HOME VOOR SVDPW KOERIERSTERS Club van de Parallelweg7 spaarde er zuinig voor GRAND Schiedamse voetbalclubs in vierde klas KNVB Na jaren zwerven C. W. P. C. de Koning verlaat Wilton Bevolkingsloop in juni AGENDA Cursussen van Zonnebloem Kermis stoort verkeer niet Monteur brak in voor drank Mr A. Huygen overleden „Wegpiraat rijksweg 13 meldt zich SCHIEDAM Officiële opening 3i augustm PHIIIPS I.Ï. 3 MAANDEN GRATIS! BEL 1164401 OÜDSHOORN 35ste SUCCESWEEK Ontheemden Burgerlijke stand Zelf werken Begin in september Politie-agent aangevallen... Reserveteams in de KNVB Agressieve kat is niet dol Africhtvlucht De Vrijheid Verbluffend Brand bij Zethameta Noodcamping moet vrijdag zijn Zware straffen voor inbrekers Jaar voor dieven KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS THEATER WOENSDAG 7 Allo» i 1<53- Advertentie IJif.) MEENT22-34 TEL.116440 OVEESCHiESE DORP5STR12. TEUtt» „Het wordt uit de kunst", zegt Toon Hardeman met gerechtvaardigde trots en de leden van de voetbalclub SVDPW kijken allemaal even verheugd en verbaasd naar het zeer fraaie clubhuis dat de HABO uit Hardinxveld maandag voor de Schiedammers heeft neergezet. Naar jaren van omzwervingen heeft SVDPW weer de beschikking over een eigen home. Het staat In Sportpark H&rga achter de relden van Hermes DVS maar het be- looit het mooiste sportcentrum van de voetbftlamateurs In de verre omtrek te wor den, SVDPW I« van plan het clubgebouw voor de aanvang van de competitie ln gebruik te nemen. Streefdatum voor de officiële opening Is zaterdagmiddag 31 augustus. Dat aal In aanwezigheid van vele autoriteiten geschieden. Tevens wordt j dan een erewedstrüd SVDPWGTB gespeeld. Deze Schiedamse zaterdagclub is; tegenstander omdat GTB zaterdags gebruik van de twee velden van SVDPW en j de GTB-ers zullen ook helpen by de opbouw van het prachtige clubgebouw. j Waarschijnlijk heeft geen amateurclub ln ons land de beschikking over een kantine van zeven bh vijftien meter met daarnaast een reeks kleedlokalen, he- stuurslokaal, vergaderlokaal, seheldarech- tersverhiyven over een lengte van liefst 28,5 meter bU zes meter. Zo'n clubhuls Is enkele tienduizenden guldens waar». SVDPW kon een dergelijk object aanbe steden. „We hebben, er voor gespaard, we zijn heel zuinig geweest," zegt Toon Har deman, de voorzitter van de club die zich de laatste jaren ontheemd heeft gevoeld, r/ET clu&pebotttu'van SVDPW staat -* er, hebben de leden geconsta teerd. Nu nog dc afwerking. (Advertentie LM.) SCHIEDAM, woensdag Na een dienstverband van ruim 44 jaar heeft de heer G. W. P. C, de Koning, hoofdin genieur van de afd. Reparatie van Dok en Werf Mij WUton Ftfenoord wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie vorige week neer gelegd. Een man met veel ervaring, voor al op het gebied van de scheeps-repara- tle gaat de Schiedamse werf verlaten. Zo wordt ln het WlUon-Fyenoord Nieuws gemeld. Maar gedurende cnfge tiid zal hU nog optreden als adviseur voor de bouw ran het reusachtige Dok 8. De heer De Koning kwam in 1919 als aankomend scheepsbouwkundig tekenaar in dienst van de N.V, Wilton's Machine fabriek en Scheepswerf te Rotterdam. Hij volgde in de avonduren, de toenmalige MTS (thans HTS) en behaalde het di ploma Scheepsbouwkunde. Na enige ja ren werd de heer De Koning benoemd tot assistent-bedrijfsleider, afd. Reparatie, te vens belast met het begroten van repa- ratlekarweien. Daarvoor moest hij dik wijls naar het buitenland, waarbij zijn talenkennis hem van pas kwam. Hij was ook in Londen toen de oorlog uitbrak. In die tijd heeft hij in Engeland verschil lende functies bekleed, zoals inspecteur bij de Ned. Scheepvaart en Handelscom missie. Na zijn terugkeer in Nederland heeft hij belangrijk bijgedragen aan de weder opbouw van het Schiedamse bedrijf. „Maar zo iets moois hebben we in de drieëndertig jaar van ons bestaan nog niet gehad." Toon Hardeman, de ziel van SVDPW kan dat weten. Hij is bin nenkort dertig jaar bestuurslid van zjjn club. Dat wordt een feest zoals dit ge hele seizoen voor SVDPW veel vreugde oplevert De ingebruikneming van het clubgebouw bekroont namelijk de te rugkeer naar de KNVB. SCHIEDAM, woensdag Het gaat niet hard met de groei van de bevolking va» Schiedam. Weliswaar Is het aantal In woners in de maand Juni met 76 personen gegroeid tot 81.196, doch dit komt uit sluitend door het geboorte-overschot dat in die maand 94 bedroeg (143 geboorten tegen 49 overlydens-gcvallen). Maar de vestiging Is wederom negatief: 247 per sonen die uit Schiedam vertrokken, tegen 229 nleuw-gevestigden. Er werden in juni 44 huwelijken ge sloten, waarvan 22 tussen Schiedammers. Van deze jonge echtparen kregen er 7 een eigen woning, 9 bleven gescheiden wonen en 13 paren vestigden zich elders. Er is weer druk verhuisd In die maand juni. Er waren 426 personen bij betrok ken; 58 alleenstaanden en 97 gezinnen. GEBOREN: Juana, d.v. J, Serantes Cumbrera en J. Martin Cano; Cornells A-, z.v. C. A. Lagendijk en M. J. Mollee; Marcellinus M. A. z.v. J. H. van der Heiden en J. E. M. C. van Kerkhof; Ro- bertus B., z.v. J. B. H. Soesbergen en W." J. H. LoenderSloot; Franeiscus z.v. A. van Deijk en A. E. Uppenkamp; Marcel, z.v. C. van der Steen en W. van Hemert; Astrid M. S., d.v. C. J. A. Engering en B. iï. C. Zandstra; Hendrik H., z.v. H. H. van Loenen en J. Stieber; Stan, z.v, J. C. Roodenburg en T. Faber; Raymond H., z. v. H. \V. A. Ham en H. Meeder; Francisca M„ d.v. W. Scheenloop en M. S. Gödde; Adrie, z.v. A. H. Zeer en J. Brouwer. OVERLEDEN: N. Jansson, SB jr; J. C. van Fessem, 33 jr; T. J. S wierstra, 71 jr; J. Verbeek, 89 jr. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Evers, Lange Haven 81. TENTOONSTELLINGEN Stedeiyk Museum, dag. 10—17 uur: prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit STieuw- Guiriea", BIOSCOPEN Passage, 2 en 8J5 uur: De wonderbaar- i- hike beleveniseen van de Robinsóns. Monopol e, 2 en 8 uur: Charlie Chaplin's Festival Dc „club van de Parallelweg" heeft nog vele berinneringen aan de terreinen achter het Schiedamse station. De wee moed werd heel sterk toen SVDPW te gast moest zijn bij handbalvereniging DWS en latex onderdak kreeg in een noodkeet op Harga. Alle leed is nu echter geleden. Zondag zijn leden van SVDPW gaan kijken op de terreinen om te zien of de aannemer al wat materiaal had gebracht. Maandagmorgen om half negen kwamen twee volle vrachtwagens met de houten schotten en zeven man personeel. Het werk vorderde razendsnel tot vreug de van oud-secretaris L. van der Winkel, van penningmeester M. Grims, die vijf tien maanden ziek is geweest en zich claarbij ook zorgen maakte om SVDPW. Zij zagen eerst nu hoe groot het clubhuis wordt. NIEUWS BINNENWEG 335 DAGEUJKS 2 £N 8 UUR. PLAATSBESPREKING I TWEE DAGEN TEVOREN AAN OE IWS^A'VAN l 1 TOT 6 UUR. TELEFONISCH ONDER NR 33363. i PRIJZEN VAN J.S.. TOT f 6-. TOEGANS 14 JR Het staat met de kleedkamers parallel langs de weg langs de twee velden. De kantine staat haaks op de terreinen. Van uit de kantine gaat men langs een hal waar de twee scheidsrech tersver blijven zijn. Dan komt men in een ruime be- j stuurskamer. Daarnaast is nog een ver- gaderlokaal voor de commissies e.d. Aan dc zijzüde zijn twee deuren die toegang geven tot twee hallen. Elke hal geeft toe gang tot twee kleedlokalen. Een aparte wasruimte met ronde wasbak en dou ches is met ieder kleedlokaal verbonden. Dinsdag heeft het personeel van de aannemer het clubhuis-in-systeembouw voltooid. Dan zijn de SVDPW'ers al hard op weg de afwerking en de inrichting te verzorgen. Commissaris van. materiaal Jan Krijgsman, in het dagelijks leven timmerman, maakte al een keurige toon bank voor de kantine. De toekomstige kantinebeheerder Henk Bras ziet met genosgen hoe mooi z\Jn „xaak" wordt. Samen met Hardeman gaat hij de stoelen en de vijftien tafels kopen. Inmiddels metselt Willem Mandemaker de riolering, graven oude en jonge SVDPW'ers onder leiding van Krijgsman, Mandemaker en Bras geulen rond het gebouw voor de afwatering, sjouwen ze met zand en ste nen, met hout en binnenkort zat de verf kwast 200 kilo wegstrijken. Dan heeft de loodgieter zijn werk al verricht. Tussen gebouw en speelveld komt een mooi terrasje. Dat alles vraagt veel ar beid in de vrije uren, maar daarvoor geeft geheel SVDPW enthousiast alle energie, want de voetballers en hun aan hang zien nu dat er iets fraais tot stand kan komen. „We zullen tonen dat we het waard zijn," zegt voorzitter Hardeman en vol lof spreekt hij over de sportwethou der mr. P. van. Bochove, de sportambte naar J. C- Bronneman en tuinarchitect J. J. Schipper met zijn assistent J. C. van Meurs die SVDPW zoveel steun hebben verleend bij de verwerving van dit sport complex. De heer Van Meurs zorgde de zer dagen nog dat er een. goede funde ring rond het houten gebouwtje kwam. SCHIEDAM, woensdag In september starten de nieuwe cursussen van de Stich ting ,,De ZonnebloemDeze cursussen zijn bestemd voor werkende meisjes van af 15 jaar die op een bedrijf of kantoor, in een winkel of huishouding thuis of el ders werkzaam zijn. Meisje-s vanaf 17 jaar kunnen zich opgeven voor een avond cursus. Op de Zonnebloemcursus wordt een lesprogramma gevolgd, waarin veel on derwerpen aan de orde komen. Daar naast zijn er praktische vakken waarvan men in het dagelijks leven nu en in dc toekomst veel plezier kan hebben. Het prettige hierbij is. dat er geen huiswerk en geen dure studieboeken nodig zijn. Dc leasen worden gegeven door be voegde leerkrachten bij het Nijverheids onderwijs. maatschappelijke werkers, art sen, schoonheidsspecialisten, enz. Zo wordt o.a. behandeld.' woninginrichting, besteding van inkomen, verzorging van het uiterlijk en smaakontwik keLing. Ook medische raad, baby-verzorging en kleu ter op voed mg. Praktische vakken zijn: koken, naaien, enz. Belangstellenden kunnen zich telefo nisch of persoonlijk aanmelden bij de Stichting „De Zonnebloem", Nieuwstraat 12 te Schiedam. Tel. 67792, ook voor in lichtingen en wel op maandag- en dins-: dagavond van 7 tot 8 uur. i SCHIEDAM, woensdag Van zater dag 10 tot en met zaterdag 17 augustus wordt er in Schiedam weer kermis ge houden. Evenals vorig jaar worden alle attracties opgesteld uitsluitend op het parkeerterrein aan 4C Broersvest. De ruimte is daarvoor een beetje krap, maar het voordeel Is dat het verkeer in het stadscentrum nauwelijks door de kennis gestoord kari worden. Alleen de westelijke rijbaan van de Broersvest tussen Lange Kerkstraat en Botorstraat en de 's-Gravelanriseweg tus sen Proveniersbrug en de Burg. van Haa- renlaan worden aar. het verkeer onttrok ken. want daar komen de woonwagens en het rollend materiaal van de kermis exploitanten te staan. Het verkeer wordt dan over de oostelijke rijbanen geleid, waar dan een stop- en inhaalverbod zal geiden. Er komen fietsenstallingen op Singel en Broersvest; daar buiten zal het streng verboden zijn fietsen te plaatsen on Broersvest, Lange Kerkstraat en Singel. Overtreders van deze bepalingen kunnen een bekeunng krijgen! Op de Broersvest 'ter hoogte van pand 85 komt weer de standplaats van het bekende Vakanrie- treintje riat naar de Maasboulevard rijdt Maar alle wegen rond het parkeerter rein blijven verder vrij voor het verkeer, SCHIEDAM, woensdag. Een lid van het Schiedamse politiecorps is gisteren onverhoeds aangevallen en ten val gebracht. Dit was echter geen gezagsondermijnende actietrant de aanvaller tras.... een zwaant! Het gebeurde in het Sportpark Har- ga op de verbindingsweg met Vlaar- dmyen ter hoogte van het Schiedam- terrein". Daar reed om 12.20 u. hoofd agent P, P. op zijn bromfiets en op een grasveldje langs de weg stond de zwaan. Onverwachts stoof de zwaan met gespreide vleugels op de brom fietser af. De hoofdagent wilde de woeste vogel ontwijken, maar zijn brommer glipte op het losse grint. Daarbij viel de politieman en liep sch.ia/toonden op. Oofc zijn uniform, zijn pistooltas en bromfiets werden beschadigd. Tegen de zwaan is geen proces-verbaal opgemaakt. SCHIEDAM, woensdag -Het aantal Schiedamse reserveteams in de KNVB is gestegen en ook heeft de nieuwe indeling enkele geringe wijzigingen gebracht. SW 3 verblijft hoog, namelijk met ADO 3, Sparta 3, Feijenoord 3 en verder louter tweede elftallen in de enige reserve eer ste klas; Hermes DVS 3 en STAT 4 zijn in res. 2 C ingedeeld; het gepromoveerde DHS 2 is in 3 E ingedeeld. Daarin ver blijft ook Excelsior '20/2. In 3 F houden Hermes DVS 4 en Excelsior '20/3 en te vens Schiedam 2 elkaar gezelschap. Dit reserveteam van Schiedam is de trots van Schiedams oudste amateurclub omdat het gewoonlijk niet wordt toegestaan dat een reserveteam in de KNVB speelt als het standaard team ln de afdeling verblijft, maar de prestaties van Schiedam 2 zijn steeds zo goed dat niet tot verplichte de gradatie werd besloten. (Van een onzer verslaggever») RIDDERKERK, dinsdag De kat die zondag in Ridderkerk drie mensen heeft aangevallen en gebeten is waarschijnlijk niet dol. Het is mogelijk dat het dier bü een vechtpartij een hersenbeschadiging heeft opgelopen, waardoor het agressief werd. Het dier wordt voorlopig nog in observatie gehouden in het politiebureau, SCHIEDAM, woensdag Na veel ver schuivingen heeft Schiedam nu drie voet- balclnbs ln de vierde kla« van de KNVB. De competitieleider heeft het gepromo veerde SVDPW In de laatste afdeling (H) ondergebracht en dat is heel gunstig voor de roodwltten. SVDPW komt voorname lijk tegen Rotterdamse teams ln het veld. Hoek van Holland en Poortugaal komen uit het Waterweggebied, hiervan is HvH een kwade tegenstander. De andere teams komen uit Rotterdam, n.L Belvedere, Din- dua, DOK, DZB, Germinal, Hillegersberg, Steeds Volharden en Transvalia. Hierbij" zijn geen uitgesproken kampioenskandi daten, ook al zal Transvalia wel trachten terug te keren naar de derde klas. Steeds Volharden en Germinal hebben veel ge- vechtskaliber, maar toch moet SVDPW in dit gezelschap bjj de besten kunnen be horen. Voor Martinit is de indeling onaange naam uitgevallen, In 4 F is Martinit in een „eilandengroep" terecht gekomen. Dat kost veel geld en dat levert emotionele uitwedstrijden op. De Jonge Spartaan, Hermandad en RDM, gedrieën uit Rot terdam, zijn van gelijke kwaliteit als Mar tinit. FIOS uit Achthuizen is niet sterk maar de practijk toont telkens weer dat de club op het verre Fiakkee heel wat mans is. 's Gravendeel is een sterke te genstander. Nieuwenhoom, OVV uit Oost- voome en Rockanje, drie teams van het eiland Voomc, zijn in eigen huis heel moeilijk te slaan. Merwede levert een verre reis een andere richting uit (Dor drecht) en de club die 1 september vijf tig jaar wordt zal het onze stadgenoten danig lastig maken. SSW eveneens uit Dordrecht sluit de rij van deze vrij vreemde combinatie. Demos bofte, de roodzwarten kwamen in een .Haagse afdeling", dat is immer de wens van alle lagere amateurs. Ge vaarlijke tegenstander is BBC uit Delft. Verder doen mee Aeolus-Rotterdam BMT-Den Haag. ESDO-Den Haag, Graaf Willem 2-VAC-Den Haag, FDK-DenHaag RKWIK-Vlaardingen, Verburch-Den Haag en Hillesluis-Rotterdam. Demos kan met BEC, Hillesluis en Verburch de top van deze niet sterke afdeling vormen. SCHIEDAM woensdag De Vrijheid hield de vierde africhtingsvlucht voor jonge dui ven bro«xl '63, vanuit St. Ghislain, afstand 170 Km. Er namen ca, 600 duiven aan deel Uitslag: 1, J. Schrumpf; 2, 8, XI, 18. 47. 57. 59, 60, 66. 85, 83. M, 104, 109 J. Doctaaren: 3. 4! 14. 42 L. Tromp: 5, 20, 45, 77, 87. 125 Joh*1 Christen; 6. 19, 30- 88, 99 L. Wijnen; 7, lot H. Hagen; 9, 15, 3.. 48, 58, 117. 131 C. Bisters; X0. 51. ID5 JDh. Ba'.xer; 12. 107 H. Stuart; 13, 78. 103 W. v. Harmelen; 16. 17 H Overheul; 21. 54 M. de Jong; 22, 48, 62, 7/3, 93, 96 X0G 128 W. de Winter; 23. 27, 39. 64. 100. us W. Poort; 51' If dv Steen: 25 98 A. Houtsma; 26. 61, 123 Th. Juin; 28, 124 Luyten; 29, 80 112 mevr. v. d. Windt; 31. 71, 122 130 E de Potter; 32 H. TJaden: 34. 82 gebr. v. d. Windt; 35, 74, 83 91 F. Doejaaren; 36, 103 C. Rijse- Wijk: 37. 44. 81. 95 C. Xlepke-, 38. 63, 134 A. Verhaal; 40, 49, 65. 67 A. Llmborg; 41, 125 G. v. d. Hof; 43. 115 W. v. Bueren; S0 55, 79 M. Putters; 53, 90 D. Ram; 56 A, de feie: 68, 129 J. W. Blom; 72 W. Vermeer; 73, 92, 97, 102, 114 D. Bakker; 75 P. Vertinde; 84 J, v, d Ent: 110 C. Lems; 113 Al. Krommenhoek; 118 W. Heiten; 120, 127 K. Muilwijk: 128 W. v, d, Doel. Acht maanden geëist (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag - „Het is een trieste zaak verdachte doet niet veel kwaad, maar zodra hij In de buurt van drank komt gaat het mis", aldus de offi cier van justitie, mr, J. D. de Jong, van morgen voor de Rotterdamse rechtbank fn zijn requisitoir tegen de 31-jarige onder houdsmonteur L van de P. uit Gaardin gen, De officier eiste een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek, tér zake van meermalen gepleegde diefstal van al coholhoudende dranken en een partytje sigaretten. De eerste keer leste Van de P. zijn dorst nadat hij uiteen schuur aan de Broekkade enige flessen bier had ontvreemd, „De schuur was ópen", zei Van de P. vanmor gen. „De schuur was behoorlijk gesloten en de deur is opengebroken", zei de presi dent, mr, A. R. Jolle. Hoe dan ook, later brak Van de P. de deur open van de kajuit van een jachtje !n Vlaardingen en stal daar opnieuw eni ge alcoholische versnaperingen. Mevrouw mr. F. L edeboe r-He ij boer pleitte voor een langere drankkuur, waarbij hij vaststelde dat de vorige eigen lijk te kort was geweest Zij bracht in her innering dat haar cliënt een jaar oi zes geleden al aan de drank was geraakt, na dat hij bij terugkomst van een zeereis had geconstateerd dat zijn verloofde inmiddels met een ander in het huwelijk was getre den. Uitspraak vrijdag half tien. 53 In de komende drie weken gaat SVDPW nog heel hard werken want de club wil de officiële bezoekers bU de opening verbaasd doen staan zoals de voetballers zelf verbluft naar hun aan winst hebben gekeken. Daarna hopen de roodwltten onder leiding van ex- prof. Tlnus Osterholt, die een contract voor de komende twee jaar als oefen- meester heeft gekregen, bij de her nieuwde kennismaking In de vierde klas van de. KNVB ook op voetbalge- bled uitstekend voor de dag te kómen- Dat kan, want de kampioenen hebben ook op dit gebied versterking gekregen in de afgelopen weken. ROTTERDAM, dinsdag Na slechts kort'ziek te zijn geweest is op 71-jarige leeftijd overleden de heer M. A. Huygen, oud vice-president van het gerechtshof i Den Haag. Hij was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Mr, Huygen is, na zijn rechtenstudie Leiden, verbonden geweest aan de ge meente-secretarie in Rotterdam Daarna werd hü rechter, vervolgens raadsheer in het Haagse gerechtshof en vice-president in dit college. In het kerkelijk leven ver vulde hij vele functies. Zijn stoffelijk overschot zal donde.dag op de hervormde begraafplaats Oud-Kralxngen ter aarde worden besteld. (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN. woensdag De brandweer rukte gistermiddag met groot materieel uit voor een brand bij de Zet hameta aan de Kon. Wilhelminahaven. De brand beperkte zich tot een loods, waarin I ijzer afval lag opgeslagen. De vermoede lijke oorzaak is het wegspringen van las-1 vonken. J (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De tnn» die zaterdagavond op rijksweg 13 een Duitse Volkswagen sneed, waardoor deze in de middenberm kwam en enige malen over de kop sloeg waarbü een 17-jarig meis je ernstig werd gewond heeft zich gis teravond bij het bureau Oostervantstraat van de Rotterdamse politie gemeld. Het Is de 33-jarige koopman B. van D. uit Rotterdam. De man verklaarde in de ochtendbladen te hebben gelezen, dat de Rotterdamse politie een wegpiraat zocht. Hij was zich er van bewust te hebben gesneden en dacht bij het lezen van het krantenbericht: „Dat zou ik wel eens gedaan kunnen hebben", Van een aanrij ding verklaarde hij niets te weten. Er is tegen de man proces-verbaal wegens snij den, eventueel doorrijden na aanrijding, opgemaakt. HOEK VAN HOLLAND, woensdag. Maandag en dinsdag hebben de kampeer- ders op de nlet-officlële camping In Ho«k|. van Holland de aanzegging gekregen, dat het terrein vrijdag geheel ontruimd moet zyn. Het terrein zal dan niet langer als camping dienst kunnen doen. Men hoopt vrijdag op de officiële cam-:' ping voldoende ruimte te hebben om de'-;, blijvers te kunnen herbergen. Voorlopig staat aan de ingang van deze camping'1! echter nog steeds het bordje „vol". Intussen heeft het Rotterdamse gemeen- teraadslid mevr. P. van Rraneburg-Klein (P.v.d.A.) aan bet college van b. en w. 1 vragen gesteld over de moeilijkheden in De Hoek. Zij vraagt o.a. of b. en w. bereid zijn te onderzoeken of het mogelijk is dat er tij- delijke voorzieningen voor de kampeer ders op het terrein van Rijkswaterstaat - worden getroffen als het officiële kam peerterrein vol is. (Van een t verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De drie inbrekers, die op 14 april jX hebben ingebroken bij een transportagentuur aan de CooLhaven en die eerder aan de West- kousdijk inbraken en ook daar goederen wegnamen, zijn gisteren door de Rotter damse rechtbank veroordeeld. v De 20-jarige loswerkman H. W. J. H„ tegen wie acht maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, was geëist, werd veroordeeld tot 12 maanden gevan genisstraf waarvan twee voorwaardelijk. De I9-jarige havenarbeider T. J. van P.A werd tot dezelfde straf veroordeeld; te gen hem was een hogere straf geeist dan tegen H. De ioswerkman J. F. de N. moet tien maanden, waarvan drie voorwaardelijk, opknappen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De gebroe ders A, (Marinus, 36 en Johannes, 33) uit Schiedam, tegen wie op 23 juli ter zake van diefstal (buit ƒ6,—) een gevangenis- straf van een jaar onvoorwaardelijk was geëist, zijn gisteren door de Rotterdamse rechtbank, conform de eis veroordeeld. VLAARDINGEN, woensdag. Op maandag 26 augustus a.s. zal VFC op nieuw in vergadering bijeen komen. Dit is nodig, omdat de algemene ledenverga dering er enige weken geleden niert in slaagde drie personen aan te trekken voor de te vormen elftalcommissie. Er is nog één vacature en daarin wil men op deze tweede vergadering voorzien. De vergadering wordt gehouden in de restauratie van het VFC-Sportpark. j ri/EER gaat een stuk van dé Sdxte- V damscweg in Kethel het lande- I\jfce karakter verliezen, om omge vormd te worden tot 'n gewone stads straat. Het betreft ditmaal het stuk tussen de Zwaluutstraat en de Lin- dexjersiraat Dr. Sauerstraat, gele gen voor het oude Kethelse raadhuis dat nu dienst doet als poUtieposthuis. Daar zijn de diepe sloten aan weers kanten van de daar vreemd bochtige toep. reeds met zand dicht gegooid, taant het ligt in de bedoeling om de Schiedamseweg recht door te trekken naar de oude dorpskern Niemand zal het aerlies uan die t>ie- ze sloten, die vooral in de zomer een onaangename lucht afgaven betreuren, madr aan de andere kant is toch ook jammer dat zo het karakter van Ke thel weer een beetje wordt aangetast. Maar ja, de stadsuitbreiding stelt eisen en daarvoor moet veel specifiek-Ke- thels verdwijnen. Op het stuk weiland aan de ouer- Jcant, waar vroeger wel eens de KetheU se zomerjeesten van de Oranjevereni ging V/ilhelmina werden gehouden, prijkt nu een groot bord met de aan kondiging dat H. van der Kraans Bouwbedrijf hier weer woningen gaat neerzetten. Steedse woningen wel te begrijpen. """'1^1 W»M en Joke Eeee- van het American Field zVn:. v>eer thuis! Met een studiebeurs vJfeXde geween i 7'" «musHTIfc een jaar «da MiltirnWashingtZ C Minne^ Sjeest en Joke Esseveld in uh Rotterdam? **endnk Jan Vos uxt Delf (staande) en Nancy Niehorstcr Fotografie K oi Ui ui i, vergelen* Dt uuto- maai staat voor u Klaar Alle soorten turns Foto K. van Vuur en, Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar X van Vuuren, Hoogstraat 106 tei 6 67 20 ln één dag gereed Uw kleine advertentie m deze kolommen wordi ge)e2en met dezelfde aandacht ajs waarmee u deze advertentie las. HOOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL 6SS03 RJÏÏ!C;i-ÜSCOrr «fc in. KRUITDAMP BOVEN ARIZONA Vrijdag, zaterdag 2, 7> &.15 uur; zondag 7, 3.15 uur Technicolor 14 jaar Een strijd in de ongerepte wildernis tussen mannen die de dood trotseren om hun doel te bereiken !1 DE PELSJAGERS VAN DE SLANGENRIVIER Zondag-matir.ee 2, 4.15 uur 14 daar DAVID BRIAN - JOHN AGAR DOORBRAAK De aUesvernietigcnd, invasis in Normandië mat da pantserdivisies van Generaal paUo Maandag, dinsdag, woensdag 2. 8 uur 14 jaar RAY MILLANP - GRACE KFT.r ry ROBERT CUMM1NCS ■b in AI£KED HITCHCOCK'S U SPREEKT MET UW MOORDENAAR In Bouwdag 2, 8 «nr 18 Jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1