OPENING door berg. peek Stationsgebouw gereed Nu Stationsplein nog Receptie C. Rauws (astella Slotstuk van de omvangrijke spoorwegiverken Schiedam J. van D larie heeft leiding Hermandad con tra koe Wilton-heren slaan Roda Dr. R. Oort reikte laatste diploma's van dit jaar uit SVC-Dames in promotie-strijd Zwemdiploma's Watervrienden. Deze handige afwasbak voor slechts io ct bij 3 reuzenpakken of 6 standaardpakken PARELS Mulo examens Esso-Den Haag deed geslaagde proefvaart Knaapjes (7) op inbrekerspad Vrachtauto klem tegen meerpaal Personeel „Elma maakte reisje Grote deelname aan Vertomars SCHIEDAM SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Pijpfitters/ G.V.-monfeurs Electrisch lassers Instr. pijpfitters Machine-bankwerkers Gonsfo-bankwerkers Moniagewerkers DIIVSBaG 2 j Ukf 1963 HBS'A vormde sluitstuk SCHIEDAM, dinsdag-, Het sluitstuk van de eindexamens van dit schooljaar vormde gistermiddag op de RUks-HBS de diplomering van de geslaagde HBS- A-kandidaten. Dr. R. Oort, de directeur van de RHBS, reikte aan twaalf geslaag den het fel begeerde papier uit. „De jongens en meisjes hebben hard moeten werken voor bun diploma"', ver klapte de hoer Oort, „de oude klas AS bestond beslist niet uit louter bollebo zen. Dat is ook eigenlijk geen wonder, als men bedenkt, dat wy niet gewend zijn alleen die leerlingen te bevorde ren die een goede kans van slagen heb ben", aldus een opmerking van de di recteur. „Velen van jullie zullen blij zijn van dit of dat nare schoolvak af te zijn. Toch blijven cr ondanks je zelf gekozen studierichting altijd dingen die je min der plezierig zult vinden. Om nu juist deze dingen toch te doen en goed te doen, is een levenskunst. Deer tevreden te zijn mot het lot. dat wacht", gaf dr. Oort zijn oud-lccrlmgen als laatste les mee. Als beste slaagde Hans Schippers. Hij maakte de topscore van honderd punten Uit dertien vakken. De geslaagden z|jn; de dames Tineke v. d. Bout, RU Dijkshoorn, Petra van Gcndt cn Blanca de Vries {Rotterdam) en de beren Kees BosdUk, Bart van Drooge, Leo van Gerdingen» D&mmle de Geus, Roel van KooU (Vlaardlngen), Joop van der KooU, Hans Pletersen en Hans Schippers. Er werden drie kandi daten afgewezen. VOLLEYBAL SCHIEDAM, dinsdag. Het eerste da mesteam van de Schledamse Volleybal Club heeft in twee dagen drie wedstrij den moeten spelen: één werd gewonnen, twee eindigden in een gelijkspel. Geen slecht resultaat, doch de SVC-dames ko men vermoedelijk toch twee punten te kort om te kunnen promoveren. Tegen Jodan Boys uit Gouda werd 2—2 gelijk gespeeld. De twee eerste sets werden gewonnen, toen zakte het SVC- team af en de twee laatste sets werden verloren, de laatste slet.hu» met 1517. Zaterdag werd een prachtige partij gespeeld tegen Delta uit Zwyndrecht, die duidelijk werd gewonnen met 30. Doch toen een half uur later tegen het sterke SVL uit Leiden aangetreden moest worden, deed dc vermoeidheid zich gelden. Het werd toch een mooie partij en het 22 gelijkspel was in de gegeven omstandigheden 'n goede pres tatie. In het door SVC georganiseerde jubi leum-toernooi werden de laatste wed strijden gespeeld en beide gewonnen. Dames 4 won na felle strijd verdiend met 21 van Vogo 2 en Heren 3 zege vierde met 2I over Hermandad. Dit toernooi is zo goed bevallen, dat SVC ook na de volgende competitie een soort gelijke reeks wil organiseren. SCHIEDAM, dinsdag. De Schiedam- se zwemvereniging „Dc Watervxienden" heeft met 28 leden deelgenomen aan de Bosbaan-zwemfeesten te Amsterdam, Zaterdag Is er in het Sportfondsenbad weer gezwommen voor diploma's. Hoofdinstructeur H. Houwen kon te vreden zyn dat 25 van zijn jeugdleden zijn geslaagd. Dit zijn voor diploma 1: M. v. Guïik, R. Krommenhoek, H. v. Schjjcdel, L. Turkenburg. T. Maekay, A. Plooy, J. R, Schrijver, J, Schoneveld, A. Hartman, K. Kerssen, R. Bailijns, P. v. d. Hoeven. D. v. d. Blom, A. v. d. Hoeven. M. Kalk- hoven, R. Korengevel, T, Marinus, B. Lake, D. Burgerhoudt, J. Zwaan, P. Ver- weys. Van de grote leden: H. v. Gulik en C. Zwaan. Voor diploma 2 de jeugdleden: C. de Haan, N. Moerèr, P. v. d. Zou wen, A, Klink, H. Struis, en van de grote leden: H. Schrijver Sr., S. Breedveld, C. Clau sing, M. Marinus. Burgerlijke Stand SCHIEDAM, dinsdag. GEBOREN: Johnny, i. v. W. van Dorp en F. H. van Dorp;. Johan G., z. v. J- Maan en J. C. Bijtel;' Johanna, d. v. C, J. van Hooij- dïnk en. J. van Oort; Wouter, z. v. F. B. van Gelder en P. Haverkamp; Evordina M., d. v. W. Pluijm en C. Keiler. OVERLEDEN: B. A. M. Beukers, eehlg. van Dijk 69 jr.; P. M. Visser, 3 dagen; J. van Rijn, 65 j. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Met de officiële opening vanmiddag door burgemeester mr. J W. Peek van het nieuwe stationsgebouw in Schiedam, is een einde gekomen aan dc enorme spoor wegwerken in deze stad, die volgens een uitlating van ir. J. Lohmann, president van de Nedcrlandsche Spoorwegen, gerekend mogen worden tot de allergrootste werken sinds de aanleg van het spoorwegnet in Neder land. Immers, sinds in de laatste dagen van het jaar 1954 het eerste zand werd gestort voor een nieuw emplacement aan de Parallelweg, Is lot stand gekomen een meer dan 35 km lange, verhoogde baan met vier sporen, reikende van de spoorbrug over de Delfshavense Scbie tot ver voorbij de spoorwegsplitsing ten westen van de Schiedamse Schle. In feite reikende tot de automatisch beveltfgde spoorweg overgang In de Nieuwe Damlaan over de lijn naar Vlaardingen en tot een nieuwe brug over de Toldervaari In Kethel In de lUn naar Delft, In deze baan komen dan nog voor een totaal vernieuwd en verhoogd emplacement voor het station Schiedam, met een enorm perrons-complex; een hoog viaduct over de Schledamse Schle, waarin ook doorgangen voor de Overschleseweg èn voor de toekomstige Dcltiandseweg aan de overkant van het water, met een viaduct ook voor de Rijks weg 2{i. Een enorm werk, waarvan de uitvoering meerdere tientallen miljoenen guldens heeft gekost. Waarom dit grote en dure werk on dernomen is? In de eerste plaats voor dé beveiliging van het spoortraject Rotter damSchiedam, veruit het drukst-bere- den traject van Nederland. Op de nieu we verhoogde baan was plaats voor vier lijnen naast elkaar, zodat de treinen uit Den Haag èn uit Vlaardlngen elkaar niet langer hoefden te kruisen, doch hun baan konden houden tot aan het Centraal Sta tion in Rotterdam De beveiliging van het emplacement Schiedam, met wissels en seinen, wordt dan ook bediend vanuit Rotterdam CS Wegens deze veiligheid moest men ook afkomen van de gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen met bet wegverkeer De si tuatie aan de Overscbieseweg, waar de overweg bomen vaker gesloten dan ge opend waren, was niet langer houdbaar. Daarbij moest ook gedacht worden aan de te kruisen Rijksweg 20 en de ont sluiting van de Spaanse Folder via de Laanslootseweg. Afgrendeling Toen op 30september 1959 burge meester Peek de beruchte overweg In de Overschleseweg letterlijk knn „af grendelen", was de hoge baan gereed en ook het perrons-complex Schiedam. Toen was het werk voor de Ned. Spoorwegen In eerste Instantie reeds beëindigd. Doch niet voor de gemeente Schiedam. Want de uitvoering van deze spoor- wegwerken waren van zo ingrijpende aard voor de stedebouwkundige plannen in Schiedam, dat de gemeente daaraan heeft gekoppeld het „Plan-Stationsplein" De bouw van een nieuw station was aan vankelijk met opgenomen in de plannen voor de spoorwegwerken Doch een nieuw, hooggelegen perrons-complex naast een laaggelegen oud stationsge bouw was stedebouwkundig niet aan vaardbaar. Ook deed de noodzaak van een nieuwe oost-west wegverbinding Schiedam—Rotterdam zich gevoelen. APOTHEKEN Apotheek Gouka en Co„ Groenelaan 127. Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Vijf mijl voor middernacht". Monopole, 2 en 8 uur: „Jacht op ontvoer de vrouwen". DIVERSEN Buys Ballotsingel 7 uur Jeugd Jolijt. Wie lerronde. Rotterdamsche Bank recipieerde ook in Schiedam SCHIEDAM, dinsdag. Ter gelegen- heid van het honderd-jarig bestaan heeft de Rotterdamsche Bank N.V. ook in Schiedam een receptie gehouden en wel gistermiddag in de bovenzaal van res taurant Europoort. Het waren de direc teur F. Kamstra van. het kantoor Schie dam, de procuratie-houder J. Middel jr. te Schiedam en de bijzondere procuratie houder A W. van Brakel uit Vlaardin- gen die hier de gelukwensen in ontvangst namen van de vele relaties. Ook bur gemeester mr. J. W. Peek was aanwezig op deze druk-bezochte receptie. Geslaagd SCHIEDAM, dinsdag. Onze ioot, de heer W. G. Robberegt is met lof geslaagd voor het doctoraal examen voor elektrotechnisch ingenieur aan de Tech nische Hogeschool te Delft, Schaakkampioenschappen SCHIEDAM, dinsdag. De belang rijke partij in de 6e ronde (de voorlaatste om het Schiedamse kampioenschap) tus sen Reitsma en Van Baarle, eindigde na felie strijd in. een overwinning voor Van Baarle. Deze gaat daardoor aan de kop met een punt voorsprong op zijn naaste concurrent Reitsma. Het kampioenschap kan hem nu bijna niet meer ontlopen. Noordegraaf verspeelde zijn laatste kans door van Stahlie te verliezen. Lijkt de beslissing om de bovenste plaats gevallen, in de middenmoot wordt nog hevig gevochten, niet alleen om nog in de prijzen te vallen, maar ook om aan degradatie te ontkomen. Immers, niet minder dan. vier spelers lopen kans te degraderen! Flanken, die woensdag zijn eerste overwinning behaalde op Sey, en De Bruin zullen het volgend jaar vrij ze ker in de eerste klasse spelen. Ook voor Sey lijkt de toestand onhoudbaar. "Uitslagen zesde ronde: L. ReitsmaJ. van Baarle 0—1; J. StahlieJ. Noorde- graag 10; P. Roozenbreek—G, Hermse uitg.; H, den Uyl—C. Vrijland 1—0; H. PlankenP. Sey 10; A. Marks—W. de Bruin 10. Stand na de zesde ronde: 1. J. van Baarle 5 pnt; 2. L, Reitsma 4 pnt.; 3 en 4 A. Noordegraaf en J. Stahlie, beiden 3% pnt.; 5. G. Hermse 3 pnt. en 1 afgebr. 6 en 7 H. den Uyl en A. Marks, beiden 3 pnl; 8. P. Roozenbeek 2% pnt en 1 afgebr.; 9, C. Vrijland 2% pnt.; 10, P. Sey 2 pnt; II en 12. H. Planken en W. de Brmn, beiden 1% pnt 3 Juli volgt de prijsuitreiking in bet Gerei. Jeugdhuis, Lange Haven 97. Daar zal 't toernooit worden besloten met een snelschaakavond. DE heer C. Rauws, directeur van het kantoor Schiedam van de Nedcr landsche Itliddenstandsbank N.V. heeft gistermiddag met echtgenote en een zoon gerecipieerd. In de benedenzaal van het restaurant Europoort ter gelegenheid van het feit dat hij gisteren veertig jaar in dienst was van de Mlddenstandsbank. De belangstelling voor deze receptie was zeer groot, al heeft de plensregen gemaakt dat vele bezoekers eerst wat later kwamen. Naast vele middenstanders die hun ad viseur in bankzaken, maar ook in tal van middenstandsproblemen kwamen geluk" wensen, waren ook de vele organisaties vertegenwoordigd, waar de heer Rauws deel van uitmaakt De Kamer van Koop handel en Fabriek voor de Beneden- Maas (waar de heer Rauws onder-direc teur van ts> was vertegenwoordigd door voorzitter C. H. Buschmamx en andere bestuursleden. Vele leden van het Dage lijks Bestuur van de Schledamse Gemeen- (Advertentie LM.) Plein Toen ontwierp wijlen de heer Horvath, stedebou wkundlge van de gemeente Schiedam, over de oude veriaten spoor baan een nieuwe verkeersweg, die zijn naam zal dragen. Met een hoge brug over Schie, aansluiting gevend op de Burg. van Haarenlaan. Doch daar hoorde een nieuw Stationsplein èn ook een nieuw stationsgebouw bij- Over dit laatste z\jn de gemeente Schiedam en de N.S. het uiteindelijk eens geworden en het resul taat fs vandaag geopend. „Een van de meest gedrufde projec ten, waarmee Schiedam zich aanpas! aan de tijd en aan de nieuwe situatie." heeft ir. Lohmann dit Stationsplan ge noemd. Zo is het ook. Want om een verschil in niveau tussen de hoge spoorbaan en het lage plein te kunner. opvangen, ontwierp de heer Horvath het Stationsplein op twee hoogten. Dit werk is au nog niet voltooid. Wel is het laaggelegen deel van het Stations plein. met bushalten eu taxi-standplaat sen in uitvoering, doch het zal nog ge ruime tijd duren voor dat het hooggele gen plein gereed is. Immers, dat omvat de gehele Horvathweg. maar ook de Brandersbrug over de Schie. Derde station Hoe dan ook, het nieuwe stationsge bouw, het derde In Schiedam, Is nu vol tooid. 116 jaar nadat het eerste, in 1857, gereed kwam. Op de zelfde plaats gele gen overigens. Een merkwaardige coïn cidentie Is, dat de bouw zowel van het eerste als bet laatste station bijzondere moeilijkheden met zich meebracht, Het eerste was een „verzonken" sta tion. Het bestuur van de Oud-Mathenes- serpolder had namelijk bezwaar gemaakt dat een normaal en dus hoog station de wind uit de wieken zou nemen van de watermolen die 250 meter verder aan de Overschleseweg stond. Het werd toen een laag station met een zeer onaanzien lijke gevel Niets voor een architect om trots op te zijn. Dit station werd in 1888 vervangen door het gebouw dat wij tot 1959 kenden en waarvan een klein brok je nog in gebruik is. Verzakt dak Voor het nieuwe station 1963 is het de architecten, ir. K. v. d. Gaast en J. H. Baas, evenmin makkelijk gemaakt. Im mers, van het laaggelegen voorplein is het stationsgebouw slecht zichtbaar. Dit bezwaar is toen opgevangen door boven op de lokettenhal een kantoorblok van vijf etages te bouwen, ais een broodno dig „vertikaal accent" Hierin Is het In structie-centrum van de N.S, onderge bracht, dat momenteel, doch in onvol doende vorm. In Rotterdam is gevestigd. Een andere moeilijkheid is, dat de langs het station lopende Horvathweg een oprit is naar een hoge brug en zo een helling heeft van 1 op 50 Een nor maal plat dak zqu zo do indruk geven dat het aan een kant ernstig verzakt is Vandaar dat het dak (en ook de luifel) is samengesteld uit segmenten (dubbel- gekromde houten hypparschalen. over- hoeks opgelegd op betonkolommen met paddestoelkoppen, vertelt de technicus), waardoor horizontale lijnen zijn verme den. Het resultaat is bijzonder prettig. fmAt Dar KONINKLIJKE (met Castelta-kopjes) Profiteer meteen van deze tijdelijke aanbieding. N.V. 1 SCHIEDAM, dinsdag Eert grote zwart-wil gevlekte koe, die gister- middag om 12 uur uit het openbaar slachthuis in Schiedam, ts ontsnapt, heeft de politiemachten van Schie dam en Vlaardlngen ruim 4 uur lang tti de stromende regen voor cow boy doen spelen. Het dier rende, achtervolgd door per soneel van het slachthuis, versterkt door de politieagenten naar Viaar dingcn waar de leden van de Her mandad ook al in het geweer kwa men. Na 'n wilde ren door het volks, tuinencomplex Vijfsluizen, kwam de koe, door eerst nog een vijver over te zwemmen in het sportpark Hagar terecht. Daar wilde de politie een meegebrachte karabijn benut ten om de koe neer te schieten, doch de eigenaar de Vlaardingse veehou der H. B, maakte daar bezwaar te gen. Het vlees zou op die manier minder geschikt worden voor ver werking. Dus werd een list te baat genomen. Uit het slachthuis werden twee an dere koeien, ditmaal rood-bonte aan gevoerd om als lokaas te dienen. Zij werden op een veld van SW vast gebonden. De voortvluchtige negeer de aanvankelijk de andere koeien, maar kwam later toch even kijken. Toen zij echter werd opgedreven, sloeg de koe weer op de vlucht, daarmee als een geboren atlete over heggen springend. Een beter veld werd uitgekozen; een terrein van Hermes-DVS. Nu slaag, de list. De zwart-witte ging de rood bonten opzoeken en kon toen over weldigd worden. Nog waren de vrouwelijk kuren van de koe niet voorbij. Toen een grote veewagen was aangereden, weigerde mevrouw Koe plaats te nemen in de wagen. Zes zwoegende mannen hebben haar toen maar in de wagen gedragen. Dat was pas om 4 uur. SCHIEDAM, dinsdag. Bij de te Schie dam gehouden Mulo-examens zijn ge slaagd voor het diploma A (met M tevens voor Middenstandsdiploma) de dames D van Schaverbeeke (M>, J, Schoonenberg (M), C. A. E. Brunt <M), A. N. H. Eijs- bergen <M). allen "te Schiedam; W. B. Budding (M), N. Buurmeester (M), H. Drenth (M), G. Hoffman. (M>. C. Beek man (M), M. A, van Asperen <M), E Boet CM), J. K. Tom, A. H„ Ploemaiker (M> en W. L. F. Meyer, allen te Vlaardingen; R M. Heylema te Voorburg en G. M. F. Schemkes te Hoek van Holland. De he ren S. A. J. Uyl, H, C. v. d. Nat (M), P. E. de Groot CM), D. G. Knoth (M). M. F. Prind (M). C. Rokers (M), B. Rook CM), W. E. Sorber, J. Penning. H. G. Kok, al len te Schiedam: G. W. Steenboek, C. L. G. Maat, J, H. v. d. Hoeven, M. Assen berg, P. P. Streefkerk (M>, D. D. v. d. Ende <M), A. K, J, Kramer (M), A. v. d. Leeden, W. M. Bernard (M), B. Clement en D. Poldervaart (M>, allen te Vlaardin gen. Voor het diploma B zijn geslaagd de heren J. L. Soereman CM) te Hoek van Holland en J. van Toor <M> te Rotterdam. Vijf kandidaten werden voor beide diplo ma's afgewezen. Han dbal-pr omotie SCHIEDAM, dinsdag. In de hand- balcompetitie is voor de heren van Wil ton Fyenoord zondag de promotiecom- petltie begonnen. De eerste wedstrijd ging tegen het Rotterdamse RODA, kam pioen van de 2e klasse B. Aan de Maas kant werd met 115 gewonnen. Wilton startte goed en met snelle aan vallen werd de Rotterdamse verdediging al spoedig zwaar op de proef gesteld. Ludo Bakker, Louw Boer en Jo Foncke kwamen tot 30, toen zakte het spel van Wilton wat al. RODA profiteerde hier direct van en met drie fraaie treffers was de stand weer gelijk, 3—3. Na de thee ging Wilton uit een ander vaatje tappen, het spel werd beter ver deeld en de aanvallen goed afgewerkt. Plet van Dijk en Louw Boer kwamen tot 53, RODA kwam nog tot een tegen treffer, maar onze stadgenoten hadden het juiste ritme nu gevonden, Huib v. d. Lugt, Ludo Bakker en Ben Geeriings kwamen tot 85. Vijf minuten voor tijd maakte Wilton de voorsprong nog gro ter en wist in de resterende tijd nog drie maal de overigens prima in vorm zijnde RODA-doelman, te passeren. Eindstand 11—5. Volgende week zondag om 10 uur wordt de tweede wedstrijd gespeeld op Laag Zestienhoven. Wilton heeft met zes doelpunten voorsprong een redelijke kans om het volgend seizoen in de districts le klasse uit te komen. Hulp aan m.s. Hamburg was niet meer nodig (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Nederlands grootste tanker „Esso Den Haag" (90.000 ton) is zondag na een geslaagde proef vaart op dc Noordzee aan de Verolme- werf op Rozenburg teruggekeerd. Het schip bereikte een aanzienlek grotere snelheid dan werd aangenomen, namelijk büna 18 mijl per uur. Tijdens de proefvaart werd de appara tuur grondig getest Vrijdagnacht week de tanker van rijn voorgeschreven route af. Omstreeks vier uur werden noodsei nen van het m.s. .Hamburg" ontvangen. „Wij maken water" meldde de kapitein van dit schip. De „Esso Den Haag" be hoefde echter niet door te zetten, want een uur later bleek geen hulp meer no dig. De kapitein van de tanker A. C. Valk, vierde op de Noordzee zijn 75ste verjaar dag. Tevens was het zijn 100e proefvaart Hij kreeg vele geschenken aangeboden, terwijl diverse personen hem toespraken. Donderdag zal bij de doop en de over dracht van de „Esso Den Haag" kapitein Valk aan prinses Beatrix worden voorge steld. Broertje hield de wacht: VLAARDINGEN, dinsdag. Twee ze venjarige jongens werden zondagmiddag door de politie betrapt, toen zij in een school aan de Groen van Prir,stererstraat bezig waren. Terwijl het negenjarig broer tje van een van de jongetjes buiten op de uitkijk stond, waren, zij het gebouw via een raam binnengedrongen om te küken of er iets van hun gading was. Een kin derhand bleek gauw gevuld: de een had een puntesbjper, de andere wat sigaretten en een doosje lucifers gestolen. VLAARDINGEN, dinsdag. De zater dag gehouden collecte van het Prins Bern- hardfonds (Anjerfonds) heeft een bedrag van 1771,53 opgeleverd. De straatcollecte, waaraan 73 collectanten meehielpen, bracht 1177,33 in de bussen, de foto- en' bloemenverkoop bracht resp, J 247,— en 347,20 op. schap kwamen hun mede-lid de band drukken ert zo ook bestuursleden van de Schiedamse Middenstands Centraleen het Waarborgfonds. Ook burgemeester mr, J. W. Peek deed van zijn belangstelling bW* ken, Naast de vele individuele geschenken kwamen de beren K. Kramer Freher en J. Ooykaas, voorzitter en secretaris van de Schiedamse Middenstand Centrale een herdenkingsboek „Veertig jaar" ên een cheque van f 1.850 aanbieden, zijnde het gezamenlijke jubileum-geschenk van ca, 120 rekeninghouders bij de Middenstands- bank. „Dat is nu wat ik altijd zo graag gewenst heb, deze samenwerking onder de middenstanders", verklaarde de heer Rauws in zijn dankwoord. Op 2ijn kantoor had de heer Rauws tevoren een huldiging en een geschenk ontvangen van het personeel. Deze feest dag werd voor hem besloten met een diner met de directeur van de Mldden standsbank. SCHIEDAM, dinsdag. Op de Buiten havenweg heeft de Schiedamse chauf feur L. J. P. gisteren zijn vrachtwagen met aanhanger klem gereden tegen een op de loswal staande ijzeren meerpaal, die hij bij het wegrijden niet had gezien. Het motorblok van de vrachtauto werd geheel ontzet, de schade vrij ernstig. Donderdagavond SW-Frösö SCHIEDAM, dinsdag. Hel Zweedse oetbalelflal Frösö dat momenteel enkele dagen In Nederland vertoeft, speelt don derdagavond om 7.15 nur tegen SW *an de Bosrand. Frösö is een derde klasser uit Ostersand, een plaats in midden Zwe den. Aangezien men in Zweden uitslui tend amateur voetbal heeft, is deze klasse gelijk te stellen met onze tweede divisie. SW zal deze oefenwedstrijd benutten n een aantal nieuwe spelers te beproe ven. Enkele jeugdspelers van DHC, Feyo- noord en Sparta zijn overgekomen naar de Schiedamse sportvereniging. Vermoe delijk zal ook de bekende stopper-spil Arend van Kampen weer van de partij zijn, die dit gehele seizoen door een knie blessure afwezig is geweest, maar mo menteel weer in volle training ïs. MAASSLUIS, dinsdag. Dit weekend vertrokken twee autobussen met leden van de personeelsvereniging „Elma", voor het jaarlijkse uitstapje. Men bereikte snel Alblasserdam, waar na men naar de Kinderdijk ging, om het bekende punt te bezichtigen, vanwaar men 20 molens tegelijk kan zien. Via Vianen ging het verder naar Hilversum voor de koffie. Na Hilversum zette mon koers naar oud-Valkenveen. Tenslotte ging het op Utrecht aan, waar aan heerlijk diner klaar stond in „Esplanade". Nadat de hongerige magen waren verzadigd, maak te men zich weer gereed om naar Maas sluis te gaan. In Haastrecht werd nog een paar uur gestopt, lawaar het vrolijk toe ging met een dansje. MAASSLUIS, dinsdag. Voor de ze vende Vertomars hadden zich dit jaar 25Ï9 deelneemsters en deelnemers opge geven (vj. 3201). Het aantal groepen be droeg 99 (92). In de morgenuren waren reeds de deelnemers voor de 40 en 50 km gestart, waaronder een groep van de wsv TOG van de Stichting „Bloemendaal" te Loosduinen. Tussen half twee en twee uur kwam de grote stroom van deelneemsters en deelnemers Maassluis Innemen. Een groot aantal autobussen bracht de sportieve tippelaars aan. De medewerking werd verleend door 7 drumbands bij het binnenhalen van de wandelaars. De par- coursen waren uitgezet richting het West- land. Praktisch iedereen, al was het met enige vertraging, kwam weer bij de finish. Uitslagen groepen; 5 km: le en 2e prijs „Advendo" Maas sluis; 3e prijs NIO Maasland. 10 km; le prijs DSO Oversell! e (zilve ren beker beschikbaar gesteld door direc tie Ver. Toutvfabrieken); 2e prijs DSO Overschie; 3e prys .Advendo" Maassluis 15 km: le prijs DSO Overschie; 2e prijs Barendrecht; 3e prijs Woelwijk Rotter dam. 25 km: le prijs DSO Overschie; 2e prijs SDS Den Haag. ON 4 gepromoveerd VLAARDINGEN, dinsdag. Het vier de twaalftal van Oranje Nassau heeft de promotiewedstrijden tot een goed einde gebracht en is gepromoveerd naar de der de klasse van de CKB. Permanenten zonder stroom, zonder te bespreken. A.H. ƒ12.—bij ons f6.Maison Tony, Haspelstraat 37b, hoek Schipperstraat (zijstraat Schiedamseweg), Lijn 4, 10 en 17. Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a. 90.— 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha— Permanent wave LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 £6 11 ■7 GEEN FILIALEN II kijkt U vergelijkt. U koopt bij MONTAGE waagt voor de bouw van. olieverwer kende en chemische installaties o.a. in het Botlek-gebied VAKBEKWAME: (met N.VX,-diploma) Tevens bestaat op onze FITTERSSCHOOL bij voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan 30 jaar) de mogelijkheid een versnelde opleiding tot pijpfitter voor de olieverwerkende en chemische industrie te volgen. Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op een onzer binnenlandse montagewerken. Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reisgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding. Gunstige wïnstaandeelregeling. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 3 juli a_s. tussen 7-8 uur n m hy het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis- en venuimkosten by sollicitatie worden vergoed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1