BEST GETAPT BIER de JAGER ^slechts -één dag— 79.75 97.50 LEXINGTON m Vlaggen uit en muziek Geslaagd! «lüiiP Wedstrijd in Schiedam Carillon speelt op Prinsenver j aardag SPORTHUIS TER BRAAK t Is een kunst, vooral als je op op de vingers wordt gekeken Onbeheerde fietsen opgebracht Voor de vakantie; Oude spoorlijn in expositie Baldadigheid Pijpen vallen van vrachtauto Vallende kraan richt zware schade aan MACHINIST WERD LICHT GEWOND J unioren toernooi voortgezet VFC tegen DHC Verf verknoeit wereldmerk KOELKASTEN KOPEN... en GELD TOE KRIJGEN I Leven in een Delta" „De Beer" niet onvervangbaar? iL Inzameling Rode Kruis bracht f 10.854,98 op Mej. Visser houdt lezing voor UW TAXI EUROTAX 69 4 60 Twee bustochten voor bejaarden w ^A$9 VBIJDAG 28 JUKI 1963 (Advertentie LM.} (Advertentie lM.t TUINSLANG Grote sortering PLASTIC SLANG van 3—38 mm Plastic tuinslang Zacht plastic Tubisproelers Sproeislangen vanaf 35 ct p. m. 65 en 75 ct p. m. vanaf 1.3S geheel nylon 9.45 7 Vs meter 1450 15 meter 21-50 AUTOBORSTELS 8.95 10.95 1150 ACTOtVISSERS (met reservoir) MANDEI F Brocnvcsl S2 Tel. 07594 KES-ZEGBLS SCHIEDAM, vrijdag. Ter gelegenheid van de verjaardag van prins Bemhard zal zaterdagmiddag van 2 tot 3 uur het caril lon in de toren van de Grote Kerk be speeld worden door de beiaardier C. Don. Een programma van nationale liederen zal ten gehore worden gebracht. (Advertentie l.jW.) Tweka Badkleding Jacks en Pantalons (Van een onzet verslaggever») SCHIEDAM, vrijdag Het is er echt ,.bier"-ig toegegaan, gisteren In Musis Sacrum. Het edele gerstenat, parelend goud-geel of koel-donker liep er by stralen uit. Om precies te rijn: uit twee stralen. En het werd naderhand tot perfect getapt en zo ook geserveerd. Dat laatste moest wel, want het betrof hier de plaatselijke ronde van de nationale „bier-tap wedstrijd" die door het centraal kantoor Is geor ganiseerd. Het Is nu voor de tweede maal dat in de jenever-stad Schiedam een bier-tap wed strijd wordt gehouden, want de Schiedammers schenen het bier bést te vinden. Er waren ditmaal wel minder deelnemers dan vorig jaar, 23 tegen 26, maar dat komt omdat de Vlaardingers vorig jaar naar Schiedam zyn gekomen om hun vaardigheid in het tappen en serveren ie tonen doch dit Jaar doen z(j het op zich zelf. Wat er een gezellig plaatselijk onder-onsje van maakte. Want de deelnemende Horeca-mensen hadden vrienden en magen meegebracht en die schenen allen een goed glas bier te kunnen waarderen, gezien de enorme hoeveelheden die rondgedeeld en gecon sumeerd werden. Grote Markt 3 SCHIEDAM, vrijdagDoor de politie zijn gisteren rijwielen die onbeheerd ston den in Schiedam-Zuid en -Oost meegeno men. en naar het politiebureau gebracht. Het waren in totaal vijftien fietsen, drie bromfietsen cn een motorfiets. Advertent ie LM.} Maar in het centrum van aller "belang stelling stonden, wat de heer H. W. de Klark van het C.B.K. en organisatorische motor van dit bier-examen heel elegant noemde „mobiele tapkasten". Nou, ze wa ren niet zo mooi als de glimmende tap kast van Musis Sacrum in het belendende vertrek, maar wel zat alles er op en er aan wat bü een tapkast hoort Alleen geen gezellige bar-julfrouw. Haar plaats werd echter op gezette tijden, als een zoemer dat nodig vond, ingeno men door correct-kijkende maar inwendig popelende heren of dames, die feestelijk waren versierd met een oranje of witte kaart op de borst. Zo'n oranje kaart gaf dan aan dat een moedig mens achter de tap g'ng staan, die het aandorst maar bier te tappen en nog te serveren ook. Bij de witte kaarters werd dc el lende tenminste nog gedeeld door een lot genoot of genote. Een tappen, de ander serveren. Die ellende komt dan door het feit dat liefst twaalf héél deskundige mannen, voor de helft Horeca'ers en de rest brou werij-deskundigen, letterlijk over d< schouder en op de vingers stonden te kij ken. Nu is biertappen een kunst {dat werd tenminste gistermiddag in alle toon aarden beweerd), doch als het zo moet gebeuren is het niet leuk meer. Zal je eens vergeten om de kroonkurk in het speciaal daarvoor gereed liggende bakje te doen; zal je nalaten een bierviltje on der een flesje te leggen of het flesje zo neer te zetten dat de klant het merk kan zien. Zeg dan maar „dag" met het bier- klamme handje. Er werden in de zaal kwistig pamfletten rondgedeeld om de aanwezigen nog eens grondig by te brengen hoe het wel moet met het tappen, doch de vakmensen keur. den die geschriftjes geen blik waard. Maar toen de heer Verkerk uit Soestdijk, eer tijds Nederlands kampioen biertapper, nog eens precies ging voordoen, hoe het kon, ging iedereen staan en hij kreeg een applaus van 2ijn collega's. Het was dar. ook om dorst van te krijgen. De twaalf één-mans-zaken en de elf teams mochten eerst twee rondes op hun gemak aantreden, een soort voor-selectie, het echte vuur nog in ontbrak. Als je het niet te bont maakte, geen glazen liet vallen of schuim in plaats van bier tapte, dan kon je zo een bronzen insigne en een gecailigrafeerd getuigschrift ver werven. Maar daarna kwam de selectie-ronde, daar ging het al spannen, want nu moest op tijd worden gewerkt. Zo werden drie beste tappers cn serveersters geselec teerd Ivoor een zilveren plaquette) en ia de kampioensrondc werd dan uitgemaakt, wie dan de beste, de tweede of de derde werd. Met geldprijzen in volgorde. Het bleek dat de beste tapper-serveer der van bier Ln Schiedam l» de heer Arie de Lange van C&fé-Royal. H(j werd echter op de voet gevolgd door mevr. 3. C.Baars- de Loze, de enige niet-Schiedammer on der de deelnemers, die helemaal uit Oud- Bejjcrland is gekomen om hier bier te tappen. De heer Karei van der B(jl van cafc 't Raadhuis werd derde. Bij dc teams ging de eerste prijs naar het echtpaar V. Timmermans en J. Tim- mermans-Schcnkhof van Caié Schippers Welvaren, die overigens in 1961 kampioen van Rotterdam is geweest en nu enthou siast op ce schouders werd gehesen. Twee de werd het team mej. W. P. van Gent en mej. A. van der Bos, de ..Blue Bell- Schitterende kamgaren HERENCOSTUUM5 Moderne, Italiaanse dessins. On berispelijke coupe en pasvorm, 100% zuiver wolfen kamgaren» ^Zolang de voorraad strekt. Geen tel. of schriftelijke orders. girsl" gedoopt, daar zij uit de gelijknami ge cafetaria komen. Op de derde plaats kwamen de heren T. de Hollander en J. Leur van Musis Sacrum zelf. De aanwezi gen waren die maandag dus wel vakkun dig bediend In de zaal. De heer De Lange en het echtpaar Timmermans mogen nu in januari vol gend jaar met de winnaars uit 50 an dere plaatsen naar de finale tijdens de Horeca-vakbeurg in het nieuwe RAI- gebouw in Amsterdam, om daar te din gen naar de landelijke titel. Met de kans om „Ridder der bier-tappers" te wor den. Tussen de bedrijven door heeft KRO-Her- man Tubbing voor 't (bier-kenners) com mentaar gezorgd, terwijl de goed-gekke gebroeders Lutz op de film nog eens kwamen uitleggen hoe moeilijk het is om het bier zo ..best" te krijgen in je glas. spaardoor nu te kopen Dit is weer zo'n aanbieding waarvan bijna elke Rotterdamse huismoeder zal zeggen: „alleen deze aanbieding maakt mijn ritje naar de stad al goed". Want morgen begint de ver koop van de handige stretch slips (met dubbel kruisjevan de allerbeste mousse Nylon. Prettig in het dragen, makkelijk te wassen en zó droog. Deze Mousse Nylon slips, passend voor alle maten van 38 t/m 46 normale prijs 2.25» koopt U morgen bijna een gulden goedkoper. (Advertentie LM. Een blijvende waardering voor deze prestatie geeft XJ met een Zwitsers merkhorloge, als OMEGA TISSOT PONTIAC ai in een. geschenk van GOUD, b.v. een ring met of zonder edelsteen. Zeer uitgebreide kollekties Prijzen reeds vanaf 36.50 juwelier horloger VonJ^rTY. - voor VanM*7T voor ROTTERDAM: West-5Cruiskade Korte Hoogstraat Meent Katendr. tagedijk HOOGVLIET: winkeicEmrum VLAA"RDItfGEN: liesveld LEIDEN: Haarlemmerstraat ZEIST; Slortaan Dij opening stationshal SCHIEDAM, vrijdag. Nadat het Ste delijk Museum te Schiedam op maandag 1 en dinsdag 2 juli gesloten zal zyn in verband met het inrichten van de zomer- tentoonstelling, zal woensdag het museum weer gedeeltelijk toegankelijk zijn. In een van de zalen is dan de tentoonstelling „Schiedam, het nieuwe station aan de oude lijn" te zien, welke tentoonstelling is in gericht ter gelegenheid van de ingebruik neming van de nieuwe stationshal te Schiedam. Vrijdag 5 juli wordt om 8.25 uur in de aula de tentoonstelling „Kunst uit Nieuw- Guinea" geopend door wethouder mr, M, J. M. van. Kinderen. SCHIEDAM, vrijdag Bij de z.g. Finse school aan de Fahrenheitstraat hebbtui on- bekenden van 20 fietsen in de stalling de ventielen verwijderd, terwijl ook een aan tal banden is vernield. Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur: Gou aches van tien Nederlandse schilders, prenten en tekeningen van oud-Schie- dam en expositie over gedistilleerd. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Vijf mijlen voor middernacht". Monopole, 2, 7, 9.15 uur: „De veroveraar van Corinthe"". DIVERSEN Edisonplein,. 7 uur: Jeugd Jolijt. Volks spelen. - VVijkcentrum, 8 uur: P.v.d.A -vrouwen bond. Sluitingsbyeenkomst. Mgr. No lenslaan, 7 uur: Jeugd Jolijt. Te kenwedstrijd. Sursunt Corda, 8 uur: K.D.O. Concert. Cort v. d. Lindenlaan, 7 uur: Jeugd Jolijt. Autopedwedstrijd. rettcrdamsedljk 368 fchledam SCHIEDAM, vrijdag Toen chauffeur L. J. de B, uit Den Bommel gistermiddag om 4 uur op het eind van de Westfranke- landsedyk bij de BK-laan zijn met 500 lange pijpen beladen vrachtauto moert afremmen, is een deel van deze vier kilo zware pijpen op de weg gevallen. Tegen de chauffeur is proces verbaal opgemaakt wegens niet goed stuwen van de lading. (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN, vrijdag. Door on bekende oorzaak is gistermiddag om streeks half drie aan de Energieweg een mobiele kraan omgevallen en op het dak van het in aanbouw zijnde fabriekspand van de fa. Van Oudheusden terecht ge komen. Dc kraanmachinist, de 22-jarige Johan Kook uit Vlaardlngen, die uit de cabine vlei, moest met wonden aan het gelaat naar het Alg. Ziekenhuis worden vervoeTd. Na behandeling kon hy echter weer naar huis keren. De kraan, eigendom van de Delta-gara ge, was bij het in aanbouw zijnde pand opgesteld om ladingen hout te verplaat sen. Toen de eerste last. ongeveer twee kubieke meter hout, in' de strop hing, raakte Se kraan uit zijn evenwicht en kantelde. De kraanarm kwam op het dak van het pand terecht en brak op twee plaatsen. Door de klap werd de dakbe schoeiing zwaar beschadigd, terwijl dc dakstutten werden ontzet. De schade is nog niet bekend, evenmin als de oorzaak, waardoor de kraan is omgevallen. Het fabriekspand zou in da eerste week van de komende maand worden opgeleverd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag, Deze week werden voor de Henk Waardenburg-beker de volgende wedstrijden gespeeld: VFC aMartinit a 2—0; VFC b—Mar- tinit b 31VFC c—Martinit c 0—3. En: VFC a—Swift Boys a 4—0; VFC b—Swift Boys b.2—0; VFC c—Swift Boys c 5—0. Maandag 1 juli komt De Hollandiaan met drie elftallen bij VFC op bezoek, ter wijl woensdag 3 juli H-DVS aan de beurt VLAARDINGEN, vrijdag. Zaterdag avond om zeven uur wordt in het VFC- Sportpark een voetbalwedstrijd gespeeld ken verf van 10 en 15 kilogram hebbentussen VFC en. een elftal van de Dclftse laten leeglopen. De schade bedraagt 150. semi-profclub DHC. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze stretch slips in 10 verschillende tinten. Geën itl. of tchrift, but. SCHIEDAM, vrijdag De uitvoerder H. M. S. uit Hapert deed aangifte dat in zijn werkkeet bij de in aanbouw zijnde RK Technische School aan de Burg. Hon- nerlage Grelelaan, onbekenden twee blik. (Advertentie 1M.) CIGARETTES AMERICA'S-BEST TOBACCOS: AMERICA'S BEST TOBACCOS (Advertentie IM.) Het klinkt even vreemd, maar als je bedenkt, dat een gemiddeld gezin plm. ƒ3.aan voedsel per week weggooit, dan is onze 225 LITER GEZINSKAST a 2.50 PER WEEK beslist geen luxe'. Uw vertrouwde adresf BROERS VELD 108-134 Telefoon 6 97 03 VLAARDINGEN, vrijdag, Bij;werk zaamheden op een fabriek aan de Kon.j: Wilhelminahaven werd woensdagmiddag de 32-jarige fabrieksarbeider Ph. J, B. door een vallende gasbuis getroffen. Met lichte hoofdverwondingen werd hij ter behandeling naar het Alg, Ziekenhuis ge- bracht .-.i.-- (Advertentie LM.) Morgen koopt U IJzersterke jongensbroeken van e«n prachtige kwaliteit Sanfor de nim, de katoenen stof» die na Amerika» ook Europa veroverd heeft! Sterke denim school-en vacant!e broeken, mee twee steekzaleken en achterzak, (kan het echter?) en in geheel doorgestikt model, nu voor ongekend lage prijzen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint in onze Kinderafdeling be neden de verkoop van deze oersterke school- en vacantie- broe ken van Sanfor denim, in diverse kleuren, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. "a- of tchrift. lal,' Morgenter gelegenheid van verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard VLAARDINGEN, vrijdag. Morgen viert Prins Bemhard ayn 52ste verjaar dag. Het Viaardlngs Comité Nationale Gedenkdagen verzoekt de burgerij die dag onze stad door het uitsteken van de vlag met oranjewimpel een feestelijk aan- zien te willen geven. Van zijn kant zorgt het Comité voor feestelijke muziek in het centrum van de stad. 's Morgens van. half elf tot twaalf uur maakt de muziekvereniging Voorwaarts daar een. muzikale rondwandeling en 's middags van half vier tot vijf uur zal he tde harmonie Sursnm Corda zijn, die er voor feestelijke klanken zal zorgen, zulks mede ter bevordering van. de op die dag te houden Anjercollecte. Daarom zal er op bepaalde punten van tijd tot tijd halt worden gehouden. '3 Avonds van acht uur tot half elf or ganiseert het Comité een concert in de muziektent in het Hof door het accordeon orkest „Het Westen" en het ensemble „La Bella Musica". VLAARDINGEN, vrijdag. De jaar lijkse Inzameling van het Rode Kruis. afd. Vlaardlngen, heeft dit jaar een beter re sultaat opgebracht dan in 1962. Het eind- totaal dat de collecte dit jaar opbracht, Is voorlopig 10554,98, Het vorig jaar was dit f 10550,98. Het plaatselijk bestuur van het Rode Kruis is de Vlaardingse burgerij zeer er kentelijk voor deze financiële steun voor het ook hier ter stede veel omvattende werk van deze organisatie. Ondanks het hogere eindbedrag dan verleden jaar zijn slechts 8000 van de 22.000 gedistribueerde giftzakjes bij de huis-aan-huïs-actie opge haald. Door tijdgebrek was het niet mo gelijk nog eens terug te komen op alle adressen, waar de eerste maal tevergeefs was gebeld. Zij, die alsnog hun bijdrage aan deze nationale instelling willen doen toekomen, kunnen het giftzakje in een en- j veloppe opzenden aan het plaatselijk kan toor van het Rode Kruis, Emm astraat 38, Vlaardingen. Het is ook mogelijk de gift te storten op giro 594783 tJi.v. afd Vlaar dingen van Het Nedériandsche Roode Kruis. VLAARDINGEN, vrijdag. De Stich ting Unie Vrouwelijke Vrijwilligers houdt op woensdag 3 juli een contactmiddag in de Sociëteit aan. de Enunastraat. Tijdens deze bijeenkomst zal mej. A, S. C. Visser, adj.-inspectrice van politie, een lezing houden over kinderbescherming. De bij eenkomst begint om 2.15 uur. (Advertentie LM.) ROTTERDAM, donderdag (ANP) Men doet het wel eens voorkomen alsof „De Beer" een onvervangbaar recreatie gebied is. Ik geloof daar beslist niet in", aldus een van de meest treffende stellin gen die Ir. H. A. M. C. Dibblts van Rijks waterstaat gisteren in Spykenlsse poneer de in zijn vijf kwartier durende voor dracht „Leven in een Delta", die hij hield ter gelegenheid van de door h(jna 400 le den bezochte 34ste jaarvergadering van het Instituut Stad cn Landschap van Zuid Holland, De heer Dibbits kwam tot deze uit spraak naar aanleiding van de conflict situatie die is ontstaan bij de keuze tus sen havenontwikkeling en het creëren van recreatiemogelijkheden. „Ik vind het overigens terecht dat men de woning bouw en havenontwikkeling in en rond Rotterdam voorrang heeft gegeven bo ven het scheppen van recreatiegebieden", aldus de heer Dibbits. Hij was verder van mening, dat het noodzakelijk is proble men welke de Delta betreffen de Del ta, die begint bij de Eemsmond en ein digt bij de Westerschelde verstande lijk te benaderen. Gevoelens van emotio nele aard zijn niet op zijn plaats. Voor wat betreft de ontwikkeling van recrea tiemogelijkheden in het Europoortgebied achtte de br. Dibbits een adequate oplos sing noodzakelijk en mogelijk. „De stad wordt een der belangrijkste elementen in de toekomstige Delta. Het is daarom noodzakelijk voldoende aan dacht te besteden aan het menselijk ele ment bij het uitbreiden en scheppen van nieuwe woonkernen. Men dient er van doordrongen te zijn dat straks het leven in de Delta voor een groot deel zal wor den bepaald door de wijze waarop de ste denbouwers vorm weten te geven aan hun plannen". De toekomstige positie van de land bouwers in de Delta zag de heer Dibbits als een niet te onderschatten sociaal pro bleem. Hij eiteerde in dit verband de mening van de Groningse hoogleraar in de economische wetenschappen, prof. J. Pen, zoals die onlangs werd weergegeven in een artikel. Prof. Pen is van mening, dat men nu al diep in het moeras is ge raakt wanneer men 72 min. gulden aan deviezen moet invoeren om voor 32 min gulden aan melk te kunnen exporteren. „Wat moet er met de. boeren gebeuren hoe zal de plaats van de zuivelproduktie over enige jaren zijn?", zo vroeg de heer Dibbits zich met enige zorg af. (Advertentie I.M.) VLAARDINGEN, vrijdag. Het Anjer- Comité, dat zaterdag de jaarlijkse anjer-* collecte organiseert, zal in de Visbank haar centrale post hebben. Collectanten en zij die willen medewerken door het verkopen van anjers en fotokaarten van het koninklijk gezin/ kunnen zich. daar vanaf half negen 'smorgens melden. (Advertentie LM.) Morgen kunt U kiezen uit hon derden paren Mousse Nylon ankiets uit de best verkochte series van 1.75-per paar. Herenanklets, die altijd pas sen, die U nooit hoeft te stop pen cn die U morgen koopt per paar voor nog géén negentig cent. EUkOTAX TELEFOON VLAARDINGEN, vrijdag. De kunste naar Jan de Winter opent morgenmiddag in zijn atelier, Dayer.5, een expositie van gouaches, mozaïeken, eta {Aduerientte l.M.) Zaterdagmorgen om 9. uur be gint de verkoop van Mousse Ankiets, in tientallen Meuren en dessins, per paar voor Céco Mf. af scfirffc, b«tC. VOOR IEDERE DOE-HET'ZELVER Een elektr. boormachine reeds vanaf 8759 (fabr. Stanley) Heem-Master compl. in doos 175. UNIMAT (een genot om mee te werken) compl. 300.— Elektr. scbuurvoeten Selecta standaard 5850 185.— Grote sortering hulpstukken Vraag folders Bnwrsmt52 Tri. 67594 VLAARDINGEN, vrydag. De Stich ting Vlaardingse Bejaardenzorg organi seert op 6 en 14 augustus een tweetal bus tochten voor bejaarden. Het doel van de tochten Is Breda. Het vertrek voor déze tochten, die voor de deelnemers nog een verrassing in petto hebben, Is op beide dagen om 1 uur 's middags van het club huls Emmastraat. Kaarten zijn, op vertoon van dé lid maatschapskaart, verkrijgbaar a 1.— aan het clubhuis Emmastraat op donderdag 4 juli, 'smorgens van 10-12 uur en indien voorradig, 's middags van 2-4 uur. (Advertentie IJVï.) spaar doop nu te kopen Ais wij U nu vertellen dat wij morgen de originele Tricot Enkalon Damesblouses met poesgarantie van 8,25 gaan verkopen voor nog géén vijf gulden... moeten wij er dan nog iets aan toevoegen? Damesblouses» van originele Tricot Enkalon, heerlijk luch«. tig.met korte mouwen, juist voor de zomerse dagen»zó •gewassen,zó d roog en; nfet strijken. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze brlgi-: nele Tricot Enkalon dames blouses; iiihélder, wie, maten Gêrr» iel. of tchtlfr. bttt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1