Raad verdiept zich in „zaak Ten Kortenaar" ■EJ WMA-WA1ETTE Instructiebad voor het „Sportfondse Hijskraan verplaatst brugopbouw van 6 ton ''ilÊ'MM'! EISEN VERGEZELDEN VRAAG ,0MNIEUWE STANDPLAATS Raadsleden bepleiten voor hen wat duistere kwestie opruiming Twee mensen door de warmte bevangen Sanering van de „driehoek" AGENDA Duivensport „De Vrijheid Veilig verkeer in Maassluis Politie kreeg uitrukauto Keetruiten vernield Noor nam fiets weg Voor medisch en schoolzwemmen Restauratie Steel. Museum kan beginnen Waterpolo Heren van SZC zijn kampioen a. EEN TAXI-CHAUFFEUR b. EEN 2e MONTEUR c. EEN HULP-MONTEUR Koeriersters j^-'lE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Druppe en Blunderbus ƒ3.95 WALA TcflAfio DINSDAG 23 JULI 1963 5 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. De „zaak Ten Kortenaar", zoals wethouder W. van Schoonveld het noemde, heeft gisteravond de gemeenteraads leden vrij lang en diepgaand beziggehouden. Het werd een uitgebreide discussie, waarin alle fracties zich, mengden. Na een stemming werd met 26 voor en zes tegen het voorstel van het college het schrijven van de heer G. F. ten Kortenaar over een door hem aangevraagde vergun ning voor een standplaats met een consumptietent voor kennisgeving aan te nemen. Voor de stemming had wethouder Van Schoonveld de raadsleden beloofd, dat deze man door de gemeente op humane wijze zal worden behandeld. 'Advertentie l M.) (Advertentie LM.) Tijdens deze speciale verkoop brengen wij onze hete voorraad .step-ins van 9.75 in de ver koop voor nog géén vijf gulden. Geen gewone s:ep-Ins, neen, het bekencfe X-modet met ge kruist voorpand voor een beter figuur en een maximum aan bewegingsvrijheid. Step-lns, gemaakt van Nylon ajour-efastfek, tweezijdig rek baar, koopt U morgen voor een prijs, die U geen tweede keer kunt verwachten. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zondere aanbieding step-lns, maten S (33-40) M <40-42) L (42- 44) XL (44-46) in wit, van 9.75 Gtén tel. of j«h De heer G. F. ten Kortenaar heeft de hem toegewezen standplaats by het Ge meentel huts voor de nieuwbouw moeten verlaten. De tent van de heer Ten Kortenaar werd in zeer korte tjjd geliquideerd. HQ vraagt nu aan de ge meente om toewijding van een nieuwe standplaats met de zekerheid, dat hij daar tenminste een half jaar kan blijven staan, hij vraagt om een krediet voor de opzet van een nieuwe kraam en door de ge meente gratis verstrekte gas-, water- cn elektriclteitsaanslultlng. (- Zou het gemeentebestuur deze eisen in-! willigen, dan zou men een precedent inj Schiedam scheppen. Er zijn de heer Ten:< Kortenaar verscheidene punten aangewe— zen als nieuwe standplaats, een van die! punten was een plaats 25 meter verdei dan zijn oorspronkelijke standplaat- Maar de heer Ten Kortenaar bleef efsr i i stellen. Toen heeft het college besloten er mee te stoppen, lichtte wethouder Van Schoonveld de vragen van de diverse raadsleden, toe. De heer G. P. Verhulsdonk (WD) gaf toe, dat de heer Ten. Kortenaar juridisch geen enkel recht kon laten, gelden, dat de ambtenaren, die deze zaak behandelden, niet buiten hun boekje waren gegaan en dat men moeilijk een renteloos krediet beschikbaar kon stelien, want waar zou dan de grens blijven. Maar waarom, zo vroeg hij zich af, is de houding van het college ten aanzien van deze kwestie zo weinig soepel. De heer Ten Kortenaar is nu al ruim 2,5 jaar hierover bezig, nog heeft hij de moed met opgegeven. De enkeling moet hier plaats maken voor de gemeenschap, zei de heer Ver hulsdonk. Hy wordt in deze positie ge zet door de ambtenarij. „Ambtenarij" repliceerde wethouder mr. P, van Boc- hove, „dat zegt de Telegraaf ook." De heren ,H. \V. Metaal (KVP), M. Eykenaar (Prot. Schiedam) waren het; jmet drs, J, H. Simons (PvdA) eens, dat de iraad eigenlijk te weinig van de achter gronden van deze zaak wist. Alles wat zij omtrent deze kwestie wisten, was hen in [de raadsvergadering van gisteren door j wethouder Van Schoonveld verteld. Zij 1 suggereerden inzage van het dossier met j de briefwisseling tussen gemeente en Ten Voor hen die binnenkort een nieuwe wooing krijgen of voor hen, die nu direct aan nieuwe vloerbedekking toe zijn, is dit een bijzondere aanbieding. Coupons Balatum, VUtzeil en Vocafeum ir» alle maten van 1 tot 25 meter, in tientallen mooie frisse dessins en kleuren, 200 cm breed, normale prijs voor rond 3.16 per meter de halve prijs voor Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze cou pons vloerbedekking (coupons tot 2S meter toe) voor Opruimingspnjzen, die U beslist niet mag missen. Géén tel. of schrift, best. SCHIEDAM, dinsdag De warmte van gisteren is twee mensen te veel geworden. Kortenaar. Wethouder Van Schoonveld j op de rijweg van de Rijnstraat zakte gis- weerde dit ten stelligste af. (Van. een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag De plannen wor tic sanering va» de driehoek Vel- cvest-Kethelstraat-Vlaardingerstraat zul len binnenkort aan de commissie voor stadsontwikkeling worden voorgelegd, «elde wethouder W. van Schooneveld tistaravond in de raadsvergadering me- 4e, Met de realisering van de sanering wl echter nog wel enkele maanden heen- run. Het ligt in de bedoeling, dat dit kleine fêdeelte een_ aanloop zal zijn voor de gratere saneringsplannen, die de commis- w binnenkort in behandeling zal nemen. De wethouder zei dit in antwoord op 5 vraag van mr. H. B. Engelsman'of nu °oor de transactie met de firma P, H. raa Waalwijk van Doorn de gemeente bu ook in het bezit was gekomen van het Kitste pand m de bewuste driehoek, Vel- ïvest 12, de mogelijkheid tot sanering Wchroon loopt met de in ontwerp zijn- k plannen. Mr. Engelsman stelde voor, de nu vrij- '°®ende driehoek te gebruiken als vcor- 'Pige opzet voor intensievere coordma- 16 van de door de sanering en de daaruit WrtvIoc1Cntie problemen betrokken bisten. Haringvan gstberichten JLAARDINGEN, dinsdag. De harmg- ^tberichtm van heden luiden: VI, 10 v 71- 71 17 k., VI. 79 thuisvarend, VI. k., Vl. 89 5 k.t VI. 190 20 k., VI. 199 kisten. De marktprijs luidde: maatjesharing S 43so, maatjesharing groot 4355, Ssreel 52—60. APOTHEKEN MUieek Nteuwland, Dr. Wibautplein 17. tentoonstellingen "ri'jk Museum, dag 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; Prenten en tekeningen van Öud- phiedam en expositie over gedistil leerd en .Schiedam, nieuw station ??n. de oude lijn" „Kunst uit Nieuw- Guinea". BIOSCOPEN n 8.15 uur: Jerry als loop- "«ge, 2 Jongen' «opole. 2 en 8 uur: Guerillastrijd in de hmboe. Maar toen de wethouder in zijn ant woord op de vragen van de verscheidene raadsleden zei, dat hy bereid was, indien' de heer Ten Kortenaar zijn eisen zou in trekken, hy een nieuwe aanvrage voor een standplaats in overweging zou nemen. Op deze voorwaarde stemde de heer Si mons met bet voorstel in. De heren Me taal en Eykenaar stemden met de heer Simons in. SCHIEDAM, dinsdag. De postduivenver eniging „De Union" heeft zondag met 172 duiven meegedaan aan een Wedvlucht vanuit Orleans over «en afstand van 480 kilometer. De duiven werden gelost om zeven uur. De eerste duif kwam aan om 15.42.4?, de laatste prgsduif om 19.00.36. Ce uitslagen zijn: A. Heeren (1. 2 5.11. IS). Th. Stiebcc (2), A. Broeders (4. 6. 14. 16), W Kerkhoff <7 10. 12. 22 25. 27), D. van de Schalk (8. 9. 20. 21), C. Zantboer (15. 23), Th Duivenbode (17). c Verluide (18. 19). J". Brands (24), J. Pijpers (26), 3, van Bossen (28), C. Verboom (29), M, Broekhuizen (30) Met 776 duiven hoeit „De Union" meege daan aan een wedvlucht vanuit Duffel over een afstand van 03 kilometer. Gelost om zeven uur. Aankomst eerste duif 824 01. Laatste prijsduif 9.24 44. De uitslagen zijn: H. Ouwendijk (1, 28. 89), C. Zantboer (2 73, 94. 151. 158). D. van de Schalk (3. 35. 32. 30, 52, 68. 71. 77. 80. 81. SG 110, 115, 116. 124, 140. 141. 145 147. 157, 159 i 159. 174. 379. 1B8 ciipl.J. Ph. Slegt en CO. <4 9 20. 36, 45. 57. 62). J, Wenleler 15. 56. 92). F Ciaes (6. 19), G Breur (S 50 50. 133 167. 175)., J. Mackay (8), F. Kamp en Co. (10. 33. 43. 4 1 122. 126), C. Verlinde (II. 13. 17. 34. 61. T2 82 88. 155. 189), A. Broeders (12. 101. 135. 101 384). J. Pijpers (14. 24. 37. 46 74. 76. S0. 91 03. 98. 102. 114. 143. 185), P. WjjntiM Sr. (16 20 21. 69. 85. 112), H. van Gogh en Kosten (18. 30. 41, 127, 152, 176), A, Hoeren (22. 27. 65 66. 138. 177. 181), Weber an Faas (23) J. Bcnnlngshof (25. 100. 113 119), H. 3. Brókling (28, 104, 107, 139). C Verboom (39. 46), J Snijders (31. 35. 58. 67. 1S3. 168 182), E Se- brechts (40. 96 156. 166), M. Rissema i42), P limer <47. 49. 128). 3. Brand (51. 105. 121. 146 162 173. 173. 187). J. van Leeuwen (53. 120 137), W. van de Hoeven (54, 117. 125. 123), A van Dlest (55, 78), L. Lems (60. 64. 95. 131). T. de Saay (63), W. Kerkhoff (70. 211. 144. 165. 172). K, van Loopik Jr. (75. 103. 113. 160), W. Egging (79. 84), S. Bouwman (83 130) Kazenbroot <87. 186), Krouwel (97. 142), Th. 'Duivenbode (99, 109. 134. 183), W. Balvers (106. 108, 148), M Broekhuizen (123). P. Xu- lik (332. 150. 180). B. Kokers (136). TH. Wii- lems (149. 363), W. Karisen (154), P. Vraim- fleunt en Zoon (164. 171). K. vort Loopik en Zoon (170). Ook de postduivenvereniging „De Vrijheid" heeft deelgenomen .aan de wedvlucht voor oude en jonge duiven raar Orleans. De uitslagen zijn: 1 Mevrouw Van de Windt, 2 H. van de Steen (3. 21. 23). H. Ha gen (4. 8. 28). J. van de Ent 3. 7. 29), Pois, 6 J. Westerholt, 9 W Poort (10. 22), J. Doe jaaren <11. 18) M. Putters <19. 26), w. de Winter (22), Kl Muilwijk (14. 25. 25), Cebr, Van de Windt (16, 17), A. Doejaaren (27), G. BarzUay, Cc jonge duiven vlogen naar Duffel. Hier werd de uitslag: 1-2 w. de Winter, 3. 17. mevrouw Van de Windt, 4 J. van de Ent, 5-7 Gebr. Van de Windt. 6-13 c. Rigters. 8 A. Koutsma, 9 P. Pols. 10. li. 24 P. Vertinde, 12. W. poort, 14 K. Muilwijk, 15 W. van Bueren. 17-19 l. Wijnen, 18 W. van Heiten. 20 W. van de Poel. 21 M. de Ruiter, 22 H. Stuart, 22 A. Stuart. 23 M, Putters, 25 H. van de Steen. Er waren 771 duiven, die om zeven uur werden gelost. Eerste pnjs 8,24 00, laatste prijs 9.27.O0. Lermorgen om half twaalf de 58-jarige mevr R -ten W. in elkaar. De juist passe rende arts Ch. A. Poll verleende haar de eerste hulp, maar constateerde mets ern stigs. Mevr. R. werd Per ambulance ter observatie naar de Dr. Noïetstichtmg ge bracht Op de Aleidastraat viel gistermid dag om half twee de 67-jarige voetganger H. C. W. uit Delft flauw, vermoedelijk tengevolge van de warmte. Ook hy werd ter observatie w de Dr. Noïetstichtmg op genomen. ÖE laatste herinnering aan. Wxnd- Jiorst's Fabriek en Veem bedrijf De Adelaar aan de Nieuwe Haven waar nil ITHO is gevestigd, is verdwenen. Gisteren zijn vaklieden van de Vlaar- üingse garage Delta van 's morgens acht uw tot 's avonds negen uur met be hulp tia» een hijskraan bezig geweest de zes ton wegende brugopbouw te verwijderen. Een schouwspel, dat vooral in de vroege avonduren, veel belangstelling genoot. Vandaag wordt het resterende deel van de loopbrug weggehaald. De brugopbouw zat wor den opgeknapt bij de werf Noordeloos by Gorkum en dan naar tVindhorst's be&ryj in Nieuw Lekkerland worden getransporteerd. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, dinsdag. Dc afd. Maas sluis van bet Verbond van Veilig Ver keer heeft, Jn het kader van de veilig- verkeersweek, aan alle houders van een rijbewijs in Maassluis een circulaire ge zonden waarin wordt gewezen op de noodzakelijkheid van regelmatige contro- van het voertuig. Er wordt in medegedeeld dat twee ga rages bevoegd zijn de zg. veiligheids inspecties te verrichten. Nadat het motor rijtuig m orde is bevonden, of de ge constateerde gebreken zijn hersteld, krijgt de auto een vignet op de voorruit waar aan de politie kan zien wanneer de keu ring heeft plaatsgevonden. MAASSLUIS, dmsdgg. De politie te Maassluis heeft een ^"nieuwe uitrukauto gekregen. Eet is een Volkswagen combi, ingericht door het bedrijf Za. Bo te Rid derkerk, de vierde van dit type dat op het ogenblik in Nederland an gebruik is In de auto is alle luimte benut en zy is uitgerust met de nieuwste snutjes. Zo staat het bedienend personeel, binnen 'n straal van 25 a 30 km, rechtstreeks in verbinding met het hoofdbureau. Naast het bedienend personeel biedt de auto bovendien nog plaats aan vijf personen. ROTTERDAM, maandag Volgend jaar zal het waarschijnlijk mogelijk zijn van af het vliegveld Zestienhovcn rechtstreeks cn met auto naar Coventry by Birming ham te vliegen. Dit is een van de zestien nieuwe lijndiensten die British United Air Berries volgend jaar wil gaan ver zorgen (waaronder zeven vanaf Coven try) en waarvoor zy toestemming heeft, gevraagd aan de Air Transport Licensing Board. SCHIEDAM, dinsdag Waarschijnlijk kwajongens hebben gisteren een aantal ruiten van een. tweetal werkkeeteti bij het bouwwerk aan de R.K. Technische School aan dc Burg. Honnerlage Gretelaan ver meld. De schade van de ruiten bedroeg 20,De directiekeet werd ook van bin nen bekeken. De vandalen haalden acht sigaren weg en spoten een vetspuit leeg het keetinterieur. SCHIEDAM, dinsdag In de Van De- ven terstraat hield de politie gisternacht een Noo:rse zeeman aan die op een fiets reeds die niet Zijn eigendom was. De fiets was door de zeeman weggenomen uit de Zwartewaalsestraat. Eerder op de avond h3d de eigenaar de 17-jarige M. J, al aan gifte van di.efsta] van. zijn rijwiel gedaan. Ledenvergadering bond bejaarden SCHIEDAM, dinsdag De afdeling Schiedam van de Algemene Bond van Be jaarden houdt op donderdag 25 juli in het Blauwe Huis een ledenvergadering, om half twee begin.t (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag Spoedig kan de vergunning worden verwacht voor de bouw van een instructiebad (voor school ramen en medisch zwemonderrieht voor reuma- en pollopaüenten) bij het Sportfondsenbad aan da Burgemeester Knappertlaan. Directeur mr. JL A. C, Bie renbroodspot van de K.V. Verenigde Sportfondsenhaden heeft in Amsterdam de plannen gereed. Schiedam zal dan een zelfde instructiebad krijgen als in Haar lem en lm Amsterdam. De bouwtijd, van het bad, dat een op pervlakte van 17 bij 7 meter zal krijgen, wordt op 2 jaar geschat. De diepte wordt niet genoemd. Die wordt, zoals bij de meeste moderne baden het geval is, va riabel gemaakt Speciaal voor het medische zwemmen worden speciale voorzieningen getroffen. Sterke pompen regelen de waterhoogte. Daardoor kan het water in 4 minuten 15 centimeter rijzen of dalen. Ook de temperatuur zal regelbaar zijn. Voor het normale schoolzwemmen zal het water tot 25 graden worden ver warmd. Voor de medische zwemlessen kan het water tot 30 graden worden ver warmd. De verwarmingsinstallatïe kan dan in 10 minuten het water van 22 gra den op 30 graden, brengen. Geluidshinder zal, door middel van een weg te draaien muur, zoveel moge lijk worden beperkt. In Amsterdam is namelijk gebleken, dat vóórdat hierte gen maatregelen waren getroffen er drie onderwijzers nodig waren om aan veer tig kinderen les te geven en dat na de genomen maatregelen tegen geluidshin der voor hetzelfde aantal leerlingen één onderwijzer voldoende is. Ten slotte is er ook een nieuw sys teem voor de kleedhokjes en de douches ontworpen. De hokjes worden vervan gen door vier kleedkamers, de douches door dertig ^spuitkoppen, die m het pla fond worden gemonteerd. Burgerlijke Stand SCHIEDAM. Geboren: René z. v, H. G. Muus en C, G. van der Steen. Arie J. z. v. S. Verveer en M. J. de Jager. Con- stantine M. d. v. S. A. J. van Gerven en. M. Over de Vest. Juanita d. v. A. J. Acda cn. J. van Nieuwland. Patrick W, z. v, W. J. Wijnen en H. J. de Wit, Robert E, z. v. A. J, Begemann en J. M. Beek. Gerrit z. v. W. A. Donks cn G, de Vries. Karin M. d. v. H, Overdïjk en P. A den Herder. Martinus P. J. z. v. L, A. Hel lemons cn M. M. Pil, Overleden: M. Droog, 60 jr., S, van Wagtendonk, 2 dagen oud. N. van Rijs- bergen, 70 jr. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. De gemeente raad heeft gisteravond haar goedkeuring gehecht aan de kredietverlening van 249.322 als aanvulling op het in 1962 be schikbaar gestelde bedrag voor de res tauratie van het Stedelijk Museum. Hier door wordt het mogelijk de per augustus toegezegde rjjksgoedkeurlng hiervoor te gebruiken, zodat binnenkort tot de gun ning kan worden overgegaan, Mr. J. B. Schueler (KVP) was het er volkomen mee eens, dat het Museum ge restaureerd moet worden. „Het js belang rijk werk, wel niet zo belangrijk als de woningbouw, maar toch moeten wij dit voor laten gaan op de woningbouw. Schie dam moet er op uit zijn, dergelijke ge bouwen voor de komende generatie te be houden", aldus mr. Schueler. Mr. H. B. Engelsman (PvdA) vroeg zich af, hoe het mogelijk was, dat een jaar na de eerste kredietaanvrage van ƒ539.500 nu alweer een. aanvullend krediet nodig bleek. Was dat bij de oorsronkelijke opzet met bekend? vroeg hy zich af. Wethouder mr. M. J, M. van. Kinderen stelde hem gerust: het verleden jaar aan gevraagde krediet was gebaseerd op de berekeningen van 1959. Deze cijfers waren gebaseerd op een grondige bestudering van de museumcommissie in overleg met monumentenzorg. Het een en ander is toen tot in de finesses besproken met de dienst gemeentewerken, waarmee de toen malige conservator Pierre Jansen door lopend contact had. De stoffering van het gerestaureerde museum, waarvoor een ook nu reeds aangekondigd krediet zal wor den gevraagd, zal in dezelfde sobere stijl worden gehouden ais nu. Mr. Engelsman vond, dat de zeer uit voerige uiteenzetting van de wethouder over de samenstelling van het krediet en het aanvullend krediet, aanmerkelijk be kort had kunnen worden, indien men zou overgaan tot het stichten van een bouw commissie. Een dergelijke commissie 2ou, naast een toeziende functie ook veel nut hebben om de raad van te voren vao de diverse details op de hoogte te stellen, zo dat men in de raadsvergadering zelf beter beslagen ten ys zou komen. Merkreden, Ja 24 an de. julio, Klubves- pero ni konversacius ce kdo H. Letsch Lekstraat 100 b tarnen prokrastos tiuh. kunvenen. Ni atentigas vin pri tio. club, die maandag (mond het kam pioenschap behaalde. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag liet heren-ze vental van SZC L> nu definitief kampioen. Gisteravond werd dc laatste competitie wedstrijd tegen Baronie uil Breda ge speeld. Deze, in feite voor het kampioen schap niet meer beslissende wedstrijd Werd door de Schiedammers met 121 ge wonnen. SZC stelde eigenlijk verleden weck haar kampioenschap al vast door een gelijk spel tegen het sterke Tilburg. Door deze winstpunten en de overwin ning op het Vlaardingsc VZC. dat ook een goede kans op de bovenste plaats maakte, maar door va» TZC te verliezen deze kwijt raakte, vestigde SZC zich onwan kelbaar aan de top. In de nu afgelopen competitie behaalde Kolmeïjer werd de eindstand 121. SZC elf punten uit acht wedstrijden. Slechts drie ontmoetingen werden verlo ren. Na 15 augustus a.s. zal de promotie wedstrijd Avorden gespeeld, waarschijnlijk tegen het Bameveldse DWK. De beslis- singsstnjd zal vermoedelijk in Utrecht worden gespeeld. De Schiedammers bewezen gisteravond hun recht op de eerste plaats. De Baronie spelers waren nergens. Toch bleek dat met duidelijk in de eerste periode. SZC maakte via M. Zulstra slechts een doel punt. De tweede periode, met gewijzigde voorhoede, deed de balans al aardig om slaan. I» vlot tempo doelden Kolmeyer <2 x), Sonnevelö (2 x). Rodenrijs en R. Zijlstra. Toen. de stand 4—0 was, slaagde een speler van Baronie er w zich los te werken en passeerde keeper LepoJder. ïn de derde periode liep SZC nog drie punten uit door doelpunten van Kolmeijer <2 x}-en R. Zijlstra. In de vierde periode kon SZC het gevoegelijk kalmer aan doen. Door doelpunten van Sonneveld en DOOR DE Verenïgde Taxibedr. „Eurotax N.V." Burg. Knappertl. 18, Schiedam, tel. 6 94 60, worden gevraagd: Sollicitaties aan bovengenoemd adres. alléén tijdens de opruiming 1 beha s, games, corsetten- Eerst by Coja kijken. Was machines va 90 15-30 korting Ook merkmachines Showroom Coja. Lange Ba. ven 126, telefoon 6 33 41 Permanent wave Permanenten zonder stroom, zonder te bespreken AH 12.—. bij ons ƒ6—, Maison Tony, Haspelstraat 37b. hoek Schipperstraat (zijstraat Schiedamseweg). Lijn 4, 10 en 17. U.kijkt... II vergelijkt tl koopt bij LANGE HAVEN 95 .Schiedam, teL 686 IJ - GEEN FILIALEN Te huur aangeboden Nieuw ingericht rusthuis heeft plaats voor een bejaar de dame. Inlichtingen telef. Een prachtig spannend boek van A. L> HILDEBRAND Een boek waar uw zoon of dochter iets var) meeneemt Prijs Verkrijgbaar bij de bezorgers, agenten en administratie van cüt blad. Tevens verknjgbaar bij de boekhandel. 10% Spe daalhuis 5chiedam: Oronjeshaal 17

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1