VOGELS BLIJVEN ZINGEN Rehobothkerk krijgt nieuwe luidklok J. SLAGBOOM TRAD UIT VRIJE WIL AF Ondergespoten polders - in Kethel een paradijs nW jk PHILIPS I.V. 3 MAANDEN GRATIS! BEL 116440 OU&SHOgRWl IHinnq SCHIEDAM Nijverheids avondschool opgeheven Het vertrouwen in AR is overbodig geweest KLOKKESTOEL MOET WORDEN VERBOUWD SGHIEDAMSE MEUBELBEURS Om verloren tijd in te halen Melkslijter ventte bier „SPOETNIK" KRIJGT EINDELIJK FUNCTIE 750 kinderen namen deel aan Smeerpoetsmars Afscheid dr. van Hartingsveld Haringvan gstberichten JEUGDIG ADMiN. PERSONEEL Libellen-mysterie montuur fotoboek dag amsterdam AGENDA é.90 U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, teL 6 8fi U v GEEN FILIALEN' ?j)DVSDAG 6 AUGUSTUS 1963 |nze vogels in augustus Advertentie Of.) MEENT22-34 TEL116440 OVERSCWESE DORPSST812.TEU122» Ondanks tegenwerpingen (Van een onzer verslat geefsters) a"* MAASSLUIS, dinsdag Na een hoof delijke stemming heeft de raad van Maassluis gisteravond met tien stemmen voor en twee tegen (mevr. Hamakers en de heer Dnlmelaar waren afwezig en dn heer J. Smit had de vergadering aï ver laten) ingestemd met de opheffing van de Gemeentelijke Nijverheldsavond- school. Het geringe leerllngental {acht leerlingen op een leerkracht), de slechte resultaten van de leerlingen, het voor dit. onderwas ongeschikte gebouw aan de Lange Boo nest raat was voor de raad doorslaggevend. Toch heeft men niet zonder meer het voorstel van B. en W. aanvaard. Integen deel, verscheidene raadsleden, die allen dit noodgedwongen besluit betreurden, hebben gepleit voor bet voortbestaan, desnoods op andere grondslag van deze school. De heer Molenaar (AR) bepleitte een sluiting in plaats van opheffing, er kon in de toekomst immers wel meer behoef te aan dit onderwijs bestaan? De heer D. Pons (CHU) was beslist tegen de ver dwijning van dit onderwijs. De jongens, die ondanks hun geringe bevattingsver mogen toch trachten dit onderwijs te vol gen, al slaagden er maar weinig In het diploma te halen, verdienden niet nu, wegens het ontbreken van een avond- schooï de straat te worden opgestuurd. Want evenzeer als de heren J. Hoekveen (AR) en J. Slagboom (PvdA) achtte hij het niet waarschijnlijk dat zij de kans hetzelfde onderwijs in een andere stad te volgen, zouden benutten. De heer J, van Antwerpen meende, dat het onderwijs niet aan de eisen des tijds waren aangepast. Wel was er, toen het voortbestaan van de school enige tijd ge leden in de raad met een positieve uit slag was behandeld een enquête ingesteld bij de bedrijven naar de behoefte en eventuele aanpassing van het onderwijs. De reacties hierop waren echter zeer ge ring. Is die enquête wel juist gericht? vroeg de heer Pons zich af. Moeten we het onderwijs niet aanpassen bij het in telligentiepeil van de leerlingen? Mfak er desnoods een knutselavond van, geef hun technisch en praktisch onderricht, geef deze jongens in ieder geval een kans, pleitte de heer Pons. Wethouder F. v. d. Snoek was het niet met de heer Pons eens, dat de enquête verkeerd was gericht, hij zag de grootste concurrent in de bedxijfsscholen, Hy stel de bovendien nadrukkelijk, dat de leer lingen, die hiervoor in aanmerking ko men, in de gelegenheid worden gesteld het onderwijs in een andere stad af te maken, zodat de angst van de heer Slag boom, dat er een jaargang in de verdruk king zou komen ongegrond was. torenvalk de Tour Ie kostan- l-automo- Ijkens d« [erlics ge pist over pordt, h>- leren (v.J, pcent). Ook torenvalken voelden zich tot deze terreinf jes aangetrokken, aangezien al wal muis of rat was ijlings de benen had ge nomen naar hoger gelegen gedeelten. Dit werd natuurlijk snel door de valken met hun scherpe blik opgemerkt en zij von den zodoende hun tafeltje gedekt. Hett I lijkt er teel cp dat tte vogels daarvoor over een zesde zintuig beschikken. Daarvan hebben wij in juni J.L op Texel merkwaardige staaltjes mee gemaakt met een viertal andere valken, en wel rood- poolvalken. Deze valken konoen in hoofd zaak voor op de Balkan, ook wel in Hon- Igarije en r.ieer sporadisch in Zweden en Finland. Wellicht heeft u omstreeks Pink- teren wel gelezen of via de radio verno men, dat er op tal van plaatsen langs de kust enorm veel libellen kwamen aanvlie- i gen. Toevallig maakten wij die dag een strandwandeling en bij die gelegenheid zagen wij eerst enkele tientallen en later honderden en zelfs duizenden libellen recht uit zee komen. Het was een won derlijke gewaarwording. Waar zij van daan kwamen is moeilijk te zeggen, maar zij moeten wel van heel ver gekomen zijn, misschien wel uit Frankrijk of Spanje of wellicht uit nog zuidelijker contreien. TT ET zijn rasvlieffors en zij hoeven echt JCl niet op een paar kilometer te kijken. Dat blijkt wel uit het feit dat dc libellen- trek zowel op Schouwen en andere plaat sen aan de kust als op Texel waargeno men was. Toen de grote insecten boven het Texelse duin gekomen was, swerm-\ den zij uit naar alle kanten, doch het gros concentreerde rich in de duinpannen in j het zuiden van het eiland. Enkele dagen later werd ik gewaarschuwd door een der j I)croakers van het StaatsnatuurmonuTTientj ,,de Geul" dat er een stuk of vier vreemde j valken tn ket duin huisden, en of ik eens ruilde komen kijken. MAASSLUIS, dinsdag Dr. L. van Hartingsveld, Ned. Herv, predikant te Maassluis, die een beroep naar Gronin gen aannam, zal daar op zondag, 15 sep tember a.s. des namiddags om half zes in de Martinikerk bevestigd worden. In de zelfde dienst doet hij daarna zijn intree. De afscheidsdienst te Maassluis is vast gesteld op zondag 8 september a.s. des avonds zeven uur. SCHIEDAM, dinsdag De in Vene zuela wonende maar tijdelijk in Schie dam verblijvende negenjarige jongen J.H.M-K. heeft by het fietsen over de Maasboulevard bij de Jachthaven giste ren om 11,30 uur de macht over het stuur verloren waardoor hij een lelijke val maakte. Met een hersenschudding is hij door de GG en GD naar de dr. Nolet- stichtirjg gebracht, waar hij ook js opge nomen. Voor direct gevraagd le klas drukker en snijder-binder voor nieuwe Folar-Eltromat Drukkerij Romer N.Y. Bokelweg 64, Schiedam - TeL 0 9153 rijn eigen reven; bij Inste. Ih: Beyond [Bruce en [Uchthelra [het soda- hph El- Fabriekskantoor te Schiedam vraagt voor haar be drijfsadministratie Geboden wordt: Een zelfstandige, goedbetaalde werkkring in een prettig millieu. Gevraagd wordt een redelijke voor-opleiding (Mulo niveau), goede typevaardigheid en de bereidheid 5 dagen per week actief werkzaam te zijn. Heeft u interesse schrijf dan onder no. G2O40, bur. van dit blad. U krijgt in ieder geval antwoord. léén onder- [atief zijn, En inderdaad na enig zoeken ontdekten wij vier roodpootvalken, twee mannetjes:'.g'L. en Uvee wijfjes. Aangezien alle andere valken, torenvalk en slechtvalk, gele po- ten hebben, was het gezien de rode kleur - der poten gemakkelijk vast te stellen, dat j /"-.'c wij met roodpootvalken te maken hadden. Onophoudelijk zagen wij de valken op de j libellen, stoten en aangezien libellen zoals j gezegd snelle vliegers zijn moetende val. /vG' ken wel razend vlug zijn. En dat waren j zij dan ook. Volgens de bewakers leken j L'Hv- het wel straaljagers en inderdaad was dal niet te veel gezegd. Maar hoe deze valken, wier bakermat zo ver van ons land is geleden er achter zijn gekomen, dat hier een libellen-in vasie had plaats gevonden, zal allijo wel een mysterie blijven. Later schree: een der bewakers mij, dat de valken pre cies twaalf dagen waren gebleven en dat de libellen toen weg waren. Geen - wonder, want ik neem aan dat de val ken ze allemaal hadden opgeruimd. Zoals gebruikelijk zijn in de eerste da- ger. van deze maand de gierzwaluwen aU weer naar hun winterktccrtieren vertrok ken. 't Was de laatste weken zo gezeüip druk in de lucht cis de oude vogels me- hun jongen hoog in de lucht aan het oefe nen weren. ,Vu we hen niet meer horet. komt onwillekeurig de vraag naar voren wat hen bezield om zo vroeg in de zomer te vertrekken. Juist in deze maand zijn e» meer insecten in de lucht dan ooit er voor de reis naar b.'idden-Afrika hebben ze ook al met veel tijd nodig, want de gierzwaluwen behoren tot de snelstevlie.- gers. We kunnen rustig zeggen dat ook di:gg] een mysterie is. i A. de JougJg^jG Te koop aangeboden Permanent wave Permanenten zonder afroom, zonder te bespreken, AH ƒ12.bij ons f6.—. Maison Tony, Haspelstraat 37b. hoek Schïpperstraat (zijstraat Schiedamseweg). Lijn 4. 10 en 17. Eerst hU Coja kijken. Was machines va f 90 15-30 korting. Ook merkmachines Showroom Coja, Lange Ha. ven 126. telefoon 63343 Modern, van een lijn die passend is juist voor uw ge zicht Vraag ons adviesl uunerk is StfVverb&iïo gene rende; zie Bijna -400 fato's 59 medewerkers Tekst Hon Hoekstra Voorwoord W. Sandberg 144 pagina's kunsldruk, gebonden in mtegrqalband, Verkrijgbaar bij agenten en bezorgers, alsmede de boekhandel, of rechtstreeks bij de administratie van dit blad. fcènbestaafl OB? ROOS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1