VVV gaat toeristische tochten organiseren SCHIEDAM KOERIERSTERS Schiedamse bioscopen Een routmeprodukt van Walt Disney Kantoortje spoedig ook op zaterdagmiddag open Eurobal brengt thuisblijvers in vakantiesfeer L.J.A.v.d. Water koninklijk onderscheiden Afscheid van G. J. Noordzij Kanonnen Kwasi-blanke K. v. Halewijn ontving K.O. Genoeg ruimte tot parkeren op Spinozaweg VOOR SCHIEDAMMERS (EN BEZOEKERS) Vespa-club heeft nieuw bestuur KERKDIENSTEN AGENDA Geldnood Artsen op zondag Burgerlijke Stand Harwich-boot Eerste appels in Zeeland geveild Haringvangstberichten MET PAROOL ER OP Ü!T MOOI BERG EN DAL en BRABANT Naar KOLTERBERG-NiJVERDAL-RIJSSEN EEN MOOIE DAG OP WALCHEREN NAAR BE KAASMARKT TE ALKMAAR Burgemeester reikte ere-medaille uit Automobielbedrijf WALDO N.V. Giiroën agent Drie werknemers tegelijk met pensioen Vakantie- programma EXCELSIOR-MEWS Kerkdiensten MEDISCHE DIENST Hersen-specialïsten terug uit Luik Afdeling schilderen op leerplan 2e UTS Circus Sarassani tot 4 augustus Artsendienst op de eilanden Medische dienst Burgerlijke Stand OPRUIMING damssjaponnen Mevr. v. d. Burg ZATERDAG 27 JULI 1963 S SCHIEDAM, zaterdag. In alle vroegte rijdt dinsdagmorgen de bus voorbij het WV-gebouwtje in de Plantage. Die bus zal, zo hoopt VVV- directeur H. V. d. Meer, vele Schiedammers naar 'n toeristisch aantrek- kelijW oord voeren, 't Lopende seizoen organiseert de Schiedamse VW op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag drie of vier bustochten, die goedkoper rijn dan dezelfde tochten door andere reisbureaus georgani seerd. De prijzen liggen, ongeveer een gulden tot een daalder lager. Bierkellers trattoria, café-chantant en klompen en draaiorgel SCHIEDAM, zaterdag. In het kader van de S.G. vakantiefeesten wordt op 9 en 10 augustus a.s. in zaal Musis Sacrum een tweetal feestavonden georganiseerd, die ge heel in het teken zullen staan van een viertal Europese vakantielan den: Frankrijk, Italië, Oostenrijk en natuurlijk ook Nederland. Voor deze gelegenheid zal het Musis-za- lencentrum dan ook geheel worden ingericht in de sfeer van deze lan den. Er zal een Oostenrijkse Bierkeller ko men waar het orkest ..Die Dreimaderl- jagër" iri letterlijke en figuurlijke zin „de toon" zal aangeven. Een „Tratlona Ita lians" zal de "bezoekers zich geheel in het zonnige zuiden, doen wanen bij wijn, zui delijke charme en de opwekkende mu ziek van 't stemmings-orkest „i Demiom". Franse wijnen en esprit treft men in ge lijke delen aan in een café-chantant, waar chansons en musette de muzikale achtergrond zullen, vormen. En dan Holland. Hiervoor is de grote zaal gereserveerd die door middel van stemmige decoratie met vlaggen, klompen e d., de aanwezigheid van een draaiorgel en meer dergelijke specifiek-Hollandse zaken in een bijzonder genoeglijke sfeer zal worden gebracht. Hier zullen ook enkele van de beste orkesten van ons land acte de presence geven. Óp vrijdag S augustus speelt hier „The Riverside Jazz-bond", welk dixieland-orkest op het Loosdrechts Jazz-concours zo'n uitste kend figuur heeft geslagen terwijl voor de liefhebbers van twist en bossa-nova een intermezzo wordt verzorgd door het 't paradepaardje van dit Eurobal '63: „The Beatniks". Op zaterdagavond komt dan het paradepaardje van dit Burobal'63: The Diamond Five"; onomstreden Nederlands beste modem-j azz-formatie van dit mo ment Al met al gaat dit een tweetal avonden worden die honderden jonge mensen amu sement zullen kunnen bieden. Vanaf 2 augustus zullen toegangskaarten a 2,50 verkrijgbaar zyn by 't WV-bureau in de Plantage. SCHIEDAM, zaterdag De "Vespa- club „Schiedam" heeft een nieuw be stuur. Op de onlangs gehouden ledenver gadering, waar het enthousiasme van de leden overduidelijk bleek uit de, vooral gezien de vakantie-periode, enorme op komst <77%), werd Jan "Wolters tot voor zitter gekozen, Frits Renirie tot secr.- pennirgmeester en Jan Hartog en Koos Smit tot sportcommisserissen. De activiteiten van de Vespa-club om vatten niet alleen deelname aan de tal rijke landelijke rally's. Ook zal deze ver eniging de bromfietsrally, die in de va kantieweek zal worden gehouden, organi seren. Ned. Herv. Kerk, Grote kerk, 10 uur ds. J. van Noort (Vlaordlngen) en 5 uur ds. W. R. ian der Zee {Rotterdam). Bethelkerk, 10 uur ds, C. van der Steen en 19 uur ds. E. Beens (Hillgersberg). Opstandfngskerk, 10 uur dr. L J. Cnzemier en 19 uur ds E. C.B.Kok (Rotterdam). Vredeskerk, 9 en J04S uur dr. L. J. Cazemier, Evar.g, Luth. Gemeente, Kerkgebouw E. McuwstraatOranjestraat, 10 uur ds S. G. v a Haagcn. Ned. Prot. Bond. Westvest 92, 10.30 uur dr. V. van Royen (Rotterdam). Oud Kath. Kerk, Dam 28.10 uur H Mis Leger des Hells, Gemt Verboonstraat. 645 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom- oJ.v. ma). R. Reitsma en brig. K. Wle- Dnga, Chr. Grref. Kerk. Kerkgebouw Waranda- Laan, 10.45 uur kand. Bijkerk f2ean- ®*m) en 17AO uur ds. Roos ('s-Gravenzande). APOTHEKEN Apotheek Van Westendorp. Parkweg 207. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag 10—37 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Oud* Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn" „Kunst uit Nieuw* Guinea". BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur. De nacht van de Kouwe Neuzen. "onopole, 2 en 4.15 uur: Bloedige vergel ding; 8 uur: De Kanonnen van Nava- xone. De WV-dagtochten hebben de be doeling Schiedammers voer een klein be drag een plezierige dag te bereiden. Voor vyf gulden kan men. naar Brabant, een tocht naar het Belgische Namen cn Dl- nant staat als de duurste te boek, name lijk 11. De Etleling staat Iedere dinsdag en donderdag op het programma, Iedere woensdag Den Haag, Scbeveningen en Wassenaar. De heer v. d. Meer beeft op zyn lijstje nog vele andere plaatsen genoteerd: Alk. maar, Volendam, Arnhem. Valkenburg, een ÏJsselmeertocht en „koffietafel-toch- ten" naar het Gelderse en Brabantse. Be halve voor de laatste toch.en zyn de prijzen exclusief het twaalf-uurtje. De VW is weliswaar geen reisbureau, verklaart de heer v. d. Meer. maar ik geloof dat het zeker tot de taak van de VW behoort om de toeristen die Schie dam aandoen en daar op uitgekeken raken nog wat meer te bieden. Zeker denkt- de VVV-directeur ook aan de Schiedam mers zelf en wel speciaal aan de bejaar den. Voor deze groep Schiedammers be staat er nu de gelegenheid om tegen con currerende prijzen een dagtocht te ma ken. Duidelijk huldigt de heer Van der Meer de opvatting dat de WV niet al leen maar een zakelijke instelling 13, maar dat er aandacht geschonken moet worden aan het dienende element. Dat dit weieens anders Pjkt hangt ten nauwste samen met de financiële om standigheden waarin de Schiedamse VW verkeert. Er Is by voortduring geldnood en er moet dus zeer zuinig met het be schikbare geld worden Een van de zaken die de heer Van der Meer graag op het programma van de VW zou willen plaatsen is een rondlei ding voor toensten door de Schiedamse dreven. Men kan bet zich echter ruet ver oorloven. Hernieuwde activiteit, meent de directeur, kan zeker binnen afzienbare tijd tegemoet worden gezien. Een van de symptomen daarvan mag de op handen zijnde openstelling op zaterdagmiddag van het bureautje m de Plantage zijn. Rotterdam blijkt niet afkerig van hetgeen men in Schiedam te bieden heeft op toeristisch gebied. De me dedelingen die de VW-folder in de Maasstad omtrent de buurgemeen te doet wijzen wei in die richting. „Op het nieuwe raakt men wel uit gekeken," meent de heer Van der Meer, „het oude dat Schiedam kan zetten naast de Lijnbaan, de Euro mast en meer van dit glanzende is als trekpleister zeker voldoende'* Veertigjarig jubileum SCHIEDAM, zaterdag Op een. speci aal daartoe belegde bijeenkomst heeft burgemeester mr. J. W. Peek gistermid dag op het stadhuis de ere-medaille in zilver verbonden aan de Orde van Or&n- Je-Nassau uitgereikt aan de heer L, J. v. d. Water. De heer V. de Water, die aan de Schie 11a in Schiedam woont, heeft deze ko ninklijke onderscheiding gekregen op grondl van zyn langdurige en trouwe dienst aan de N.V. Hollandsehe Wijnhan del Maatschappij alhier. Gisteren namelijk herdacht de heer V. de Water hét feit, dat hü veertig j'asr geleden in dienst trad bij deze firma. Thans vervult hij de functie van bedrijfsleider, of, zoals dat in vak kringen heet van. keldermeester. SCHIEDAM, zaterdam fn spoedgevallen zullen het komende weekeinde de volgende artsen dienst doen: J. Moor. Burg. Knappert- laan 154. tel, 69860, L. H. Geerdes, Veenlant- straat 2. tel. 68357 en W, A. de Ridder. St*n- houderalaan. 45. tel. 67390. Geopend is apotheek Van Westendorp, Parkweg, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waarnamen. Geboren: Cornells J,, z.v. H. EvcnbJJj en G, van Dulln; Uona K, J„ d, en Richard A., z.v, H. F, van der Wees en J. H. de Haaij; Petronella E., d.v. R. T. Watts en W, H. Pon sen; Antonlus L„ d.v, A. Broere en M J. van der Graaf; Mathijs H., z.:v. M. H. Plarn- beck en A. J. schoenmaker: Hendrik, zv. D, Dekker en T. Pleters; Barbera A. M., d v. F. Jonkman en A, P. den Brinker. Ondertrouwd: B. M. Bijten hoorn 26 en L. G. Boers 22: H. H. Eibers 27 en C. van Oos- terom 27. G, A. FlJten 25 en M. C Burger 21; A. E. M. Grootscholten 25 cn C. A. M. Steij- nen 20: J. B. P. Gudde 18 en F. AI. L. \an Schilndel 17; J. T. Keljzcr 25 en H. A. van der Meer 23; J. J. Krommenhoek 30 en F. Lookermans 21: C. van Os 28 en J J. van der Graaf 27; A. w. M. Schop 27 en D. C. Gon- lag 20; A. J. A. Vermeulen 25 en E. A. Oud- mayer 20; R. Tax 22 en L. Vermeulen 22. Gehuwd: A. van der Ster 27 cn ft. N. C. Marcus 21; H. de Zeeuw 27 en E. van den Bos 23: J. S. van de Weg £4 en T. van Tol 23: J, S. van Seuren. 25 en F. W van Beijst 22: W. P, G. Koenen 21 exi A Muil wijk 21: A. B. Wiegmans 24 en B. C H. Mul der 23- B. T. van der Kraan 21 en M. C H. Kleinekoort 22; J. M. Kltrte 23 en P. E. J. van Koetsveld 24; A. F. Middendorp 23 en A. Stekhof 25: P. Boekesteijn 24 en. G flucten- G. Paans 25 en F. E. Bouman 23; J. De Britse spoorwegen hebben een nieuw snel en modern passagiersschip laten bouwen, dat onder de naam Avalon in de dienst Harwich-Hoek van Holland zal gaan varen. De officiële indienststelling gebeurt op 14 augustus, maar tevoren maakt de Avalon al proeftochten en op een van deze reizen is het schip vrijdag morgen vroeg voor het eerst te Hoek van Holland aangekomen. Op de foto (wet telelens), nadert de Avalon de. steiger. Het schip vaart in de nachtdienst onder auspiciën van Hudig en Pieters. KAI'ELLE, vrijdag (ANP) Op de Zeeuwse fruitveilingen is donderdag een begin gemaakt met de verkoop van appels van de nieuwe oogst. Het ras „Yellow transparant" boven zestig mm doorsnede mocht worden aangevoerd. Het totale aanbod bedroeg ongeveer 20 ton. Dit werd in hoofdzaak gekocht voor de binnenlandse markt en in mindere mate oor uitvoer naar België en West-Duits- land. De prijs van de grote maat, klasse l kwaliteit, bracht rond ƒ0.60 per kilo gram op. Voor de klasse 65 tot 70 mm doorsnede werd rond 0.50 per kilogram betaald en voor de klasse 1 60 tot 65 mm ƒ034 tot ƒ0.39 per kilogram. Deze prijzen zijn vrij laag voor de pri meurs van de appeloogst. Het vorig jaar werd voor deze appels in het begin van het seizoen meer aan een gulden per kilo gram betaald. In de komende week wordt gerekend op toenemende aanvoeren van deze vroege appels, waarvan Zeeland een vrij belangrijk produktiegebied is. De oogst is dit jaar een week vroeger be gonnen dan het vong jaar. AAN STADIONWEG Nijverheidsschool voor schippers ARNHEM, vrijdag (ANP). Tijdens de 30ste vakantiecursus van het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart heeft de directeur, dc heer W, Lodder, onder meer meegedeeld, dat met de bouw van de nieuwe dagnijverheidsscholen aan de Stadionweg te Rotterdam in september zal worden begonnen. Over ruim een half jaar hoopt men te kunnen beginnen roet de bouw van een zelfde school te Amster dam, voorts wordt een algemeen plan op gesteld voor de bouw van een zeewaardig instructievaartuig ten behoeve van het zeevaartkundig onderwijs. De Waddenzee zal het oefenterrein zijn voor dit instructievaartuig, dat de vorm zal krijgen van een kleine kustvaarder en dat de huidige „Prinses Juliana" zal ver vangen. Vooral de scholen te Delfzijl en Hariingen zullen van dit vaartuig gebruik maken. De heer Lodder merkte tenslotte nog op dat het bedrijfsleven bijzonder veel aan dacht voor het vakonderwys in de Run, binnen- en kustvaart aan de dag legt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Op bet belastingkantoor werd vrijdag afscheid genomen van de heer G. J. Noordzij, die begin deze maand na 52 dienstjaren bü het ryk de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Daarvan bracht hij er 38 in Vlaardingen door, de laatste jaren in de rang hoofdassistent A bij de afdeling loonbelasting. Het afscheid van deze trouwe, opge ruimde medewerker was bijzonder harte lijk. Zijn verdiensten op velerlei terrein werden uitvoerig gememoreerd. Hoofd inspecteur M. G. Meyer bood een cadeau onder couvert aan, de heer G. TIms, hoofdcontroleur, prees vooral het recht vaardigheidsgevoel van de heer Noordzij, de heer W". Swart sprak namens de amb tenaren van invoerrechten en accijnzen, de heer J, Oudshoorn namens de alge mene bond van ambtenaren en de heer H. A. van Gameren namens de ambtena ren op de afdeling loonbelasting. 'Allen hadden wel een aardige bijzonderheid over de scheidende functionaris, die ten slotte voor de hulde en cadeaus dankte. Een prachtig stukje Nederland! Geniet van de vergezichten in Berg en DalDe tocht wordt besloten met een heerlijk diner dat wordt genuttigd in het hartje van Brabant, in Brabante omgeving. Ga mee op DINSDAG 30 JULI Wij vertrekken *s morgens om 9 uur. Terugkomst 's avonds 8.30 uur. De prijs bedraagt slechts ƒ10.— (diner inbegrepen). (het Hollandse „Zwartewoud"). Een geheel nieuwe tocht voor onze lezers naar het Hollandse „Zwartewoud". Een buitengewoon mooie tocht. Ongerept natuur schoon temidden van een heuvelachtige romantische streek. Ga mee op WOENSDAG 31 JULI Vertrek 's morgens 7 30 uur. Terugkomst 's avonds ongeveer 730 uur. De prijs bedraagt slechts 11.—. (Echte Gelderse koffietafel inbegrepen), Een prachtige rit via de Moerdijk en Zevenbergen naar Roosendaal. Over Bergen op Zoom en Goes naar Middelburg, de hoofdstad van Zeeland, waar een schitterend complex abdijgebouwen de stad siert. Ook wordt er een bezoek gebracht aan het interessante Veere. Rondrit over het eiland. Lunch in Middelburg. Ga mee op DONDERDAG l AUGUSTUS Vertrek 's morgens 8 uur. Terugkomst 's avonds ongeveer 9 uur. De prijs bedraagt slechts 1L5D (Zeeuwse koffietafel inbegrepen). Deze tocht brengt u langs onze mooie kust (koffie met gebak in. Noordwijk) en de Velsertunnel naar Alkmaar, waar een bezoek wordt gebracht aan de kaasmarkt en een lunch wordt gebruikt- Terugreis via de Loosdrechtse Plassen op VRIJDAG 2 AUGUSTUS Vertrek 's morgens om 8 uur. Terugkomst 's avonds ongeveer 0.30 uur. De prijs Is slechts ƒ10. (koffie met gebak en lunch inbegrepen). (Advertentie tM.) B van Rutten 27 en B. T. .C. Velïscèk 28; Bhiekens 23 en. C. A. Suvaal 20; J, C. van VL AAR DIN GENzaterdag. De haring der Sluif a 20 en M. Boer 17; J van der Hul 22 vangstberichten van hedenmorgen luidden: en E Ktampe 10 I VI. 70-4 k. VI. 71 thuisvarend, VI. 78-20 k. Overleden: J Kiela, 76 jr: F. Odé, 75 jr; VI. 89-17 K, VI. 114—20 k. VI. 193-51 k. M C Webtr 81 Jr, wed. v. P. Pronk, M. vanl De marktprijs luidde: vleetharing klein 44, Bodegom, 73 Jr, vleetharing groot 45, steurharing 24,70-28,40, JA/ALT DISNEY, de maker van V r Mickey Mouse, PlutoDonald Duck en andere, 7i$e7i mag wel zeg gen, onsterfelijke figuurtjes, heeft zijn oorspronkelijkheid verloren. Tot deze sombere uitspraak moet men haast wel komen na het zien van ,)D enachtvan de koude neuzen" (One hundred and One DalmatiansOok bij zijn laatste te kenfilm Doornroosjekreeg men de indrukdat de grondlegger van de Amerikaanse tekenfilm aan het eind van zijn creatief Latijn was en zich zelf nog slechts, overigens bui tengewoon vakkundig en meestal amusant, kon herhalen. In „De nacht van de koude neuzen" is dit zichzelf herhalen bijzonder sterk Men ziet wéér de dieren die zich als mensen gedragen, en dingen klaarspelen die de mensen voor onoplosbare proble men stellen. Maar waar in vorige films deze werkwijze verrukkelijke momenten opleverde, kan men. nu slechts zeggen, dat het wel óardïg is, maar beslist niet opvallend. Disney heeft natuurlijk met de moei lijkheid te kampen, dat bij nieuwe din gen .móét brengen; zijn eigen procédé is indertijd zo ingeslagen en uitgebuit, dat een hernieuwde kennismaking gedachten aan clichéwerk oproept. Het verhaaltje gaat over een groot aan tal hondjes, die gestolen worden door een excentrieke dame, die een passie voor bontmantels heeft en daarvoor de lieve beestjes wil gebruiken ,De ontsnapping uit het kasteel van de feeks (die een nauwkeurige kopie is van alle heksen, stiefmoeders en boze feeen die Disney vroeger gemaakt heeft) neemt het groot ste deel van de film in beslag. Disney zou Disney "niet zijn, als er niet veel leuke dingen waren te zien. Een lief hondje is al aardig, dus wat te zeggen van meer dan honderd! En dat kinderen uitbundig reageren als de boze heks door die aardige beestjes in de maling wordt genomen, ligt ook voor de hand. Maar het sprankelende van de vorige films ont breekt, ondanks het feit dat de boze heks tn een auto njdt, haar handlangers naar de televisie kijken en de baas van het hondenechtpaar een componist van top- songs is En zo blijft er slechts een. teken film over, goed gemaakt vanzelfsprekend, die men moet rangschikken onder het hoofd routinewerk. (PASSAGE). T~\S, tanende traditie van de grote j Amerikaanse avonturenfilm' produktie herleeft in een mïljoe- nenondememingdie met zwaar geschut inderdaad een bres weet te slaan in de reserves van de ver wende bioscoopbezoeker, de film De kanonnen van Nava- r one. Naar Alistair MacLean's bestseller heb ben Carl Foreman als scenano-schrijver/ producer en J. Lee Thompson als regis seur een film tevoorschijn gebracht, waar van eigenlijk mets sensationeels valt tc berichten. Niets sensationeels, maar wel een kenmerkende soliditeit. Beproefd film vakmanschap cn exacte organisatie hebben geleid tot een produkt, dat span ning paart aan sfeersuggestie, keiharde mannenmoed aan sceptische visie. De kanonnen van Navarone gaan de lucht in; de voorbereiding van dit vuur werk, met alle technische details van de vesting haarfyn gedemonstreerd, vormt het meest opwindende gedeelte van de opwindende film. Filmisch is deze bovenmenselijke hero ïek razend knap weergegeven: met beel den en geluiden, die een maximum aan suggesties waarborgen. Daarbij kon men voor de acteursbijdragen een beroep doen op cracks als Gregory Peck, David Ni- ven, Stanley Baker, Anthony Quinn en op de Griekse Irene Papas en de Ita liaanse Gia Scala voor de vrouwen, die de romantische toets aanbrengen, waar van MacLean's boek overigens geen weet heeft (MONOPOLE). SUGGESTIEF gefilmd cn spannend is de western „BLOEDIGE VER GELDING". Regisseur George Sherman zorgt bU de eerste meters al voor een pakkende afeer en tot het wat goedkope siot weet hU de aandacht zonder Inzin kingen bjj het doek te houden. Het gaat over een Indiaanse halfbloed, die zich voor blanke uitgeeft in een stadje waar de Indianen worden geter roriseerd. Er is doorlopend actie en tus sen de opwindende bedrijven door wordt he[ rassenprobleem even aangestipt Guy Madison en Felicia Farr zetten de be langrijkste rollen geloofwaardig neer. (MONOPOLE) (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Tot de gedecoreerden by de jaarlijkse „lintjes regen" ter gelegenheid van de verjaardag van de Vorstin behoorde ook de heer Krjjn van Halewjjn (72), Jacob van Dyk- straat 7. Zoals we eind april al hebben bericht, was hem de ere-medaille, ver bonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver, toegekend, maar deze kon van wege droeve familie-omstandigheden niet worden uitgereikt. Gistermiddag ge beurde dat op het stadhuis. Burgemeester mr. J. Heusdens heeft de verdiensten van de heer Van Halewijn, die vergezeld was van tal van familie leden, nog eens uitvoerig geschetst. Hij was oprichter van de EHBO in Vlaardin gen en bleef zeer vele jaren de stuwende kracht; hij was initiatiefnemer en mede oprichter van de begin januari 1938 op gerichte Oranjevereniging Jacob van Dijkstraat en nog steeds ononderbroken haar voorzitter, die derhalve begin dit jaar tegelijk met de vereniging jubi leerde; hu is al vele jaren bestuurs lid van het Comité Viering Nationale Gedenkdagen; hij werkt mede ook dit jaar weer; als stadswaagmeester aan het slagen van de kmdervakantiefeesten; al deze en andere verdiensten somde Vlaardmgens eerste burger op alvorens de heer Van Halewijn de eremedaille op te spelden. De heer W. de Ruyter bood vervolgens. Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 64650 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Drie werknemers van Havenbedrijf VIaar din gen-Oost N.V. hebben gisteren wegens het bereiken van do pensioengerechtigde Ieeftyd tegelijk afscheid genomen. Dat gebeurde in het restaurant Vul- caanhaven, waar van verschillende kan ten waarderende woorden werden gespro ken tot de heren J. Brouwer, «T. van der Have en H. Vrijland, die vele jaren HVO hebben gediend. De heer J. Bxopwer is 39 jaar bij HVO werkzaam geweest, waarvan ongeveer 24 jaar als bootsman en de laatste vijftien jaar als kras, afdeling Havenbedrijf. De heer J, v, d. Have was bijna 33 jaar bij HVO. Hij begon als bootwerker, was vervolgens expeditieknecht, enige jaren corveeer bij de Gerfa en de laatste jaren bij de afdeling expeditie van het Haven bedrijf, Ruim 37 jaar was de heer H. Vrijland in HVO verbonden, ongeveer 22 jaar als bootsman en circa 15 jaar als kra3 bij het Havenbedrijf. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, zaterdag Het vakantie programma van de Maassl. Gemeenschap is dit jaar speciaal samengesteld voor de jeugd. Zo wordt in het Luxortheater, op dinsdag 30 juli els. vertoond de film „Fop- peye festival". Een aaneenschakeling van de bekende'tekenfilms van Poppeye the Saïlorman. Op dinsdag 30 juli as. worden de jaar lijks terugkerende hengelwedstrijden ge houden, voor junioren, waarvoor steeds veel belangstelling bestaat. Ook de oude ren komen aan de beurt en wel op don derdag 1 augustus a.s. Vanaf 24 juk tot 3 augustus 1963 kan men vermaak zoeken in het Lunapark op het parkeerterrein. MAASSLUIS, zaterdag Maandag 99 juli vertrekt om 8 uur vanaf het par keerterrein met een luxe-touringcar, een aantal Junioren van Excelsior M, naar het K.N.V.B. jeugdkamp te Otterloo, Men wordt verzocht op 7.45 uur vjn. op het parkeerterrein aanwezig te zyn. Zater dag 3 augustus 1963 v.m. 10 uur wordt de terugreis aanvard en men verwacht 12 uur op het parkeerterrein weer aan te komen. Het is te hopen, dat de jongens met hun leiders een mooie week tege moet gaan, want men kan daar genieten van de bossen en tevens zullen er enige voetbalwedstrijden gespeeld worden. MAASSLUIS, zaterdag Ned. Herv. Kerk. extra collecte voor het fonds Christelijke be langen. Grote Kerk, 10 uur ds. Kranendonk van Rotterdam, 10 uur dr. v. Hartingeveld, Herv. Rusthuis. 10 uur dr. v. Hartingsveid. Jeugd- en kinderkerk, Sursum. Corda 10 u. de heer L. J. v, d. Pol, Cat. Lokaal Grote Kerk, 10 uur mevr Beekman. Gen. de Wet straat 10 uur de heer M, J. Slepman. Geref. Kerk, Immanuelkerk, 9.30 uur ds. E. J. Duursema, 15.30 uur ds. K. W. Dercksen, Ma ra na th a kerk9.30 uur ds. K, W. Derck sen. 15.30 uur ds. E. J. Duursema. Geref. Kerk (vrijgemaakt) 8.30 en 14.30 uur a. C. Vonk van Schiedam. Chr. Geref. Kerk, 9.30 en 15.30 uur ds. H. Leeuwen van Rotterdam-West, Leger des Heils. 10 uur heillgingndtcnst, 1B.45 uur openluchtsamenkomst op de Markt, 50 uur verlossingssamenkomst oi.V. Kapt. Arissen, 12 uur zondagsschool. MAASSLUIS, zaterdag Van zaterdag middag 12 uur wordt de dienst EJsman, Haven 40, voor spoedgevallen. Verloskundige: mej v, d. Veen, Jac, Cats- straat 24. tel. 2375, zaxeruag van zaï tot maandagmorgen waargenomen door 40, tel, 2109. Uits! itsluitend de Oranjevereniging Jacob van opgehaald. Dijkstraat de bijbehorende draagmedallle aan. De heer P. de Goede memoreerde de verdiensten van het „natuurtalent Van Halewijn*' voor het Comité Nationale Ge denkdagen en schonk hem een rokertje. De heer H. K. van Minnen bood namens het Comité Jeugdvakantievreugd een boe ket bloemen aan. Tenslotte heeft de heer Van Halewyn een kort dankwoord gesproken. Reeds tijdens de speeches en na afloop van het officiële gedeelte werden nog tal, van prettige (partikuliere) herinneringen B. en iv. tot raadslid: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Naar aanlei ding van vragen van de heer C. van der Linden, lid van de gemeenteraad voor de WD, over onvoldoende parkeergelegen heid aan de Spinozaweg m Lombar dij en, heeft het college van 3. en W. verklaard dat er wel redelijke voorzieningen zi,ja. getroffen. De parkeergelegenheid in de bedoelde buurt, te weten 26 garages en openbare parkeerplaatsen voor 274 auto's ten behoeve van 55 winkels en 400 wonin gen, moet als redelijk worden beschouwd. Het is echter mogelijk, zeggen B. en W., dat tijdelijk enig ongerief ontstaat, zolang de bestrating nog met definitief Is aange legd. Indertijd hebben de toekomstige huur ders van de winkelpanden aan de Spino zaweg gevraagd extra parkeervoorzienin gen te treffen. B. en W. hebben toen mee gedeeld, dat zij bereid waren een parkeer- strook langs de Spinozaweg te laten aan leggen, mits de betrokkenen, zoals gebrui kelijk, de daaraan verbonden kosten (ƒ20.000,—) voor hun rekening namen. Dit heeft geen resultaat opgeleverd. (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Op 't vlieg veld Zestienhoven is gisteravond met een vliegtuig van Martins Air Charter een ge zelschap van 32 binnen- en buitenlandse, hersenspecia)isten aangekomen, die in Luik de slotbijeenkomst van de 5e in ternationale conferentie over medische elektromka hebben bijgewoond. De geleerden hebben in Luik kennis .jemaakt met enige recente wetenschap pelijke vindingen. Daaronder was de nieuwe „Ampex-das-100", een verwer- vingssysteem voor medische gegevens dat over alle middelen beschikt die nodig zijn om wetenschappelijke informatie te ontwikkelen over medische onderwer pen in het algemeen. Voorafgaande aan hun ééndaags ver blijf in. België hadden de geleerden ia Amsterdam de zomercursus van het Cen traal Instituut voor Hersen-Onderzoek meegemaakt. Deze cursus werd bezocht door o.a. 40 Nederlandse geleerden. Het geheel werd georganiseerd door Ampex. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag B. en w. heb. ben de gemeenteraad voorgesteld zyn goedkeuring te hechten aan de uitbrei ding van het leerplan van de 2e UTS in. de Jan Ligthartstraat 20 met een afde ling schilderen. In tegenstelling tot verzoeken van de besturen van de Bond van Ned. Schilders- patroons in Den Haag en de Stichting Chr. Nat. Schildersschool te Utrecht, ra den B. en W, de raad af een nodigv er kla ring te verstrekken voor da oprichting en instandhouding van een zelfstandige Chr. Nat. Schildersschool Ln Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De directie van het circus Sarassani op het St. Ja~ cobsplein heeft besloten de voorstellingen te prolongeren tot 4 augustus. Langer is niet mogelijk aangezien op 0 augustus de voorstellingen in Amsterdam moeten be ginnen. brielle, zaterdag, van zaterdag 12 uur tot maandag 8 uur wordt uitsluitend in spoedgevallen, de medische dienst waarge nomen door da volgende artsen; Voome: J. Grootendorst 01883-2435; W. J. Boehmer 01886-2054; A. W. Monster 01885- 2470; A. Jonker 01884-320. Putten inclusief ZwartewaaJ; A. Stuurman 01887-208: Th. J. Jurxjens 01880-2555; A. J. van Erven 01880-2118. Rozenburg; JL J. van der Graaf 01889-208. Poortugaal en Rhoon: C. H. Greup 01807- 2306. Perms: J. H. Meerwaldt 010-160524. Hoogvliet; C. B. van Woerden 01D-1B165L VLAARDINGEN Medische dienst tijdens het weekeinde: Artsen; W. H. Karreman, Jah. Westerweel. Straat 54, tel 5615; L. T de Vries, Fetunla- straat 52a, tel. 4201. Apotheek: Geopend Bot, BlUitonlaan 66, tel. 4729. Verloskundigen: mej. Garnering, Schie- amseweg 50, tel. 3664; mej. Van Oosten. Le liestraat 8. tel. 2391. Griene Kruis; zr. M. Broek, Spoorsingcl 35, tel. 5033; zr, C, Kflasschieter. Julianaslngel 90. tel 6004. GEBOREN: Miranda Catharlna Fetronclla Laurentla d.v. C. J. Huising en W. J. van Leeuwen, Vi: Wiardi Beckmansingel 435; De borah Gerardlna d.v. J. C. R. Eibers en P. Meeuws, VI; Jan Thijssenstraat 36, GEHUWD: Arie Pols, oud 27 Jr. en Marga- retha Vermaat, oud 24 Jr. OVERLEDEN: Gerrit Suisse ,oud 43 Jr. eehtg. van C. du Mortier, VI; Prof. Telders- straat 231: Hugo Sluimer, oud 87 jr. wedr. v. A. J. van Vugt, Vis BI eekstraat 43; Krijn Hordijk, oud 58 Jr. echtg. van A. S. van Schaften, VI: Wagnerstraat 18 B. Profiteer van onze deux-pïèces, blouses, rokken, vesten enz, enz. L. KERKSTRAAT 19 Schiedam - Tel. 6 6135 Fotografie Holfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vu uren. Hoogstraat 10Ö Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. te lefoon 6 67 20. In één dag gereed. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was- machines va ƒ90— 15-30 korting Ook merkmachines Showroom Coja, Lange Ha ven 126. telefoon 6 33 41 Uw kleine advertentie ln deze kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie las. Permanent wave Kapsalon Hél éne, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor leder haar geschikt f 7.50 Hélène ttêde permanent de meest ideale natuurlijke permanent 110.-. Gratis halen en brenger per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22. Schiedam, te lefoon 8 7170. Diversen L ow spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed Prima afwerking Als nieuw terug Het goedkoop ste adres OUK Groenendal la iBroersveidpad) telefoon 6 80 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutledi kanten, kompeerbedden enz.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1