Stationsplein groeit Serierecord libre: 268 yjXINGTON In bovendeel zit tekening Luchtvaart tocht maken snelle tijden m Grote deelname aan NWB-Avondmarsen 22 meisjes ontvingen MMS-diploma JEUGD JOLIJT Coureurs - in - de - dop H. van Duijl grijpt de kop SCHIEDAM Uit een zandvlakte Opening stations gebouw op 2 juli K.TF.-mar5 op 6 juli SVC-jubileum - toernooi Trainingsvlucht V espa-club- gebouw OP RIjKS-HBS GSS jubileert Burgerlijke Stand C. Rauws 25 jaar bij Middenstandsbaiik Meisje aangereden bij oversteken Bromfiets gestolen Diefstal grondkabel Haringvangstberichten FINiMLE VIEKSPEFENKAMP IN EERSTE RONDE VERBETERDE B. DE ZEEUW VOOR DERDE MAAL TIJDENS DIT TOERNOOI wereldmerk Koeriersters «li. iw SCHIEDAM, woensdag Aan hei Sta tionsplein wordt hard gewerkt! Dat ia te merken aan de grote stapels straatste- nen en ander materiaal die verspreid lig gen op wat binnen afzienbare tijd het piein-beneden-dee] zal worden. Maar mo menteel Is dat plein nog in hoofdzaak een grote zandvlakte waar de-rose vlakken gereedgekomen wegdek zich vreemd in afklenren. Merkwaardig Is ook het beeld, dat de Pror. Kamerltngh Onnetlaan na biedt; een heel smal doorgangetje met bar-»Iecht plaveisel op de bodem van een diepe sleuf in het opgehoogde zand-pla- tean van het plein, Is het nog moeilijk zich een beeld te vormen hoe dat lage deel van het plein cr uit zal zien als het gereed zal zijn, in het hoog-gelegen deel van het plein, het stuk Horvathweg dus dat voor het sta tion ligt, zit al duidelijk tekening. Een machtige brede weg wordt het daar, met een brede tussenstrook Cn rtume trot toirs. Ook de oprit van het lage naar het hoge pleindecl is al bijna gereed. Nu de schuttingen zijn verwijderd, nu is te zien dat het plein eigenlijk uit drie delen bestaat. Want boven de Horvath weg steekt nog het perrons-complex van het station uit, met de hooggelegen spoor baan. Dit beeld wordt nog versterkt daar de fundering van de perrons is be-: kleed met dezelfde granietsteen, waarmee ook de afscheiding tussen hoog en laag is versierd. Ervoor torent sierlijk, speels en kleur rijk het hoog opgaande kantoorgebouw van het station op, als een duidelijk ba ken boven de laaggehouden lokettenhaL Die verkeert nu xn het laatste stadium van afwerking en duldelyk is de grillige dak bedekking met de opvallende getande lui fels te zien. Weer een speels element in de overigens strak gehouden lijnen van het gebouw. SCHIEDAM, woensdag Het ont- vangslgcbonw met de lokettenhal van het station Schiedam moet nog deze maand gereed komen, want de offi ciële opening zal plaatshebben op dinsdagmiddag 2 juli om 3.30 uur. De genodigden worden in de gelegenheid gesteld het gebouw te bezichtigen en daarop volgt een receptie In de Aola van het Stedelijk Museum. IJ ET is zo nog niet te zien, maar dit JLA wordt binnenkort het keurige mi me Stationsplein met de bushalten.. Scherp steekt de merkwaardige lui- vel boven de ingang van de voetgan gerstunnel naar de loket tcnhal boven de (nog) heersende chaos uit. SCHIEDAM, woensdag. De lagere teams van de Schiedamse Volleybalclub hebben in het jubileumtournooi weder om voor spannende en prettige wedstrij den gezorgd. Dames 4 leverde felle strijd tegen een geroutineerder RLVC 2, dat al een jaar competitie-ervaring achter de rug heelt. De Schiedam se meisjes werden met 12 geklopt via de set standen 10—15, 10—25, en 18—16. Dames 3 bleek te sterk voor RLVC 1 dat met 155, 153 en nogmaals 153 een. 3—0 nederlaag te slikken kreeg. Heren S zorgde voor een summum aan spanning door een versterkt RLVC 2 met 2—1 te kloppen. Hier waren de set standen 915, 15—13 en 15—17. Heren 4 tenslotte kreeg met 1-2 klop van Polyantha 1. Na een zeer goed begin zakten de Schiedammers terug en kwamen er voor al in de derde set met meer aan te pas. Setstanden 15—7, 1015, 415, SCHIEDAM, woensdag. De SCV „De Postduif' organiseert zaterdag een trai ningsvlucht voor jonge duiven vanuit Ba- rendrecht. Iedereen, die hd is van een postduivenvereniging, kan hieraan deel nemen. Inkorven zaterdagmorgen tussen 8 en 9 uur in het clublokaal van De Postduif. SCHIEDAM, woensdag. De Vespa- club Schiedam heeft het nieuwe club lokaal gevestigd in het Hof van Cyrene. gelegen aan de Schiekade. Zaterdag 22 juni 's middags en 's avonds kunnen be langstellenden er kennis komen maken. APOTHEKEN Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduina- straat 58. Stedelijk Museum, dag. IC17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: De duivelse dr.Ma- buse. Monopol e, 2 en 8 uur: „Onder vreemde vlag". DIVERSEN Warande 7 uur NWB Avondvierdaagse, Frans Halsplein 7 uur Jeugd-recre&tie. Volksspelen. SCHIEDAM, woensdag, De 19e Ko ningin Wllhelnilna Mars, Welke op zater dag 6 juli in Schiedam zaj worden ge bonden, zal dit jaar geheel in het teken van de luchtvaart komen te staan. De wandelaars kunnen deelnemen aan toch ten van 8, 14, 20 of 25 km. De rustplaatsen zjjn op het vliegveld Zestienhoven. On derweg zullen demonstraties worden ge geven met lijnbestuurde vliegtuigen. Jaarlijks wandelen vier- tot vijfduizend wandelaars aan deze tocht mee. De belo ningen welke na het volbrengen van deze luchtvaarttocht worden uitgereikt zullen alle op de luchtvaart zijn afgestemd. De medailles krijgen voorstellingen van oude en nieuwe vliegtuigen terwijl de groeps- prijzen zullen bestaan uit sierlijke schaal- modellen.t In het feestprogramma na de tocht, in, de Plantage xal o.a. een Luchtvaart-quiz worden gehouden waar deelnemers aan deze 19e KW -Mars aan kunnen deelne men. Ook hier zijn de prijzen in de lucht vaartsfeer gehouden. Na de start zullen de deelnemers defi leren voor het ere-comité en gemeente bestuur van Schiedam. Diverse drum bands en muziekverenigingen verlenen hun medewerking bij het binnenhalen wegbrengen der wandelaars. Reeds vele wandelaars schreven in voor dit unieke wandelfestijn. Inschrijvingen kunnen gericht worden aan het secr. K. W. Mars, Van Olden- bameveltstraat 79 te Schiedam. Inschrijf gelden bedragen voor de 8 km 0,80, voor de 14 km f 0,85 en voor de 20 en 25 km ƒ1,00. Inschrijfgelden kunnen gestort worden op girorekening 10.83.97, tn.v. K. W. Mars, Schiedam. De start van de tocht zal plaats vinden te 15.00 uur, vanuit de Schiedamse Plan tage. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag, Een zucht van verlichting klonk gister middag uit tweeëntwintig meisjes- kelen, toen de directeur van de RUks HBS en MMS, dx. R. Oort, mededeelde, dat zij allen geslaagd waren. Slechts één van de drieën twintig kandidaten moest worden afgewezen. Ondanks dit procentueel grote succes hadden de exaimnandae het bijna stuk voor stuk donker ingezien. Maar. zo zei dr. Oort, alle tranen, die tijdens het mon delinge examen zijn geplengd, hebben de docenten en gecomitteerden niet beïn vloed. De resultaten zijn alle gebaseerd op louter eigen verdiensten. Het aantal MMS-meisjes, dat de exa men-rij van de Bijks HBS opende, was dit jaar zo groot, dat men ze voor de mondelinge examens in twee ploegen, had moeten splitsen. Maar gistermiddag ston den ze allemaal in de lerarenkamer, waar de ouders getuige van. de diploma-uit* reiking waren. „Jullie gaan nu een heel ander leven tegemoet. Je krijgt geen straf meer, als je te laat op school komt. Je bent nu vnj te doen en laten wat je wilt. Maar vergis je met. De vrijheid is een moeilijk ding. Wat jullie in je schooltijd als een vrij heidsbeperking zagen, zullen jullie mis schien later heel anders gaan bezien, want in je later leven zal je steeds min der vrij rijn," zei dr. Oort als laatste (levens)ies tot zijn nu oud-leerlingem 1 De geslaagden zijn: Marja van Beek, Roe lie van der Beek, Jeanne Bervoets, Gonny Blacquière (Vlaardingenj, Bettie Bloemendaal, Carla Budding, Marjan van Die jen. Els van Iperen, Hannic Kerkhof, Els Koning, Joke Mekes. Irene Mens, Thilly Mereler. Ada Meulendijk, Toos Mollemans. José Nonner. Ineke Omver- kerk. Ellen Quispel, Lydia Steenbrink (Rotterdam). Anja Timmer, Rpnnle Wes tendorp en Irene Wies. SCHIEDAM, woensdag. Ter viering van. het vijfentwmtig-jarig bestaan houdt de voetbalvereniging GSS op zaterdag middag 22 juni in zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat vn 3 tot 5 uur een re ceptie. SCHIEDAM, woensdag. De heer C. Rauws, thans directeur van het kantoor Schiedam van de Nederlandsche Midden-' standsbank N.V. zal op l juli veertig jaar in dienst zijn van deze instelling. Ter' gelegenheid van dit jubileum zal een re ceptie worden gehouden op maandag 1 juli van 3 tot 5 uur in de bi van het restaurant Europoort, SCHIEDAM. Geboren: Marijke d. v. G. Droge en T. de Bruin. Guus M, z. v. H. Witvoet en J. A. van Oort. Arie A. z. v. G. H. Kruijs en A. E. van den Berg Hendrïka d. v. A. J. Mietes en D. Otter speer, Ronald z. v. G. van Oostende en C. M. A. Brdkljng. Monica M, A. d- v. H. Mi de Groot en H. J. F. van Troost. Gerard F. z- v, G. J. Thijssen en J. T. M. Hoogerboord. René z. v. M. Schneider en J. Slotboom. Hendrxkus z. v. J. J. Chate- lain en H. Sneepels. Carina H. d. v. G, J. Timmers en C„ G. van Dijk. Sylvia d. v. W. J. de Jong en H. van As. Caroline d.v. W. Hoek en S, E, L. Meyer. Peter z. v. D. J. Eijsberg en C. Struijk. Ellen d. v. A. W- Jansen en G. J. Dukker. Overleden: H. Feijen, 71 jr. P. Noor- dam. 71 jr. echtg. van J. Suvaal. SCHIEDAM, woensdag Als echte con. reiirs hebben dinsdagavond 31 stoere kna pen op hun toerfietsen hel hoogste tempo willen röden. Zjj deden dit in het kader van de activiteiten van Jeeigd Joiyt van de Schiedamse Jeugd Raad. De Renners club Schiedam heeft weer de organisatie. Het parcours was ditmaal Fabriplein, Huysmansstraat, Westlrankelandsestraat. Kortlandstraat, Gordonstraat. De jongens hebben heel hard gereden, zo hard dat de pelotons ai spoedig uiteen gerukt waren. Om tten voor half acht kon voorzitter Henk Breur van de rennersclub zeggen: „jongens, opgelet...*', daarna luidde de bel en elf jongens beneden 14 jaar ver trokken voor een strijd over 19 ronden. De kleine knapen boften, niet, want de zoon van de befaamde Manus Brinkman was speciaal uit Overschie gekomen om aan deze wedstrijden deel te nemen. Jantje Brinkman, 10 jaar oud, heeft het bloed van. zijn vader. Dat heeft hij al eerder ge- SCHIEDAM, woensdag Toen de 6- jarige Margit Dalstra, die op de stoep voor het huis aan de Burg. van Haaren- laan (bij de Vjaardingerdijk) aan het spe len was, gistermiddag om 5.15 uur plotse ling de ryweg overstak, werd zij aange reden door de bromfietser M. A. L. uit Rotterdam. Het meisje liep bij de val een hersenschudding op en is in het gemeen teziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM, woensdag Van de heer P. de J. uit Vlaardingen is de bromfiets gestolen die op slot aan de Nieuwe Haven was neergezet. SCHIEDAM, woensdag - Aangifte werd gedaan dat van het terrein bij het in aanbouw zijnde Dok 8 van Wilton- Feijeooord 220 meter grondkabel ter waarde van drie honderd gulden is stolen. De vangslberichten van hedenmorgen luiden; VL 70 7 k, VI. 7 8 k, VI. 79 weinig, VL 79 5 k, nog 30 n.. VL 89 10 k, VI. 114 '17 k, VI. 190 thuisvarend, VL 199 20 k toond en dinsdagavond zagen vele jonge Schiedammers het weer. De kleine man met de valhelm op het hoofd ging er al na de eerste ronde vandoor om daana de kop niet meer prijs te geven, Slechts A, van Dun, die enige njroutme heeft van vorige Jeugd Jolijtparcoursen, slaagde er in achter Brinkman te blijven. Jantje Brinkman kreeg na zijn temporatten, een groot applaus. Hierna kwamen IB man voor een strijd over 20 ronden aan de start. Direct vorm de zich een kopgroep van 3 man die reeds na enkele ronden enkele renners een ron de achterstand gaf. De knapen voerde het tempo zo hoog op dat successievelijk en kele deelnemers een. te grote achterstand kregen. Zij gaven dan ook op. Zelfs voor dc knapen die vooraan zaten werd het ge vecht te zwaar. Zo moest kanshebber Valk in het zxcht van de eindfase van zijn fiets stappen. Frans van Krugten reed tenslotte alle concurrentie „los". Hij kwam na 29 minuten langs de finish als goede winnaar met achter zich op een derde ronde H. Haesbroek. Tot verbazing van het publiek reed Van Krugten nog door om even later wederom langs de jury te draven, nu met de armen juichend in de hoogte Het was geen vergissing. Frans van Krugten demonstreerde de sterallures ten bate van een fotograaf die een „goed plaatje" moest hebben. Ver achter de winnaar kwamen stuk voor stuk de concurrenten binnen, A. Bc-, vers en J. Nels konden hun achterstand nog tot veie tientallen meters beperken maar de vijfde man R. Schot had reeds tijdens de helft van de race een ronde achterstand.. Volgende week dinsdag starten de ren ners tn verdere belangstellenden op het parcours Colijnstraat-Van Haarenlaan- Loeffstraat-Piersonstraat. De jury be schikt over een luidsprekerwagen, rug nummers, een bel voor de te winnen semi- profpremies van enkele kwartjes en aan het slot reikt voorzitter Henk Breur tel kenmale een vijftal medailles met inscrip tie uit. De voorzitter van. Schiedamse Jeugd Recreatie de heer C. D. Schewe en de jcugdambtenaar G. Rens verleenden ook ditmaal bij de organisatie bun goede steun. De uitslagen zijn: Jongens tm. 13 jaar: 1. J. Brinkman, 2. A. van Dun, 3. T. van der Leijst, 4. "W. Collignon, 5. A. van der Sluis, 6. B. Kluizing. 7. Anton Drouw, 8. Jan Zwaneveld, 9. Jan van Eijk. 10 Wim van Buren; tijd van Brinkman 16 minuten Jongens 14,15 en 16 jaar: 1. Fr. van Krug. ten. 2. H. Haesbroek. 3. A. Bevers. 4. J. Nels. 5. R. Schot 6 J. Winter. 7. H. Hui hoven en 8, T. van der Harg, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Het maandagavond gevestigde se rierecord libre in de Vierspelen- kamp van het biljartdistrict Schie dam is vieren twin tig uur oud ge worden! Toen was het al weer ver leden tijd! B. de Zeeuw overtrof in de eerste ronde van de finale, dins dagavond in de biljartzaal Sun light, zjjn prestatie van de avond daarvoor. In zijn negende speel beurt tegen J. H. van Duijl speelde deze De Zeeuw namelijk in snel tempo in een bijna volmaakte stijl 268 caramboles by een. Dat was zijn .derde serierecord- verbetering tijdens het aan de gang zijnde toernooi. Negen jaar lang was C. Köneman met 144 caram boles serierecordhouder libre. Vo rige week bracht B. de Zeeuw het al op zijn naam met 194 caram boles, maandagavond volgde een nieuwe verbetering: 221 caram boles, en dat werd dus gisteravond onder het toeziend oog - van wed strijdleider T>. Simons, partij-arbi ter en een aantal kenners, 268 caramboles. YVanneer men dan nog zag welk een be; irekkeiyk eenvoudig stootje, een m&ssé om de ballen in goede positie te houden, De Zeeuw miste, dan zou men zelfs ge neigd zjjn om te zeggen: het record kan nog scherper. Is do tijd nog wel ver af. dat ook In het biljartdistrict Schiedam een llbrepartij op de kleine tafel in één beurt wordt uitgemaakt? Deze De Zeeuw gaat hoogstwaarschijn lijk de gisteravond begonnen finale tussen drie Schiedammers en de Vlaardingse titelhouder J. van Eijk niet winnen. Want ook gisteravond rees zijn ster alleen in de b'breparty tot zulk een grote hoogte. Maar ongeacht de nog komende verrichtingen in de twee nog resterende ronden vrij dagavond en zaterdagmiddag deze week reeds nu kan gesteld worden, dat B. de Zeeuw zijn stempel op dit toernooi heeft gezet met vier recordverbeteringen: drie maal het serierecord libre en het partij record libre. Wel had De Zeeuw, zijn prachtige serie amëricaine ten spijt, tegen Van Duijl vijf- tier. beurten nodig om zijn totaal vol te maken, maar toch heeft de laatste hem a moment kunnen, bedreigen, want hij i er volkomen uit en speelde met een voor deze biljarter onwaarschijnlijk laag moyenne. Anders ging dat in de drie an dere partijen van de reeks van vier. In de kaderpartij stonden na 23 beurten Van Duijl en De Zeeuw nagenoeg gelijk (114112), maar daarna ging het met Van Duijl iets beter, terwijl De Zeeuw bleef knoeien. Weg was de glans van het spel van De Zeeuw. Opnieuw bleek, dat hij (nog?) geen kadrist is. En ook in de één- bandpartij en het „driebandje" bleef hij ver achter bij de fighter" Van Duiji, die zelfs de acquitstoot bij éénband maakte. Van Du|jl won daardoor de ontmoe ting met 82 en nam daarmee de lei ding in deze finale, want In de party Z. Schikhof—J. v. Eijk kwam laat op de avond een matchpuntenverdellng (5—5) tot stand. In de Hbre-party rees Schikhofs ster ook tot grote hoogte. Reeds In rijn derde beurt confronteerde hij zijn tegenstander met een gave serie van 132 caramboles, ook in snel tempo op een klein gedeelte van het groene laken gescoord. Daarop liet Schikhof in zijn vierde beurt een serie van 43 caramboles volgen, waardoor hij na vier speelbeurten precies 200 caramboles had. De mogelijkheid van een nieuw par- tijrecord zat er toen nog in. Maar omdat Schikhof voor zijn resterende 125 caram boles nog 14 beurten nodig had. kwam het zover niet Zelfs kwam Van Eijk met een reeks nuttige series nog aardig in de buurt van Schikhof. In de kaderpartij vormde een serie van 63 caramboles in zijn zeventiende beurt de basis voor de overwinning van Van Eijk. die in de daarop volgende éénband- partij met een serie van J8 caramboles heel dicht in de buurt kwam van zijn eigen record: 20 caramboles (1955). Vori ge week had Van Duijl met 19 caramboles (in zijn partij tegen M- Kooy) dit acht seizoenen oude serierecord ook al bena derd. Desondanks kwam Schikhof toch nog tot 1819, maar daarna maakte Van! Eijk snel een einde aan deze party. Toen vreesde men een gehele herha ling van het beloop van de reeds af gelopen wedstryd De Zeeuw—Van Duijl. Maar in de driebandenpartij verraste Schikhof met bijzonder mooi spel, vol artisciteit en helemaal geen schablonewerk. Met originele oplos singen verzamelde Schikhof veel ca ramboles. waarop Van Eijk het ant woord wel moest schuldig blijven. Vrijdagavond luidt de paring: Van Duijl Van Eijk en Schikhof—De Zeeuw, waar op dan zaterdag volgen de ontmoetingen Schikhof—Van Duijl en Van Eijk—De Zeeuw. De volledige uitslag was: De Zeeuw—Van Duijl 2—8 Libre; De Zeeuw 375 375 15 268 25^- Van Duijl 325 4« 15 12 Kader: Van Dugl 225 225 33 29 6.81 De Zeeuw 250 138 33 2g 4J.8 Eénband: Van Duijl 30 30 38 8 1.666 De Zeeuw 30 9 38 2 0-500 Driebanden: Van Duijl 20 20 29 3 0.689 De Zeeuw 20 8 29 3 0315 Schikhof—Van E(jk 5—5 Libre: Schikhof 325 325 18 132 18.05 Van EUk 375 304 18 56 15-88 Kader: Van Eijk 230 250 24 63 10.41 Schikhof 225 170 24 28 7.08 Benband: Van Eijk 30 30 12 18 2,300 Schikhof 30 18 12 6 1.500 Driebanden: Schikhof 20 20 24 4 0.833 Van Eijk 20 13 24 3 0541 (Advertentie IM.) C'I'.G A R\EpF--eS« AMERICA'S BÈST TOBA "g FROM AMERICA'S OBACCOS ft ui in 1.200 lopers! SCHIEDAM, woensdag. De Avond-vierdaagse van de Nederlandse Wandel sportbond, die dit jaar voor de tiende maai in Schiedam wordt gehouden, ia gister avond van start gegaan. Voor deze „jubileum-mars" bestaat wel een opmerkelijk grote belangstelling. Want meer dan 1.200 wandelaars hebben gisteren deelgenomen. Tegen 881 vorig jaar! Het aantal had zelfs neg groter kunnen zjjn, wanneer het weer gisteravond niet zo slecht was geweest. Meerdere schoolgroepen zUn wegen* het weer maar op de helft van de eerster opgegeven sterkte verschenen. De mime speelplaats van de St. Tho. masschooi aan de Warande, in de mach tige schaduw van. de St. Lidumakerk, was de startplaats voor deze avondmars. In de school zelf had het startbureau een plaats gekregen. Van daar uit rijn de to taal 44 wandelgroepen 36 junior, en acht seniorgroepen en ook vele indi viduele lopers vertrokken, een eind weegs begeleid door Gusto's Muziek Vereniging. Van de groepen bleek de vereniging Li- jf~\APPER loopt dit wandelgroepje schoolmeisjes op de Maasboule vard tegen de harde wind in, tijdens de Avondvierdaagse van de N.WJ3. berty met 96 lopers de grootste te zijn. Bij de schoolgroepen gaat de prijs naar de Albertus Magnus-school met 91 lopers. De meest „geroutineerde" onder de lopers Is de heer J. Vos, die voor da twintigste maal aan de NWB-Avond vierdaagse deelneemt. Wat betekent, dat h(j van bet begin af aan aan deze mar sen heeft deelgenomen cn nooit één heeft overgeslagen. Opvallend Is wel, dat de heer J. Vos In Aalten woont, ln Dordrecht werkt, maar ln Schiedam gaat lopen. Ook de heer C. C. van Gils uit Rotter dam mag als enthousiast aangemerkt wor den: het is de vijftiende maal, dat hij deelneemt. Dan zijn er nog twaalf lopers die voor de tiende maal lopen en het gou den kruisje zullen ontvangen. Een opval lende groep is ook de familie Kers uit Overschie: grootvader, zoon en kleinzoon. Alle drie vol goede moed op weg gegaan, zonder zich testoren aan de harde, kouda wind en de regen. Er zijn nogal wat deelnemers van bui ten Schiedam. Dat rijn wandelaars, die per sé bij de NWB de avondvierdaagse willen lopen en daarvoor een reisje naar Schiedam één van de weinige plaat sen waar de NWB de avonrimarsen houdt overhebben. Er is gelopen op twee afstanden, da 15 p de 10 kilometer. Veruit de meesten, nd. 35 groepen, gaven de voorkeur aan do korte afstand. De leiding van de mar» ras bij J. F, Bakkeren in vertrouwde anden. Volgens gebruik zullen op de slot-mars, Ttfdag a.s., de lopers weer Ingehaald rorden. Met bloemruikers en ook met ïuziek. Daarvoor zorgen dan de drum- ands van Gusto's Mnziekver„ van Ex- elslor en de eigen band van Liberty. THEATER HOGGSTR. 2a SCHIEDAM TEL. S980S Een keiharde oorlogsfilm in de bergen van Italië MARS DOOR DE HEL Vrijdag en zaterdag 2,7 en 9.15 uur Zondag 7 en 9.15 uur 14 jaar GEORGE MONTGOMERY in de machtige avonturenfilm DE WRAAK VAN DE WOUDLOPER Zondag-matinees 2 en 4.15 uur Technicolor 14 jaar Een fel realistische film over de jonge liefde EN ZIJ SCHAAMDEN ZICH NIET Maandag, dinsdag en woensdag 2 en 8 uur 18 jaar Geheimzinnige moorden brachten Angst en Ontzetting over geheel Engeland KARIN BAAL - JOACHIM FUCHSBERGER DE DODE OGEN VAN LONDON Donderdag 27 juni 2 en 8 uur 18 jaar Wie adverteert verkoopt! Wie niet adverteert wordt vergeten GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE ZIEKENHUIS, SCHIEDAM Half september begint weer een cursus voor meisjes van 16-18 jaar, die verpleegster willen worden. De cursus omvat o.a. lessen in: algemene ontwik keling, gezondheidsleer, dieetleer, koken, handen arbeid, gymnastiek en de theorie van de verplegingsvakken. Wekelijks wordt een aantal uren praktisch gewerkt Schooluren: van 8.30 tot 12 uur en van 14.- tot plm. 16 uur gedurende 5 dagen per week. De leerlingen ontvangen een vergoeding; het eerste jaar 58,98 per maand; het tweede jaar 72,08 per maand. Volledige inlichtingen en folder worden gaarne door de adjunct-directrice versterkt. Te koop aangeboden Nu de lijd om een fijne koelkast te bezitten De Ja- ger. Broexsveld 108-134, heeft de koelkast van uw dromen klaar staan 125 1 Friventa 298 135 L Marijnen 298 360 1, 398.— 210 L 468.—, 225 L 498.De betaling is geen probleem. Reeds vanaf 2.00 p.w zonder vooruitbetaling, ook Electrolux in voorraad i üw kleine advertentie in deze1 kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie laj. Radio eo televisie T.V. huren bijzonder gemak- kelijk. 59 cm beroemd merk 5S9 per week, zonder aan betaling, nooit geen repara tiekosten De Jager, Broers, veld 108-134. Fotografie Voor pasfoto n*mr K van Vnuren, Hoogstraat 106, teL 66720 In één dag gereed. Boifllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K_ van Vuur en. Hoogstraat 100.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1