Kermis op dood spoor Lurelei bood spits, kolderiek cabaret Feminamet vele nieuwe attracties Hobby aan boord5 is bijzonder gevarieerde Slapstick-bloemlezing in „Kluchtig en luchtig Schiedam d__i Te klein en te weinig sfeer SCHIE-kant tekeningen Er ontbreken te veel oude attracties Romulus en Remus Onschuldig Prof, P. Serton overleden Zig' eunerm In het Maritiem Museum l Er is ..niks-an" EHBO-cursus van St. Christoforus KERKDIENSTEN Te krap Beslissing KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Artsen op zondag Europa's grootste 1 miniattmrtreintje Arbeidsbureau bracht mevrouw Maylahn hulde Koeriersters- ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1963 SCHIEDAM, zaterdag. „Pappa, ik hoef niet meer naar de kennis. Ik vind er niks-an'". Aldus een ongeveer negen jarig meisje, „Je reinste ge!d-uit-de-zak-kIopperij"( vindt een 25-jarige jongeman verontwaar digd. „O, wat een lawaai en je kan je haast niet bewegen, zo nauw is het". Hier is een huismoeder met een kind op sleeptouw aan het woord. Drie terloops opgevangen meningen van drie verschillende categorieën bezoekers van de Schiedamse kermis. Er kunnen makkelijk meer van dergelijke kernachtige uitspraken gegeven worden, maar ze komen in hoofdzaak op het zelfde neer: de kermis is dit jaar zwaar tegengevallen. Ook voor de exploitanten zelf, want de belangstelling was niet groot De kermis in Schiedam is altijd een steen des aanstoots geivee&t. Er zijn bepaaide (kleine) groeperingen in de burgerij die de kermis positief afwijzen. Hetgeen tot gevolg heeft dat ook de organisato ren de kermis nog altijd krampachtig aanduiden als „attractie-centrum". Als- of de tegenstanders daardoor om de tuin geleid ^kunnen worden. Door de stedelijke overheid wordt een nogal tweeslachtige houding aangenomen, zo van „het «wet blykbaar, maar toe zijn er niet dol op" Ook In de kringen van de Scftiedatti.se Gemeenschap vindt men deze tweeslachtigheid, De opbrengst van de kermis is nog steeds de hooftt- bron van inkomsten van de S.G. Het geld kan niet getuist worden, maar ver der is de kermis niet meer dan een noodzakelijk kwaad. Iets anders tis, dat de kermis een van de, zo niet liét hoogtepunt is van de Va kantie-feesten van diezelfde S.G. Dat is altüd zo geweest en zo zal het wel blij ven ook. Met een tendens om zelfs be langrijker te wordennu de belangstel ling van de burgerij voor die Vakantie feesten duidelijk aan het afnemen is en het aantal evenementen steeds geringer wordt. De S.G. uril nieuwe wegen in slaan en zal zich daar tijdens een „stu diedag" in oktober op beraden. De on- behagelyke situatie dat de S.G. voor Ae inkomsten afhankelijk is van een ker mis, zal daarbij zeker ter sprake komen. Het wil ons voorkomen dat na ook eens principieel moet worden vastgesteld: wèl een Schiedamse kermis of niet. Er is de laatste jaren duidelijk een tendens merkbaar, om die kermis op de achter grond te schuiven. Dit nu achten wij verkeerd. Er kleven inderdaad, bezwa ren, vele bezwaren zelfsaan die ker mis, maar het is nog altijd 20 dat tien duizenden Schiedammers jaarlijks naar de kermis trekken om zich daar te amuseren. Relatief vrij kostbaarmaar verder onschuldig vermaak, üe uitwas sen daargelaten. Gun ze dit vermaak, eens in het jaar! Het is een bepaald onjuist standpunt, om de kermis wel te willen handhaven maar verder in omvang en mogelijkhe den te beperken. Daardoor gaat het at tractieve verloren, terwijl de bezwaren gehandhaafd blijven. Als men een ker mis wil houden, dan moet het ook een goede blijven. Laat de kermes van dit jaar een waarschuwing zijn. Het was weinig meer dan een brutale gelegen heid de mensen geld uit de zakken te kloppen. Wat geen verwijt is aan de exploitanten, want bij hen ligt de fout niet. SCHIEDAM, zaterdag', De Katb, Nat. Bond voor EHBO St-Christoforus afd. Schiedam begint op dinsdag 37 september weer de cursus voor het verkrijgen van het Eenheidsdiploma. De arts W. J. Fran ke heeft de leiding, de heer F. C. M. v. d. Klink is instructeur. Men zal zich speciaal bezighouden met de nieuwe en enige juiste manier voor kunstmatige ademha ling, de mond op mond of neus-methode. Daarvoor is een nieuwe levensechte in structiepop aangeschaft Aanmelding kan geschieden by de .secretaris A. Strook- man. Donker Curtiusstraat 13, ..?ï.ed- Here. Kerk: Grote kerk: 10 uur ds. Nfeber (Zaltbommel) en 5 uur ds. J. van Sliedreeht (Baam). Bethelkerfc: 10 uur vic. Roodenburg (Driebergen) en 7 uur ds. J- D. Smlds. Opstandingskerk: 10 uur dr. L. J. Calender en 7 uur Idem. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur-ids. Cbr. J. Gall {Den Haage) en 7 uur ds. C. v. d. Steen, Ned. Herv. Geref. Evangelie. Gebouw Ire ne: 10 aur ds. 3. v. Sliedrecht (Baam). Gro te kerk: 7 uur ds. J. V. Sliedrecht. Evang. Lutherse Gem.: 10 urur Eerw, hr. F. Goudswaard (Rotterdam). Baptisten-gemeente: Gebouw Irene: 7 uur ar. R. Helling. Leger des Heils. Lange Haven 27: 30 uur Heiligingssamenkomst en 7,30 u. Verlossmgs- samenkoni5t. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkoms t. Alle samenkomsten 0 o briR. K- Wieringa en maj. E. Reïtsma. Oufl-Kath. kerk. Dam 28: 9 uur H. Mis. Jehova's Getuigen. Volksgebouw 5 uur Openbare toespraak; „Wil God dat alle re ligiën zich vereningen?" 6.10 uur Wachtto renstudie. Donderdag 7 30 uur: theocratische bedieiungssehooi en dlenstvergaderma Chr. Geref- Kerk. Kerkgebouw Warande. h°€a> B-K.-laan, 10.30 en 5 uur ds. A. J. Oo- ter (Deventer). Herv. Gein. KetheL De Rank: 8 30 uur dr. 4. J. Stam (Rotterdam). Dorpskerk 10 uur: or. J. j, stam en 7 UUS; ds> a. Helieman (Den Haag). APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduïna- straat 58 TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 1017 uur: prenten en tekeningen van Oud* Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lyn" ..Kunst uit Nieuw- Guinea" BIOSCOPEN Passage, 2, 4.-5, 7 en 9.15 uur: „De zigeu- nerprinses". Monopole,_ 2 en 4.15 uur: „Gezocht we gens moord"; 2, 4, 7 en 9.15 uur: „Ro mulus en Remus". DIVERSEN Broersvest. 2—12 uur: Kermis. vTaardijigerdijk, 9 uur: Vuurwerk. Het wil ons voorkomen dat de bezwa ren ln twee hoofdpunten samen te vatten zUn: de kermis is ie vee] commercieel van opzet, teveel „gestroomlijnd" en mist daardoor de sfeer van de ouderwetse ker mis. Bovendien is de omvang dit jaar veel te klein, door de ongunstige plaats. Blijkbaar is het nodig geacht de kermis als volksvermaak aan te passen aan deze moderne, technische tijd. De oude carous- sel met de stijgerende paarden, de witte zwanen en de brullende leeuwen moeten zo nodig vervangen worden door blik kerige autootjes, bromfietjes en scooters. Maar voor een Schiedams stadskind is een paard een veel ongewoner verschijn sel dan een scooter. Zo'n kleuter wil op een paard zitten! De versieringen met bonte lichten en het dreunende stoom- orgel heeft plaatsgemaakt voor de band- reeorder; veel goedkoper veel efficiënter en sfeerloos. Deze tendens merkt- men ook op bij de andere attracties. Erger is echter dat op deze kermis zoveel attracties ontbreken die de ech te sfeer weergeven. Geen groot rad en geen rutschbaan, geen Kop van Jut en geen waarzegster, geen worstel- en bokstent en geen. Lunapark, met de draaiende schijf waarop men kan zwie ren. Ook geen „steilwand", waar de motoren horizontaal in. daveren. Niets van dit alles. Er is geen plaats voor. Een enkele spiegeltent als nieuwe at tractie kan dit niet goed maken. Daarnaast staat er een overmaat aan goktenten: bumpers, pijltjes-schieters. r7E zitten nu op blikkerige motor- jt/fietsjes in de draaimolen. De stijl volle houten paardjes zijn al bijna ge heel verdwenen. Jammer touwtjestrekkers, hijskranen, 'n loterij, noem maar op. Relatief zijn er teveel van deze tenten, waardoor de bezoeker het gevoel krygt dat het er om gaat hem de centen uit de zak te kloppen. Het hoort er misschien bij, maar zo sterk hoeft het niet. De plaats van de kermis, het parkeer terrein aan de Broersvest, is nu wel dui delijk ongunstig gebleken. Er Is eenvou dig te weinig ruimte. De tenten staan bo ven op elkaar, wat het rondlopen bemoei lijkt, maar bovendien, door de concen tratie, het lawaai schier ondragelijk maakt. Bij kennis hoort lawaai, maar het kan ook overdreven worden. Voor de exploitanten is er bovendien het bezwaar dat de plaats achteraf is gelegen en in het centrum te weinig op valt, wat weer van invloed is op de toe loop, zeker van mensen van buiten Schie dam. Die standplaats van de kennis heeft in het verleden nogal eens moeilijkheden gegeven. Toen de kermis aan de Rotter- damsedijk werd gehouden, had eenleder er vrede mee. Toen dat terrein werd be bouwd, begon het gesjouw. Op de Broers vest, ln de Boerhavelaan, op de Nieuwe Haven-TVeslerkade en nu tenslotte op het parkeerterrein. De Broersvest zelf [s nog steeds de beste standplaats. Mooi in het centrum, makkelijk bereikbaar, opvallend voor de passeerder, met een overvloed van ruimte en toch gezellig besloten. Doch het drukke verkeer werd daar verstoord. En de omwonenden klaagden over het lawaai. Waarop de winkeliers en vooral de café-houders klaagden toen de kennis naar de Nieuwe Haven ging. Dat was geen ideale plaats door de langerekte vorm, maar er was wel ruimte. Terug naar de Broersvest ging de kennis, om nu weggestopt te worden op een te klein terrein. Wordt het nu zo langzamerhand niet eens tijd dat er een principiële beslis sing valt? WH Schiedam een jaarlijkse kermis hebben of niet. Er zijn inder daad wel bezwaren aan te voeren tegen deze weinig-edele vorm van volksver maak. dat wat uil de tyd begint te ra ken. Maar als we een kermis willen handhaven. Iaat het dan een goede zijn. Dan moet er ook ruimte gemaakt wor den, voor het plaatsen van vele attrac ties, die een echte kermls-sfeer oproe pen. Een centrum waar men zich ook Inderdaad kan vermaken. Maar dan zullen er ook particnliere belangen op- zij geschoven moeten worden. Zoals de kermis dit jaar ls, daar Is Inderdaad „niks-an". f Advertentie lm.) QMHjccaiemi a ui:aiu. r.ru,r„ MAASSLUIS. Ned. Herv. Kerk 10 uur ds. F. H. Meijer en 7 uur dr. L. v. Harüngs- veld, Herv. „Zonneweide" 10 uur dr. L, v. Hartingsveld, JeugdkerK 10 uur (Sursum Corda) dhr, J. v. d. Velde en (geb. Gen. de Wetstr. 2) dhr. B. v, d. Stoep. Kinderkerk 10 uur (Cat. lok. Gr. Kerk) mevrouw Smit Geref. Kerk 8.30 uur ds. E. J. Duursema en 4.30 uur ds. K. W. Deroksen. Maranathokerk ".30 uur ds. K. W, Dereksen en 4 30 uur ds. J. Buursema. Gerei. Kerk (vrijgemaakt) 30 en 2 30 uur ds. w. H. de Boer van VJaardingen. Chr. Gerei. Kerk 9.30 en 16.30 uur student P. den Butter van Apeldoorn Ned. Prot. Bond 10.15 uur ds. G. Ch. Duin- ker van VlaardJngen. Baptisten 10 uur dhr. C, v. d. Vlis en 7.30 uur dhr. R. Helling van Rotterdam. Leger des Heils 10 uur HeOIgings- dienst, 6.45 uur Openluchtsamenkomst op de Markt en 7.30 uur Veriossingssamenkomst o.I.v. Lult e A. Balk van Amstelveen. DE legende van de stichting van Rome Is uitgangspunt geweest bij het maken van de 1 tal loans-Fran se en- produktie ROMULUS EN REMUS. Zelf» meer dan uitgangspunt, want waar de mythe het maken van een spectaculaire film niet in de weg stond hebben de makers het verhaal taanelyk consciën tieus gevolgd. Zo ziet men in het be gin de zorg van de wolvin, voor de twee te vondeling gelegde jongetjes en op het eind het gevecht, waarin Romulus zfjn broer doodt. Daartussen in. wordt de gevoeligheid van de enigszins historisch ingestelde toeschouwer soms wat op de proef ge steld. Dit is echter een. kleinigheid in dit vakkundig vervaardigde brok stoere amusement. Jayne Mansfield's mannelij ke evenknie Steve Reeves vervult be kwaam spierenzweliend de rol van stich ter Romulus en zijn- broer Is by Gordon („Tarzan") Scott in stevige handen. (MONGPOLE, t.m. zondag). WANNEER een juffrouw met een onschuldig gezichtje naar de strop wordt geleld, omdat zjj een moord zou hebben gepleegd, weet de geregelde bioscoopbezoeker wel waar hR aan toe is. De dame, d!« het slachtoffer is ge worden van een luguber complot, zal dc onverdiende straf slechts op het nip pertje ontgaan ln dB Western-drama. Een vrouw, verdacht van een. hals misdrijf, vlucht voor dc wrekende hand ALS laatste In de serie zaal-voorstelhv gen die door de Schiedamse Gemeen schap in het kader van de Vakantieweek Is gegeven, is het cabaret-gezelschap .Lu relei" gisteravond in Musis Sacrum op getreden. Wat geboden werd was cabaret van zeer goed gehalte. Doch wel van een genre dat niet aanslaat by het grote pu bliek, gezien de maar matige bezetting van de zaal. Er was dan ook geen show of revue bij! Nu is het getoonde pro gramma „G„ K. en W." echt niet nieuw meer, maar dat verklaart de geringe be langstelling (ln vergelijking ten minste by de voorstelling in Passage) toch niet. Na een geforceerd aandoende opening, bedoeld om de naam te verklaren en aan te kondigen dat vooral het culturele le ven in ons land op de korrel genomen zou worden, trokken de jonge artiesten fris van leer. Niet alles wat origineel en actueel, maar de teksten, grotendeels van Ben Rowold zelf, maar ook vele bijdra gen van andere tekstschrijvers, waren tenminste geestig en puntig, terwijl de muziek, hoofdzakelijk van Frans Halse- ma, zich daar uitstekend bij aanpaste. De presentatie van de nummers was sterk in het kolderieke getrokken. Er is stevig wat kritiek gespuid, soms mild, soms scherp, meestal 2eer raak. Als gezelschap werden er heel dwaze dingen op het toneel gezet, doch de indi viduele nummers hadden vaak meer ni veau. Jasperina de Jong toonde zich een ca- barettière van klasse; met haar kostelijke mimiek en kolder-invallen gaf zij goed reliëf aan haar „Tele-Miep, de callgirl". Sylvia de Leus is meer beheerst, maar ook uitstekend in haar imitaties, zoals de persiflage op de concert-zangeres, Van Eric Herfst, met zijn expressieve gezicht, konden wy zijn kostelijke pantomimes in .Lessen in liefde" en het volksdansen nog het best waarderen. Bij Ben Rowold ligt de kracht in de tekst, zoals bleek in rijn cor lerences. Pianist Frans Balsema gaf dit goed-gekke gezelschap uitstekend partij in een drietal liedjes. Het is een genoegelijke kennismaking geworden met dit jonge, geïnspireerde „Kabaret Lurelei", waarbij flink is ge lachen, maar nog vaker gegrinnikt in de zaal. ONDERTROUWD: A. A. J, van Brede 22 jr. en T. C, M. van Klink, 21 jr.; H. J. Broeders, 31 jr. cn W. A. Hermans, 30 jr.; P, M, de Bruin, 22 jr. en A. Vis- scher, 19 jr.; L, Franken, 25 jr. en J. M. Lagerwaard, '23 jr.; J, de Groot, 24 jr. en J. W. Hoe wijk, 21 jr.; H. Hamerslag, 24 j*r. en A. Penning, 20 jr.; J. H. Kuiters, 27 jr. en P. C. Holswilder, 25 jr.; P. Masten broek, 23 jaar en M. C. den Elzen, 17 jr.; M. A. A, van der Moezel, 27 jr. en C. C, Ruts, 21 jr.; A. J. Rieken, 22 jr. en. M. J, T. de Wolf,- 23 jr.; J. P. M. Schoite, 39 jr. en L. Mak, 17 jr.; P. J. A. Snijers, 25 jr. en M. E. L. van Zwieten, 23 jr.; A, H. A. Stoutenburg, 27 jr. en M. A, L. Zuid- geest, 20 jr.; M. van Tricht, 26 jr. en. C. van de Vooren, 19 jr. GEHUWD: H. Slavenburg, 28 jr. en J. C. Hoogenboom, 23 jr.; P. den Dikken- boer, 26 jr. en L. M. van Oevelen, 23 jr.; R. H. Groenewegen, 25 jr. en A. M, C. de Jong, 26 jr.; C. van Os. 28 jr. en J. J. van der Graaf, 27 jr.; C. A. Marfnus, 23 jr. en M. P. L. Oomen, 24 jr.; D. J, Bax, 25 jr. en J. M. B. Welbie, 25 jr. SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen zijn gedurende dit weekeind de volgende artsen te raadplegen: W. H. F. Meijer, Swammerdamsingel 43, tel. 69696; F. Jungerius, Jsc. Catslaan 8, tel, 67355 en S. Moor, Burg. Knappertlaan 154, tel. "I860. Gcopendi s apotheek Rembrandt, Rem brand tlaan 13, die ook gedurende de vol de week de nachtdienst waarneemt. VLAARDINGEN, vrijdag. In de ko mende week zal in Luxor onder meer vertoond worden de rolprent „De blik ken ridder". Deze film zal eveneens in het Rotterdamse Prinses worden ver toond, daarom verwijzen wij voor de re censie van „De blikken ridder" naar on ze filmpagina. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Van vrijdag 20 september t/m donder- w 3 oktober a.s. houdt de Inter- nationale consumentenbeurs Femi- na voor de zestiende maal haar tra ditionele manifestatie in het Ahoy*- complex. Het aantal stands is ge groeid tot 324. Er zijn 'weer vele nieuwe attracties aan verbonden. In de Glazen. Zaal zal worden ge streefd naar een herfst impressie met bloemen en planten over 600 m2. In het midden van de Ahoy'-hal komt op de plaats van het podium een il lustratieve vijver met drie podia voor drie musici, Rotterdamse firma's uit de Lijnbaan zullen dc mode voor het seizoen. 1963/64 presenteren. Dagelijks zullen er 4 shows worden, getoond. In de Energiehal wordt het grootste miniatuur-spoorwegemplacement van Europa opgesteld. De laatste attractie is wel speciaal be doeld voor de man. De oppervlakte van deze door de Eisenbahn-Amateurclub Oberkoehen gebouwde mon sterspoorweg bedraagt 120 m2, wat neerkomt op zes naast elkaar liggende woonkamers. Voor de uitrusting van het landschap moesten ca 400 gebouwtjes. 1500 boompjes en struikjes, 2000 figuurtjes en 1200 Straat- voertuigen worden gebruikt. Er rijden dertig tremen op dit emplacement. Daar voor staan ter beschikking 100 locomo tieven en 700 rijtuigen. Eén trein rijdt ongeveer 6,6 km per dag. In de onmiddellijke omgeving van, de ze modelbaan wordt een expositie inge richt van historische miniatuur-modellen. Hiervoor is medewerking verkregen van het Spoorwegmuseum, de Vereniging van. Belangstellenden in het Sopro- en Tram wegwezen en de club uit Oberkoehen. De Nederlandse Vereniging van Model bouwers houdt ter gelegenheid van deze modelbaan haar jaarvergadering op 21 september in Rotterdam. Zij zal die dag ook de gast van Fenuna zijn. De Sichtmg Huishoudelijke- en (3e- zinsvoorhehting zal eveneens weer T* "v- sent zijn, terwijl ook de wedstrijden in huishoudelijke bedrevcubeid zullen wor den gehouden. Dit jaar zal de uitreiking van geschen ken meer gespreid zijn. In plaats van één groot cadeau zullen nu duizenden bezoe kers een aardige verrassing ontvangen. ROTERDAM. Vandaag wordt in Steï- ïenbosch (Zuid-Afrika) het stoffelijk over schot van prof. Petrus Serton gecremeerd die daar op 75-jarige leeftijd is overleden. Prof. Serton, die in 1888 in Utrecht is geboren heeft aan de Utrechtse Universi teit geografie gestudeerd. Hij had zich gespecialiseerd in de so ciale geografie en is onmiddelijk na zijn studie benoemd tot lector aan de pas opgerichte Economische Hogeschool te Rotterdam. Daar promoveerde hij op een proefschrift over „Rotterdam als Haven stad". In 1920 werd prof. Serton benoemd tot hoogleraar In de sociale geografie aan de Hogeschool te Stellenbosch. der misleidende gerechtigheid en wordt GEZOCHT WEGENS MOORD. Een revolverheld, .door de schurken opgetrommeld om de onschuldige vrouw op te sporen, kiest de zijde van het recht en dan komt, boven de kruitdamp Uit, de waarheid aan het licht. De scherpschutter en de juffrouw heb ben, voor het zover is, een groot aantal breed uitgesponnen avonturen beleefd en een dusdanige sympathie voor elkaar opgevat, dat aan het eind van het ver haal een huwelijk in het vooruitzicht kan worden gesteld. Rory,Calhoun en Anne Francis spélen de hoofdrollen naar beste kunnen, maar noch zij, noch regisseur Ray Nazarro hebben de film kunnen uittillen boven middelmatig niveau. (MONOPOLE, ma tinees). STAN LAUREL en Oliver Hardy... dat betekent lachen, lachen, lachen. Men. kan het tweetal bewonderen In een van hun grote successen; JOE ZIGEU NERPRINSES". „Stan" en „Ollie" zijn twee zorge loze leden van. een zigeunerkamp. Di ke's vrouw echter, Mae Busch, is ver liefd op Antonio Moreno, een romanti sche en onstuimige zigeuner. Maar zij heeft een ernstige mededingster in de, Koningin der Zigeuners en dit is de aanleiding tot allerlei verwikkelingen. Het is misschien onnodig te vermet- den, dat Laurel en Hardy meer dan ooit daverende lachsalvo's verwekken. In de ze film komen vele nieuwe oer-komi- sche scènes voor. die het publiek boei en van het begin, tot het eind. (PAS SAGE). ;oë (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Dank zij het Havenj'aar is het Maritiem Museum „Prins Hendrik" met een. primeur Kun nen komen: de tentoonstelling „Hobby aan boord". Het Is een tentoonstelling van de varensgezel ln de ruimte zin van bet Woord, van schipperskinderen en schippers tot opvarenden van de koop vaardij. Hun hobby's blijken zeer uiteen lopend te zijn. Van. oudsher is de zeeman altijd een. knutselaar geweest. Lange reizen boden hem de gelegenheid modellen te snijden en kleedjes te knapen. Ook de moderne tijd heeft die neiging niet kunnen ver dringen. al moet worden gezegd dat de t.v. de hobby's concurrentie aandoet. In de objecten die worden vervaar digd is niet eens zo erg veel verandering gekomen. De fles met het scheepje er in is natuurlijk present, daarnaast deed de peer van een. flinke lamp zijn. intrede. Er is een enorme vogelkooi in de vorm. van de Dom van Turijn, een schilderij, dat met een aardappelmesje en stopverf is gemaakt, tekeningen, foto's boetseer werk, borduurwerk, koperbeslagwerk enz, Leerlingen van een schïppersschool ver vaardigden een maquette van de haven van Oud-Gastel. De schipperskinderen waren toch buitengewoon actief, gezien de vele tekeningen, de geknoopte kleed- ,jes, de voorwerpen van lucifers en het vele andere knutselwerk. Verband met de functie aan boord is EEN ontwapenende terugblik vlegeljaren van de film biedt „THE GOLDEN AGE OF CO MEDE", een soort bloemlezing van de rolprentpret uit de „stomme" periode, die als „Kluchtig en luchtig" in MONOPOLE, maandag t/m woensdag, is te zien. Het Is de t(jd van de regelrechte, on gecompliceerde .slapstick", de aera. van 1de besmeurde, verscheurde en afgerukte broeken, van de gevechten rond meel- kisten en stroopvaten, van de rennende politieagenten en loenzende vrouwen jagers. De wonderen der techniek boden een schier onuitputtelijke bron van moge lijkheden: stofzuigers, die wollige hond jes poedelnaakt afleveren, auto's, die kapot gerammeid worden, vreselijk hoge wolkenkrabbers die altijd wel een uit steeksel hebben, waar een bretel aan blijft hangen. Laurel en Hardy zijn de sterren va O deze kinderlijke kluchtigheid en deze filmselectie toont ze, betrokken bij koste lijke ruzies en vechtpartijen. Charlie Chaplin is hier niet vertegenwoordigd. Ook een roemruchte figuur als Harold Lloyd („Kareltje") ontbreekt. Da aren- f bloemlezing van fragmenten en korte tegen wordt de schele Ben Turpin in filmpjes een bescheiden, soort historisch enkele dolle avonturen aan. de vergetel-idocument geworden. held ontrukt, evenals Charlie Chase en Harry Langdon. De geweldig populaire cowboy-acteur "Will Rogers maakt even zijn opwachting met een van die fraaie parodietjes op de trucs en maniertjes van collega's, waarin hij zo'n meester was. Hal Roach en Mack Sennett waren de grote lachiabnkanten van deze jaren. Als de voorloopsters van de „girls? kan men Mack Sennett's .Bathing Beauties" beschouwen, wezen-, tjes, gehuld in frivole badpakken die steeds door voyeurs achtervolgd worden. Dan zijn er de befaamde .Keystone Cops", het dolle stelletje politiemannen, die met razendsnelle auto's uitrukken, maar aan het slot doorgaans te voet op de horizon af snellen. Deze komische film-omnibus, gesteld door Robert Ycungston, doet links en rechts grepen in Tiet verleden van. de stomme film. Ze onthult ook en dat is voor ons eigenlijk een verrassing dat men die krachtdadige, opzichtige en door zichtige grappenmakerij destijds zelf al niet erg serieus nam, maar tevens dat men van aanpakken wist. Zonder veel theoretiseren, is deze TjtNKELE van de door zeelieden ver- I JZrvaardigde scheepsmodellen op de; j tentoonstelling Hobby aan boord". I niet aanwezig. Er is geen enkele verkïa- ring waarom een matroos 'juist dezaj schilderijen vervaardigde en de stuuf- man een schemerlampje. Treffend rijn. cje* blijheid en de overgave waarmede al^ deze kleine en grote mensen zich aan* hun hobby hebben gewijd. i De tentoonstelling kwam tot stand met J medewerking van het centraal comité handwerken voor Rijn- en Binnenvaart, f het Studiecentrum voor Zeevarenden en J het Katholiek Sociaal-cultureel Centrum, j Wethouder G. Z, de Vos heeft de expo-* sitie gisteravond officieel geopend. Ze) duurt tot 1 oktober a.s. t j l (Van een onzer verslaggeefsters) 'f ROTTERDAM, zaterdag. Directie en I personeel van bet Gewestelijk Arbeïds- j tmreau hebben vrijdagmiddag mevrouw S J. M. Maylahn gehuldigd, omdat z^j veer- tig jaar als bemiddelaarster voor het vrouwelijk handels- en kantoorpersoneel j» werkt by deze instantie. f Op verzoek van de jubilaresse waren l vijf oud-gedienden van het voormalige Maatschappelijk Hulpbetoon geïnviteerd. Deze pionierster:; van. ,het Arbeidsbureau werkten indertijd nog in het kantoor aan de Kipstraat, 's Avonds waren deze vyf j dames ook aanwezig 'bij' het dineetje, dat mevrouw Maylahn met haar echtgenoot y V voor intieme kring gaf. S Als eerste spreker vertegenwoordigde i de heer J. Snijders, hoofd-mspecteur-dt* recteur van het district Noord-Holland, de directie. Hij trad als ranplasant op vamJ zijn collega uit Zuid-Holland, die met,, vakantie is, en de heer A. P. M. van Kiel, directeur van het Rotterdamse Geweste-J lijk Arbeidsbureau, ..die wegens ziekte verstek moestlaten gaan. De heer Snïj-EJ ders .overhandigde, een geschenk onder, couvert. f Verder voerden^ het -woord' de/heer Hv'j Vuilaard, chef sectie kantoorpersoneel;'- (elektrische haard), mevrouw J. M. Slie- drecht-Teger namens het vrouwelijk kan-a toorpersoneel (cadeaubpn) en de heer J van Atten voor het bedrijfsleven, de1} werkgevers. Tot slof heeft'de jubilaresS#-J de sprekers hartelijk dank gezegd. 3€S B. en w. stellen voor mr'. R. Michiel-; _jn op diens verzoek eervol ontslag te)!; verlenen als 'bestuurslid van. de Stichting*' Rotterdams Phüharm onisch Orkest. Vi STALEN SLAAPKAMER 176— Ledikant met matras, 2 nachtkasten, 2 stoelen en tafel. LINNENKASTEN, hang ƒ119.— Leg met 4 planken 122. in 2 kleuren; direct leverbaar. PLATE - Grote Markt 19-21 Singel 4951 U vindt in onze etalages aan Broersvest en Singel steeds een keur van de mooiste meubelen. Komt u óók eens binnen kijken, of vraag vrijblijvend onze fraaie catalogus aan. De adviezen van onze gediplomeerde Interieur-adviseurs krijgt u geheel gratis. TI vindt bij ons o.m. de klasse-meubelen van Artifort, Bovenkamp, Formule, Fristo, Gelderland, 6-pIan en Pastoe. (Betalingen ook via Amsterdamse Bank) woninginrichting broersvest en singel Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor a klaar Alle soorten films Foto K. van Vuur en. Hoogstraat 100. Voor pasfoto - naar K van Vuuren, Hoogstraat 106 teL° 6 67 20 In één dag gereed, lefoon 67170. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was-, machines v.a. /SO.— 15-30% korting. Ook merkraachines,; Showroom Coja, Lange Ha-:' ven 126, telefoon 6 33 4L w~ (Personeel gevraagd Gevraagd b akker-deegma- ker. Bakkerij De Geer, Van Deventerstraat 17, teL 68231. Permanent wave Kapsalon Hélène, de salon* voor de betere permanent^ Stroomloos, voor ieder haai- geschjkt ƒ7.50. Hélène tiéde"? permanent de meest (dealer natuurlijke permanent 10.-.: Gratis halen en brengen pe?"" luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem brand tlaan 22. Schiedam, tev- Diversen -öfe Laat ow spiraal vermaken tot modern opklap- oi kan tel bed. Prima afwerking Al3- nieuw terug Het goedkoop^ ste adres DUK, Groenendal' la (Broersveldpad). telefootv 68028 (na 18 uur telefoon' 6 67 89) Ledikanten. hutledl-Ü kanten, kampeerbedden enz,v Kom eens praten.' L - ~-t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1