7, 9,15 uur Technicolor 14 jaar ALAN LADD - MONA FREEMAN in een machtig afctieverhaal.. MANNEN VAN STAAL Zondag-matinees 2 en. 4.15 uur Technicolor 14 jaar VAN BSFLÏN - MYLENE DEMONGEOT CHARLES LAUGHTON ONDER VREEMDE VLAG Maandag, dinsdag en woensdag 2 en 8 uur 14 jaar Een nieuwe wereld gaat voor u open in deze bijzondere film NANCY KWAN - WILLIAM HOLDEN DE WERELD VAN SÜZIE WONG Donderdag 2 en 8 uur Technicolor 18 jaar Fotografie Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 108. tel. 6 6720 In één dag gereed. Rolfiims vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Te koop aangeboden Nu de tijd om een fijne koelkast te bezitten. De Ja ger, Broersveld 108-134, heeft de koelkast van uw dromen klaar staan 125 1 Friventa 298.— 135 1 Marijnen 298— 160 1. 398.210 L 468.—, 225 L 498.De betaling is geen probleem. Reeds vanaf 2.60 p.w. zonder vooruitbetaling, ook Electrolux in voorraad. Radio en televisie T.V. huren bijzonder gemak kelijk. 59 cm beroemd merk 5 99 per week, zonder aan betaling, nooit geen repara tiekosten. De Jager, Broers- veld 108-134. u deza advertentie lat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1