Gemeentewerken is een „miljoenen-bedrijf" Kruispunt in Nieuwland Eis van zes jaar tegen man die zeeman doodde Vele toekomstplannen Pijpleiding gebarsten SCHIEDAM Jaarverslag 1962 „Omzet" steeg met een derde 625.000 ms nieuwe bodem in Schiedam Hoge cijfers bij Spaarbank Collectanten voor Kankerbestrijding AGENDA Inbrekers nemen startermotor mee Am. Bijloo overleden. Jongen slaat met autowrak over de kop Haringvan gstberichten Complex Vijfsluizen Vruchtbomen-tuin onder zand bedolven Kampbeheerder in De Hoek niet ontslagen Zwem- en klaverjas- wedstrijdeu Hobby aan booi'd in Maritiem museum Directeur van firma Geveke overleden Alles of niets voor bergers Vechtpartij in strandtent Koeriersters §OENSDAG 14 AUGUSTUS 1963 gCHlEDAM» woensdag. Men zou het zo niet zeggen wanneer men het hoofdkantoor aan de korte Haven ziet, doch de Dienst voor Ge meentewerken van Schiedam is een „miljoenen bcdryP. Want dc „om- 7et" van de Dienst was in 1962 byna elf miljoen gulden en er werken j,Hua 280 mensen, die voor een enorme verscheidenheid van taken staan. Zo hlijkt uit het keurig verzorgde, van foto's en tekeningen voor- jicue Jaarverslag 1962 van Gemeen te werken^ dat overigens rijkelijk laat is verschenen. nc omzet is no* nooit zó hoog geweest als juist vorig jaar. In 1SG1 was deze omzet nor g«n f8,5 miljoen, In 1959 en I960 ongeveer gelijk ƒ7,75 miljoen en. In 1958 (het jaar van bestedingsbeperking) maar 5.5 miljoen of iets meer dan de helft van vo rt? jaar. Opvallend is dan ook dat de rekening van balen en Jasten sluit op ruim 11,5 min, terwijl op dc begroting daarvoor «n bedrag geraamd Is van maar S 8.6 SCHIEDAM, woensdag. 'Voor lie1 bouwrijp maken van terreinen zowel in „Vfemvland en Keihei als in de Industrie gebieden zijn In het Jaar 1963 door aan nemers liefst J60.000 m3 ophoogzand en 125,000 m3 ophooggrond aangevoerd. Deze opbooggTond was hoofdzakelijk afkomstig de bouwput van het nieuwe Dok 8 Willon Fhenoord. De insteekhaven op het industrieterrein ten noorden van de ;De Brauweg, zoals die vroeger gepland 'was en zoals die bij vorige opspuitwerken uitgespaard is gebleven, is weer voor een groot gedeelte dichtgegooid met grond uit de dokput van ff. F. Voor het opspuiten van hel gebied ten noorden van de Outle- dQk Is in totaal 338.000 m3 baggerspecie, ifkomstig uit de WHhelminahaven, ge bruikt Zo blijkt uit het Jaarverslag 1962 van de Dienst van Gemeentewerken Schiedam. Er Is wel ontzaglijk veel 'pltttWe grond nodig ora in Schiedam te kunnen boawen. In het jaarverslag wordt ook opgemerkt dat door het niet aanvangen in 1932 van de ;ppspuitwerken in Kethel bij Groenoord een achterstand is ontstaan in het bouw rijp maken van de terreinen. Dit werk in Kethel heeft overigens wel een merkwaardig gevolg gehad. Van de Oude Harg, de sloot die voor de af watering van het gebied van Groenoord moet zorgen en die ook de naam heeft gegeven ean de Harg polder, de Harg- singel en het Sportpark Harga, moest de loop worden verlegd, wegens het op werpen van perskaden nodig voor de terrein-ophoging. De Oude Harg komt nu uit op de singel die rond Bad Groen oord loopt. Dat historische water is ge worden tot een afwateringssloot ten zui den van de Laar» van Bolnes. SCHIEDAM, woensdag. ln de maand Joli werd bij de Spaarbank Anno 1820 ts Schiedam 2,889.551,90 ingelegd en 1505.521,02 terugbetaald. Een inlcg- ottrscbot in die maand dus van 884.030,88 t«feu slechts 60.824,77 In juli 1362. Het inleggerstegoed dat op 1 januari 1963 39.556.183,72 bedroeg, was op 31 juli r«ds gestegen tot 42,265.635,08. Het aan- M spaarders steeg sedert 1 januari met 559 tot 57,762. Een indrukwekkend getal fdi men bedenkt dat de gemeente Schie- am circa 81.000 inwoners heeft. Van de bijzondere spaarvormen moet k zeer succesvol worden genoemd het «mn ingevolge de Jeugdspaarwet met I" Pet. Rijkspremie. Het tegoed van de tkelcemers aan dit sparen steeg van 7M9395,09 op 1 januari tot 1.154.840,36 OP 31 juli. Het inleggerstegoed en de reserves we- per 31 juli 1963 voor 28.505.519,- 5degd in effecten, voor ƒ5.897.329,65 in •patheken en voor ƒ9.488.766,53 in on derhandse leningen aan Rijk, provincies, gemeenten e.d. De onbelegde middelen ƒ1.837,074,78. SCHIEDAM, woensdag. Van 26 au- kdus tot en met 7 september zal ook in ~uedam worden gecollecteerd voor het *00.Wilhelminafonds voor de kankerbe- rjwtog. Wil deze actie slagen dan is de ®UP van velen nodig, niet in de laatste Mats voor het hanteren van de collecte- tojop 7 september of voor het rondgaan lijsten in de wijken, helpen wil kan zich opgeven bij Van Woerkom, Graaf Florisstraat jHw. 65801, terwijl de bussen afgehaald worden aan het lokaal Lange 181, op vrijdagavond of za- .APOTHEKEN NACHTDIENST ;Wtoeek 't Gouden Hert, St. Liduina- straat 58 SUa..,» TENTOONSTELLINGEN r ~«ui(jk Museum, dag- 10—-17 uur; Prenten en tekeningen van Oud- whiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station ®sn de oude lijn". ..Kunst uit Nieuw- Luinea". h* BIOSCOPEN geen film. "opole, 2 en 8 uur: „Doorbraak", DIVERSEN i.""aves'» 212 uur: Kermis. YiÏL*' 8 uur> Hoofdstad-operette. *MHne Excelsior, 7.30 uur, S. G. Klaver- jas-concours. Dc omzet van vorig jaar is te verdelen in ruim ƒ2 min voor de'gewone dienst; ruim ƒ4,5 min voor de kapitaaldienst; ruim 3 min voor het grondbedrijf; nog geen 1 min voor de overige gemeentelij ke bedrijven, terwijl de rest besteed is aan, „particulieren". Wat het personeel betreft ia aan de hand van een duidelijke grafiek tc zien dat het aantal ambtenaren op jaarsalaris de laatste tien jaar nauwelijks is gestegen, n.l. van 80 tot 98, doch dat het aantal per soneelsleden op weekloon constant ge daald is van bijna 260 in 1953 tot 183 eind 1962. Een vrij aanzienlijke terugval in de personeels-sterkten en dat terwijl dc ta ken van Gemeentewerken zich steeds uit breiden. Er bestaat dan ook een groot personeelstekort bij G.V. Studie van plannen In het jaarverslag wordt natuurlijk wat uitvoeriger stilgestaan bij de vele werken die ln 1962 onder handen waren of gereed z(jn gekomen. Door het late verschijnen van het jaarverslag Is hier niet veel nieuws meer bij. Summier 'i~ïA daarentegen is de vermelding van het toch ook ontz3ggeiyk voorbereidende uerk voor de uitvoering van toekomstige werken. Tax van uitbreidingsplannen zijn in stu die genomen of worden voorbereid. 7.o Is het uitbreidingsplan-tn-hoofdzaak voor Kethel verder in studie genomen en uit gewerkt in onderdelen voer wet betreft de toekomstige wijk Groenoord. Dit in samenwerking met het Bureau Fleddcrus, welk bureau ook het gehele plan voor Kethel in onderdelen zal uitwerken. Ook is een vcorstel gedaan voor het maken van ccn nieuw saneringsplan van de bin nenstad door een particulier bureau. Waar hei nodig bleek werd het sanerings plan voor de bebouwde kom op ver schillende plaatsen gewijzigd. Dit be treft dan o-a. de omgeving van het nieuwe gemeente-ziekenhuis, het ver lengde van de Fr. Bemhardlaan l.v-m. de bouw van het N.PJJ.-bejaardentc- huis, en de omgeving van dc Willem Brouwer&traalDwarsstraat i.vjn. de berbouw van ccn nieuwe school. SCHIEDAM, woensdag Bij de votfa- briek van Kodde aan de Oudedijk is in gebroken. waarbij men via een houten schuifraam is binnengekomen- Van de in de fabriek staande bestelauto werd de startmotor gedemonteerd en meegenomen. De schade bedraagt 250, <Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Op 87-jarige leeftijd is overleden de heer Am, Bijloo. commissaris van de N.V. grossierderjj „Mercurius" v.b. Karei L. Bijloo in Schie dam. De teraardebestelling zal op zaterdag 17 augustus om half twaalf op de Alge mene Begraafplaats van Schiedam ge schieden. SCHIEDAM, woensdag. De 17-jarige opperman R. H. v. d. M, uit Delft had voor vijftig hele guldens een heel oude auto gekocht. Hoewel hij nlei In het bezit is van een rijbewijs en in verband met zijn. leeftijd dat ook niet kan hebben, is hij met zijn 15-jarige vriendje H. A. J. S. een ritje gaan maken in de auto. Onge lukken konden niet uitblijven: op de Kan- delaarweg in Kethel is v. d. M. met de auto over de kop geslagen. Wonder boven wonder kwamen beide jongens er vrijwel onbeschadigd af. Op de Kanaalweg raakte het voorwiel in de zachte berm, waardoor de bestuur der de macht over bet stuur verfoor en de auto van de weg afraakte. De wagen sloeg tweemaal over de kop, kwam aan de overzijde van een 2la m brede sloot terecht, maar de neus van de auto wees nu in tegengestelde richting. Van der M. kroop uit het wrak; hij had alleen een buil op het hoofd. Hij haalde zijn vriendje, die bewusteloos was, uit de wagen en nadat de jongen weer bij 2»jn positieven was gekomen, zetten beide jongens het op een lopen... de Kethelse weilanden in. Zij waren bang voor een bekeuring wegens rijden zonder rijbewijs. De Schiedamse politie was echter ge waarschuwd door een langsrijdende auto mobilist en zette een achtervolging In over sloten en hekken. De jongens werden tenslotte gepekt en aan de Rotterdamse politie overgegeven, want het avontuur had zich afgespeeld op Rotterdams grond gebied. VI. 7035 k, VL 71—35 k, VI. 73—35 k, VL 79—5 k. VI. 89—50 k, VL 114—35 k, VL 190—25 k, VI. 199—15 k nog 40 netten. Marktprijzen: trawlharing 38—46, 'makreel 49,40. SCHIEDAM, woensdagDe zware pijp leiding:, waarmee het aannemingsbedrijf OosterwUk alt Rotterdam zand aanvoert alt de Vyfsluizenhaven om daarmee hel bouwterrein in Kethel op te spuiten, Is gisteren gesprongen. Dit gebeurde in een proeftuin van de volkstulndersverenlging Klein-Babberspolder, waar honderden vruchtbomen staan. Met enorme kracht spoot het met zand vermengde water uit d® pijp en in mini mum van tijd stonden de tuinen blank van het brakke water, terwijl de begroei ing werd bedolven onder tientallen kubie. be meters zand. Nadat het pompstation van Oosterwijk was gewaarschuwd, werd het oppompen gestaakt, maar toen was er al een chaos op de volkstuinen. Men man en macht is er toén gisteren gewerkt, ook door de volkstuinders, om het water en bet zand weer te verwijde ren. Hoe groot de schade is is nog niet vastgesteld kunnen worden, SCHIEDAM, woensdag Een bewoon ster van de Sommeldijksestraat kreeg gis termorgen een haar onbekende man aan de deur die verklaarde van de Woning- dienst te zijn en dat hij de woning kwam inspecteren in. verband met een verhui zing. De dame had helemaal geen plan nen om te verhuizen en pociende de man af, die zij niet vertrouwde. Zij belde daarna de Woningdienst op maar daar wist men niets van een wo- ninginspectie. Mogelijk is dit een poging geweest de woning binnen te dringen. De bedoelde man was 1.75 lang, slank postuur, ongeveer 45 jaar oud en gekleed in een blauw-grüze regenjas. „Wij zitten Iiier opgescheept met die verdwaalde Siurinamers" zegt officier (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. „De politie en wij zitten in Rotterdam opgescheept met die verdwaalde Surinamers en Antillianen; de goede overigens niet te na gesproken", zei de officier van justitie mr. B. van den Meulen, vanmorgen in zijn requisitoir in de rechtzaak tegen de 27-jarige F. R. A. een in Paramaribo geboren Surinamer, die zich voor de Rotterdamse rechtbank moest verantwoorden voor een steek partij in de Liberty bar op Katendecht op 19;februari. Daarbij werd de dertigjarige zeeman Sïebe de Wind zo ernstig met een stiletto-mes in de borst gewond, dat hij ter plaatse stierf. In voorbereiding zijn o.a. de sanering van de ..kop" van dc Plantage i.v.m. dc bouw van het nieuwe postkantoor en dc Rotterdamsche Bank: dc Kepplcrstraat i.vun. de bouw van het N.H.-centrum; do omgeving van de Buitcnsluis—Groene laan i.v.m. de bouw van een nieuwe sluis en de nieuwe waterkerer.de dijk; de om geving van de BreedstraatKaam i.v.m de bouw van een nieuwe brandweer kazerne. Diverse plannen voor woning bouw zïjn in verslagsjaar ter hand geno men, dan wel afgehandeld, Deze betref fen de woningbouw, zowel door de ge meente zelf als door particulieren in Nieuwland en Kethel, maar ook de plan nen voor verschillende bejaardentehui- Bestudeerd is de vraag of op de Pa- ralelweg woningbouw of industrie zal ko men. Van particuliere zijde kwamen aan vragen binnen voor de bouw van hoge flatgebouwen, een-gezinshuizen, bunga lows. servlce-stations en de serie systeem- scholen van Muwi.' Wat de wegenaanleg betreft werden di verse verkeersoplosstagen uitgewerkt of in studie genomen. Zoals aanleg van rij wielpaden langs of in de onmiddellijke nabijheid van de Ryksweg 20, de weg aan sluiting van de Rijksweg 20 op deProvln- claleweg.23 (door Kethel) en de BeneJux- w-eg; de weg die parallel zal lopen langs de Rijksweg 20 zulks f.vun. rijwielpaden. In studie zijn verder de aansluiting van de. Beneluxweg op de Vlaardingerdyk en de verbindingswegen tussen Schiedam en Vlaardlngen; de Horvathweg naar Rotter dam; het grote kruispunt van de B.K.- laan met Burg. van Iïaarenlaan, Vlaar- dingerdyk en de zuidelijke Industrieweg; het Stationsplein en tenslotte de verbete ring van het gevaarlijke kruispunt Vlaar- dlngerdyk—Nieuwe Damlaau. TJ ET kruispunt vzn de Burg. uatt Iïaarenlaan mei de Nieuwe Danilaan, zoals TI de planologen het zich. gedacht hebben. Van links naar rechts de Burg. tan Hr.arenliuin en dwars daarop de Nieuwe Damlacn. Doch de nu nog lege hoeken zijn reeds opgevuld. Rechtsboven ziet men het hoge flatgebouw met acht woon lagen boven- een winkelgalerij, waarbij dan nog een „eilandje" »an enkele vrij- staande winkels. Dit project is reeds in uitvoering. Binnenkort zal begonnen wor den aan de linker bovenhoek, waar een café-restaurant zal komen met daarboven een hotelletje en verder flatwoningen en mei daarachter een garagebedrijf. Ver- dre ziet men ook dat op de linker benedenhoek een hoog flatgebouw is gedacht, waarvoor de plannen echter nog niet rond zijn. Het ontwerp voor dit belangrijke punt is stedcbouTukutidip wel heel voorzichtig uitgebalanceerd. Van dit plan is door Gemeentewerketi een maquette vervaardigd waarvan weer deze foto in het Jaarverslag 1962 verscheen. Burgerlijke Stand GEBOREN: Judith B.. d. v. R. E. Kor- pershoek on A, Rip; Richard, z. v. C. J van der Velden en A. de Bruin; Willem G„ z.v. P. J. Warmerdam en P. But; Eric A. A., z. v., F. J. Joore en. E. Y. B. van D|jk. OVERLEDEN: F. P. M, Bakker, 4 uur oud; Scheefhals, A. J. J. 82 jr. in Sehiedam-Zuid staat op het 'punt te verdwijnen: de apenbare Wil lem, Brouwer-school voor lager onder wijs aan de Dwarsstraat. De sloper is reeds aanwezig om, het vonnis te vol trekken over het (zoels dc plaat in dc gevel ai aangeeft) uit 1884 date rende gebouw dat allang niet meer geschikt was voor het geven aan on derwijs. Zoals bekend zal daar in de buurt een nieuwe en grotere school worden gebouwd, met veertien klas sen voor het lager onderwas, vier voor de kleuters en bovendien een gymnastieklokaal het eerste in Schieüam-Zuid. LACER ONDERWIJS ROTTERDAM, dinsdag. De moeilijk heden. in. de Hoekse camping, waarover wij enige tijd geleden uitvoerig bericht ten, hebben geleid tot een conflict tussen de kampbeheerder, de heer F. v, d. Berg, en enige ambtenaren op de hulpsecretarie in Hoek van Holland. Geruchten, dat deze ambtenaren de heer F. v. d. Berg zouden hebben ontslagen, zijn echter onjuist De Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, ondér welke gemeentelijke instelling de Hoekse camping ressorteert, ontkent na melijk de kampbeheerder te hebben ont slagen. Wél wordt een onderzoek inge steld naar het conflict tussen de kamp beheerder en de ambtenaren op de hulp- secretaric. MAASSLUIS, woensdag. Zaterdag middag om 2 uur worden in het kader van het vakantiepxpgrammai in de gemeente lijke zweminrichting, zwemwedstrijden gehouden, aanvang 2 uur. De deelname is gratis. Er wordt gezwommen voor 25 meter en 50 meter schoolslag: 25 meter rugslag: 25 en 50 meter vrije slag (borstcrawl) 50 meter rugslag (rugcrawl): 25 meter hin- derniszwemmen en 25. meter geblinddoekt zwemmen. In de kantine van de N.V. Ver. Tou- fabrieken worden klaverjaswedstrijden gehouden, Lange Boonestraat 33, aanvang 4 uur. VLAARDINGEN, woensdag.De bus halte van dc WSM op de hoek Broekweg- Florislaan zal met ingang van 35 augustus worden verplaatst. De halte komt HJdeliJk bU de hoek Broekweg—J. P. Coenlaan te staan. Dit ln verband met uit te voeren werkzaamheden, die ongeveer drie we-, ken zullen doren. (Van ecu onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag Wethouder G. Z, de Yos zal op vrijdag 16 augustus 's avonds om acht uur, in het Maritiem museum „Prins Hendrik." een tentoonstel ling openen, getiteld „Hobby aan boord". Deze expositie omvat allerlei werk van „varende luijden" van de Run- en bin nenvaart, de sleep- en tankvaart, de kleL- ne en grote handelsvaart, dat in de vrije tijd Is gemaakt. Enkele schippersscholen zonden werk van schipperskinderen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. Op 61-jarige leeftijd is overleden de heer H. L. C. Ge veke. directeur van de firma Geveke, elektro technisch bureau. De teraardebestelling geschiedt dagmiddag op de begraafplaats „H te Oversehie. „Hofwijk" .Naar 'mijn smaak Is er hier sprake van een pure, opzettelijke doodslag en dit acht Ik bewezen. Ik els een gevangenis straf van zes jaar met aftrek", aldus de officier. De aanklacht tegen N. was opzettelijke doodslag, subsidiair het opzettelijk toe brengen van zwaar lichamelijk letsel en meer subsidiair idem de dood tot gevolg hebbend. In de vroege ochtend van 19 februari kwam hij ln een agressieve bui de bar binnen en verklaarde daar dat hij „ieder een te pakken zou krijgen, die Mientje (de vrouw met wie hy samenleefde had verborgen". De vrouw was namelijk weggelopen; naar haar zeggen vanwege de mishande lingen die N. haar had doen ondergaan. „Gezien de deplorabele toestand waarin Mientje zich bij de politie meldde, kan ik niet geloven dat 'zij die mishandelingen erg plezierig vond, ook al staat dat in het psychiatrisch rapport over N." zei de of ficier. Toen N. in de bar was zou ccn aanwezigen, de zeeman De Wind, tol hem nebben gezegd: „Laat die gore nikkers in nun rotiand blijven". Daarop ontstond de vechtpartij waarbij De Wind het leven liet. Pres.: ..U had een sldcttomes bi; zich. Hebt u zich niet gerealiseerd dat dit fata le gevolgen kon hebben? U bent kort te voren ook veroordeeld." N.: „Ik had niet gedacht het mes ooit te gebruiken." Pres.: „Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Na uw eerste veroordeling is u een mes afge nomen. Daarr.a hebt u zich een tweede mes aangeschaft. Dat hebt u toch niet daan met de bedoeling er aardappelen mee te schillen?" N.: Iedereen heeft daar een mes." Pres.: „Dan moot u er r.lct komer.!' N\: Schouderophalen. Pres.: „U was in dat café In gesprek met Haagse Cor. Er was een verhitte dis cussie. Ineens bemoeide De Wind zich met u. Wie sprong he*, eerste op?" N.: „HU hij wilde sensatie. Er ont stond een vechtpartij en:op een gegeven moment klapte het mes open. Ik trachtte me te bevrfjden waarbü het mes viel. Ik heb het weer opgeraapt. Er ontstond een wortstelfng en later boorde ik dat er Iemand xvas overleden." Pres.: „Waarom raapte u het mes op?" N.: .Anders was ik misschien doodge stoken." Pres.: „U heb; een taxi genomen en tegen de chauffeur hebt u gezegd dat u iemand in elkaar had getrapt." N.: „Dat liegt hij." Pres.: .Later hebt u het café weer ge beld." N.: „Ja. Toen men zei dat er iemand dood was dacht ik dat men een grap maakte." Pres.: „U hebt ook gezegd: „Had ik hem maar doodgestoken." N.: „Dat zei ik zomaar, dat meende ik niet." Pres.: „Dat Is niet waar. U vond het wel prachtig iemand neer te steken." Op dit moment zei de officier tot de. verdachte: „Die man had twee steken vlak naast elkaar bij het sleutelbeen. Weet u dat?" N.: Dat heb ik gelezen in de stukken," Pres.: „Bij de politie had u gezegd dat u hebt gestoken." N.: „Dat heb ik nooit tegen de politie gezegd". Vervolgens las de president de verklaring voor, die N. tegen de politie had afgelegd. Daarin staat dat hij een ste kende beweging naar De Wind heeft ge- maakt Pres.: „Is dat juist?" N.: „Ik wilde mijn hand losmaken en me bevrijden.*' Pres.: U hebt die verklaring onderte kend. N.: „Ja, dan zal het wel 20 zijn." De advocaat mr. M, P. Dorhout pleitte voor vrijspraak op grónd van het feit dat N". uit noodweer zou hebben gehandeld. Uitspraak over veertien dagen. L. Smit moet Grieks schip vóór morgennacht 2 uur in veiligheid brengen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. L. Smit en Co's internationale sleepdienst hoopt morgen het zwaar geha vende Griekse schip „Panaghio- tis" veilig in de haven van Hou ston te brengen. Dit moet gebeu ren vóór 2 uur 's nachts, omdat op dat tijdstip het Lloyds open form-contract afloopt. Slaagt Smit daar niet in, dan krygt de maatschappij geen cent. Het open form-contract houdt in: „no cure no pay", d.w,z. de opdrachtgever behoeft de sleepdienst niet te betalen, als deze de order niet binnen de door Lloyds gestelde termijn uitvoert De „Panaghiotis" die met een lading man- gaanerts onder weg was van Lobito naar Houston liep op 22 juni bij Roca Grnnda aan de grond. Het schip kwam op eigen kracht vlot en voer de baai Port of Spain binnen. Op 9 juli zette de „Zwarte Zee" van L. Smit pompen in en verleende verder hulp met vier bemanningsleden van de „Zwarte Zee". Toen kreeg Smit een open form-contract voor berging. Uit Nederland vlogen twee bergingsm- specteurs over. Smit charterde een plaatselijke maatschappij om de gaten te dichten in het Griekse schip, dat tot aan het dek in het water lag. Er waren meer pompen en meer mensen nodig om het karwei te klaren- Negen: beman ningsleden van de „Tyne" en pompen werden overgevlogen van de Bahama- eilandcn. De „Rode Zee" bracht ook nog twee man. Inmiddels was een vrachtschip gechar terd om de lading over te nemen. Het Griekse schip kreeg toestemming om mat verminderd vermogen op eigen kracht naar Houston te varen. Aan boord bevinden zich nu nog drie men sen Smit, waaronder een bergingsin- specteur. Er zijn zeven pompen inge schakeld. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, dinsdag In de strandtent Bikini op bet Hoekse strand ontstond maandagavond een vechtpartij. Toen er een bierfles door de ruit werd gegooid, waarschuwde de exploitant de politie. Deze arresteerde drie jongelui, de zes tienjarige H. v. d. B., de zestienjarige M. S. uit Monster en de achttienjarige C. van P. uit Naaldwijk. De laatste had zich juist door een dokter laten behandelen. Hij diende een aanklacht in wegens mishan deling. De twintigjarige H. T. S. uit de Lier werd hiervoor aangehouden. Hjj bekend» P. te hebben mishandeld. Er is procesver baal tegen hem opgemaakt. I. ON'NE KINK ZN. N.V., Centrale verwarming en oliestook, Thurledeweg 119121, Rotterdam-8, vraagt LEERLING-MONTEURS HULPMONTEURS 2e MONTEURS LASSERS, autogenïsch en elektrisch voor de centrale verwarming. Aanmelden dagelijks van 8.3017.00 uur op boven staand adres of *s avonds na tel afspraak, teL 5 49 95, toestel 71. f Personeel j gevraagd Gevraagd: babker-deegma- ker. Bakkerij De Geer, Van' Deventerstraat 17, telefoon 682 31. Fotografie ItoWilms vergeten? De auto- maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vu uren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20. in één dag gereed. THEATER HÖ0BSTR. Ja SCHIEDAM TEL 6BS08 Steve Reeves, Gordon Scott in de meest s film van alle tyden. vol ROMULUS EN REMUS Vrijdag, zaterdag 2, 7, 9.15 uur; zondag 1, 9.15 uur Eastmancolor Totalscope- - jaar - RORY CALHOUN - ANNE FRANCIS GEZOCHT WEGENS MOORD .Een onschuldige vrouw moest in het wetteloze Texas gehangen worde» I Zondag-matinees 2, 4.15 u, - CinemaScope - 14 jaar Laurel Hardy - Ben Turpln - Oharlie Case - Harry Langdon e^v-a. De grootstekomieken aller tijden, in een. weergaloos lachsucces KLUCHTIG EN LUCHTIG Maandag, dinsdag, woensdag 2/8 uur ai. BORIS EARLOFF de koning der griezels, de niets ontziende vrouwenmoordenaar in. Het beest in mensengedaante Donderdag 2 en 8 uur 18 jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1