LAND RIJST UIT „MEER 1 Voetballen groeit nog in Schiedam PHILIPS T.V. 3 MAANDEN GRATIS! iEl 116440 Opspuiten Kethelse polders Ik kan nog met een sloop-auto rijden Zware weg terug Twaalfhonderd paardekrachten staan gereed voor het werk rUDSHOORMI 1963 Jeugdraad helpt bij feest-weék Niet „scheuren" Meertje Zeehond bij de jachtclub Uit jaarverslag KA VIl-itoherdaiii Aanrijding bij inhalen mM** Maar discipline verslapte Niet groots Vakantiefeest Voor de kantonrechter Kip brengt man ten val Stationsplein moet netjes blijven S.V.V, oefent tegen K.F.C. Tent gestolen Burgerlijke stand Gestolen auto en brommer gevonden Kleuter aangereden bij oversteken Over kei gevallen: dijbeen gebroken Vrouw stal voor f2000 uit winkels Nationale helpt d'Oranjeboom aan kapitaal 78-jarige man aangereden Brommers in beslag genomen DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS SCHIEDAM DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1963 5 (Advertentie I-M-) MFÊNT22-34TO.I16440 CV£fiSOIES€ DORPSSTR12.TEU12» 55 rsA: \TOG GUTST het zand aanvoerende iV taaier uit de dikke pijp. Maar in het tol een meer geworden polder liggen al arote zandbakken. Een kraan wagen la (op de achtergrond dan ook bezig de p(fp«n te verleggen naar het volgende stuk op te hogen terrein. Advertentie 1M.J Noem eens yïer en mcfc.'n „f. in vien seconden 1 de enige koelkast met 12+pimtenl Eurobal en ral Ir SCHIEDAM, donderdag Voor het eerst in de geschiedenis van de Schicdana- »e Vakanliefeesten zal de Schiedamse Jeugdraad optreden als organisator van rvenementen ln deze feest-Hjd. Uiteraard mikt de Jcngd-recreaiie-commlsale daar- 1>Ü op de Jeugd van, pakweg, 17 tot 3» jaar, die naar de mening van de S-J.R. er wat povertjes afkomt bij de Vakantie-feesten, Het worden een Eurobal op vrijdag en za terdag as. en een bromt ietsrally op zater dagmorgen. Ala deze evenementen aan slaan, dan is een herhaling in de toekomst te venvachten, zo Is ons verzekerd. Eurobal wordt een dansfeest in een bij zondere aankleding, waarvoor het zalen complex van Musis Sacrum bijzonder ge schikt is. De grot zal worden het „Hol landse" centrum met een folkloristische opmaak, waar ook typisch Hollandse dansmuziek wordt geproduceerd door de Beatniks (voor teeners) en de Riverside Jazz-band, met mogelijk een draaiorgeltje als tegenhanger, De voor-foyer wordt een Beierse bierhal met dito muziek, boven kamt een Italiaans dorpspleintje en De Bron krijgt een Franse café-chantapt aan kleding, Er zullen bijzondere attracties zijn op de viec plaatsen, telkens afwisse lend. "Want het is wel de bedoeling dei de bezoekers niet op één stoel geplakt blijven zitten de hele avond. Gangmaker zal Mar tin Dioiemans zijn. Bij de bromfietsrally, die zaterdag om 10 uur bij Europoort aan de Maasboule vard van start gaat, is het niet de bedoe ling om al „scheurend" door de stad te rijden. Er is een parcours van ca. 14 km ritgezet, waarover 70 minuten gereden moet worden, op schriftelijke aanwijzin gen. Ook de stadskermis zal getoetst wor- fn.Tot slot is er in de Plantage een be- bendigheidsproef, waar snelheid wel een rol gaat spelen. De deelnemers (er wordt °P honderd gerekend') mogen duo-rijders meenemen; die geven een voordeel bij dc PUzzeJrit, maar zijn een handicap bij de Oehendigheidsproef. Bij deze rally zyn een en twee medailles te winnen. Aan melding kan gsechieden bij de V.V.V. aan de Plantage en bij de startplaats. De or ganisatie berust bij de Vespa-club, die van Plan is dergelijke rally's te herhalen, als er belangstelling is. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Evers. Lange Haven 81. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur; Prenten en tekeningen van Qud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn", „Kunst uit Nieuw- Güinea". p BIOSCOPEN iHM*' Alleen 2 uur; De wonderbaar- Ulke belevenissen van de Robinsons. BionopoJe, 2 en 8 uur; „Overtreding Art. 251 bU". Passage, DIVERSEN uur: Vakantie-feest. Jong Israel SCHIEDAM, donderdag. Aan de Vlaardingsewcg in Kcthcl staat een nct-geschildcrd houten keetje. Deze onderscheidt zich van de vele andere werkketcn in dit nieuwste bouwterrein van Schiedam door de machtige ongeveer 60 ent dikke pij pen die aan de noordelijke kant langs het gebouwtje lopen. Doch i inwendig is er een groot verschil. De ruimte in de keet wordt name lijk voor een belangrijk deel inge nomen door een enorm grote motor van 1.200 pk. Al deze paardekrachten .staan te wach ten fen waarschijnlijk zullen zij volgende week kunnen losbarsten) om het water uit de grote fcptma, die de omringende Kethelse polders eigenlijk zijn, te slaan. Water, dat er op een andere plaats juist ingebracht is. Die machtige motor met de daaraan gekoppelde sterke zuig-pers- posnp Is namelijk een onderdeel van de technische outillage van bet Aannemings bedrijf OosterwUk N.V, uit Botterdam, dat nu bëzfff ia met het opspuiten van zand ln Kcthel, om de terreinen daar bouwrijp te maken. Vier kilomeior dubbele pijpleiding is er ingelegd van de Vljfsluizenhaven, dwars door het volkstuin-complex cn het Sport park Harga. naar de polders ten westen van Bad Groenoord, die „nat" opgehoogd zullen worden. Door één van de leidingen wordt het zand met veel water aange voerd en uitgespoten op een deel van het op te hogen terrein, gelegen aan de over kant van de grote toegangsweg naar Ke- thel. Voor de „bouwvak-vakantie" is Oos terwUk al een dag of tien bezig geweest met bet opspatten en toen ontstond «r een leuk, door persdUkJes omgeven meertje op de polders, dat de bouwplaats omgaf, waar het eerste deel van de toekomstige woonwijk Grotnoord gestalte begint te krijgen. Doch tijdens de vakantie zakte het waterpeil weer een halve meter, waar bij op de plaats van opapuiling grote zand banken droog kwamen. Deze week is hel opsluiten weer begonnen en woest stroomt het water over de ingedijkte polders. Dit water moet echter weer verdwij nen. Daarvoor dient nu de grote ma chine met pomp-Installatie. Het water moet eerat een grote omweg maken, on der de Vlaardingseweg dooraiepelen naar de lager gelegen plaatsen aan de westkant daarvan, waar ln een reser voir dc zuigmond zit verscholen. TWAALFHONDERD pöardekrach- A fen- staan te wachten om het wa ter met de zelfde snelheid uit de Ke thelse polders ie slaan als het er in is gekomen. SCHIEDAM, donderdag—De Jacht club JSchiedatnheeft gistermiddag een ongewone bezoeker gehad. Een zeehond! Het dier dook omstreeks half vijf uit het water van de Jachthaven op en klauterde rustig op de aanleg- vlonder van de jachtclub. Met een ge zicht van „ik hoor er ook bij". De zeehond trok zich niets aan van het. snel in aantal toenemende publiek op de Maasboulevard en aan de overkant van het water by Hoek's Machine fabriek en ging uitgebreid, zitten zon nebaderV Het is niet de eerste maal dat een dergelijk waterdier in de Schiedamse veteren toordt gesignaleerd. Ook ln 1954 tcerd er een zeehond in de Wll- helminahaven opgemerkt. Doch die gedroeg zich niet zo vrijmoedig als de jachtclub-bezoeker van gisteren. SCHIEDAM, donderdag Toen de Rot terdammer A. H. v, W; met zijn motor fiets op de Burg. Xnappertlaan gistermid dag om 4.45 uur een bestelwagen wilde inhalen, week de bestuurder P. J. A. v. d. V. naar links uit Het gevolg was een botsing waarbij een verkeerezuil ln de weg stond die omvergereden werd. De motorfiets werd zwaar en de auto licht beschadigd, maar er waren geen gewon den- V&SSfaSi SCHIEDAM, dinsdag Als voetbal stad maakt Schiedam een uitstekende in druk. Dat blijkt wel uit het jaarverslag van de Afdeling Rotterdam van de KNVB waarin het bestuur van deze voetbalorganisatle met waardering spreekt over het gemeentebestuur van Schiedam. Het bestuur Is erkentelijk voor de voorbeeldige wijze waarop nieu we velden worden aangelegd en voor de goede zorgen aan het onderhoud van deze terreinen besteed. Relatief levert Schiedam het grootste aantal deelnemers aan de competitie van de Afdeling. Ieder jaar weer schrijven de zeventien Schiedamsc voetbalclub» ongeveer tien procent van. het totaal teams uit het ge hele gebied (Waterweg, de eilanden, de steden) van de afdeling in- Dat is al op merkelijk veel, maar ditmaal heeft Schiedam zelfs relatief aan de stijging het grootste aandeel geleverd. Jarenlang schreef het zaterdagvoetbal in Schiedam hetzelfde aantal teams ïn. ook hier is nu een stijging geweest, namelijk van dertig procent. De afgelopen competitie echter geeft ook een minder prettig geluid. Voor het eerst bleken de Schiedamse voetballers niet zo plichtsgetrouw, het aantal teams dat strafpunten kreeg of dat uit de com petitie moest worden genomen is ditmaal dan ook opmerkelijk talrijk. Schiedam was in de competitie verte genwoordigd met 68 «niorenteams zon dag (op een totaal van 858), met 19 za terdag (op een totaal van 258), met 92 juniorenteams, waarvan 20 A-, 37 B- 35 C-elftaUen (op een totaal van 833), Het afdelingsbestuur Is begonnen met cursussen voor het basisdiploma, jeugdvoetballelder. Hieraan nemen te weinig Schiedammers deel. Van de Schiedamse clubs slaagden voor diploma een lid van WHS, een van 1IDVS, een van SVDPW cn drie van Excelsior *20. Twaalhonderd paardenkrachten worden nodig geacht om dit opgespoten water, maar dan zonder zand, weer terug te voe ren naar de Vljfsluizenhaven. Er moet daarbij echter ook een hoogteverschil van liefst acht meter overwonnen worden! En het water stroomt er ook met een snelheid van één kubieke meter per seconde! Voor dit zuigen en persen is wél enige kracht nodig. Een veiligheidsafsluiter zorgt er voor dat 's avonds, wanneer de pomp niet werkt, het water niet terug kan vloeien. Het opspuiten heeft jaren op 2ich laten wachten, waardoor vele moeilijkheden ontstonden, maar nu het op gang is ge komen Is bet ook een machtig stukje werk geworden. 55 SCHIEDAM, donderdag „Het was een noodmaatregel. Ik moest 'm even pakken, HU waa al voor de sloop, lk rag geen gevaar. De een kan er mee rijden en de ander niet," zei de 43-jarige Vlaar- dlngse lasser W. van der V. woensdag voor het kantongerecht te Schiedam, toen hem verweten werd dat hU in een on deugdelijke bestelauto had gereden. Het stuurhuis zat los en de parkeerrem hield de auto niet meer op de plaats had de po litie gemeld. Bovendien deugde de ge- luldademper niet en ontbraken wat stop lichten. „Als je mei een dergelijk vehikel gaat rijden schep je gevaar", zei de wnd,- kantonrechter mr. O. W. Sipkes, „Het was geen noodmaatregel; want verdachte ging er op zondag in rijden met zijn gezin. Je moest het stuur een kwart slag draaien voordat er beweging in kwam. Je moet toch wel een supermaniak zijn als je met zo'n auto kunt rijden. De boete is relatief laag omdat ik zal eisen dat de auto ver beurd wordt verklaard. Zo'n voertuig hoort niet op de weg", zei de wnd.-substi- tuut-officier van justitie mr. H. Franken1 ,en conform de eis sprak mr. Sipkes een j verbeurd-verklaring uit alsmede vier [boetes, n.l. voor het stuur met tachtig ■j- -r -j II- 1 graden speling veertig gulden boete, voor H On K no I lofl 1T1 hpt weigerende rem tien gulden, de lekke iivnivwailLll i.11 uitlaat vijftien gulden en dc stoplichten vijftien gulden boete. Als speciale gunst kreeg de heer V. zijn nieuwe accu terug. Bescherming chauffeurs .Het is wonder hoven wonder goed af gelopen", zei mr, Sipkes legen de zestig jarige Rotterdamse chauffeur A. M., die terecht stond omdat hij op 13 maart op de Deltaweg in Vlaardingcn legen een rijwiel is gereden met zijn truck met oplegger. ',.Ik gaf een signaal" zei de chauffeur Imear de kantonrechter zei dat men dan OWO I brengt de volgende spelers lnJteve"£ te_*ien ol men inderdaad het veld; F. Ie Ctiivre, W. Crouwel, -J. I passeren kan. B riming, W. Meijer, G. Munnik, J. H. Ur- SCHIEDAM, donderdag In het kader van het vakantiefeest zullen Nederlands sterkste honkbalnegentallen elkaar in Schiedam bekampen, n.l. OWO I en Schoten I- De wedstrijd heeft plaats zaterdag 10 augustus om 3 uur op het unieke Ameri kaanse hookbalveld van SV HV „Schie dam" in het sportpark Harga. banus, J. Schreuders, L. v. Breda, H. On- verwag, coaches Kruis cn Schaefer. Schoten I komt met; R. Zijlstra, F. Aus- ma, T, de Groot. A. Pols, F. Klooster, H. v. Maren, F. Beringen, H. v. d. Brugge, K. Kuüer, Coach Klooster. Bij de VVV aan de Plantage kan merf reeds thans toegangsbewijzen voor deze! wedstrijden krijgen. Dat zou verdachte niet hebben gedaan. Een meisje viel met het hoofd tegen de voorzijde van de truck, ze viel daarna onder het voertuig. Verdachte remde tijdig anders had hij het meisje dood gereden. Nu had ze „slechts" een hersenschudding. ,.U mag van geluk spre ken dat ze niet dood is", zei mr. Sipkes. Verdachte antwoordde: „Wordt het niet tijd dat wjj chauffeurs beschermd I worden legen de wielrijders? Als je ziet hoe xe rl)den7" Het werd veertig gulden boete of aehl dagen hechtenis. Oiiehandelaar W. B. (33) uit Vlaardin- gen had „wat gedronken" op dinsdag 12 maart. Hij voelde zich goed in staat te rijden. Op de brug bij de afrit naar de Vaartweg in Vlaardingen echter reed hij tegen een dame aan, die aan de rechter kant van de, weg haar achterlicht van. haar bromfiets repareerde. Haar verloof de, die wat verderop stond, heeft ver klaard: „Ik dacht wat doet die vent raar, hij kan met die Opel de bocht niet ne men" en inderdaad moet B. bij het Bmaus een hekwerk hebben geramd. „Dat is niet zo'n fraaie geschiedenis" zei de kanton rechter. „U had beslist niet mogen rijden, U heeft een heel ongunstig strafblad ook. dat komt er don nog bij." Verdachte weersprak dit alles, hij had goed gereden. Van dat hekwerk was niets waar en die dame stond te ver op de weg. Hij had ze niet geraakt ook of anders een klein tik- kie. Officier en kantonrechter conclu deerden dat ,„de toestand waarin u was wei niet de juiste kijk hebben gegeven." Zij achtten de feiten bewezen. Het werd dan ook conform tweemaal veertig gulden boete o£ tweemaal acht dagen hechtenis. SCHIEDAM, donderdag Een kip was de oorzaak dat de heer P. H. K. is ge vallen. Deze kip werd in geslachte toe stand door de heer-K. op de fiets ver voerd. Maar op de Vlaardingerdïjk bij de kruising met de Westvest viel de kip van de fiets af. De heer K. wjide op de kruising keren om de kip op te halen maar daarbij viel hij. Hij kreeg daarbij schaafwonden die in de dr. Noletstichting rijn bc-handeld. SCHIEDAM, donderdag De politic heeft gisteren 10 fietsen weggehaald die op het nieuwe Stationsplein slordig wa ren neergezet. Om het fraaie plein netjes te houden is het namelijk verboden ge steld om daar fietsen neer te zetten an ders dan in de speciale fietsbeugèls op het trottoir. De eigenaars kunnen hun fietsen op het politiebureau afhalen. De prestaties waren niet groots, kwamen op de laatste plaats terecht: SVV 5 In IA, SW 6 In 2A, SVV 8 in 2C, :-r SW 9 Jn SA, Excelsior "20/6 In 2D, Mar- - tlnlt 3 in 2G, SY'DPW 3 in 2K. Excel sior *20/8 in 3D, DUS G in 3F, Excelsior "20/9 bl 4C, Demos 6 in 411, verder WF-A in 8, Excelsior *20 A2 in 16, Excelsior "20 f-A3 In 18, HBSS A2 in 25; Martlnit B ln 26, Ursus B2 in 33, HBSS B4 in 35, SW C4 in IS, HDVS C5 ln 21, Excelsior "20 C6 in 29. SVV 6 verloor degradatiewedstrijden tegen. Excelsior R 8 en Sparta 11 en ook SW A 1 degradeerde. Bovendien moes ten uit de competitie worden genomen: Excelsior '20/11, Schiedam 8. Demos 7, GTB A, DRZ B, DHS B2, DHS B3, Mar- tinit B2. Verlies (strafpunten kregen: SW 7, Excelsior '20/7, DHS 6, Demos 6. SFC 5. SVDPW 6. Schiedam 7. Hel duidt er op dat dc organisatie en dc discipline helaas niet zo strak is geweest als vorige jaren. Bij de standaardleams werd SVDPW kampioen in IB met drie punten voor sprong, PPSC in de eerste klas met vijf punten voorsprong. Wilton Fyenoord cn GSS degradeerden op het nippertje niet uit resp. eerste en tweede klas. De Schiedamse clubs waren als volgt vertegenwoordigd: Hermes DVS zes se- niorenteams, 3A, 5B. 7C; SW zeven se niorenteams, 3A, 6B, 5C; Excelsior '20 zeven se niorenteams, 4A, 5B en 6C; DHS zeven seniorenteams, een A, een B, twee C7s; DRZ vier senioren, een A en een C; Demos vijf senioren, twee B en een. C: Martinit vijf senioren, een A, een B en twee C's; SFC vijf seniorteams, een A, twee B en een C; Wilton Fyenoord vijf senioren, een A, een B en een C; SVDPW zes senioren, een A, twee C; Sehiedomse Boys drie senioren, een B en een C; Ursus vier senioren, twee B en een C; Schiedam zes senioren, een A, een B en een C; HBSS zes senioren, twee A, vier B en drie C: PPSC zes senioren, een twee B en een C; GSS drie senioren, GTB vier seniorelftallen. Ter compensa tie van de vele degradaties waren er enkele kampioenschappen, n.L Excelsior '20/10 in 4D, DHS 2 In 1B en bijna pro moveerde ook DHS 3 naar dc KNVB maar de promotlestrijd werd met 25 van Zuiderster 2 verloren; DRZ 2 werd kampioen in 2J, Martinit 4 In 3H, SFC 6 in 4H, Wilton Fyenoord 3 in 3J, Schie dam 6 in 4L, HBSS 6 in 3H, PPSC A In 12, SW B5 in 37. SCHIEDAM; donderdag SW, dat volop aan het trainen is voor de nieuwe competitie speelt zondagmiddag om. 2 uur aan de WestfrankclandsedUk tegen KFC. De Kogera hebben de voorhoede verstrekt door de aankoop van midvoor B. Steur en linksbuiten Veerman, belden van Vo- ïendam. Bij SW Is stopper Arend van Kampen weer in training en hij 1» zon dag van de partij. SCHIEDAM, donderdag De heer A. E. H. die Jn de Schle liggende woonark „Casa Cara" woont, deed aangifte van de diefstal van een oranjekleurige tweeper soons tent met blauw grondzeil en van een rood luchtbed, die *op een stukje grasland vlak bij de woonark waren neergezet. GEBOREN: Anna JL, d.v. P. de Wit en A. van Ringelenstijn; Ita J., z.v. J. D. van Hetten cn C. J. de Graaff; Nf cola as J,, z,v. K. Boef en A, Plooij: Johanna M., d.v. C. van Gelderen en J. M. van Gerven; Cor nells H„ z.v. G. A. Kok en E. W. van der Heiden; Johannes, z.v, M. Janssen en H. Pasztjerik; Wilhelmina, d.v. G. H. Holle man en C. E. van der Roer; Liduina T„ d.v, G. A. H. RL Foels en T. J. M. Jansen. OVERLEDEN: J. H. Meijer, 81 jaar; M. C, Osterholt, 70 jaar; A. Rietdijk, 63 jaar, wed. van D. Krouwel; A. A. van Dongen. 42 jaar, echtgen. van J. van Hartlngsveld. SCHIEDAM, donderdag Door het personeel van het café-restaurant Alhena aon de Jan Steenstraat werd aan de po litic gemeld dat sinds 3 augustus daar een auto stond die niet meer werd ge bruikt. Bij onderzoek bleek dat de auto op 2 augustus Ir?. Vlaardingen werd ge stolen. Door de 18-jarige P. "W. v. B. is uit. dc Schie een bromfiets opgevist die bij onderzoek in Dtm Haag gestolen bleek te zijn. SCHIEDAM, donderdag De 3-jarige Petrus P. uit de Wattstraat is gisteren om 11.30 uur, toen hij onvoorzichtig de Van Swindemingel overstak, aangereden door de 16-jarige bromfietser Freddy B, Het kind werd geschept en kreeg een snij wond aan het achterhoofd die in de dr. Noletstichting is gehecht. De brom fietser had schade aan zijn kleding- VLAARDINGEN; donderdag Op dc Dr. Wiardi Beekmansingel struikelde me. vrouw Van der K. dinsdagmiddag over een keisteen op het trottoir en. kwam te vallen. Zij liep een dijbeenbreuk op en werd In het Alg. Ziekenhuis opgenomen, waring genomen. Politie bedolven onder levensmiddelen BOTTERDAM, woensdag De-overloop van het bureau Bergilngel, waar de po litie nogal krap is behuisd, loopt letter lijk over van de gestolen goederen. Honderden pakken thee, koffie, suiker, flessen slaolie, een grote party eieren, ln plastic verpakte stukken kas», pak ken bladanrde, flessen koffiemelk, kort om allemaal artikelen, die ln de zelf bedieningswinkels zo maar voor het grijpen liggen, ztfn bjj deze partij, die een verkoopwaarde van ongeveer 2000 gulden had. Doordat vele eieren niet meer fris zijn en er heel wat kaas ongeschikt voor de consumptie ia geworden, zal de waarde van deze partij inmiddels wel zfjn te ruggelopen. Al deze goederen werden in beslag geno men in de woning van de 56-jarige me vrouw E. H.S, Gistermorgen werd zij door een cheffin in een zelfbedienings winkel in het Noorden betrapt bij de diefstal van kruidenierswaren ter waar de van ruim 10,— De recherche van het bureau Be-gsingel heeft haar in bewaring gesteld, Zij., heeft bekend enige maanden lang win keldiefstallen te hebben gepleegd, doch bij de recherche vermoedt men dat zij hiervoor wel langer op pad geweest zal zijn. ROTTERDAM, woensdag De N.V. Verenigde Nederlandse Brouwerijen d'Oranjeboom heeft met de Nationale Le vensverzekeringsbank een overeenkomst gesloten waarbij de financiering van de debiteuren van de Oranjeboom ln het ver volg door de Nationale zal geschieden. De levensverzekeringsbank financiert ook de leningen die aan café- en restau rantbedrijven worden verstrekt, aldus ia tijdens een buitengewone vergadering van Oranjeboom meegedeeld. Met ingang van 1 oktober is tot direc teur benoemd de heer H. Moltzet, than» district-directeur van de Twentsche Bank te Rotterdam. ROTTERDAM, woensdag Op de Ou- dedyk is gisteravond de 78-jarige N. Aard oom, die daar woont, op zlfa fiets aangereden door een personenauto, door dat bij plotseling van richting veranderde. Ondanks krachtig remmen kon de auto mobilist een aanrijding niet meer voorko men. De beer Aardoom werd door de auto geschept, Bloeg met zijn hoofd togen de rechter voorkant van de voorruit en viel op straat Met verwondingen aan het achterhoofd is hij naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. TLAARDINGENI, donderdag De po litik heeft dinsdag drie bromfietsen in beslag genomen. De voertuigen voldeden niet a?m de gestelde eisen. De berijders waren J, 0, uit Rotterdam en de Vlaar- dingers F. A. en P. M. Een motorrijwiel, dat onbeheerd en niet afgesloten langs de Rijksweg stond, werd in de loop van de nacht van dins dag op woensdag door de politie in be- Heden ging van ons heen mijn lieve vrouw en onze moeder CORNELIA MARIA JOHANNA DE STERKE—ZWEINENBERG in de leeftijd van 29 jaar. Uit aller naam; W. de Sterke Monique - Désirée Gerard - Jan Schiedam, 7 augustus 1963 Vlaardingerdïjk 498 Geen bloemen - Geen toespraken De overledene is opgebaard in het gemeente zieken huis, Nassaulaan 75, Schiedam. Bezoek aldaar v.m. 11 uur en non, 6 uur. De crematie zal plaats hebben zaterdag 10 augustus a.s. in het crematorium te Velsen, na aankomst van trein 11.59 uur, halteDriehuis-Zuid. U kijkt II vergelijkt tl koopt bij LANGE HAVEN 95 1 Schiedam, fel 6 86 XI GEEN FILIALEN* Fotografie Rc(films vergeten? De auto maat staat voor u tiaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 100. Eerst bij Coja kijken. Was machines va f 90 15-30 koning. Ook merkmachines Showroom Coja, Lange Ha. ven 126. telefoon 6 33 41 Diversen Geweldig! Teenstukken, zo len, hakken of geheel nieuwe hakken (elk model) en voor delig, u kunt wachten. Komt u na 11 en voor plm. 2 d uur s.v.p.? Mr. schoenmakers Gebrs. Simons, sinds i»29, Broersveld 12, teL 083 40. ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en Wethouders van. Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergadering van 6 augustus 1W3 be sloten krachtens artikel 5, eerste lid. sub c van het Wegen verkeersreglement vast te stellen, de volgende 75 e WIJZIGING van het Verkeersbeslait voor de Gemeente Schiedam ENIG ARTIKEL De onder het hoofd „Voorrangswegen" opgenomen ru briek; .Burgemeester van Haarerüaan, tussen het ver keersplein in de 's-Gravelandseweg en een punt op de Burgemeester van Haarenlaan tegenover het perceel Vlaardingerdïjk 355, nummers 9, 10, U en 12a" wordt met ingang van heden als volgt gewijzigd: .Burgemeester van Haarenlaan, tussen het verkeersplein in de 's-Graveland- seweg en een punt op de Burgemeester van Haarenlaan tegenover het perceel Vlaardingerdïjk 355, de hoofd- rijbaan, nummers 9, 10, II, 12A en 12 B" (bord model W.ViL). Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin ge richt, maar ingediend bij de Commissaris 'der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffen de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, aaa de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B., de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders,. Vereniging en aan Gedeputeer de Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, afd. Algemene Zaken); Burgemeester en 'Wethouders voornoemd, De Secretaris, Da Burgemeester. AL J. BIok JT;: WvPeek Schiedam, 7 augustus 1963

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1