Tapuiten in konijnehol A. BERG - „leraar uit roeping Schiedamse bodem levert nog steeds vondsten op Snelle gezinsuitbreiding Schiedam wint honkbal derby van SVV: 7-6 HOOGOVENS IJMUIDEN Duivensport Aannemer valt in kerk van 3,5 m. hoogte mmmm Inbreker op dak betrapt Onze vogels in juli KIEVITENSTAND GAAT ACHTERUIT Eieren rapen SVC-nederlaag serie beëindigd PERSONEEL TER OPLEIDING Huldiging door oud-leerlingen 55 Jaarverslag amateur-archeologen GESLAAGD Lezing N.I.H. -•ap "SI- Graanschuur Huurverhoging S.S.N.-woningen gaat niet door Junioren gaan naar Brielle Gevallen Burgerlijke stand SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters DINSDAG 9 JULI 1963 5 JULI is üe maand umarin verreweg de meeste vogels reedt vliegvlugge jongen J hebben, die weliswaar nog aan moeders rokken hangen, doch die wat afmetin gen betreft al even groot zun als hun ouders. Wekenlang worden gij nog door de oude vogels gevoerd en dagelijks doen zij meer ervaring op. Het gaat overigens bijeonder snel met de gezinsuitbreiding bü de vogels en toet in het bijzonder bij de zangvogels. Nadat het nest gereed is gekomen leggen de wijfjes iedere dag een tv fdereUvter of vyf «tuks, spreeuwen dito, maar mezen daarentegen toel een dozijn 0f meer- Er zijn intussen vogels, die noff heei wat meer eieren leggen. JJa heb in de polier in een fcnotunlff eens een eendenest gevonden, met niet minder dan zeventien eieren en de vorige maand zag ik op Texel een nest van een patrijs met maar eventjes negentien stuks. Als het legsel van genoemde zangvo gel» compleet ïs warden de eieren dertien of veertien dagen -bebroed en wel voor namelijk door het wijfje. Daarna is het moment gekomen waarop de jongen ter wereld komen. De eerste dagen zit er nog niet veel leven in de jonge diertjes, doch na een dag of vier beginnen zij wat les- venfUger te worden en ongeveer twee weken nadat zij uit de eischaal zijn. ge- Icropen vliegen zij het nest al int. Het hele proces heeft inclusief de nestbouw precies een maand geduurd. Merels en mezen en ook waterhoentjes beginnen kort daarop weer aan een tweede legsel, dat gewoonlijk kleiner is. Ook de spreeuwen zün al het tweede broed aan het voeren en als deze gaan uitvliegen horen wij het wel, want jonge spreeuwen schijnen nooit verzadigd te zijn en schreeuwen de hele dag om voed- seL Een zware taak voor vader en moe* der spreeuw om de hongerige bende van voldoende voedsel te voorzien. Terwijl ik dit schrijf hebben zij* zomede de merels en zanglijsters de omstandig heden erg mee; bet regent nogal eens en dan hebben zfj de regenwormen fhyn hoofd voedsel) om zo te zeggen voor het oprapen. Me2cn en de kleine zomer-» vogels als spotvogel, tuinfluiter. e.d. zoe ken bladeren en takken af naar kleine rupsjes, vliegjes en muggen, zodat wel gezegd mag worden, dat zij gezamenlijk ons vap heel veel lastige insektcn ver lossen. Holen-vogel /M 4e duinen broedt een zangvogel, die overigens vrijwel niet zingen fcan, in fcoatfneliQlen net als de bergeend. On- geneer een meter diep in een fconyne- hol maken de tapuifen hun nestje en met behulp uon een spiegeltje kun je ioms de blaviee eitjes zien Hggen en «aiuurtyjc eventueel de jongen ook. Als de jongen in de terep zitten lopen zü naar de ingang van het hol om op vader of moeder te «achten, die op jacht z\jn naar rupjes. vlinders en rozenkevertjes die op de (fuinroosje-s te vinden zijn. Komt er in lassen evenwel onraad in de buvrt of vliegt er een meeuw, kraai of kieken dief over dan hebben de kleintjes dit on middellijk in de gaten en stuiven het hol tueer in, alwaar ze even wachten. hui a/- NA korte tijd begint de honger weer te knagen en de brutaalste begeeft zich andermaal naar buiten, weldra gevolgd door de rest van de familie. Als een der oude vogels met voedsel in de snavel arriveert, sperren, zü alle tegelijk hun bekjes open en wie het geluk heeft het dichtst bij eon der ouders te komen is het eerst aan bod. Weer andere vogels boeren uit de krop, b.v. vinken, kneutjes en groenlingen en natuurlek alle duiuensoorfen, Jonge koe koeken, die zoals bekend steeds door pleegouders worden groot gebracht, krjjgen kleine ipsekten te eten, termyl de oude koekoeken erg gesteld zijn op harige rupsen, zoals beerrupsen, die door alle andere vogels verafschuwd worden. (Advertentie t.M Morgen verkopen wij honderden meters Rouieaudruk, gordijn stof, ais extra aanbieding in deze serie. Was- en kleurechte Rouieau druk cretonne in flcung modern dessin, waarmee U Uw kamers «n één ruk in 't nieuw steekt, zonder Uw begroting geweld aan te doen. Gordijncretonne, geweven van soepele garens, normale prijs ruim drie gulden do meter, morgen voor een ongekend lage prijs. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze gor dijncretonne, Rouieaudruk. In fraaie kleurstellingen,^ 120 cm breed, Cf per meter T voor Géén tel. of schrift, bett. 4-.-4V apotheken Apothoei Gouka en Co., Groenelaan 127. „tentoonstellingen eieaejut Mnscom, dag. 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; Prenten en tekeningen van Oud- öChiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nleuw- Guinea". BIOSCOPEN fasaage, a en g J5 uur. _pe man die Liberty Vallance doodde", •Monopoie, 2 en a uur: „Jonge liefde ïTOte gevaren" DIVERSEN Ha vend Uk, 7 uur; Jeugd Jolijt, Wieler ronde. Musis Sacrum, 8 uur: Comenïusschool A- Ouderavond. De weidevogels hebben eveneens al grote jongen en de jonge kieviten, grut to's en tureluurs kunnen zfeh el aardig uit de voeten maken als de nood aan de man komt. Nog enkele weken en aDen gaan de polder weer verlaten, an trekken op slikken en schorren, aan, waar het voedsel van een heel andere samenstel ling is dan m de weide, doch waaraan zU zich naar het schijnt gemakkelijk kunnen aanpassen. Of eigenlijk is het net andersom, want tijdens de broedtijd die toch slechts enkele maanden in beslag neemt, voeden zij zich met wormen cn slakken uit de weide en gedurende de rest van het jaar azen zij op de slikken aan de zeekant. Eerst in ons vaderland en later aan zuidelijke kusten, REEDS begin juni zagen wij zowel in de weide als in de duinen koppeltjes van tien tot twintig kieviten en dat moeten wel vogels geweest zijn die niet gebroed hebben. Mogelijk waren het exemplaren wier broedsel werd ver stoord door roofgespuis of. wat meer voor de hand ligt, door de mens. H wordt echt wel tijd dat het rapen van kievitseieren wordt verboden, want het is een leit dat de kievitenstand 10 ons {and hard achteruit gaat. Bovendien is het rapen van eieren van alle andere vo gels verboden, zodat alleen de arme kie viten de twijfelachtige eer genieten de enige vogels te zijn waarvan de eieren, zij het dan onder bepaalde voorwaarden, geraapt mogen worden. Waterhoentjes, meerkoeten en futen hebben eveneens al flinke jongen en in de duinen kwanten wij meermalen fa zanten en patrijzen tegen met soms wel meer dan een dozijn kuikens. Het op merkelijke is dat zowel de jonge pa trijsjes als do fazanten hoe klein ze nog zijn, al heel gauw ^""xarlük kunnen vliegen. ste schiet er helemaal niets voor hem over en zal hij tenslotte de hongerdood sterven. Om nu «og even op de zangvogels te rug te komen. .Vu vaar de meeste van hen de broedtijd achter de rug is, gaat het ook niet de zang bergafwaarts. De op voeding der jongep, vergt veel Djd en energie, wuardoor de drang tot zingen langzaam maar zeker minder wordt, liet zal niet lang meer duren of tcij horen in het bos alleen de lokroep der oude vogels of de hongerroep van een nest laat geboren jongen. Be vogels die het zingen nog het langst volhouden zl»»t de merel en de winterko ning en in de polder en duinen onze onvolprezen veldleeuwerik. A. DE JQNG jonge tapuiten uoor het hol - ZVC Wim'AAR SCHIEDAM, dinsdag. Met in één week twee series wedstrijden Is het door de Schicdamse Volleybal Club georgani seerde Nederlaagtoernool besloten. Deze week waren op bezoek het Rotterdamse ZVC en stadgenote Juliana, Dames 2 zegevierde beide malen met 3—0. vooral tegen ZVC 2 na een span nende strijd. Dames 1 moest tegen hoofd klasser ZVC 1 het onderspit delven (03j, doch bleek tegen Juliana 1 op haar beurt weer enkele klassen te sterk. Een 30 overwinning was hier het re sultaat. Heren 2 verloor onverwacht met I- van ZVC 2, doch herstelde zich tegen Juliana door een 3—0 zege. Heren I tenslotte won met 2—1 van ZVC 1 en verloor met dezelfde cijfers van Juliana 1. Het Rotterdamse ZVC heeft de beker nu definitief in haar bezit gekregen, terwijl als curiositeit mag worden ver meld dat Dames 2 van &VC ongeslagen bleef en zodoende de medaille (eerste prijs) in. eigen huis hield Een serie prettige en sportieve wed strijden is afgelopen, doch zal zeker na het volgende seizoen, herhaald worden. (Advertentie LM.) vraagt voor de walserljen, het havenbedrijf, de ijzer- en staalproduktie en de erts voorbereiding. Maximum leeftijd ca. 45 jaar. Alle Inlichtingen over werkzaamheden, lonen, arbeids voorwaarden, beschikbaar komen van woningen enz. worden verstrekt tijdens de VOORLICHTINGSAVOND Cmet kleurenfilm). De voorlichtingsavond wordt gehouden; op woensdag 10 Juli a.s. fn de Beurs van Koophandel, zaai 1Meent 110, Rotterdam. Uw vrouw of verloofde is eveneens welkom. Aanvang der voorlichting 'a avonds om half acht. RCtllEDAM, mandag line populair .optrad, heeft twee telegrammen voorgele- ffier en daar !n oafc nog enkele roofvogels gebroed en wel de torenvalk en de ransyll, Eerstgenoem de zoekt het altijd erg hoog, zodat het niet eenvoudig U bij htm rtorst te komen. De ransuilen broeden i» sparren en zo en in. oude duivennesten of kraaiennesten. Pe jonge uilen maken al vrij spoedig kleine uitstapjes in de buurt en vopral de grootste jongen uertcijderen z\ch soms een heel eind. Het is bekend dal alle roofvogels reeds gaan broeden na het loggen van het eerste ei en aangezien om de twee dagen een ci gelegd worejt, is het zonder meer duidelijk, dat de eerstegeborene al een hele piet is als de jongste nog manr pet uit het ei gekomen ia. Als deze nog lang en breed in het nest ligt zijn de grootsten daar al tamelijk ver vandaan, maar niettemin worden ook zij nog lang door de ouders gevoerd. Het komt der halve nog al eens voor dat benjamin met te veel Inrijgt en vooral bij voedselschaar. de heer A. Berg ia geworden in de 34 ja ren dat hl) Frans heeft gedoceerd aan do Rljks-HBS te Schiedam, is wel duidelijk gebleken op de afscheid-receptie die zijn oud-leerlingen hem zaterdagmiddag heb ben aangeboden in Musis Sacrum. WU hebben er reeds op gewezen, dat het hier geen feitelijk afscheid betreft, omdat de heer Berg. ondanks het bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd, nog les blijft geven. Doch een indrukwekkende huldi ging was het wel. Namens deze oud-leerlingen, the hun •oormalige leraar zijn komen huldigen T> 1 werd het woord gevoerd door prof. dr. D. 1X001 VOgClS'Tiurver. „Een leraar uit roeping, die van izijn ..pest-apen" hiold", zo heeft hij de «mtroxt hebben J™!' Bcts Ff",ler0,lr ook' De Union SCHIEDAM, dinsdag. De P.V. De Union heeft met 178 duiven deelgenomen aan de wedvlucht uit Corbell, afstand 384 km. Gelost werd om 7 uur; eerste dqif binnen 12.02.20 uur; laatsta prys- duif 12.47.12 uur. Uitslag; W. Kerkhoff 1 7 9 11 13 15 16 23 31 SB; C. Verlinde 2 27 42; S. Bouwman 3 35; E. Sebreehts 4 18; A. Heeren 5 6 8 (dipL); J. Wen- teler 10 14 40 45; A. Broeders 12 18 21; D. van Schalk 17 26 29 S0 34; J. Pijpers 20 28 36; Van Gogh-Kosten 22; Chr. Zantboer 24 25 43; J. van Rossen en Co. 32; Ui- Duivenbode 33 37 39 41; W. Eg ging 44. De Vrijheid Ook de P.V- pe Vrijheid nam deel aan de wedvlucht uit Corbeii. Pe eerste 25 prijswinnaars zijn: 1 W. de Winter; 2 23 mevr. v, d. Windt; 3 F. Wijzen- broek; 4 K. Muilwijk; 5 11 19 J. Wes- terholt; 6 9 16 G. Barzilay; 7 13 14 D. Bakker; 8 25 J. Kazenbroot; 12 17 gebr. v. d. Windt: 15 M. Putters; 18 24 J. Doejaarcn; 20 P. Pols; 21 L. Wijnen; 22 H. Hagen. VLAARPINGEN, dinsdag Voor het eindexamen HBS-B slaagden gisteren de Schiedammers N, Buurman, A. Verheul, F H. Batelaan, L. J. Blokland, L, A, Bul, j'v.d Hoeven, M. Mak, G. Richters, W. Troost. E. F- J. Wils, A. M. J. v.d. IJssel 1H. M. Zuidema. Esperanto-agendo Merkredon. la lOan de julio klub- vesperon, parolkaskadon ni okazigos ce H. Detsch sr Lekstraat 1Q0 b, Vi estos bonvenaj. heel wijs slechts dat deel van zijn grote kennis doorgeeft, dat voor de leerlingen vap belang is, daarbij aanvoelend, dat het milieu waaruit de kinderen komen, bepa lend is voor hun prestaties. Als bewijs van dankbaarheid, voor al hetgene dat de heer Berg heeft gedaan aan hun geestelijke vorming, boden de oud-leerlingon een televisie-toestel aan, met nog een cadeau onder couvert, De oud-collega en thans directeur van dc Schiedamse HBS, dr. R. Qort. hectt daarop de mei kwaardige carnèrg van de heer Berg geschetst, zoals we die al heb ben weergegeven. Dc lieer Berg It, altijd ecp grote en eigrnUik nog onmisbare steun geweest van de HBS-verenigjng „Onder Ons", zo kwam voorzitter L. Ï.Beuwaars verklaren. Enige jaren geleden Is de Heer Berg reeds het ere-lldip^'schap van Onder Ons aan geboden en de heer Lauwaars hoopte nq maar dat dit „afscheid" geen einde zou betekenen van de hulp aan de vereniging, Als dank werd hem een tafel voor het televisie-toestel aangeboden. Nog meer blijken van waardering. De hee;- J. van Pelt. die als ceremoniemeester ?en. Van de oud-direeteur in Schiedam, ir. Vollewens en van de oud-collega de heer Spronk, die nu hbs-directeur in Den Heider is. Zn een sympathieke en vaak ontroeren de rede heeft de beer Berg bedankt de hem bewezen hulde, waarbij hij een deel van de dank doorgaf aan zijn echtge note, die hem al meer dan veertig jaar terzijde heeft gestaan. Hij trok een verge lijk tussen de jeugd van toen en van nu. Misschien was de jeugd van vroeger meer volgzaam en meer bereid de leerstof reet in zic|t op tc pemen. Dc huidige jeugd is meer open, meer direct en zoekepd naar contact met dc otideron De?e jeugd heeft hem zelf ook helpen vormen, vei klaarde de heer Berg. Daarna kregen de aanwc/ircn de gele genheid om dc heer Berg. /»jn viouw en zijn zoon persoonlijk tc komen groeten. I~\ E heer A. Berg, tijdens de recep- JLs tie met echtgenote in gesprek met een oud-leerlinge, in een karak teristieke houding. SCHIEDAM, dinsdag -r Het werk van de leden-amateurs van de archeologische werkgemeenschap „Nieuwe Maas" van de AWVVN, dat in dc afgelopen jaren zoveel goede resultaten heeft opgeleverd Schiedam en omgeving, wordt nog verder voortgezet. Zo blijkt uit het jaarverslag over 1962 van de hpren C. Huism&n, S. Henderickx en C. de Roo. Er zijn twaalf inheems-romelnse behuizingen gevonden of sporen daarvan verder resten van twaalf laatmiddeleeuwse woningen, de periode van ll(K>1500 na Chp„ terwlil zelfs acht behuizingen uit de l*te ijzertijd, vap vlak voor het begin van de jaartel ling konden worden opgespoord. Voor dc toekomst hebben deze amateur-archeolo gen het plan eeif viertal vindplaatsen met sporen verder te onderzoeken. Zo worden aan de Schiedamse polders rijke gegevens uit het verre verleden ont worsteld. Eep. beter inzicht is verkregen omtrent de bewoning van de Harg-po{der in de vroege lijd, dat waarschijnlijk eer der bewoond is geworden dan de streek van het huidige Schiedam, Niet alle vondsten zUn van goede kwa liteit, ook zijn veel sporen vrijwel ver nield. Toch züh tui van bodemvondsten aan het Stedelijk Museum Schiedam afge dragen kunnen worden, waardoor weer feiten zijn toegevoegd aan de kenni3 van Schiedams oudste historie. Gevonden werden uit de Ijzertijd vlak voor het begjn van de jaartelling vier potten, tvee halve potten, vier spm- sohtifjes, een kraal, glas, maal- en alup- btenen, een kaak van een hond, steur- schubben, hoornpit enz. Uit de tijd v{ak pa het begin van de jaar telling, dus mheems-Romeins: terra st- gillata met stempels, terra spelden op fibulae, brokkon Romeinse dakplannen, munten, loden spïnschijf, barnstenen kraal, glazen kraal, halve wrijfschaal en een netverzwarjng. Hij aanbrengen kerkraam SCHIEDAM, dinsdag In de Room1» Katholieke Singelkerk heeft de 53-jarige Schiedamse aannemer G, J, Kloppers bü het aanbrengen van een kerkraam een val achterover van ruim 3,5 meter ge maakt, waardoor hü ernstig gewond werd aan hoofd, rug en andere lichaamsdelen, HÜ is in de dr. Noletstichtlng opgenomen; zijn locstand was vanmorgen zorgwek kend. Dc heer Kloppers was met behulp van de 18-jarige J. A. Daalmijer bezig met het afvoegen van. het door de glazeniers de gebroeders Henderickx vervaardigde glas- m-loodraam aap de voorkant ven de kerk, boven de ingang. Daarvoor was de heer K. op het houten plafond van het voor portaal geklommen. Toen hij het werk- van enige afstand wilde bekijken liep hij achteruit en is toen ruggelings van het 3,5 meter hoge portaaldak gevallen, daar bij nog een grote ruit vernielend. Bloe dend uit veje wonden is de heer K. naar dc dr. Nqletstichting gebracht. SCHIEDAM, dinsdag- De aquarium- vereniging „Natuurgenot jn Huis" houdt op woensdag 10 juli in de bovenzaal van de Amstelbron een vergadering. De heer Van Delden houdt een lezing over ka merplanten. Uit de middeleeuwen fcwamen te voor schijn poften, kpnpen, kommen, zilve ren munten, verzilverde munten, zes spmklosjes, een fragment van een schaar, zeven messen, messing beslag, een hoefijzer, benen mesheft, zes lang werpige slijpstenen en diverse fragmen ten van maalstenen. SCHIEDAM, dinsdag. Gebruikma- keud van het vrije weekeinde hebben de honkbalafdelmgen van Schiedam en SW op het terrein van Schiedam in sportpark Harga een oefen wedstrijd ge speeld. Het is gebruik dat Schiedam als oudste club wint en dat gebeurde zater dag dan ook, al speelt SVV nu twee klassen hoger dan Schiedam. De winst kwam echter pp het nippertje dank zij een kranige brutaliteit van de aalgladde Joop Lupker, Deze sprintte naar de thuisplaat toen de slagman op twee nullen en twee slag stond, Hij stal het winnende punt jutst op het goede ipoipeht, want toen de bal geworpen werd volgde drie-slag, zodat de strijd ten einde was. Joop Lupker was echter bjnnen, zodat het scorebord in de laatste seconde naar 76 werd geschoven. t Schiedam was via Joop Lupker in de eerste inning ook met winst begonnen, maar SW stelde daar in de tweede in ning punten van Hans de Lange, Den Dunnen, Van der Velde, Kolmeijer en Vcrhoecks tegenover. Er werd danig ge slagen crx in het veld werden fouten ge maakt. Joop Lupker en Cees Abresch konden in de gelijkmakende inning de achterstand wat verkleinen. In de zesde ipitihg echter gaf ïtehs de Lange SW nogmaals een punt. Harry van der Vaart kon de stand in de zevende inning op 4—6 brengen. De allerlaatste slagbeurt van Schiedam moest het hem doen. De zwartwitten grepen dan ook hun kans. Onder veel spanning kwamen Dc Bruin en Jan Reyniersse naar de vijfhoek Ui—6), waarna Joop Lupker het succes voltooide, Schiedam heeft in de vierde inning een mooi dubbelspel laten zien. De werpers resultaten: Hans de Lange en Leen de Gids (SVV): zes x 3-slag, zes x 4-wijd en vier honkslagen tegen; Cees Abresch en Jan Reyniersse (Schie dam) 8 x 3-slag, 4 x4-wijd en zes honk slagen tegen. Het jaarverste* vermeldt dat de speur- iera in januari bij de Laan van Bol,Es eep middeleeuwse nederxeltln* hebben aangetroffen met aeer veel scherven, spaarzaam geglazuurd rood aardewerk, kogel pot fragmenten, Sieburg-, Plngs- dorf- en Ardennen-aardewerk. Tevens werden terra «iglllata-scherven met stem pels en mogelijk Merwvings materiaal ge vonden in een laat-Romeïnse vindplaats in de Ilargpolder. Naast de Rijksweg 20 werd een woning uit de ijzertijd aangetroffen. De onder zoekers vonder» veel aardewerk uit Ijzer tijd en Romeinse tijd, maar de woning kon slechte via een proefput worden be naderd. Bij Boerderij Groen oord werd bout ge vonden van pen overslibdp nederzetting uit de Romeinse keizertijd. Twintig hou- ten palen wezen op de constructie var een spicarium, dat is een graanschuur. Op 10 maart werd in de Hargpolder een middeleeuwse woonplaats aangetrof fen. De terp bjj boerderij „'t Kof van Spa* land" leverde niets op, ju tegenstelling met oude verwachtingen. In een middel eeuwse afvalput werden metaalvondsten gedaan, Twee IJzertijdbehmzingen wer den op 22 juli in de Hargpolder ontdekt. De Westabtspolder lewerde m augustus en september de sporen vap woningen uit de Ijzertijd en de Romeinse tijd. SCHIEDAM, dinsdag De ?G-jarige Schiedammer j, js\ v, vannacht bptrgpt bij een poglg In te breken In h®t pafld Lange Haven 68. De bewoonster, me vrouw A. G.-K. boorde de man op het dak bealg en waarschuwde de politie, die snel het gebouw afzette en de inbreker Insloot, Pe man werd na pnig zoeken in een in aanbouw zijnde W.C. aangetroffen. Op het politiebureau heeft hij toen nog twee apdere inbraken bekend. Dat was de inbraek pp 24 juni in hef pand vap de Th. J. L, v-d. Berg-Beveks-cembinatie aan de Westyest, waar pij via de Nfeuwe Haven is binnengekomen, Er werd daar echter niets vermist. De andere inbraak was op ?8 juni bij de melkhandelaar M. J, S. aan de Philips vap Bourgondiëstraat. waar hjj zeventig gulden aan wisselgeld buit maakte, maar bp $en overhaaste vlucht zijn nieuws schoenen achterliet. SCHIEDAM, dinsdag De in maart door het Ministerie vap Volkshuisvesting aangekondigde huurverhoging met rond 30% van de flatwoningen van de S-SJN, aan de Rot te rd am se d Uk gaat niet door. Zo is schriftelijk aan de bewoners mede gedeeld door het Ministerie. Mep ?al zich herinneren dat over deze onverwachte huurverhoging nog al wat deirflng ia geweest en ook dat de bewo ners bier tegen protest hebben aangete kend, hoewel de Huuradviescommissie zich akkoord hatj verklaard met de ver hoging. Het Ministerie geeft nU tee, dat het Besluit Bijzondere Huurprijzen niet van kracht is op de bedoelde woningen. Maar ook, dat het juister zau zijn ge weest. wanneer eerste overleg was ge pleegd met de eigenaar en je huurders. VLAARDfNGEN, dinsdag Saterdag nemen ééu a- ep twee b-elftallen, van For- tuna deel aap. een junioreutoernooi van Wit Rood Wit in Dep BrieL Ook het Vlaprdlngse pe Holbffldiaan staat voor dit toernooi ingeschreven. Met WRW voorts ook het Rotterdamse ODI. VLAARDENGEN, dinsdag. Tijdens de landelijke schoolwedstrijden op het 3PM Sportpark kwam zaterdagmiddag de 16- jarige C, J, Loose uit Amsterdam bij het verspringen verkeerd terecht, HU liep een Inwendige kneuzing aan zijn linker knie op en te door de GGD naar het Al gemeen Elekenhuis overgebracht. Op de kinderspeelplaats aan de Prof. Teldersstraat werden zaterdagmiddag gymnastiekdemonstraties gegeven door de gymnastiekvereniging Hollandjasfi. Door nog onbekende oorzaak viel de 12- jarige A. Spaans van een brug. H)J klaag de over pün in zijn. borst en is voor on derzoek naar het Algemeen. Ziekenhuis gebracht. Advertentie LAL) Amende lasf Vjaag W<=MMen- B.W.» 1M k!°nt,n l,„A |ubilei.n»'*er,c G«ntrumj adi!«tbM99lr*»t 7Tef. E1234 Zuid; Kort*HiUMir. 2-4-0T«V 173M& WestBsltHMg 11 (Spunss paldcu T-I.6S823 <to). Tfack-Mfiri*.) GEBOREN: René, z. van J. Kooijmans ep A. vap Lier; Ferdmapd, z. van T. Stekelenburg en H. Madicwski; Lydia, d. van J. C, Warmerdam en W..C, Mar- kestejjn; Robert A. B„ van J. B. M, Ouwens en M- O. Woestenburg; Renier, z, vap R, van Kammen en J, Dijkgraaf; Hendrik, z. van G. Idema en M. Vlas blom; Johanna M, H., ft. van 0. A, van Veen ea E. J, M. van der Ende. OVERLEDEN: M, H, RJgters, wed. Boscl), 66 jaar; A- Grpep, 78 jaar; H. Kerst e map, 75 jaar. U kijkt U vergelijkt U koopt bij I.ANUF HAVEN »5 Schiedam, tel 6 86 U GEEN FILIALEN Permanent wave Permanenten zonder stroom, zonder te bespreken. A-H, f lg,-»-, bU ons Matson Toqy, Haspelstraat 37b, hoek S chippers traat (zijstraat Schiedaraseweg). Lijn 4, 10 en 17. n To koop aangeboden Te koap Maaskruiser te^.b. met Hanomae Dieselmotor. 12 m. lapg. 4 cyL v. Doorn, Lekstraat 139, Schiedam. Eerêt bij Qoja kijken. Was^ machines v,a. SO.™ 15-30 korting. Ook rnerkmachinea. Showroom qoja. Lange Ife, ven 126, telefoon 63341.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1