Opspuiten van de polders in Kethel kan beginnen RUSSEN VERHUIZEN KRAB NAAR ANDER WATER mmmrn MEER WINST VOOR VISSER IS DOEL Het moeilijke pad van de voetbaltrainer KOERIERSTERS Vierde wielerronde in Sehiedam-Zuid 1.3 min kuub zand voor 80 ha bouwgrond JEUGD JOLIJT Geref. Jolian Calvijnschool geopend De Spaarbank in juni Kleuter maakt val van 3,5 m. SCHIEDAM Buizenstelsel gereed VAN VIJFSLUIZENHA VEN TOT LANDVREUGD Lange teeg Morgen Oud-DRZ'er Jaap Molendijk Succes voor C. v. Gent Afval-brandje Indringer mei oude smoes Burgerlijke stand Haringvangstberichten Verhoging van toeslagen bi) Sociale Zaken Bevordering THEATER EEN MEDEWERKSTER WOENSDAG 10 JULI 1963 (Van een onzer verslaggevers) RUSSISCHE onderzoekers zijn bezig met proeven die tot doel hebben, de krab uit bet noordelijke deel van de Stille Oceaan als Chatka bekend op de etiketten van conservenblik jes in heems te laten worden in de Barentszee. Twee biologen van het Sowjet- visserij-instituut te Moskou hebben dit eind september te Kopenhagen meegedeeld op het vijftigste jaarlijkse congres van de Conseil International pour l'Exploration de la Mer, de internationale raad voor onder zoek van de zee. NOORDELIJKE IJSZEE JOSEFLAK FITS BE BEEN arentszee SÜVw^Kara BYO SlBI.RSt ZEHBLi Witte z«e 1500 km van y, PELT [PAROOL Deze vangsten z>jn mogeigk ge worden door massale emigraties van zeebewoners, teweeg gebracht door mensenhanden. Met soortgelijke voor nemens nemen de Russen nu proeven met betrekking tot de paralithodes camschatlca, een krab oie norma liter wordt gevangen in de omgeving van Japan, Kamtsjatka, de Zee van Okhotsk en de Beringzee. tan de ene oceaan naar de andere laten de Russen de Kamtsjaska-krab verhulzen van oost naar west in de hoop dat de lekkernij in de toekomst ook veel gevangen zal worden in de Barentszee. -rms'-uiscwcaicr De (commerciële) gedachte aan massale transplantatie van krab Is al dertig jaar oud, maar tot voor kort leverde noch het overbrengen van uitgevoerd in de herfst van 1960, Der tig volwassen krabben, waaronder vyf eidragende wijfjes, werden In glazen bakken overgebracht naar het instituut voor Onderzoek van de Zee te Moermansk, waar ze na een reis van 128 uur per schip en vliegtuig arriveerden. In januari daarop begonnen er nor male larven uit te komen. In het zelfde jaar, 1961 dus, zijn ook jongere exemplaren en eieren van de Kamts- jatka-krab naar de Barentszee over gebracht. Een deel van de verhuisde proef dieren onderwerpt men nu aan ge detailleerde observaties tn het aqua rium van het instituut in Moermansk, SCHIEDAM, woensdag. Alles ligt nu in gereedheid om te begin nen met het veel-omstreden opspui ten van de polders in Kethel door het Aannemingsbedrijf Oosterwtfk N.V. te Rotterdam. Er was zelfs een toezegging dat daar gistermiddag om vijf uur nog mee begonnen zou worden, omdat er op die tijd een schip met zand zou aankomen op de aanzuigplaats aan de westelijke kant van dc Vijfsluizcnhaven. Doch het is er gisteravond niet meer van gekomen. Tijdens het korte Beding voor dc Rot terdamse rechtbank, dat door de gemeen te Schiedam is aangespannen- iegen de N.V. OosterwUk, heeft de aannemer nog toegezegd om met het opspuiten te zulten beginnen op 1 juli. Om in de eerste nood te voorzien. Dit betreft dan het terrein gelegen tussen de Provtncialeweg 33 (van de Sportparkbrug lopend naar Tuindorp) en het (met droog zand opgehoogde) ter rein waar het complex van 421 huizen reeds in aanbouw is. Uier zou dan vóór 1 september 100.000 m3 nat zand worden opgebracht, dat dan naar venvacht wordt in oktober reeds zover is „Ingeklonken", dat nog dit jaar met bet bouwen daar begonnen kan worden. Krap tijd dus. Doch op 1 juli is niet begonnen met het opspuiten. Wel is het gehele buizenstel sel nu gereed gemaakt. Hiervoor zijn naast elkaar twee buizen gelegd, één voor de aanvoer van het zand-met-water en de ander voor het terugvoeren van. het overtollige water alleen- Het begint bij de westelijke punt van de Vijfsluizen ha ven (tegenover de afbouw ka de van Werf Wilton Fijenoord), waar een grote kraan is geplaats en het schip roet de pers-in stallatie. Tenminste voor één PÜP. want de afvoerpijp komt halverwege de Vijf- sluizenhaven uit. De pijpen lopen dan verder onder de vyfslulzenbnig door, trekken langs de Poldervaart, doorkruisen kunstig het Volkstuinen-complex, waar ze niet al te veel hinder veroorzaken, duiken met een Ingewikkelde constructie door een be staande opening onder de spoorbaan naar Vlaardingen door, lopen door het Sport- park-Harga en komen tenslotte op de nog aanwezige polders uit- Dan nog met een hoge boog over de zandbaan van de Rijksweg 20 heen om vlak bij de boerde rij „Landvreugd" de plaats van bestem ming te bereiken. Hier splitsen de beide dikke pijpen zich. De aanvoerbuis gaat naar het oosten om dicht bij de Provincialeweg 13 de ope ning te tonen. De andere buis maakt nog een grote bocht om het bouwterrein heen, tot aan de Vlaardingseweg, waar een an dere pompinstallatie is neergezet, die er voor moet zorgen om het overtollige wa ter van het opspuiten weer snel af te voeren. Het heeft in de bedoeling gelegen om met deze bulzen In totaal 3.3 miljoen ku bieke meter zand op te spuiten op een terrein van 80 ha, om dit geschikt te ma liën voor de woningbouw. Daarvoor is dit tcr-eln al lang geleden met persduikjes onderverdeeld in een aantal „bakken", die om beurten opgespoten zullen worden. Daarvoor moet de aanvoerbuis dan tel kens verlegd worden en zo nodig ver lengd. FLAK, naast de boerderij ^and- vreugd" komen de twee dikke ijzeren pijpen, nodig voor het opslui ten van de Kethelse polder, over de zanddijk van de Rijksweg 20. De eerste pijpen werden in oktober 1960 aangevoerd en zijn toen bijna drie jaar lang blijven roesten, zonder aange sloten en gebruikt te worden. Dat heeft de N.V. Oosterhout 350,009 gekost aan huur van pijpen en andere voorzieningen. Het is nu maar te hopen dat er nu be gonnen wordt met het opspuiten, want de 1 dit jaar verleend, verloopt. mtisot en meer dan anderhalf miljoen lar ven. De Russische onderzoekers die dit in Kopenhagen hebben bekendge maakt, zeiden dat voor de acclimatl* satie in de nieuwe omgeving een pe riode van tien tot vijftien jaar nodig is. „Het werk wordt voortgezet- zegt laconiek het verslag dat zij hier over aan de Kopenhaagse conferentie uitbrachten. Het verslag van het onderzoek, dat is geleld door professor A. F, Karpe- wijts van het ïntituut voor Visserij- onderzoek en Oceanografie te Mos kou, noemt ook de blauwe krab een „interessant object" voor soortgelijke proefnemingen. De blauwe krab ïs naaste familie van de Kamtsjatka- krab, maar leeft in dieper water en dus in lagere temperaturen. •m'.ZiUiSCHlAMVT gemeente Schiedam staat te springen om de palen te slaan voor een complex van 243 woningen langs de Provtncialeweg, waarvoor anders 't bouw-contingent voor apotheken Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guïnea". bioscopen Passage, 2 en 8.1o uur: „De man die Liberty Vallance doodde". Mnnopole, 2 en 8 uur: .Jonge liefde... grote gevaren". diversen Irene 7.30 uur Jan Lïgthartscholen. Ouderavond. Amstelbron 8 uur Natuurgenot in Huis Lezing. Chr. Tech. School 8 uur Chr. Onderwijs Opening Mastenbroekschool. Calandstraat 7 uur Jeugd Jolijt, Sprint- wedstrijd. f ^vertentie LM.) Vrijdag overmorgen COUPONS op alle afdelingen Decoratlestofferv weefstoffen, grote coupons prachtige velours, vitrage, tapijten, vloer bedekkingen en meubelstoffen voor minder dan de helft der waarde 1.1 JL1 J binnenweg: "Ofy c«»w BEIJERtANDSELAAN Eerdere proeven van soortgelijke aard met een zalm uit de Stille Oceaan zijn al langer bekend. Enige tijd geleden ving een Schotse visser ln de Noordzee een zalm, dte thuis bleek te boren in de Stille Oceaan. Noorse vissers hadden al eerder der gelijke zalmen gevangen. eieren en larven, noch dat van vol wassen krabben enig resultaat op. Pas in i960 lukte het 22 mannelijke exemplaren levend naar Moskou over te brengen. Na een uitvoerige bestudering van. de condities waaronder krabben kunnen leven ln diverse stadia van hun ontwikkeling, werd geconcludeerd dat een deel van de Barentszee, in de buurt van Nova Zembla, een ge schikt milieu voor geïmporteerde krabben zou zijn. De eerste proeftransportrn werden andere worden nu al drie jaar lang uitgezet in de Barentszee. iiBUrSgterscw mtr» Deze in zee uitgezette hoeveelheid omvat tien volwassen exemplaren, meer dan tienduizend jonge krabben De Russische sprekers in Kopen hagen zeiden te hopen dat rij van vis sers in de noordelijke zeeën van Eu ropa de nodige medewerking zullen krijgen. De in de Barentszee vrijge laten dieren zullen als zfl In leven blijven wel eens worden gevangen. En de Russische onderzoekers heb ben nu hoop, dat zij de door hen uit gezette dieren nog ooit zullen terug zien althans voor een deel. Hoe groot dat deel zal zijn, hangt natuurlijk af van de be reidheid van de visser, die deze krabben in zijn netten krijgt. SCHIEDAM) woensdag. „Aan SCHIEDAM, woensdag. Naar mate de Rennersclub Schiedam meer wieler wedstrijden organiseert voor de jeugd, des te groter wordt de belangstelling van het publiek en van de deelnemers. Dat bleek dinsdagavond in Schiedam- Zuld, waar liefst 25 jongens tot veer tien jaar tn 25 jongens boven veertien jaar aan de wedstrijden hebben deelge nomen. Dat zijn twee omvangrijke pe lotons, die dan ook danig de aandacht hebben getrokken, vooral ook omdat ze zeer snel hebben gereden. Dat leverde speciaal op het parcours Abbenbroekse- straat, Havendjjk, Zwartewaalsestraat, GeervIIetsestraat problemen op, omdat dit parcours scherpe bochten heeft en het talrijke pnbllek niet steeds op de trottoirs bleef staan. De winnaar van de eerste twee ron den bij de grote jongens werd nu door het geweld van het tweetal Valk—Bre- dijk naar de vierde plaats verwezen. De winnaar van vorige week, Bredijk, moest echter ditmaal in F. Valk in de eind sprint zijn meerdere erkennen. Bij de jongens beneden veertien jaar reed A. van Dun wederom het gehele peloton uit elkaar en hij werd wederom sterk achtervolgd door de zoon van de be kende wielrenner Manus Brinkman, de kleine Jantje met de valhelm. De uitslagen zijn: Jongens tot 14 jaar, 12 ronden in 12 minuten: 1 A, van Dun; 2 J. Brinkman; 3. T. van der Leyst; 4 P. van der Werf; i> J. van der Hoeven; 6 R. Broeren; 7 C. Zoetmulder; 8 P. Broeren; 9 H. van Krugten en 10 K. Mem-kerk. Jongens boven 14 jaar: 1 F. Valk; 2 Bredijk; 3 W. Overbeeke; 4 F. v. Krug ten; 5 F. van Leeuwen; 6 J, Riekwel; 7 F Gosens; 8 B. van der Bor; 9 B. Gel dermans en 10. B. Schoenmakers. Aan het slot 2ijn de prijzen van drie wielerronden uitgereikt. Vanavond worden, sprintwedstrijden over 200 meter gehouden op de Caland straat in het Industriegebied, wederom in het kader van Jeugd Jolijt. SCHIEDAM, woensdag, In aan we zfgheid van wethouder H. Sabel en tal van ondenvUs-autoriteiten heeft het be stuur van de Vereniging voor Gerefor meerd Onderwijs dinsdagavond de Jo- han Calvijnscbolen voor lager onderwijs en kleuteronderwijs aan de Burg. Hon- nerlage Gretelaan geopend. De voorzitter 'A. Hoek sprak van. zijn vreugde over de totstandkoming van de ze school waarop lang is gewacht. Er lag al 'n plan voor een traditionele bouw van een school naar ontwerp van architect Goslinga maar eerst de seriebouw bracht de oplossing. Het schoolbestuur was ver heugd dat er nu een vierde lagere school is en de eerste kleuterschool in een spe ciaal daarvoor gebouwd, maar de heer Hoek wees op enkele sombere wolken- Het Is namelijk zo dat de bewoners van de binnenstad naar Nieuwland verhui zen en dat daardoor het aantal leerlin gen op de oude scholen vermindert. Hij geloofde met ds. D. J. Spaling dat wei eens tot een concentratie van de gerefor meerde school met een hervormde school zou moesten worden overgegaan. Namens de ouders schonk de heer Win kelman een envelop met vierhonderd gulden voor aanschaffing van een band recorder. SCHIEDAM, woensdag. In het Ge- meenteziekenhuis te Schiedam slaagden voor het examen voor de aantekening kinderverpleging de zusters N. Boogaert, G. J. van Puffelen en W. Vink, fenmeester Hans Croon heb ik veel te danken", zegt de 36-jarige Joop Molen dijk, die deze week geslaagd is voor kandldaat-oefenmeester van de KNVB. Hü geeft daarmee met waardering de eer aan de steun en opleiding die de trainer van SVV hem gegeven heeft bü het bereiken van de boge trap. Er zijn veel voetballers die als Ideaal hebben, om na de actieve sportbeoefening oefen meester te worden. Ze beginnen met het behalen van het diploma D, komen met studie in het bezit van het diploma C, maar weinigen slagen er in de moeilijke stof voor het diploma B onder de knie krijgen. Joop Molendijk heeft de moeilijke weg afgelegd. Hij volgde de cursussen tezamen met bekende ex- semi-profs hij de t grootheden alsjei- les. Van Emmenes e.d. Van septem ber 1961 tot au gustus 1962 volg de hij de lessen in Leiden in zijn vrije tijd. Daarna „rfX was hij acht maanden leerling van Hans Croon en op 20 juni kwamen de be kende bondstrainers Elek Schwartz en Karei Kaufman naar het veld van SW om de kunde en kennis van Molendijk te bekijken. HÜ slaagde met lof in conditietrai ning, balcontrole, het lesgeven en de monstreren. Molendijk, die vrijwel steeds rechtbuiten heeft gespeeld, wist dat zijn vaardigheid met de linkervoet zwak was. Dat heeft hij onder supervisie van Hans Croon weggewerkt. Joop Molendijk is al een jaar trainer bij het Rotterdamse Het Noorden. Hij heeft het contract met deze vierdeklasser verlengd. Als hij twee jaar ervaring heeft, gaat hij trachten het A-diploma te behalen, zodat hij even tueel ook semi-profs zal mogen trainen. Nu reeds kan hij hulpoefenmeester zijn bij het betaald voetbal. Joop Molendyk is trots op het ver worven diploma en dat met recht, want de KNVB stelt hoge eisen aan de op leiding. Velen 2ijn uitverkoren, maar weinigen worden tenslotte toegelaten, tot de selectieteams. Voor Molendijk, die al tijd in het lager voetbal heeft gevoet bald, is de prestatie dan ook bijzonder. Op 't SW-veld getuigde Elek Schwartz reeds van zijn waardering. Molendijk kwam op 12-jarige leeftijd bij DHS. twee jaar later speelde hij in SW, totdat hij in militaire dienst ging. Van zijn 22e tot 36e jaar voetbalde hij in DRZ, waarvan driehonderd wedstrij den in het eerste elftal. Hij viel op door zijn snelheid, zijn vervaarlijke koptech- niek en zijn goede techniek. Molendijk scoorde dan ook vele doelpunten. Joop Molendijk is niet van plan trai ner van professie tc worden. Hij traint tweemaal per week 's avonds Het Noor den, is zondags bij zijn nieuwe club en later kiest hij mogelijk nog eens een vereniging in de hogere regionen. Voet baller Joop Molendijk heeft een jongere broer Bouk, die al eens in SW 1 speel de en hun vader Jan Molendijk deed dat voor de oorlog. Ook hij is trainer in de KNVB en traint Martin it. SCHIEDAM, woensdag. Met onze stadgenoot de heer Cor van Gent als dirigent heeft de harmoniever. van de Kon. Ver. Tapijtfabrieken te Moordrecht op het concours te Bnimmen in de con- certwedstrijd een le prijs in de afd. uit muntendheid behaald; tevens eerste prij zen in de marswedstrijd en voor de drum band. SCHIEDAM, woensdag. In de maand juni werd by de Spaarbank anno 1820 Schiedam f 1.369-842,74 ingelegd en f 1.433.068,01 terugbetaald. Een geringe oDtsparing, waaraan vanzelfsprekend het opnemen van gelden voor vakantiereizen eA niet vreemd is. Het eerste halfjaar 1963 was zeer gunstig. Het Inlegover- schot bedroeg f 2,335-470,48. Het aantal Inleggers steeg met 745 tot 52.648. het tegoed van spaarders tot f 41.881.654,20. Het inleggerstegoed en de reserves waren per 30 juni 1963 voor f 28.605.514 belegd in effecten, voor f 6.651.293.81 in hypotheken en voor f 9.508.766,53 in le ningen aan rijk, provincies, gemeenten, e.d. De kasmiddelen bedroegen per deze datum f 1.509.482,49. SCHIEDAM, woensdag. Op het ter rein van de Werf A. de Jong aan de Wil- helmmahaven is gisteravond om 10.3G uur een hoop afval door onbekende oorzaak in brand geraakt. De brandweer o.l,v. commandant D. de Jager heeft het vuur met twee stralen gedoofd. SCHIEDAM, woensdag. Een bewoon ster van het Broersveld deed aangifte dat een haar onbekende man getracht heeft in haar woning binnen te komen onder het voorwendsel ,.dat hij van de gemeen te was" en dat hij haar woning wilde rien. Daar hij zich echter niet kon legiti meren werd hem resoluut de toegang ge weigerd. Bij navraag door de poïiïtie is gebleken dat van de gemeentelijke dien sten niemand op huisonderzoek is gezon den naar het Broersveld. De bedoelde man was 40 a 45 jaar oud, klein van pos tuur, hij droeg een bruine regenjas en een gleufhoed. SCHIEDAM. Geboren: Sophia G. d. v. A. Oosterman en S. G. A. Zondag. Eric z. v, J. Koning en J. M. Sjoerdsma. Liesbeth M. d. v. G. H. Kersten en M. de Groot, Ingrid d. v. J. C. A. Foot en N. M. F. Deurloo, Franciscus P. M. Z- V. F. P. Klaassen en H. M. Wevers. Hillegonda J. d. v. J. G. M. Thomassen en H. J, Lens. Grietje d. v. J. Bakker en F. de Jong. Maria A J. d. v. P. C. J. Swinkels en J. M. Vxedebregt. Overleden: C. A. van der Hoeven, e. v. P. Lansbergen 78 jr. A. van Hoof, we duwe H. Metaal 93 jaar. VLAARDINGEN, woensdag De ha ringvangstberichten van hedenmorgen luidden: VI 70—45 k, VI 71—50 k, VI 78—8, VI 85—geen vangst, Vi 89—35 k, Vl 190—12 k, Vl 19968 k, (nog 25 r.etten). De marktprijs luidt: trawlharing klein 6070, trawlharing klein zout 44, trawlha ring groot 59—61, steurharing 57, vleet haring klein zout 44- 47, vleetharing groot 59—64. SCHIEDAM, woensdag. Het be stuur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken heeft besloten de toeslag voor kleding en schoeisel met ingang van 1 juni 1963 van 1,50 per persoon te verhogen tot f 22>0 per persoon per week. Voorts heeft het bestuur de toestag voor brandstof voor alle cliënten die zelfstandig wonen, gebracht op 3.50 per week. Voor de niet-bejaarden betekent dit derhalve een verhoging van 1.per week. VLAARDINGEN, woensdag De zes jarige Rudolf Kouwenoord viel maandag middag van het plat van zijn ouderlijke woning aan de Binnensingel en kwam op de ZVz meter lager ge tegen betonnen 1 plaats terecht Met verwondingen aan J het hoofd is het kind door de GGD naar het Alg. Ziekenhuis gebracht De val van het kind werd veroorzaakt door het breken van een gedeelte van de afraste- s ring van het platje, waartegen de jongen leunde. VLAARDINGEN, woensdag Met in- I gang van 1 juli is de bureau-ambtenaar I W. C. de Geus bevorderd tot adjunct- commies le klas. De heer De Geus is werkzaam bij de politie-administratie f van deze gemeente. HQ0GSTK. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 JEAN MARAIS in de met sensatie en Jiartstocht geladen avonturenfilm De Markies mei de ijzeren vuist Vr., zat. 2, 7, 9.15 uur; zo. 7, 9.15 uur 14 jr. Sensatie met Indianen, bandieten en mooie vrouwen! De bende van Walter Black Zondag-matinees 2 en 4.15 uur 14 jr. NADIA GRAY in de fel realistische film Trottoirmeisjes van Parijs Ma,, di„ wo. 2 en 8 uur ig jr> JEANNE MORE AU I UNO VENTURA in een buitengewoon sterk aangrijpend filmdrama In de lift naar het schavot Donderdag 2 en 8 uur ig jr. GEMEENTE SCHIEDAM BIJ de Gemeentelijke Dienst voor Soc. Zaken wordt gevraagd voor o.a. het bedienen van diverse kantoormachines, waaronder een boekhoudmachine. Salariëring naar gelang van leeftijd, opleiding en ervaring nader overeen te komen. Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige gegevens gaarne binnen 14 dagen na het verschijnen van deze publikatie te richten, aan de directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, Broersveld 352 te Schiedam. Te koop aangeboden Te koop Maaskruiser te.a.b. met Hanoraag dieselmotor. 12 m lang, 4 cil. v. Doorn, Lekstraat 139, Schiedam. Te koop l.p.st. zijnde Opel Re~ kord, bouwjaar *56. Prijs f 1400. S. Mulder, Prof. Aalberselaan 74. nu de tijd om een fijne koelkast te bezitten. De Ja ger, Broersveld 105, heeft de koelkast van uw dromen klaar staan. 125 L Friventa 298.135 L Marijnen 298.—, 160 1. 398.—, 210 L 468.—, 225 L 498.De betaling is geen probleem. Reeds vanaf 2.60 p.w. zonder vooruitbetaling. Radio eo televisie T.V. huren bijzonder ge makkelijk. 59 cm beroemd I merk 5.99 per week, zonder j aanbetaling, nooit geen Te- paratiekosten. De Jager, Broersveld 105. Fotografie Vt»r pastoi» naai K. yaa vuuren, Hoogstraat 106. te- iefoon66ï20 fa één dae gereed ttolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto BL. van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1