SCHIEDAM SG-Vakantie-weektochten naar de Hoek toch 'n succes Volkstuinencomplex Thurlede PHILIPS T.V. 3 HAANDEN GRATIS! BEL 116440 QUDSHOORNl STOOKDEMONSTBAÏIE Rotterdamse films in Luxor Man gooit fiets naar schilderij stand wTïr-ft fts ÏÏIIR 89 In. Door mooie zomerweer Ondanks dalend aantal deelnemers Mogelijk volgend jaar een meer flexibele aanmeldingstijd TAPTOE DËLPT 29aug. t/m 7 sept. Duivensport Eerste paal RK- kerk Nieuwland IoupshoqrhI Avontuurlijke jonge Duitser was inbreker Fietser gewond bij val Vrachtauto had auto aan bumper „Als nikker e taling nieuw! Ï1A" 15 L" Later beslissen Film voor bejaarden Wie heeft iets verloren Burgerlijke stand Tegen geparkeerde auto opgereden DHS won en verloor in Hilversum Reddingsboei uit kastje verdwenen Harin gvangstberi chten Inbraak Gewond bij vechtpartij Brand in nieuwe Muwi-woningen Postkantoor niet meer gesloten Ton schade na kortsluiting Pompinstallatie in brand geraakt Etalageruit van kunsthandel kapot Vijfjarig kind aangereden Fortunajeugd kampeerde J.H. STAALMAN DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS 'TUS1953 piKSDAG 13 AUGUSTUS 1963 5 ïï-Wl S-J4, dJ M- H* d; m. a7_ leenfiovenJV- 'Tink: r. B. t>.' "rik d; C t Hendriks ets'er d; L SneerUrt^ t S'1®! ifVlidrd^' J Hat d; 5 tenhor-Fïx£ de iüoe.^7 d; F. CU «W-VteflWfa S eS*A- - 3röëvoört-wi. A. Veth+.i <f- Cr, v. Hf- -Welter v a; P. v 1# 4t{ 'ew. m« a, r BP. K% «n*tein S3 ft Bew. rati q vrouw ut f. J. Batran Jf; g.uk». de Mul 16 te r. Lopllc SR Ir. atmefler 5? - f W Jf, J. - Hagenan jj van T. I. t ongeh. vrou* «n J. v. Hl«. man van j ongeh. vriwf M. v. Dctj «h. gtw, jok d. v. Zintw. ritKTflal 83 te, Linde $3 jr. «et L. Groen Sew. met W. =ke. man ïtt. Mm M. H. Mn. HUlk-VcwTt xe «jitr- oorheen Ttr- "1 - 10 45 (0. (Advertentie LM.) SCHIEDAM, dinsdag. De Vakantie-dagtochten die de Schiedamse Gemeenschap te de nu drie afgelopen weken naar Hoek van Holland heeft georganiseerd, zijn tfeli «en succes geweest! Goed, er waem dit jaar maar 880 deelnemertjes. tegen 1.2» (In vier weken) vorig jaar en zelfs 1.500 (ook ln vier weken) in 3961 en deze cijfers wijzen op een dalende belangstelling. Doch men mag niet «Heen op dorre cijfers afgaan. Wanneer aan al de aanvragen voldaan had kunnen worden, die op het isslsie nippertje binnen kwamen, tot op de dag van afrit zeirs, don was het deel- Bjflier»-cyfer aanzienlijk hoger geweest. Vooral toen het weer ln de week van 21 tot Jail xo uitstekend bleek, liep het storm op het kantoor van de S.G., ma&r toen ffU het al te Iaat. Velen moesten teleurgesteld worden. „Dit is juist het moeilijke punt voor ons", verklaarde S.G.-directeur A. Pfeif fer, „Deze weeletochlen moeten maanden van te voren georganiseerd worden. Dat in verband met het bespreken van de plaats in „de Hoek", het aantrekken van de nodige leiders, maar vooral voor het vervoer met speciale treinen. Als het aan tal deelnemertjes is vastgesteld aan de hand van de voor-inschrijvingen, dan is er verder niets meer aan te doen. De trein is nu eenmaal niet van elastiek". Bepaald hinderlijk ia het dan, dat er nog zoveel ouders zijn, die wel inschrij ven, maar dan mets meer van zich. laten horen. Zij halen de kaarten niet af en betalen ook met Dat was dit jaar weer met zeker 25 procent van. de aanvragen het geval. Het geeft allemaal onnodig problemen en het maakt de organisator om financiële redenen erg huiverig om; moer plaatsen te reserveren dan er aange- i vraagd zijn. j Kaartverkoop i bij de V.V.V.'s Den. Haag (Parkstraat), Rotterdam (Stadhuispleit») en Delft.' Best el kaarten bij alle V.V.V.'s. Prijzen vanaf f. 1,50. „De Union' SCHIEDAM, dinsdag Pastoor A. C. v. d. Brekel. de „bouw-pastoor" van de nieuwe R.K.-kerk van St. Jan in Nieuw land heeft als streefdatum voor het slaan van de eerste paal voor deze kerk dins dag 10 september vastgesteld. Deze week nog zal met het voorbereidende werk worden begonnen. De kerk komt te staan tussen de Mgr. Nolenslaan en de Burg. Honnerlage Gretelaan, naast de nu in gebruik zijnde houten noodkerk. Esperanto-agendo SCHIEDAM, dinsdag Merkredon, Ia 14an de aügusto, Ankoratl clam ni havas ferion do ne kunvetios. Faru tarnen propagandon por Esperanto, tiam vlaj liberaj tagoj havas duflankan celon. (Advertentie I.JL) DAGELIJKS VAN 10TOT10UUR GEBOUW "ATRIUM" KAREL DGORMANSTR. 143 GEBOUW "SPES" DORDTSESTRAATWEG 25-27 SCHIEDAM, dinsdag Een 16-jarige Duitse jongen F, D. G. uit Wuppertal, die zondagavond betrapt werd bij het stelen van een flets ln Schiedam, bleek b(j na der ondersoek niet alteen een avonturier maar ook een ervaren Inbreker te zyn. Hij heeft n.I. bekend drie Inbraken In Schie dam en vier In Rotterdam gepleegd te hebben. Het zo verkregen geld gaf hU uit aan vermaak ln Den Haag en Sche- venlngen. Op 2 augustus heeft hij ingebroken by het modemagazijn Kreuger aan de Broers- vest in Schiedam, waar ƒ80,-— tut de kas sa verdwenen; op 5 augustus een inbraak in café De kleine Confiance met ƒ50,— aan bult en op 8 augustus in café Thaba waar ƒ300,werden weggehaald. In Rotterdam brak hij in bij twee fruit winkels, een radiozaak en een herenkle dingmagazijn. Zijn „specialiteit" was het Inklimmen via een bovenlicht. SCHIEDAM, dinsdag Op de Lange Haven bij de Korte Havenbmg is gis ter middag om 3.30 uur de 16-jarige fietser A. M. de G. gevallen, toen hij bij het afrijden van de brug de macht over het stuur verloor. De jongen kreeg een lichte hersenschudding fen 'n open hoofd wond; hij is in de dr. Noletstichtmg be handeld doch kon daarna naar buis. Zyn bril is gebroken en de voorvork van zyn fiets verbogen. SCHIEDAM, dinsdag Toen chauffeur J. A. M. zijn voor de dr. Noletstichting geparkeerde staande vrachtauto wilde wegrijden, moest hij eerst achteruit. Daar bij haakte de bumpeT van de vrachtwa gen achter de bumper van de auto van de arts F. W. O- W. Chauffeur M. had dit niet gemerkt en zo sleepte hy de auto voort- Een verpleegster moest hem attent maken op zijn blinde passagier maar toen was de artsenauto reeds ge kraakt tegen een paaltje van de oprit. gtëW. vwat «3,—. Ti. D iel: Dlvetw ttationcaa deïhc adm rede fin»- leln 21. Itov t.gg. ItL nswonlnjan. Woonkanwr, Bikomen, men schuur, twjaar i96i. irden. Pr*- 37 16 57. 0 AM-WIST DAM-ZUJ0 DAM-Z EDAM o KoeU k* asmachlnet jelkaiten op van slech" i). Dlscreif ■eg 120, tel 'eparaiie u te 8U< te garaeö»- kunt et op --•a tssolf. wtjebltW ka van tot 4 uwj kledteg kamen. Dit Jaar wag er echter geen centje pün. Het moolst-denkbare zomerweer maakte dat de groepen elke week (zeker ln de tweede week) tot b(jna het maximum ge. vu ld waren. Bijna 900 Schledammerijes hebben 20 genoten van zon en zee om „als nikkers" zo bruin weer terug te ko men ln Schiedam, Ongelukken of onge vallen hebben zich niet voorgedaan. On der leiding van de zwem-lnstnictrice me-1 'rouw Van Schaperbeke is uitgebreid ln zee gezwommen kunnen worden. Zelfs' van de gesignaleerde „ktvallcn-invasie",' veroorzaakt door de aanhoudende land-i wind, heeft men ln de Hoek weinig last! gehad; veel minder althans dan b.v, in Scheveningen, waar het zwemmen door 3CH;'i;n«, a<n,da, - U, rcV. D. om Bf5 uur 103 duiven gelost in Southend, plannen voor volgend jaar?, slstind 265 km. Eerste duif binnen 8.2454 vroegen wij de heer Pfeiffer. „In elk ge- uur; lutste prijsduif 9.31.00 uur. Val wcér vakantie-uitzendingen. Dat staat nu al vast. Zolang er negenhonderd be- Bitskg: A. Broeders 1; P. Vrauwdeunt iangstellenden te vinden zyn, betekent dit 2,28; K Kerkhof 3, 6, 1L 19: C. Verlmde <jat er behoefte bestaat. Maar of we weer i J, S, 23; J. Wenteler 5. 26; A. Heeren de Hoek moeten? Het nieuwtje! 8.14,16; E. Sebrechts 10. 22; T. v. Raayl2; schijnt er toch wel een beetje af te zijn* L, Lems 13; C. Zantboer 15; J. v. Opynen er) dan kunnen we beter een andere 17; W. v. d. Hoeven 18; P. Slegt en Co. 20; plaats kiezen." 1 Benningshof 21; T. v. Kasteren 24; S. Irouwel dipl. Met 424 duiven werd deelgenomen aan de wedvlucht uit Tergmer, afstand 264 ka. Gelost 7.30 uur; eerste duif binnen 102137 uur; laatste prysdutf 1104.34 uur. Uitslag. J. Brand 1, 32. 63, 74, 90, J. v. LMuwen 2, 12, 23; J, Benningshof 3, 40, 70,101; H. v. d. Gogh en Co 4. 10. 15, 37, 62, 66, 82, 93, 94; A. Broeders 5, 14, 35; J, Wenteler 6, 19. 28; F. Kamp en Co 7,"" De heer Pfeiffer heeft nog een ander Ideetje. „Het schijnt voor vele ouders toch wel bezwaarlijk te zijn om reeds in mei, wanneer de eigen vakantieplannen nog niet geheel rond zijn, al te beslissen of zoon. en dochterlief met de S.G. mee T moeten or niet. Ik zal eens de mogeïijk- J Mackay 8 25 30 42; J. Pyp^ 9 26, 3L, heden bekUk(.n, om de aanmeldingstijd 38 46, 48. 96 Idipl,). A. Heeren 11, 71, wat mcer ficxib P. Ilmer 13. 20, 34; W. Kerkhof 16, 18, 64. 65,85,87, 106; D. v. d. Schalk 17, 29, 43, 44. 52, 75, 76, 83, 91. 100, 102, 103; G. Breur 21, 68, 79; B. Rokers 22, 38; C. Verboom 24, 97; A. Kazenbroot 27; H, Ouwendyk 33, 72; Th. Willems 39, 98, 93; H. Brokhng 41,78. 86, 95; J. Snijders 45, 46; J. v. Opij- nen 47; K. v. Loopik Jr. 4S; E. Sebrechts 50, 54, 88; P. Slegt en Co 51, 67, 84; Bouwman 53; W. v. d. Hoeven 55: A. Diest 57; P. Wynties 58, 81; W. Eggink 59; T. v. Raay 60, 73; C. Vertinde 61, 77; L. Lems 63; S. Krouwel 89; C. Zantboer 92; P. Vrauwdeunt 104; T. v. Kastern 105. „De PostdtiiU De S.C.V. De Postduif nam met 384 dui ven deel aan de wedvlucht uit Chanülly, afrtand 336 km. Gelost 8.30 uur; eerste duif Mnaen 11.40.38 uur; laatste prijsdujf 122L17 uur. Uitslag; L. Toutyn 3, 16. 27, 36, 45, 81, 86; H. Brökling 2 12, 30, 78; A. Riedijk 3, 23, 29; L. v. d. Mey 4, 8. 42, 53, 60, 69, 73; C. den hiinder 5, 13, 34, 77; I. v. d. Tuyn 6, 94; W. v. d. Kant en Sparla 7; C, v, d. Grijp 8, 20. 61, 96; H. Blonde 10, 33, 84, 88; J. Koifyberg 11, 37, 44 63, 68; A. Brbkling 28, 51, 58; A. Brouns Co. 15, 41; in 't Hol v. Eyk 17, 70; J. Pautussen B7; A. v. Gogh 19, 40, 55, 65; T. Jansen 21,48; A. v. d, Tuyn 22, 80, SI; L. Borrani Co. 24, 31, 49; D. v. d. Tuyn 25, 95; A y. d. Grijp 26, 52; C, Verhaeren 32, 64; T- v. Weelie 35, 93; P. v. Os Co. 38, 43, A, Boes 39; J. v. Harmeien Vol 46; L Overgoor 47, 50; A. Karreman 54, 82; J- v. d. Waard 56, 66; A. Middendorp 57; R Gouweleeuw Co 59, 76; W. v. Deur- wn 62 dipt; p. Melchers 67, 71. 74, 75; G. Boon 72; G. Landzaad 80, 85; M. Kou- fcenberg 83, 92; C. Paardekoper SD. SCHIEDAM, dinsdag Evenals in voor- JKUfflde jaren het geval was, biedt de ^nledamse Gemeenschap ook ditmaal de mwtfn 601 gratis filmvoorstelling aan ^sage-theater en wel op zaterdag- «wgen 17 augustus, aanvang 9.30 uur. "den van de Alg. Bond van Bejaarden hun toegangsbewijzen halen ui e„t Blauwe Huis op donderdagmorgen *«a 10 tot 12 uur. Ap°THEKEN NACHTDIENST «flotheek >t Gouden Hert. St Liduina- straat 58 fiua lu TENTOONSTELLINGEN B«delijk Museum, dag. 1017 uur: ?rwteD 01 tekeningen van Oud- Schiedaxn en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude Ujn". „Kunst uit Nieuw- Gmnea" - BIOSCOPEN alleen 8.15 uur: „De zeven gla- datoren van Sparta". v«onopole, 2 en 8 uur. „Doorbraak". wat meer flexibel te houden. De beslis sing dus naar een. latere periode te ver schuiven. Of mogelijk zelfs een uitzending 033 EN noorden van het Pr. Beatrlxpark Maar ja. dat geeft weer andere pro blemen. Het transport bijvoorbeeld. De Ned. Spoorwegen eisen nu eenmaal een opgave lang van te voren. Ru het inscha kelen van touring-cars voor het transport, zoals dat in vroegere jaren het geval was, heeft het bezwaar dat de vakantie maand ook net de drukste tijd is voor de tourmg-cars. Afwachten, daarom maar. hoe de heer Pfeiffer ayn plannetje uit werkt. Maar in elk geval: volgend jaar wéér vakantie-tochten voor de Schiedam, se jeugd. SCHIEDAM, dinsdag Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schie dam, dagelijks van 8.0017,00 uur* behalve op zaterdag en zondag: klantenboekje; frame van jongensfiets; ceintuur; 2 vaten hardvet. Te bevragen bij de vinders; transistorradio, A. Fenning, Copernicus- plein 8a; bos touw, Nater, Parkweg 61; schop, A. de Ridder. Van Oldenbarnevelt- straat 175; telescoopvering, Willems, Lan ge Nieuwstraat 65; bos sleutels, Fa. de Jong, Hoogstraat 72; polshorloge, P. Kei- lerbach, Bilderdykstraat 74c, Rotterdam; zilveren speldje, E. van Noort, Lange Singelstraat 96b; kinderportemonnee, Eus- man, Pleinweg 17d, Rotterdam; portemon nee met inhoud, J. van Kersen, Numans- dorpsestraat 8b; damesvest, Van Leeuwen, Rotterdamsedijk k72b; plastic regenjas, Kooij, Jan Vermeerstraat 4b; plastic re genjas. B. A. Stip. Havendijk no. 132b; kort broekje. Hoenderkamp, Aleidastraat 72; kinderfietsje, A. P. Korver, Lange Singelstraat 106b; popje, Jagt, Vlaardin- gerstraat no. 39; bruine poedel, KI. Schar- loo, Schuttersveld 29; kakatoe, P. M. de Haas, Vlaardïngerdijk 428; krulharighond je, Groenevveg, Havendijk no. 38a. GEBOREN; Barend, z. v. B. de Roo en E. van Os. Franciscus J. P. M., 2. v. F. M. Bakker en C. J. M. Bakker. Edwin P., z. v. A. Santing en M. de Kiewit. Maria H. C., d. v. R. W, Scholten en M. B. Bak kes. Sylvia, d. v. M. Otten ea S. Geelen. Hugo A., 2. V. H. v. Beusekom en A. M. Zonderland. Johan A, R., z. v. H. J. P. R. ;ma en A T. Bruijning. Wijnand G„ G Renden en M. Lansink, Herman M., 2. v. H. J. L Bodewijk en J. J. Beuk. Marcus G., 2. v. A, C. M- van Hoek en M. W. F. van Hugte. Robert J., 2. v. J. F. Huisman en C. Oerlemans. OVERLEDEN: C. M. J- Zweinenberg, 29 j., echtg. van W. de Sterke. J. Bas, 45 j H. H. G. Buijtendorp, 89 j. P. de Geus, 65 j. P. van Zwet, 79 j. -» DIVERSEN wersvest, 2-12 uur: Kermis. a 10 CO* ®«t ;maann© nieuwe recreatie-park aan het groeien: het Volkstuinen-complex Thurlede. Op deie plattegrond §t*at aangegeven hoe het hele complex gedacht is. Link» beneden nog een stuk van het Pr. Beatrixpark met de grote vijver en rechts beneden een deel van het Sportpark met uiterst rechts de twee bestaande velden van de hockey club Spirit. Daarboven drie nieuwe sport velden. De donkere lijn in het midden is de beboomde hoofdweg, die dwars door het volkstuinencomplex en het sportpark loopt In de toekomst zal deze weg rechtstreeks aansluiten op de Parkweg in Nieuwland. met tunneltjes onder de spoorbaan en de Rijksweg 20 door. In de wat verdere toekomst komt er dan m het noorden een aansluiting op een nog aan te leggen weg die het industrieter rein aan de Schie verbindt met het dorp Kethel. De volkstuinen rechts van de hoofd weg moeten nog aangelegd worden. Na de bouwvak-vakantie is men weer be gonnen aan het graafwerk. De tuinen links van'deze weg zijn gereed gemaakt en uitgegeven. Daar prijken de bloemen momenteel in volle pracht en menig volkstumder heeft zijn oogst aan groen ten reeds binnengehaald, als resultaat van vaak moeizame arbeid op do nieuwe en daarom nog weerbarstige grond. Doch zoet rusten Is het er nog niet voor de vermoeide Schiedamse stadsmens. Want nog steeds zün de tuinhuisjes niet alle geplaatst. W«1 ziet men overal tussen het groen de be tonnen funderingen Uffgen, maar de houten ophouw ontbreekt nog. We heb ben er reeds eerder over geschreven, dat deze gang van zaken een bittere desillusie is voor de volkstuinders. Vooral voor hen die hun vakantie-plan nen hadden afgestemd op het tUdig aanwezig zijn van de huisjes, zoals aan vankelijk ook was toegezegd. Daarom heerst nu op wat eens een fraaie af sluiting zal worden van een ptachtig recreatie-oord een duidelijke stemming van onvrede. SCHIEDAM, dinsdag De 17-jarige bromfietser N. V. is gistermiddag om 5-30 uur op de Broersvest tegen de auto van de heer T. M B. opgereden, die zo' stond geparkeerd dat de achterkant ruim lla meter van het trottoir afstond. BÜ de val liep V. snijwonden op die in bet ge meenteziekenhuis zijn verbonden. De bromfiets werd vrij ernstig en de auto licht beschadigd. i HONKBAL SCHIEDAM, dinsdag Uit het kastje met reddingsmateriaal dat aan de Polder vaart bij het oude gemaal Van der Goes staat, is de reddingsboei weggehaald. Het ruitje van de kast was ingeslagen. SCHIEDAM, dinsdag Derdeklasser DHS heeft een moeilijk honkbalweek- elnde achter de rug. In Hilversum speelde DHS tweemaal tegen IIBC en de thuis club, die degradatie ziet naderen, heeft zich energiek verdedigd. DHS veroverde twee van de vier punten zodat de situatie! niet veranderde voor HBC. DHS won de eerste wedstrijd met 15II maar de twee de wedstrijd was met 3211 voor HBC. Ook in de eerste wedstrijd streed HBC energiek. Lange tijd had DHS een achter- stand. Het werd zelfs 92 maar DHS kwam tot 98 terug m de achtste inning en in de laatste slagbeurt sloeg DHS zich daverend met 1511 langs HBC. Werpersresultaten: H. ten Harkei (HBC) 12 x 3-slag, 9 x 4-wyd en 15 honkslagen tegen: Jaap Verbeet (DHS) 7 x 3-slag. 2 x 4-wyd en 13 honkslagen tegen. Later kwam DHS mei een gewijzigd negental in het veld en dat heeft HBC de kans gegeven. De vele Schiedamse veld- fouten, bezorgden de gastheren een 7i voorsprong. Het werd zelfs 303. In de zevende inning herstelde DHS zich. Het werd 108 en onder veel spanning werd de strijd wederom in de laatste inning beslist. HBC leidde met 1211, maar de geringe winst bleef m Hilversum omdat een HBC-er met een mooie vangbal aan het Schiedamse verzet een einde maakte Werpersresultaten: W. F. Kranenveldt (HBC) zesmaal drieslag, 31 x 4-wyd en acht honkslagen tegen; Piet Tetteiaar (DHS) en Jaap Verbeet (DHS) 8 x 3-slag, zeven maal vier-wyd en tien honkslagen tegen. SCHIEDAM, dinsdag Bij de fabriek voor apparaten en pijpleidingen J. H. Töns aan de Oudedyk is ingebroken waarbij men door het indrukken van een ruitje binnen is gekomen. Vermist worden een elektrische zaagmachine en een gasmeter, ter waarde van ƒ329,-—. SCHIEDAM, dinsdag Bij een vecht partij op de kermis is gisteren de 18-jari- ge Deense zeeman O. aan zijn oor gewond geraakt. Hij is in het gemeente ziekenhuis verbonden. VLAARDINGEN, dinsdag VI 70-15 k, VI 71-5 k uit de halve vleet, VI 78-20 k, VI 89-9 k, VI 190-12 k, VI 199-80 k nog 40 netten. De marktprijs luidde: trawlharing klein. 75-115, trawlharing klein zout 40, trawlharing groot 44, makreel 50. - De Maassluise wandelsportver. „De Mawa's" organiseert zaterdag 24 augustus ter gelegenheid van haar vijfjarig be staan een jubileummars. MAASSLUIS, dinsdag Een waker constateerde maandagavond in in aan bouw zijnde Muwl-wonfogen ln SIulspol- der-oost, een brand. Deze brand is waarschijnlijk ontstaan door vonken, die bij het lassen van lei dingen in het isolatiemateriaal van eer deletatievoeg waren gekomen. De brand weer heeft het vuur bestreden met een nevelstraaL MAASSLUIS, dinsdag. Met Ingang van 1 september zal de sluiting van het PTT-kant oor te Maassluis van half een tot twee uur tot het verleden behoren. Een maatregel, die ongetwijfeld zal wor den toegejuicht. De voortdurende stijging van de posta le werkzaamheden, als gevolg van de groei van Maassluis ia mede voor de di recteur van het postdistrict Rotterdam aanleiding geweest de openstelling van het kantoor Maassluis in gunstige zin te wijzigen. Het kantoor zal vanaf 1 sep tember op werkdagen van 8 tot 10 uur en op zaterdagen van 8 tot 12 uur geopend zyn. ROTTERDAM, maandag. Zondag middag is vermoedelijk door kortslui ting brand ontstaan in een pompinstal latie, staande achter het erf van. het pand 's-Gravenweg 399. De pompinstal latie wordt gebruikt om het polderwa ter op peil te houden, in verband met dc aanleg van de rijksweg 16, In ver band met de regenval was de pomp installatie zondagmorgen in bedrijf ge steld. De schade wordt geschat op ciri honderdduizend gulden, ROTTERDAM, maandag. Kop pels op de markten, het oude Hof plein met de Delftsepoort en een kostelijk gewriemel van het ver keer uit vervlogen jaren, en konin< ginnedag uit 1923 enzovoort, het is deze week allemaal weer te zien in Luxor, waar in het kader van de ha ven week niet minder dan vier films over Rotterdam uit heden en verleden worden vertoond. Vanmorgen, bij de eerste voorstelling raison van een kwartje per persoon, was er een zeer redelijke belangstelling van een publiek dat met welgevallen en soms met instemming naar de goeie oude stad keek maar ook waardering had voor de nieuwe. Voor zover nodig friste Alex de Haas het geheugen wat op en zorgde Koos Vermeulen voor muzikale begeleiding, Opmerkelijk was hoe goed „Houen zo" van Herman van der Horst het weer deed. De voorstellingen vinden deze week elke ochtend om 10.30 plaats, behalve morgen (dinsdag). Gearresteerd werd de Vlaardinger K. G., oud 38 jaren, die met een auto reed terwijl hem de rijbevoegdheid door de rechter is ontnomen. In de loop van de dag is hij op vrije voeten gesteld. Het voertuig werd in beslaggenomen. Zaterdag slipte in de bocht Schle- damsedijk-Julianasingel-oprit Plein 3940 een personenauto. De rechtervielen van de auto kwamen met de noordelijke trot toirband van de Schiedamsedijk in aan raking met het gevolg dat de auto om sloeg en op het talud van de Schïedamse- djjk terecht kwam. De auto werd zwaar beschadigd. 1 ROTTERDAM, maandag. Op de Schiedamse weg heeft de 35-jarige C. B. J. vrijdagavond een flets door de etala geruit van een kunsthandel gegooid, HU was het niet eens met de opvatting van een moderne meester. Op een van de uitgestalde schilderijen m de kunsthandel was namelijk een wa gen afgebeeld, waaraan een wiel ont brak. Daarom had de man er, naar hij verklaarde, maar een fietswiel tegen aan gegooid. C. B. J. verkeerde onder drank invloed toen hy tot zijn actie overging. Er ontstond een schade van f 170 aan de ruit en van f 210 aan schilderijen. Twee politiemannen grepen de „kunst minnaar" in de kraag. Op het politie bureau bleek, dat de man, die een be roep noch een woonadres op kon ge ven. ook wel graag onderdak wilde hebben, desnoods in een politiebureau. Werken deed hij niet veel en vaak kwam hij onder invloed thuis. Daarom had men hem de deur uitgezet. De man is in het bureau Marooni- plein in bewaring gesteld. ROTTERDAM, maandag. - Zaterdag avond is in de Aegidiusstraat de vijfjari ge Hendrik L. van Schelven, wonende m die straat, aangereden door een personen auto doordat hij plotseling overstak. Met een gebroken rechter onderbeen, een her senschudding en schaafwonden aan het gezicht is de jongen naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. Zaterdagmiddag is in de Zwaanshals de 60-jange drukker P. Dupre wonende aldaar met zUn bromfiets gevallen door dat hij schrok van een auto, die een uit rit wilde uitrijden. Hij is met vermoede lijk een gebroken rechterbeen naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Op de Kruising Dordtseslaan-Putse- bocht is zondagmiddag de 74-jarige C. M. H. Slobbe uit de Mijnsherenlaan met zijn fiets aangereden door een personen - auto. Hij werd tegen de straat gesmakt en is met hoofdwonden alsmede een lich te hersenschudding naar het Zuiderzie kenhuis gebracht. Zondagavond is op de kruising de Slinge-Bredehof de zeventienjarige ha venarbeider J. Bos van de Poelenburg aangereden door een personenauto. De man werd geschept en sloeg over de mo torkap van de auto. Met een gebroken linkerbeen werd hij naar het Zuiderzie kenhuis vervoerd, VLAARDINGEN, dinsdag Vorige week heeft een groep van 37 junioren van Fortuna deelgenomen aan een kamp- week van de KNVB te Otterlo. Dit is dankzU een prima organisatie van de kampleiding een zeer prettfge vakantie geweest. Er werden zeer vele sportwedstrijden gehouden, zoals voetbal, tafeltennis, vol leybal en diverse spelen. Ook een tweetal filmavonden vielen bij de jongens zeer "oed in de smaak. Door de Fortuna-jongens werden ook enkele successen bereikt. Het B-elftal be haalde bij het voetballen de eerste prijs. By het volleybal werden de jongens 2e. Bij het tafeltennissen weiden de 2e, 3e en 4e plaats bezet resp. door M. v. d. Zwan, L. Smith en M. Joppe. Bij het kussen- vechten toonde J. A. Bonman zich. de sterkste en behaalde de eerste prijs. A. Koopman kwam als eerste aan bij de 1200 m. veldloop. oogarts PRAKTIJK HERVAT BEKENDMAKING Art, 20 Wederopbouwwet Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken be kend, dat heden gedurende een week ter Gemeente-Secre tarie (aid. Algemene Zaken) ter inzage is nedergelegd: een verzoek van de woningbouwverenigingen Hen dracht" en „Schiedam Vooruit", beiden te Schiedam, om vergunning voor de bouw van resp. 90 en 60 woningen met daarbij behorend resp. 45 en 30 garages, op een per ceel grond, gelegen westelijk van het Tuindorp KetheL Het bouwplan wijkt af van het uitbreidingsplan tot ge deeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofd zaak, vastgesteld bü raadsbesluit van 24 februari 1961, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid- Holland bij bun besluit van 24 juli 1961. Eventuele bezwaren tegen genoemd plan kunnen by hun College worden ingediend gedurende genoemde termijn van een week. Schiedam, 12 augustus 1963 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, M. J. BLOK J. W. PEEK Gezocht op klein kantoor ADMINISTRATIEVE KRACHT roet type-ervaring. Voor halve dagen; liefst getrouwde vrouw. Brieven onder no. S 942, bur. van dit blad. Permanent wave Permanenten zonder stroom, zonder te bespreken. Ah f 12,—, bij ons ƒ6.—. Maison Tony, Haspelstraat 37b, hoek Schipperstraat (zijstraat Schiedamseweg). Lijn 4, 30 en 17. Te koop aangeboden Eerst bü Coja kijken. Was machines v a J 90 35-30 korting. Ook merkmachines Showroom Coja, Lange Ha ven 126. telefoon 6 3341 U kijkt.. U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, lel. 6 8G II GEEN FILIALEN Voor direct gevraagd; le klas drukker en snijder-binder voor nieuwe Polar-Eitromat Drukkerij Romer N.V. Bokelweg 64, Schiedam - TeL 69153 I. ONNEK1NK ZN. N.V* Centrale verwarming en olieatook, Thuriedeweg 119121, Rotterdam-8, vraagt LEERLING-MONTEURS HULPMONTEURS 2e MONTEURS LASSERS, autogenïsch en elektrisch voor de centrale verwarming. Aanmelden dagelijks van 8.30—17.00 uur op boven staand adres of 'savonds na tel afspraak, tel 54995 toestel 71.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1