Opslagruimte voor Koot in aanbouw aan de Schie gmxmtM WIE KOOPT SCHIP? Woning voorraad met 283 stuks -ƒ is li IT»« ÜbiL'/ V Angstige automobilist botste tegen RET-bus driedogen branden op één kif HFC en SVV strijden om hoge plaats AGENDA Wnd. officier: we moeten zuinig zijn op de natuur Wie heeft iels verloren Per eind juni 1084 huizen onderhanden Fransman nam fiets weg Gemeente wil gronden en opstallen aankopen Draaiorgel De Waterpoorter komt tijdens vakantieweken Route optocht voor zaterdag vastgesteld MIfSsèk asewfe sZÉZihs^-ü 4è? Honkbal Uilstapjes van Singelkwartier Heeft u ongenoegen vroeg passerende commissaris Haringvangstberichten Burgerlijke Stand In eerste halfjaar '63 vermeerderdei 110 woningen Bijt ijna 1100 woningen thans in uitvoering Sloop gaat voort Nieuwbouw Handeldrijyenden uitgenodigd mee te werken moderne HAARDEN S.V.DUIN Wil Andere vorm van directievoering Vragen van raadslid thans beantwoord SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters j DONDERDAG 25 JULI 1963 ff f!Vr 'lii (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. HFC Haar- Iem—SW wordt zaterdag het aantrek kelijke honkbal-duel voor de aansluiting met de kopgroep. Leider HCAW krijgt Weliswaar een steeds grotere voorsprong maar het is voor de overigen toch van belang b(j de eerste drie in de overgangs klasse te blijven. SW had de beste kan sen, maar op het eigen terrein zou HFC Haarlem voor de verrassing kunnen zor gen. De roodgroenen kennen echter de kracht van deze oude tegenstander, met een Hans de Lange in vorm en de steun van het Schledamse slaggeweld kan de zege moeizaam worden bevochten. De derdeklasse levert zondagmiddag belangrijke wedstrijden. Op Harga zal Schiedam om twee uur van HBC moeten winnen om de tweede plaats te kunnen behouden. Dat lijkt wel mogelijk ook. al zal HBC zich goed verweren omdat de laatste plaats dreigend nadert. Die laat ste plaats is nog voor Wassenaar dat op eigen terrein gaat trachten DHS te over rompelen. Nu DHS zo onverwacht en ook voor treffelijk van Schiedam heeft gewonnen ziet het er wel naar tiit, dat het team van Bob Soudijn Wassenaar op de staart- positie gaat nagelen. Heel onaangenaam voor Schiedam is dat het reserveteam tegelijkertijd moet spelen als het eerste. Dat betekent al dat Schiedam 2 verzwakt zal zijn, omdat het eerste negental de ondersteuning van enkele reservespelers behoeft maar bovendien missen beide teams spelers die met vakantie zijn. Schiedam 2 heeft echter dringend be- SCHIEDAM, donderdag De meisjes en jongens van het Singelkwartier heb ben dinsdag een prachtige fietstocht, be gunstigd door fraai zomerweer, gemaakt, zo schrijft „Ome Joop" in zijn kampbrief. De tocht is gegaan over Stroe. Lunteren, Bameveld naar Ede. Na de lunch fietsten de jongelui door de bossen van Otterlo naar Hoenderlo en Kootwijk via de rijks weg terug naar het kamp. De Tour de France was er niets bij, 72 km. 's Avonds hebben de kleintjes een bos wandeling gemaakt. Voor de ouderen was er een filmvoorstelling. Woensdagmorgen is men naar Voorthuizen geweest, waar een ware aanslag op de souvenirwinkels is gepleegd, 's Avonds was er de bonte avond. Raadsvergadering SCHIEDAM, donderdag De Gemeen teraad komt op maandag 9 september ter vergadering bijeen. VLAARDINGEN, donderdag. Dezer dagen heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden voor het bouwen van een rioolgemaal, op een terrein gelegen aan de westzijde van het verlengde van de Burgemeester Verkadesingel, De laagste inschrijfster was de Nederlandse Bouw Mij., te Den Haag, met een bedrag van 636.000 gulden; de hoogste inschrijfster was de N.V. Aannemings Mij. v.h. H. W. te Pas, Enschede, met een bedrag van 735.000 gulden. hoelte aan een' overwinning omdat de gradatie dreigt. Die zege zal Schiedam 2 dan nu wel ontgaan omdat niet verwacht mag worden dat Schiedam 2 zondagmid dag om drie uur bij leider Osos in Til burg kan winnen. SW 2 speelt zondagmorgen om txen uur bij HCK 2. rN EWELDIGE, soepel-gebogen spanten omspannen heel luchtig het T terrein langs de Schie naast de Rolbrug. Zo lieten de bouwvakkers, die eind verleden week met vakantie zijn gegaan, het in aanbouw zijn de gigantische complex voor het Expeditie Opslag en Transportbedrijf van J. L. Koot N.V. achter. De aannemer van deze hal die langs de Nieuwpoortweg verrijst, is de N.V. H. Berghout en Zoon uit Rotterdam. - VOOR BE KAïXTOJXBECHTEB - SCHIEDAM, donderdag. „Mynheer, heeft u ongenoegen," vroeg de automobilist en op het bevestigende antwoord van de RET-ehauf- feur F. de B. heeft die automobilist gezegd: „Dat treft, ik ben de com missaris van politie." „Dat was dan een genoegen," meende de wnd- substituut-officier van justitie bij het kantongerecht te Schiedam, mr„ H. Franken woensdag, maar de 42-jarige chauffeur constateerde later bitter dat het zo'n genoegen toch weer niet was geweest. Hij had alles aan zien komen op die eerste mei. Hü was gewoon van de Overschicsc- straat naar de Brocrsvcsf gereden. Allerlei voertuigen had hij voorrang gegeven totdat hij naar de helft van de rijbaan kon. Toen kwam die enkele automobilist, duidelijk zag; de RET-chauffeur dat de man steeds banger werd. Hij had gecon stateerd dat de bangheid groeide op dat gelaat: de auto was toen tegen de bus ge ploft. „Schrjjf me maar op, lk zal het be talen want myn remmen weigerden" had de man gezegd, maar de chauffeur van de RET-bus wilde de zaak niet te lichtvaar dig behandelen. Iiy wilde er politie bil en toen dan ook een passerende automobilist zich als commissaris van politie aandien de is hU In eerste Instantie verheugd ge weest. Later kreeg hij een proces verbaal om dat hij te ver op de rijksweg zou hebben gestaan. Men dient namelijk de gehele doorgang vrij te laten. Mr. Franken las in de papieren dat de remmen van beide voertuigen zijn gecontroleerd. De chauf feur zei boos dat hij niet begreep dat hij moest gaan betalen omdat een ander te gen hem aanreed. Als de man geremd had was er niets gebeurd. „Ik zei nog: waarom hebbie niet aan de handrem getrokken, maar daar had ie niet aan gedacht. Dat doen ze op de Noordsingel ook niet," zei de chauffeur meer verontwaardigd dan terzake. De officier zei dat het wel geble ken is cat B. de rijbaan niet heeft vrij gehouden en niet is vastgesteld of myn heer Van H. tijdens een. snelheid van 35 km heeft geremd. Hij vroeg „slechts twintig gulden boete" en kantonrechter mr, p, b. Cos vonniste conform. - font Twee fouten stonden in do dagvaar ding en dat is meer dan genoeg om recht 'e hebben op vrijspraak meent de 23-ja- aige Vlaardinger A. L. de B. „Het was helemaal niet in de Van Hogendorplaan" Ml hy. „Waar heb je dan, wel op het voetpad gefietst?" vroeg de kantonrechter bh". P, B. Cos en „üc heb op het voetpad van de Van der Linden van Heuvelslngel JWeden," zei de jongeman, daarmee het ei ten vonnis vellend. Officier en kantonrechter stelden daarna dat de overtreding dan toch wel in Vlaar- mngen was geschied „op of omstreeks XI juni" en dat levert conform een boete van ■^J'gulden of een dag hechtenis op. „Maar °s dagvaarding was toch fout." mompelde ÖG jongen nog, maar er stond alweer een audere verkeersovertreder voor de balie. hond bJan hou jy hem even," had zijn vriend tezegd en daardoor had de Schiedammer M. G, gedurende veertien dagen het 'Gezicht over een hond. Er waren direct APOTHEKEN Apotheek Nleuwland, Dr. Wibautplein 17. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 30—17 uur: gou aches van tfen Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schjedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude Wn'V „Kunst uit Nieuw- Guïnea". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Jeriy als loop- jongen". Monopole, 8 uur: Donker Parijs. besprekingen gehouden met de Dierenbe scherming. In het Tehuis St. Annar.uater- straat was geen plaats maar er zijn wel Schiedammers die belangstelling hebben voor boxers. G. had zoals hij verklaarde: „Nooit geen belasting betaald" en dat deed ie juist niet omdat do hond slechts tijdelijk bij hem verbleef. Die hond kwam op 23 juni ook op de Schiedamse openbare weg om dat kinderen voetbalden en toen de deur open duwden. De kantonrechter wilde daar rekening mee houden, het los lopen van deze hond begrootte hij op vier gul- den boete en „nou, dat gaat wel", vond verdachte. HOND OP HAZENJACHT IN DE BROEKPOLDER SCHIEDAM, donderdag. Heel even heeft het er naar uitgezien, dat de volkstuinders van het com plex aan de Broekweg een enthou siaste hulp zouden Inrijgen bij de bestrijding van de konijnenplaag, die al geruime tijd hun zorgvuldig gekweekte kolen en andere plant aardige zorgenkinderen bedreigt. Maar, helaas voor de volkstuin ders, ziet het er nog niet naar irit, dat de langoren van hun luilekker- tuinen verdreven zullen worden. Want gisteren moest de 23-jarige melk handelaar P. L. H. D. uit Vlaardlngen voor het kantongerecht verantwoording afleggen voor het voor de hazen en ko nijnen minder prettig gedrag van zijn hond. Volgens de documenten had het dier, een kruising tassen een Duitse her der en een Groen end al er, gejaagd op de langoren In de Broekpolder. Dat mocht niet. zei de wnd.-officier van Justitie mr. H. Franken, „we moeten zuinig zijn op de natuar". Daar was de verdachte het mee eens. Maar hij ontkende ten stelligste dat zijn hond zich bezig had gehouden met de jacht op ha2en en konijnen. Het beest bad gezwommen, moest zijn vacht eens flink uitschudden en waar kon dat be ter dan in de Broekpolder, waar nie mand van de rondspattende druppels hinder zou hebben. De hond was maar enkele meters van zijn baas weggeweest. De hond noch 2ijn baas hadden een baas gezien. Na een korte vrije wandeling in de directe omgeving van zijn baas werd de hond weer aan de lijn gedaan. Boven dien was de hond te suffig om hazen te vangen, zei zijn baas. Mr. F. B, Cos veronderstelde echter, dat de aard van het beestje toch niet helemaal juist werd weergegeven en hield zich bij de verklaring van de po litie. D. kreeg een boete van vijftien gulden. Vlakbij 't splinternieuwe Schie damse station ligt in de Schie een enorm karkas dat vroeger schip moet zijn geweest. Hei ge val drijftdat wél, en de ronde gaten getuigen van vroegere pa trijspoorten. Het dek echter, ge zien de uitstalling van vaten, planken en de overige enorme sortering beslist niet-nautische zaken, lang niet door bitiswater overspoeld. De eigenaar ziet er kennelijk geen been meer in, in forse letters schilderde hij „te koop" op het drijvend monu ment. Misschien is het wat voor een handige doe-het-zelver? SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan het hoofdbureau van politic tc Schiedam, dagelijks van 9.0O—17.00 uur. behalve op za terdag en zondag: rood kindervestje: wit kin derschoentje; bruine portemonnee met in houd; bahkwerkershamer; beugelslot; een paar schokbrekers; een binnen- en buiten band: bos sieutels; ring met sleutels; hon depenning; kabclslot; halsband. Te bevragen bij de vinders: hondcnhals- 6a; leafnet, Van Schfjndel, AleidBstrnat Ï10a; plastic bal. Van Roest, Emmastraat BS; gou den broche, Grandfa. Hoofdstraat I45a; he- renpolshorloge, Fredriks, Kortland straat 17a; gouden armbandje, Afd. Administratie, Hema, Rotterdnmsedijk; zilveren speld, Lindehoed, Nieuwe Maasstraat 37a; ijzerzaag en blad- 22b; boodschappentas. Postkantoor, Tuinlaan;. damesparaplu, De Bruin. Van Ostadelaan 31a; portemonnee met Inhoud, Onink. Simon Stevinstraat 5a; wit rieten badtas met in houd, Politie Oversehle; zwarte damesporte monnee met inhoud. Van Nierop, Rotterdam- sedljk 76b; portemonnee met Inhoud, Noorde- graaf. Singel 122, diplomatentas met inhoud. De Ridder, Seringenhof 15: lederen sktentas met inhoud. Harte. Mariastraat ïiib; regen muts. Kerdet, Singel 109; kindervest. Krult, hof, Dr. Zamenhofstraat 44a; gebreid vest. Rijsdljk. Vlaardlngerdijk 235b; rood kinder vest, Blauw, Edisonstraat 20b; een paar regenpijpen, Gieabers,, Boylestraat 27a: jon gensjack, Wensen, Parkweg 8; lederen jon- gensjack. Wutster, Boerhavelann S4a; panta lon, Van Gend en Doos, Celsiusstraat; zwem broekje, Scholte, Singel 177a; nylon regenjas en nachtgoed. Vim Boogerd Huysmansstraat 46b; wit damesvest. Zoetmulder. Havenstraat 5a; cocos-loper, Van Dijk Boerhavelaan 38b; militaire baret. Duifhuizen-, Boerhavelaan 115b; vest, Jansen. Klaas Katerstraat 94. ns 114—130 nog 70 n; 190—15 nog 3 prijs vleetharing J groot 4749 gla. SCHIEDAM. Geboren: Caroia M. L. d. v. A. B, C. van Pelt en. J. M, L, Klap- door. Anthonius P. z. v. T. Neervoort en M. H. Koppers. Overleden: M. G. Kemmer, 7 jaar. P. A. den Hoed, 82 jaar. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. In de maand juni kwamen in Vlaardingen 110 woningen gereed. In totaal in het eerste halfjaar door nieuwbouw 364 stuks. Ook werd in die periode één huis weer in gebruik genomen. Deze bruto- vermeerdering van het woning- bezit 365 stuks derhalve on derging een flinke aderlating door dat 57 huizen door sloping verdwe nen, terwijl 25 woningen door ont trekking eveneens als woonhuizen verdwenen, waardoor de netto vermeerdering van het aantal hui zen gedurende het eerste halfjaar 283 "bedroeg. In de maand juni werd met de bouw van 17 nieuwe woningen begonnen, te •eten: 8 aan de Coornhertstraat (van complex 32 maisonnettes. Bouwonderneming „Vla- bo" N.V. alhier); 8 aan de Datheenstraat (van complex flatwoningen Pensioenfondsen E.N. CK. alhier); 1 aan de Parallelweg (bedrijfspand). In juni werden niet minder dan 110 woningen opgeleverd, namelijk 36 Prof, Rutgersstraat nrs. 143 t,m. 213 (oneven) (36 galerij woning en van com plex 180 woningwetwoningen volgens het systeem „Panagro-Larsen en Nielsen"); 56 Van Baerlestraat nrs. 354 tjn, 168 (even), 174 tm. 188 (even) en 194 tm. 208 (even) en Vossiusstraat nrs. 3 t.m. 17 (oneven), 23 t.m. 37 (oneven), 43 tm. 57 (oneven) en 63 t.m. 77 (oneven) (58 por tiekwoningen van complex 512 woning wetwoningen volgens het systeem „Dura- Coignet") 5 Drs. Stij keistraat nrs. 58 t.m. 66 (even) (5 eengezinswoningen van complex 190 woningwetwoningen vooc de woning bouwvereniging „Samenwerking", alhier); 10 Melis Stokelaan nrs. 2 tm. 20 (even) (van complex 100 eengezinswoningen, B. Sprij's Hout- en Meubelindustrie N.V., alhier); 2 Van Hogendorplaan nrs. 98 en 100 (administrateurswoning en concierge-: woning bij het Groen van Prinsterer- lyceum) 1 Energieweg nr. 53 (boven werkplaats Technisch Bureau „Massier" N.V, te s-Gravenhage) Deze 110 woningen kunnen als volgt ge- cubiceerd worden: 10 particuliere bouw met rijkssteun; 3 particuliere bouw zonder rijkssteun; 92 woningwetwoningen in. opdracht van de gemeente en 5 woningwetwoningen in opdracht van sen woningbouwvereniging. Op 1 juli waren nog 1084 woningen in uitvoering, namelijk: 518 in opdracht van particulieren; 541 in opdracht van de gemeente en 25 in opdracht van een woningbouw vereniging. Juist de laatste tijd verdwijnen veel wo ningen. door sloping, vooral in de oude binnenstad. De bouw van het viaduct is daaraan niet vreemd. In de maand juni verminderde daardoor de woningvoor raad met 24 stuks, zodat de netto-ver meerdering in juni 86 woningen bedroeg. de aanhef genoemde gereedgeko men 364 nieuwbouw-woningen kunnen als volgt verdeeld worden: 40 particuliere bouw met rijkssteun; 5 particuliere bouw zonder rijkssteun; 266 woningwetwoningen in opdracht van de gemeente en 53 woningwetwoningen in opdracht van :en woningbouwvereniging. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De Frans man R. M. N. (25) had op 19 juli op Ro zenburg een flets weggenomen van een boer. Deze was hem op een brommer achterna gereden en had. hem te pakken gekregen. Nu moest hy zich gistermiddag voor de Rotterdamse politierechter mr, A. R. Jolles verantwoorden. Verdachte had Frankrijk verlaten om dat hij daar een straflijst had. Hij be weerde, dat zijn verleden hem by het zoeken van een betrekking zwaar werd aangerekend. Hij was naar België gegaan, maar daar werd hij het land uitgezet. Na Kan C r. rf. Mlurg A Zn (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag, De ge meente is in staat gesteld gronden en op stallen toebehorende aan de Vennootschap onder de firma C. van der Burg en Zo nen aan te kopen. Het college stelt de raad voor hiertoe h besluiten. Hiertoe behoren de fabrieksgebouwen, pakhuizen en loodsen aan de Eerste Van Ley den Gaelstraat, twee vrije woningen aan de Oosthavenkade, acht woningen en een pakhuis aan de le Spoorstraat, een winkelhuis aan de le Van L-eyden Gael straat, een middenstandhuis, kantoorge bouw, pakhuizen en loods aan de Oost havenkade en Maasstraat, een pakhuis aan de Kon. Wilhelm in ahaven ZJZ„ een werkplaats en dagverblijf aan de Oost havenkade, een perceel aan de Galgkade, de fabrieksgebouwen, loodsen en erf aan de Vetteoordskade en negen huizen aan de Prins Hendrikstraat, Met de aankoop van deze percelen door de gemeente is een zeer groot bedrag ge-, moeid. VLAARDINGEN, donderdag. Het prachtige draaiorgel „De Waterpoorter", eigendom van de heer A. F. Tennissen te Schiedam, zal in de vakantieweken de feestvreugde in de stad verhogen. Regel matig zal men het In 1904 door An sa lm e Gavioli te Parijs gebouwde orgel, hetzij bij vakantie-evenementen, dan wel 20 maar in de stad tegen kunnen komen, Dit orgel is een van de mooiste nog in ons land voorhanden orgels. Het "telt 90 toet sen en 17 registers met een totaal van 568 pijpen. De heer Teunissen heeft het orgel in 1960 eigenhandig gerestaureerd, geschil derd en uitgebreid met triangel en cas tagnetten, Het is ook regelmatig op con coursen te vinden, waar het al driemaal een eerste prijs verwierf. Op het laatste concours te 's-Hertogenbosch won het een fraaie beker. VLAARDINGEN, donderdag. De ln het leken van de aktic „Opgeruimd staat netjes" staande optocht, die zaterdag 27 juïi aan de opening van de jfcugdvakan- tieweken voorafgaat zal via de navolgen de route naar de grote speelweide in het Oranjepark gaan. De start vindt om 15.00 plaats vanaf het terrein van de gemcentereinlglng aan de Hoflaan, waarna de stoet de volgende route volgt: Hoflaan - Hofsingel - Calien- burgstraat - Schiedamseweg - Binnensin gel - Oosterstraat - Oosthavenkade - brug - Wcstbavenkade - Weylhovenplaats - Korte Hoogstraat - Hoogstraat - Markt - défilé langs stadhuis - Maasslnissedljk - Willem I'Ij perstraat - Vettenoordstraat - Mendelssohnpleln - Mahlerstraat - Van Bcethovensingel - Burg. Frulssingel - Groen van Frlnstererstraai - Gedempte Biersloot - DeUtseveerweg - Schledomse- dUk - Hoflaan Van Linden v. d. Heuvel- weg - Oranjepark. Opgeruimd staat netjes VLAARDINGEN, donderdag. Het Comité Jeugdvakantievreugd heeft voor de jeugdvakantieweken van dit jaar, zo als reeds gemeld, het motto „Opge ruimd staat netjes". Op alle mogelijke manieren streeft het comité ernaar de jeugd vertrouwd te maken met het idee waar dan ook rein heid en netheid te betrachten en de stad „schoner" te maken. Het comité is zich er evenwel van bewust, dat het beroep op de jeugd slechts dan met succes kan worden ge daan, als de burgerij algemeen en be wust daarin vóórop gaat. Met name doet het comité daarom een dringend beroep op ijsventers en ijs- verkoopgeleEenheden, fruit- en groen- tenhandelaren, exploitanten van automa ten, patat- en visverkopers, marktkoop lieden en koffiewagens op bouwtenten, enz., en alle op of aan de straat han- deldrjjvenden, om niet alleen de dwin gende voorschriften van de Algemene Politieverordening ten aanzien van het plaatsen van afvalbakken en opruimen van afval consequent na te leven ten einde boeten te voorkomen, maar daar naast ook eigener beweging te voorko men dat papier, afval, etensresten en wat dies meer zij op de openbare weg terecht komen. fAdvertentie LM.) JNTERNO ROYAL 39.200 K. calorie£n. De prachtige brede vuurgloed geelt de sfeer ven een epen haard, 525. Vraag Inlichtingen over waunlne.TctE INTERNO-dealers voor Rotterdam en omstreken: WmtMW ROtTERD At* Noord: Zaagmoleudrilt Sl-43« zel.40798 Wem Matoeaeuetweg 3, tel. 3 0457 Zuid: Beijerlandtelaan 3-9, tel. 7 0144 zoon R'dam.Noord: Buig.Roosstr.2, teL403S4 R'dam Centrum: Meent 104, te!,U743S Schiedam: Eottecd, dijt 447, tel.89S48 omzwervingen kwam hy in Nederland terecht. Mr. Jolles zag zijn verblijfin Neder land Somber in. Hij verwachtte dat de man na zijn straf wel uit Nederland gezet zal worden als ongewenste vreemdeling. De officier van Justitie eiste zes weken gevangenisstraf en mr. Jolles veroordeel de hem conform de eis. „Het is een milde eis", zei de politierechter. „Een Neder lander zou misschien wel zes maanden voot het zelfde feit gekregen hebben". B. en tv. streven hij de Stadsgehoorzaal (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. „Ons staat een andere vorm van directievoering voor de Stadsgehoorzaal voor ogen" schrijven b. en w. aan de heer H. M. J. Dubbeldam, lid van de gemeenteraad voor de WD, die aan het begin van deze maand via schriftelijk gestelde vragen had geïnformeerd naar de langdurige va cature van bedryfsleider van de Stads gehoorzaal. De heer C. Corne vertrok ein de 1961. Het college van b. en w. bericht nu de heer Dubbeldam, in antwoord op zijn vra gen, dat de reden waarom het college vare b. en w. nog geen overleg heeft gepleegd met het bestuur van de Stichting Stads gehoorzaal inzake de opvolging van de heer Come, zijn oorzaak vindt in de thans voorgestane andere vorm van de directie voering. Met de heer Dubbeldam is het college van mening, dat het spoedig aantrekken van een nieuwe bedrijfsleiding gewenst is- Het college verwacht spoedig in staat te zijn definitief standpunt te bepalen. U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN .95 Schiedam, tel 6 86 11 GEEN FILIALEN Tekoop aangeboden Eerst bij Coja kyken. Was machines va /90— 15-30 koning Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 633 41 Fotografie Kolfilms vergeten? De suto- maaj staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuiizen, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1