stations aan een 116 jaar oude spoorlijn HVO maakt begin bouw van enorme fabriekshal (astella KAPSTER of AANK. KAPSTER J Een molen en een laantje gaven moeilijkheden Hw' i 1 WF-vierkamp klaverjassen Fraaie stations nodig automobilisten naar trein te lokken om de Derde ronde van Jeugd- wielerwedstrijden Schiedams spoorweg-historie vgSSÉ?\W"*ci 19031 1 BïmMa luim jElIewoutsdijk verkocht voor f 219.000 Geniale vondst Afscheid Jeugd- verkeersbrigade Deze handige afwasbak voor slechts io ct bij 3 reuzenpakken of 6 standaardpakken jjjlinfi Ijïfr Tl) o PARELS „Carina" werd verkocht Viersteden-cup tennisleraren BOUWEN NA SLOOP - NET ALS GEMEENTE iirchheri ir. K. v.tl. Gaast: Tweede station Op Buys Ballotsingel SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS KAPSALON'LIL! AN' DONDERDAG 4 JULI 1963 (Advertentie IM.) SCHIEDAM, donderdag. „Schiedam, het nieuwe station aan de oude lyn is de veelzeggende titel van de tentoonstelling, die in het Schiedamse Museum is ingericht ter gelegenheid van de epening van het nieuwe station Schiedam. In deze expositie wordt een vry summier overzicht gegeven van de historie van Nederlands oudste spoorlyn, van Amsterdam naar Rotterdam. Van deze lyn vormt het stukje op Schie dams grondgebied maar een klein deel, doch de geschiedenis ervan is veelbewogen geweest, vooral in het begin. Op 8 augustus 1837 werd te Amsterdam opgericht dc iïotïandsche IJzeren. Spoor wegmaatschappij, die meteen een concessie kreeg voor dc aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem. Deze kon op 20 september 1839 feestelijk in gebruik genomen worden, in 1842 werd de lijn doorgetrokken naar Leiden, in 1845 naar 's Gravenhage en op 31 mei 1847 had de feestelijke opening plaats van het laatste stuk naar Rot terdam. Ook Schiedam werd daarbij betrokken, hoewel het station toen nog niet geheel gereed was. Evenmin als het slation Rotterdam overigens. (Advertentie l.AI.) 2SJOUTO3Ï gepolst!. V, MN de enige .8 koelkast M fnet H 124-punten? M (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Bij execu lie Is vanmorgen het schip „Ellewouls- dijk" <447.88 ion) verkocht. De koopsom bedroeg 219,000.—. Het schip bezit thans twee nieuwe eigenaars: de scheepvaart maatschappij Peter S.V. uit Rotterdam en de N,V. Sleepvaartmaatschappü Steven. Het schip werd op aanvraag van de rf.V. Eerste Ned. Scheepsverband My. ver kocht. Er rustte een schuldenlast op van 164.U00.—Dc inzet bij de verkoop bij opbod met afslag was 150.000.De „Ellewoutsdijk" w .3 eigendom van dc re derij Sollevelt en Van der Meer, Het schip ligt op het ogenblik in Slikkerveer. SCHIEDAM, donderdag. De klaver- jas-afdeliiJg van de vereniging Wilton Fijenoord heeft een vierkamp gehou den, waaraan deelnamen dc afdelingen handbal, hengelsport, voetbal en de or ganiserende afdeling, allen van de ver eniging Wilton Fjjenoord. De wedstrij den zijn in vier weken verspeeld tn het clubgebouw van dc afdeling klaverjas, dc kantine aan de Weslkousdijk lu Rot terdam. Op de laatste avond heeft de heer C. J. Kiekens, voorzitter van de afdeling klaverjas, alle medewerkers en in het bijzonder de wedstrijdleider de heer J. v. d. Poel voor de prima organisatie be dankt Directeur ir. B. Wilton reikte daarna de wisselbeker uit en wel aan de afde ling hengelsport. Deze vierkamp is voor de -eerste maal verspeeld. Het volgend janr hoopt de afdeling klaverjas op de deelname van nog meer afdelingen van de vereniging Wilton Fijenöord. De vier deelnemende afdelingen kre> gen tevens uit handen van dc heer Wil ton een mooi herinneringsvaantje aan geboden. De totale uitslag was: afd. hengelsport 113.448 punten; afd. klaverjas 111.244 punten; afd. voetbal 108.982 punten; afd. bandbal 105.591 punten. binnen het rayon van de molen la gen, stelde het polderbestuur voor de toestemming tot het stichten van een station op de hoge baan, zulke overdre ven eisen, dat het bestuur van de H.IJ.S.M. besloot andere wegen te be wandelen. Aannemer J. B. Maxwill uit 's-Gra- venhage kreeg toen de opdracht een on aanzienlijk laag en zeer langgerekt sta tionsgebouw van 41.80 meter lengte neer te zetten. Dit „verdiepte" station had zo wel aan voor- als perronszijde een over dekte galerij, die een zeer landelijke in druk maakte. APOTHEKEN Apotheek Gouka m Co., Groenelaan 127. Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedaro en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude UJn". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Vijf mijl voor middernacht". Monopole, 2 en 8 uur: „Jacht op ont voerde vrouwen". DIVERSEN Irene, 8 uur: Zonnebloem. Dansavond. Tivoll, 8 uur: Schied. Gymnasiastenbond. Lezing en dansen. met zijn keibestrating en zijn bloem perken had maar weinig van een stede lijk karakter". Mooi c niet. dit stationscomplo: heeft het bijna 75 jaar uitgehouden, de uiter ste limiet die door de N.S. wordt gesteld aan de levensduur van gebouwen en complexen. De velighoid én van het trein- èn van het wegverkeer eisten an dere voorzieningen: de niet-gelijkvloersc kruising. De tot 1959 bestaande toestand bij de overweg in de O ver sch i esestraat was onhoudbaar. Zo werd besloten tot de grote SpoorWegwerken Schiedam, die deze week eindelijk zijn voltooid. Schiedam mag zich eeuwig gelukkig prjjzen ln die t(jd de beschikking te heb ben gehad over een stedebcmwkundlge als wjjlen de heer Horvalb. Hij Immers had het geniale Idee om de oude en te verlaten spoorbaan (goedkoop) te be nutten voor dc aanleg van een drin gend noodzakelijke snelle verbindings weg met Rotterdam. Dit dit plan is ook voortgekomen het ontwerp van het Sta tionsplein. dat nu op het punt staat ver wezenlijkt te worden. SCHIEDAM, donderdag Negentig Jeugdverkeersbrigadfcrs hebben gister middag In Musis Sacrum afscheid geno men, nu zij de school gaan verlaten. Hoofdagent P. de Heer. die de leiding heeft van deze JeugdverkeersbrJgade had voor zijn jongens en meisjes een mooie Ï75 meter verder aan de Övcrschiesewcg middag „versierd", waarbij films werden Lag. Hoewel dit een hoge, zogenaamde vertoond en snoepgoed uitgedeeld, .balie-molen" was, en er reeds gebou- 4V*nt er waren wel enkele moeilijk heden geweest bfj de bouw van het eer ste station in Schiedam, dat precies lag op de plaats waar nu het nieuwe en der de station is gesitueerd, toen een flink eind „bulten de slad" gelegen en slechts te bereiken na een Wandeling door be- boomde laantjes. Windrecht Niet iedereen was gesteld op die dwa ze moderniteiten van een IJzeren Spoorweg. Zo het polderbestuur van Óud-Mathenesse, dat zich beriep op het .„windrecht" voor een watermolen die KONINKLIJKE (met Cas Profiteer meteen vai aanbieding. (met Castell a-kopjes) Profiteer meteen van deze tijdelijke aanbieding. N.V.NMMECEW Lastig laantje Er waren overigens M*el meer particu liere grondbezitters, die overdreven ho ge geldsommen cisten voor hun grond, die nodig was voor de aanleg van. de spoorlijn. In de geschiedenis van de Spoorwegen Is beroemd geworden de historie met „het laantje van Van der Gaag" in Delft. Deze heer Van der Gaag had geweigerd zijn grond te verkopen aan de IIJJ.SJM., doch toen onteigening dreigde zijn laantje verkocht aan drie Haagse grond-speculanten. De H.IJ.S.M. liet zich niet intimideren en legde de spoorlijn met een bocht om hei laantje heen. Doch de trein heeft maar een paar dagen over deze bocht gereden. Want Vier dagen na de ingebruikneming van de lijn boden de heren de grond van het laantje geheel vrij aan de H.IJ.S.M. ter gebruik aan. In één nacht is toen dc lyn met een hulpspoortje verlegd en was de bocht afgesneden. Kruanbrug Maar om bij Schiedam terug te komen. Gelijktijdig met hei eerste station heeft aannemer J. B. Maxwill ook de naastge legen brug over de Schie vervaardigd. Hier werd in het voorjaar 1815 mee be gonnen en de eerste steen voor een land- hoofd is zelfs nog gelegd door koning Willem II tijdens een bezoek aan Schie dam. De koning toonde veel belangstel ling voor de constructie van de brug, die volgens een nieuw uitgedacht, zeer ver eenvoudigd systeem werkt. Het was namelijk een z.g. „kraan- brupg". waarbij het uit twee driehoeken beslaande brugdek met de rails, door middel van een kraan kon worden op getrokken. Ook de brug over de Delts- iiavense Sc hie werkte volgens dit sys teem, dat echter niet erg heeft voldaan, zodat men in 1888, toen een tweede brug moest worden gebouwd, weer terug is gegaan naar het beproefde type van een draaibrug. Deze is eerst in 1959 vervan gen door het nu bestaande vaste viaduct. Ook met het eerste stationsgebouw was het hommeles. Door de voor Schiedam beruchte slechte ondergrond, begon het gebouw al ras te verzakken en in 1855 kon herstel niet langer uitblijven. Het station werd toen omhoog gebracht, ter wijl ook het verzonken spoor met draai schijf door een spoorwisseling met wis sels is vervangen. Dat was beter wegens ondergrond; In 138Ö werd besloten tot de aanleg van een spoorlijn naar Hoek van Hol land, die dan bij Schiedam aansluiting zou krijgen op de lijn 's-Gravenhage Rotterdam. De uitvoering liet op z«cn wachten, omdat rekening moest worden gehouden met de verlegging van de Maasmond en tot verbetering, van ae Nieuwe Waterweg van Rotterdam naar zee. De aansluieing met Maassluis had m 18S1 plaats en met Hoek. van Holland m Hoofdinspecteur H, Willems van Beve- ren. chef van de verkeersdienst, heeft de kinderen een oorkonde uitgereikt en hen namens de politie en de vereniging voor veilig verkeer hartelijk bedankt voor het feit dat zij dit werk hebben willen doen, maar vooral ook voor de wijze waarop ze het hebben gedaan. Want dit korps „Klaar over" voldoet in een grote behoefte. Voor al in de B.K.-laan en de Burg. van Haa- renlaan bij de Parkweg is deze jeugdbulp aan de schooljeugd belangrijk, Politie-controle op motorvoertuigen SCHIEDAM, donderdag De Schie damse politie heeft gistermorgen een z.g. technische controle gehouden in de Burg. Knappertlaan. De controleurs bleken een fijne neus te hebben, want van de dertien aangehouden automobilisten kregen er tien* een proces-verbaal. Vier waren in overtreding met het rijtijdenbesluit, vijf hadden eèn lekke uitlaat en van een functioneerde de stoplichten onvoldoende. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Voor 26.000.Is vanmorgen het binnenvaart schip „Carina" bij executie verkocht. De nieuwe eigenaar ls de Amsterdamse schip per W. Sloots. Het schip ligt momenteel in de Maas haven. Het werd verkocht op verzoek van de N.V. dc Twentsche Bank. Er rustte een schuldenlast op van 52.090,-—, Het werd verkocht bij opbod met afslag. De inzet was 23.000.—. SCHIEDAM, donderdag. Op tennis park Spieringshoek wordt zondag a.5. de jaarlijkse wedstrijd voor tennisleraren om de Viersteden-cup gespeeld, Wi aan spelers uit geheel Nederland deel nemen. Deze wedstrijden worden, jaar lijks in een andere stad in Nederland gehouden. Op Spïeringshoek komen uit Rotterdam tegen Utrecht en Den Haag tegen Rest van Nederland, Verwacht wordt dat Den Haag met o.a. Th. Dekkers M. Buytelaar (meer voudig kampioen van Nederland.) en Rotterdam met o.a. de gebr. K. en J. van der Torre zich vrij gemakkelijk in de finale zullen spelen, Rotterdam is cuphouder en moet zondag 14 juli tegen Den Haag in het veld komen. De viersteden wedstrijden zijn enkele jaren geleden ontstaan toen de heer Remmerswaal een fraaie beker beschik baar stelde met het doel vooral jongere tennisleraren meer tot het wedstrijdspel te brengen. De opzet is vrij goed ge lukt In alle vier ploegen komen ge routineerde wedstrijdspelers, jongere en kandidaatleden uit. De wedstrijden beginnen 's morgens om 10.30 uur en duren tot vijf uur. Schiedammers krijgen gelegenhheid het sterkste tennis van Nederland in eigen stad te gaan zien. De toegang is gratis. Doch toen had Schiedam al een nieuw station het tweede, Na veertig jaar was eindelijk het geschil met het polderbe stuur van Oud-Mathenesse hygelegd en bet „windrecht" voor de molen werd prijsgegeven. De In N.S.-kringen be roemd geworden architect D- A. N. Mar- eadant van de HX1.S3H schepper van vele stations, ontwierp ook voor bchie- dam een nieuw gebouw. Dit kwam op 1 juni IS8S in gebruik. Het heeft stand ge houden tot 1959 en tot dinsdag jl was een klein deel ervan nog m gebrullc. Mo gelijk dat het b(j de opening een fraai, modern gebouw werd genoemd, later zijn de meningen veranderd- Burg. Peek heeft er over gezegd: „Wie een tiental jaren geleden in Schie dam uit de trein stapte, kwam eigenlijk direct terecht in de I9e eeuwse sfeer van het jeneverstadje. Het station geleek meer een verbouwde villa, dan een functioneel gebouw. Het Stationsplein SCHIEDAM, donderdag. Het is de tragiek van de Spoorwegen, dat zy als enig openbaar middel van vervoer moe ien zorger voor grote, fraaie en dus zeer dure gebouwen. Functioneel hoeft dat niet. Een station is eigenlijk niet: meer dan een halte, waar men een kaartje kan kopen, waar de goederen behandeld kunnen worden en waar men eventueel kan schuilen tegen de regen. Als er dan nog koffie verkocht wordt (de N.S. ryden eigenlijk op koffie!) Is de kous eigenlijk af. Maar helaas, deze ststlons zyn tot het luxe-visitekaartje geworden van de Spoorwegen en zjj heb ben de functie gekregen vervoer te wer ven. Vandaar dit mooie stationsgebouw. Zn beeft N.S.-arcbUect ir. K. van der Gaast. schepper van Schiedams nieuwe station, verklaard. Een station moet oen centrum van het verkeer zijn. Niet alleen voor het trein verkeer. maar ook voor bussen, taxi's en personenauto's, zelfs voor fietsers en voetgangers. Al deze mensen moeten naar het station getrokken worden. Vroeger was het een kwestie om' de „drempelvrees" bij de passagiers te over winnen. Zij moesten een illusie van het station overhouden. Vandaar de pompeu ze stijl van de oude stations, die aan een schouwburg doen denken, met de wachtkamers in vaak overdreven luxu- euse uitvoering. Het betere publiek moest het idee bijgebracht worden dat reizen per trein bij de „stand" hoorde. „Oude sok" Nu Uggen de kaarten anders. De N.S. moet nu ccn opgewekte competitie voe ren mei de andere vervoersmiddelen. DaarbU wordt, zoals ook blükt uit de door de N.S. toegepaste reclame, vooral gemikt op de automobilist. Hem wordt gesuggereerd dat zijn buren hem een „oude sok" vinden omdat hy „aren lang met zijn auto in het spitsuur blijft rijden met een gangetje van 20 km". De automobilist moet „spoorweg-tninded" worden gemaakt, maar 'd dat streven passen geen oude stoffige gebouwen. En ook moet er d3n gezorgd worden voor voldoende parkeerruimte In de onmid dellijke omgeving V3n het station. Zo verklaarde Ir. Van der Gaast. Daar komt nog iets bij. Door de N.S. kunnen de stationsgebouwen eerst na 50 a 75 jaar worden afgeschreven, omdat ze zo duur zijn. Doch in die tijd moeten zij hun wervende kracht behouden. De spoorwegarehitect moet daareun in de toekomst kunnen lezen, tot eSe avant- garde onder de architecten behoren, doch moet er ook voor waken ntet mee te drijven op de modieuze vormeïl, die snel verouderen. OOST«VBU OUÖR TO&VTANCu ooyrucvsw j uicuw* to**tapo. *-«. Het afbreken van gebouwen om plaats ie .maken voor een efficiëntere nieuw bouw ontlokte burgemeester mr. J. Heus- dens ,de veronderstelling, dat de sane- rlnpjwoede van het Vlaardingse gemeen tebestuur kennelijk was overgeslagen naar HVO. De burgemeester, die HVO tui'één van de oudste grote bedrijven in Vlaardingen rekende zei, dat het juist aan dit bedrijf was te danken, dat Vlaar- Burgerlijke Stand GEBOREN: Johannes B. C., z. van J. C. Derez en E. Bouthoorn; Franciseus J. L., z. van F. M. Schoof en W. F. Janse. OVERLEDEN.' M, van der Knaap. 49 jaar. echt5. van A. Manneken; G.iJ. A. de Bruyn. 63 jaar; J. van Strijon, 63 jaar, echtg. van C. Bleeker. SCHIEDAM, donderdag. De regen heeft ditmaal geen invloed kunnen uit oefenen op dc wielerwedstrijden van de rennersclub „Schiedam" in het kader van Jeugd Jolijt, maar toch konden de wedstrijden dinsdagavond niet direct ge houden worden op het parcours Buys Ballotsingel in Schiedam. De start van de jeugdige renners moest namelijk worden uitgesteld omdat de scholieren uit de omgeving terugkwamen van een schoolreisje, daarna bleek dat de ge luidsinstallatie voor dc wlelerwedstry, den nog niet in orde was, zodat, bet acht uur werd voordat de jongeren de strijd op de pedalen konden aanvangen. Ook ditmaal hebben de jonge wiel renners heel hard gereden. In het begin vormden zich kopgroepen, maar al spoe dig werden de pelotons los gereden, zo dat de renners in een verspreide groep achter de koploper reden. Bij de jon geren bicken Van Dun en de zoon van Man us Brinkman weer de sterksten, hoewel de kleine Jan Brinkman ook nu weer in Van Dun zijn meerdere moest erkennen. De strijd bij de grote jongens was heel fel. Van Krugten, tweemaal winnaar, werd nu naar de vierde plaats verwezen. De animo voor deze derde wieier- strijd 'was heel groot, bij de jongens tot veertien jaar waren 16 deelnemers, bij de oudere jongens 29 inschrijvers. Ook de belangstelling was -zeer groot. Hierdoor gestimuleerd heeft de renners club ..Schiedam" besloten volgende week dinsdag in de Abbenbroeksestraat. Geer- vlietsestraat. Ha ven dijk. de slotwedstrij den van dc wielerwedstrijden 1963 te houden. Op woensdagavond 10 juli' echter zul len sprintwedstrijden op de Caland- straat worden gehouden. Gereden wordt In series, totdat de snclstcn bekend zijn. in de finales; ook dan zijn er prijzen te winnen. VLAARDINGEN, donderdag". Door het slaan van de eerste paal heeft mevrouw C. Baaima-Benjert gistermiddag een begin gemaakt met de bouw van de grootste fabriekshal op het terrein van het Haven bedrijf Vlaardingen-Oost. Die nieuwe fabriekshal, die als constructie werkplaats zal worden gebruikt, wordt gebouwd op een plaats waar tot voor kort nog enige oude gebouwen stonden, die voor de nieuw bouw moesten worden afgebroken, 1 dingen zich een plaats onder de eerste Idrie Nederlandse havensteden heeft ver worven. Bovendien Is door de overslag plaats aan de Vulcaanhaven Vlaardingen tot de tweede Rijnhaven, direct na Rot terdam. van Nederland geworden. Hü sprak de hoop uit, dat nu vele havenbe drijven hun blik steeds meer naar hei Westen, zeewaarts richten, HVO toch de blik op Vlaardingen. gericht zou houden. Ook directeur F. Baaima zag de parallel met de Vlaardingse stadssa- nerlng. „Ook wü gaan over tot af braak van wat niet meer aan de eisen des tijds voldoet." Nadat ongeveer twee jaar geleden de fondsen voor de bouw waren, aange vraagd en. de beschikkingstelling uit beef, was er wel eens aan de realisering van de nieuwbouw getwijfeld. Direct na het afkomen van de vergunning is men aan de afbraak begonnen, zodat men. nu nog ongeveer een jaar nodig denkt te hebben voor de nieuwe hal medio '64 in gebruik zal kunnen worden genomen. De heer H. H. baron Tnyssen-Borne- nisza, de Zwitserse voorzitter van de Raad van Commissarissen juichte de uit breiding eveneens toe. De bouw van de hal zou, nu na de oorlog de scheepsbouw en reparatie evenals de constructiewerk- zaamheden een grote vlucht hebben ge nomen, een efficiëntere arbeid mogelijk maken. „Dit bedrijf met zijn vele proble men zal de gemeente Vlaardingen. even na aan het hart liggen als mij", besloot de voorzitter van de Raad van Com missarissen. De heer J. van Wasbeek, die namens de ondernemingsraad sprak, zei, dat 'twas toe te juichen, maar ook noodzakelijk was dat er in ons land bij de ondernemingen nog investeringsbereidheid bestaat. „Wij De voorzitter van Jeugd Jolijt, J. D. Schewe. heeft dinsdagavond de prijzen uitgereikt van de derde wielerwedstrijd. De winnaars van de eerste twee wed strijden en van volgende week ontvan gen hun prijzen in Schiedam-Zuid en in het Industriegebied. De uitslagen zijn: 1 F. van Dun, tien ronden in tien minuten en op 200 meter; 2 Jantje Brinkman; 3 T. van der Leyst; 4 H. van Huet: 5 J. van der Raay; 6 F, Rosing; 7 J. Lelieveld; 8 P. Rozen. Jon gens boven 14 jaar: 1 W. Bredijk. 20 ronden in 19 minuten; 2 F. Valk; 3 T. Grotenboer; 4 F. van Krugten; 5 F. Go- sens: 6 L. van Troost; 7 J.' de Jongste; 8 W. Lieven; 9 W. van der Veerdonk. 4 de sombere geluiden de economische ba rometer volgens de deskundigen niet op slecht weer staat. Indien er onverhoopt ongunstiger tijden zouden aanbreken, dan zullen wij door gezamenlijke inspanning v trachten ons bedrijf te handhaven." Trapsgewijs De nieuwe hal, die aansluitend aan reeds bestaande hallen zal worden ge bouwd zodat de oostgevel een gebeel wordt, zal een. lengte krijgen van tachtig meter en een breedte van veertig. De dakhoogte loopt trapsgewijs op van tien, tot veertien en 21 meter. In het .hoogste gedeelte van. de hal ko- vj men kraanbanen van tien en zeventien, meter hoogte, waarop resp. zes tientons- kranen en een veertigtonskraan zalTopen, De hoge hal zal gebruikt worden voor de vervaardiging van. geheel gelaste staal constructies, zoals pontons, bruggen en sluisdeuren, terwijl de lage hal voor het normale construcüewerk zal worden ge bruikt, De middenhal, die op de plaats komt van de nu afgebroken f abri eks- ruimte, wordt voorbewerkingshal. Deze bestemming houdt nauw verband met de. overgang van klinken naar lassen. Het klinken kan normaal in de open lucht plaats vinden, terwijl dit bij het lassen, in verband met de hogere eisen, afhanke lijk is van de weersomstandigheden. "N Eigen bedrijf De staalconstructies, die voor de nieuw- bouw nodig zijn, worden In eigen bedr|jf, in de twee jaar geleden gestichte doch- te ronde mem ing in het Friese Bergum, j ervaardigd. De bekleding van de staal- i constructie zal geheel uit doorzichtige plastic golfplaten bestaan. De plannen voor deze vorm van de j nieuwe hal zijn in eerste instantie ont- worpen door de technische dienst van 5 het bedrijf. De afwerking hiervan wasSj in handen van. het architecten- en. con-?;) structiebureau K. C. van Waalwijk eh?) ir. E. A. van Oosterom ci. uit Vlaardin- j gen. De uitvoering van de nieuwbouw, J die alleen wat betreft de hal ongeveer 1 1,8 miljoen, zal gaan kosten, is in handen?") van L. de Koning BetonmaatschappiJ j mogen ons gelukkig prijzen, dat ondanks Bato uit Den Haag. iiiiiiii!! tl kijkt... P vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 S&pedam, tel 6 86 11 Geen* filialen Fotografie Koirnm» vergelen7 De auto- maai staat voor u klaar AJJe soorten films Foto K.. vac Vuuren, Hoogstraat Te koop Eerst bij Coja kijken. "Was machines v.a. ƒ90.— 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 633 41. vraagt voor direkt Aanmelden vóór 17.45 uur. Broersveld 72 - Tel. 61031

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1