MIDDENSTANDER IS DUIZENDPOOT EEN JONGENS komende Men moet wijzigingen opvangen LEXINGTON Regen geen beletsel voor jonge renners Schiedam rn Sportieve politiemannen op Sportpark Vijf Sluizen Jeugd Jolijt Duizend schoolkinderen kregen verkeersdiploma C RAUWS Veertig jaar bij Middenstandsbank dertien jaar directeur in Schiedam wereldmerk Opbouw Vrije zaterdag Wijzigingen AGENDA De Waterpoorter in de ether J aarvergadering van DHS Zes Schieciammertjes naar Russenduin' Open Deursamenkomst BEST TOBACCOS Hond za t op het dak Pillen verloren op straat MULO-EXAMENS Ned. Politie Sportbond hield atletiekkampioenschappen UIT HANDEN VAN BURG. PEEK Burgerlijke Stand Koeriersters MACHINE-BANKWERKER (machinemonteur) DRAAIER FREZER UNIVERSEEL-SLIJPER PLAATWERKER CINCINNAH-NEDERLAND N.V. WOENSDAG 26 JUNI 1963 5 (Van een onzer verslaggevers) DE middenstander moei als hei ware een duizendpoot zijn. Hy Is ondernemer, maar ook inkoper en verkoper, financier «R f.eelamcnmait. En niet in de laat ste plaats boekhouder. Een goede administratie is «oor een bedrijf nóóit te duur. Maar ook moet bü' gevoel hebben voor sociale contacten. Dat is hcél belangrijk, dat persoonlijk contact met dc kla-nten. Daarmee kan je ze trekken en vasthouden Dat valt ook onder het moeilijk te definiëren begrip „service". Ik zeg altijd maar: dc plaats waar je zit met je winkel is niet zo belangrijk, als wel de manier waarop je deze drijft." De man die dit zegt kan het wetens als is hij dan zelf ook geen middenstander. Want de heer C. Rauws Is al veertig Jaar werkzaam by de Neder- landsche Middenstandsbank N.V„ en dit jubileum zal op maandag 1 juli herdacht worden niet een receptie van 3 tot 5 uur in restaurant „Europoort". (Adoertentie LM.) Veertig jaar heeft hy gewerkt tussen voor de middenstanders, voor dc winke liers, dc ambteüjken en dc leiders van het kleine en midden grote bedrijf, IIü kent hun problemen door em door, hij verte genwoordigt hem in de Kamer van Koop handel en Fabriek voor de Beneden- Maas, waar hü de laatste twee jaren on der-voorzitter [s en als lid van het alg. bestuur van bet Borgstelilngs Fonds voor de Beneden-Maas. Daarnaast is hy nog lid van tal van commissies. Van die veertig jaar bij de Midden standsbank is de heer Rauws vijfentwintig jaar directeur van een. kantoor geweest. Eerst twaalf jaar in Purmerend, ten slotte dertien jaar in Schiedam. „Die tijd in Purtnerend is geen normale geweest. In 1939 de mobilisatie, toen de oorlogsjaren met daarna de moeilijke tijd van de dis tributie, met de opbouw cn sterke uit breiding van dat stadje. Maar ook in Schiedam is veel veranderd. Toen ik hier dertien jaar geleden kwam, waar blijft de tijd toch, waren hier nog de resten van „Zwart Schiedam" te merken. Geen Oranjestraat en nog helemdal geen Nieuwland- En kijk daar nu eens! Er wo; nen nu in Nieuwland meer mensen dan ui heel Purmerend. Maar ja, Purmerend is een streeks-centrum." „Toch zijn die wljzigfctgen In de stad ook van invloed geweest op de midden stand. Zeer zeker. Maar over 't algemeen hebltcn zij de verandering heel aardig op gevangen De opbouw cn veniiewhig is hier wat later gekomen dan In Rotter dam, Want de Schiedammer is behoudend van aard. Dat gerft niet, want dat ben ik zelf ook." „Ik vind het erg prettig, dat ik heb mogen medewerken aan de vernieuwing en opbouwing in Schiedam. Dat zeg ik met alleen omdat bet mijn werk is en er voor betaald word. Maar ik heb altijd in prettig en nauw contact gestaan met de middenstand. Uiteraard omdat ik voor do bank kredieten heb kunnen geven, voor inrichting over overname van bedrijven, voor uitbreiding en noem maar op. Doch daarnaast komen ze mij vaak advies vra gen, dat heb ik altijd een prettig deel van mijn functie gevonden," de hoek kijken, want dat is de heer Rauws uiteindelijk toch in de eerste plaats. „Maar die medewerking kan ik natuurlijk alleen geven als de opzet van de winkel of het bedrijf alleszins verant woord is. Als de man staat voor zijn werk en zijn vak beheerst en vooral als hij be seft wat hij doet. Het komt helaas nog te vaak voor dal men er te gemakkelijk over denkt en dan zie je wel eens een. opzet mislukken. Natuurlijk, het komt ook wel eens voor dat zo'n winkel op dc bonne fooi wordt opgezet en toch slaagt. Maar dan zit er echt niet in met geld (lachend). Die komen, dan in moeilijkheden als de huidige hoog-conjunctuur omslaat (zorge lijk kijkend). In die periode van beste dingsbeperking hebben we het al ge merkt. Maar dr. Holtrop (directeur Ne derlandse Bank) voorziet dat dit jaar gunstig zal blijven en volgend jaar waar schijnlijk ook (opgelucht)." „De middenstander draagt een groot risico. Dat wordt nog veel te weinig be. seft. Eén fout bij de inkoop, kan een grote financiële klap geven, die vaak hard aankomt. De vette jaren zijn bést, maar bi de magere daarna moet hjj ook leven en voortgaan. En het werk is voor hem nog echt niet afgelopen als hÜ om zes uur de deur van winkel of bedrijf sluit. Dan Is er voor hem nog veel te doem, Nee, ik heb een groot respect Voor de middenstander." „De middenstander moet zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Neem nu een winkelier uit een wykwin- kel In een oude stadswijk. Als hij een zaak begint in Nieuwland. moet hij het héél anders aanpakken. Zo'n winkel daar moet je modern, opzetten en dat kost veel geld. Met een halve ton doe je niets. Dat brengt veel risico met zich mee. Maar over het algemeen hebben de winkeliers in Nieuwland blijk gegeven er goed le zitten. Misschien niet allen, maar wel ve len, Dat komt omdat ze hun vak ver staan." maatregelen nemen om de komende wijzi gingen op te vangen. Meerderen- hebben dat overigens al gedaan. Vroeger zei men wei eens dat de Hoogstraat ophield bij de Appelmarkt, doch daar is een wijziging In gekomen. De rest doet nu ook mee. Wat we hier in het centrum missen dat „loopje voor de klanten", een gesloten circuit bijvoorbeeld langs Broersvest, Hoogstraat en Lange Kerkstraat,1 waar de mensen In een rondje kunnen lopen. Nu eindigt die by de Grote Kerk. Jammer." „Ik vind het ook een opmerkelijke vooruitgang dat de Schicdamse midden stand niet meer zo leunt op Rotterdam. Men. heeft geleerd op eigen benen té staan. De vestiging van enkele grote be drijven heeft daar veel toe bijgedragen, Men moet niet bang zijn voor zulke zaken als concurrent. Want zij trekken mensen aan en die komen dan vanzelf in andere winkels." IK koop nooit in die grote filiaal-be drijven, Principieel ruet. Ook houd ik niet van zelf-bcdieningszaken. Het is wel oen moderne ontwikkeling, die niet tegen te houden is, maar persoonlijk houd Ik er niet van. Ik wil graag tegenover een man of vrouw staan, die het vak verstaat, die mij deskundig kan adviseren en op wie ik kan vertrouwen. Ik kom wel dage lijks in zaken van de meest uiteenlopende aard, maar dan kan ik de kwaliteit var de aangeboden artikelen nog niet beoor delen." „IVinkelsluitïog op zaterdag? Die voorlopig nog niet komen. Of het zou _in hoger hand opgeicEd moeten worden. Ik hen eens op een zaterdagmiddag In Duitsland geweest, In een uitgestorven stadje. De winkels daar waren alle dicht en er was geen kip op straat. Kijk, dat moeten we bier nu niet hebben. Dat zou een zware slag worden voor de horeca bedrijven, maar ook voor de andere win keliers. Hoe gaat bet nu OP zaterdag. Men gaat winkelen, voor velen een prettige bezig heid, maar daarbij gaat men ergens zit ten om iets te gebruiken, of je koopt eens iets extra's omdat je er toch bent. Gebak, bijvoorbeeld of bloemen. Noem maar op. Dat gaat alles verloren als die uitgespro ken winkel-zaterdag komt te vervallen. Vele dingen moet je tóch kopen, een overhemd, huishoudelijke artikelen. Maar die extraatjes vervallen, en die koop je later nooit meer. Verlies dus." „Een heel moeilijk probleem, die werk tijd-verkorting voor de middenstanders en voor hun personeel; ik zou er zo geen oplossing voor weten. Een roulatie-sy- stcem van het personeel kan misschien helpen, al is het geen oplossing. Mogelijk ook het vroeger sluiten van de winkels op zaterdagmiddag, om vijf uur bijvoor beeld." Dan een andere kant van de heer Rauws als gemeenschapsmens. Want hij is een enthousiast lid van de bestuurs raad van de Stichting Schicdamse Ge meenschap. „Er is zo weinig gemeen schapszin bij de mensen," klaagt hij. Het gemeentebestuur doet zo veel om dc stad te verfraaien. Er wordt gezorgd voor mooie parken en plantsoenen en dan die magnifieke groengordel met Pr. Beatrix- park en Bad Groenoord. Dat is toch uniek in de2e omgeving. Maar de mensen heb ben er geen zorg over, die laten alles maar vervuilen. Overal wordt het papier op straat gesmeten en het kan toch best anders, als men maar wat mee wil wer ken." Dat „zijn" middenstand hier braaf aan meewerkt door veel consumptie-artike len verpakt de deur uit te sturen, waar van de verpakking dan prompt op straat komt, dat wil hij niet' dan na aarzeling toegeven. „Teken des tijds," vindt fay. Een derde deel van zijn carrière heeft de heer Rauws, die 59 jaar geleden In Delft werd geboren, In Schiedam door gebracht. IRj is er geworden tot een al gemeen gewaardeerde persoonlijkheid. In „Of de wijzigingen in het stadscentrum moeilijkheden zullen geven voor de mid denstanders? Och, race, dat kan ik zo niet zien. Jk vind het fyn dat er nu een eind gaat komen aan die onwaardige toestand aan het eind van de Broersvest. Die was verschrikkelijk. Dat de Hoogstraat aan waarde zal Inboeten, geloof ik toch niet» Maar de winkelier daar moet wel tijdig ATOTHEKEN Apotheek Van Westendorp, Parkweg. Stedelijk Museum, dag. 10—i? uur; gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schledam en expositie over gedistil leerd. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Helden sterven jong". Mono pole, 2 en 8 uur; „En zij schaam den zich niet". DIVERSEN Eaisonpieïn, 7 uur; Jeugd Jolijt. "Volksspe len. SCHIEDAM, woensdag. De stem van het Schicdamse orgel „De Waterpoorter" én die van zijn exploitant A. Tennissen zullen donderdagavond van 18.50 tot 10 uur door dé ether klinken. Want dc Ra dio Wereldormroep heeft een klankbeeld van dit orgel gemaakt. Men kan dan uit de mond van de heer Teunisscn de geschiedenis van zijn orgeL horen, dat door Gavioli in Parijs is ge maakt, haveloos te Sneek terecht kwam en daar de naam ontvmg, door de Kring van Draaiorgel vrienden is gered en nu in Schiedam en omgeving speelt Maar ook hoe jammer het is dat steeds meer orgels van de straat verdwijnen. SCHIEDAM, woensdag. Tijdens de jaarvergadering van de derde klasse voet balclub DHS in de kantine aan de Schie- damseweg is de heer A. J. van Leeuwen afgetreden als secretaris wegens zijn drukke werkzaamheden. Deze functie heeft hij elf jaar lang vervuld, hij blijft bestuurslid. Tot secretaris is gekozen de heer E. P. Poelmann (Van Heuvcn Goed- hartstraat 106) die in het bestuur zit als tweede voorzitter. In de vacature Harte werd gekozen de heer B. Vermeer, Hoewel de zo gewenste promotie naar de tweede klas van de KNVB op het nip pertje werd gemist, was er toch een fees telijke stemming, want DHS 2 is kam pioen geworden van de reserve eerste klasse -B van de afdeling Rotterdam en dat betekent automatische promotie naar de KNVB. Bijna was DHS 3 eveneens terug in de KNVB, ze verloor de promo tiewedstrijd tegen Zuiderster 2 met 5—2. SCHIEDAM, woensdag. Zes jonge Schicdammeftjes zullen op donderdag 27 juni naar het Bio-Vakantïeöord „Russen duin" te Bergen aan Zee vertrekken om daar gedurende zes weken te genieten van de natuur en de frisse lucht. Zoals bekend worden het gehele jaar door kin deren uit alle delen van Nederland in de ze gezondheidskolonie opgenomen, daar toe in staat gesteld door de collectes die tweemaal per Jaar in de bioscopen wor den gehouden. De kinderen vertrekken om 8.45 uur morgens van het station, uitgeleide ge daan door de heren H. Jansen van het Passage-theater en Van Deursen van het Monopole-theater. SCHIEDAM, woensdag De commis sie voor het Open Deurwerk organiseert zondag 30 juni een zondagmorgensamen komst in de grote zaal van gebouw Irene, aanvang 10.30 uur. De studenten-predikant van Rotterdam ds, E. van Bruggen zal spreken over het onderwerp „Christen dom en gold". Er wordt gelegenheid gege. ven tot het stellen van vragen; iedereen is welkom. S^jevênfög efc%? Zi Cl GA R ETTES AMERICA'S BEST TOBACCOS FROM AMERICA'S SCHIEDAM, woensdag Wanneer een hond voor kat wil spelen loopt hy de kans als „dakhaas" te stranden. Dat bleek pis- termiddag toen boven op een ajdak van het kantoorgebouw van het architecten bureau Spruyt en Den Butter aan de Westvest een straathond in moeilijkheden werd' aangetroffen. Deze hond was op kattenjacht geweest. De kat was daarbij uia de trap van de aangrenzende gereformeerde kerk op het afdak gesprongen, waarheen de hond hein was gevolgd. De kat kon toen nog verder, da hond echter niet. De politie is er aan te pas moeten komen om de hond van het dak te halen. Het dier, waarvan de eige naar onbekend is, is naar het Dierentehuis gebracht. SCHIEDAM, woensdag Een bezorger tn een apotheek heeft gisteren in de buurt van het dr. Wibautplein een doos met Tolbutamide-tab Ie (ten verloren. Deze tabletten tegen suikerziekte lyken op klei. nc pepermuntjes, doch kunnen bij gebruik nadelige gevolgen hebben, vooral bij kin deren. De bezorger heeft een deel van de ta bletten teruggevonden en ook werklieden van de gemeente raapten de tabletten van de straat op. Maar en deel wordt nog ver mist, De politie werd ingschakeld en met de, luidspreker op de mobilofoonwagen zijn de bewoners in de buurt gewaar schuwd. SCHIEDAM, woensdag, Voor het te Schiedam afgenomen Mulo-examen zijn de volgende kandidaten geslaagd (met „M" tevens voor het Middenstandsdiplo ma) voor het diploma A: de dames M. M. Schipper, C, Vermeulen, C. M. van Vliet, J. H. Googendam (M) te Schiedam en M. Poot (M) te Vlaardingen. De heren M. Neerhof (M), J. Th. Grashof (M), J. "W. Schenk (M) en A. H. Visser (M) te Schie dam. G. de Graaf te Vlaardingen en J. de Klooster te Hoek van Holland. Voor het B-diploma slaagden: mej. H. B. Hammink te Vlaardingen en de heren J. Bongers, A. W. M. Jacques. B. F. W. Keizer, G. v. d. Leïij, A. A. Visser. R. v. d. Windt, A. Bagchus, allen te Vlaardingen en J. H. Appelt te Hoek van Holland. (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN, woensdag, Op het Sportpark De Vijf Sluizen, zijn gisteren de atletiekkampioenschappen voor het District West van de Nederlandse Politie Sport Bond verstreden. De organisatie van deze dag was in handen van de Schiedamse Politie Sjoort Vereniging, De ruim zestig deelnemende politieman nen hebben de regen de rol van spelbre ker niet gegund. Want ondanks de af en toe wel hevige buien zyn alle wedstrijden gewoon doorgegaan. Alleen aan de resul taten van de technische nammers was de storende weersinvloed enigszins te mer ken. Desondanks heeft de stemming er niet onder geleden. Alles is bijzonder vlot ver lopen. Zelfs zo vlot, dat toen de plaats vervangend commissaris van politie in Schiedam, de heer W. H. Kloeseman, de prijzen aan die winnaars Uitreikte, de ge stencilde lijsten met alle uitslagen kant en klaar waren. Ondanks het feit, dat deze politie-kam- pioenschappen in Vlaardingen werden ge houden, heeft de Viaardingse politie niet aan de wedstrijden deelgenomen. Vooral het Rotterdamse Hermandad heeft zich tijdens deze wedstrijden van haar goede zijde laten zien: deze vereni ging veroverde 5 eerste prijzen, vier twee de en drie derde prijzen. Het nummer speerwerpen werd met ruime voorsprong gewonnen door N. B. Lutkeveld van APGS, die in 1935 Nederlands kampioen op dit nummer was. De meeste spanning leverden de hard loopnummers. In de finale ging het soms om.fracties van seconden. De uitslagen zijn: 800 meter hardlopen: I. A. J, Koevoets, Hermandad, 2 min. 6,2 sec.; 2. W. P. van Zijl, Luctor, 2 min. 6,6 sec.; 3. Th. Kragting, UPS, 2 min. 17,4 sec,; 4. J. Bakker, Gouda, 2 min- 35,9 sec.; 5. j, K. Verhulst, Gouda, 2 min. 38 sec. 400 meter hardlopen: 1. W. P. van. Zijl, Luctor, 55,1 sec.; 2. T. "Wessels, APGS, 55,7 sec.; 3. P. Blommensteijn, Hermandad, 57,2 sec.; 4. J. J. Verlinde, APGS, 59,1 sec.; 5. J. van Noort, APGS, 70,5 sec. 1500 meter hardlopen: 1. A. J. Koevoets, Hermandad, 4 min. 49,1 sec.; 2. C. Klaren- beek, APGS, 4 min. 56,4 sec.; 3. H. de Bak ker, RP Alkmaar, 4 min. 58,8 sec.; 4. J. Bakker, Gouda, 5 min. 58 sec. 100 meter hardlopen: 1. P. L. Louwers, Hermandad, 11,1 sec.; 2. G. van Lunteren, APGS, 11,2 sec.; 3. H. v. d. Vegt, UPS, II,9 sec.; 4. D. Jonkers, RP Alkmaar, 12,1 sec.; 5. J. Verzijl, HPSV, 12,2 sec.; 6. A. J. J. Muis, SPSV, 12,5 sec. 200 meter hardlopen: L G. van Lunte ren, APGS, 22,9 sec.; 2. P. L. Louwers, Hermandad, 23,5 sec.; 3. A. A. van Herk, SPSV, 23,8 sec.; 4, D. M. de Bruijn, UPS, 24,9 sec.; 5. A. Luiten, SPSV, 26,7 sec. Discuswerpen: 1. D. Smit, Luctor, 35,89 meter; 2. H. v. d. Vegt, UPS, 35,62 m,; 3. P. Blommensteijn, Hermandad, 34,71 m; 4. J, List, HPSV, 32,31 m; 5. G. Lueks, APGS, 32,09 m; 6. J. C. Post, Hermandad, 30,75 m. DRIEKAMP VETERANEN. 100 m hard lopen: 1. J. List, HPSV, 12,3 sec.. 525 pt,; 2. F. van Es, Haarlem, 12,9 sec., 404 pt.; 3. M. J. Gceratz, voorz. SPSV, 13,4 sec,, 316 pt Hoogspringen: L F. van Es, Haarlem, 1,45 m, 420 pt; 2. J. List, HPSV, 1,45 m, 420 pt.; 3. M. J. Geeratz, SPSV, 1,40 m, 380 pt. Kogelstolen: 1. J. List, HPSV, 10,80 m. 434 pt.; 2. M. J. GeeraU, SPSV, 3,75 m, 331 pt.; 3. F. van Es, Haarlenv 8,10 m, 230 pt. Einduitslag: 1. J. List HPSV, 1429 pt; 2. F, van Es, Haarlem, 1110 pt; 3. M, J. Geeratz, SPSV, 1027 pt Kogelstoten: 1. D. Smit, Luctor, 12,57 m; 2. H. v. d. Vegt, UPS, 11,50 m; 3. Treurt', Luctor, 11,33 m; 4. N. B, Lutkeveld, APGS, 10,86 m; 5. T. v. Opünen, Luctor, 30,80 m; 6. C. Th. Boogervorst HPSV, 10,38 m. Hoogspringen: 1. T, Bouma, APGS, 1,65 m; 2. D. de Ronde, Hermandad. 1,55 m; 3. D. A. Grotholt, APGS, l$5 m4. A. Luiten, SPSV, 1,35 m. 3000 meter hardlopen: 1. L, J. Groot APGS, 10 min. 16,8 sec.; 2. H. J. Koevoet?, Hermandad, 10 min. 17.8 sec.; 3. A Mol, HPSV, 10 min. 46 sec.; 4. H. de Bakker, EP Alkmaar, 10 min. 53,2 sec.: 5. K. Rump, APGS, 11 min. 8 sec.; 8. R. Nel, APGS, 11 min. 12 sec.; 7. F. van Es, Haarlem, 12 min. 32 sec.; 8. B. J, v. d, Linden, Haar lem, 12 min. 41.2 sec. Verspringen: 1. P. Louwers, Hermandad, 0.07 m; 2. R. van Eijken, HPSV, 5,92 m; 3. H. v. Rooïjen, Veenendaal, 5,83 ra; 4, P, M. de Bruijn, UPS, 5,73 m; 5. T, Bouma, APGS, 5.61 ra; 6, J. J. Verlinde, APGS, 5,59 m. 4x100 meter estafette: 3. Hermandad 48 sec.; 2. APGS 49,1 sec.; 3. SPSV 49,3 sec. Zweedse estafette: 1. APGS 2 min. 15,9 sec.; 2. UPS 2 min. 19,8 sec.; 3. Her mandad 2 min. 22 sec. Speerwerpen: 1. N. B. Lutkeveld, APGS, 47,13 m; 2. F. Blommensteijn, Hermandad, 42,52 m; 3. C. Th. Hoogervorst, HPSV, 42 m; 4. W. P, van Zijl, Luctor, 41,67 m; 5. J. Stegeman, APGS, 40,59 m; 6. J, C. Post Hermandad, 39,80 m. Hinkstapsprong: I. R, v. Eijken, HPSV, 12,45 m; 2. H. van Rooijen, Veenendaal, 12,18 m; 3. T. Bouma, APGS, 11,59 m; 4. Th. Kragting, UPS, 11,19 m. SCJHEDAM, woensdag Jong Schie dam kan heel hard fietsen. Dat bewezen dc wielerwedstrijden dinsdagavond de Burg. van Haarcnlaan-Piersonstraat- Colünstraat In het kader van Jeugd Jolijt van d« Schiedamse Jeugd Raad. De orga nisatoren van de rennersclub „Schiedam' hebben dan ook met waardering naar de prestaties van de knapen gekeken, die zich niet door regen lieten weerhouden, middenstandskringen, maar ook daar I Om zeven.uur regende het te hard. om bulten*. Dat zal, naar wü aannemen, wel half acht ook, maar de jongen hebben blijken tijdens zijn Jubileum-receptie. rustig tot by achten gewacht om de strijd SCHIEDAM, woensdag Zeshonderd rolljke kinderen waren dinsdagmorgen byeen ln het Passagetheater voor de jaar lijkse uitreiking van de getuigschriften voor Veilig Verkeer. Donderdagmorgen komen de andere geslaagden uit de hoog ste klassen van de lagere scholen In Schiedam naar het Fassagetheater. Dit jaar zijn 1039 kinderen geslaagd, dat is opmerkelijk minder dan vorige jaren. In 1963 was het aantal 1504, in 1961 1579 cn Ui 1960 1623 kinderen. Dinsdagmorgen heeft de inspecteur van politie J. J Knook een aantal diapositie ven vertoond die in fraaie kleuren een beeld gaven van het praktisch gedeelte van het examen dat bij de dr. De Visser- scholen In de Westfrankelandscstraat is gehouden. De heer H. W. G. Hoek, voor zitter van bet Verbond van Veilig Verkeer in. Schiedam vertelde daarna wat de bete kenis van deze instelling is. Burgemeester mr, J. W. Peek heeft aan de vertegenwoordigers van de scholen op het podium van het theater de getuig schriften uitgereikt Hy was verheugd dat veilig verkeer er zoveel helpers bij heeft gekregen. Hij wees op het verkeerde be grip dat de burgerij soms over de politie heeft. Mr, Peek zei, dat we werken aan de welvaartsstaat maar tegelijkertijd ko men de ziekenhuizen vol met verkeers slachtoffers. Schiedam heeft jaarlijks twee duizend verkeersongevallen. Per vijf jaar zijn er zoveel dodelijke verkeersongeluk ken in ons land dat een stadje als Bols- ward zou zijn ontvolkt. Dit alles komt tengevolge van de nalatigheid van de weggebruikers. Burgemeester mr. J. "W. Peek wees er op dat er geen ongelukken behoeven te zijn als iedereen de verkeersregels juist toepast. Hy vroeg de jeugd mee te wer ken aan de totstandkoming van een veilig verkeer tn onze stad. Hierna hebben de kinderen twee Tsjechische films gezien, de redding van een. duif en „De schaats kampioene'* alsnog te kunnen houden. Wel is bet aan tal ronden wat verminderd. Er waren, ook ditmaal premies te ver rijden, een winkel stelde zelfs een mooi sportstuur beschikbaar en dat leverde der mate felle jachten dat de pelotons al spoe dig uiteen gerukt waren. Bij de jongens beneden veertien jaar was de verrassing dat de geroutineerde zoon van de grote Manus Brinkman dit maal geklopt werd. Tn deze groep diende zich een zoon van een bekend oud-Schie- damrenner Nico Fülekes aan. Bij de ouderen zegevierde F, van Krug- ten wederom maar hij werd nu sterk be dreigd door F. Valk die tot het eind bij zijn wiel bleef. Op bijna een halve ronde (van ongeveer 2-300 meter) reed een ander tweetal Veerdonk en Knaap strij dend naast elkaar, en de overigen hadden verspreid een grote achterstand. Bij de kleintjes reden 17 deelnemers tien ron den, bij de groten waren elf coureurs voor 15 ronden. Volgende week wordt gereden op de Buys Ballotsingel, dan reikt voor zitter H. Breur tevens de prijzen uit van de twee eerste wedstrijden. De uitslagen zijn: tot 14 jaar: 1. A, van Dun; 2, Jantje Brinkman, 3. P. van der Leyst, 4. W. van der Veerdonk, 5, F. Ro sing, 6. H. van Dijk, 7. H. Visser, 8. N. Fillckes, 9. W. Collignon, 10. A. de Rouw. Oudere jongens: 1. F. van Krugten, 2. F. Valk, 3. W. van der Veerdonk, 4. P. van der Knaap, 5. H. Loos, 6. J. CÏeiiren, 7, R. Schoenmaker, 8. D. den Dïkkenboer en 9. W. Lelieveld. GEBOREN; Marian d.v. A. Villerius en J. C. v. d. Wal; Mieke d.v. F. Overdijk E. J. de Kwaadstemet; Carlonie A. d.v. F, de Wolf en G. de Haan; Marlies d.v. Wilschut en D. Moesker; Paulina S. F. d.v. J. C. Leijte en S. F. P. Krommen hoek; Christina H. d.v. H. Klootwijk en C. van den Dungen; Armand z.v. H. van Wolde en G. H. van Buren; Cornelia d.v» J. Overgoor en C. Palsrok; Eduard d.v A. Pieters en W. Jansen; Johnny z.v J. T. Boender en R. J. M. Houtzager Everhardus J. z.v. E. J. Baanvinger en J. Rijnberk; Harmanus J. z.v, D. Heine- bal en J. E. NE Rijnhout; Ronaldus J. zv. K. Saas en L. A. Hoppstein; Johanna A. d-v. M. de Vroed en J. JongeneeL >0 Radio en Shi televisie T.V. huren bijzonder gemak kelijk. 59 cm beroemd merk 5 99 per week, zonder aan. betaling, nooit geen repara tiekosten De Jager, Broers, veld 108-134. Fotografie Voor pasfoto naai K van Vuuren. Hoogstraat 105. te- lefooD 667 20 ln één dag gereed Rolf II ma vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K_ van Vuuren, Hoogstraat 106 Uw kleine advertentie in deze kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee deze advertentie las. Nu de tüd «m een fyne koelkast te bezitten De Ja ger, Broersveld 108-134, heeft de koelkast van uw dromen klaar staan 125 1 Fnvenia 298 135 L Marijnen 298 160 1. 398 210 L 468 225 L 498 De betaling is geen probleem. Reeds vanaf 260 p.w zonder vooruitbetaling, ook Electrolux in voornaad mot L.T.S. diploma,jullie kunt in ons bedrijf werden geplaatst voor opleiding tot: Het is voor jullie ouders en voor jezelf belangrijk om van te voren zoveel mogelijk te weten over het bedrijf waar je j'e verdere opleiding zult gaan volgen. Hoe is het bij Cincinnati-Nederfand N.V. gesteld met de opleiding van jongeren en welke mogelijk heden liggen daar voor iuHie? Daarvan willen wij graag een heleboel vertellen en laten 2ien. Op vrijdag 28 -uni a.s. houden wij een uitgebreide voorlichtingsavond in ons bedrijf. Ouders en jong ens, wij nodigen U gaarne uit deze voorlichtingsavond te bezoeken. Wij beginnen om 7.30 uur. Ons bedrijf ligt 5 minuten gaans van het station Vlaardingen-Oost in de richting Schiedam. Wij verwachten onze bezoekers bij de portier aan de zij-ingang van de fabriek. VLAAROIHQIN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1