OUDE GASLANTARENS KRIJGEN NIEUW LICHT Boze automobilist uit file gefilterd Schiedamr gonst van activiteiten SCHIEDAM SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Oefenprogramma werd plotseling bijzonder aantrekkelijk - Voor tie kantonrechter - Combinatie van heden en verleden - Honkbal - Lagere teams hebben goede kansen Verlich tingsexperiment aan donkere Lange Haven Recidivist sliep in parken Initiatief EHBO jets naar Rotterdam Studiebij eenko mst Culturele Raad Zuid-Holland Blauwe wimpel voor Maassluisse zeekadetten Eerst Profronde, dan clubgebou w, nieuwe wielerbaan en jubileum Beiaardconcert van H. de Ligt Brandje bij N.V. „Vecoiïi SP0RTHUIS TER BRAAK anima U kijkt... U vergelijkt koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, lel. 6 86 11 GÉÉN FILIALEN jTUS 1963 DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1963 (Van een. onzer verslaggevers) VLAARDINGEN donderdag Het oefen programma voor de naderende competitie is voor Fortuna plotseling veel aantrek kelijker geworden. Als gevolg van de dinsdagavond telefonisch ontvangen in vitatie van Feijenoord om op 10 augustus aan de Floreslaan tegen Feijenoord te spelen, welke na enkele korte beraadsla gingen vanzelfsprekend werd aanvaard, zoals We gisteren al mededeelden, is de ook in voorbereiding zijnde wedstrijd te gen SW enigszins in het gedrang geko men. Deze oefenwedstrijd stond namelijk voorlopig op II augustijn vastgesteld, For tuna heeft zich van zyn aangenomen ver plichting niet willen onttrekken, maar SVV wel gevraagd of het niet op 18 aug. Fortuna zou willen ontvangen (dus daags na de ontmoeting in Woerden tegen het Nederlands militair elftal). Het overleg hieromtrent is nog gaande. Thans ziet het oefenschema voor For tuna er derhalve als volgt uit: 3 augustus thuis tegen Bremerhaven, Ik hoor er ook zo n beetje bij SCHIEDAM, donderdag. Ondanks in terlandwedstrijden en enkele andere ste den ontmoetingen zijn er ock enkele honkbalcompetitiewedstrijden vastgesteld. Schiedam 3 gaat zaterdagmiddag met goede winstkansen naar Feijenoord 2. In Kethel kunnen DHS 2 en Schiedam 4 een aantrekkelijke derby leveren waarbij de routine van Schiedam 4 de doorslag kan geven. Zondagmorgen speelt Schiedam 3 nogmaals tegen Feijenoord 2 en ditmaal op het eigen, terrein in Harga om tien uur. Dat levert winst op. GEBOREN: Jan C., z. V. M. vafi Dijk en E. C. van der Have; Vincent, z. v. E. J. Wijburg en N. Havelaar: Peter, z. v. L. Schouten en G. J. van IJzendoom; Peter F., z. v. M. Schaap en L. M. Mollers; Pie- ter, 2. v. P. Roest en E. Bult; Robertus A. S.( z. v. G. Schaeffer en C. M. Folst. OVERLEDEN: M. J. Groenhorst, 60 jr.; P. van Geest, 91 jr., weduwe van M. Meijer. (Van. een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. Moet het oude voor het nieuwe wijken? Vaak wel, bejaarde panden in de binnenstad moeten maar al te dik wijls hun plaats inruimen voor een efficiëntere stadsindeling. Maar soms wint het oude het van het nieuwe. Zoals op de Lange Haven. Want aan de Lange Haven moet een betere straatverlichting komen. De oude (gas)verlichting bleek al lang niet meer doelmatig te zyn. De fierlyke oude lan tarens straalden weliswaar in hun directe omgeving een vriendelijk geel licht uit, dat zich zachtjes in het havenwater weer spiegelde, maar van straatverlichting was geen sprake. De eenzame wandelaar, die de Lange Haven verkoos boven de Hoog straat, moest m het duister een voor zichtige strijd leveren, met de oneffen heden in het wegdek, Enkele jaren geleden kwam er in deze toestand een wijziging. Voor de oostkant van de Lange Haven, Er gebeurde een ongelukje en na korte tijd: stonden cr lange, strakke palen met gestroomlijnde kappen. De verlichting voldeed aan de eisen, maar toch De westelijke zijde van de Lange Haven, van de Korte Haven tot de Koemarktbrug en de oostelijke zijde van de Koemarkt- brug tot de Appelmarkt bleven- beplant met de oude gaslantaarns. Overdag een plezierig ouderwets gezicht, maar des I avonds gloeiende punten in het duister. I ter. Er moest dus nodig een nieuwe ver lichting langs de Lange Haven komen. Maar maken de gaslantaarn niet een groot deel uit van de typische oud-Schie- damse sfeer, die de Lange Haven, op roept? Daarom Is men bö de Gemeentelijke Technische bedrijven, gaan zoeken naar een middenweg tussen het handhaven van het oude karakter en het aanpassen van de verlichting aan de moderne eisen. Er werd een oplossing gevonden. Men zou de oude gaslantaarns van elektrisch licht kunnen voorzien. Een voortreffelijke combinatie van oud en nieuw. Enige tijd geleden is men met de aanleg van de kabels begonnen. De groe ne sierlijke gietijzeren, palen werden „ge plant" en. na afloop van de vakanties zullen de hoge ronde glazen kappen worden gemonteerd. Voorlopig wordt deze nieuwe „oude" verlichting als experiment beschouwd. Slaagt de opzet, en daar kunnen, we moeilijk aan twijfelen, dan zal eerst de gehele westzijde van de Lange Haven op deze wijze worden verlicht. Later zal wellicht de oostzijde volgem Dan zal een stukje oud Schiedam weer in ere her steld zijn. OMKIJKEN 7 augustus thuis tegen het Ned. milL elltaL 10 augustus thuis tegen Feijenoord. 17 augustus in Woerden tegen het Ned. mil. elftal, 11 of 18 augustus in Schiedam tegen SVV, EERST RIJBEWIJS MOTORFIETS (Van onze correspondent) MAASSLUIS, donderdag. De EHBO uit Maassluis heeft een nieuw initiatief genomen. Huis aan huis zal een enveloppe worden bezorgd, waarin de adressen van artsen, verloskundigen en leden van de EHBO in Maassluis zijn opgenomen. In geval van nood kan men zich tot betrok ken adressen wenden. (Van een onzer verslaggevers; ROTTERDAM, woensdag British Uni ted Airways, die regelmatige diensten op Zestienhoven onderhoudt, kondigt aan dat waarschijnlijk volgend jaar met straal vliegtuigen van het type fcac 1-11 naar Rotterdam zal worden gevlogen. Luchthavenmeester A, W F. van der Hoek van de luchthaven Rotterdam, ge vraagd naar zyn commentaar, deelde ons mede het hoogst onwaarschijnlijk te ach ten dat de bac 1-11 al volgend jaar op Zestienhoven regelmatig verschijnen, vooral omdat de verter i r* van de start baan pas over twee jas, ttcel gereed zal zijn. Het is echter met onmogelijk dat er incidentele landingen met dit straalvlieg tuig op Zestienhoven zullen plaatsvinden. HARINGVANGSTBERICHTEN VBAARDINGEN, donderdag. De ba- ringvangstberichten van hedenmorgen luidden: VL 78-35 k, VL 79-20 k, VL 85-90 k nog 40 netten, VL 89-35 k, VL 114-300 k nog 40 netten, VL 190-95 k, nog 25 netten. Trawlharing jong 79-100, trawlharing klein zout 42-43, trawlharing groot 48-50, makreel 50. VLAARDINGEN, donderdag Op 28 november zal onder auspiciën van de Stichting Culturele Raad van Zuid-Hol land in de Stadsgehoorzaal een studiebij eenkomst worden belegd over het onder werp „De kunstzinnige vorming van de jeugd". Verwacht wordt, dat deze studiebijeen komst door circa 250 personen, afkomstig uit geheel Zuid-Holland» zal worden bij gewoond. SCHIEDAM, donderdag. Los werkman P. J. R. gaat vijftien da gen naar de gevangenis en een jaar naar de Rijkswerkinrichting. Hij gedroeg zich zeer recalcitrant. Of ficier en kantonrechter wilden we ten of hij in Schiedam woonde. „Ik sta bij de secretarie ingeschreven en dan hoor ik er zo'n beetje bij," zei de 56-jarige verdachte, maal later vertelde hij bij brokken het trieste verhaal dat hij 's nachts in de.parken sliep omdathïj geen on derdak heeft. Hij ontkende ook al tijd dronken te zijn omdat hij daar voor geen geld had. Hij werkte wel. Z(jn recldiven wegens dronkenschap zijn groot, in december had h(j van de kantonrechter een voorwaardelijke ter beschikking stelling In een Rijkswerkin richting voor de duur van een half jaar ontvangen. Nu stond htf terecht omdat hij op 13 juli hi kennelijke staat was aangetroffen in de Schoolstraat en op de Westerkade, op 15 juli op de Lange Kerk straat, op 17 juli op de Lange Haven cn op 28 juli op de Lange Kerkstraat. „Dat is niet mis, vijfmaal in twee we ken, u bent onverbeterlijk," zei mr. Cos en de officier zei: „verdachte wordt een bekende figuur in. Schiedam, dat is een twijfelachtige eer." Mr. Cos gispte de man, omdat hij nerveus voor het hekje heen en weer drentelde. ,.Je staat hier geen wacht te houden." „Man, ik ben zo moe als een hond, jk heb In lang geen bed onder mijn lichaam gehad." Hier maakt de magistratuur nu een eind aan, Mr. Franken, vroeg voor de vijf overtredingen, vijfmaal drie dagen hech tenis en driemaal zes maanden Rijks werkinrichting. Mr, Cos deed er een half jaartje af. „Veertien dagen tijd ora hoger beroep aan. te gaan," zei mr. Cos „Waar heb ik veertien dagen voor? Ik neem nooit hoger beroep aan," stelde R. Fotografie KoUIUns vergeten* De auto maat staat voor u kJaai AUe soorten films Foto EL van Vuuren, Hoogstraat 106 Eerst. bij Co ja kijken. Was- I machines va f 90 15-20 korting Ook merkmachmes. Showroom Coja. Lange Ha ven 126, telefoon 63341. ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken, be kend, dat zij m hun vergadering van 23 juli 1053 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegenver keersreglement vast te stellen de volgende 76e WIJZIGING van het Verkcerabesluit voor de Gemeente Schiedam. Artikel 1. Met ingang van heden in te trekken: a, de onder het hoofd „geslotenverklaring van ■wegen"' opgenomen rubrieken „Stationsplein, de weg ten wes ten, noorden ert zuid-oosten van het westelijke plant soen, in resp. noordelijke-, oostelijke- en zuid-weste- lijke richting, 14. 15 en 16" en „Stationsplein, de weg ten noord-westen en zuid-oosten van het oostelijke plantsoen, in resp. noord-oostelijke en zuid-westelijke richting; b. de onder het hoofd „wachtverbod" opgenomen rubrie ken „Stationsplein de weg rondom het westelijke plant soen, 55", „Stationsplein het weggedeelte ten noorden, van het oostelijk plantsoen, tussen het koolaspad en de taxistandplaats, 1, 55" en „Stationsplein het weggedeelte ten noorden van het oostelijke plantsoen (taxistand plaats), 114". Artikel 2. Onder het hoofd „geslotenverklaring van wegen" wordt tussen de rubrieken .stadhouderslaan ruz." en „Stenen brug (Blauwe brug)" opgenomen de rubriek .Stationsplein, de wegen ten westen, noorden en oosten van het busemplace ment in respectievelijk noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting, nummers 14, 15 en 16" (bord model W.VJR.). Artikel 3. Onder het hoofd „wachtverbod" wordt tussen de rubrieken .Hoogstraat" en „Julianalaan" opgenomen de rubriek „Horvéthweg, het gedeelte tussen de verbindingsweg naar het Stationsplein en de Schie, behalve in de parkeerkom- men. nummers 6 en 55" (bord model W.VJt.). Artikel 4. Onder het hoofd „wachtverbod" wordt tussen de rubrieken „Oranjestraat" en „Rembrandtlaan" opgenomen de rubriek „Prof Kamerlingh Onneslaan, het gedeelte tussen de Over- schiesestraat en het pand Prof. Kamerlingh Onneslaan nr. 117a, nummer 55" (bord model W.VP,.). Artikel 5. Onder het hoofd „wachtverbod" wordt tussen de rubrieken „Stadhouderslaan" en „Tuinlaan" opgenomen de rubrieken „Stationsplein, de weg rondom het busemplacement, be halve in de parkeerkommen, nummers 6 en 55" (bord model W.V.R.) en „Stationsplein, het noordelijk gedeelte van het busemplacement langs de verkeersgeleider (taxi standplaats), nummer 114" (bord model W.VJt.). Artikel Onder het hoofd „stopverbod" wordt achter de rubriek „Tuinlaan" opgenomen de rubriek „verbindingsweg tussen Stationsplein en HorvAthweg, nummer 49" (bord model W.VJL). Artikel 7. Onder het hoofd „verbod tweewielige rijwielen te plaatsen" wordt tussen de rubrieken „Hoogstraat" en „Schiedam se- weg" opgenomen, de rubriek „Horvdthweg tussen de ver bindingsweg naar het Stationsplein en de Brandersbrug, behalve in de daarvoor aangebrachte voorzieningen, num mers 6 en 65" (bord model W.V.R.). Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een. termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan 3LM. de Koningin ge richt, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft Dit besluit is in afschrift verzonden aan de betrokken Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B., de Ko ninklijke Nederlandse Automobielclub, de Kon. Neder landse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Sta ten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, afd. Algemene Zaken). Schiedam, 31 juli 1963. Burgemeester en Wethouders voornoemd, 'De Secretaris, De Burgemeester. H. SNOEP, Ls. - i J, W, PEES, VLAARDINGEN, donderdag Het programma van het zomeravondconcert op vrijdag 2 augustus van 20.00—21,00 uur op het Oranje-carillon in de toren van do Grote kerk, alhier, door Hem de Ligt, beiaardier van de Westertoren te Amster dam luidt: 1 Preludium VII, Matthias van den Gheyn. 2a Allemande uit: 2e Franse Suite, J. S Bach, b Bist du bei mir, J. S. Bach, c Me nuet uit: partita in Bes, J. S, Bach, d Preludium I in C uit W.T.K., J. S, Bach. 3a Het was op ene avond laat; b Ik zeg adieu; c Een kalamanden rok, 3 Neder landse volksliedjes. 4 Sonate, Gustave van Hoey. 5a XI était un 'bergère; b Sur le pont d'Avignon; c Au elair de la Iune, 3 Fran se volksliedjes. 6 Sonatine voor beiaard. Wouter Paap, 1 Allegro giocoso, II Andante sostenuto, IH Allegretto amabile. 7a Ach wie ist's möglieh denn; b Musz i denn; c Guter Mond du gehst so stille, 3 Duitse volksliedjes. 8 Mars voor beiaard. Leen 't Hart. 9 Improvisatie, Hein de Ligt. ^bewoners aan htvOp hun ach- Wtttod zien er krig uit. Toch cdu&nen. Mcar ^binnen niet at linten in deze é^van de Ge- gaciftff. Maandag 12 augustus Is het feest voor Lambertus Slootweg en zijn echtgenote Johanna Slootweg-Brökling. Ze zijn dan 55 jaar getrouwd en uiteraard wordt het feest gevierd tezamen, met de zes kinde ren en aangetrouwde kinderen, de dertien kleinkinderen en de twee achterklein kinderen. Lambertus Slootweg geniet een goede gezondheid, hij is onlangs tachtig jaar geworden, evenals rijn echtgenote die In december tachtig jaar wordt. Dat is vroeger anders geweest. Lam bertus heeft de moeilijke vooroorlogse ja ren gekend. Als jongen kwam hij uit rijn geboorteplaats Delft naar Schiedam om in de branderijen te werken, Later ver richtte hij zijn arbeid bij Gusto en Oxy- genium, hij geraakte werkloos en tenge volge van de arbeid in Duitsland werd hij later ziek. Dat heeft zyn gezondheid danig geknakt maar Slootweg herstelde dusdanig dat hij tegenwoordig dagelijks voor zijn plezier drie uur door Schiedam wandelt. „Hij kent de gehele ontwikke ling van de stad" zegt zijn familie trots Vlak na de oorlog heeft Slootweg nog de fietsenstalling bij het Vierkantje beheerd Daar maakte de ziekte een eind aan en nu geniet hij van de AOW. Zijn vrouw is ook vitaal. „Oma danst de twist nog" zeg gen de kleinkinderen die op 12 augustus in de Simon Stevïnstraat 8 a waar de bruid en bruidegom wonen het paar ko men gelukwensen. (Van onze correspondent) 'MAASSLUIS, donderdag Bij de N.V. i„Vecom" chem. fabriek <n handel mij. it v,t "ifiaissluis, ontdek- etfi kau.toargersoue.eL, waeisdagavond om ït'iïr een begm van bran, op een. werk- n Dank in de fabriek. Me: trachtte eerst iifcat ehgyc,. mL&isda's. "and te blussen, uodrr'aenu'ip'varr Ce 'piaétselij ke brand weer moest worden ingeroepen. Deze was na enkele minuten ter plaatse en begon met het inzetten van een nevelspuit. Men had nog een half uur voor de nablussing nodig. Enkele ruiten moesten het ontgel den, terwijl er enige materiele schade ont stond. Om kwart voor negen kon de brandweer inrukken. ROTTERDAM, woensdag (ANP). Op Verolme's werf in Heusden zal op zater dag 10 augustus een motorkoelschip met een draagvermogen van 9700 ton dw le water worden gelaten, dat in aanbouw is voor de Zuidafrikaanse rederij „South African Marine Corporation Ltd." in Kaapstad. Het schip wordt gedoopt door de echtgenote van de minister van Eco nomische Z3ken van de Unie van Zuid- Afrika, mevrouw Diederichs. Het schip, de „Langkloof" zal tot de grootste zuivere koelschepen ter wereld gaan behoren. srslaggevers) rdag. De capa- iwpoortgebied bi Nrafflnadery «n mden verdubbeld- Esèen capaclld' a*v De smeerolie* sïper dag prodtt- (Van onze correspondent) MAASSLUIS, donderdag, Voor de dertiende maal werd in de periode van 22 juli-31 jnli, het zomerwaterkamp ge houden, met als gastheer de Kon. Ned. Marine aan de Loosdrechtse plassen. On der leiding van commandant J. WarbOUt, bijgestaan door de officieren A. J. Parre en R. Ohlsen, waren 30 zeekadetten van Maassluis in Loosdrecht, met nog negen andere korpsen uit Nederland, t.w. Gou da, Amsterdam, Schiedam, IJmuïden, Arnhem, Den Haag, Den Helder. Gronin gen en Rotterdam. Men was iedere dag in en om het wa ter, waar men de zeilsport beoefende, tuigen van schepen, roeien, enz. Een com missie van 4 leden observeerde iedere dag de korpsen, speciaal werd er gelet op ge drag, netheid, optreden en kameraad schap. Voor dit korps, dat zich in genoemde punten weet te tfiderscheiden en op de voorgrond treedt worden punten toege kend, met als maximum 9. Maassluis had reeds drie jaar de Groene Wimpel mede naar Maassluis gebracht, doch dit jaar wist men de Blauwe Wimpel mede te brengen, met een puntenaantal van 8.61, terwijl vorig jaar de Blauwe Wimpel werd behaald met 8.35. Amsterdam kreeg dit jaar de Groene Wimpel en Gouda de Kleine Wimpel. Dinsdagmorgen werden de resultaten op het exercitieterrein van het kamp, in aanwezigheid van de plaatselijke voorzit ter, de heer F. Wem pc, alsmede van de ouders der zeekadetten en koopvaardy- en marineautoriteiten, door de comman dant van het zomerkamp, luitenant ter zee 1, W. C. Lemaixe bekend gemaakt 7~)E „Rotterdam", het vlaggeschip -Lr van de H.A.L., schoof dezer da gen langzaam langs de kust van Sche- veningen. De Scheveningse pier iaas zo geïmponeerddat hij beleefd goeie- dag zwaaide met zijn vlag. Een „knst- batterij" maakte de groet compleet met het afvuren van drie saluutscho ten. uÖfoil Corp, in ehwoor deze hit* Kellogg Interna* tóafEnadery) en id.? (smeeroliefa- (Advertentie MA.) TWEKA BADKLEDING GR. MARKT 3 eröliefabriek zal tffinaderij enigs* Sjzigd. Zo is «n ïdig en een uit ruis- alsmede Öijke laadhavea marschijnlijk a2® laroliefabriek zal gfnaar verwacht Md.;Voor de e* dicht Gulf O® T'"Zane Q- «fahtt- APOTHEKEN Apotheek Vaz» Westendorp, Parkweg 207. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag 10—17 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen vao Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: De nacht van de kouwe neuzen. Monopole, 2 en 8 uur: De kanonnen van Navarone.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1