VRIJHEID IN HET PARK de JAGER F LEXINGTON Botsende belangen 290 Spanning gebleven na de vijfde ronde L Pr- Beatrix-park Niet „alles" mag meer, doch laat het heel veel blijven HAV-Bank schenkt 2500.- aan Cultureel Fonds Schiedam TAXI? EUROTAX 69 4 60 ULO-EXAMENS Hengelaars Weekprogram Jeugd Jolijt Bouw woningen bij Damianen Ontkleed Kampeerders TEEMAN'l) uummmJ mme Galerie Wiegman Maskers van Wolf f er s Burgerlijke stand Uitreiking Jeugd- verkeersdiploma's wereldmerk BEST TOBACCOS Schaakkampioenschap Villabouw in Kethel KOELKASTEN KOPEN... en GELD TOE KRIJGEN! Dit weekend: Schaaks trijd om jeugdtitel hervat tEEMANT) uigmtrnJ Aanrijding bij bushalte Politie atletiek wedstrijden Gratis bezoek aan Sted. Museum Boerderij nog niet nodig VDL junioren wonnen van jong VFC fRUDAG 21 JUNI 1963 (Advertentie LM.) SCHIEDAM, -vrijdag. Toen de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, in mei 3959 officieel het Prinses Reatrixpark opende, dat overigens Iaën al enige jaren gedeeltelijk in gebruik was, heeft hij Ietwat verbaasd opgemerkt Aat in dit park blijkbaar alles mag". Maar in de latere jaren, toen het park tot ontwikkeling kwam en vele Schiedammers de recreatieve mogelijkheden van dit kostelijke park gingen beseffen, is het met die onbeperkte vrijheid sterk achteruit gegaan. Van lieverlede zijn de verbods-bordjes verschenen en zijn er regelingen en voorschriften gekomen, die .het ongehinderde gebruik van het park haar efgen pellevw), beperken. Het kan moeilijk andera, doch het aanvankelijke vrijheids- Ideaal" heeft wei eed stevige deuk gekregen. Advertentie LM.) Niet alleen „even lekker zitten'* maar nu ook lekker zacht zitten waar U ook bent, tn de keu ken od de stoelen, bij het kamperen, op kantoor of fn de „kuip" bij Feyenoord- overal zo'n plastic zitting van Polyether schuim plastic, Schulmplasticziuingen, bekleed met fit" leuke plascic cretonne koopt morgen re kust en te keur, voor een habbekrats, voor nog géén tachtig cent- zaterdagmorgen om 9 uur be- glntdeverkoopvan dezeschuim- plastic kussens, bekleed met plastic cretonne in vrolijke kleuren, Geen Ier- «f jcfrn». ben SCHIEDAM, vrijdag De HAV-Bank te Schtedam, die dit jaar zestig jaar be staat maar aan dit feit geen bijzondere aandacht zal besteden, heeft toch ter ge legenheid van deze „verjaardag" besloten een bedrag van ƒ2500 te schenken aan het Cultureel Fonds Schiedam. Door deze geste, waarmee de HAV- Bank de verbondenheid met de burgrlj van deze stad tot uiting brengt, is het kapitaal van het nog jonge fonds thans de 25.000 (Advertentie LM A TELEFOON SCHIEDAM, vrijdag Voor het woens- fhg j,L gehouden eindexamen van de, herlingen uit de Handels-klasse van de wiHetn de Zwijgerschool voor ULO I zijn Kslaagd de dames; T. yan Dijk, J. Elder- E. Padberg. W. Phllipse, T. Reber- A. van Scheindelen, A. lulling, J. Vermeulen en de heren: B. Geurts, W, 't Hoen, E. Klepke, F. Rietdijk, R. «duiten en T. van Weeland. Twee kandi- aatcn werden afgewezen. APOTHEKEN apoihtek 't Gouden Hert, St. Liduina- straat 58. "kdeüjk Museum, dag. 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schledam en expositie over gedistil leerd BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur; „Helden sterven long". «"mipcle, 2, 7 en B.15 uur: „Mars door de het". DIVERSEN 7 nurr NWB Avondvierdaagse. r^MralJkzfcraat, 7 uur: Autopedwedstrijd «ren, 7 uur; R-HBS 3e klas. Dans- avond. Sacrum, 7A0 uur: Kath. Bond van - «Jaarden. Cabaret. 1-30 uur. Schied. Muziekschool. Litvoexing. ^«hooï, ego uw.. Animo Oefen- De belangstelling van de Schiedammers fen ook van vele Rotterdammers Vlaardingeis!) voor dit in deze omgeving unieke park. is erg groot. Wat in de zomer-weekends heel erg duidelijk blijkt. Dit is op ach zelf een verheugend teken, Maar al die bezoekers hebben uiteenlo pende belangen en willen de zeer vele mogelijkheden die bet park biedt, op een andere wijze benutten. Deze wensen nu zijn niet altijd met elkaar in overeenstem ming; in tegendeel 2filfs; ze botsen vaak. Daarom was het onvermijdelijk dat er regelingen moesten komen, en beperken- j de bepalingen gemaakt. I Auto's werden a] snel uit het park ge- weerd: zij wierpen stof op en dat is hin derlijk voor de andere bezoekers. Sinds enige tijd mogen op zaterdagen en zon dagen de bromfietsen met meer met de motor aan door het park rijden. Ook dat was er hinderlijk en zelfs gevaarllljk, wegens de vele daar rond-dartelende klei ne kinderen. Vele paden werden tot voet paden verklaard, zodat de fietsers er moe ten lopen. Allemaal nodige regelingen, maar het is een. beperking van het vrije gebruik. Hier kon nog regelend worden opge treden, doch daarnaast ziet men ook dat veler belangen en Interessen gaan botsen. Dtt is duidelijk tot uiting gekomen lm bet schrijven dat door het bestuur van de Hengelsportverenlging „Schiedam en Om streken" aan het gemeentebestuur Is ge richt. Daarin werd om meer toezicht ge vraagd, omdat de" vy vers als zwembassins worden gebruikt. Hiertegen wordt gepro testeerd. DU een voorbeeld van tegenstrij dige belangen. De hengelaars willen graag een rustig viswater hebben, doch gedurende week ends komt daar maar bee! weinig van terecht. Rust langs de vijvers js ïllussoir en de „zwemmers" 2jjn de steen des aan stoots geworden. Nu moet men dit ..zwem men" met een Korreltje zout nemen, want in de modderige ondiepe vijvers valt niet veel te zwemmen. Het is een feit dat de jeugd wel de sterke neiging heeft om in de vijvers te gaan „pootje baden". Wat voor de hengelaars uiteraard het zelfde blijft. Alaar juist voor de j'eugd is dit stoeien met bet water een van de grote voordeel- punten in het park. Moet dat nu verboden worden? Het wordt zo een afwegen van de wensen van vele kinderen (in meer dere of mindere mate gesteund door hun ouders) tegenover die van een beperkter aantal hengelaars. Wij zouden geneigd zijn de kinderen de voorrang te geven, mits zij de oever-beschoeiing niet beschadigen, wat helaas wel eens het gevat is. en de kinderboerderij, ook van de vu vers om pootje te baden; laat moeder eens Jek ker In de zon liggen uitrusten en Iaat vader dan zijn ar-beeps- of vlieg!ulgmodel uitproberen. Of anders wat tevergeefs zijn dobbertje uitzetten. En Iaat ze dan weer tezamen komen in een tent. Het kan dan iUn dat niet meer „alles mag" in hel park, ,doch Iaat aan de andere kant de beper kingen beperkt blijven. SCHIEDAM, vrijdag In het program ma van Jeugd Jolijt wordt vanavond om 7 uur een autoped-wedstrijd gehouden tn de BtlderdUkstraat. Zaterdag om 2 uur Is er een kryttekenwedstrijd op het WiJhel- minaplein. De vorige tekenwedstrijd Is een groot succes geworden. Er waren maar liefst' 120 deelnemers, waarvan de achttien beste tekenaars uitgekozen zijn voor deelname aan de finalewedstrijd, :n „Doe-feest", op zaterdag 13 juli. Het programma voor volgende week vermeldt de voigendg evenementen Maandag 24 juni zeepkistenrace m de Heinsuisstraat; dinsdag 25 juni een wie lerwedstrijd op toerfietsen door Nieuw- land, startplaats Lceffstraat; woensdag 26 juni een volksspelavond op het Edison- plein; vrijdag 28 juni autopedwedstrijden in de Cort v. d, Lïndenlaan en zaterdag middag om 2 uur, een kryttekenwedstryd voor de winkelgalerij in de Mgr. Nolens- laan. Met uitzondering van de wielerwed strijd, die openstaat voor kinderen van 12 tot 16 jaar, is deelname aan de andere activiteiten mogelijk: voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar. Aanvang steeds 7 uur, behalve de tekenwedstrijd. SCHIEDAM, vrijdag B en W van Schiedam hebben de vergunning ontvan gen om met het heiwerk te beginnen voor de bouw van 152 woningen tussen de Damlaan en de Nieuwe Damlaan gelegen en voor de bouw van 27 bejaarden-wo-1 ningen, die gebouwd zullen worden aan de „koppen" van het complex Dura-Coig- net-woniagen In Nieuwland. Voor de eerste nodige uitgaven heeft de Raad reeds een krediet van ƒ200000,— verstrekt. Nu vragen B cn W een ver hoging van het krediet met ƒ2 000 000. f Advertentie LM.) Verder maakt de Hengelaarsvereniging bezwaar tegen het gedeeltelijk ontkleed lopen op de grasvelden. Dit zou niet in overeenstemming rUn met de „standing" van het Park. Maar zijn die ruime speel weiden er niet juist Voor sport en spel? Daarbij is luchtige kledij toch eigenlijk wel van zelf sprekend, Is het nu zo „sto tend" dat kleine kinderen daar in badpak lopen, om zo van zon en frisse lucht te genieten? Een beperking op dit gebied Is natuurlijk wel gewenst, doch het trekken van grenzen zal erg moeilijk zyn. Tegen het feit dat de vijvers ook ge bruikt worden door modelbouwers om bun vaak prachtige jachten daar te laten varen, een magnifiek gezicht en voor vele bezoekers een attractie, is door de henge laars niet geprotesteerd, maar daardoor is die vijver ook als viswater verstoord. Er zijn meer tegenstrijdige belangen. Jongetjes willen dolgraag op de speel weiden een partijtje gaan voetballen, om dat ze elders geen gelegenheid krijgen. Maar dergelijke min of meer georgani- seoide wedstrijdjes zijn niet toegestaan: overlast voor andere bezoekers. Een luchtvaart-vereniging laat op de weiden de vliegtuig-modellen snorrend ronddraaien. Een heel leuk gezicht en een amusante bezigheid. Doch het sner pende geluid van de motoren snijdt de door velen gezochte rust in splinters. Het gebruik neemt hand over hand toe om In het Beatrix-park een tent op te zet ten, waar hele families het weekend ble ven kamperen. Een veredelende vorm van „berm-toerlsme". Voor die kampeerders Ls het reuze leuk, doch zij vormen met hun tenten welhaast kleine tent-dorpen dat is voor andere bezoekers een be perking van de ruimte. Moeten deze kam peerders dan geweerd worden? Nee, toch? Nu kan men wel van het standpunt uitgaan dat zwemmers en half-geklede zonnebaders naar Bad Groenoord moeten, voetballers naar Harga (waar ze overi gens toch geen veld krijgen), de vliegtuig bouwers naar een vliegveld en de kam peerders naar een officiële kampeerplaats, maar dit lijkt ons onzin. De grote aantrekkingskracht van het Pr. Beatrfx-park ligt ons Inziens juist in het feit dat daar tegelijkertijd zoveel ver schillende activiteiten bedreven kunnen worden door de leden van één gezin. Laat de kinderen genieten, naast de speeltuin VOLIÈREGAAS 10O cm breed 50 cm breed 150 cm breed 1,75 p m. 0.95 p JtJ 2.65 p Jn. HORRENGAAS groen en blauw 2.50 p m.2 Nylon groen 4.pm.2 cremc - - 425p.m2 Dakvilfc 100 breed 038 en D25pm2 BramutSZ TH. 6759* VLAARDINGEN, vrijdag Het aantal ingeschrevenen bij het Centraal bureau voor hulsvesting liep in de maand mei terug van 3268 tot 3130. In deze periode werden. 268 inschrijvin gen afgevoerd en 120 nieuwe verzoeken om huisvesting op de wachtlijst geplaatst. (Advertentie LM J GRASMAAIERS Kultus Fülbate - Brzll Bunze vanaf Bladharken bamboe 15(1 - Abner - 36 50 plastic 3.95 TUINSLANG Plastic maar soepel 35 - 55 65 - 75 ct. per meter Sproeiers nylon 9.45 PBnwrwet» Tel.6753* Steek Uw regenjas bij U. Die neemt geen plaats inerv,.U bent op dl les voorbereid. Uw dag kaft niet meer bedorven worden door een plotseling opkomende bui» TT Morgen koopt U deze uitmuntende plastic regenjas, handig verpakt in plastic eiui, normale prijs 7.90 n U voor de prïjssensatie Zolang de voorraad strekt» Geen tel. of schriftelijke orders. ROTTERDAM: Wat-KruUkade Kcite Hoogstraat Mecm Katondr, Lagcdijk HOOGVLIET; Winkelcentrum VLAARDINGEN: Liesveld LEIDEN; Ha a rlctn nierstraat ZEIST: Siotiaan SCHIEDAM, vrijdag De expositie van werken van Jos Janssen In de Gale rie Wiegman in de Passage is een groot succes geworden gezien de ruime belang stelling. Met Ingang van morgen worden nu door de heren Wiegman maskers ge- exposeerd van de Rotterdammer Jan Wolffers; houten, metalen en andere mas kers. Wolffers ls geen onbekende in Schiedam, daar hy voor vele toneelver enigingen de decors ontwierp en de grlm- mage verzorgde. Jan Wolffers zag het levenslicht, 29 jaar geleden, jn Delfshaven. Hij is een rasechte Rotterdammer, die zijn afkomst op geen enkele manier verloochent. Zijn atelier heeft hij thans op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, waar hy woont met zijn vrouw en zyn zoontje. Zijn opleiding ontving hy op de bachtsschool, de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten (avondcursus) en by Daan van Nooyen, Thans is Wolf fers free-lance. Hij kan nu al terugzien op een indruk wekkend aantal opdrachten, die kort ge leden resulteerden in het eervolle feit dat de keuzecommissie van het ministerie van O. K. en W. voor de decor-ontwerpen voor de Bïennale in Parijs de keus op het: werk van Wolffers heeft laten vallen. Zyn eerste opdracht voor de televisie ontving hij enkele jaren geleden. Het was hot ontwerpen van de kostuums voor „The dark Side of the Earth". In het pro- gramma „Vloekjes by de thee" verzorgt hij een deel van de grlmmage. De laatste televisieopdracht die hij kreeg bestond uit het ontwerpen van maskers voor een opera van Offenbach. Maskers maken is zijn grote liefde. Bij maakt ze van hout, metaal en allerlei andere materialen. Er zijn niet veel kun stenaars die maskers maken an Neder land. GEBOREN: Frank, Z.V. H. Zwaan en E. Croenendaal: Nlcolaus A.. z.v. H. H. A, 3. E. Men/ell en A. Knutzfeldt; Christina C., d. v W. W Esbach en C. Winterswijk: Joïanda d.v D Osephius en C. Roeiers; Cornelia, d v. C. Kruijskamp en C. van Uners. 1 OVERLEDENA. A. van Steenoven, 42 Jr; W. NJhs, Zl jr.; M. 3. Rietdijk, 88 jr, weduwe pan C P. stolk. SCHIEDAM, vrijdag De uitreiking van de Jeugdverkeers-diploma's aan de schooljeugd zal plaatshebben op dinsdag 25 juni, tijdens een bijeenkomst in het (Advertentie ZJ1I.J >-oU.Bfok Scbeveninge» Cl CA F? ETTES AMERICA'S BEST TOBACCOS ■ssm* FROM AMERICA'S „2-theaier, *s morgens om 10 uur. Er zullen projectie-plaatjes van het prakti sche verkeers-examen worden vertoond i.ert er wordt een film gedraaid. IHIEDAM, vrijdag De heer D. aannemer te Schiedam, beeft het gemeentebestuur gevraagd bem drie percelen grond, tezamen groot 3-772 m2 gelegen aan de noordzijde van de Zwa luwlaan., te willen verkopen, teneinde daar in totaal vijftien villa's op te bou wen. De grondprijs is gesteld op ƒ45 per SCHIEDAM, vrijdag. Jiet heeft In de vyrde ronde om het schaakkampioenschap van Schiedam beilist niet aan spanning ont broken. De spanning ls er In gebleven, want wie op I juli de nieuwe kampioen zal zü«, blijft nog een grotp vraag. Noordegraaf zou een zeer grote kans hebben gehad, als hy van v. Baarle had gewonnen, nij verloor ech ter. Dat kostte hem de eerste plaats. Deze wordt nu ingenomen door Reitsma en Van Baarle. Reitsma won namelijk van Roozenbeek die In hevige tijdnood verkeerde. De kampi oenskansen van laatstgenoemde zijn nu wel 'erkeken. In de volgende ronde spelen Reits- na en Van Baarle tegen elkaar. De winnaai staat er best voor met nog een ronde U spelen. By een gelijkspel zal de strijd echter nog volkomen open zijn omdat Noordegrasf voor zal oppassen verder achterop te „ken. In dat geval zouden bij het ingaan van de laatste ronde drie spelers de leiding hebben. De partijen De Bruin—Planken. Marks—Vrijland en Hermse—Stahlie eindig den in remise. Sey—den Uyl werd afgebroken in een voor zwart iets gunstiger stelling. De stand na de vfjfde ronde is: 1-2 D. Reitsma, 3. v. Baarle 4 pnt: 3. A. Noordegraaf 3(5 pnt; 4. G. Hermse 3 pnt; 5-7. P. Roozen- MAASSLUIS, vrijdag. Met ingang van l september is benoemd tot school arts in de kring Maassluis, omvattende Maassluis, Rozenburg, Maasland en Schip, luiden de heer J. H. T. du Pont, thans huisarts te Enschede. Door het vertrek van de arts W. H. A. de Wilde functioneert de schoolartsen- dienst van genoemde kring al enige maan den niet meer. Na de grote vakantie gaat de dienst weer draaien. (Advertentie LM.) Het klinkt even vreemd, maar als je bedenkt» dat een gemiddeld gezin plm. 3.— aan voedsel per week weggooitj dan is onze 225 LITER GEZINSKAST a f 2.50 PER WEEK beslist geen luxe! Uw vertrouwde adres: BROERSVELD108-134 Telefoon 6 97 03 SCHIEDAM, vrijdag De strijd om het Jeugdkampioenschap schaken van Nederland ls nog steeds niet beslist. In tegendeel, het wordt hoe langer hoe meer, een eindeloze strijd tussen de twee fi nalisten Rob Hartoch uft Amsterdam en Ed Schol] nlt Groningen. Ook voor de Schaakvereniging Schiedam, die ter gele genheid van het veertigjarig bestaan dit kampioenschap heeft kunnen organiseren is dit een onverwachte verlenging ge worden. Op zaterdag 22 Juni zal de strijd wor den hervat, in De Bron bij Musis Sacrum. De derde m da reeks beslsssingspariijen zal gespeeld worden van 9 tot 13 uur. Eventueel zal de voortzetting plaats heb ben van 25 tot 17 uur. Indien nodig volgt de vierde party van 19 tot 23 uur, met voortzetting op zondag 23 juni van 9 tot 11 uur. Een vijfde partij zal dan van 13 tot 17 u. worden gespeeld. Twee S'damse pleeggezinnen zullen hen voor die dagen wederom belangeloos in hun midden op nemen. Belangstellenden zijn welkom, in De Bron. De toegang is vrij. Er zal zelfs een demonstratiebord worden opgesteld om bezoekers op de hoogte te houden van het verloop van de partijen. Om de herinnering wat op te frissen: Halverwege de wedstrijd, bestaande uit negen partijen, gingen de kansen van de vier gegadigden, zij het met stuivertje wisselen, gelijk op. Tenslotte eindigden Hartoch en Scholl op de gedeelde eerste en tweede plaats. Na enkele weken rust kwamen de beide jeugdige matadoren weer tegenover elkaar te zitten, nu voor het spelen van twee beslissingspartijen. De last van de titel en het in vooruit zicht gestelde reisje naar Rusland, het Mekka voor de schakers, om mee te doen aan het wereldkampioenschap, wogen dermate zwaar, dat geen ran tweeën ri sico's durfden te nemen. Resultaat onbe slist. De technische bagage die de 17-ja- rige jongens in hun ransel hebben en de fysieke kracht die zij op kunnen brengen, doen Let allerbeste op schaakgebied van hen verwachten. beek. C Vrijland, J. Stahlie 2'a pnt; 8 A. Marks 2 pnt: 9-10 F. Sey, H. den Uyl l»fc pnt. en 1 a/g 11. W, de Bruin j"v pt: 12, H. Plan ken pt. Uitslagen vijfde ronde: Hoofdklas: W. dei BniLn—H. Planken li—li. P. Sey—H. den Uyl afg.. A. Marks—C. Vrijland »s}2, c. Hermse— J. Stahlie Vt—V3, L. Reitsma—P. Roosenbeek 10, J. v. Baarle—A. Noorde graaf 1—0. IA. C. Troost3. Winkelman 'i'j. C LandsbergenC. Ammersdorffer 10, J, v. GrootveJdH. Boele I—0, N. Grevonbroek— R. Wilschut afg. IB: M. Souvcrem—-C. v. Tol 'a'i. J. v. Leusden—J. de Bruin li'5. J. Holzken—J. v. d. Driessche afg.. A. v. Ettcn—C. v. d. Ree 1—0. 2A; H. SogersC. de Winter l—O. 3. Boe- Jing—H. Heesemans O—J. P. WUJems—3. de Kievilh 1—0. 2B" W. Koutstaa]B. Hoeling 0—1, Chr. Slagmolen—C. Hamerslag 0—1, A. Willemse J. v. d. Velden afg., M. Hersbach—S. Koster 55—'a (Advertentie LM.) DOE HET ZELF... DOE HET ELEKTRISCH Boormachines, v. d. Heem, Bridges, Skil vanaf 89 De nieuwe Stanley C330 Watt) 8750 ünimat (metaaldraaibankje) compleet 300.— Hulpstukken voor boormachines: schuurvoet of dccoupeerzaeg 36.— Handcirkelzaag 45. l Ssm BmmtsI52 TA 6753* (Advertentie LM.) Dit Is geen aanbieding die U een tweede keer kunt verwachten... wane kocht U ooft een dames- parapluie... een pencil voor nog géén vijf gulden? Morgen koopt U deze jiencils... omdat wij in een regenland wonen en altijd aan regen den ken, óókals wij op vacantie gaan. Pencils uit de prljsserles van S tot 10 gulden, metstevig binnen werk, dubbele sterke baleinen, overtrokken met 1e kwaliteit parapluiezijde, en met modieuze knop uit één stuk. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dames- parapluïesün de kleuren marine, bleu, rose, rood grijs en beige, voor A Géén tel. of icfirift. best. SCHIEDA3L vrjjdag Bij de bushalte ln de Oranjestraat z(jn gistermorgen om .10.20 uur 2 dames een een kind aangere- den door twee 16-jarlge bromfietsers uit Vlaardlngen. Het ongeval ontstond toen de 22-jarige mevrouw K-B, by de bushalte plotseling op het fietspad stapte waarzij aangereden werd door de bromfietser G. F. 2y kreeg een. bloeduitstorting aan het gelaat en een lichte hersenschudding en is naar het ge meenteziekenhuis gebracht De 'andere bromfietser E. B. reed daarop tegen me- vrouw H. A. v. W.-v. E. aan die met een 5-jarig kind bij de bushalte stond. Moeder en kind liepen lichte schaafwonden op en zij'n ter plaatse behandeld. Beide brom fietsen kregen lichte schade. SCHIEDAM, vrijdag De Schiedamse Politie Sport Vereniging organiseert op dinsdag 35 juni In het Sportpark Vljfslui- zen te Vlaardlngen de atletiekkamploen- schappen van het district West van de Nederlandse Politie Sport Bond. Er heb ben ongeveer 60 deelnemers Ingeschreven voor deze wedstrijden, die om 1 uur be ginnen. Het programma omvat de volgende num mers: 1D0, 2G0, 400, 800,1500 en 3000 meter hardlopen. Hoogspringen, verspringen, hink-stap-sprong. kogelstoten, discuswer pen, speerwerpen, vier maal 100 meter estafette fcn de Olympische estafette. Aan dit programma is een drie-kamp voor ve teranen boven de 40 jaar toegevoegd, be staande uit de nummers 100 meter hard lopen, hoogspringen en kogelstoten. SCHIEDAM, vrijdag Het Stedelijk Museum Schiedam zal .zaterdag 22 juni van 10 tot 17 uur en zondag 23 juni van 12.30 tot 17 uur gratis toegankelijk 2ijn, Na de tentoonstelling „tien Nederlandse Gouachisten" Is de tentoonstelling „oud- Sehiedam", een verzameling tekeningen, aquarellen en schilderijen die e*m beeld geeft van verdwenen plekjes jn Schiedam en qok in de nieuwe opstelling van de gedistilleerd-industrie te bezichtigen. Uitbreiding Kethel SCHIEDAM, vrijdag B en W hebben een herzien, plan tot onteigening van per celen in Kethel, nodig voor de uitbreiding ingediend, ln mei is reeds een Ontelge- nlngsplan Kethel by de raad ingediend, maar dit plan werd vóór de Raadsver gadering weer ingetrokken. In het vorige plan stond namelijk ook vermeld de onteigening van de boerderij met de daarbij behorende gronden van de heer A. F. Olsthoom. Deze had tegen de onteigening een bezwaarschrift inge diend, doch dit was niet ontvankelijk verklaard. Nu is echter gebleken dat voor de uitvoering van het uitbreidingsplan het bezit van deze boerderij nog niet di rect noodzakelijk is, zodat in het nu in gediende plan dei» percelen zijn wegge laten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. In het toernooi om de Henk Waardenburg-wis- selprijs toonden de junioren van VDL uit Maassluis zich sterker dan die van VFC, De uitslagen waren: VFC eVDL a 0—2. VFC bVDL b 3—1 en VFC c—VDL c 0—6. (Advertentie l.M.) Voor hen die nu eens een extra voordelige matras willen kopen, voor de logeerkamer of voor 'n kampeer- of buitenhuisje, Is dit een bijzondere aanbieding. Want morgen begincde verkoop van 2-persoons vlokmatrassen, 3-delig, normale prijs 47.50, voor rog géén dertig gulden. Jv/ee Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze vlok matrassen, twee-persoon!, 3- detig, overtrokken met een tweepersoons^^ Twee-persoons wentelfedi- kanten, het hkwerk iets bescha digd. 120 x 190 cm, ,Q nu voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1