I 3. Handelsgold Beter Fortuna verzuimt doelpunten te maken College studeert nog op verkeersvoorzieningen m Weinig belangstelling voor nationale zwemprestaties 98 ongelooflijk lekker! ser Si w IN BAD GROENOORD: m ine im Wedvlucht van De Postduif CJV houdt sportdag op 24 augustus In niemve competitie Drie clubs in derde klasse ingedeeld Museum weer open voor schilderende schooljeugd linnen AGENDA T entcampagne van 7-15 sept. in Plantage Oec. Raad v. Kerken vraagt bespoediging kerkelijk samengaan Oefenduel Fortuna- Mil. elftal Gelijkspel tegen Bremerhaven: 1-1 Dader gepakt Inbraak in kiosk Zonder rijbewijs gereden INBRAAK Nog geen uitsluitsel op in mei gestelde vragen Twee kinderen aangereden Sturen haakten, fietser gevallen HaringvangstbericJaten Jeugd ving weinig vis in Tankval Opheffing van nijverheids avondschool Brandje aan Havenstraat m d° 5IAANDAG 5 AUGUSTUS 1963 ehyv^ f het m, At M ij ■PlotseliM ■w, Hit VC). Chubiy fpeeJost iiurij ■uvr« on ■St «galtf. ■nununm ffl wi- «--ƒ hOp-I Br de ran.' ftt OpWüN lorgddow ■heerst a ,ZZi L die voc: k, «set De Ktreerde. n 1463 Wt- sen wares i; 2.TD- PC invoer rui- jtjk, illocp pie Prinu'i wtcht US' l tyj idlö» KIM en l& SI116440 £T£Umt pt) Jidflf poekse po- izzJa" op Items" die hen. Vei- met snel- Hknto heb- Jrole ultje- .,de «1» J werd ge lt echt niet •der Jetten t speciaal 1,— op uit- voerde mo- J alleen be- ttvertrederi, fommere in )coces ver te rd am tfe- ltie zal be- in hoofd- Iers terup 1 om in de 1 van deze rjDe *wed- icelijkheids- In het ko- >nele wed- elftal en n« aatste keer jaarverslag r de KNVB de samen- aantrekke- ot NP) - „Ierss" weg: opfff* izen an de een oud' waterver* g augustus SCHIEDAM, maandag Dc SCV „De postduif" heeft zaterdag een wedvlucht voor jonge duiven gehouden van St.- Quentin, een afstand van 242 km. De 434 duiven werden om lö uur gelost. De eer ste duif kW3m binnen om 13.38.13 uur, de laatste prosduif om 14.39.24 uur. De uitstagen zijn: P. v. Os Co: I. 10, 32. 39. 87. 94; A, Brouns Co: 2, 30. 52. 75; H. Bröküng: 3. 19. 32, 42. 93; P. Gouweleeuw Sc Co: 4. 55; A. Middendorp; 6. 40. 79, 05; C. de Tlunder: 6. 49. S3. «4. 84: A. Boes: 7. 44, S7; C. v. d. Grijp: 8. 22; F. Melchers: S, 20, 25, 44. 51. 71. 89; N. !n 't Hol v. Eljk; 11, 28, 107; C. Paardekoper: 13; T. v. Weelle: 14. 31 109; J. Peulussen: 15, 27, 104: W. v. Deurzen; IS, 108: J. Lips: 17: T. Jansen: 18, 47. BS; J. v. d. Waard: 21. 72: H. Bloné: 23, 24, 57, dfpl C. Verhaeren; 26, 58, 82. 93: L Toutijn: 29, 35, 59, 82; A. v. Gogh: 33. 43, 45, 48, 61. 103; M. Kouwenberg: 34. 41, 57: A. Riedijk; 36, 69; A. Smits: 37; L. Borranl Co: 38, 53 74. 09; A, Via; 50, 90, 97; I. v. d. Tuyn: 56 96; G. Boon: 60; W, v. d. Kant Sparla: 62,*105: L v. d. Mey- 66, 81. 85; J. v. Harmeien Vol: 68, 70, 101; A. Karreroan: 73: H. v, d. Kant: 76, 80. 83: A. v. d. Tuyn; 77: D. v. d. Tuyn: 78: G. Vermeer: 86; W. Verhaal Zn: 83; W. Verhaeron: 98; C. v. d. Grijp: 100, 106; C. Herwlg: 302. SCHIEDAM, maandag De CJV-Schie- dam zal op zaterdag 24 augustus een groot sportfestijn organiseren op de speelweide aan de Vlaardlngerdijk. Het is voor het eerst dat de CJV gebruik maakt van een terrein dat direct van de openbare weg te belreden is. Dat is speciaal gedaan om het werk van de CJV meer in de aan dacht te brengen. Voorheen heeft de CJV o a. sportdagen georganiseerd op het sportpark Vijfslui zen. Alle afdelingen van de CJV kunnen deelnemen aan volleybalwedstrijden. Te vens komt een groep CJV-ers uit Wate ringen op bezoek. Verder worden atle tiekwedstrijden gehouden. Voor dames; vijftig en honderd meter hardlopen, vier- SCHIEDAM, maandag. Voor het eerst in de voetbalgeschiedenis gaat Schiedam met drie clubs in de 3e klasse van de K.N.V.B. aan de competitie deelnemen. Prettig voor het gedegradeerde Excelsior '20, het net niet gepromoveerde DHS en het wel gepromoveerde SFC is dat de competitieleider de zuster verenigingen niet bij elkaar heeft ingedeeld, SFC'krijgt in de 3e klasse A volkomen onbekende tegenstanders uit het Haagse gebied, namelijk Alphen of Alphia uit nieter estafette, hoogspringen j Alpher. sar, da Mn, -Archipel uit Den h0"a,"'d «"IHaag, DOSR u.t Roelofsarendsveen, Fo- tweehonderd meter hardlopen, viermaal«holte-Voorhout, het betaamde HW. de honderd metC£ estafette, hoogspringen en oudo Haag„ dal tot in da Se kUsse is verspringen. Begonnen wordt 's middags om half twee. De prijsuitreiking wordt 's avonds tijdens een feestelijke bijeen komst in gebouw Sursum Corda gehou den. Advertentie l.M.) Misschien vindt U het een beetje vroeg of voorbarig, maar na deze wel of niet mislukte zomer komt er beslist weer een najaar. En voorde frisse zomerdagen en het beslist komende najaar ver kopen wij morgen slechts één dag een grote partij dubbel- breed kreukherstellend lin nen en crêpe voor minder dan de halve prijs. •Fantastische kwaliteiten In vele kleuren voor rokjes, japonnen» pakjes enz. normale prijs ?.75, nu, voor slechts één dag, voor nog géén vier gulden. schotnoerz toare» zaterdag naar Bad Groenoard gekomen om, de natio nale jeugdkampioenschappen zwem men en schoonsprirgen gade te slaan. Misschien was het drukkende weer voor velen een belemmering geweest de gang naar Groenoord te maken, de mensen lanps de rand van het taed- strijdbad de andere baden lagen er verlaten by hadden er, vooral als de snanning ten top steeg, geens zins last van. Speciale prijs van A'S SCHIEDAM, maandag In de komen de vakantieweken, van 5 tot en met 17 augustus 1963, zet het Stedelijk. Museum te Schiedam een enkele jaren bestaande traditie voort door aan de Sthiedamse jeugd gelegenheid te bieden tot schilde ren in één van de bovenzalen van het mu seum. Het schildermateriaal wordt door het museum verstrekt. Natuurlijk mag iedereen schilderen wat hij wil, maar voor schilderingen die verband houden met de tentoonstelling die op het ogen blik in het museum loopt: „Schiedam, het nieuwe station aan de oude lijn" hebben de Nederlandsche Spoorwegen een bij zondere attractie beschikbaar gesteld. De beste prestaties worden beloond met een gratis reis naar en bezoek aan het Neder lands Spoorwegmuseum te Utrecht Gedurende dezelfde periode zullen in de aula van het museum met geregelde tussenpozen een aantal films worden ver toond, aansluitend op de tentoonstelling „Kunst uit Nieuw-Guinea". Deze films laten ons iets zien over de sagoteelt, de houtwinning en de ontspanning in het huidige Nieuw-Guinea. Voor de bezoekers van het museum nog even het volgende. Het bezichtigen van vier tentoonstellingen is een onderhou dende maar niettemin vermoeiende be zigheid: daarom is voor het eerst dit jaar de aantrekkelijke mogelijkheid geschapen tijdens de rondgang door het museum even te verpozen op het terras op het voorplein, waar de_ gelegenheid is een consumptie te gebruiken. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de ééndaagse verkoop van deze wondermooie stoffen (U diebt voor een pakje slechts Z meter nodig) 130 en 140 cm breed, per meter voor Céén tel. of schrift, best. APOTHEKEN Apotheek Evers, Lange Haven 81. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 1017 uur: gou aches van tien Nederlandse schilders; prenten en tekeningen van Qud- Schïedara en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: De wonderbaar lijke belevenissen van de Robinsons. Monopol e, 2 en 8 uur: Charlie Chaplin's Festival gezakt, Lugdunum uit Leiden, Naaldwijk, Olympia uit Gouda, VIOS uit Den Haag, sinds lang 3e klasser maar vroeger een geducht tegenstander van SW, het gere nommeerde VOC uit Rotterdam dat ook al lang 3e klasser is en Wassenaar. In dit gezelschap behoeft SFC met bij de min sten. te behoren. Voor Excelsior '20 geeft de 3e klasse B ook veel nieuwe gezichten. De verster kingen. maken Excelsior '20 tot de favo riet in dit gezelschap dat zowel uit het Haagse gebied als uit bet Wcstland en het Dordtse komt. Het zijn Alblasserdam, Alphen of Alphia, GDA uit Loosduinen, 's-Gravenzande, het sterke ODI uit Rot terdam, kanshebber Oranjeplein uit Den Haag, De Postduiven uit Loosduinen, RK AW uit Leidscbendam. VCS uit Den Haag, Westlandia uit Naaldwijk en Wil helmus uit Voorburg. Ook DHS dat in het afgelopen seizoen het kampioenschap uit handen gaf kan weer bij de kampioenskandidaten gaan behoren. Ook hier geen verre reizen naar de eilanden vanwege een indeling in een Haags—Rotterdams gezelschap, namelijk I tin de 3e klasse C) CKC uit Capelle aan ,dc IJssel, Coal uit Rotterdam. DHL uit Delft, het gepromoveerde HMSH uit Den. "Haag. Kranen burg uit Den Haag, Leoni- das uit Rotterdam cn gedegradeerd uit de 2e klasse A met Excelsior '20, Quick Steps uit Den Haag, RA VA uit Den Haag, VDL uit Maassluis, tegenstander van vo rig seizoen evenals CKC, verder Vreden- burch uit Rijswijk en Westerkwartier uit Den Haag, SCHIEDAM, maandag. Het comité Schiedam vqor Christus organiseert van 1 tot en met 15 september haar jaarlijkse tentevangelisatiecampagne. Ook nu wordt weer een tent geplaatst op een van de terrassen van de Plantage bij het podium. Een groot aantal medewerkers en mede werksters hebben zich bereid verklaard aan deze campagne hnn medewerking te verlenen. Als sprekers zullen o,a. medewerken ds, D, Broers, Amsterdam, ds, A. van Gent (Kampen), Wika Brörens (Gouda) majoor Souveren e.a. Vocale cn muzikale medewerking zal worden verleend door het muziekkorps van het Leger des Hcils, het I.JE.-koor, het kwartet Spaargaren, de zusjes Faa- sen, e.a. Gedurende de campagne zullen dage lijks samenkomsten worden georganiseerd die om 20 uur aanvangen. Behalve de avondsamenkomsten worden er dagelijks om 16.15 uur klndersamenkomsten ge houden. De samenkomsten die tijdens de campagne dagelijks worden gehouden zijn voor iedereen toegankelijk. SCHIEDAM, maandag. De Schie- damse afdeling van de Oecumenische Raad van Kerken heeft by de landelijke Oecumenische Raad in Utrecht een voor stel gedaan om met de aangesloten ker ken overleg to plegen tot het vormen van een federatie als springplank naar een grotere en hechtere organische nnie van kerken in de toekomst. De Schiedamse Oec. Raad heeft dit ini tiatief genomen, omdat men sinds lang niet meer tevreden is over de trage gang van zaken in de oecumenische Raad van Kerken. Men %vil nu een federatie waar in de kerken hnn zelfstandigheid behou den, doch in bepaalde facetten zoals zen ding, evangelisatie, diaconie, sociale vraagstukken, kerkbouw, liederen- en dlentsboek, jeugdwerk enz. reeds kunnen gesloten kassa wordt een bedrag van ze ventig gulden vermist. VLAARDINGEN, maandag Fortuna is woensdagavond de gastheer van het Nederlandr militair elftal. Deze wedstrijd biedt de houders van steün-certlficaten de gelegenheid om op vertoon van hun cer tificaat de wedstrijd te bezoeken. Het be stuur van Fortuna doet hiermede een eer der gedane belofte in vervulling gaan. Na de oefenwedstrijd tegen Bremersha- ven, nu dus het aantrekkelijke duel tegen de militairen, die enkele bekende spelers uit de eredivisie m hun gelederen hebben. Verleden jaar was 't militaire elftal even eens tegenstander met Fortuna, met dit verschil dat de wedstrijd toen gespeeld werd op het VFC-terrein. De rood-gelen wonnen toen met 2—0. Bij Fortuna zou Jan Hooymans terug van vakantie wel •weer van de partij zyn. Het militaire elf tal zal vermoedelijk sterk genoeg zijn otn Fortuna de voet dwars te zetten, zodat het woensdagavond aan de Floreslaan beslist een nuttig duel zal worden. De militairen brengen de volgende spelers (allen eon- tractspelers bij hun club) mede: Nico van Zoghei (DOS), H.Toledo (Xer xes), A. Mathieu (Willem II) J. Gösgens (BW), "W. Kerkhoven (BW), W. Kras (Volendam), J. Lefcnng (Go Ahead), J. Bosma (Heerenveen), J. van Daal (Wil lem II), H. Wery (DWS), R. Jacobs (Feye- noord jeugdspeler), F. Vermeule (NAC) A. Severijnse (Volewijckers), C. Somer, (Go Ahead), Ruitenbeek (DWS), P- Strik (Feyenoord jeugdspeler). (Advertentie IM.) (Brasii) f ifiC (Brasi!)2i2 c Continental 10 e "303" (Srasil) 25 c Maduro (Brasii) 27 c "304" (Brasii) 31 Noblesse Imperial Record Festiva (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zondag. Als we in. aanmerking nemen dat Hooy- mans, v. cL Berg, Verweel en Tamas ontbraken, dan is het gelijke spel (11)» dat Fortuna zaterdagavond tegen Bremerhaven bereikte, geen slecht resultaat, maar toch zijn de 2500 toeschouwers na afloop niet helemaal tevreden naar huis gegaan. Feitelijk had Fortuna deze ont moeting met ruim verschil moeten winnen. De Vlaardingers hadden in technisch opzicht aanzienlijk meer in hun mars dan de wat tegen vallende Duitsers, die nogal defensief speelden en alleen in rechts binnen Eichel een uitblinker hadden. Onvoldoende schotvaardigheid was echter oorzaak dat de Fortuna-aanval slechts tot één doelpunt kwam. Het werd al na tien minuten gescoord door linksbinnen Maar ten van de Zwan die een goed debuut maakte. e naam van deze zeventienjarige Jon- lan is vooral tijdens de eerste helft herhaaldelijk op de lippen van de toe schouwers geweest. Maarten v d. Zwan ontpopte zich als een speler met groot talent en diende zich aan als een ernstige gegadigde voor een plaats in het eerste SCHIEDAM, maandag In de bekende kiosk van de heer W. v. d. Vries aan de B.K.-laan bij het gemeenteziekenhuis Is in de nacht van zaterdag op zondag inge broken. Dank zij het snelle waarschuwen van een buurman die een ruit in scherven hoorde vallen en het snelle optreden van de politie kon de dader worden gegrepen noch voor hy iets had kunnen weg halen uit de kiosk. Dit was de 28-jarige los-werkman M. M. B„ die met een halve tegel (in een bloembak aangetroffen) een ruit had in- gesLagen en zo in de kiosk was gekomen. Ook de ruit van de sigaretten-vitrine was opengestoten maar er wordt niets ver mist. Wel werd achter de kiosk een fiets gevonden die B. had weggenomen op de Ra tterdamsedy k. Ook is aangehouden de 23-jange G. T., die in de buurt van de kiosk werd aangetroffen. Hij gaf een alibi op maar dit bleek bij onderzoek niet te deugen, zodat hij beschuldigd wordt van poging tot in braak. SCHIEDAM, maandag Op het kruis punt van de Kerkweg en de Schiedamse- weg heeft zondagmiddag om 3.45 uur de 19-jarige G. v. S., die niet in het bezit is van een rijbewijs, een aanrijding veroor zaakt Hu reed op het kruispunt achter uit raakte in de war toen een andere au to kwam aanrijden en reed zo tegen deze auto, bestuurd door de heer G. M. uit Vlaardingen, aan en botste daarna tegen een schakelkast van de G.TH. op. Beide auto's werden beschadigd. De schakelkast zelfs ernstig. De politie heeft de door S. bestuurde auto in bewaring ge nomen. SCHIEDAM, maandag In de winkel van de heer J. H. Kreugel aan de Broers- vest-is ingebroken. Men is door het klap- raam boven de winkeldeur binnengeko men, na eerst het steunijzer te hebben uitgebroken. Uit de maar gedeeltelijk af- [Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, maandag Het college van b. en V. Is nog niet In slaat een volledig inzicht te verschaffen in de ver- keers- en parkeermogelijkheden aan de Burgemeester de Jongkade. Dal heeft de heer J. Smit (P.v.d_A.) thans als antwoord gekregen op door hem op 29 mei aan het college van b. en w. gestelde vragen. De heer Smit had onder meer de aan- dacht van het college gevraagd voor de hinder, die de bewoners van de Burg, de Jongkade van het verkeer ter plaatse ondervinden. Hij vroeg een regeling te treffen, dat de op lossing en lading wach tende auto's niet worden geparkeerd aan de voorkant van de huizen aan de Burg. de Jongkade (aan het schuine gedeelte), maar aan de achterkant. In zijn begeleidend schrijven merkte de heer Smit onder meer op: Niet ten onrechte wordt Maassluis vaak SCHIEDAM, maandag De 3-jarige Johannes H. Uit de Parkweg is zaterdag middag om 3,20 uur op de Maasboulevard door de bromfietser A. J. N. aangereden, toen het kind plotseling de rijweg over stak. Johannes kreeg een wond aan het hoofd en is in de dr. Noletstichting ver bonden. Eveneens bij onvoorzichtig oversteken van de weg is de 2-jarige Ton B. In de Gordonstraat door een vrachtauto, be stuurd door chauffeur C. S., aangereden. Het kind werd geschept door de auto en kreeg een diepe hoofdwond en schaaf wonden. De vader heelt de jongen naar het gemeente ziekenhuis gebracht waar hij verbonden is. SCHIEDAM, maandag Toen de heer J. N. zaterdagmiddag omstreeks half drie op het rijwielpad langs de Burg. Knap- pertlaan fietste naast de heer J. v, W., raakten de fietssturen elkaar. Daardoor kwam de heer J. N. te vallen en kreeg een hersenschudding en een hoofdwond. Na in het gemeenteziekenhuis behandeld te zijn, kon hij weer naar huis, de Poort van hel: Wcstland genoemd. Dat dit mede te danken is aan de haven en het havenverkeer is iedereen duidelijk. Ook het internationale goederenverkeer loopt met zelden via de Maassluise haven. Hierbij denk ik aan het vervoer van bij voorbeeld Italiaans fruit naar Engelse havens. Een groot aantal stuks vee wordt jaarlijks in de Maassluise haven aange voerd. Het behoeft geen betoog, dat Maassluis veel aandacht aan 2yn haven dient te be steden en daar zoveel mogelijk faciliteiten, dient te verlenen om het verkeer via de Maassluise haven te bevorderen. Natuur lijk dient eveneens een voortdurende aan dacht te worden geschonken aan haven installaties en aan weg- en spoorwegver bindingen. Vooral met betrekking tot deze, laatst genoemde, verbindingen en betreffende de mogelijkheid om het toenemende ver keer (vooral gedurende het zomerseizoen) goed te kunnen opvangen, vraag ik thans de bijzondere aandacht van uw college, vervolgde de heer Smit Het zal, geloof ik, zeer nuttig zijn als het college op korte termijn een onderzoek kan instellen naar de verkeer- en parkeermogeiijkheden aan de Burgemeester de Jongkade. Wat echter, naar mijn mening, niet bul ten de aandacht van uw college mag val len, zyn de omstandigheden waaronder de bewoners rondom de Maassluise haven komen te verkeren. Hierby denk ik spe ciaal aan de bewoners van de Burgemees ter de Jongkade, die vaak veel hinder ondervinden van het verkeer ter plaatse, schreef de heer Smit Die ook daarom trent opmerkte: Het is mij bekend, dat een groot deel der bewoners aldaar vol ledig begrip heeft voor het feit, dat de Maassluise haven een. functionele haven is, dat wil zeggen, dat er steeds gearbeid zal worden. Deze bewoners juichen dit zeer toe, doch dit neemt niet weg, dat velen van hen aldaar onnodig hinder ondervinden, omdat door enkele maat regelen belangrijke verbeteringen zonder extra hoge kosten kunnen worden ge troffen. De heer Smit vroeg het college tenslotte ook nog contacten te leggen met de Ne derlandsche Spoorwegen om verbeterin gen te kunnen bereiken in de spoorweg- erblndingen met de Maassluise haven. VLAARDINGEN, maandag. De harJng- vangstberichten van hedenmorgen luidden- VJ. 70-3 k. VL 71-2 Jc, VI. 79 weinig, VL 85 weinig. VJ. 1142 k. V). 190—10 k. De marktprijs luidde; vleethartnB 4114, trawlbarinz 43—SO, makreel 52. elftal. Z|jn balbehandeling, z(jn spelin zicht en zyn passes waren werkelijk uit stekend, alleen zijn gebrekkige conditie en zjjn geringe sprintsnelheid zijn nog voor verbetering vatbaar. Door vermoeid heid en tekort aan adem ging hij na een zeer goed begin steeds moeilijker spelen en toen er na de rust nog een blessure bijkwam verliei hij wyselUk het veld. Vooral met Arie Don en een zich steeds maar aanbiende Jan Bouman kon v. d. Zwan het in het begin uitstekend vinden. Met goede combinaties langs de grond werden de potige, maar wat logge Duit se verdedigers overspeeld en het doelpunt van Van de Zwan met een strak schot gescoord na een pass van Jan Bou man leek de inleiding te zullen wor den van een hele reeks treffers. De verwachtingen werden echter niet bewaarheid. De Duitse defensie kreeg steeds meer vat op de Vlaardingse aan vallen, wat voornamelijk was toe te schrijven aan het feit, dat de combinaties te eenzydig en steeds korter werden. Bo vendien had Bremerhaven van de rech- want René Hagenaars concentreerde zich. te veel op links en de tweede debutant, rechtsbuiten Jan Maas, raakte na een. paar mislukte acties zó gedeprimerd dat hij vrijwel geen bal meer goed kon raken. Nadat een schot vap Bouman op de lat was uiteengespat, brachten enkele razend snelle Duitse uitvallen de zwakte van de Fortuna-defensie Jan het licht. Indivi dueel gezien waren Jansen c.s. ruim schoots voldoende, maar de samenwer king liet herhaaldelijk te wensen over en daardoor ontstonden er vaak grote ope ningen, Eenmaal was de opening zó groot dat Eichel van zijn eigen helft al zonder door iemand gehinderd te worden op het doel van Van Honk kon afsteve nen. Zijn schot was echter zó slap, dat de (uitstekende) vervanger van. Hooy- mans de bal kon keren. Na de rust, toen Brilleman door Rob- bemond en Maas door Stroyink vervan gen waren, zakte het tempo aanzienlijk en weid de strijd van steeds mindere kwaliteit. Alleen Don en Bouman zorg den no# wel eens voor oplevingen, maar echt moeilijk kreeg de Duitse verdedi ging het toch niet meer. Na twintig minuten vtel aan de andere kant de gelijkmaker. Kramer kwam zui vere snelheid tekort tegen linksbuiten Neumann en uit diens voorzet scoorde middenvoor Gjaltema via de paal (11). De Duitsers durfden nu eindelijk wat meer op de aanval te spelen en als Van Horik een formidabel schot van Neu mann niet op prachtige wijze uit zijn doel gehouden, had, zou Bremerhaven zelfs nog met een overwinning naar Duitsland zijn teruggekeerd. weet René Hagenaar de bal toch 'tog af te geven aan gijn linksbuiten Arie Don. De laatste kan de geboden kans tervleugel weinig gevaar te duchten, echter niet benutten. VLAARDINGEN, maandag Ondanks dc regen cn onweer hebben 112 Vlaar dingse meisjes cn jongens zaterdagmor gen meegedaan aan de Hengehvedstrijd, hoewel, waarschijnlijk door het onweer zoals de ingewyden menen, slechts 29 kin deren wat vingen. Dat is niet veel, vooral niet als men bedenkt, dat in de goed met vis bezette tankval by de Boerhavelaan werd gehouden Inplaats van aan de Gijs- brecht van Amstelstraat, omdat hter het water te vies was. Vissen is niet een sport van mannen al leen: 27 meisjes beproefden zaterdagmor gen ook hun geluk. Jet van Loon haalde als enig meisje vis op en haalde de derde prijs. De belangstelling van de ouders was, ondanks het minder mooie weer, groter dan vorig jaar. Omdat er slechts een klein gedeelte van de jongelui beet had, zijn de overige $3 prijzen onder de botvangers verloot. De prijzen werden door de voorzitter van de organiserende Vlaardingse Hengelaars Bond, de heer W. Coolen in de Fortuna-keet uitgereikt. De organisatie trouwens was uitstekend, zei de heer W. Groenenboom. De prijswinnaars waren: 1, J. Struis (67 cm), die de herinneringsmedallle van het jeugdvisconcours '63 kreeg. 2, B. Groen (60cra), 3. Jet van Loon (60cm), 4. N. van Gent (57 cm), 5. J. Hoogerwerf (37 cm). 6. P. Kijne (37 cm), 7. H. van Embden (35 cm), 8. S. Kijne (33 cm), 9. H. v.d. Veer (22 cm), 10. R. Vermaas (21 cm), 11. K_ v. d. Velde (17 cm), 12. B. Pen ning (13 cm), 14. Frans Plomp (13 cm), 15. J. v.d. Berg (13 cm), 18, Henny Dumor- tier (32 cm), 17. G, Hoogerwerf (12 cm), 18. W. Marits (12 cm), 19. K. Voets (12 cm) ea 20. Ton Verhoeks (llcm). (Van ecu onzer verslaggevers) MAASSLUIS, maandag. Het ooilege van b. en w, heeft de raad toorgesteld over te gaan tot opheffing van de nijver heidsschool. Het aantal leerlingen is gering, de kos ten zijn zeer hoog en de resultaten be droevend. B. en w. kunnen de verant woordelijkheid voor het onderwijs op de avondschool niet langer dragen. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag De brand weer nikte zaterdagmórgen uit voor een brandje in een der oude gebouwen op het terrein van de Gemeentelijke Licht en Waterbedrijven aan de Havenstraat. Door de aanwezigheid van flessen buta- Sas het gebouwtje moest met omzich- dgheid worden opgetreden. Met 'n nevel- spuit werd het vuur bestreden, terwijl de flessen gas werden verwijderd. Het bra je, dat door broeiing van aanwezig i pakkingsmateriaal was ontstaan,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1