mmm Kwart bevolking werkt m schied Verkleinde kermis is vandaag gaan draaien m PHILIPS T.V. 3 MAANDEN 6RATIS! BEL 116440 rimSn Schilders en hun publiek in een radio-discussie ST00K0EMQNSTRAT1E ongelooflijk lekker! aratocarreizen Suesfta êxfteess u.v. Leeslust in -Zuid" wordt bevorderd Spartaanse gladiatoren „Kruitdamp" Sioux-arts „Doorbraak'' Geni. Schiedam weer in gelijk gesteld Vsr. tilast'abriekcii Uniek experiment lokt sterke reacties uil Een beter begrip brengt Ofk grotere waardering Uitwisseling Diepe kloof JUSTITIËLE VERKOOP SCHIP KERKDIENSTEN V Automobielbedrijf WALDO N V. Citroen agent STANDPLAATS- en RONDREIZEN Nimc filiaal van St. Lidiina-blbliolheek MINDER FORENSEN IN TREIN, MEER IN AUTO EN BUS Burgerlijke stand Artsen op zondag Uitspraak kort geding "- Teruggelopen Koeriersiers - ZATERDAG 10 AUGUSTUS 1963 (AdvertentieTM.) MEENT22-34 TaUM40... ©VERSCHIISE DORPSSTR1ZTEU4»2atr^ WAAROM schildert hü die vrouwenkop nu in zeven kleuren? Ik zie liever een fris roze meisjesgezicht dan zo'n paarse!" „Daarmee heeft hy dc spanningen en verwringingen in deze maat schappij willen uitdrukken. liet is geen bioscoopplaatjc" en „Ik zou die moderne kunst wel mooi vinden, wanneer ik maar: begreep wat de kunstenaar er raee Bedoelt." „Er moet ecu diepe kloof overbrugd worden die vooral de laatste twintig jaar is gegroeid tussen de kun stenaar en de massa." lö brt friaw. ltehte instraciielokiiAi vHi de Verenigde Glaafabrieken aau de Baitenhavemveg te Schiedam ritten, zeven mannen op elkaar eedrongen rond een klein tafeltje. Uit deze kring van gebogen boorden klinken bovengemelde „ware" meningen pro en^contra de^ moderne Jcimsi op. Op hel tafeltje staat bescheiden, een kleine mterMoon. Doch hier is het ma juist om begonnen. Hei gesprek is nsmelök door een ploeg van de VARA-radio opgenomen en dc resultaten zuilen ia terdagavond 13 augustus te beluisteren zijn Jn de „Politieke Staalkaart". Ten minste, dat vrat regisseur C. Holst er van over laat. Er is namelijk rnim drie uur gepraat daar in dgfc. Vegla-lokaaltje en «en echo van slechts drie a vier minuten zal eravn over de ether weerklinken. De Ver. Glasfabriek N.V. is bet eerste ,.en voorlopig nog enige bedrijf in Schie dam, dat met medewerking.van. de Stich- ting Kunst in het Bedrijf aan jonge beel dende kunstenaars uit Schiedam en om geving dc gelegenheid heeft geboden hun werken, schilderijen, tekeningen, gouaches ên ook maskers, in het bedrijf op te han gen. Om zo een contact te scheppen tussen deze kunstenaars en - de werkers in het bedrUf..Ook om het begrip en waardering voor de*moderne kunst te..vergroten. Ge hoopt wordt dat andere bedrijven dit goede voorbeeld zullen volgen, waar wel ."'kans op.' IN het trappenhuis van het kantoor han gen de grote werken, op de personeels afdeling en de kantine de .rest. De veie honderden werknemer» van de Ver, Glas fabriek hebben ze gezien en waarschijn lijk beoordeeld. Hoe is. dat oordeel? De aan de actie deelnemendekunstenaars.dat rijn dan Theo Wiegman, Dick Bos, Frans van der Heide, Hein de Koster, Nico van WelzeneS en de Rotterdammers Jan Wolf- fers on Lesley Gabriels zijn er benieuwd aaa?. Bjj d» Schiedam se journalist NIc. van Loop Ik rijpte toen het plannetje om de kunstenaar en "het, „publiek", de wer kers in'het bedrijf dus, samen te bren gen, opdat het „publiek" de mening kon geven en de kunstenaars zich konden verklaren. De VARA-roensen: van de Artistieke Staalkaart toonden belang stelling, èn voor het experiment van de Kamt In het Bedrijf gebracht èn ook voor de-unieke directe uitwisseling van meningen tussen kunstenaars en "hun publiek. Vandaar dat, gesprek rond de v microfoon» Mc..van LoopDc was de gespreksleider met de niet eenvoudige taak om de vaak geëmotioneerde uiteenzettingen van de schilders Hein de Koster, Frans van der Heide en Jan. Wolffers af te stemmen op de meningen van de heren Bom („geen gevaarlijke") baas van het interne: trans port in het'bedrijf, Hollanders,'beambte op het hoofdkantoor en Kleingeld, van de afdeling sorteerderij. „Wy zffn al jaren bezig om onze moder ne kunst onder het publick te brengen. Zo met het organiseren van kunstmarkten, ook in Schiedam. Want er Is! ee»* diepe kloof ontstaan tussen ons en.de gewone mens..-Als groep proberen wü dichter te komen,by ons grote cn onmisbare klank bord het grote publiek. Nu kunnen wy ook een brug slaan naar het bedrijfsleven. Dat vinden wy prettig." Zo had de wat agressieve woordvoerder van de kunste naarsgroep, Hein de Koster, uitgelegd- Maar jhij vond vooral de heer Bom, robuust van gestalte èn -van opvattingen, op zijn weg. ,!,Die moderne kunst-is veelal onbegrijpelijk voor de gewone mens. Wat zeggen die, blokjes' en die felle kleuren. die eigenlijk met elkaar vlóéken, nu eigen? lijk? Waarom raoet in. een havengezicht een. kraan-krom getekent worden? Dat begrijp ik niet!" Jan "Wólffers: „Een ge voelskwestie. De kunstenaar heeft het in zün bewogenheid'zó gezien. Of wilt u dat wij anders gaan schilderen?" Dat niet, want het „publiek", de heren Bom, Hoi? landers en Kleingeld hadden ergens toch wel waardering voor deze moderne kunst. „Maar als we het beter begrepen, zouden wij het ook meer. waarderen." DAN grijpt rustig.regisseur Holst in. „Niet steeds "over dat begrijpen pra ten." Hem. is het immers te doen om en kele - kern-achtige meningen en uitspra ken. De rest „knipt'' hij er in de geluids band wel.af, die zo geduldig is opgeno men door technicus B. Hoeven. Het re sultaat kunt u volgende zaterdag horen. De actie kunst in het bedryf te bren gen heeft overigens wel reactie'opge roepen. onder bet Vegia-personeel- Ook grappen zijn. uitgehaald,1- Op de Teken kamer werd een met verfbewerkt hemd over een tekenhaak gehangen cn onder de titel „Het vuile hemd van Rembrandt" aan de expositie toege voegd. „Het viel niet eens op," mee- simiSlden de vervaardigers! Een driftig met rood. cn zwart beklad stuk linnen werd als. „Vechtende negers" aan Jan Wolffer» ter keuring voorgelepd. In de veronderstelling dat 't een produkt Van een van 2(Jn kunstbroeders was, dorst hü niet anders te zeggen dan:.„We! aar dig". En de glasmakers maar lachen. £J LT uitiksseleii Van meningen over IJ moderne kunst bij de Ver. Glas- ■jdbrteken. - O»deTitg gezien (v.ln.r.) de schilders" 'rans d. kleide, Hein de Koster en Jn Woljfers, in het mid den gcsprckslcïer Nic. van Loonik en rechts het \pUblicfc"de heren Hollanders, Kleingeld. DAGELIJKS VAN 10TOT10ÜÜR GEBOUW "ATRIUM" GEBOUW"SPES" KAREL DOORMANSTR. 143 DORDTSESTRAATWES 25-27. ROTTERDAM, vrijdag (ANP). Hel Italiaanse vrachtschip „Maria Lauretano'" in 1944 gebouwd.*—metende 7189 brt zal op september in .het openhaar ver kocht worden ter delging van schulden van de rederij dev.Compagnia Sicula di. Navigasone s.p.o. in Palermo, H?fc schip ligt thans in de Maashaven. Het zal wor den ingezet voor'/75.000. Ned. Hervormde Oem. Grote Kerk: 10 uur) ds. A. Hoffman cn -5 uur ds. K. M. Kogel (Maassluis): BetheUcerJc. 10 uur ds. L. M. Vorseput Kerke!rlel) en'7 uur ds. A. Hotf- rrau: Opstandlngslccrk: 10 uur ds. 3. D. Smlds cn 7 uur ds. C. M. van Dieren (Ede) Vitdeskcrk: 0 ca 10.45 uur dr. C. A. de Rid der (Utrecht) en 7 uurmej. ds. E. A. Ned. Jterv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. G. M. van Dieren (Ede): Opstandlngs kerk: 7 uur ds. G. A. van Dieren. Kvanc. Lutherse Gem. 10 uur ds G. J Duj vendak (Utrecht). Ned. Prot, Bond. Westvest SZ: 10.30 uur ds. G. T. Bierenga (Delit). Oud Kath. Kerk. Dam 25: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Gebouw Irene. 7 uur ds, R." 'Helling. Leger des iielis. Lange Haven S7: ID HeiJiglngssamcnkomst en 7JCI uur Verlos singssamenkomst: Gctrit Verboonstraat: 6.30 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten o.l.v. brig. K. Wieringa en maj. Rcitsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: S uur Openbare toespraak :„Hee£t God een naam?" en 6.15 uur: wachttorenstudie. Donderdag 7.39 uur theocratische bedieningsschool en dlenstvergadering. Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Waranda hoek B JC.-laan; 10'uur: en 15 uur dr. W. H. Velema (Lelden). Herv. Gemeente Kethei. Dc Rank: 8 30 uur, mej. de: E. A. Bos.-Dorpskerk: 10 uur mei- ds. E; A. Bos en. 7 uur da. H. P. Venenia (Nlewenhoorn). (Advertentie LM.) (Advertentie I.M.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 6 4650 APOTHEKEN NACHTDIENST .Apotheek 't Gouden Hert, ,St Liduina- straat 58, -V:TENTOONSTELLINGEN Stedeiyk Museum, dag. 19—17, uur: prenten', en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, .nieuw, station aan de oude lijn". „Kunst uit Nieuw- Guinea".* BIOSCOPEN' Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uun „De zeven gladiatorenvan Sparta".- ::-v Monopole, 2 en'4.15 uur: „Pelsjagere van de Slangenrivier". 2, 7 cn 9.15 uur: ..Kruitdamp over Arizona". DIVERSEN Mooi» Bacrum, 8 uur: S.JK. Eurobal. Broer»veBt 2 uur Kermis. HET BETERE GENRE Vertrek wekelijks tot eind september Keuze uit groot aantal ideale DOOR GEHEEL EUROPA VAN 3 -25 DAGEN WEKELIJKS WfiTAEK PftlHS HOTELVEMOSGIHC EIGEK AUTOCARS DEJKUHDI6E LEIDING Vraagt onze reisgids en Inlichtingen bij: HOOEDKANTOOB: ROTTERDAM - SCHIEDAMSBVEST 59-tel. 117070(6 j Bijkfmtoor: Noordaingel 59 - telefoon 44222-47947 èn de plaatesiyke Agenten. SCHIEDAM, zaterdag-. De Schledam- i kermis ls vanmiddag in volle vreugde en met alle lawaai gaan draaien. In de komende week kan men dus voor hel luidruchtige en kleurrijke kermisvermaak terecht! op het onvolprezen parkeerter rein aan de Broersvest. Tot vreugd voor al van de jeugd.. Maar de stervende bo men op het terrein hebben van schrik hun'laatste bladeren laten vallen en prij ken nu, hartje-zomer .al la winlertooi. Gisteren", was - de' opbouw van de ker mis nog in volle gaug. ;Dafc komt omdat vele van de exploitanten lot donderdag avond twaalf uur op de kermis in TÜ- burg hebben gestaan en zo laat in Schie dam zijn gearriveerd, Vele bekende, attracties zijn weer aan wezig. Met. een heel enkele, nieuwe. Zo als de Rondvaart, een caroussej in boot- vorm. Andere ontbreken,waarbij vooral het'Grote Rad.gemist zoL worden. Dat is wel jammer want zo'n rad-zet een dui delijk, stempel op de kermis. Overigens is de kermis weer kleiner van omvang geworden. Had men, vorig jaar nog de beschikking over dc zuide lijke van de twee verbindingswegen Sln- gel-Broersvest, deze weg is nu aan het kermisterrein onttrokken. Prettig voor dc Plantsoenendienst, dlc nu geen geruï neerd grasgazon hoeft op le kalefateren na afloop, maar het betekent v(jf atlrsc- .ties'minder.'..'; Het is wel duidelijk.dat de Scliiedam- se kermis de laatste jaren steeds meer in de verdrukking is gekomen. De vroeger gebruiktestandplaats, op de Broersvest was zeer gunstig (tenminste voor de ex ploitanten en. de omgevende horecabedrij ven, niét voor de omwonenden), doch daarna werd het., 'kermis-terrein steeds meer naar achter geschoven. Vorig jaar kwam hetparkcer-terrein ter beschik king.-dat voor de verkeers-regeling wel gunstiger was, maar aanzienlijk minder ruimte bood. De acctracties stonden daar dicht opeen gestapeld. Nu js er weer een strook terrein, afgehouden. Door dit Weg drukken naar een kleiner en meer af gelegen plaats gaat veel van het aan trekkelijke 'verloren. HF jeugd toont, als steeds grote be- J-J langstelling voor, de haastige op bouw van de kermis, in Schiedam. SCHIEDA1V. zaterdag. DeRJr. Open bare Leeszaal,n. Bibliotheek St, Lidulna stelt dinsdag -gj. ecn nieuw flliaal in Schiedam-Zuld„0r het publiek openvDit is gevestigd in ,cn j0kaal van de St, Henrlcnsschool de IJsseimondcse- straat. Bijna vew;, St. Lidoinabibliotl_ filiaal gastvrijheidïenotcn in de R.K. kerk van het Heili, jjaTt {waarvan de laatste zes jaar In ce zaaltje in het sou terrain) aan de Leki.aa,t raaar wegens dc aan de gang zijne, verbouwing van dc kerk ls Se toegang ttg ongelukkig geworden.' Het feit dat hjét aantalgden in Schie- dam-2uid ir. het afgelop* -jaar met 25 pet. (bij de jeugd-lezers %n nog hoger percentage) is gedaald was/oor het be stuur een teken aan de wa^ 0m uit te zien naar een wat gerieflijkehereikbare lokaliteit. De kans werd g&>den toen vier klassen in de St. Henricushobl ver laten werden door de leerling* Van de RK, Technische School, daar h* nieuwe ïebouw aan de Burg. Honnerlag gpete- aan bijna gereed is. Een vart de-.chool- lo kalen is nu ingericht als bibli-heek- filiaal. - Het nieuwe filiaal is. eenvoudig >aar doeltreffend ingericht. 'Meer dan 'vee duizend boekenstaan op de lezers te wachter, die daar terecht kunnen opdis- dagen van 2 tot 6 en van 7 tot 8-30 uv ALS men er inmiddels nog niet genoeg van heef t, kan men deze week in Pas sage weer eens een Italiaans spektakel gaan zien. „De zeven gladiatoren van Sparta" speelt Jtch af in de eerste eeuw van onze jaartelling rondom het Griekse deelstaat je Sparta, dat ondanks de Ro meinse overheersing een zekere mate van zelfstandigheid heeft behouden. Hoofdpersoon Darius, wiens vader: lei der van Sparta was toen hij om een on duidelijke reden als gladiator vocht in Rome. Tijdens zijn afwezigheid wordt zijn vader vermoord eri.'de moordenaar neemt plaats op de troon. Enfin, zoonlief keert, terug en vecht net zolang tót hij, zijn vader gewroken'heeft en het meisje van rijn keuze'weer in. zijn armen houdt. Het hele produkt ademt een duidelijke sfeer van haast, maar dat is ook "niet zo merkwaardig, wantwaarschijnlijk raakt ook de meest verstokte' liefhebber van dit genré er binnenkortop uitgekeken. (PASSAGE). EEN brave man metlelieblanke ziel, die In Arizona een nieuwe toekomst wil opbouwen, krijgt het daar aan de stok met een- inktzwarte schurk, die daar op onnette manier hetzelfde wil doen. Dai wordt knokken,'het zit'er al meteen dik in. „Kruitdamp boven -Arizona", laat zien, dat ook ditmaal het kwaad gestraft wordt. Het duurt' alleen heel erg lang, vóórdat het werkelijk om het echtegaat Pas in de laatste'meters wordt alles wat boef is behendigneergeknald. Het is een Wes tern, die zo primitief in elkaar.zit» dat men er ongewild steeds bij in de lach schiet. Randolph Scott mag tenslotte met een mooie juffrouw de finish over gaan. (MONOPOLE, t/m zondag) 1 YELLOWSTONE-KELLT ls een ver duiveld handige kerel. Niet alleen Is hti een zeer geroutineerd wondloper en schutter, maar ook gaat hü bijzonder goed met de „operatiedolk" om. „De pelsjager van de Slangenrivïer" toont rijn chirurgische gaven door een beeldschone Indiaanse met succes te ver lossen van een kogel, die haar ruggewer- vel is binnengedrongen. Ongetwijfeld is deze scène van de film het meest interessant, speciaal voor art sen. De rest van de rolprent biedt de gebruikelijke Wild-West-taferelen van aanstormende roodhuiden, geweldige bloedbaden ren ontluikende liefde. Toch rijn er -nog enkele punten, die aandacht verdienen. Zo valt het op,dat de Sioux zeer correctEngels spreken. Ook ls het niet alledaags, dat op .Holly- woods celluloid een blanke en een. In diaanse lief en leed mogen gaan delen. (MONOPOLE, matinee) TA E aanvang van de Invasie van dé ge-: allieerde troepen In Norznandlë dient als decor voor een relaas, waarin een kapitein en een luitenant de hoofdrollen^, vertolken. „Doorbraaf geeft e-n oud verhaaj, waarin de ruwe bolster-blanke pit commandant ten tonele wordt ge voerd om disputen te voeren met de eer ste ondergeschikte, die in de bevelvoe ring het menselijk element meer wil la ten meespelen. Die tweede figuur heeft dan toch maar steeds niet in ue gaten dat de oude com mandant liever een potje zou gaan huilen bij het aanschouwen van zoveel ellende dan er als een bullebak bij te lopen. Gelukkig voor de bezoeker, krijgt deze daar echter wel spoedig weet van en hij"- behoeft zich dan ook niet zo op te win- den over de hele affaire. Wellicht kan er daarom wat meer aandacht zijn voor het gevechtsterrein, dat zo nu en dan wordt opgezocht - In de afgelopen nacht heeft een in aanbouw zijnde fabriekshal van de G.S.W. -werkplaats la de Oosterstrant de 'be- langstelling van de baldadige jeugd ge had, Voor 200,schade door inwerpen van ruiten, (Advertentie LM.) probeert U b.v, eens Noblesse 14 e| (Van een onzer redacteuren) TERWIJL de beroepsbevolking iri het tijdvak 1947-1960 met circa 16 pet toenam, groeide het woonforensïsme in dezelfde periode met ruim 8Q_ pet. Waren er in 1947 in Rotterdam 26.300 forensen, in 1960 bedroeg dit aantal 43.732 of een stijging-van 11,1 pet tot 15,6 pet "Voor Schiedam was deze toename van 26,7 pet tot 37,3 pet; vaör Vlaardingen van 31,5 pet tot 44 pet: Deze cijfers worden genoemd In hef tweede kwartaalbericht van het Econo- jnisch-TechnologJsch Instituut voor. Zuid- Holland. In een gedocumenteerd artikel wordt de toenemende beweeglijkheid der beroepsbevolking onder'de loep genomen waarbU de uitkomsten vaak verrassend op woensdagen van 2 tot 5 uur en o Lijn. Zo b.v. deze conclusie: Meer dan een vrijdagen van 7 tot 8.30 uur. Er is echl Kwart van de beroepsbevolking blijkt niet ter geen leeszaal, in de woongemeente te werken! Hoewel de woontorens van de ene •eente de werkforens is van de andere feneente, worden beiden afzonderlijk ge- ^lyseerd. Gebleken is namelijk dat-hel w%forensisme uit de andere provincies na& Zuid-Holland vele malen het woon- torésisme uit Zuid-Holland overtreft. He1 ware^aarom te simpel alleen, te spreken van hu die terwille yan een aantrekke- lyke >5oncimgeving buiten zijn gaan wo nen. GEBOBEN: tVillem. K.. z. v. M. Poot cji H. G. Bot; Eric z. v..K. van Jperen en L, van der Tang. Nelly F. M., d, v. p. H. J. van Beurden en H. M. C. van der Moor: Thcodo- rus, J., D„ z. v. T. J. Pil en Wismetjer; Paul 3., z. v. ,T. Alrnelcinders tn C. P. Na- glekerke; Lucia, d, v. A. van GrootveJd en T. j. de Ruyter; Anita J., d. v, A. Scbieers cn A. M. van Hattem. SCHIEDAM, zaterdag. - ONDERTROUWD J. Buntjer, 25 j. en H. DiUsteriuaat 28 ,i.; O. Groeneweg, IA j. en A. C, Richters, 20 j.; J. Hoogland, 21 en G. M. de Boer, zi j.; F. W. Huibrectöen, 23 3. en G. W. H. Wil ton. 22 j.; J. B. Hulspas, 25 j en B. P. G. v. Schijndel, 22 1; A. Klepke, 25 j. en H. P. van Kersen, 19 j.; A. J. M. van Krugten. 28 j. an S. P. Huijsdene. 20 j.; M..W. van der Loo, 26 j, en D. W. van Litb. 22 j.: E, Post. 24 J. en-T: g. Westerman, 24 j.; W. p. H. Post, 20 j. en F. J. B. Rooda, 18 j.; H. J. Schuiten. 2i j. on G. G. Touton, 21 i-; H. P. M. Verlaan. 29 j. en D. R. Timmerman, 24 j.; h. H. G. Tacken, 34 j. en L. J. L. M. Kuuze, 21 j.; I. C. F. Kunze. 25 t. eti E. J. M. van den Boomen. 26 j. GEHUWD: V. V. E. Pace, 26 J. en M. A. Kerk!aan 23 i.; J. Quak, 25 i. en C. de Vaal, 23,j.; B. Adriaanse. 26 j. en H. J. Schulze. 20 j.; E. J. WHJemscii. 33 j. en J. Groen. 23 J. H. van Udert, 21 j. cn L. Blom. 19 i.;- E. M. Grootscholtcn. 25 j. cn C. A. M. Steijnen. 20 j.; S. G. Abel, 27 j, en c. A. •tense. 23 j,; J. B. F. Guddo, 18 j. en F. M. L. van Schijndcl. 17 j.; O. H. Lisseiiberg, 26 j. G. J. W. de Haan, 19 T. Keijzcr. 25 en H. A. van der Meer. 23 J.; H. Hu ij den, j. en C; M. Phcrnambucq. 36 j.; A. AV. M. ^?a.opi 27 ;'-.i e,t D* c- Conlag, 20 j.: B. M. Bijtenboom. 26 f. en L. G. Boers. 23 J. SCHIEDAM, zaterdag.In spDedgevallén zijn gedurende dit weekend ts raadplegen de iartsen: S. MokkenstormVan Ruysdael- laan 52B, lel. 640S8; C. 3. M. Vlootman. Sin gel 131, teL 67760; A. Q. C. Klomp, .Tullana van Stolbergstraat 3, tel. 69952 en P. van Stanbrink. van Heuvcn Goedliarlsiraat 9(. tel. 62362. Guopend ls apotheek Gouden Her:. St. Lidutnastraat 58, die ook gedurende de vol- week de nachtdienst waarneemt. Groieiblijkt de groep van hen die een andere femeente als werkgemeenteheb ben geko»n. Hst omvangrijke forensisme op Rotterttfn is grotendeels te verklaren door het fe; dat de werkgelegenheid snel ler steeg dv de aanwas van. de beroeps bevolking. De wonhitoewijzing aan Rotterdam was gebaseertop de woningbehoefte van de plaatselykeievolking en kon dorhalve slechts In gerhre mate bestemd worden voor hen die zji.gaarne,'vanwege hun werkkring, in \otterdam wilden gaan vestigen. Vooral in de gleden, waar de werk- gelegenheid geogrc(sch aan een bepaalde plaats gebonden iS;zoals de scheepvaarl en bij een toenemende scheiding tussen:; woon- en werkgebied zullen dé verkeer*- voorzieningen, zeeï gecompliceerd moeten worden en zullen zij' Uitzonderlijk grote financiële offers vergen. In de Verenigde Staten wordt by na zang - der uitzondering de oplossing gezocht io de richting van een efficiënt -oiienbaar vervoer, omdat zelfs met behulp' van hel meest ingewikkelde en groots opgezette wegenstelsel de afwikkellngvan het auto-:v; vervoer niet bevredigend heeft kunnen,: plaatsvinden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De president van de Rotterdamse rechtbank, mr. J. G. L. Beuder heeft gisteren uitspraak ge- daan in het kort geding dat door do ge- meento Schiedam tegen Boelc en O o ster- wijk N.V. was aangespannen. Gedaagde werd veroordeeld tot het wekeiyks leve ren van 20.000 kubieke meter zand by had Groertoord. Bcele cn Oostcrwijk N.V, moet hiermee binnen 24 uur beginnen. "Wanneer gedasg- de in gebreke blijft moet hij een dwang som betalen van 20.000,— voor elke dag» dat het werk later klaar is dan is afge sproken. V' Op 21 juni werd tijdens het eerste kor- te geding bepaald», dat' de: gedaagde' op juli zou moeten beginnen met het opspuit ten van het stuk land dat de gemeente Schiedam op 1 september nodig heeft voor-U de:bouw van een aantal woningen. Pp 15x-U september moet de eerste, paal worden:-; geslagen. Tijdens het eerste korte geding werd een dwangsom' van ƒ50.000;—- afUU' gesproken. t. i Inmiddels is" Boele eit Óosterwijk N.V.ï:: By een autodichtheid zoals deze b.v. in afgelopen maandag met het opspuiten van''U'' de Verenigde Staten wordt aangetroffen1 de vereiste hoeveelheid zand begonnen, - m in het Waterweggebied en de mijnen In Limburg, en waar derhalve deze werk? gelegenheid niet naar de woongebieden overgebracht kan worden, zien wij een snelle groei vande plaatselijke bevol king of, indien dé woningbouw niet In eenzelfde tempo kon toenemen een om vangrijk forensisme. vervoer belangrijk in betekenis- is teruggelopen. De- forensen op Den Haag maken zelfs ln.absolute zin minder van de trein gebruik dan in 1947, Dé trein Uf ver wisseld voor de auto, die ln 1947 nog geen rol van betekenis "speelde. Een sterke stijging vertoont het busver voer. Vooral op Rotterdam is deze vorm van vervoer-'hoofdzakelijk bedrijfsver- voer bijzonder :sterk toegenomen- Een vervoermiddel dat in 1947 nog niet' voor kwam is de bromfiets. Opmerkelijk ïg da) de gewone fiets bij het torensisme nog steeds een "belangrijke plaats inneemt Aan het slot van de studio wordt er op gewezen dat ondanks het feit dat de auto als vervoerjniddel nog tnaar een beschei den plaats inneemt de gevolgen thans al duidelijk merkbaar rijn in die zin dat mo menteel- al omvangrijke kunstwerken in de vorm van wegen, bruggen, tunnel: enz. nodig zijn 'om de vervoersstromen, te kunnen verwerken. Te koop aangeboden Eerst oy Coja, kijken. ^as- machines va /9Q— 15-^ koning. Ook merkmachbes Showroom Coja, Lange la ven 126. telefoon 633 41 Permanent wave i Kapsalon Héiède, de salon voor de betere permanent Strtjomloas, voor ieder haar geschikt f 7.50. HéJène tiède permanent de meest ideale natuurlijke permanent f 10.- Gratjs halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon HéJène, Ham- brandtlaan 22, Schiedam, te- I. ONNEKINK ZN. N.V„ Centrale verwarming en olies took, Thurledeweg 119-121, Rotter dam-8, vraagt: LEERLING-MONTEURS HULP-MONTEURS 2e MONTEURS LASSERS, autogenisch en elektrisch voor de centrale verwarming. Aanmelden dagelijks van 8.3017.00 uur op boven staand adres of 's avonds na tel. afspraak, toestel 71. To huur gevraagd Leraar zoekt beschaafd pen- slon vanaf 25 augustus. OmgE.s; station of Mgr.-Nblehslaan;f tJS eyt .met telefoon. Weekends afwezig.. Br. ond. nr. 10475 bur. v. d. blad. Diversen Fotografie tolfilms vergeten? De auto- onat staat voor a klaar Alle soirten films Folo K. van Y-Uiren. Hoogstraat .103 Voo. pasfoto caaj K van Vuuiïn, Hoogstraat 106, te- tefooi 6 67 20. In één dag gered. Woningruil Woningruil van Hoek v. Hol- land naar Schiedam. Aange boden: ééngezinswoning, S kamers, voor- cn achtertuin, bouwjaar 1958. Gevraagd: ééngezinswoning, 4 .i 5 ka mers te Schiedam. ,Brioven onder no, S 941, bur. v.d, bh Geweldig en voordelig! Teenstukken - zolen - hak- ken of geheel nieuwe hak ken (elk model). U kunt wachten. Komt u ll cn voor ±243 uur -R.v.p.? Mr. Schoenmakers Gebrs. Si mons, sinds 1929. Broersveld 2, telefoon 6 57 59. Broers- veld 12, telefoon 6 88 40. Laat uw «ptraai vermaken tot modern opklap- of kan- telbed Prima afwerking Als nieuw terug Het goedkoop ste adres DUK Groenendal la (Broereveldpad) telefoon 68028 (na 18 uur telefoon 6 87 89) Ledikanten, butiedi- kanten, karapeerbeddeo enz. Kom eens praten. - Qw kleine advertentie tn deze kolommen wordt, gelezen met dezelfde aandacht al» waanow u deze advertentie lu.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1