Vakantiefeest gestart M CH I EDAM Honkballers in eindstrijd PHILIPS 3 MAANDEN 68ATIS! IEL 118448 Charmant optreden van Israëlische volksdansers AGENDA Mooie traditie al veranderde het karakter Maar meneer De voetbal rolt al weer Aamij dingen Opening door burg. Peek se Wie heeft iets verloren Burgerlijke Stand Gemeemchaps-idee Stortbaden OliSSHOORN DW S-jeugdkamp groot succes Tour van drie Moeder en kind zit er op Man schoot met luchtpistool Finale-wedstrijd bedrijfsvoetbal Pijltjes werpen naar schooldeur aangereden Zeemanshuis te Maassluis gesloten Haringvan gstberiehten. ADMINISTRATIEVE KRACHT ACHT DACEN TWIST! maruv ,-e en vrouwelijke bestellers VRIJDAG 9 AUGUSTUS 19(,3 tAdvertentie Lal.) Morgen beginnen wij met de verkoop van Insecticide voor een prijs» die U geen tweede keer kunt verwachten- Insect-Bomber 5praybusscn Insecticide, doodt vliegen, mug gen, larven, motten, spinnen, kevers, wespen, mieren, hout wormen ent. Duizenden bussen insect Bomber staan voor U klaar. Insectenwerend en luchtver frisser d. Insect-Bomber Spray-bussen, één druk op de knop en de Inseaendodende en toch lucbt- verfrissende nevel doet z'n werk. Insect-Bomber koopt U mor gen niet voor 3.95 per grote bus van 16 or., maar voor nog géén twee gulden, V; Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze In sect-Bomber Spraybusserv in de hulshoudafdellng beneden, per grote bus voor Gitn tel, of jcftr/fC SCHIEDAM, donderdag. Te bevragen san het Hoofdbureau van Politie te Schie dam, dagelijks van 8 00—17.0o uur. behalve op zaterdaag en zondag: herenportemonnee roet inhoud; brair.e lederen portemonnee roet inhoud; hondepenning: padvindersriem met sleutels; leesboeken: ceintuur: kinder jack: sleutels; bril in koker; kentekenplaat; auto wiel met band. Te bevragen by de vinders: een paar beige dameshandschoenen. Postkantoor. Tulnlaan 114; 2 driewielige kinderfietsjes. Nuland. Helnsiusstraat 73; groen-fiele auto- step Koks bakkerij. Burg- van Haarenlaan 312, houten duimstok. Dekker. Hofje van Belois S; hercnzonnebrll. Mulder, Van Es- veldtstraat 18: geldsbedrag. Scholten. Dr. Sauerstraat 11: geldsbedrag, Vink, Prof Treublaan 26; bed elke ttinkje. Brand, Beuer- 1 andsestraat 51b; geldsbedrag. Van Zeijl, Burg. Knappertlaan 251b; zilveren, medaille. Van Eeuw-ij k. Lange Haven 128a; armbandje met bedeltje Steenhoven. S. van Houten- laan 57; kinderjasje. Van der Zouwen. Dr Wibautplein 04; badgoed, Wiegel, Dr. Schaep- mansingel 18; damesvest. Van Katwijk, Cone. Pr. WllhelminafJat 102; suède damesjasje. Karreman, v. d. Dussenstraat 3a. Rotterdam; herensjaa), v. d Zeeuw. Donker Curtiusstraat 80; transistor-radio. Luiten Lüsterbeslaan 24; insigne. Rolf mg. Hootdrift 43, Rotterdam; sigarenkoker met inhoud. Blak, Nieuwe Ha ven 287b; beige damesportemonnee met in houd, Semcijn, Jan van Zutphenstraat 67; beige damesportcmonnec met inhoud. Pel grim. Voornsestraat 3b; grijze damesporte monnee met Inhoud. Meijer, Fabriplein 26b: bromfietstas met inhoud. Schoenmakers. Fa- bristraat 49; wit-zwart gevlekt hondje. De KerdeT, Hcerenstraat 45. GEBOREN: Hendricus L,. z. v. J, T. Vlas veld en H. Wittckopf; Willem G.. z. v. A. C. Schouten en T. Beckenkamp; Ronald, z v. C Krommenhoek cn A. W. Schippers: Mo nique, d. v, J. de Ridder en T. Weergang. (Advertentie 1. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Evers, Lange Saven 81. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 1017 uur: prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea''. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De zeven gladia toren van Sparta." Monopole, 2, 7 en 9.15 uur; „Kruitdamp boven Arizona." DIVERSEN Musis Sac rum, 8 uur: S-JK. Eurobal. SCHIEDAM, vrijdag. - Het Va kantie-feest 1963 van. de Schiedam- jse Gemeenschap is gisteravond offi cieel door burgemeester mr, J. W. Peek geopend. Dat geschiedde met een toespraak voor het optreden van een Israëlische volksdansgroep in het Passage-theater. „Deze fees ten, die nu voor de veertiende maal worden gehouden, zijn geworden tot een mooie traditie in. onze stad, die we niet graag meer zullen mis sen", zo heeft burg. Peck vastge steld. Doch in de betekenis even als in het karakter van deze feesten is Vel een wijziging gekomen. Veertien jaar geleden werd met deze Vakantie-feesten in een grote behoefte voorzien. In die na-oorlogse jaren trok men er met vakantie nog niet op uit en toen hebben duizenden Schiedammers j enthousiast meegeleefd. Het was toen een! kjcht hoogtepunt in het jaar, waarbij men i zich eens lekker vrij kon maken van de j dagelijkse beslommeringen. De tijden zijn veranderd. Deze zomer zijn rond twee en een half miljoen Neder landers op stap gegaan en de belangstel ling is lang-zo groot niet meer. Toch zijn er nog zeer velen die dit vakantie-festijn j niet kunnen missen, merkte burg. Peek op. j Het karakter £s wèl veranderd in de! loop der jaren. En door de S.G. wordt dan j ook steeds gezocht naar nieuwe wegen om j het vakantie-amusement te brengen. Ook het onbetrouwbare Nederlandse klimaat; heeft daarbij een grote rol gespeeld, waar door feestelijkheden in de openlucht veel minder aantrekkelijk zijn geworden. Overigens wees burg. Peek er met na druk op, dat het organiseren van de Vakantieweek slechts een klein onder deel is van de taak van de Schiedamse Gemeenschap, rij het ook het meesi spectaculaire. Wat vijftien Jaar geleden de oprichters van de S.G- heeft bezield was het streven een vervagend gemeen- scbaps-idee nieuw leven in te blazen Ondanks veel aanvankelijk scepticisme is men er toch wel ingeslaagd om de burgerij dichter b{j elkaar te brengen waarbij ook het culturele peil opgetrok ken kon worden. Dit werk wordt door de overheid ge waardeerd, en ook door de burgerij, zo verklaarde burg. Peek, die verder de hoop uitsprak dat op de studie-dag van de S.G., in oktober te houden, de S.G. nieuwe wegen zal vinden ter ontplooiing van meerdere activiteiten. Burgemeester Peek werd bij de opening ingeleid door de heer I*. A. de Wolff, voor- zitter van de S.G.. die op deze bijeenkomst ook de oud-voorzitter, de heer M. Holl kon begroeten. SCHIEDAM, vrijdag - De hervatting van de honkbal com petitie levert voor de Schiedamse teams het maximum aan span ning op. Het grote duel Is zondagmiddag om twee tror op het terrein van „Schie dam" in Sportpark Harga tussen de kans. hebbers Schiedam en HMS. het laatste en beslissende due!. Leider HMS heeft al v«f punten voorsprong op Schiedam. Dat betekent dat Schiedam beslist moet win nen om in de laatste drie wedstrijden nog enige kans te maken. HMS echter wordt met een zege op Schiedam kampioen. Het wordt dus een heel aantrekkelijk duel. SW speelt voor de kleiner wordende kans op een plaats bij de belangrijke eer ste drie. In eigen huis kan SW winnen van het reeds gedegradeerde en zwak ker geworden Rotterdamse Neptunus. Het gevaar van een Rotterdamse overrompe ling is echter niet denkbeeldig. De concurrentie heeft in deze voorlaat ste wedstrijd al twee punten* voorsprong. Zoals bekend wordt de Overgsngs- voor SVV op aankomt in de komende twee weken de volle vier punten te ver overen opdat SW in dc landelijke top kanb lijven. Bü HBC kan PHS het behoud van het derdeklasserschap in veiligheid brengen. De jonge ploeg uit Kethel heft uitstekend gedebuteerd in dc landelijke derde klas. Een overwinning op nummer voorlaatst HBC zou betekenen dat DHS hecht in de middenmoot van 3B terecht komt. Met SW 2 is het dit seizoen treurig gesteld. De reserves hebben niets gewon nen in negen wedstrijden maar wel twee strafpuirten wegens ndet opkomen. Als SVV 2 zaterdagmiddag om vier u. van t sterke Sparta 3 verliest in Sportpark Har- ga zullen de Schiedammers degraderen naar het Rayon Rotterdam. Ook voor Schiedam 2 staat een enerverend duel op het programma. Een ovenvmnmg bij Baseball Pais zou namelijk inhouden dat Schiedam 2 behouden wordtvoor de landelijke derde klas van de KNHB. MIJN op de publieke tribune gestelde vraag aan Schiedams Gemeente Werken is of er op de Lange Nieuwstraat niet voor een betere regenwaterafvoer ge zorgd kan worden. Daar van de heren automobilisten blijkbaar niet verwacht mag worden, dat zij wat vaart inhouden bij het inhalen van human beings op een ouderwetse fiets, zijn laatstgenoemden bij regenachtig weer het slachtoffer van vuil- water-stortbaden, die niet bevorderlijk zijn voor de staat van. onderhoud hunner i kleding. A. F. STOORVOGEL (Advertentie l.M Geef meer comfort... meer ge zelligheid in Uw Interieur met dekjes op Uw rotan meubel en. Want morgen begint de verkoop van een grote partij dekjes van schuimplastic met cretonne be kleding, in gezellige kleuren. Morgen koopt U een weelde, die elke rotanstoel een nieuw ■gezicht geeft, vèr onder de nor male prijs... voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dekjes van schuimplastic ^aatj. yj/T voor een WJÈ ongekende prijs, voor f Ciin tef. af schrift, hete. (Advertentie LM.) MEENT22-34 TEL.116440 OVERSCHKSE DOftPSSTRl2.TEL4|22» HUN Jeugdig vuur en enthousiasme by het optreden vormden wel de groot ste charme van de volksdansgroep uit Is raël. bestaande uit leden van de Techni sche Hogeschool te Haïla, die gisteravond |in het Schiedamse Passage-theater is op getreden ter opening van de Vakantie feesten van de S.G. Zfj hadden kenneiyk zelf plerier in hun werk en zU straalden j zoveel levenslost uit, dat dit het weinig 'talrijke publiek herhaaldelijk prikkelde tot vrolijk applaus. Bij zo'n prettige, sprankelende presen- talie wil men wel graag door de vingers izien, dat er aan de danstechniek van deze zeer jeugdige amateurs nog wel het eert en ander mankeert. En eveneens dat de te dansen figuren vaak wel heel erg simpel waren, zelfs voor volksdansen. Op de duur gingen die dan ook wei heel sterk op elkaar lijken. Dat dit optreden karakteristiek is voor het peil van de volksdanskunst in Israël mag dan ook be- I twijfeld worden. Er waren trouwens mim- |mers die weinig van doen hadden met volksdansen, doch alles met grappig va riété en show. Zoals de „Kavkav", een vrolijk spelletje van de jongens en meis jes na het baden 's avonds in de Kib boets. Maar zoals gezegd, de presentatie was charmant en. fris, er is met gusto gedar teld over het toneel, tot de transpiratie tappelings langs de lenige lichamen liep. Dit heeft veel goed gemaakt en het pu bliek heeft plezier beleefd - aan dit merse spel. Vakantiebrief uit Roden SCHIEDAM, vrijdag De ruim vyf- tig jeugdige ieden van de handbalver. DWS genieten met volle teugen van hun vakantie in het jeugdkamp te Roden. Zo meldt secretaris J. v. Rosmalen ons In een vankantle-brief. Met medewerking van de plaatselijke WV zijn de kam peerders op een dia-avond Ingelicht over de prachtige omgeving van Roden. Daar van is o -Igens ook genoten tijdens de veie fiets- en wandel tochten, waaronder ook een avondwandeling van 3M> uur, die In de omgeving worden gemaakt. Zelfs is er nog paard gereden, waarbij voorzitter-kampleider Sigmond een paard achterste te voren bereed. Uiteraard is er nog gehandbald ook. Zo tegen Vlugheid en Kracht in Gronin gen, waarbij de dames-junioren met 2—0 wonnen en de heren met 75 verloren. Training bij Demos SCHIEDAM, vrijdag. Hoewel d« honkbalcompetitle nog de volledige aan dacht vraagt van de voetballers, gaan. veel Schiedamse voetbalclubs al met de voor bereiding voor het nieuwe seizoen begin nen. Tal van clubs hebben dan ook weer oefenwedstrijden op het programma. Voor de meeste clubs betekent dit echter dat uitwedstrijden moeten worden gespeeld, omdat de Schiedamse terreinen nog niet mogen worden gebruikt. De grasvelden zien er wel flenrig uit, maar de terreinen z(jn na de herstelwerkzaamheden nog niet geheel geschikt voor bespeling. Vierdeklasser Demos heeft daarom voor de gehele maand augustus een programma van uitwedstrijden vastgesteld. Demo; heeft een nieuwe oefenmeester die de roodzwarten goed wil voorbereiden. Het is dp heer D. Remmers van VFC uit Vla ar- dingen, die vorig jaar het trainersdiploma behaalde. Hij trainde toen De Hollandiaan Zondagmorgen om kwart over negen ver-, trekt Demos met twee touringcars vanaf de Groote Markt naar Capelle aan de IJssel waar Demos met drie elftallen tegen CKC-teams in bet veld komt Demos wil tegen deze derde klasser in de sterkste formatie verschijnen. Een week later gaat Demos naar DMC in Dordrecht die dit seizoen naar de KNVB promoveerde. Op 25 augustus spelen drie senzorteams en twee juniorelftallen van Demos in Rotter dam tegen teams van RDM. Het vrije weekeinde van 31 augustus en 1 septem ber wordt benut voor een uitstapje naar en door Duitsland. Ook tegen Actief in Paterswolde zou ge speeld woeden. De eetlust van de jongelui is voortref felijk. De dames Duchateau. de Kok, v. ;d. Most en Sigmond hebben de handen vol om de hongerige magen te vullen. „En de stemming is voortreffelijk, dat zal de blauw-witten m de komende competitie ten goede komen", hoopt briefschrijver Van Rosmalen. Er is met alleen gedanst, maar ook ve- zongen. De wat rauwe abrupte liederen van het jonge Israël, die zo populair zijn. geworden in ons land. Vooral de pittige solo-zangeres Sara Zamir leverde goed werk en zij jlaagde er op olijke wijze in de zaal mee te krijgen met het zingen en handenklappen bij haar ongewoon klin kende volksliederen. K orm succes had ook Arie Nir in zijn solo nimmer op het vreemd gevormde trommeltje, dat hij met de. hand bespeelde. Exotische geluiden kon hij aan zijn instrument ontlokker, zelfs ook, als toegift, het voetballied „Hup, Holland, hup." „Shalom alechem" zong jong Israël tot slot en het publiek dankte met daverend applaus. SCHIEDAM, vrijdag. Mevrouw M- W. M-, die by haar echtgenoot achterop de bromfiets had gezeten, brak het rech ter otlderbeen toen de bestuurder van de brommer, "de heer F. X, W. op de kruising van de Van 's-Gravesandestraat met de Hogenbanslraat in botsing kwam met de auto van de heer J. M. H. aan wie hy geen voorrang had verleend. Mevrouw W. is in de dr. Noletetichting opgenomen. Beide voertuigen werden beschadigd. Toen dc 16-jarige bromfietser H. J. K. gisteravond om 7.20 uur op de Ylaar- dingerdijk linksaf sloeg naar de Rem- brandtlaan, zonder een teken te hebben gegeven, werd hij aangereden door de van achterkomend e auto van de heer H. A. v. d. S. Beide voertuigen werden flink beschadigd maar er werd niemand gewond. Op het kruispunt Broersvest-Korte Singelstraat zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen, die daardoor ern stig werden beschadigd. De oorzaak wa: dat de heer D. v. V. geen voorrang had verleend aan. de andere bestuurder, de heer A. P. SCHIEDAM, vrijdag. Het luchtdruk pistool van een jeugdige tuinman is gis teren door de politie in beslag genomen. Deze tuinman vermaakte zich door van uit zijn woning aan de Haagstraat te schieten. Daarbij werd de langslopende heer P. K. in de hals geraakt waardoor hij een klein wondje opliep van het loden kogeltje. SCHIEDAM, vrijdag. De Algen Bedrijfsvoetbal Competitie wordt beëin digd. Maandagavond wordt op de zgn. Pieterman-terreinen aan de Schietbaan straat de voetbalwedstrijd ENKA-HAV- bank gespeeld om het kampioenschap van dc afdeling B. SCHIEDAM, vrijdag, De buitendeu ren van de school aan het Edisonplein zijn door de jeugd beschadigd geworden. Deze deuren werden namelijk gebruikt als doel bij het gooien met pijltjes. De schalie wordt op ongeveer ƒ200 ge raamd. MAASSLUIS, vrijdag Woensdagmid dag vond een verkeersongeval plaats aan, de Maasdijk ter hoogte van de „Tol". Mevr. v. d. A» uit Maassluis kwam per fiets met haar driejarig dochtertje achter op, van de Westgaag, de Maasdijk opfiet sen. Zl^ zag blijkbaar niet uit d« richting van de Maasdijk een vrachtauto komen. Deze auto werd bestuurd door J. v. d. H. uit 's-Gravenzande, Deze kon on danks krachtig remmen een aanrijding niet voorkomen en reed de vrouw van. achteraan aan. De vrouw met het kind werd tegen de grond geslingerd. Dr. Collet verleende eerste hulp en liet beiden, per ambulance overbrengen naar het Al gemeen Ziekenhuis te Vlaardingen. Mevr. v. d. A. had haar arm uit de kom en kon na behandeling naar huis terugkeren, ter wijl haar dochtertje werd opgenomen, {Van onze correspondent) OOSTVOORNE, donderdag De tour van drie zit er op voor dit jaar. De ploeg van Oostvoome is als eerste ge ëindigd. De held wa?, evenals op maan dag, op deze derde dag Ruud Huygen: hij heeft de gele trui tweemaal om de schouders mogen laten glijden. Voor de tweede keer ook ging de toerkus van Elly Rousse (miss tour dus) naar Rund. En in het algemeen; een tour om nooit te vergeten en een tour zonder uitval lers. Het parcours van de derde dag was bijzonder ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat Hans Schnitker spoorloos verdween- Er is Ws uur naar hem gezocht. Hij werd meteen tot de ongelukkigste renner van de dag uitgeroepen. Om half twee had het wielereriterium plaats op het voetbalveld van „Kruinin- ger-Gors" en om half zes de huldiging van de 140 deelnemers, redereen kreeg bloemen. De grote man van. de tour werd -Tan Rook, de winnaar in het individuele klassement. MAASSLUIS, vrijdag Sedert enkele dagen vermeldt een briefje op de deur, die toegang verschaft tot het zeemanshuis, te Maassluis, dat het gebouw „tijdelijk gesloten" is. Met deze maatregel treedt, nadat het pand ruim 60 jaar in exploitatie geweest is, een onderbreking in, waarvan men op dit moment niet kan zeggen voor welke periode de sluiting zal gelden. Het ge bouw, dat eigendom is van de Vereniging tot stichting en instandhouding van een tehuis voor zeelieden te Maassluis dateert Uit 1B02. Aan het hoofd van de inrichting stond al die jaren een echtpaar, maar zoals overal baarde de personeelsbezetting de laatste jaren steeds meer zorgen. Het laatste echtpaar Mos moest het tenslotte zonder hulp steEen en toen de heer Mos per 1 augustus jl, een andere werkkring aanvaardde, slaagde het bestuur er niet in in deze vacature te voorzien. Daarom viel het besluit de deuren te sluiter- ("Advertentie l.M.) nu beduidend goedkoper Zij, die al Jarenlang sukkelen met het probleem;-..een sterk en smaakvol karpet voor een groot gezin...en toch voor een prijs die te betalen Is— vinden morgen in onze karpetten "afdeling de oplossing. Want morgen verkopen wij zuiver wollen Wilton kar petten, 200 x 280 cm degelijks huiskamerkarpetten uit de prijs klasse van 140.- voor nog géén honderd gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dezezuiver wollen Wilton karpetten 200 x 280 cm, In diverse dessins en kleuren, Géin te!, of schrift, bot, VLAARDXNGEN", vrijdag. De baring- vangstbenchten van hedenmorgen luidden: VI. 70—10 k, VI. 71—30 k nog 20 netten. VI. 85—12 k, VI. 83—17 k. VI. 390—30 k nog 20 netten VI, 19975 k nog 55 netten. De marktprijs luidt; trawlharing klein 140 -147, trawlharing klein zout 3940, trawl- baring groot 41—47, vleetbaring klein 51—57, vïeetbarmg klein zout 4043. makreel 50. MEER KEUS BETERE PASVORM pyp WSDC PUP in Moorenw PESSIHS Voor direct gevraagd le klas drukker en snijder-binder DRUKKERIJ ROMER N.V. Bokelweg 64, Schiedam, tel. 6 9153 Diversen Geweldig l Teenstukken, zo len, hakken of geheel nieu we hakken (elk model) en voordelig. U kunt wachten. Komt u na plm. 11 en voor plra. 2 a 3 uur s.v.p.? Mr. schoenmakers Gebrs. Simons, sinds 1929. Broersveid 12, teL 6 6840. DE VERENIGING VOLKSHUISVESTING Bij de Vereniging Volkshuisvesting te Schiedam, be staat de mogelijkheid tot plaatsing van een Het huïzenbezit van de vereniging omvat plm. 1200 woningen. Bezoldiging volgens C-A.O.-woningcorporaties. Vereist is het bezit van een diploma Boek houden. terwijl studie voor M.BA tot aanbe veling strekt. Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan het secretariaat van de ver eniging. Oude Maasstraat 14, Schiedam. VERLATING SLUITINGSUUR CAFÉ'S E.D. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat de Inrichtingen tot het verbruiken, van eet- en drinkwaren gedurende het tijdvak van 12 tot en met 16 augustus 1963 in verband met de vakantieweek voor het publick geopend mogen zijn tot 1.30 uur. Schiedam, S augustus 1963. De Burgemeester voornoemd, J. W. PEEK ONTHEFFING WINKELSLUITINGSBEPALINGEN Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken be kend, dat i.v.m. de vakantieweek voor de werkdagen in de periode van 10 tot en. met 17 augustus 1963 by hun. be sluit van 6 dezer ontheffing is verleend: van het verbod winkels na 18 uur voor het publiek ge opend te hebben, met dien verstande, dat deze onthef fing geldt tot 24 uur: 2. van. de verboden bepaalde winkels op maandag voor 13 uur dan wel op maandag, dinsdag of woensdag na 13 uur voor het publiek geopend te hebben; een en ander onder bepaling, dat door het winkelpersoneel gedurende de tijden, dat enige winkels krachtens deze ont heffing geopend is, geen overwerk mag worden verricht Burgemeester en Wethouders voornoemd, Schiedam, 8 augustus 19S3, De Secretaris, De Burgemeester, M. J. BLOK J. W. PEEK „Een nieuwe sport" die uit Amerika naar Europa is overgewaaid is Marathon-Danstournament. In Frankrijk, Italië en Duitsland worden deze inte ressante evenementen georganiseerd. Acht dagen lang moeten de deelnemers dansen (dan sen??) Twïst-dansen wél te verstaan. Om het uur 5 minuten pauze. Iedere vier-en-twintig uur, 4 uur „neutralisatie" met dien verstande dat men geduren de de 4 uren beslist niet mag slapen. Ook gedurende de pauze mag men niet gaan, zitten, of eventjes gaan liggen, men moet op de benen blijven staan. Men mag van alles doen, zelfs zich scheren, wanneer men het maar twistende doet. Ariëns welke het lantste tournament meemaakte, nam er zelfs al twistende een vol uur af om te gaan snoeken, je moet maar idee hebben! Dat deze twistliefhebbers zich voorzien hadden van Ariëns Pasvormschoenen, hoeft niet vermeld te wor den. Probeert u deze ook eens en uw kinderen krij gen daar ook nog een MARATHONTW1STSNOEK- VISSENTOURNAMENTBALLON cadeau bij. Alleen ARIËNS, Broersvest 54, Schiedam. POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM biedt een vaste betrekking aan Leeftijd 18 tot 45 jaar. Volledig gewoon Lager Onderwijs. Bruto maandloon op 25-jarlge leeftijd f 442,— (inclusief huurcompensatïe). Bovendien diverse toeslagen en verdlenstebeloning. Nadere inlichtingen en aanmeldingen bij de directeur van het Post- en Telegraafkantoor, Tulnlaan 114, of te zijnen huize Buys Ballotsingel 69 B tè Schiedam. De coöperatie te Schiedam gaat haar winkelbedrijf uitbreiden en opent het ko mende najaar in het centrum van de stad, aan de Koemarkt» een geheel nieuw bedryf in TEXTIEL EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN In dit op moderne leest te schoeien bedrijf is voor bekwame mensen nog een aantal aantrekkelijke functies vrij, waarvoor wij uw sollicitatie gaarne in wachten. Wij hebben nog plaats voor de volgende medewerkers: le, Ze en aankomende verkopers en verkoopsters voor de afdeling Huishoudelijke artikelen de afdeling Woningtextiel de Zelfbedieningsofdeling Textiel een caissière een stoffeerder een chauffeur een leerling-chauffeur Een behoorlijke salariëring en goede sociale voorzieningen vormen uiteraard d. tegenprestatie. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Coöperatie, Kethelstr. 10 te Schiedam. Mondelinge sollicitaties: maandag 12 augustus as. van 9—16 uur of na tS msche afspraak (teL 645 96) aan hetzelfde adres. teielo-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1