Geen feest: doorwerken Nw.-Guinea-kruizen voor 3 Sehiedamse oud-militairen Sportschool Bishoff verhuist naar Singel Henry Dunant terug vol blijde gezichten iENDA Eerste paal Beneluxtunnel werd in stilte geslagen mi parool Ei op mn Speelhol als erfenis Markies met ijzeren vuisten Onschuld in zondig Parijs Ed de stoere cabaretartiest SCHIEDAM Door Durg. Peek uitgereikt Automobielbedrijf WALDO NX Citroen agent H. van den Dool directeur T.S. Geneesmiddelen paspoort Burgerlijke Stand fa,*© Plaiitagepodium moet nodig hersteld UIT KETHELSTRAAT GESANEERD KERKDIENSTEN Artsen op zondag Circus dieren in optocht NOORD OOST POLDER BRU0GE El GENT NAAR H0NSCHAU EN HET EIFELGEBERGTE MULO-EXAMENS SCHIEDAMSE BIOSCOPEN In Monopole Genie! nóg meer van uw vacantie: <f- met Süprimal een onbezorgde// re's .tfTTfiiy. SÜPRIMAL Grondruil voor Sanering van Kethelstraat Yreemde knik gaat verdwijnen 1 UZERWERKERS en" LASSERS Koeriersters ZATERDAG 13 JULI 1963 -15; SCHIEDAM, zaterdag. Het NieuW- Gulnea-herlnneringskruis is een vrij groot goud-kleurig Malthezer kruis met in het centrum een ster in relief, bevestigd op een fel-groen lint met rood-wit-blauwe rand. Drie en dertig van deze kruizen met de daarbij behorende oorkonden, als mede dc „baton", het stukje lint dat nor maliter op de uniform kan worden ge dragen, heeft burgemeester mr. J. W. Peek gisteravond namen3 de Minister var Defensie uitgereikt aan jonge Schiedam mers die in 1963 ten minste drie maanden militaire dienst hebben gedaan bij dc marine, de landmacht of de luchtmacht in Ned, Nienw-Guinea of de aangrenzende wateren. Vier oud-militairen waren ver hinderd te komen cu zullen de versierse len later ontvangen. Bovendien kregen zestien van hen nog een gesp op het lint als teken dat zij in Nw-Guhiea daad werkelijk In actie of op patrouille zijn geweest. Deze uitreiking had plaats in de aLtijd sfeervolle aula van het Stedelijk Museum, dat in dit geval nog zorgde voor een bijzonder passende achtergrond, n.l. door de tentoonstelling „Kunst uit Nieuw- Guinea" die in een zij-zaal wordt gehou den, De oud-Nw.-Guineastrijders hebben daar nog oude herinneringen kunnen op halen. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door de majoor Martens namens de com mandant van het Korps Mariniers en de overste Van den Berg, garnïzoens-com- mandant van Rotterdam, die de Minister vertegenwoordigden, doch ook door ouders en familieleden der oud-militai ren, die overigens allen in civiel waren. Zelf oud-reserve-officier zijnde, kon burg. Peek nit ervaring spreken dat de Nederlander niet erg warm loopt voor militair vertoon. Pas in tijden van mili taire moeilijkheden bruist men op en is bereid in het geweer te komen. Zoals ook gebleken Is in 1940. Dan pas blijkt welk een onmisbare organisatie bet leger is. In bet voormalige Ned. Indië was het 't leger dat de rust handhaafde, waardoor de welvaart gebracht kon worden. „In dit licht hebt gij uw plicht gedaan in Nw-Guinea. Uw taak liep daar af. niet door het falen van het leger, doch door de internationale situatie en de histori sche ontwikkeling. Het verblijf daar is geen prettige geweest. Gij hebt er offers (Advertentie l.M.) Bokeiweg 88-90 Schiedam Telefoon 646 50 moeten brengen, Daarvoor wordt u nu dank en hulde gebracht door middel van dit herïnneringskruis". Aldus burg. Peek, die daarop persoonlijk de kruisen uit reikte. De zo onderscheiden Schiedammers zijn (met G- tevens een gesp) G. W. Akkerhuis, N. G. L. Alberts, H. D. van Diggele, B. van den Engel, L. van Erp (G), G. van Gelderen, G. J. Guiche- laar, M, Hekman, P. A. H. Hosman, W. J. Jansen (G), H. Jongeneel, A. A. Jong ste (G), C. Minderman (G), F. van Nieu- wenburg. J. Otlen, J. Paulussen, J. P. Flooij <G), E. C. M. Prein, W. Prins, A. Scheffers (G), M. R. G, Sterk, F. A. Ver- brugge <G), W. H. Vijfvinkeï. C. F. de Zwart (G), H. J. Zwep, A. Pijl, K, A. van den Brink (G), L. Dekker, P. J. van Deventer (G), A. D. van Ejjk, H. W. 't Gilde (G), E. Harreman (Gi, J. van Keu len (G), A, P. de Kievith (G), A. Marks. A. A, van der Tas <G), G. M. Westhuis (G). SCHIEDAM, zaterdag Door het be stuur van de Vereniging Technische School voor Schiedam en omstreken is tot directeur van deze school benoemd de heer H. van den Doat, thans directeur van de L.T.S. te Leems (Groningen). Waarschijnlijk zal de heer Van den Dool zijn functie op 1 november aanvaarden, wanneer de huidige directeur, de heer J. Pulleman, dc school verlaat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd. Dc heer Van den Dool, oorspronke lijk afkomstig uit Sllcdrccht, is 42 Jaar oud en de laatste vier jaar directeur in Leems geweest. (Advertentie 1JM.) Op naar de top van de Euromast Van. Wit-Gdehruis SCIHEDAM, zaterdag Het Wit-Gcle Kruis te Ketheï heeft ten gerieve van de leden een nieuwtje ingevoerd: het ge neesmiddelen paspoort. Voor bepaalde categorieën patiënten is 't belangrijk, dat wanneer zij op reis zijn en zich buiten bereik van hun huisarts of specialist be vinden zy de gegevens van hun behan deling bij zich hebben, opdat in noodge vallen een andere arts direct kan zien waar hy aan toe is. Dit document, dat door de huisarts of specialist moet worden ingevuld, is een nieuwe stap op de weg naar de Europese integratie. Het is dan ook gesteld in het Engels, Frans en Duits, doch niet in het Nederlands. Deze geneesmïddelenpas- poorten zijn verkrijgbaar in het wijkge- bouw van het Wït-Gele Kruis, Kerkweg 8. KetheL GEBOREN: Marc, z. van H. G. E. van Leersum en E. Sleutelaar. Mario, z. van M. Eijs'oerg en P. A. Degenaar. Jacobus J., z. van J. J. Jansen en C. E. Lettinga. Cornells J. G. M., z. van C. J. G. M. Janse en T. I. Swartjes. Pieter C., z. van C. J. A, Swaak en J. T. H. Jansen. Daniel, z. van J. A. Ossewaarde en. G. J. de Jager. ONDERTROUWD: C. van der Burg, 28 jr en D. J. Eliasar, J. M. Klute, 23 jr. en P. E. J, van Koetsveld, 24 jr. M. Levering, jr. en N. van der Burg, 17 jr. O. H. Lissenberg, 26 jr. en G. J. W. de Haan, 19 jr. W. Mazowiecki, 29 jr. en "W. M. van Huizen, 28 jr. V. V. E. Pace, 26 jr. en M. A. Kerklaan, 23 jr. L. J. Philipse, 25 jr. en G. M. van der Velden, 20 jr. A. A. Rade makers, 36 jr. en E. van Leeuwen, 32 jr. J, B. van Rutten, 27 jr. en B. T. C. Velis- cèk, 28 jr. J. C. van der Sluijs, 20 jr. en M. Boer, 17 jr. J. H. van Uden, 21 jr. en L. Biom, 19 jr. D. Verkerke, 24 jr. en H. van der Maarel, 21 jr. A. B. Wiegmans, 24 jr. en B. C. H. Mulder, 23 jr. E. J. Wil- Icmsen, 33 jr. en J. Groen, 23 jr. GEHUWD: T. Bezemer, 25 jr. en J. P. Louis, 23 jr. A. G. Scholte, 23 jr. en A. M. Hubregtsc, 29 jr. J. M. van Dorst, 23 jr. en J. Sonneveld, 18 jr. H. van de Pas, 24 jr. en C. M. van Til, 2D jr. A. J, C. Bos, jr. en C. L. M. Wijsbroek, 24 jr. J. W. M Kreischer, 26 jr. en M. J. Gundlach, 21 jr. G. Dijkshoorn, 24 jr. I. Vis. 21 jr. A. J. van der Heijden, 24 jr. en M. P. R. Broeders, 20 jr. J. H. Mak, 31 jr. en M. M. Manssen, 31 jr. P. T. Kip, 26 jr. en A. J. Wolthuis, 21 jr. W. Wagemans. 29 jr. en C. Sperling, 23 jr. G. Logtenberg, 26 jr. en M. Schoonenberg, 20 jr. J. Hommel, jr. en J, Boele, 27 jr. (Advertentie l.M.) EEN HELE DAG naar de DAGELIJKS van 1 Juli tot half sept. afvaart 9 uur WILLEMSPLEIN Folder op aanvraag SCHIEDAM, zaterdag Het podium in de Plantage, ook al wordt het niet vaak gebruikt, voorziet in een behoefte en zal daarom gehandhaafd moeten wor den. Zo menen b. en w., die dan ook be reid zijn de eigenaresse van het podium, de Sehiedamse Gemeenschap, de helpen de hand te bieden bij het herstel en on derhoud van het bouwsel. Want het po dium verkeert momenteel in een deplo rabele toestand, als gevolg van moedwil lige vernieling en baldadigheid. Het herstellen van de aangerichte scha de zal een bedrag van 3.065 vergen en het college is bereid deze kosten voor re kening der gemeente te nemen. Maar verder is een regeling getroffen voor het onderhoud dat 1.550 per jaar vergt. Voortaan zal dit onderhoud door de ge meente geschieden, doch de S.G. zal daar jaarlijks 770 voor betalen. Doch b. en w. zijn wel van plan om, naast het gebruikelijke politietoezicht, maatregelen te treffen om verdere ver nieling zo veel mogelijk tegen te gaai SCHIEDAM, zaterdag Sportschool Bishoff gaat verhuizen. De school in de Kethelstraat moet op korte termijn wor den verlaten in verband met sanerings plannen van de gemeente. Zoals bekend zal de gehele driehoek van panden tussen VI aard ingerstraat—Kethelstraat en West- vest over enkele maanden zijn geamo- veerd. Op het dan gecreëerde bouwterrein zal o.a. de Christelijke Huishoudschool worden gebouwd. Voor sportschool Bis hoff is een prettige oplossing gevonden. Hü gaat zich vestigen in debinnenstad, namelijk h* het grote herenhuis aan de Singel 66 hoek Tweede Tuinsingel 1. Bishoff begon zeven jaar geleden in de vroegere kegelzaal van Musis Sacrum achter het zalencentrum. Leerlingen van Bishoff maakten een goede sportzaal van Xed. herv. gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. D. J, Spsling en 5 uur ds. C. v. d. Steen; Bethelkerk: 10 uur ds. J. G. Jansen en 7 uur ds. D. Woord mans (Vlaardingen): Opstan- dingskerk: 10 uur ds. A. Hoffman en 7 uur L. J. C.azemler; Vredeskerk: 9 en 10.45 ds. C. v. d. Steen en 7 uur ds. M. J. Braggenkate (Rotterdam). Ned. herv. geref. evang. Gebouw Irene: IC uur ds. J. Batelaar (Den Haag); Vredeskerk: 7 uur ds. M. J. ten Bruggenkatc (Vreewijk), Evang. lutherse gemeente: 10 uur ds, P, J, Mackaay (Oegstgeest). Ned. prot. bond. Westvest 92: 1030 uur dr. H. Fjber (Wassenaar). Ond-kath. kerk. Dam 28; 10 uur H. Mis. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 7.30 uur Verlos singssamenkomst. Gerrit Verboonstraat: 645 uur Openluchtsamenkomst. AUe samenkom sten o.l.v. brig. K. WIeringa en man it. Reitsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 5 uur openbare toespraak: „Hebt u uw lot in eigen hand?" 6.15 uur Wachttorenstudie, Dinsdag 7.30 uur Dlenstvergadermg. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Warande hoek BK-laan: 19 en 5 uur ds. Buys (Mur- merwcude). Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. S, de Lange (Deventer) en 5 uur ds. E. J. Duurse- ma (Maassluis). De Ark Kethel: 3.30 uur ds. P. C. Koster (Hoodeschoo)) en 230 uur ds. K. J. Schaafsma (Rotterdam). Kantine SCF; 10 uur ds. E. J. Duursema en 5 uur dr. C. Augustijn (Amsterdam). De Goede Haven: 10 uur dr. S. Augustijn c« 5 uur ds. S. de Lange. Julianakerk: 10 uur ds. J. Veriare (Schiebroek) en 5 uur ds P. C. Koster. Herv. Gemeente Kethel. De Rank: 8 30 uur eerw. heer J. Hoogetvdam (Vlaardingen). Dorpskerk: io uur eerw. beer J, Hoogendam en 7 uur ds. A. HeUemans (Hen Haag). SCHIEDAM, zaterdag In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: G. in 't Veld, Willem de Zwijgerlaan 23, tel. 685 99; Ch. A. Poll, Tumiaan 92, tel. fi 78 56; L, B. E. van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel. 6 80 67 en D. Houthuysen jr.. Marconi straat 93, tel. 6 8516. Geopend is apotheek Jansen, Swammer- damsingel 41, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waarneemt. APOTHEKEN Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea". BIOSCOPEN Passage: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Eddie in topvorm". Mkmopole: 2 en 4.15 uur: „De bende van Walter Black" en 7 en 9.15 uur: „De markies met de ijzeren, vuist". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Vanaf het voormalige feestterrein, waar circus Bol- tim vanaf maandag zijn standplaats heeft, maakt Sursum Corda maandagavond om 19.15 uur een mars door de stad. In deze optocht lopen ook een groot aantal die ren van. het circus mee. VLAARDINGEN, zaterdag. - Zonder enige ophef en voor de buiten wereld onopgemerkt is gisteren de eerste paal voor de Beneluxtunnel geslagen. Waarschijnlijk heeft men bij de N.V. „Beneluxtuimel" ge ef acht^ dat de „Vlaggetjesdag", die enkele weken geleden ter gelegen heid van het officiële begin van de tunnelbouw werd gehouden, nog te vers in het geheugen ligt om nu weer festiviteiten te houden. Nu zit men in Vlaardingen en omge ving inderdaad minder om feesten dan om een tunnel verlegen en bovendien is iedere werkbare dag, die de opening van de tunnel dichterbij brengt, er één. De paal, die gisteren werd geslagen, is de eerste van de ongeveer duizend, an dere, die de zuidelijke afrit van de tun- Een zeer interessante tourïngcartocht, vol sterke contrastent Deze mooie tocht wordt gemaakt op DINSDAG 16 JULI Vertrek s morgens acht uur. Terugkomst 's avonds ongeveer half tien. De prijs bedraagt slechts 13.— (diner inbegrepen). Speciaal voor onze lezers is een exclusieve dagtocht naar België samengesteld. De reis gaat via Breda door de Scheldetunnel naar Gent (de stad van sagen en legenden) en vervolgens naar Brugge waar we de glorie van het verleden vinden. Van Brugge naar Antwerpen (rondrit). Terug naar Nederlandse bodem waar in typisch Brabantse omgeving wordt gedineerd. De prijs van deze bijzondere tocht die wij maken op WOENSDAG 17 JULI bedraagt slechts 13.50 (diner inbegrepen). Wij vertrekken 's morgens om 8 uur. Terugkomst ongeveer 9 uur. Via onze mooie zuidelijke piovinciën naar het schil derachtige Monschau in het Eifelgebergte. Via Aken en Ingenbxvlc** Daar Monschau. Een oud plaatsje, ge legen op een hoogte van 550 meter, temidden van enorme rotspartijen en uiigesterkte dennenwouden. De vele oude patriciërshuizen getuigen van vroegere welvaart (centrum der lakenweverij). Op terugreis 'diner in echt Brabantse omgeving. Ga mee op DONDERDAG 18 JULI Vertrek 's morgens zeven uur. Terugkomst ongeveer tien uur. De prijs van deze prachtige tocht bedraagt slechts f 16.— (diner inbegrepen) Voor deze laatste tochten hebt u nodig één van de volgende grensdocumenten: geldig paspoort of verlopen paspoort (niet langer dan vijf jaar), geldige toe- ristenkaart verkrijgbaar aan de paspoortenafdeling Raadhuis bfj inlevering van 2 pasfoto's. Reisbiljetten verkrijgbaar bij: HET ROTTERDAMSCH PAROOL WESTBLAAK 9-11 - TELEFOON 1354 30 (8 lijnen) nel moeten schragen. Ook de noordelijke afrit zal op ongeveer duizend palen, ko men te rusten. Na heel wat aarzelend begin van de bouw zijn de werkzaamheden thans »n volle gang. Op de beide oevers rijden zandauto's af en aan om de bezige drag lines bij te houden. De toestand aan beide tunneluitemden verandert met de dag. Inmense bouwputten zijn gegraven, het bouwdok is al op de juiste afmetingen gebracht Maar ook op het water wordt er hard gewerkt om de basis voor de tunnelbuis uit te diepen. Op de foto de zware stelling van Figee uit Vlaardingen, die zojuist de eerste paal heeft geslagen. Andere palen worden in de bouwput aangevoerd. Op de achter grond zijn draglines bezig de put op de juiste diepte te brengen. de oude kegelbaan. Later kon judoleraar Wout Bishoff zijn intrek nemen in de sportschool van Berry Jansse in de Ke thelstraat. Deze 2aal werd goed ingericht en Bishoff mag zich in een groeiende kring van leerlingen verheugen. Toen hij de mededeling van de gemeen te ontving dat hij diende te verhuizen geraakte Bishoff in de moeilijkheden, om dat gebleken is dat er geen ruimte be schikbaar is in Schiedam, Van de firma Cohn kon hij de ruimte van de vroegere sportschool van Hulsker aan de Westvest met meer los krijgen. Bishoff wilde zich vestigen in nieuwe winkelpanden aan de Parkweg maar hij kwam niet tot over eenstemming met de verhuurders omdat deze een sortschool in een winkelcentrum niet voldoende representatief achten. Hij vroeg de gemeente de leeggekomen ruim ten van de Sociale Werkplaats aan de St. Annazusterstraat te mogen gebruiken, maar B. en W. deelden mee dat er veel kandidaten waren voor dit gebouw en dat het geheel al een andere bestemming heeft gekregen. Ten slotte kwam het plan voor het inrichten van de school in het oude herenhuis aan de SmgeL De vloeren van het verzakte huis liggen heel scheef. Er zal dus heel wat gerestau reerd moeten worden, Bishoff gaat zelf boven wonen. In de kelders wordt de school ingericht. Er is daarnaast zoveel ruimte dat Bishoff overweegt nog enkele clublokalen in dit pand in te richten. Daarnaast acht hij het mogelijk om in de enorme turn achter het huis een loods neer te zetten (die een oliemaatschappij hem wil leveren) waarin eveneens ge sport kan worden. Vooral uit Nieuwland trekt Bishoff veel leerlingen en daarom hoopt de jeugdige ClOS-leraar nog eens een dependance in deze wijk te kunnen vestigen. Vooral voor de jeugd die geen verre afstanden zou moeten afleggen heeft Bishoff het oog woensdagmiddaglesscn m een gebouwtje zoals de noodwmke] van de DES bij de Nieuwe Damlaan-Burg. van Haarenlaan, SCHIEDAM, zaterdag Bij de te Schiedam gehouden Mulo-examens zijn geslaagd voor het diploma-A (met M tevens voor het Middenstandsdiploma) de dames J. M. Baksteen, A. M. Lagrauw, beiden uit Maassluis; T. H. A, v, d. Berg uit Maasland; M. J. v. Diggele, J. v. Har- tlngsveldt, M, A, v. d. Knaap, C. J. Meij- ers (M), G. M. Doesburg <M), E. Winkel man (M), W. Koppenol (M), M. J. Lands meer, H. B. A. van Rijsmge, allen uit Schiedam; G. C. Both (M> uit Vlaardln-. gen. De heren; P. A. Go, S. Hekkema, C. v. Geijl (M), J. Koek <M), C. v. d. Kraan (M), H. Kruïze CM), J. K. van Aken, al len uit Schiedam; J. A. v. d. End. en C. Bouman uit Maassluis; H. v. d. Meer uit Maasland en J. v. d. Meer uit Maasdijk. Afgewezen zijn vier kandidaten. Monopole vertoont: WE geven het u te doen om als cow boy te gaan optreden in het Wilde Westen ala u er nooit bent geweest. Maar u kunt van „DE BENDE VAN WALTER BLACK" leren wat er alle maal op het spel staat als u ooit een erfenis mocht krijgen van een oom uit dat barre gebied. Nu, dat gebeurde Fer- nand, die van zijn oom in Carson City een hotel annex speelhol erfde. Op weg erheen schieten Indianen de hele postkoets overhoop. Alleen Femand redt het en natuurlijk doet hij f, wat zou er anders van de geschiedenis te recht zijn gekomen. Hij moet toch ook nog zijn rol spelen in dat beruchte ho tel Tja, wart daar komen de vrouwen in het spel en waar liefde en vrouwen zijn in het Wilde Westen, daar wordt ook gevochten en met pistolen geknald. Enfin, wat schieten, liefhebben, en bok sen betreft laat de foelslechte Walter Black-u wel wat zien. Uiteindelijk ze geviert het goede en komt het geluk ook voor Femand. Zo hoort het trouwens. (MONOPOLE-maiinees) IN MONOPOLE: PRECIES twintig jaar nadat hij als een mooie, blonde jongeling In de filmwereld werd gelanceerd (door Jean Cocteau in diens „L'étemel retour") kan men Jean Marais nu zien als adellijke vechtersbaas in een stuk barre roman tiek. HU heeft de hoofdrol in „DE MAR KIES MET DE IJZEREN VUIST" {Les mystères de Paris) en wisselt, omdat het zo uitkomt In het verhaal, de pandjas en de kanten Jabots op zUn tijd voor de simpele werkmanskiel. Hij acteert erbij als de gemaniëreerde acteur die hij altijd geweest is; merk waardigerwijs komt dat hier niet zo slecht uit, want het geeft een" lichtelijk spottend accent aan de hevige taferelen waarin we belanden. Marais als de voor name heer in Napoleontische dagen, die het opneemt tegen een gemene baron (m wie we Raymond Pellegrin mogen herkennen) en lage elementen, uit de onderwereld, toont de trekken, van een Franse Erroll Flynn. in zijn nadagen. Gezegd moet overigens dat als u trek hebt een ouderwets avonturerihistorïe te verorberen, waarin alleen na véél ges- intrigeer en gewelddadigheid de deugd beloond en de ondeugd uitgeroeid wordt, er een stevig maal klaarstaat. (MONO POLE, tm. zondag), MEN krijgt ze slechts even te zien: de TROTTOER-MEI3JES VAN PARIJS. Maar al Is de titel dan mis leidend, de film mag er wezen. Henri Decotn maakte er een brokje vakwerk van. Hoofdpersoon is een lief onschuldig wichtje, dat naar de lichtstad komt. Ze doet haar best om kuis te blijven, maar komt terecht In een milieu van zich op sexueel gebied misdragende lieden uit dc hoogste kringen. De Farjjse „dolce vita" dus. Het meisje wordt er nog juist bijtijds uit gered door haar vroegere verloofde, aan wie ze haar ervaringen opdist Ei genlijk stellen de onthullingen wat te leur, maar ja, de lichtstad is geen Ro me, en zelfs daar valt het, zo hebben wij van Fellini begrepen, nogal mee. Het is een. wat armetierig verhaaltje, dat eigenlijk geen. stof oplevert voor een boeiende film. Maar Decoin heeft vooral het zoeken van de verloofde naar het steeds maar weer verhuisde meisje knap geregistreerd- (MONOPOLE, maan dag tm. woensdag). DIT keer Is onze onverschrokken Ed een cabaretartiest, die een grotere ervaring In straatgevechten en Judo schijnt te hebben dan op deplanken. y HU moet zijn carrière verdedigen tegen een paar onaangename heren, die met botte gangstermethoden trachten de lei ding van een groot cabaretconoem In handen te krijgen. Hoe hardhandig het gaat Is te zien lu „EDDIE EN TOP VORM".' Gelukkig weet de toeschouwer vooruit dat Ed niets kan overkomen, omdat hijs nu eenmaal de héld is, die in de smaak valt bij de vrouwen en gevreesd wordt door de mannen. De liefde, die de vrou wen voor hem koesteren, legthij even achteloos naast zich neer, als hij het ge boefte van zich afwerpt Er komen hele zotte situaties in -deze nieuwe Eddie Constantine-film voor, die net nog zo ironisch getint zijn. dat ze. niet kluchtig worden. Bovendien wil de regisseur best weten, dat hij onwaar schijnlijke situaties schept met Eddie ala de „Uebermensch-met-zelfspot", zodat ook een beetje sadistisch aandoende zweepslaande gorillagangsters niet héle maal serieus genomen kunnen worden. (PASSAGE). (Advertentie IM.) legen reisziekte tijdig ingenomen, reisziekte voorkómen., (in de blauwe verpakking Iet op dejuiste dosering) SCHIEDAM, zaterdag. In de drie hoek Vellevcst-Kethelstraat-Vlaardüiger- straat die geheel gesloopt zal worden, is nog één pand dat geen eigendom is van' de gemeente, nJ. de garage roet boven-^ woning van de heer P. H. van Waalwijk^ van Doorn, die daar een transport be- drijf voor vee en vlees heeft. Z Na langonderhandlen is de eigenaar be reid geweest, dit persceel aan de gemeen te over te doen, doch ontvangt in ruil daarvoor een stuk grond van 400 m2, ge legen aan de Kerklaan naast een wagen-, makerij, die ook is moeten verdwijnen van de Vlaardingseweg. Bovendien moet de gemeente een bedrag van ƒ74.000 bij-, betalen, zodat deze transactie, met de; waarde van de grond, de gemeente tep-» 92.000 komt te staan. De Gemeenteraad"*'" zal hier In de vergadering van 22 jullf over moeten beslissen. SCHIEDAM, zaterdag De vreemde* en ook gevaarlijke knik in de 's Grave-, landseweg gaat eindelijk, een jaar na de aanleg van de weg, verdwijnen. Deze' knik wordt veroorzaakt doordat de weg om.de muur, die het terrein van de, Nederlandse Klinknagelfabriek omgeeft,^, is gelegd. Men is nu bezig de deur ad te* breken waarna de weg recht getrokken', kan worden. Afgezien van het wonderlijke effect-* van een muur die op een weg indringt,' levert dit punt gevaar op voor het ver-, keer. Dit wordt vooral van belang wan neer in de nabije toekomst de 's-Grave-.- landsaweg drukker bereden zal worden," VLAARDINGEN, zaterdag. Na een vakantie van vijf dagen zijn de opvaren den van de Henry Dunant weer in Vlaar dingen gearriveerd. Het Is een bijzonder prettige reis geweest, het Rode Kruis- schip meerde ook vol met vrolijke ge zichten gisteravond aan de Kon. Wilhel- minahaven af. Ter begroeting stond de drumband van Lïberté op de kade voor een serenade aan de patiënten die het allemaal, dankzij het hoge water, vanuit hun bed konden volgen, Niet alleen bijde terugkomst in Vlaar dingen wachtte de Henry Dunant een feestelijke begroeting. In alle plaatsen werd het schip met festiviteiten binnen gehaald. In Utrecht zorgde de kolonne Harmeien voor een gymnastïekdemon- stratie op de kade, in Uitgeest stond de fanfare klaar, schoolkinderen brachten fruit rond, in Den Helder kwam burge meester mr. G. D. Rehorst zelf aan boord en gaf iedere vakantieganger een Hel ders soevernir, de fanfare van de PTT gaf een concert, de melkbrigadiertjes uit Den Helder, die en bloe tot het Jeugd Rode Kruis zijn overgegaan, zongen en kele liedjes. Ook in Zaandam stond een muziekkorps op de kade, schoolkinderen boden een plakboek van de Zaanstreek Gevraagd voor karwei-werk: Telefonisch melden op no. 61917 ook op zaterdag en zondag. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v,a. ƒ90.15-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 63341. Permanent wave Kapsalon Hélèno, de salon voor de Detere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt (7.50. Hélène tiéde permanent de meest ideale natuurlijke permanent 110.- Gratis haler en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem- braDdtlaan 22, Schiedam, te. lefoon 6 7170. Fotografie Roliilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Allé soorten Üims Foto KL" van Vuuren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar K van Vuuren. Hoogstraat IDS; tel. 6 67 20 In één dag gereed. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- ol„ kan-" teibed Prima afwerking Ala, nieuw terug Het goedkoops ste adres DUK Groenendal la tBroersveldpad)telefoon 6 80 28 Lna 18 uui teiefoon 6 67 89) Ledikanten butiedi- kanten, kampeer bed den puz Kom eens praten."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1