BS! m Het Hoek-van-Hollandfeest van 275 Schiedammertjes Aantal deelnemertjes is kleiner dan vorig jaar Voorzitter na jaar terug bij Bejaardenbond AGENDA Schiedam DE KINDERTREIN RIJDT WEER NAAR HET STRAND opruiming Burgerlijke Stand opruiming fËEMAfrs JEEMAtrT Twee kinderen bij botsing gewond H. Waard 25j. in dienst bij Tech. Bedrijven Spelend meisje aangereden Tramverkeer had stagnatie Verruilde auto teruggevonden Kinderspelen in Westwijk Bustochten ook vanuit wijken opruiming UNIEK... Koeriersters mannelijke en vrouwelijke bestellers EEN J0NQE ASSISTENTIE) VRIJDAG 26 JULI 1963 V ...LEKKER KNOEIEN (Advertentie IM.) (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. „Ach, houdt u dit even vast en let u even op mijn groep, want ik moet een tas halen, die een van de kinderen in de trein heeft laten liggen" zei gisteren op het station van Hoek van Hol land een jongedame en meteen rende ze weg. Daar sta je dan, met zo'n 27 hummels, die er niets ongewoons aanvinden en je meteen vertrou welijk een handje geven en vragen „Juf, waar gaan we naar toe?" Je antwoordt voorzichtig, om je toegewezen pupillen niet in hun vertrouwen te beschamen, dat het nog even een verrassing blijft. Maar een klein jongetje met wit gebleekte haren en een neus vol sproeten, zegt triomfantelijk, dat we vandaag naar de duinen gaan. Dat wordt pas een feest. Dan komt de echte juf weer terug en de kinderen, aan wie de gezagswisseflng bijna onopgemerkt voorbij gaat lopen lachend en stoeiend een nieuwe „Hoekse dag" tegemoet. De eerste v/eek van de jaarlijkse jeugd- vakantiedagtochten naar Hoek van Hol land is al weer bijna ten einde. Het is de kinderen aan te zien: in. een paar dagen tijds, en daar heeft het echte zomerweer natuurlijk hard aan meegeholpen, hebben ze een echt buitenkleurtje gekregen. Samen met de ruim elfhonderd Rotter damse kinderen reizen 275 Schiedammer tjes dagelijks heen en weer naar Hoek van Holland. De twee laatste wagons van de enorme lange trein, („d'r zit een échte locomotief voor"' heeft een zesjarige teph- nicus ontdekt) is voor de Schicdarase Son deren gereserveerd, de overige wagons zitten als de Schiedammertjes instappen op het Schiedamse station al vol met zin gende, joelende kinderen. De treinreis is voor de vakantieganger- Ij es op zichzelf al een. van de grootste evenementen van de hele dag. Als de trein zich in beweging zet worden veldflessen open gemaakt voor vt tige slokjes limonade, er worden z uitgewisseld, er wordt vast aan de jes begonnen. Denk nu niet, dat het persé weer moet zfjn om van een dag een feest te maken. Zeker niet als je zo jong bent, ken je geen door het weer op-, gelegde beperkingen, zoals de leiders'en leidsters die spoorslags een op druilerig weer ingestelde programma improviseren. - Sportdag - Het wordt een sportdag, met handbal en voetbalwedstrijden voor de groteren (de maximum leeftijd is twaalf jaar, hoe wel er toch enkele veertienjarigen bij zijn), verspringen, blokjesrapen voor de kleintjes van zes en zeven jaar. Toch wa ren er nog vijftig jongens, die hun dage lijks zeebad niet wilden overslaan. De meisjes waren minder moedig, er waren slechts vijf enthousiaste baadsters. De boterhammen worden in de grote houten open barakken, vlakbij het KNVB- jeugdkamp, genuttigd. Je boterhammen uit een trommeltje of een zakje opeten is fijner dan thuis aan de gedekte tafel van een bord. Alle kinderen krijgen een kwart liter melk, allemaal een eigen flesje, dat tot op de bodem wordt leeggedronken. Bij de barakken staat ook nog een hele j grote attractie: vier leidingen, waaruit het drinkwater als een. fonteintje opspuit. Al] heb je op school misschien een beetje! moeite met de tafels, hier is het een koud kunstje om te ontdekken wat je allemaal I met dat water kan doen: je kan een vin ger op een gaatje houden, zodat je vriend jes ineens voor een levensgrote fontein staan, je kan er lekker met water knoeien. 's Middags gaan de jongens voetballen. Een groep heeft zich gekenmerkt met een spandoek met opschrift „De Bokkenrij ders". De elftallen groeien, al naar de animo uit, tot vijftien-, twintigtallen. Maar dat hindert niet, ais je maar tegen een echte voetbal kan schoppen. Soms worden er overtredingen geconstateerd, zoals door het jongetje, dat verontwaar digd kwam vertellen, dat er nu al drie team-genoten naar de tegenpartij waren overgelopen, - "Kleinigheidjes** - Maar op een dag als deze moet je niet op dergelijke „kleinigheidjes" letten. Je moet gewoon gemeten. En dat doen ze. Mede dankzij de voortdurend oplettende leiders en leidsters, die de kinderen als bezighouden, ruzietjes voorkomen, de zóldzarne tranen, afdrogen, maar die bovenal een ongedwongen sfeer scheppen. Er zyn 24 leiders en leidsters voor de Schiedamse groep. Het zyn voornamelijk kwekelingen, enkele onderwijzers en on derwijzeressen en jeugdleiders. Dit jaar zijn er ook enkele leerlingen van de kunstacademie bij. De hoofdleiding is in handen van de heren J. H. C. Deyl, Ph. J. Polderman en J. P. M. v. d. Laarschot, die ieder een week als hoofdleider en een week als assistent-hoofdleider optreden. zij gaan nu voor het derde jaar, dat de S. G. in samenwerking met de Rotterdam se Bond voor Lichamelijke Opvoeding de ze tochten organiseert, mee naar Hoek van Holland. Het gaat allemaal bijzonder plezierig, vinden ze. Bit jaar beschikt de Schie damse ploeg over twee kisten met spel en sportattributen. De kinderen gedragen zich keurig, zijn over het algemeen niet ongehoorzaam. "Wat in deze op gez< ontspanning gebaseerde dagen wel beetje dissoneert is het feit, dat sommige ouders hun kind dagelijks een zakgeld van soms twee drie gulden meegeven. Al het geld wordt versnoept en het geeft de* kleine „kapitalisten", een uitzonde ringspositie, die schele ogen. n „Maar", zegt de heer Duyl, „als er een kind geld bij je komt lenen, omdat 2e hun portemonnee kwijt zijn of hun zak geld hebben opgemaakt aan lekkernijen, dan kan je er zeker van zijn dat je het de volgende dag terugkrijgt. Ik ben er nog nooit een cent bij ingeschoten". - Doel voorbij? - Toch, de kinderen, de 275 Schiedam mertjes die meegaan, hebben allemaal reuze fijne dagen, maar er zijn nog zoveel andere kinderen, kinderen voor wie deze tochten, eigenlijk bedoeld zijn, die met mee gaan. Immers, deze dagtochten zijn ontstaan mede naar aanleiding van een enquête bij de schooljeugd op de lagere scholen m Schiedam. Bit deze enquête bleek, dat 30% van de kinderen ïr hun vakantie gewoon thuis'bleven, vaak om dat een vakantie voor het hele geïin fi nancieel bezwaarlijk is. Slechts ongeveer 5% van deze kinderen, worden nu in deze uitstapjes betrokken. Want hoewel het aantal deelnemende kinderen dit jaar minder is dan vorig jaar, hetgeen de con clusie van een mindere behoefte aan ex tra-vakantie zou kunnen betekenen, is de mening van. de heer Polderman, die on derwijzer aan de Jan Lïgthartschool is, dat de kinderen uit zijn klas, die zo'n Hoek van Holland-week echt nodig hebben, niet mee gaan. „En dan", zegt de heer Polderman, „streeft men toch. eigenlijk het doel voorbij". (Advertentie LM.) Morgen houden wij een speciale verkoop van bijzonder mooie Polyester fantasie marqui sette van een uitzonderlijke mooie kwaliteit, met Ingeweven dessin, 90 cm breed. Een marquisette, die U overal kunt kopen voor 3.45, nu ais bijzondere aanbieding, per meter voor nog géén twee gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zonder mooie Polyester fantasie marquisette, in diverse dessins, 1 nu per meter - voor Géért t»f. of icftr/ft. best. GEBOREN: "Wilhelmus, z. v. \V. van der Raaf en P, M. Buurman; Sylvia H„ d. v, L, Jff- Degenaar en. H. Nys; Marina, d. v. J, K. B. Benningshof en. A. E. Poort vliet; Rob, z. v. K. J"- Soltveit en F, H. op ten. Berg. OVERLEDEN; R. M. Kreuger, 58 jr.; L Koorengevel, 65 jr. (Advertentie ZJtf.) Zij, die deze schuimrubber merkmatrassen al eerder kochten voor de vastgestelde prijzen.,, kennen uit oader- vindtag het genot van de heer lijke soepele ligging. Dit Is nu de Opruïmmgsaan- bieding van de hele fabrleks- voorraad van dezelfde schuim rubber matrassen, maar niet voor de vastgestelde catalogus prijs, maar voor ónze Oprul- mlngsprijs, 30 tot 40% onder de waarde. schuimrubber matrassen pure latex 10 cm hoog (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrij flag. Voor voorzit ter B. Kerssen van de afdeling Schie dam van de Algemene Bond van Bejaar den had de ledenvergadering, die het be stuur donderdagmiddag in het Blauwe Huls aan de Lange Nieniv&traat hield, een plezierig karakter. Na een jaar verblijf in het Boezemzie kenhuis hanteerde hij weer voor de eer ste keer de voorzittershamer, reden waar om secretaris W. de Zeeuw en mevrouw H. Semdj'n namens de vrouwenclub hun praeses een hartelijk welkom toeriepen. Het belangrijkste agendapunt vormde de bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden waren de heren A. Wiegel, P. van de Zouwen en D. van de Breker en mevrouw C_ van. de Breker. De heer Wiegel werd met algemene stemmen in zijn functie herbenoemd. De andere drie bestuursleden stelden zich niet herkies baar. -Hun functie wordt overgenomen door de heren L. Smit, I, Groeneweg en W. Hamerslag. Voorzitter Kerssen, die een speciaal woord van welkom tot de heer B. Blok land, voorzitter van het rayon Rotter dam en hoofdbestuurslid, richtte, vond het spijtig dat het ledental van 2003 op 31 december 1961 een jaar later was te ruggelopen tot 1962. Hij deed een beroep op de ruim honderd aanwezigen het le dental te stimuleren. Op 7 augustus zien de leden elkaar weer. Dan maken zij hun. jaarlijkse uit stapje, deze keer naar Berg en. Dal. (Advertentie IM.) VOLIÈRECAAS 100 cm breed 1.75 pun. 50 cm breed 0.95 p.m. 150 cm breed 2.65 pun. HORRENGAAS groen en blauw2.50 p.m.2 Nylon, groen 4.p.m.2 Nylon crème 4.25 p.m.2 Dakvilt 100 breed 0.98 en 1.25 p.m.2 UZERHANDFL 1 Bmnvtst52 Tri. 67594 MET VERBETEN SNUITEN STRIJDEN OM DE VOETBALEER... (Advertentie LM.) TUINSLANG Grote sortering PLASTIC SLANG van S—38 mm Plastic tuinslang vanaf 35 ct p.m. Zacht plastic 65 en 75 ct p.m. Tainsproeiers vanaf 1.35 geheel nylon 9.45 Sprocislangen IVz meter 14.50 15 meter 21.50 AUTOBORSTELS 8.95 10.95 11.50 AUTOWISSERS (met reservoir) 5. yttbuxAtM IJZERHANDEL f BmrnM 52 Tri. 67594 K.E.S.-ZEGELS (Advertentie LM.) Onze klanten Weten uit onder vinding dat ze bij een aanbie ding weekend-tassen heus wel. waar voor hun geld krijgen. Maar wat denkt U dan van een Opruiming in ons magazijn le derwaren, waar duizenden' tas sen staan opgetast? Dan wordt niet naar de waarde gekeken, maar dan worden er prijzen vastgesteld vèr onder de normale. Morgen verkopen wij weekend tassen met lederen handvaten en riem en rijk 'met leder Weekend-tassen die gisteren nog voor 10.90 Yerkocht wer den, voor nog géén zes gulden. SCHIEDAM, vrijdag. Doordat de automobilist J. A. B, de doorgang niet voldoende vrijhield volgde gistermorgen op de Nieuw Mathenesserstraat een aan rijding met de Rotterdamse bromfietser A. J. v. d. B. De bromfietser kwam te val len en kneusde het linker onderbeen. Na behandeling in het Gemeenteziekenhuis kon hij naar huis keren. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop var) deze schuimrubber matrassen in één- en tweepersoons, voor prijzen die U geen tweede k^r kunt verwachten. |*rr» Géén tef. of schrift, best. ...ZEELUCHT MAAKT HONGERIG Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze linnen weekend-tassen als grote bood- schaptas of reistas van water dicht linnen in diverse ruit- MmT vflij dessins. *T| Géén te), of schrift, best. Deze week schreven we, dat de brugopbouw die aan de Nieuwe Haven j is weggehaald, naar het bedrijf van Wind horst in Nieuw Lekkerland zou worden getransporteerd. Dit moet zijn naar ternationale Handelsonderneming St.-Job in Nieuw Lekkerland. SCHIEDAM, vrijdag. Twee kinderen werden, gistermorgen gewond toen op de imusing Burg. van Haarenlaan—Nieuwe Damlaan een aanrijding plaats vond tus sen. twee auto's die het kruispunt gelijk tijdig naderden. De bestelauto van M. M. P. uit Vlaardmgen kreeg echter geen voorrang van de automobilist H. R. R. uit Rotterdam. Het eenjarig zoontje van P, kreeg een lichte hersenschudding. Een ne genjarig jongetje dat met K. meereed liep verwondingen aan. het gezicht en een kaakfractuur op. Beide kinderen werden naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. De auto's werden ernstig beschadigd. APOTHEKEN Apotheek Nleuwiand. Dr. Wibautplein 17. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 1017 uur; gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en .Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: De nacht van de Kouwe NeuzerL Monopole, 2 en 8 uur: De Kanonnen van Navarone. J SCHIEDAM, vrijdag. De heer H. Waard herdacht woensdag het feit dat hij 25 jaar ia dienst was bij de Technische Bedrijven. De jubilaris werd 's morgens met zjjn gezm ontvangen in de kantine waar de directeur, de heer J". van Har- tmgsveld hem prees ora zijn werklust, plichtsbetrachting en collegialiteit. Hy overhandigde de jubilaris mede namens het Gemeentebestuur het gebruikelijke cadeau onder couvert. Nadat de heer W. Bax, voorzitter van de jubileumcommissie de zilveren jubila ris namens het gezamenlijke personeel had gelukgewenst waarbij een. cadeau werd aangeboden, en. mevr. Waard een bloemenhulde in ontvangst nam voerden, nog verschillende sprekers het woord. Na een gezellig samenzijn met de mede werkers van de afdeling instrumentmake rij, waarbij hij werd toegesproken door de heer J. Lïssenberg die namens de collega's het cadeau overhandigde volgde om 12 uur een receptie waar velen de jubilaris en zijn echtgenote persoonlijk kwamen gelukwensen. SCHIEDAM, vrijdag, Op de ventweg m de Burg. van Haarenlaan is gister avond om kwart voor acht een spelend kind door een. motor aangereden. Het 8-jarig meisje Maja N.B. liep met een touw dat ten behoeve van een spelletje aan een lantarnpaal was gebonden de rij baan over. De motorrijder W. N. de B. kon haar niet ontwijken. Beiden vielen. Het meisje liep een lichte hersenschudding en schaafwonden op en is naar het Gemeente Ziekenhuis gebracht. De motorrijder kreeg wat schaafwonden. De motor werd flink beschadigd. SCHIEDAM, vrijdag. Door een sto ring in de elektrische bovenleiding in Rotterdam ondervond het -tramverkeer gistermorgen van 10.20 tot 11.10 uur stag natie. Er werden bussen ingelegd om de wachtende reizigers af te voeren. SCHIEDAM, vrijdag. De auto van de heer J. J. K. die dinsdag van de parkeer plaats aan de Maasdijk was verdwenen en omgeruild was voor een andere auto van het zelfde merk en kleur is onbeheerd in Leeuwarden teruggevonden. VLAAHDINGEN,_ vrijdag. Hefc pro ramma voor de kinderspelen op woens- ag 31 juli aan de Floris de Vijfdelaan .kinderen tot 12 jaar), waarvoor men ii De Visbank moet inschrijven, luidt: J. Blokjesrapen voor de kleintjes. 2. ~.7as ophangen voor meisjes. 3. Touwtrekken. 4. Hindemisbaan (voor oudere kinde ren). 5. Demonstratie bloemschikken, waarna wedstrijd daarin voor de kinderen. 6. Iets moois maken van gekleurd pa pier en. lijm. VLAARDINGEN, vrijdag. Het Comi té Jeugdvakantievreugd deelde ons mee, dat voor de bustochten men ook in de wijken kan instappen, mits men zich van te voren van een plaatsbewijs heeft voor zien. Men dient dan ongeveer tien minu ten voor het vertrektjjdstip aanwezig te zijn op de Van Hogendorplaan ter hoogte van het bijkantoor van de Spaarbank (voor zover men in v,m. Vlaardinger- Ambacht en Babberspolder woont), en by café Westwijk (voor de bewoners van de Westwijk). De kin derdagtochten vertrekken even wel uitsluitend vanaf de Markt. I (Advertentie IM.) Het behoeft beslist geen tien tallen guldens te kosten om ook bij U thuis..van die gezellige handige Krukjes bij de hand te hebben. Metalen keukenkrukken om eens even bij te schuiven... in de keuken... voor de kinderen-- of voor Yader, al weegt die 90 kilo. 2.6 sterk, zó solide en toch zo sierlijk. Yan naadloos getrokken bqis, geheel geplastificeerd in Ivoorkleur. Als U'ze gisteren ergens kocht voor 4.50, dan betaalde U geen cent te veel... maar morgen kunt U ze uitzoeken voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze han dige stevige krukken, 50 cm hoog, voor keukens, zomerhuis jes enz. met overtrekken in diverse kleuren, nu voor Gein tel. of schrift, best. ICi HUli- WASHINGTON, juli (Reuter) Pre sident Kennedy heeft ingrijpende veran deringen In de imm[gratiewet vau de Verenigde Staten voorgesteld. Htf wil het systeem van bepaalde aantallen afschaffen, en de binnenkomst voor mensen uit Ita lië, West-In flië en AErlka. IÜkcn. ("Advertentie IJVÏ.J OM TE ZIEN UNIEK om fe dragen Modern bewerkte VERLOVINGSRINGEN wit-geel gouden uitvoering, dia mant gegraveerde bewerking, In. vele variaties voorradig. *n Mensenleven garantie. Gratis inscriptie. (kunt u op wachten) Exclusief voor Schiedam MEER KEUS BETERE PASVORM Te koop aangeboden POST- f-N TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM biedt een vaste betrekking aan Leeftijd 18 tot 45 jaar. Volledig gewoon Lager Onderwijs. Bruto maandloon op 25-jarige leeftijd f 442,— (inclusief huurcompensatïe). Bovendien diverse toeslagen en verdlenstebeloning. Nadere inlichtingen en aanmeldingen bij de directeur van het Post- en Telegraafkantoor, Tulnlaan 114, of te zijnen huize Buys Ballotsingel 69 B te Schiedam. Te koop: Wandelwagentje, ftetsje, gasfornuis. Telefoon 62770. DAGBLADRECLAME Personeel gevraagd VLAAHD1NGEN, vrijdag. De haring- j vangstberichten van hedenochtend luidden:! <090 k nog 45 netten; 71—100 k nog 601 netten: 78—70 k; 89—17; IM—50 nog 35 net ten; 190 thuisv.; 199—75. 1 IS NIET TE VERVANGEN 1 Gevraagd geroutineerde con- fectieverkoopster en nood hulp. Aanmelden Mariens, Singel 35A, Schiedam. HERMAN JANSEN N.V. "DISTILLATEUR Zijlstraat 6, Schiedam vraagt voor de afdeling boekhouding Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, aan vorengenoemd adres, afdeling boekhouding. W' i - vt- i 'v? -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1