J. H. van Duijl de beste TAXI-OORLOG duurt voort Enerverend beloop van 2e ronde Helden sterven jong' rechtuit en heel hard SCHIEDAM Alle deelnemers aan Vierspelenkamp hebben nog kans op ereplaats, maar Speelplaats op Rozenburger plein TWISTAPPEL IS TARIEFMETER RITTENPRIJS VEROORZAAKTE HEVIGE CONCURRENTIESTRIJD Oorlogsmars door de liel Auto slipte en reed van dijk Wraak van een woudloper In Monopole: Jong huwelijk in gevaar Plannen voor speeltuin in Schiedam Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN wereldmerk Passage vertoont Artsen op zondag 'boekhandel j. s. van leeuwen ASSISTENT(E) P.G. W. van der Burg Koeriersters Technische School Schiedam een administratief beambte 2e klasse ZATERDAG 22 JUM1963 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDEN GEN, zaterdag. Na een enerverend beloop van de tweede speelavond (in de finale) van de Vierspelenkamp van het biljartdistrict Schiedam kon de volgende tussenstand worden op gemaakt? J. H. van Duijl 13 pun. ten, J. van Eijk 10, B. de Zeeuw S en Z. Schikhof 8. Theoretisch betekent dat, dat alle vier finalisten nog kans heb ben op de ereplaats, hoewel nog slechts één ronde moet worden ge speeld (die vanmiddag om half drie in de Sunlight-biij art zaal zou beginnen). Vanzelfsprekend heeft Van Duijl een redelijke voor sprong, maar zou hij met flink ver schil van Schikhof verliezen, dan heeft laatstgenoemde niet alleen kans om de laagste met de ere plaats te verwisselen, maar is te gelijkertijd ook de winnaar van het duel Van Eijk—De Zeeuw in de running. Het to al bijna gewoonte geworden ln on ze verslaggeving van deze Vierspden- Jcamp en zulks dan In tegenstelling tot dit evenement gedurende een aantal voorgaande jaren een record verbete ring te melden. Ditmaal niet. Maar wel komt J. H. van Duijl opnieuw! op de ereljjst. Want in z(jn achttiende speel beurt ln de drieband enpartU tegen J. van EU* scoorde Van Duijl een serie van acht caramboles de negende, niet eens zo erg moeilijk, was slechts een centimeter mis, betgeen by driebandenspel toch niet so heel veel to en daarmee evenaarde Van Dajji het al in 194s door wyien N. van Haët gevestigde record van 8 caram boles, Ook Eppo Hekman deed dat ln 1S5L Nu eindelek, twaalf jaar later, weer. We! een bewijs hoe moeilyk het te ln een officiële wedstrUd tot dergelijke uitzon derlijke prestaties te komen. Afgezien dan van B. de Zeeuw, die zo als eerder uitvoerig omschreven, al vier maal tot een record verbetering kwam. Na de eerste finale-ronde van afgelopen dinsdag suggereerden we al, dat deze Be Zeeuw in libre tot nog grotere pres taties in staat is. Het bewijs daarvoor le verde hij al, want donderdagavond kwam hij in een oefenpartij op zijn club hel Schiedam se DKC tot 298 caramboles. Vwwelfsprekend kan dit niet als een re cord worden erkend, maar tegelijkertijd werd daarmee al bewezen, dat zijn sene van 263 caramboles thans in het biljart- dtotrict-met-nog-aïtijd-'n-verkeerde-naam voor verbetering vatbaar js. Ook al vonden vrijdagavond geen re cordverbeteringen plaats, er waren toch wel bijzondere verrichtingen op het groe ne laken. We willen daarvan m de eerste plaats noemen het moyenne van Van Duhl in zijn kaderpartij tegen Van Eijk (na de kwalitatief niet te waarderen kbre-ontmoeting te hebben verloren). Van Duy'l kwam ln die kaderpartij tot een moyenne van 28.12, waarmee hij na tionaal 'n voortreffelijk figuur zou daan. Daarnaast het prachtige moyenne van zowel De Zeeuw (winnaar) als Schikhof (verliezer) in hun libre-ontmoeting en Schikkofs partijwinst in de kaderpartij in veertien beurten. Bepaald jammer was het voor deze speler ook al misgunden We De Zeeuw met de extra punten dat hij met remise genoegen moest nemen in i de driebandenparty, waann hy doorlo- j Pend had voorgestaan. Want het Is per I slot van rekening zo, dat De Zeeuw T. Do g L alleen het libre bijzonder sterk fpeelt. Verklaarbaar is dat wel, want hij t is praktisch ongeoefend in de andere spel r soorten. Zijn score daarin berust daarom louter oP zijn aan het libre verleende fantasie. De Zeeuw zal, naar hij ons ver- klaarde, zich in het nieuwe seizoen wel degelijk op kader toeleggen cn dan zal, daarnaast, veronderstellen we, het ook wel lukken in de andere spclsoorten van de Vierspelenkamp, ook al eisen deze een !i geheel andere instelling van de speler. Hoe dan ook, Schikhof verloor van De Zeeuw, hoewel hij twee voortreffelijke se- j nes boven de honderd scoorde, de libre- partij; hij was daarna oppermachtig in «et kader, verloor met gering verschil de éénbandpartij en was in de drieban denpartij tegen het einde met gelukkig. Een vrijwel identiek beloop had de ont- nioetmg Van Eyk—Van. Duijl. Van Eijk I wou het libre, waarin beide spelers tegen het einde het aanvankelijk schamele mo- Jeune nog aanzienlijk ln de hoogte stuw- den, en was daarna kansloos in de kader- 'i Pattij. De éénbandpartij bracht hij na een i ecerverer.de slotfase op zijn naam. Maar Jij-daarna week het was al na het mid dernachtelijk uur het beloop van de ontmoeting af van de reeds beëindigde, doordat Van Duijl de aanvankelijke ach terstand in de driebandenpartij met zijn recordserie kon ombuigen in een kleine voorsprong, die hij tot het einde behield. De gedetailleerde uitslag van de beide partijen luidde; V«a Eijk—Van Duijl S—5 Libre: Van Eijk 375 375 v. Puyi ,325 285 Kader: Van Eijk 250 123 Duijl 225 225 Eénband: Van El]k v. DuHl n E afbraak van de kleine huisjes U aan het einde van da Broersvest is thaiis zover gevorderd dat het Boe lehofje is open gelegd. Dit hofje heeft smds onheuglijke üjd verscholen en voor velen onbekend achter de Broers- vest gelegen. Nu komt het eindelijk in het volle gezicht. Overigens zal het niet lang meer durenwant oak dit Doelehofje valt nu onder de slo pershamer. Het gaat overigens niet snel met het afbreken van die oude huisjes, aangezien er enkele nog van bewoond zxjn en het blijkbaar moei lijk is de bewoners vervangende woon ruimte te geven. 30 30 Driebanden: Van £«k 20 17 v. Duyi 30 20 Schikhof—De Zeeuw 37 Libre: Seblkhof De Zeeuw Kader: Schikhof De Zeeuw Eénband Schikhof De Zeeuw Driebanden: Schikhof De Zeeuw 375 375 SCHIEDAM, zaterdag. Er zijn plan nen om het Eozenburgerpleln ln Schle- dam-Znid, dat er momenteel maar arme lijk en Verwaarloosd bij ligt, op te knap pen en ook daar een kinderspeelplaats ln te richten. Men zal zich herinneren dat door een grote (en geslaagde) actie van de mid- denstandsveremging „Sehiedam-Zuid" enkele jaren geleden, het Wilhelminaplein werd ingericht tot een kinderspeelplaats. Daarbij werd zeer veel medewerking on dervonden, niet alleen van de buurtge noten, maar ook van grote bedrijven er van de gemeente. Deze kinderspeelplaats is een succes geworden; er wordt zeer druk gebruik van gemaakt. Maar toen. reeds werd er aangedacht om een soortgelijke speelgelegenheid voor de jeugd van het Kozenburgerplein te maken. Momenteel heeft niemand wat aan dat pleintje, integendeel, omwonen den ondervinden er maar last van. Van daar dat de ver, „Schiedam-Zuïd" er naar streelt om ook hier iets te maken voor de van recreatie-ruimte verstoken jeugd uit die wijk. Gehoopt wordt dat het plan nog dit jaar verwezenlijkt kan worden. VLAARDINGEN, zaterdag. Aan het Gemeentelyceum, te Vlaardingen slaagde voor het einddiploma MMS mej. Marjan Kloeseman uit Schiedam. Monopole vertoont: Vlaardingen, zaterdag. Ter hoog te van de Linden van den Heuvellweg *«Pte donderdagmorgen vroeg op de ^hiedamsedjjk de personenauto van P. de K. uit Schiedam. De auto I terecht op het voetpad tussen de 3 en de afrit naar Plein 1940. De auto «erd over de gehele lengte aan de Iln- tetijjiie beschadigd. 4 APOTHEKEN apotheek Van Westendorp, Parkweg. aitaeHJk Museum, dag, 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Sehiedam e» expositie over gedistil leerd. BIOSCOPEN T*»ge, Z, 4.15, 7 en 9,15 uur: „Helden sterven jong". ~opole, 2 en 4,15 uur: „Mars door de het"; 7 ea 9.15 uur: „De wraak van de ■Woudloper". u DIVERSEN vou> 8 uun Soc. Nieuwland. IN deze zomerse dagen weer een kei hard en rauw oorlogsdrama dat «Ich tydens de tweede wereldoorlog afspeelt in noord-Italle. Een „Mars door de hel" wordt daarbfi gemaakt door een held haftige Amerikaanse patrouille, die door de Duitsers is ingesloten. Er ia echt geen gebrek aan geweld ln deze rolprent en Amerikanen en Duitsers vallen ato ke gels. een sensationele tocht door een mijnenveld, wordt de patrouille door de Duitsers gevangen genomen, maar ont snapt weer, met medeneming van twea meisjes. Nu gaat de tocht naar een par- tisanen-groep dte ook bereikt wordt, maar eerst nadat er luchtbombardemen ten zijn geweest, een munitie-opslag plaats is opgeblazen en lastige Duitsers zijn uitgeschakeld. Daarna wordt samen met de partisan en de strijd voortgezet, doch don is van de patotmille ai byna niets meer over. Echter genoeg voor wat kefdes-spel met de Italiaanse meisjes De regie van dit routine-stuk werd ge voerd door Robert Totten. (MONOPOLE, lm. zondagavond). IN MONOPOLE: Een flinke portie indianen- en vvoud- lopers-romantlek krijgt men in de film „De wraak van de woudloper", met de strifd tussen twee indianen-stammen, maar ook van de Engelsen tegen de Fransen ln het Amerikaanse merenge bied. Die woudloper to dan George Montgomery, die een dorp van ztfn In diaanse vrienden, de Mohikanen ver woest riet. Hij gaat hulp zoeken by En gelse militairen, die hy dan ook wel krygt, maar dan moet h|j eerst voor de Engelsen gaan spionneren bij de Fran sen. Hij krijgt daarbij de hulp van een meisje, wat hij aanvankelijk niet, maar allengs heel leuk gaat vinden. Een ver raderlijke Engelsman, oud-geliefde van het meisje, dreigt roet in het eten te gooien, maar de woudloper kan nog net zijn opdracht volvoeren, zij het ook dat hij met zijn helpster nog maar heel op het nippertje aan een Frans executie- peleton kan ontsnappen. Maar alles komt toch weer goed terecht en woudloper heeft er een woudioopster by gekregen, (MONOPOLE-ma tinees) WEER een nieuwe aflevering in de schijnbaar onuitputtelijke reeks films, die de „Aufkianmg" heten te die nen, is „En z|j schaamden zich niet". De «tel slaat niet op de Duitse producenten die nog steeds een goede bo terham zien ln dit soort „voorlichtings film", maar op de hoofdpersonen van het verhaal over een huwelijk van zeventien- Jarigen. Een wat onbeduidend verhaaltje, waar in het versleten stokpaardje van het on begrip tussen ouders en kinderen nog eens van stal wordt gehaald. Toch hoeft men zich niet te vervelen: het spel van Barbara Frey, Matthias Fucbs en Gisela Ublen is bepaald niet onaaidig. Een verwend rijkeluiszoontje van ze ventien jaar trouwt met een eenvoudig meisje van dezelfde leeftijd. De jongen loopt van school weg en rekent daarbij op de financiële steun van zijn ouders. Dit blyft echter achterwege en als het meisje dan nog een verhouding met haar charmante stiefvader krygt, schijnt dit jonge geluk wel aan scherven te gaan. Misverstanden/ moeilijkheden en tenslotte een zelfmoordpoging van het meisje. Dat dramatisch experiment opent natuurlijk ieders ogen. (Van een onzer verslaggeefsters) REEDS geruime tijd heerst er in Vlaardingen een taxi-oorlog. Het is een zuiver zakelijke, maar principiële strijd, die zich uit in de tarief-verlaging van het taxi-vervoer. De partijen worden gevormd door Taxi-bedrijf Kramer (garage Holland) enerzijds en de overige plaatselijke taxi-bedrijven anderzijds. Het knelpunt zit hem eigenlijk in de tarief-meter, die volgens Taxi-Kramer beslist noodzakelijk is om de klant zekerheid te geven omtrent het te betalen bedrag voor een rit, maar waarvan het nut door de andere bedrijven niet als direct vereist wordt gezien. „Ik ben er altftd vóór zoveel mogelijk vernieuwingen op een bedrijf toe te passen. Dat Is volgens mU noodzakelijk om een bedrijf bloeiend te houden. Men moet met zijn tyd mee gaan." DU is de overtuiging van de heer B. L, van Dbhrn, eigenaar van Garage-Holland, die de leiding van de Vlaardingse dochteronder neming Taxi-Kramer sinds 1 januari van dit Jaar overdroeg aan de heer H. Post. „Toen Ik ln bet bezit van Taxi-Kramer kwam, heb ik direct gedacht aan diverse vernieuwingen. Een aantal wagens werd met mobilofoon uitgerust, er werden taxi. meters aangeschaft. Ut ging naroelfjk van de opvatting nlfc, dat Vlaardingen geen dorp meer te en dzt men dientengevolge toch bij bezoekers niet de indruk kan wekken, dat we -hier niet n „De meters, die hier in de wagens wer den gemonteerd (kostprijs per stuk 600). zijn gelijk aan die, welke we in Rotter dam gebruiken. By aanslag van de meter springt het bedrag meteen op één gulden, daarna kost iedere kilometer vijfenveer tig cent Op deze manier krijgt men dus een redelijk tarief, korte stadsritten zoals van station Vlaardmgen-Oost naar de Schiedamseweg, naar Sportlaan of naar het centrum van de stad zijn dan, exclu sief, niet duurder dan 1,50. De overige plaatselijke taxi-bedrijven reageerden op deze metertelling met een tanefverlaging. Sommigen stelden een stadsnt op ƒ1,50, eventueel verhoogd met. een gulden als het een rit naar de West- wijk betrof. Andere bedrijven stelden vast bedrag voor de gehele stad. Niemand van de concurrenten dacht er echter óók een taxi-meter aan fe schaffen en op deze wijze een consequent en redelijk kilometertarief te kunnen berekenen.*" VOORSCHRIFT IN alle grotere steden ln ons land, zoals Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, maar ook in Schiedam is van gemeente wege een taxi-meter voorgeschreven. ïn Vlaardingen bestaat een dergelyk ge meentelijk voorschrift niet. Taxi-meters worden na montage door de gemeente lijke politie gecontroleerd op de juistheid, van de afstelling en bij goedkeuring verzegeld. De tariefverlaging van de andere be drijven werd door Taxi-bedrijf Kramer als een oorlogsverklaring gezien. Een soort parallel van de Haarlemse bakkers- oorlog. Deze vergelijking gaat echter in zoverre mank, dat geen enkele instantie in dit geval een prijsstop kan inroepen. Een uniformiteit te dien aanzien kan al leen dan worden verplicht, wanneer het college van b. en w, het gebruik van een geijkte taxi-meter voorschrijft. Dit is nog niet alles. Er zfjn nog meer (bijkomende) factoren. By Taxi- Kramer werd 'n chauffeur ontslagen. De man nam „wraak" door een brief te schrijven naar de Rijksverkeers inspectie. waarin hij mededeling deed, dat bü zijn gewezen werkgever de hand werd gelicht met de rytïjden- wet. Volgens hoofdstuk Hf van genoemde wet mag een beroepschauffeur niet lan ger dan 54 uur per week in dienst zijn- Voor taxi-chauffeurs betekent dit, dat Hl die 54 uur ook de wachttijd tussen twee ritten begrepen zit. neemt echter niet weg, dat iedere afwij king van dit systeem een overtreding Is." CONSEQUENTIES „Ik had toen twee dingen kunnen doen. Of ik riskeer telkens een boete óf ik houd me aan de voorgeschreven bepalingen. Ik koos voor het laatste. Maar dat bracht tal van consequenties met zich mee. De chauffeurs namen tot dusver hun wagen mee naar huls en zaten thuis te wachten op een oproep. Het kwam voor, dat zij bijvoorbeeld 's morgens con vijf uur een ritje moesten doen, de volgende rit dan om bijvoorbeeld tien uur, dan weer om twee uur, net als het uitkwam. Zo zaten ze soms op een hele dag maar vier uur achter het stuur. Bovendien moet een chauffeur ééns per drie weken een vrije dag op zondag hebben. Vaak vroegen de chauffeurs zefi, of 2e in noodgevallen ook mochten, rijden. Dan verdienden ze mers. en vooral de fooi is voor een chauf feur een. belangrijke aanvulling van zijn salaris. Toen we dus overgingen naar het ver plichte systeem, overigens geheel volgens mijn wens, deelden we de chauffeurs in twee ploegen in. Het gevolg was, dat we van de elf beschikbare wagens er slechts zeven konden gebruiken. Bovendien kreeg de chauffeur minder tijd, dus min der gelegenheid een rit te maken. Zijn verdiensten, liepen, terug. Toen ben ik er, mede door de tarief- verlaging van de concurrenten, maar ook uit overweging het publiek meer taxl- ralnded te maken, toe overgegaan voor stadsritten, mits tegen contante betaling, slechts ècn gulden te rekenen. Dit komt er dus op neer, dat alleen de metera&n- slag wordt gerekend. De rest van het be drag komt voor rekening van de zaak. Onmiddellijk na deze maatregel werd ons rittenaantal verdobbeld. We kregen da gen, gewone door-de-weekse dagen met meer ritten dan bijvoorbeeld op Kerst mis, een hoogtij-dag ln onze branche, „Desondanks is het natuurlijk duide lijk, dat ik er nooit veel aaü kon ver dienen op deze manier, hoewel ik ook niet kan zeggen, dat ik er op verhes. Maar ook als ik er eventueel later op zou gaan toeleggen, kan ik het nog een hele tijd uithouden: ik heb een lange adem." AANKLACHT Er volgde prompt een controle van de Rijksverkeersinspectie van de rjjiyden- boekjes. Over een periode van een half jaar (vanaf oktober '62) werden 184 over. tredingen geconstateerd. Voor de periode tot 31 december "62 kreeg de heer Döbm een dagvaarding, voor de resterende tyd van dit jaar werd tegen de heer Post een aanklacht ingediend. Woensdag 26 juni zullen zU moeten voorkomen op het kan tongerecht ln Schiedam. Natuurlijk wist ik wei, toen ik bet bedrijf overnam, dat de dienst tijden van de chauffeurs niet wettelijk verantwoord waren," zegt de heer Dohrn. „In Rotterdam is dat anders. Daar hebben we een ploeg van negentien chauffeurs op een park van zeven wagens. Maar hier jn Vlaardingen was het altijd zo geweest en niet alleen bij ons. In de kleinere ge meenten wil de Rijksverkeersinspectie dit weieens door de vingers zien. omdat de invoering van het wettelijke systeem in deze kleine plaateen tal van praktische (MONOPOLE, maandag tm. woensdag), moeilijkheden met zich meebrengt. Dat REDELIJKHEID „Goed, mijn bedrijf werd op de rij- tijdeuwet gecontroleerd, ik nam mijn maatregelen. De andere bedrijven werden echter niet aan een onderzoek wat dit betreft onderworpen. Be wilde eerst geen klikspaan zijn, want het is algemeen be kend, dat ook by de concurrentie, net als eerst bij ons, het niet zo nauw met die. rijtyden werd genomen. Na verloop van een paar maanden ben ik echter naar de Rijksverkeersinspectie gegaan en ik heb gezegd: „Of u kijkt by mij ook wat door de vingers, óf u controleert de andere bedrijven ook". Want op die manier was er geen enkele redelijkheid meer in de concurrentie." (Naar wij vernomen hebben, to deze controle een dezer dagen bij de andere taxi-bedrijven ook begonnen, red.). „Mijn enige hoop is nog geves tigd op het gemeentebestuur. Al leen zij kan hierin, iets doen. Het college is wel op de hoogte van de taxi-oorlog, maar men schijnt om trent de aanpak van een defini tieve regeling wat te aarzelen. Maar mijn standpunt blijft: geen meters, geen vaste tarieven. Waar blijft de grens? En waar blijft de zekerheid voor de ldant?" Aldus het standpunt, letterlijk weer gegeven, van de heer Dóhrn, die Taxi- Kramer overnam en tegelijk in juridische perikelen terecht kwam. SCHIEDAM, zaterdag. Er z{jn plan nen om ook In Schiedam een spccltuto- organisatie op te richten, "Want In onze stad to er nog geen. Er zijn ln Schiedam wel z.g. „open" speeltuinen, maar geen „gesloten" speelplaatsen, waar de kin deren dus onder toezicht knnnen spelen. Door velen wordt dit als een gemis ge voeld. De vereniging „Het Singelkwartier" heeft nn het Initiatief genomen om hier iets aan te doen. Door de Ned. Unie van Speeltuin Orga nisaties (N.U.S.O.), die 650 speeltuin-or ganisaties in. Nederland met naar schat ting 500.000 kinderen, overkoepelt, zal op maandag 24 juni in zaal Marijke aan het Btoersveld 121 een propaganda-avond worden gehouden over het speeltuinwerk. Het Singelkwartier verleent hierbij de medewerking. Op die avond zal een film van de Rot terdamse Speeltuin Centrale worden ver toond, die een duidelijk beeld geeft van de vele activiteiten die in speeltuinver- band mogelijk zijn- Een bestuurslid zal een inleiding houden over de achtergrond en de mogelijkheden van het speeltuin werk. Er is ruimschoots gelegenheid tot gedachtewisseling. Mogelijk dat hieruit de eerste speeltuin-organisatie in Schie dam kan voortkomen. GEBOREN: Neelije, (Lv. J. Mudde en Poppeliers. Maria J., d.v. J. P. de Ruiter en. W. H. Rolaf. Andreas H. R z.v. J. W. Jansen en M. H. Sessink. Use., d.v. C. M. van Raaïj en T. van de Vorle. Lucia, d.v. J. P. van Rooïjen en M. B. Verheugen, Valérie G., d.v. O. W. Molhoek en C. A. M. van de Dood. ONDERTROUWD: J. Bes. 22 jr en. E, B'. van Rijswijk 17 jr. R. V. Bortoluzzi. 36 jr en H. A. Voreten bos, 26 jr. A. J, C. Bos, 24 jr en C. L. M. Wijsbroek, 24 jr. A- A, de Haas, 26 jr en M, A. Kooij, 22 jr. G. A. Hoenderkamp, 30 jr en L. J, van der Lee, jr. J. Hommel, 29 jr en J- Boele, 27 jr. G. van der Kr oef, 40 jr en M- Beintema, 38 jr. J. K. Mak, 31 jr en M. M. Manssen, 31 jr. E. C. M. Prein, 21 jr en F. Kooïjman, 22 jr. J. H. F. Schwartz, 35 jr en N. van der Tuyn, 22 jr. A. van der Ster, 26 jr en R. N. C. Marcus, 21 jr. L. Ve ringmeier, 24 jr en F. M. Gankema, 20 jr. GEHUWD: H. J. M. op *t Ende, 22 jr en M- Sluyter, 21 jr. G. A. P. Suttorp, 19 jr en J. Abrahams, 20 jr. G. J. Pronk, 22 jr cn W. Speijer, 20 jr. H. van Wil ligen, 23 jr en W. van Leeuwen, 21 jr. H. J, Kardas 23 jr en J. Ouwendijk 19 jr. M. Zagwijn, 27 jr en A. H. F. Beckers. 23 jr. G. Sklias, 26 jr en J. van tlnen, 25 jr. OVERLEDEN: T. Reherman, 72 jr. Ned. Ifen*. Gemeente: Grote Kerk: 10 uur cn S uur ds. J. G. Jansen (H. Avondmaal): Bethelkerk: 10 uur dr. C. A. de Ridder (Utrecht) en 7 uur Oecum. dienst; Opstan dingskerJc: 10 uur ds. H. W. Hemmes en uur me), ds. E. A. Bos; Vreüeskerk- 8 en 10.45 uur dr. L. J. Cazemler en 7 uur'ds. C. d. Steen, Jfed. Herv. Getef. Evang.: Gebouw Irene: uur ds. Lederibaer (SUedrecht) en 4 uur ds. J. v. Rootselaar (Delft). Evans. Lutherse Gem,: 30 uur ds. S. G. v. d. Haag en (H. Avondmaal). Ned. i'rot. Bend: Westvest 92: 10.30 uur dr. P. D. Tjalsma (Den Haag). Oud-Kath, Kerk: Dam 28- 10 uur H. Mis. Baptisten, gemeente: Lange Haven 129: 7 ur samenkomst. Leger des Hells: Lange Haven 27: 10 uur Heillglngssamenkomst en 730 uur Verios- singssamenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten oJ.v. brig. K. WiETinga en maf. R. Reltsma. Jehovah's Getuigen; Volksgebouw: S uur openbare toespraak: ,JJe dood - wat vojgrt"; 6 45 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 7.30 uur theocratische bedieningsschool en dienst- vergadering. Chr. Geref. Kerk: Kerkgebouw Warande hoek BJC-Laan: 9-30 uur leesdienst en 2.30 uur ds. H. v. Leeuwen. Herv. Gem. Kethel; De Rank: geen dienst: Dorpskerk. 10 uur ds. J. E. L, Bruramelkamp. Gcref. Kerk: Oosterkerk: 10 uur ds. J. v, Reevcn (HUlegersberg) en 5 uur ds. J. Na- wijn; De Ark KetJiel: 9.30 uur ds, P. R Everaars cn 230 uur ds. P. R. Everaars; Kantine S.CF,: 10 uur ds. A. C. van Beek (Ottojand) en S uur ds. P. K. Everaars,- De Goede Haven: 10 uur ds. J. Couvêe en 5 uur ds. A, C. van Beek; Julianakerk: 10 uur ds. J. Nawijn ea 5 uur ds. J, Couvée. (Advertentie IM.) ^RIC^StBESTCroe FROM AMERICA'S ft/"tOBACCOS DE oorlog schijnt, la een wereld die blijkbaar nooit meer aan een gevoel van werkelijke vrede toekomt, een blij vend onderdeel van de filmindustrie te zijn geworden. In de loop van de naoor logse jaren heeft het gemre zich van vele kanten laten kennen. De zwart-wit tegen stelling, waarin louter nobele helden vochten tegen louter gewetenloos tuig, maakte plaats voor een genuanceerder voorstelling van zaken. De makers wend den zich tot spectaculaire onderdelen en richtten hun aandacht op de waanzin die oorlog per definitie to en op het individu dat zich temidden van onmenselijke ver nietiging ato mens trachtte staande te honden. Van recente datum zijn dan films die oorlogssituaties in een luchtiger raam plaatsen of op een heter niveau menselijke gedragingen in oorlogstijd met intelligente gevoeligheid observeerden. Een gewone, rechtuit harde" oorlogs film is„H el den sterven jong" (Heli is for heroes). Het Is grimmig Amerikaans werk, dat de toeschouwer in vaak heel drastische beelden de onmogelijke taak onder ogen brengt waarvoor een groepje Amerikaanse infanteristen is gesteld. In afwachting van versterkingen moeten ze bij een Duitse bunkerbemanning de in- druk wekken een fikse troepenmacht te vertegenwoordigen. Zij doen dat grom mend, zakelijk, doodzeker van de hope loosheid van de situatie. De een na d® ander valt. Als laatste een eenzelvige, be zeten vechter die, gekweld door schuld gevoelens jegens zijn kameraden, zich met een lading munitie in de bunker laat rollen. De film is geregisseerd met de volle na druk op de verschrikkingen van het frontgevecht; meer dan types worden de hier geschilderde soldaten niet, en in hun anonimiteit krijgen ze dan in de loop van de strijd weer juist teveel van de gestan daardiseerde held die men zo graag zcm willen missen. Overigens laat Don Sïegd merken een heel bekwaam vakman te zijn en is er voortreffelijke fotografie te zien. (PASSAGE). SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen .zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: mevr. C. Duyster-Jamin, Burg. Knappertlaan 155, tel. 69991; G. in 't Véld, W. de Zwijger- laan 23, teL 68599 en G. W. Ormel jr„ Schoolstraat 5, tel. 84244. Geopend is apotheek Van Westendorp, Parkweg, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt vraagt ter opleiding in het vak Jn bezit van diploma HJB S. of Mulo. "Vijfdaagse werkweek. Sollicitaties, liefst schriftelijk, aan Boekhandel J. S. van Leeuwen, Broersvest 44, Schiedam. Telefoon 6 8152. Damesjap onn en deox-plèces rokken en blouses Ook ïn speciale maten Mevr. Lange Kerkstraat 19 Schiedam, teL 66135 Dames nylon regenjassen voor op refs. Eerst by Coja kijken. Was machines va 90 15-30 korting. Ook merkmachines Showroom Coja, Lange Ha. ven 126, telefoon 63341. Fotografie Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20 In één dag gereed Botfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar AUe soorten films Foto K. van Vuuran, Hoogstraat 106. Gevraagd nette jongen voor expeditie. Bromfiets aanwe zig. 's Zaterdags vrij. Aan melden; Tandtechn. Lab. G. Halvax, Plein Eendragt 1, Schiedam. Gevraagd: in het bezit van het (M.) UX.O.-diploma en het prak tijkdiploma boekhouden van de Ned. Associatie. SaL volgens Rijksregeling. Sollicitaties te richten aan de directeur, Mgr. Nolens- laan 3, Schiedam. Permanent wave Kapsalon Hélénc, de saioa uoox de betere permanent Stroomloos, voor ieder baar geschikt f 7.50. Hélène Üède permanent de meest ideale natuurlijke permanent 110.-. Gratis balen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Béléne, Rem- brandtiaan 22, Schiedam, te lefoon 6 71 70, Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan tel bed Prima afwerking Ato nieuw terug Het goedkoop ste adres DUK Groenendal la iBroersveidpad) telefoon 6 8028 (na 18 uur telefoon 67 89) Ledikanten, hutledi- k an ten, kampeerbedden enz. d eens praten. Shave-dealer van Phillahave Remington, Braun. Slijpen, repareren, s Morgens ge bracht "s middags klaar. Slijperij, staalwarenbandel Gé Kleyheeg. Niei 43, telefoon 6171®.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1