Stand bouwnijverheid bijzonder bevredigend verwal jen 'Afscheid' van twee HBS-leraren KOERIERSTERS ARBEIDSMARKT GEEFT VRIJ STABIEL BEELD Koppel-goud LTS-ers willen verder leren Gevaren van jonge liefde V redes-strijd met Indianen Vijf trouwe Sullivans Vijftigjaar getrouwd Veredelde western, door Ford vakkundig gemaakt NVV kreeg afd. ANLO „ARGUS" „ARGUS" ARGUS" Maandrapport ©AU; f8.50 Cursus sclieeps- metaal bewerken aan RK-LTS Dienstregeling N.S. W ilton vraagt opnieuw om Spanjaarden ARTSEN OP ZONDAG NU WEER DIRECT BEHANGEN Fhoogstr.184-186 schiedanntj A. BERG EN DR. P. VERMEY Monopoie vertoont Burgerlijke stand Passage vertoont: KERKDIENSTEN Hun loopbaan liep merkwaardig parallel Gecomb. leiding bij Coöperaties DES en V oorlooper SCHIEDAM wordt vergeten Geeft uw gezicht meer charme mei een „ARGUS" bril H ZATERDAG 6 JULI 1963 (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN, zaterdag De ontwikkeling op de arbeidsmarkt in bet gewest Nieuwe "Waterweg Noord is in de afgelopen maand vrij stabiel gebleken. Dit is in overeenstemming met het beeld, dat de landelijke en provinciale cijfers te zien geven. De geregistreerde ar beidsreserve bleef nagenoeg constant en bedraagt nu 102 (4- 1) ofwel in procenten van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking in dit gebied uitgedrukt 0.3 Het a'ntal openstaande vragen naar werkkrachten blijft toenemen. Dit laatste ■wordt echter in sterke mate veroorzaakt door de stijging van het aantal aanvragen om jongelui, die dit cursusjaar de school verlaten. In vergelijking met de overeenkomsti ge periode van het vorig jaar beweegt de arbeidsreserve zich. op een hoger ni veau, De Stijging van het aantal aanvra gen bleef dit jaar echter niet onbelang rijk achter by die in juni *62. Dit vindt echter in hoofdzaak zijn oorzaak in het feit, dat Wllton-Fljenoord in juni van het vorig jaar een grote aanvraag liet note ren voor Spaanse arbeidskrachten, waar aan evenwel in de loop van het jaar voor een belangrijk gedeelte kon worden voldaan. De werkgelegenheid in de metaalsec- lor blijft zich op een hoog niveau be wegen Vooral de scheepswerven, die op het ogenblik goed zijn voorzien van re paratie-opdrachten, vragen om veel ar beiders. VLAARDINGEN, zaterdag "Voor al door de overspanning van de ar beidsmarkt in de scheepsbouwsector maken de uitleenbedrijven een gou den tijd door. Het aantal jjzerwerkers, lassers enz. dat door deze uitleen bedrijven wordt aangetrokken neemt steeds toe Hoewel vaak de onzekere toekomst voor de arbeiders als een nadelig punt wordt beschouwd, wordt deze pil door een hogere geldelijke waardering verguld. Deze hogere lonen en de daarbij .komende winst van de koppelbazen geven een kostenverhoging, die in economisch opzicht geen enkel nut hebben. Bovendien neemt op deze wij ze de financiële verhouding tussen de „eigen" werknemers en de „geleende" steeds scherpere vormen aan. (Advertentie i.M.J naar de voor DAGELIJKS van 1 juli tot half sept. AFVAART 9 uur WILLEMSPLEIN Folder op aanvraag (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN, zaterdag. Met in gang van het nieuwe cursusjaar zal het lesrooster van de RJK. Lagere Technische School te Schiedam worden uitgebreid niet een opleiding voor scheepsmetaalhc- werker. De opleiding wordt nog op geen enkele andere LTS in Rotterdam, Schie dam of Vlaardlngen gegeven. Deze opleiding zou een verlichting kun nen brengen op de overspanning van de arbeidsmarkt in de scheepsbouwsector. Vooral van deze zijde wordt vaak de klacht gehoord, dat er weinig jongeren zich tot dit vak voelen aangetrokken. VLAARDINGEN", zaterdag De Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas verzoekt belanghebben den in haar district eventueel bij hen be staande verlangens of bezwaren ten aan zien van de lopende dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen vóór 18 juli 1963 ter kennis te brengen van haar se cretariaat, postbus 37, te Vlaardingen, Het ligt in de bedoeling de binnenge komen reacties voor te leggen aan de Spoorwegraad in verband met de behan deling van de volgende dienstregeling, die ultimo mei 1964 zal ingaan. APOTHEKEN Apotheek Gouka en Co.. Groenelaah 127. Stedeiyk Museum, dag 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De man die Liberty Vallance doodde". Monopoie, 2, 7 en 9.15 uur: „De vyf Sul- livans". DIVERSEN Sted. Museum, 8.15 uur: Opening ten toonstelling. Dr. Zamenhofstraat, 7 uur: Jeugd Jo lijt. Autoped-wedstrijd. Irene, 7.30 uur: Goeman Borgesiusschool. Ouderavond. Irene, 7.45 uur: Dr. de Visserschool. Ou deravond. Beatrix, g uur: Reisver. Schiezicht. Dans avond. Tivoll, 7.30 uur: Rocking Silver Strings. Dansavond. Bevredigend De bouwnijverheid geeft een bijzonder bevredigend resultaat te zien. Uit de in juni door bet GAB gehouden bouwtcl- Img blijkt dat in deze sector nagenoeg geen arbeidsreserve bestaat, terwijl de markt niet wordt overspannen door de vraag naar bouwvakarbeiders Dit in te genstelling tot het vorig jaar, toen de tekorten ruim dubbel zo groot waren als in juni van dit jaar. Het huidige tekort bedraagt ongeveer 3 van de totale per soneelsbezetting Het aantal arbeiders, dat in de bouwnijverheid werkt, steeg in vergelijking tot april '63, toen de vorige telling werd gehouden, met 1362 tot 5537. Van dit aantal zijn 3584 bouwvakarbei ders, dat is 478 meer dan in apriL Deze vermeerdering vindt haar oorzaak in het grotere aantal pendelaars en in de standigheld, dat de hier werkende bouw ondernemingen vaak hun eigen kern meebrengen. Dit gunstige boeld vindt 2ijn afspiege ling in de woningbouw, waar een stijging van het aantal arbeidskrachten van 219 het totaal op 1621 bracht. Ook het aantal in uitvoering zijnde woningen onderging sinds april '63 enige uitbreiding 60), zij het dat dit met voor alle categorieën geldt (woningwetwoningen 1076 259j, premiewoningen 1091 <-f 50) en onge subsidieerde woningen 1009 260). Vlaardingen De voor de verschillende gemeenten gedetailleerde cijfers geven voor Vlaar dingen eenzelfde tandenz als het alge mene beeld. De mannelijke arbeidsreser ve liep zelfs iets terug 5), terwijl de vraag naar mannelijke werkkrachten steeg (781). De vrouwelijke arbeidsreserve liet een kleine stijging zien: van 5 tot 13, even als de vraag naar vrouwelijk personeel. Toch is zowel wat mannen als vrouwen betreft de aanvrage betrekkelijk gedaald ten opzichte van. juni '62, Schiedam In Schiedam steeg de mannelijke ar beidsreserve enigszins <-f- 7). terwijl het aantal vrouwen, dat werkloos is, daalde Voor beide categorieën nam de aanvraag sterk toe (1648 voor mannen en 366 voor vrouwen). Wat de aanvraag voor manne lijke arbeidskrachten betreft, is dit aan tal toch geringer dan in dezelfde maand van het vorig jaar, maar dit houdt ver band met de vraag naar Spaanse arbei ders van Wilton-Fijenoord. Maassluis Hetzelfde beeld als de algemene cij fers geeft ook het rayon Maassluis van het GAB (Maassluis, Maasland, Rozen burg en Hoek van Holland) De manne lijke arbeidsreserve verminderde met 50 (van 17 tot 8), terwijl de aanvraag iets toenam. Ook hier is door de vorig, jaar ingediende aanvrage om buitenlan ders dit cijfer lager (—800) dan verleden jaar. De toename van de vraag naar per soneel is ook hier weer veroorzaakt door de vraag naar de jeugdigen, die de school verlaten Een toenemende zuigkracht van de nieuwe bedrijven op Rozenburg is echter goed merkbaar. (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN, zaterdag Uit de be. nlddellngsgesprekken, die het Geweste lijk Arbeidsbureau in de afgelopen drie weken heeft gehad met le leerlingen van de hoogste klassen van de LTS In Vlaar dlngen en de openbare en christelijke LTS in Schiedam is gebleken, dat een groot gedeelte van de jongens, die dit jaar van school komen hun kennis willen uitbrei den aan een UTS. Van de 529 jongens, met wie het GAB op de bijeenkomsten op de scholen, die werden bijgewoond door de klasseleraar en het leerhngenstelsel, contact had, wa ren ongeveer 150 jongens van plan zich op te geven voor het toelatingsexamen voor de UTS. Deze neiging tot doorstu deren, die ook vorig jaar aanwezig was, zal waarschijnlijk een overbelasting te weeg brengen op de twee scfcolen voor Uitgebreid Technisch Onderwijs, die Rot terdam slechts rijk is. Ook was het opvallend, dat een betrek kelijk groot gedeelte van de jongens, on danks technische opleiding, hun toekom stige werkkring niet in specifiek tech nische sfeer willen zoeken. (Van een onzer verslaggeefster») VLAARDINGEN, zaterdag. De scheepswerf Wilton-Fijenoord In Schie dam heeft opnieuw een aanvrage voor een paar honderd buitenlandse werkkrachten in zee gestuurd, aldus deelde de direc teur van het GAB Nieuwe Waterweg Noord, de heer J. Hoogcarspel gisteren mede. De werf wil zich hierby vooral be palen tot Spanjaarden. Ook op Rozenburg is de vraag naar buitenlandse arbeiders weer aan de orde. Hier betreft het Ieren, Turken -Spanjaar den en Italianen. Deze laatste nationali teit is echter in sterke mate in de minder- heid. Het aantal vreemdelingen, dat in het gewest Nieuwe Waterweg Noord te werk is gesteld, bedraagt ongeveer 1800. De huisvesting van deze buitenlanders brengt echter wel wat problemen met zich mede, niet alleen omdat er voor bun aankomst een oplossing moet zijn. Ook de overwe gingen deze werknemers in contractpen sions, dan wel in gezinnen onder te bren gen. werpen discussies op. Het gezinsver band bespoedigt de aeclamatisermg, ter wijl contra ctpensions het voordeel hebben van efficiënter maatregelen ten aanzien van de maaltijden en leefgewoonten. Een nadeel van contra ctpensions is echter, dat zich hier vaak enclaves vormen, waar door men met alleen moeilijker de Neder landse levenssfeer zal begrijpen, maar ook een vruchtbare grond schept voor onrust of heimwee. IN MONOPOLE: V OOR wie het In deze aan voorlich ting zo rijke tijd nog steeds niet weet, wordt het bevruchting»- en ge boorteproces nog eens van a tot z ver toond In JONGE LIEFDE... GROTE GEVAREN. Een door sombere ervaringen grijs ge worden arts heft weer bezwerend de vinger tegen ouders, die verzuimen hun kinderen tijdig sexueel voor te lichten en zestien- tot zeventienjarige meisjes (.de film is „toegang boven achttien jaar") ondervinden wat er op die drie stippeltjes lussen jonge liefde en grote gevaren allemaal kan gebeuren. Abortie- plegen is aan de orde van de dag en om het af te ronden verschijnt ook de ongehuwde moeder. (MONOPOLE, maan dag t.m. woensdag). In Monopok DE eeuwige vete tussen stoere ranch- bewoners en Indianen in het verre Wilde Westen enkele tientallen jaren geleden, een immer bloederige strijd, waarin het gaat oog om oog, tand om tand, hebben aJ vele filmproducers ge ïnspireerd. Om dit onderwerp draait hel ook in DE BLANKE SQUAW (The white squaw), een film waarvan er der tien in een dozijn gaan. Deze beer gaat het dan niet om het uitroeten van het Indiaanse ras, maar om befc bereiken van de vrede. Onder de blanken bevindt zich echter één oproerkraaier, die het niet met deze zienswijze eens is. Daarom, kan men van woeste gevechten genieten (wilde ach tervolgingen op de prairies, vuist- en schietgevechten om één meisje), alvo rens na een laatste strijd in het bran dende Indianenkamp bij het verkoolde lichaam van de oproerkraaier de vrede wordt getekend en een huwelijk tussen een halfbloed Indiaanse en een blanke in hel verschiet ligt. (MONOPOLE, mati nees). SCHIEDAM, zaterdag in spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende art sen te raadplegen: W. H. F Meijer. Swam- mcrdamsmgel 43. tel. C9696: F. Jungenus, Jacob Catslaan 8, tel. 67355 en P. J. W. Beu kers. Burg Knappertlaan 76, tel. S0OO4. Geopend Is apotheek A. Goufca, Hoogstraat 29, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. (Advertentie 1M.) DE ware geschiedenis van een, Ame rikaanse familie, die tijdens de oor log een golf van ontroering door bet land deed gaan. De Sullivans vormden voor de oorlog een gewone, zij het ty pisch Amerikaanse familie. Het gezin hextond uit vader, moeder, dochter en vijf zoons, die als alle andere kinderen gewoon opgroeiden, vechtend, spetend, lerend, struikelend dus en weer op staand, maar onder alle omstandigheden steeds tronw aan elkaar. Er deden zich wel eens moeilijkheden voor, bijv. tus sen vader en zijn langzamerhand tot mannen uitgroeiende zoons, maar steeds ontdekte men weer, dat men bij eikaar boorde. Zelfs bet feit, dat de jongste het meis je van zijn dromen ontmoette en met haar trouwde was met in staat de band te verbreken. Het jonge vrouwtje werd in de familie opgenomen, evenals de spruit, die Pa Sullivan tot opa maakte. Pearl Harbour verstoorde de rust m Amerika en ook m het gezin Sullivan. De broers kwamen bij elkaar en be- sloten dienst te nemen bij de marine. De jongste moest echter bij zijn vrouw en kind en Oma en Opa blijven. Voor het eerst zou het kwintet uiteenvallen. Het jonge vrouwtje, dat besefte wat dat voor haar man zou betekenen, besliste echter anders: hy moest mee voor haar; zij wilde het per se hebben. En zo kwa men er vijf Jantjes Sullivan, die met speciale permissie van Washington op de kruiser Juneau werden geplaatst enmet dit schip gezamenlijk om het leven kwamen. De Amerikaanse marine eerde de vijf Sullivans een synoniem voor vriendschap door een kruiser naar hen te noemen. Lloyd Bacon heeft met Thomas Mitchell en Anne Baxter deze get 'hiedems op aannemelijke wij ze tot leven gebracht; bij weet het op groeiende gezin met humor op het doek te brengen, terwijl het dramatische slot decent maar toch ontroerend is weer gegeven. (MONOPOLE, t-m. zondag). SCHIEDAM, zaterdag Het echtpaar P, Bezemer (76 jaar) en mevr. E. Beze- mer-de Regt (74 jaar) vieren op 10 juli tann gouden huwelijksfeest Het zyn bei den geboren en getogen Schiedammers, die uiteraard ook In Schiedam zijn ge trouwd, Maar bovendien is de heer Be- zemer zijn hele leven werkzaam geweest In een typisch Schiedamse bedrijfstak, de distilleerderijen. Dc laatste twintig jaar voor zün pensionering werkte hij bij de distilleerderij Gebr. Kramers aan de Hoofdstraat. Het echtpaar heeft drie kinderen en ze ven klem-kinderen, die allen ook in Schiedam wonen. Nou ja, één in Oud- Mathenesse, doch dat is ook dicht in de buurt. Het echtpaar woont in de Ampère- straat lüb, maar het gouden huwelijks feest wordt gevierd in het wijklokaal van de Herv. Gemeente aan de Stephenson- straat. Geboren: Edwm \V.r z. v. W. M van Loo- pik en A. H. Bouman; LeonniMus H., z v. L H, Schoonbrood en W. C. de Wolf; Marsska, d. v. T. Koppenhagen en S. J. M. G. van Grootveld; Franaseus L. J„ z. v. J. J. Zwa nenburg en P. H L. Vogelezang; Antoinette M-, d. v. A. Bollen cat M. G. Muntjewcrft; Kurd H., z. v. C. Romein en F. Kauwenbergft. Ondertrouwd: W. de Bruin, 24 jr. en R. v, d. Werke, 22 jr.: L. M. in *t Hout, 19 jr. en J. J. Meulstee. 38 jr.; J. Kostense, 25 Jr. en W. van Bueren. 20 jr.; W. F. Meijer, 30 jr. en van Waalwijk van Doom. 24 jr.; G. Oh- 24 jr. en J. Korsten, 21 jr.; J, M. Schef- fers, 31 jr. en J. M. Landman, 32 jr.; J. C. M. Willers, 27 jr. en E. L. van Heel, 20 jr.; H. J. Brugmans, 28 jr. en S. Regard, 20 jr.; P. A. J. Meuldijk, 23 jr. en A. E. Boon. 23 jr. Gehuwd: G. van der Kroef, 40 jr. en M, Beintcma, 38 jr.: E. MIchawitz. 28 jr. en A L. van der Raaf. 19 Jr.: 35. C. M. Frein. 21 jr. i F. Kooijman, 22 jr.: T. M, Post. 24 jr. en M, C. H. den Houting, 25 jr.; W. J. Janssen, 27 jr. cn H. Kinds. 20 jr.: J. Bes. 23 Jr. en E. F. van Rijswijk. 17 jr.: J. E. Stelloo, 26 jr. en M. Hoppe, 23 jr.; G. Schotman. 25 jr. en H. Baks. 19 jr.: W. B. Taylor. 23 jr. en F. Sanders. 23 jr Overleden: H. J. A. van EljkJ 74 jr. NA vele „moeilijke" films weer eens een gewone, goed gemaakte, dege lijke western. "Vooral in Frankryk is bijzonder veel aandacht besteed aan John Fords edelwestem „DE MAN DIE LIBERTY VALLANCE DOODDE" (The Man who shot Liberty Vallance). Toch is het niet zo'n uitzonderlijke film. want iets nieuws krijgt men niet te zien. Ford heeft de stereotype karak ters nogmaals (uitstekend) leven inge blazen: de onervaren idealist uit het oosten, die het zonder revolver denkt te kunnen stellen (Jamës Stewart); de ruwe revolvervirtuoos met de blanke pit (John Wayne); de fatsoenlijke, maar steeds dronken uitgever van de locale krant (Bdmond O'Brien) en niet te ver geten de doortrapte ploert Liberty Val lance (Lee Marvin). De gehele film is nagenoeg een lange flashback waarin Stewart vertelt hoe hij senator is geworden in Washington voor de staat waar hij oorspronkelijk het aan de stok had met de boef Liberty'Val lance. Hij is namelijk teruggekomen om zijn vriend John Wayne te begraven en voor de krant van Shinbone is dat zo'n gebeurtenis dat ze de senator net zo lang aan zyn hoofd zeuren tot hij de- hele geschiedenis van Liberty Vallance vertelt. Want die episode onthult waarom hij terug is gekomen en waarom hij sena tor is geworden. Tot slot besluit de j'oumalïst het verhaal toch niet te druk ken omdat: „Dit is het westen. Als een logende een feit wordt, druk dan de legende". Ford heeft de zaak van het westen beslist niet moeilijker gemaakt dan strikt noodzakelijk was. Hij had er ook geen kleuren voor nodig en evenmin een groot doek. Alleen goede acteurs (en die wa ren er), een degelijk verhaal en zyn eigen vakmanschap om (weer) een uit stekende western te kunnen maken. (PASSAGE). ■Jaarverslag 1962 SCHIEDAM, zaterdag Het aantal le den in Schiedam van de by het N.V.V. aangesloten vakbonden bedroeg op I ja nuari 1963 5.670, wat een winst Is van 59 leden in het jaar 1963. Zo blijkt uit het Jaarverslag 1962 van de N.V.V.-Bestunr- dersbond Schiedam. De Alg. Ned. Me taalbedrijf sb on d (met 2.613 leden de grootste aangesloten organisatie) boekte een verlies van 93 leden, waartegenover staat dat de Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij 96 nieuwe leden inschreef en zo op 201 kwam. Op 25 juni werd een afdeling van de A.NL.O. opgericht, die met acht onder wijzers-leden startte. Deze onder vreem de omstandigheden geboren organisatie schijnt maar moeilijk van de grond te keuen, doch de stemming is best. Ongeveer 2,5 procent van de leden heeft rechtskundige bijstand gehad van het Bureau voor Arbeidsrecht; er werden 33 nieuwe zaken aanhangig gemaakt en 71 adviezen verstrekt. De Huuradvies- commissie heeft het druk gehad; er kwa men 1.654 verzoeken tot behandeling bin nen, die lang niet alle in het verslagsjaar afgehandeld konden worden. De Ver. Het Volksgebouw is ook in het afgelopen jaar niet tot een lonende exploitatie kunnen komen. Wegens de gestegen kosten moesten de prijzen der consumpties verhoogd worden. Voor zover mogelijk werden verbeteringen en vernieuwingen aan het gebouw aan gebracht. De N.V.V.-Jongerencommissie heeft ge tracht het jongerenwerk te activeren, doch de resnltaten waren, niet denderend. Landelijk is men bezig over dit vraag stuk een rapport samen te stellen. In af wachting van voorstellen zal Jonge Strijd tot het najaar blijven „sluimeren". De afd. Schiedam van het Centraal Ge nootschap van Kinderherstellingsoorden heeft in verslagsjaar twaalf kinderen kun nen uitzenden, waarvan tién naar het ko loniehuis in Oostvoorne. Ook het N.V.V. - tbc-fonds Zonnestraal is actief moeten blijven; het aantal patiënten schommelde in verslagsjaar sterk. In het wat summiere jaarverslag wor den ook opmerkingen gemaakt over de ziekenfondsen. Met zorg wordt gewezen op de sterke stijging van de premies van de vrijwillige verzekering. Die liepen op van ƒ40,11 in 1953 tot ƒ101,90 in 1962. Worden die premies niet té hoog, zo vraagt het N.V.V. zich af, dat In een volksverzekering de oplossing ziet. Ned, herv, gemeente Grote Kerk: 10 uur ds. A. Hoffman cn S uur ds, A. Le Coq: Bethelkerk: 10 uur ds. H W. Hemmes en 7 uur ds. J. G. Jansen; Opstandin gskerk: 10 uur ds. C. v. d. Steen en 7 uur ds. L. kop penberg (Wilsum); Vredeskerk: 9 en 1045 uur ds. A, D- Klaassen en 7 uur ds. H. W. Hemmes. Ned. lierv. geref. evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. L. koppenberg (Wilsum); Opstan-, dingskerk: 7 uur ds. L. Doppenberg. Evaug. luth. gem. 10 uur ds. S. G. Haagen. Ned, prot. bond Westvest 92: 1050 uur prof. dr. G. J. Hoenderdos! (Leiden). Oud-katb. kerk Dam 28: 10 uur H. Mis Baptisten gemeente Gebouw Irene: 7 uur ds R. Reiimg. Leger des Hells Lange Haven. 27: 10 uur Heli iglngssamenkomst en 7 30 uur Verlos singssamenkomst Gerrtt Verboonstraat; 6.45 uur openlucbtsamenkcmst, AiJe samenkom sten o-Lv. bng. K. Wieringe en maj. R, Reits* Jehova's getuigen Volksgebouw: 5 uur openbare toespraak: „Wordt de wereld door goddeloze geesten misleid?"; 6.15 u. wacht torenstudie. Dinsdag 7 30 uur theocratische j bedienlngsschool en dienstvergadering. SCHIEDAM, zaterdag By de Rijks- HBS Schiedam hebben gistermiddag twee leraren afscheid genomen. Dat geen af scheid is'. Zowel de heer A. Berg, leraar Frans, als dr. P. Vermey, leraar geschie denis en bijbelkennis, hebben de pensioen gerechtigde leeftyd bereikt en zo is „de vlag by de finish" voor hen gevallen. Doch beiden zullen nog enige tijd aan de school verbonden blijven, zij het dan dat dr, Vermey nu alleen les in bijbelgeschie denis zal bi yven geven. Het is dus echt geen afscheid geworden, gistermiddag in de aula-tekenzaal van de RHBS, maar een mooie huldiging was het wel. Directeur dr. R. Oort was voor zijn huldigingsrede fis de archieven gedoken en had een merkwaardige gelijkenis in beider loopbaan ontdekt. Dat ze bijna even oud zyn Is duidelijk, maar beiden z«n hun loopbaan in 1916 begonnen bil het lager onderwijs, beiden haalden hun hoofdakte en belden studeerden daarna voor hun akte M.O. De heer Berg echter voor Frans en de heer Vermey voor aard rijkskunde. De gelijkenis gaat zelfs nog verder. Belden trouwden in 1922 („beiden geluk kig", vulde de heer Berg later aan) en beiden hebben een grote liefde voor Frankrijk en. het Frans, Voor de heer Berg is dat zonder meer begrijpelijk, doch de heer Vermey studeerde na zyn MO- akte verder en promoveerde in 1937 op een in het Frans geschreven proefschrift over een Frans geografisch onderwerp Het gaat verder: beide leraren zyn popu lair op school (zoals uit de toespraken bleek, beiden doen veel aan de „werk weken" op de HBS en aan de HBS-ver- eniging „Onder Ons". Beiden hadden een sterke binding met de leerlingen, die ook bij hen thuis welkom -waren. Dan breken de paralel lopende lijnen. De heer Berg gaf eerst les op een school in Rotterdam, werd onderwijzer en laicr hoofd van de ulo aan het Oude Kerkhof en kwam in 1929 bij de Schiedamse HBS. Dr. Vermey is eerst in 1946 aan de Rijks-HBS verbonden, doch geeft ook les aan hef gymnasium en aan de zeevaart school in Rotterdam. De heer Berg „leerde de leerlingen wat werken en wat Frans is", maar bovendien bracht hij hen de .Franse geest" bij. „Bij hem kregen de leerlingen geen kans grapjes te maken met het werk", vond dr. Oort. Dr. Vermey was meerde man van 't „bon mot", die een ieder voor zich innam door zijn prettige wijze van optreden. Positieve elementen „Twee positieve elementen, in de school, maar ook daar buiten", werden de schei dende leraren genoemd door Anten Smit, die namens de leerlingen sprak. Dr. Vermey was de populaire figuur. J~YE tivee scheidende leraren van de I t~J R.-HBS tijdens de huldiging.. I Links de heer A. Berg en rechts dr. I P. Vermey, met tassen hen in men I Berg en mevr. Vermey. 1 „waar j'e ook terecht kon voor de Fran se keuken" en de heer Berg was „een berg waar we hoog tegen op keken". Hij bood namens leraren en leerlingen dr. Vermey een aantal platen aan en de heer Berg een verrekijker. Namens de HBS-vereniging „Ondpr Ons" sprak vïce-voorzitster Toos Mo 11emans. „Wij kunnen het ere-Iid van de vereni ging, de heer Berg, niet missen. Hij was de reddende engel als er moeilijkheden waren bij een toneelopvoering. Ook dr. Vermey was steeds een zeer geziene gast." Ook ïs nog gesproken door de heer H. W. G. Hoek namens de Commissie van Toe zicht en door de heer R. Gcettsch als oud- leerling- „Ik heb bet als mijn eerste taak gezien de kinderen te helpen volwassen te wor den", verklaarde de heer Berg ïn zijn dankwoord. Dr, Vermey: dank de jongelui voor de wijze waarop zy aan mijn opvoeding hebben willen werken." Daarna hebben de heren Berg en Vermey nog persoonlijk afscheid genomen van leraren en leerlin gen. Bovendien is de heer Berg vanmid dag nog gehuldigd door de oud-leerlingen, tijdens een receptie in Musis Sacrum. Er was nóg een jebiiaresse: mevrouw Holstege, lerares economie eu handels wetenschappen, die veertig jaar bij het onderwijs is, zij het ook niet al die tyd bij de Schiedamse HBS. Dr. Oort bood haar een geschenk onder couvert aan. - SCHIEDAM, zaterdag Tijdens een (combineerde vergadering van de volle- ge besturen van de coöperatie B.E.S. te Schiedam en de coöperatie De Voorlooper te Vlaardingen, Is besloten met Ingang van 5 Juli 1963 tot directeur van belde coöperaties te benoemen de heer H. v. d. Lee, thans directeur van De Voorlooper te Vlaardingen, Tot adjnnct-direeteur benoemd de heer D. dc Wit, thans admi nistrateur van D.E.S. te Schiedam. Tot bedrijfsleider van het kruideniersbedrijf van beide coöperaties is benoemd de heer D. van Doorn, thans bedrijfschef van de supermarkt in de Floris de Vijfdelaan te Vlaardingen. Deze benoemingen hebben geen invloed op de zelfstandigheid van de lijke coöperaties. Ultra gezondheidscnderleg- ger voor hen die reuma, is chias, spierpijnen of nier- ontstekingen hebben. Con- tantprijs ƒ98.- of ƒ3.- per week. Brieven onder nr. 10449, bur. v. d. blad. Shave-dealer van PhiJisbave Remington Braun Slijpen, repareren s M'tgen* ge bracht middag» Klaar Siupery staal warenhandel Gé Kleyneeg Nieuwstraat 43 telefoon 617 19 Eerst by Co ja kijken. Was machines v.a ƒ90.— 15-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 6 33 41. Fotografie Vaot pssloto aaai K van Vuuren. Hoogstraat 108 tei 6 67 20 In één dag gereed Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106 Diversen Laai uw spiraal vermaken tot modern opklap, ot kan- teJbed Prima afwerking Ais nieuw terug Het goedkoop ste adres DUK. Groenenda) la i Broersveldpaü) telefoon 6 60 28 ma 18 uur telefoon b 6709) Ledikanten hutledi- kanten, kam peer bedden enz Kom eens praten Permanent wave Kapsalon Heléne, de salon voor de betere permanent Stioomioos, voor ieder haai geschikt f7.50 Hélene tiéde permanent de meest ideale oatuurJijke permanent 110 - Gratis balen en brengen pei luxe auto voor permanent Kapsalon Héléne, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 6 71 70. Wie adverteert verkoopt! Wie niet adverteert brillen, zijn speciaal voor u ontworpen. brillen hebben „IT" Iets meer charme Iets eleganter I iets betere pasvorm Maar bovenal passend bij uw gelaatsvorm door een eerlijk advies! Brillen mot „IT" Oranjestraat 9 - Telef. 66431

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1