Ik propageer steden en landen CHIEDAM Hermes-DVS en SVV gaan samen op één veld spelen Sted. nog Gymnasium is springlevend Elektrocutie bij Tankercleaning Mastenbroekschool in gebruik genomen Pfie dagen branden één W Als Hermes- veld gemeente terrein wordt v&su 5?ï^4^M;S!i5tii5SSSl S.V.DIIIN Sprinten tot slot van J.J. wielerstrijd Burgerlijke Stand Uitreiking van Nw.-Guinea-kruis Bakkers gaan met vakantie Rector dr. Labordus bij promotie Tochtige gebouw maakt leraren ziek VOOR DE KANTONRECHTER Gebruik defecte lamp werd niet bewezen KREUGER RUIMT OP! „Dat zegt alles" MRS. RITCHIE: Kanarie-eieren in volière stukgegooid Tegen train gelopen MULO-EXAMENS PUBLIC-RELATIONS-VROUW VAN HILTON Hoogste punt Gem. Lyceum Afzwemmen j in Kolpabad j Haringvangstberiehten i Genoemd naar oud-voorz. Yer. Chr. Onderwijs EEN AMBITIEUZE JONGEMAN Koeriersters DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS DONDERDAG 11JUEI1963 (Advertentie t.M.) INrCRNO KOIENRADIATOR 10.200 K. cal of leen. Met geslo ten of open front paneel. INTERNO-deolers voor Rotterdam en omstreken: R'Jam Centrum: it ROTTERDAM Koord: Zjsgmolendrifc 31-41, tel.40?68 V/est: Mstlteticssctwcg 3, te!. 20457 Ztiidi Bciieilandsel.ian 3-0, tel. 70144 R'd«m Noord: Burg. Roosstr.2, te!.4 03 04 SCHIEDAM, donderdag De beide Schiedamse semiprof-clubs Hermes-DVS en SVV hebben in principe besloten om gezamenlijk het hoofd veld van Hermes- DVS in Sportpark Hagar te gaar» bespe len, Dat Is besloten op de ledenvergade ringen van zowel Hermes-DVS (in dt eigen kantine) als van SVV, die in Musis Sacrum werd gehouden. De bedoeling is dat Hermes dc tribunes rond het hoofd- veld aan de gemeente Schiedam zal ver kopen. waarop de gemeente dan weer bet veld met accommodatie aan beide vereni gingen zal verhuren. Maar over de finan ciële kant van dc transactie zal uiteraard de gemeenteraad nog moeten beslissen. Beide vergaderingen mochten zich gis teravond in een ongewoon grote belang stelling van de leden verheugen en beide hebben Dok tot ver na middernacht ge duurd, Er is dan. ook uitvoerig gepraat over deze kwestie. Bij SW, dat door bo venstaande regeling wordt ontslagen van de verplichting om tribunes te bouwen rond een hoofdveld in Hagar, viel de be slissing met 80 stemmen voor en 11 tegen. Bij Hermes, dat een stuk zelfstandig heid gaat inspelen; was er meer tegen stand, Maar nadat de vergadering voor be raad was geschorst, werd het voorstel van het bestuur toch met ruime meerder heid aangenomen. Gebleken is overigens dat de gedachte aan een fusie van beide Schiedamse clubs meer ingang heeft ge vonden bij de leden. Op de vergadering van Hermes is ver der de jaarlijkse prijs van verdienste, de Frank-beker. uitgereikt aan de heer L. Stoulhandel, voor zijn vele verdienstelij ke werk voor dc contact-commissie, die allerei evenementen organiseert. Aan fl leden werd het insigne voor 25-jarig lid maatschap uitgereikt. Tot terreincommis- saris werd benoemd Wjm van Nugteren SCHIEDAM, donderdag. Voor de laatsle maal heeft in het kader van Jeugd Jotül de rennersclub „Schiedam'' een sprintkampioenschap georganiseerd. Par cours wau de rechte Calandstraat in het Industriegebied. Er was weinig publiek en ook het aantal deelnemers was gerin ger dan gebruikelijk. Maar de jongens hebben heel vinnig gestreden. Ze reden zelfs zo hard dat de deskundigen van de rennersclub met zeer veel waardering naar de prestaties van de knapen hebben gekeken. Zo reed de winnaar by de grote Jongens W, Overbeeke alle concurrenten uit de wielen. Bij de kleine jongens was het weer A. van Dun die zich de sterkste toonde zoals hij het in dé voorgaande wedstrijden (be halve de eerste) ook getoond had. Hij werd fel belaagd door Jantje Brinkman maar toen ze beiden enkele malen tegen elkaar uit kwamen won Van Dun het in pure snelheid. Opmerkelijk is dat de rondewinnaars van de laatste weken bij de groten dit maal vrijwel niet in het spel voorkwamen. De uitslagen, jongens beneden 14 jaar: 1. A. van Dun. 2. J. Brinkman, 3. J. van Leeuwen, 4. T. Vjtjdhoven, 5, P. Veld hoven, 6,'T. Breurf7. T. van der Leyst; boven veertien jaar: 1. W. Overbeeke, 2. J. Riekwel, 3. P. Schoenmakers, 4. P. van Leeuwen, 5. H. Hersbach, 6. H. Sprïetsma, 7. F. Gosens, 8. F. Koppenhagen. 9. F. Valk, 10. M. Huihoven, 11. B. van der Bor. GEBOREN: Robertus M., z. v. J. M. M. Theo Vredebregt werd leider-betaald 1 Bijtenhoom en C. J. Nesse; Cornelis. z. v. ■octbal. G. Willemse werd secretaris en ic-' Bosman Jansen en C. T. Lieve: Corne- A. Wennekers lid van de amateurcommis-Iis- z- v- w- Martens en J, Hoogendam; sie. Op de SVV-vergadering zijn diverseMarkus, z. v. M. verwaal en M. P. van onderwerpen in discussie geweest. Zo is P'Jk: Cornelis, z. v. A. J. den Tuinder en gesproken over een elftallencommissie, maar tenslotte is besloten de toestand te houden zoals die is. Trainer Hans Croon en zijn assistent Henk Könemann stellen het betaalde elftal samen. De jaarlijkse prijs van verdienste, de J, P, Hofman beker werd toegekend aan Jan Sey. SCHIEDAM, donderdag. Aan zeven endertig Schiedammers die als militair, hetzij b'd de marine, de .landmacht of de luchtmacht in het jaar' 1962 ten minste drie maanden In werkelijke dienst zyn geweest In Ned. Nieuw-Guinea of de aan grenzende zeegebieden, zal burgemeester mr. J. W. Peek het „Nieuw-Guinea Her inner Ingskruis" uitreiken. DU gebeurt t(j- dens een- bijeenkomst die vrijdagavond 12 juli om 8 uur wordt gehouden In de aula van het Stedelijk Museum, Bovendien ontvangen zestien van hen nog een gesp, aangevende het jaartal 1962, dat op het lint boven het kruis bevestigd moet worden. Deze gesp geeft aan dat de dragende militair heeft deelgenomen san een actie, een verkennings- of patrouille-' tocht, die door de militaire overheid was bevolen. P. van Gerven, OVERLEDEN: J. F. Mosserrtbekker, 79 jr., weduwe van P. J. van Hoven. SCHIEDAM, donderdag. Voor bet Bakkerbedrüf is een vakantieregeling ge troffen die geldt voor de periode van 15 juli tot en met zaterdag 24 augustus. De regeling, die geldt voor Schiedam, Rot terdam en omgeving, komt er op neer dat het aantal broodwijken tot de helft is teruggebracht en dat elke bezorger nu twee wijken gaat bedienen. De eigen be zorger voor de helft van die tijd, een an der voor de resterende drie weken. Om deze regeling te do ens lagen, roept de Vakantie-commissie de medewerking van de huisvrouwen in. Vooral op de vol gende punten. Neem het brood aan de huisdeur in ontvangst: de bezorger heeft het druk en kan geen trappen lopen. Er wordt uitsluitend tegen contante beta ling geleverd; reken dus voor 13 juli ge heel af met de eigen leverancier. De ver vangende bezorger komt namens de eigen bakker, blijf dus bij hen afnemen en loop niet naar een winkel; dat verstoort de regeling namelijk. SCHIEDAM, donderdag. Ondanks alle argumenten die aangevoerd worden om te bewijzen dat het gymnasium als on derwijsvorm „uit de t(jd" Is, is het Stede lijk Gymnasium te Schiedam nog spring levend. Zo heeft de rector, dr. L. W. La bordus, verklaard tijdens de promotie- bijeenkomst van de school, die gisteren gehouden is in het kerkgebouw van de SCHIEDAM, donderdag Het slacht offer is dood maar het wapen wordt ver mist, Daarom heeft de kantonrechter te Schiedam mr. P. B. Cos woensdag de di recteur van deTankercleaning NV„ de 67-jarige heer C. F. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De niet verschenen heer F. stond terecht omdat op 11 oktober 3961 's morgens de 49-jarige heer J. J. Zuidwijk uit Den Haag in levenloze staat is aangetroffen in een keldertje onder de vloer van, het ketelhuis van de Tanker- cleaning aan de Nieuwe Waterweg In Schiedam. By aankomst in het ziekenhuis bleek het slachtoffer overleden. Men dacht eerst aan gasvergiftiging (Advertentie 1,M.) SPECIALE AANBIEDING IN OVERHEMDEN van. de bekendste merken en kwaliteiten Bel-o-fast van f 15.90 nu Tricot-nylon van 15.90 nu 11,90 f 10.90 No-iron div. prijsklassen, nu 8.90 Speciale aanbieding Mouwlengte 3 en 5 nu $.90 Kobson pyjama's, van ƒ19.90 nu14.90 OP DE NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN "J Q °/0 BROERS VEST 4 Telefoon 6S2 0É omdat in de ruimte dampen van stookolie hingc-n Dr. Zeldenrust heeft later gecon stateerd bij een sectie, dat de man moet zijn geelektrocuteerd. De Schiedamse po- lïtie nam tezamen met deskundigen van. de arbeidsinspectie een looplamp inbeslag. Het bleek namelijk dat het versleten rubber snoer inwendig in aanraking kwam met een koperen omhulsel bij het hand vat, zodat de deskundigen meenden dat het slachtoffer onder elektrische sp ning moet hebben gestaan. Als gemachtigde vroeg de Schiedamse advocaat mr. A. F. A. van Velzen vrij spraak omdat zijn cliënt te kennen had gegeven dat zijn bedrijf nimmer dergelij ke lampen had gekocht. Wel had het be drijf in rubber gehulde looplampen en deze waren waarschijnlijk op de schepen verwisseld. Later bleek namelijk dat de rubber looplampen er niet meer waren maar wel drie verouderde en versle ten looplampen zoals het slachtoffer moet hebben gebruikt. Voor de arbeidsinspectie vertelde de heer J. W. van Alphen dat dergelijke loop. lampen met gesloten korf sinds 1942 niet meer mogen worden gebruikt, Mr. A. F. A. van Velzen wees op verklaringen In het proces-verbaal van de collega's, de classificeerders De Brce en De Geus dat Zuidwijk de gewraakte lamp niet zou heb ben. gebruikt De lamp die Zuidwijk dan wei zou hebben gebruikt, een lamp met open korf, is nooit gevonden. Getuigen hebben Zuidwijk levenloos aangetroffen in de kelder met een niet brandende looplamp bij zich. Mr. A A. van Velzen stelde dat de directeur F. heeft gedaan wat hij kon. De wnd-substituut-offïcier van justitie mr. H. Franken meende dat er met on deugdelijk materiaal is gewerkt. Er is aangetoond dat er isolatie-fouten in de drie aanwezige lampen zijn. Hy eiste honderd vijftig gulden boete of een maand gevangenisstraf. i De kantonrechter, mr. Cos, zei dat de verklaringen in het verbaal elkaar tegen spreken en dat niet is aangetoond dat i het slachtoffer de in beslag genomen lamp zou hebben gebruikt. SCHIEDAM, donderdag In dc volière die de kapper K. B. in de achtertuin van zijn woning aan dc Rcmbrandtlaan heeft, zijn tientallen eitjes van kanarievogels moedwillig stuk gegooid op de vloer. De daders rijn onbekend. De schade wordt geschat op 200,—. SCHIEDAM, donderdag De 61-jarige heer J. J. de R.. die slecht van gezicht is, is gisteren om 6.30 uur bij het oversteken van de Rottcrdamsedijk bij het Koemarkt plein, tegen een tram' opgelopen, die hij niet had zien aankomen. De heer De R. kroeg een hoofdwond en zyn bril werd vernield. SCHIEDAM, donderdag. Bij de te Schiedam gehouden Mulo-examens zijn geslaagd voor het diploma A (met M te vens voor het Middenstandsdiploma) dei dames: J. G. vrji Noordennen, A, A. A. - van den Berg. T. J. Bode. IJ. de Jonge,.' C. Kranendonk, A. C. van der Graaf (M),i J. Grocncveld <M), J. van Hoek (M), J. M. de Langen (M), allen uit Vlaardingen; M. F. Vredenbcrg (M), L. C. de Vries CM), S. Kok (M). J. Willigere, J. A. Ke gel en M. C. J. Leliveld, allen uit Schie dam en Chr. de Waard uit Maasland. De heren: TV, J. Kloots, W. Koudstal, G. Vis ser. J. v. d. Male <M). L. Molenaar (M>, H. E. Vink <M). allen uit Vlaardingen; G Dullaart uit Rotterdam: J. yan Eek uit Maassluis en G. van Kranen uit Schiedam. Afgewezen weiden drie kandidaten. Ned. Protestantenbond aan de Westvesl. Maar het gymnasium moet dan ook alleen bestemd worden voor die kfndcren, die er de nodige aanleg voor hebben. Dr. Labordus maakte bezwaar tegen het bestaande plan om door het verlagen van het peil van het onderwijs op het gym nasium, deze school toegankelijk te ma ken voor een groter aantal leerlingen. Aan de andere kant was hij van mening, dat bij het lager onderwijs het belang van het gymnasium voor de intelligentste kinde ren nog te weinig werd ingezien. Kwamen er in 1962 twintig aanmeldingen binnen, waarvan er twaalf konden. Worden toe gelaten, nadat de rector daarover een. ge sprek had gehad met diverse schoolhoof den waren er voor de nieuwe cursus 31 aanmeldingen en zijn 26 leerlingen toe gelaten. Wat het schoolgebouw betreft, merkte dr. Labordus op, dat hy in de korte t(jd dat hij er rector was er al aan gewend was geraakt en hij het slechts met spyt voor een nieuw gebouw zou ruilen. Toch bad hij het gevoel dat het oude, tochtige gebouw niet geheel onschuldig was aan het feit dat er In bet afgelopen jaar op vallend veel ziekteverzuim Is geweest on der de leraren: één op de drie dagen wa ren er zieken geweest. Oorzaak; zware kou, bronchitis en zcifs longontsteking! Maar wat wil je, als je het scheikunde lokaal van straat af binnen kunt komen stappen, bij tien graden vorst in de af gelopen winter! Daarna is aan de leerlingen van de zes de klas, die voor het eindexamen zijn ge slaagd, met een persoonlijk woord een boek als aandenken uitgereikt. Ook de literatuurprijzen voor Frans, Duits en En gels werden bij deze gelegenheid over handigd. De leerling Lex Berghuis heeft daarna namens de geslaagden nog dank gebracht de reetor en leraren. „Wij zijn blij dat wij op deze school zijn geweest" Tenslotte werd aan alle leerlingen, die bevorderd waren, de rapporten met een toepasselijk woord overhandigd. Op deze samenkomst waren aanwezig de cura toren, leraren en. ook vele ouders van leerlingen. De geslaagden zijn: voor alpha*. Tineke Kersten, Patty Kloots (Vlaardingen), H. Kranendonk (Rotterdam), W. Oomen, M. Sanders, Ineke Zeldenrust (Rotter dam) voor afdeling beta: J. van Ameyde, Lex Berghuis, Th, Boas, O- van Bockel (Rotterdam), P. van Geem, K. Pappers, K. in "t Veld en F. de Wolff. Afgewezen één kandidaat. Turnzalen gebruiksklaar VLAARDINGEN, donderdag Van he*J in aanbouw zijnde gemeente lyceum .aaiyjp de Claudius Civiluslaan zal morgen do.g vlag wapperen. Het hoogste punt van het |j bouwwerk is dan bereikt. Ter gelegenheid van dit feifc zal «rj's morgenmiddag een. rondleiding zijn, waar bij de wethouder van onderwijs en cultu rele zaken, de heer H. K, van Minnen de rector, dr. F. J, Huisman en de docenten, op de hoogte zal stellen van de stand van. zaken met betrekking tot de bouw van het gemeentelyceum. V-G Tegelijk met het bereiken van het hoog-; ste punt zullen ook de beide turnzalen die bij dit complex behoren, gereed zijn. Een van deze zalen zal binnen afzienbare tijd betrokken worden door de oudste plaat selijke gymnastiekvereniging, Leonidas- Dovido. Door de beschikking over een zaal in'de "Westwijk heeft Leonidas-Dovi- do, als eerste turnvereniging, de gehele stad, Voor het centrum worden lessen ge- geven in het politiebureau Delftseveer- weg, voor het oosten in de Van der Palm» school en voor het oude westen in de Dr. I ColijnschooL j VLAARDINGEN, donderdag Leer- j lingen van de vierde klassen van. de la- gere scholen, in Vlaardingen hebben f woensdag 3 juli in het Kolpabad een 1 rwemproef afgelegd. Voor het diploma A i (zwemproef) slaagden alle 277 opgeko- 'j men kandïdaatjes, voor het diploma B j (geoefend zwemmer) slaagden 307 kinde- j ren, terwijl er acht moesten worden a£- gewezen. i De Hugo de Grootschool boekte de j beste resultaten: van de 34 ingeschreven kinderen slaagden er 31. De overigen konden nog niet aan de zwemproef deel- nemen. Het afzwemfeest werd byge- j woond door de rijksconsulent voor de lichamelijke opvoeding in het district Brielle, de heer M. J. Bakker.j VLAARDINGEN, donderdag, De j haringvangstberiehten van hedenochtend luidden: VI 70 12 k., VI 71 thuisvarend, j VI 78 50 k., nog 20 netten, VI 85 'thuis- varend, VI 89 17 k,, VI 190 thuisvarend, j VI 199 12 k. De marktprijs luidde: vleetharing klein j 44—60, vleetharing groot 6367. Al! APOTHEKEN Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 1017 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Scbiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De man die Liberty Vallance doodde". Monopolc, 2 en 8 uur: „Adam en Eva". DIVERSEN Arcade, 8 uur: R.K. Huishoudschool. Bij eenkomst. Musts Sacrum, 8 uur: FinJandia-school. Ouderavond. Frans Halsplein, 8 uur: Jeugd Jolijc. Spel- avond. MRS. EVELYN J. RITCHIE DE 20ste eeuw kent vele nieuwe uitdrukkingen en één daarvan public relations. Boze tongen zeggen wel eens dat deze term ook onveranderlijk in het Nederlandse taalgebied wordt gehanteerd om dat het woord propaganda „zo naar klinkt". Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Public relations is lang r.iet precies het zelfde als propaganda. Een goede public relations-ir.an zal nooit propaganda ver spillen aan eer. zaak die dat niet waard isomcat dat geen goede public re lations ZCU zij O. Zo'r. goede public rclations-bchar- tiger is b,v. Mrs. Evelyn J. Rit- c h i e. Ze is Amerikaanse, van De troit. en ze woont sinds enige tijd in Holland waar ze de faam van de bei de Hilton-hotels, in Amsterdam en Rotterdam, naar buiten uit dient te dragen. We zitten met haar aan tafel in Le Jardin (The Hilton Restaurant and Sup per Club) en we vinden haar, zo ach ter een glas voortreffelijke wijn en een bord exquise hapjes, een charmante ta fel genote. We willen wel eens wat meer van haar weten. „Oh nee," protesteert ze, „iedereen in deze zaal is interessanter dan ik. U zou eens een praatje met mijnheer die-en-die moeten maken van het hotelpersoneel, een reuze interessante man. Of met die mijnheer daar. ook. But nothing about me, please". Maar nu wordt ze opeens dubbel zo interessant voor ons. Want we weten dat deze avond (de openings-avond van Le Gardin) tot de kleine uurtjes gaat du ren, dat zij de volgende morgen een staf vergadering heeft, 's middags voor een zakenreis naar Duitsland moet en nog wat andere inspannende activiteiten voor de boeg heeft. Ideaal En we denken: ja, zo moet het zijn, dc ideale public relations- vrouw. Iemand die een (waar schijnlijk) harde realiteit kan om buigen tot een vriendelijke buiten kant, die hard werkt maar daar gelukkig niet de vermoeide teke nen van toont. Zyn daarom mis schien zo betrekkelijk veel public relations-mensen vrouwen? Och, Mrs, Ritchie is Amerikaanse an. in Amerika bekleden, immers zoveel vrouwen belangrijke posten. Zij ook (en na lang aandringen wil ze ons er einde lijk wat van vertellen): aanvankelijk „sales promotion" (verkoopbevordering) in Washington, in *59 voor de KLM naar Nederland, „om Amerikaanse vrouwen aan het reizen te krijgen." En daarna Hilton. We constateren dus dat z© nu Hil ton propageert. „Nee," riposteert ze vastberaden, „ik propageer steden en landen. In dit geval Holland. Hilton is dan wel een stukje Amerika in Holland, maar Amerikanen komen niet naar Holland om in Amerika te blijven." SCHIEDAM, donderdag. De Vereni ging tot Bevordering van Chr. Onderwijs te Schiedam beeft gisteravond het nieuwe gebouw van de Mastenbroek-school, ge legen aan de De Meesterstraat in Nleuw- land, offJcieel In gebruik genomen. Dit is het twaalfde schoolgebouw van de Ver- enlglne en de derde die in Nteuwland Is neergezet. Tevens Is het de vijfde school In de serie van totaal zeven die In sys teembouw door Muwi is uitgevoerd. Er is geen kleuterschool bij (dat blijft een wens en Is dan ook aangevraagd), doch drie van de totaal acht klassen van de Bïasten- broekschool xyn ter beschikking gesteld aan de kleuters. Vier lokalen zijn reeds in gebruik voor het lager onderwijs; één staat nog leeg, maar zal bij dc aanvang van de nieuwe cursus hard nodig zyn om de her en der ondergebrachte leerlingen te bergen. De openingsplechtigheid had plaats in de ruime kantine van de dichtbij gelegen Chr. Technische School, waar voorzitter mr. H. Snoep vele onderwijsautoriteiten en belangstellenden kon begroeten, o.a. wethouder H. Sabel en de gemeentelijke inspecteur voor het onderwijs, de heer C. A. Kamp, de rijks-inspecteur de heer Kosters, de predikanten ds. A. Hoffman wel eens geprobeerd maar toen leek het net of er iemand van de trap vieL" Maar ze krijgt nog wel de tijd om het to Ie ren. „Mijn job hier," zegt ze, „is immers nog lang niet af." En opnieuw protes teert ze tegen het interview: „Als u al die leuke mensen hier In het hotel heeft geïnterviewd, dan kom ik nog wel eens in m'n rolstoeL" Mrs. Ritchie, kortom, praat lie ver over Hilton dan over Mrs. Rit chie. En ze heeft volkomen gelijk ook. Het betreft hier toch immers Ze spreekt geen Hollands. „Ik heb het I geen private relations? en da. J. D. Spaling, leden van andere schoolbesturen, hoofden van scholen .en leden van de Ouder commissie. Ook mevr. Mastenbroek en familie leden van wijlen de heer B. Masten broek waren aanwezig. De naamgever aan de school was directeur van de her vormde Kon. ÏVilhelmina kweekschool te Rotterdam, en is van 194S tot zjjn overlijden in 1956 voorzitter van de.Chr. Schoolvereniging geweest. „Een gezag hebbend man in onderwijskringen", noemde mr. Snoep zyn voorganger; plaatselijk als voorzitter van de Chr. Schoolvereniging, gewestelijk In de kweekschool, maar ook landelijk door zijn nimmer aflatende strijd voor het kleuteronderwijs. Nog twee scholen Bijzondere dank bracht mr. Snoep aan wethouder H. Sabel voor zijn zorgen voor het onderwijs. „Indien het bijzonder on derwijs u roept, verzorgt gij het als uw eigen onderwijs," vond hij. Tijdens diens wethouderschap kreeg de vereniging vyf nieuwe schoolgebouwen. Er blijven twee wensen: een kleuterschool bij de Masten broekschool en een ulo. Wethouder Sabel bood de gelukwensen imcns 't gemeentebestuur aan en hoopte met mr,. Snoep dat er spoedig een kleuter school by zou komen. En ook nog een gymnastiekzaal, om het Mastenbroekcom plex af te maken. Verder is het woord gevoerd door.de rijks-inspecteur Kosters, die Nïeuwland een „schoolland" noemde; door de wijk- predikant ds. J. D. Spaling namens de centrale kerkeraad van de Herv. Gemeen te, die uit ervaring kon getuigen hoe hard nodig deze nieuwe school was; door dr. P. v. d. Kuy, namens de drie Kethelse schoolverenigingen; door een zoon van de heer Mastenbroek, en ook door mevrouw H. Rosier-Markenstein, als voorzitster van de Bond van verenigingen bij het kleuter onderwijs, de opvolgster van wijlen de heer Mastenbroek, die zij eerde voor wat hy gedaan heeft voor het kleuteronder wijs in Nederland. Laatste spreker was het hoofd van de Mastenbroekschool, de heer M. B. van. Herwijnen, die, komende van een schooi in Schiedam-Zuid, een droomwens in ver vulling zag gaan: hoofd van een nieuwe schooh En „vrouwenschool" overigens, want al het andere onderwijzend perso neel bestaat uit dames! Na deze opening kregen de bezoekers de gelegenheid om het nieuwe gebouw te bekijken. GEMEENTE SCHIEDAM Op de afdeling Bevolking, Burgerlijke Stand en Mi litaire Zaken van de gemeente-secretarie, kan wor den geplaatst Vereiste: Bezit van een ULO-diploma. Leeftijd tot 25 jaar. Voor hem. die zich in de gemeente-administratie wil bekwamen, heeft de gemeente een gunstige studie toelage-regeling. Zijn salaris zal afhankelijk worden.gesteld van ge schiktheid. opleiding en leeftijd. Sollicitaties, gericht aan Burgemeester en Wethou ders van Schiedam, binnen 14 dagen, in te zenden aan de afdeling Personeelszaken der secretarie, Nieuwstraat 26 te Schiedam. Uw voordeel is NU KOPEN Damesjaponnen, deux- plèces, rokken en blouses. Mevr. W. v. cL Burg LANGEKERKSTR, 19 Schiedam - Tel, 6 6135 Fotografie KolfUms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuien, Hoogstraat 100. U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 GEEN FILIALEN Te koop Eerst bij Co ja kijken. Was machines va 90 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Hai ven 126, telefoon 6 33 41 Te koop: Maaskruiser, te.a.b, met Hanomag -Dieselmotor, 12 m. lang, 4 cyL v. Doorn, Lekstraat 139, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1