m Zwaluwen-complex Nieuwelant uitbreiden eerst: open plaatsen openbaar onderwijs Voor t bij het APPELMARKTBRUG d_J Voldoende schoollokalen fraai èn gevaarlijk Door de verlaging van de leerlingenschaal 't Hele jaar vrije school- zaterdag Voetbalclubs zijn weer gegroeid vooral glad Ledental van de grootste zaterdagvoetbalvereniging nog steeds groeiende N.G.B.-vierde gouden jubileum SCHIEDAM *i Is ditmaal niet gelukt ,dWï Schoolvakanties deze cursus Ruimte-oplossing Wedvlucht van De Vrijheid Medailles voor 43 B.B.4ers Wilde kat in kelder gevangen WETHOUDER T. DE BRUIJN ONTVOUWDE NIEUW PLAN Vergrijzing Politie brengt 43 rijwielen op Auto's botsen bij oversteekplaats I Hoog. smal en Weer n serie Brand in loods Ulo-school Burgerlijke stand Als '11 spiegel! Weer ruilbeurs VFC oefent tegen Hermes DVS 2 Sunlight oefende Ha r in gva n gstberichten Autotocht ouden van dagen en invaliden manlijke administratieve kracht DE SCHÏEDAMSE MEUBELBEURS 5-1 Koeriersters DINSDAG 20 AUGUSTUS 1963 SCHIEDAM, dinsdag. Bij het openbaar lager onderwijs .zit de vakantie er weer op en gisteren zyn de kinderen weer naar school ge trokken. Het wordt als de gewoonste zaak van de wereld beschouwd dat kinderen van de leerplichtige leeftijd naar school gaan, ook een school vinden, die hen kan opnemen en een onderwijzer of onderwij zeres die voor de klas staat. Mjir «5 eenvoudig Is het niet, «eker niet In het westen van het land. Want de KlLOlenbonw biyft achter by de behoefte en er Is, no* steeds, een tekort aan leer- krachten. Schiedam Is steeds een uitzondering geweest. Telkenjare aan het begin Taa een nieuw school jaar hebben we nor kunnen schreven, met een zucht van Terllchtlng: „Het Is wéér gelukt In Schiedam voor elke leerling la er plaats en ró5r elk lokaal een onderwijzer of onderwijzeres." Doch het heeft vaak gespannen, wethouder H. Sabel van onderwUs en de gemeentelijk inspecteur de heer C. A, Kaap hebben zich heel wat moeite moeten reven om dit uitstekende resultaat voor elkaar te krUgen. En Schiedam stak daarby steeds gunstig af bU de vele nabuur-regenten. Dit jaar echter zyn er wat moeilijkheden. h*iet wat de ruimte betreft, er zün voldoende klawelokalen beschikbaar voor het openbaar onderwas. Ma»r voor het eerst staat niet voor elke klas een onderwijzer of onderwijzeres! Er »JJn een paar vacatures! DJt komt omdat met Ingang van 1 september van dit jaar de leerlingen- schaal ia verlaagd van 45 tot 42 leerlin gen. Over het algemeen een toe te juichen maatregel. Maar het westen van het land, met het personeelstekort, moet het gelag betalen voor deze landelijk gel dende regel. „Het is niet catastrofaal," verklaart de heer C. A. Kamp, de ge meentelijke Inspecteur voor het onder wijs. Want ln september en ln oktober worden er weer enderwijs-examens afge nomen en de heer Kamp Is vol goede hoop, dat Schiedam weer een paar jonge leerkrachten kan aantrekken. (Advertentie I.M.) «el leVer, tó»da lulstó MidKllo A ROTTERDAM, 4.^1 SCHIEDAM, dinsdag Voor het open haar lager onderwijs in Schiedam I» met ingang van deze nieuwe cursus de vrije «terdag voor het gehele jaar ingevoerd. Önj niet alleen vrije zaterdagen In de zo mermaanden. De zo verloren tijd zal op de andere werkdagen worden Ingehaald, door de leasen Iets langer te laten duren. Voor de twee laagste klassen zijn do tetjjden nu van 8.80 uur tot 10.30 uur en van 13.30 tot 15.50 uur; alleen op woens dag van 8-20 tot 11.50 uur. Voor de vier bwgste klassen van 3.30 tot 11.50 uur en van 1130 tot 15.50 uur, behalve op de vnje woensdagmiddag. Drie jaar geleden was Schiedam een van de eerste gemeenten in ons land waar de vrije school-zaterdag voor de zomermaanden werd ingesteld, op ini tiatief van de Ver. tot Bevordering van (Hervormd) Christelijk Onderwijs overigens. Nu andere steden nog bezig zijn dit voorbeeld te volgen, gaat Schie dam weer als een van de eerste ge meenten over naar de vrije schoolza- terdag voor het hele jaar. Wat door de op zaterdag ook vrije ouders over het algemeen zeer wordt gewaardeerd. SCHIEDAM, dinsdag Voor het open- "«r lager onderwijs ln Schiedam zijn de Volgende data vastgesteld voor de school- pkantles. Herfstvakantie van 28 oktober 7®. 1 november; Kerstvakantie van 23 gember Lm. 3 januari; Paasvakantie *W 28 maart Lm. 3 april; Hemelvaarts- weekend op 7 en 8 mei; Pinkster vakantie 18 tun. 20 mei en de Zomervakantie 13 juli t.m. 14 augustus. Men kan jinnee rekening houden bU het vaststel- Wat het enkele jaren geleden 20 nij pende school-ruimte-probleem betreft, dat is nu voorbij. Voorlopig althans. Daar heeft de seriebouw van systeemscholen in Nieuwland een oplossing gebracht. Voor hoe lang echter? Het is namelijk een opmerkelijk, zij het ook verklaarbaar verschijnsel dat, dat terwijl in de „oude wijken" de scholen ontvolkt raken, in Nieuwland steeds meer nieuwe scholen gebouwd moeten worden, en zo tot een echte „scholen-wijk" is geworden. Dat komt omdat juist de jonge gezinnen met jonge schoolkinderen naar de nieu we wijk trekken. Een typisch voorbeeld ls de openbare Prof. dr. Gunningschool. Toen deze grote school vier jaar geleden in gebruik werd Voor komende competitie SCHIEDAM, dinsdag -—De groei van het Schledamse voetbal blijft onvermin derd voortgaan geilen het grote aantal voetbalelftallen dat reeds nu voor de competitie is Ingedeeld. Op alle fronten is een stijging van het aantal Schied&mse juniorteams merkbaar maar of hier van een werkelijke vermeerdering sprake is kan pas worden aangetoond als deze niet altijd stabiele teams over enkele maanden nog la de strijd zUn gebleven. Wel duidelijk is de groei bij het senior- voetbal. Zo zal DHS In de reserve vierde klas weer met *n zevende en een achtste elftal vertegenwoordigd zijn, Hermes DVS met een negende elftal, Excelsior *20 zelfs met een. tiende team. Demos en SVDPW leveren een zesde elftal, Martinit een vijf de en een zesde elftal, Schiedam zelfs en zevende elftal en DRZ is er weer in ge slaagd een vierde elftal te formeren. Ook Schledamse Boys beleeft de expansie, de Boys hebben naast het gebruikelijke der de elftal ook nog een vierde elftal kunnen Inschrijven, In het zaterdagvoetbal is de- groei min der opmerkelijk maar ook hier levert Schiedam relatief het grootste aandeel. Zo is HBSS in de reserve derde klas J zelfs met een achtste elftal vertegenwoordigd, GSS met een derde elftal en groeiend GTB met een vierde team. Het zesde van PPSC wijst in 3F op de uitbreiding. SCHIEDAM, dinsdag De S P.V. „De Vrijheid" nam met 400 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Roosendaal, afstand 48 km. Gelost werd om 8.30 uur; eerste duif binnen 9.00 uur; laatste pnjsduif 9.04 uur. Uitslag: 1, 2, 3, 6. 8, 20. 52, 62, 69 M. Putters; 4, 9, 24, 38, 50 H. v.d. Steen; 5, 11, 16 E. de Potter; 7. 57. 79 G. Barzilay; 10 J. W. Blom; 12, 23, 61 W. de Winter; 13,22,40, 51. 83 L Wijnen; 14. 25, 26, 29. 34, 44, 46, 50. 55. 58. 67 J. Doejaarden: 15 M. Rinks; SCHIEDAM, dinsdag Burgemeester mr. J. W, Peek zal tijdens een bijeen komst van de Dlen3t Bescherming Bevol king, die op woensdag U september in gebouw Irene wordt gehouden, aan 43 Schledamse vrijwillige noodwachters de vrUwilligersmedaHIe met oorkonde uit reiken. Deze Is hen toegekend wegens een tienjarig onafgebroken dienstverband bij de BJ3. Na de plechtigheid wordt een ca- baretprogTamma afgewerkt. V oorlichtingsexpositie Verder wordt door de Dienst Bescher ming Bevolking een voorlichtingstentoon stelling gehouden in het gebouw van de Willem de Zwijger ULOï aan de St. Ll- dumastraat, Deze tentoonstelling zal gra tis te bezichtigen zijn op vrijdag 23 augus- sus van 14 tot 21 uur. Op zaterdag van 10 tot 18 uur en op maandag tot en met donderdag 29 augustus van 14 tot 21 uur. SCHIEDAM, dinsdag Twee politie agenten, door een bewoner gewaar schuwd, zijn gisteravond bezig geweest met het vangen van een gewonde kat In de kelderruimte van een woning aan de Burg. van Haarenlaan. Het beest was erg wild, zodat de agenten een vangnet heb ben moeten gebruiken. De kat, een bruin dier van ca. vier jaar oud, is naar de ge meentelijke reinigingsdienst gebracht en daar afgemaakt. Mevrouw K, uit de Buys Ballotsingel heeft een gewonde zwaan gevonden en zich over het dier ontfermd. Door de po litie Is het dier weer naar de Plantsoenen dienst gebracht voor verdere verzorging. ROTTERDAM, maandag (ANP). Op woensdag 11 september zal pp Ve- roime's Ierse werf bij Cork de tewater lating plaatsvinden van de 30.000 tons dw bulkcarrier „Amstelhof, die wordt gebouwd voor de Nederlandse vracht en tankvaart-maatschappij in Den Haag, een onderdeel van het eigen concern. Na de oplevering tegen het einde van dit jaar zal het schip gaan varen onder de management van de Reederij Ara- sterdam. genomen, waren slechts vier lokalen voor 17, 33, 45, 66 A, de Bie; 18; 47. 78 J Kazen- het openbaar ouderwijs bezet. De rest broot, 20, 30, 76, 85 Gebr, v. d. Windt; 21, werd tydelUk gebruikt voor klassen het bijzonder onderwijs. Nu zfjn alle veertien klassen van deze school bezet en twee moesten zelfs plaats elders vinden: tón op de openbare A. H- Gerhardschool één ln het juist door de Joh. CalviJn- kjeuterschool verlaten lokaal boven de gymnastiekzaal van de BLO-schoIen. Een tUdciyke maatregel. Voor de Gunning kleuterschool moest er zelfs een drie- kiasslge dependance worden gesticht aan de Henri Polakstraat. van de gezinsvakanties. Zen APOTHEKEN NACHTDIENST Imheek Rembrandt. Rembrandtlaan 13. tentoonstellingen «eaeiyii Museum, dag. 19—17 uur: Prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station de oude lijn". „Kunst uit Nleuw- Guinea". BIOSCOPEN ""g. 2 en 8.15 uur: „De zigeunerprin- 2 615 8 uur; ..Kluchtig en luch- Een tegengesteld voorbeeld is de Wil lem Brouwerschool aan de Dwarsstraat in Schiedam-Zuid. Deze vroeger zo grote en bloeiende school telt momenteel nog maar vier klassen! Schiedam-Zuid is dui delijk aan het „vergrijzen" doordat juist de jonge gezinnen vandaar naar Nieuw land trekken. Nu de Willem Brouwer- school wegens te hoge ouderdom en bouwvalligheid gesloopt moet worden vormde het onderbrengen van de leer lingen geen al te groot probleem. Twre klassen kregen een onderkomen in een houten barak, die tevoren aan de Nieuwe Damlaan een deel van de gereformeerde j Joh, Calvjjn had geherbergd en nu naar de openbare school aan de Geervlietse- straat is overgebracht. De twee andore klassen hebben plaats gekregen m het schoolgebouw aan de Zwartewaalsestraat Toch wordt de nog te bouwen nieuwe Willem Brouwerschool weer groots op gezet. Dit moet wel, want de rechtervleu gel van de school aan de Zwartewaalse straat is verzakt Daarom zal een van de twee Klaas de Vries-schoten met zes klas sen naar het nieuwe schoolgebouw aan de Dwarsstraat gaan verhuizen. En van de te volle school aan de Lelistraat gaan twee kleuterklassen over. Doch dat zal nog wel even duren. 38. 74 W. v. Bueren: 28 Joh. Bakker; 31 48 M. O verheul: 32, 37, 42, 49, 60 P. Pols; 35, 43, 64, 70, 84 L. Tromp; 41, 54, 59, P. Verlinde; 33,77 W. van Harmeien; 63 F. Wijenbroek; 65. 72 W. Poort; 68 M, de Ruiter; 71 J. Westerholt; 73 A. Klepke; 30 H. Tjaden; 32 H. Hagen, SCHIEDAM, dinsdag De politie, die een einde wil maken aan de vele fietsen diefstallen in de stad, heeft vannacht weer eens razzia gehouden op de rijwie len die men onafgesloten langs de weg Iaat staan. Alleen al m het Oostelqk stadsdeel werden vannacht 35 fietsen, 6 bromfietsen en een motorfiets, die alle met op slot stonden, meegebracht naar het hoofdbureau. SCHIEDAM, dinsdag Bij de voet gangersoversteekplaats in de Burg. Knap- perüaan bij de Penning la an, heelt giste ren een aanrijding plaats gehad. De heer G. H, S. uit Vlaardmgen stopte zijn auto om een voetganger te laten oversteken doch de achter hem rijdende Vlaardinger H. A. V., die overigens niet in het bezit van een rijbewijs bleek te zijn, had niet opgelet en reed tegen de stoppende auto op. Er was vrij veel materiele schade, doch er werd niemand gewond. SCHIEDAM, maandag We hebben ze BÜ de huidige tendens van leerlingen verplaatsingen rUst de vraag of er voor de toekomst wel genoeg scholen *Un in Nieuwland. Immers, de woningbouw gaat daar nog stug door en er zullen daar vele grote flatgebouwen worden neergezet. Wethouder Sabel heeft indertijd dan ook laten doorschemeren dat de nu bijna ge heel afgeleverde serie van systeemscho len, wel eens gevolgd zal kuDnen worden door een tweede. Maar dan niet alleen voor Nieuwland. Want ook de nieuwe wijk Groenoord in Ketbel zal toch nok scholen moeten hebben. De hulzen daar beginnen de voltooiing te naderen, maar een school Ia er niet bij. Een nieuwe puzzel voor de wethouder van onderwijs ter oplossing. zame) toeristen en vreemdelingen, met enthousiasme en hardnekkigheid be zig waren de Appelmarklbrug over de Lange Haven te fotograferen. De meest- gefotografeerde brug in Schiedam. Het ls dan ook een alleraardigst bruggetje dat fraai past by de omgeving, de Lange Ha ven. Slechts een vandaal zou dit charman te bruggetje opgeruimd willen zien. Maar verkeerstechnisch is deze brug een grote T„ 1 ellende! „Gevaarlijke rot-brug", de meest SCHIEDAM, dinsdag In een houten „„hriin,f„ hU,. loods van de aannemer de Gebr. Huyske: achter de Stadhouderslaan gelegen, Het ulo-onderwijs zit nog wel met een ruimte-probleem. De Willem de Zwijger- ulo kon allang het aantal leerlingen niet bergen, zodat een W. de Zvrijgerschool II is gesticht, die een eigen gebouw zal krygen in Nieuwland, achter de Laen van Spieringshoek. Dit gebouw, ook in systeembouw uitgevoerd, zal volgend voorjaar gereed komen, het bijbehorende gymnastieklokaal echter wat later. De W. de Zwijger-ulo II heeft tijdelijk on derdak gevonden in een oude kleuter school aan de Laan, maar is ook daar al uit het jasje gegroeid. Voor deze cursus rijn daarom twee klassen ondergebracht geworden in de Mathenesser school aan het Oude Kerkhot gistermiddag om 5.30 uur brand geweest. Vermoedelijk hebben kinderen die wel vaker daar in de buurt komen, met vuur gespeeld, In deze raaterialenlaods van vier bij twee meter werd brandschade aangericht, terwijl ook vijf kruiwagens door het vuur zijn aangetast. De brand weer o.I.v. commandant D. de Jager heeft het vuur geblust. De schade wordt op 1500,geraamd. GEBOREN: Bianca C. M. d. v. M. Steen loop en J. M. F. Bloemers; Ingrid L, M. d. v. C. H. Tettero en A. L. M. van Koets veld; Mirjam d. v. D. A. Paalvast en W. J van- Pelt; Andrïes z. v. P, H. Frederlk en G. C. Kok; Maria C. d. v. W. H. J. Schriek en J. L. Krijgsman; Ronald z. v. P. Ak kerman en P. de Roo; Marianne d. v. M. P. Offerman en C. van Dijk; Ivonne d.v S. J. C. Nieberg en L- M. W. Bevers; Ray- mundus A. M. z. v. J. G. van der Meer en J. M. van Dorp; Aart z. v. A. Ouwens en C. Vcringsmeier; Mirjam J. M. d.v. J. ven der Geer en H, Zuidgeest. OVERLEDEN: H. A. Kapper, 46 jr; P. Visser, 84 Jr; H. T. van Buren, 41 jr; W. Officier, 70 jr; P. van Hecke, 75 jr; K. Vink, 59 jr; N. Leke, 84 jr. wed. van B. van Wasbeek. Esperanto-agendo SCHIEDAM, dinsdag Mekredon, la 21 an de augusto ni ne ankoran kunive- nos. Propagandu Esperantos. 3| gebruikte omschrijving. Deze brug is dan ook allerminst aangepast aan de eisen die er door het verkeer aan gesteld moeten worden. Daarmee doelen we beslsit niet op het feit, dat hel verkeer moet wachten wanneer de brug openstaat. Dat gebeurt namelijk niet vaak. De twee klappen van de brug vormen een boog. Deze is met altijd makkelijk te nemen. Niet door auto's, die maar al te vaak de „helling" met kunnen halen, dan achteruit glijden om meer vaart te ne men, wat echter gevaarlijk is voor het van achter komende verkeer of voetgan gers, Niet door fietsers of bromfietsers, die vaak hun balans verliezen op de hel ling. Ook niet voor de oudere voetgangers, die echt even moeten aanstappen om over de brug te komen. Dan is het brugdek wel heel erg smal. Een brede auto kan er net over, maar dan worden de voetgangers weggedrukt. Voetgangers en fietsers krijgen er niet veel ruimte om elkaar te ontwijken. Ma&r het grootste bezwaar van deze brug is wel het glad afgesleten wegdek. Vooral bü lichte regen en sneeuw ia het er alg een spiegel. Legio zUn de valpar tijen, vooral van fietsers en bromfietsers op dit houten dek. De bruggewaehters kennen het gevaar en zijn er altijd vlug by om het hout met zand stroever te maken. BÜ sneeuwval, wordt de brng ftUUd zorgvuldig sneeuw vrij gehouden. En dan valt men er nog! (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Het ledental van Zwaluwen bereikte in het verenigingsjaar 1962/63 een recordhoogte: 620, blijkt uit bet jaarverslag van Vlaardingens grootste zaterdagvoetbalvereniging, dat aan de op donderdag 22 augustus te houden algemene vergadering is aangeboden. Zowel het aantal senior- als juniorspelers nam toe. Werd in het afgelopen seizoen met negen elftallen en 17 juniorenteams aan de competitie deelgenomen, voor het seizoen 1963/64 heeft Zwaluwen ingeschreven met tien seniorenelftallen en 17 juniorenteams. Onmiddellijk in de omgeving van de huidige accommodatie in 't Nieuwelant zal een nieuw sportcomplex worden aangelegd met twee speelvelden en een verhard trainingsveld. Deze terreinen zijn voor Zwaluwen bestemd. Dit heeft wethouder T. de Bruyn, sportzaken, al door laten schemeren aan het bestuur van Zwaluwen, toen dit contact had over zyn huidige behuizing. Zoals bekend, kampt Zwaluwen met gebrek aan terreinen, waardoor voor juniorenelftallen al is uitgeweken naar het sportcomplex Zuid- buurt. Wordt het nieuwe plan gerealiseerd, dan zal Zwaluwen Zuid- buurt wel moeten verlaten. Ook bij deze onderhandelingen is (weer) gesuggereerd, dat dit nieuwe sportcomplex aan RKWIK zal worden toegewezen, maar WIK blijkt er de voorkeur aan te geven in 't Nieuwe lant te blijven. Zwaluwen had natuurlijk graag de aan grenzende terreinen van WIK bij zijn complex getrokken, waardoor het een af gesloten geheel zou hebben, terwijl er ook aantrekkelijkheden scholen in de sugges tie het nieuwe sportcomplex als een ge heel voor WIK te zien. Onder andere op financiële gronden heeft WIK de sugges tie afgewezen, want verplaatsen van on der meer de nog betrekkelijk nieuwe tri. bune kost uiteraard veel geld. Men is bij Zwaluwen niet ontevreden over de het vorig seizoen bereikte resul taten, Vooral het feit, dat het standaard team wederom,kan uitkomen in de hoog ste klasse van het zaterdagvoetbal stemde tot tevredenheid. Al wordt niet verheeld, dit dit consequenties heeft: sterkere te genstanders, grotere reizen, e.d. De be langrijk stijgende kosten wil men opvan gen door de entreeprijzen lichtelijk te ver hogen. Er was een levendig contact met de wethouder van sportzaken en de gemeen telijke sportcoromissie. Tweemaal brach ten. deze een bezoek aan het complex van Zwaluwen om over enkele wensen van Zwaluwen te spreken en poolsoogte te nemen over de belangrijkheid daarvan. Dc wensen waren: een half verhard trai ningsveld tussen het tweede en derde speelveld en een verbetering van het tweede speelveld, omdat dit door het zeer intensieve gebruik voor spel en training zeer slecht was. Het eerste werd onge wenst geacht omdat het een aantal mooie bomen zou kosten en bovendien te klem was, het tweede werd gunstig beoordeeld. Het huidige bestuur zal weer een wijzi ging ondergaan. Van de zittende bestuurs leden keren de heren M, Kool en B. de Pee na de aanstaande jaarvergadering met meer terug. Waaruit volgt, dat het secretariaat weer zal worden gewijzigd, nadat dit eerst vanaf de oprichting van Zwaluwen tot aan het overlijden van de heer H. v. d. Berg door deze was bekleed. Ook komen er enige wijzigingen in de technische- en elftalcommissie. De leiding van de training blijft, zoals we al eerder hebben bencht, in handen van de heer W. Zuidgeest. Het jaarverslag vermeldt nog tal van interne feiten, waarvan we nog overne men: Tijdens de strenge en lange winter is veel gedaan om jong en oud in de kantine bezig te houden; met spel en film is dat ook wel gelukt. De orgaanredactie werkte op volle toe ren en gaf alle leden gelegenheid thuis op hun gemak het club- en sportleven te vol gen, terwijl de toto-commissie haar om vangrijke en nuttige taak voor de «lub bleef vervullen. Er werd voor het eerst in de Zwaluwen geschiedenis een speler doelman v. d. Reyden verkocht, wat de vereniging wel drieduizend gulden rijker, maar een prima keeper armer maakte. Er werd een tegelpad om het hoofdveid aangebracht en er werd 90 rn3 grond met zand op 't hoofdveid gestrooid vermengd met graszaad in de hoop dat dit een mooi veld zou opleveren; tegen alle verwach ting in lukte't niet en zal zeer tot ongerief van het oefenprogramma en de eerste competitieweken het veld alsnog door de gemeentelijke plantsoenendienst worden opgeknapt Dat er nog zo betrekkelijk weinig ern stige ongevallen plaats hebben, gezien het steeds drukker wordende verkeer op de brug, ook van. auto's, is hoofdzakelijk wel te wijten aan het feit dat men om op de brug te komen een haakse bocht moet maken van dc Lange Haven af. Men heeft zo geen snelheid. Maar anders Zou hier uu èeht geen verbetering mo- j geiyk zün? Ook wanneer men het aanzien cer bezig gezien, deze zomer. De (spaar- vaT1 brug wil handhaven? Door de twee halve brugklappen te vervangen dooréén lange, heeft men al bereikt dat de ge vaarlijke helling eruit raakt. Ook zou de brug best wat breder kunnen zijn. De opritten zl)n er breed genoeg voor en ook de stalen heframen bieden nog enige spe ling. Maar vooral: zou het brugdek niet stroe ver gemaakt kunnen worden? Bijvoor beeld door het aanbrengen van een laagje asfalt op het hout. Er zullen wel edge kosten gemoeid zijn met het aanbrengen van deze verbeteringen, maar het ls ons inziens de moeite waard. Het aantal men sen dat van deze brug gebruik maakt, neemt toe. En zo ook het aantal (kleine) ongevallen. VLAARDINGEN, dinsdag -De heren A. de Kok en C. Korpershoek beiden taeh. tigers, waren eregasten op de receptie van de Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijver heid, afdeling Vlaardingen. Deze organi satie herdacht nul. in Triangel het feit dat zij 50 jaar geleden werd opgericht en bij die oprichting waren ook de heren. De Kok en Korpershoek als initiatiefne mers. De receptie werd druk bezocht. Namens 't gemeentebestuur van Vlaardingen bood wethouder H. K. van Minnen gelukwen sen aan, terwijl de heer A- de Bloeme dat deed namens de landelijke organisa ties. De receptie was het eerste deel van de viering van het gouden jubileum van de NCB. Op 20 september is er een feest avond in gebouw Triangel, waaraan de to neelvereniging Animo en het dubbelman- nenkwartet Pro Muscia. medewerken; op die avond zal ook een. aantal jubilarissen worden gehuldigd. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, dinsdag In het komen de seizoen wordt te Maassluis weer een ruilbeurs gehouden. De ruilbeurs in Maas sluis heeft steeds een flinke belangstelling gehad. De directie der N.V. kisten- en vatenföbriek v.h. A. de Neeff heeft de bedrijfskantine beschikbaar gesteld. De eerstvolgende ruilbeurs zal worden gehouden op woensdag 28 augustus aan vang n.m. 7 uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. VFC speelt aanstaande zaterdag op eigen terrein een oefenduel tegen het reserve-elftal van het Schïedamse Hermes DVS. Wanneer Hennes DVS inderdaad met het volledige reserveteam naar Vlaardin gen komt, kan dit een elftal zijn, waaraan VFC zich kan optrekken. VLAARDINGEN, dinsdag. 1 Ter voor bereiding op het nieuxve seizoen speelde Sunlight een oefenwedstrijd tegen Avio- landa uit Papendrecht De gasten wonnen met 32. Ook het reserveteam van Avio- landa bleek voor Sunlight 2 te sterk (4—1). VLAARDINGEN, dinsdag De haring- vangstberïchten van hedenmorgen luid den: YL 85—50 k„ Vb 89—65 k., VL 114— 55 k., VI 199—51 k. De marktprijs: trawlharing jong 80—130, vleetharing klein 38,10—40, vleetharing groot 40,9043. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, dinsdag De autotocht met de ouden van dagen en invaliden is vastgesteld op woensdag 4 september. Aan deze tocht kunnen deelnemen personen van 85 jaar en ouder en invaliden van alle gezindten, woonachtig In de gemeen te Maassluis. j Aanmelding kan plaats vinden van maandag 26 augustus tot en met vrijdag 30 augustus, bü de heren D. Pons, Vecr- siraat 1 en P, v. Straélen, Zuidvliet 2 te Maassluis. Invaliden moeten zich uitslui tend aanmelden bü de wijkzusters. In afwijking van vorige jaien wordt bij de aanmelding direct een deelnemers kaart uitgereikt. Deze kaart moet voor het betreden van de auto ingeleverd worden, en is strikt persoonlijk. GEMEENTE SCHIEDAM Bij het Bureau „Huisvesting" van bovengenoemde gemeente kan worden geplaatst een in de rang van schrijver A of hoofdschrijver. Leeftijd, variërende van 22 tot 40 jaar. Het bezit van het diploma M.tIJL O. is vereist. De bezoldiging bedraagt: a. voor schrijver A ƒ4.727,— in minimum en ƒ5.664,in maximum; b voor hoofdschrijver ƒ5232,— in minimum en ƒ6528,m maximum. Bovenstaande bedragen zijn exclusief huurcorapen- satie, vakantietoeslag en compensatie premiën AOW. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, dienen binnen 8 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de afdeling „Personeels zaken" der gemeentesecretarie, Nieuwstraat 26 te Schiedam. U kijkt U vergelijkt li koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam, tcL 6 86 11 GÉÉN FILIALEN Personeel gevraagd Permanent wave Permanenten zonder stroom, zonder te bespreken. AH ƒ12.—, bij ons ƒ6.—. Maison Tony, Haspelstraat 37b, hoek Schipperstraat (zijstraat Schiedamseweg). Lijn 4. 10 en 17. H H. Kappers. Gevraagd he renkapper, Goed elektrisch kunnende knappen. Kapsa lon A Hagendoorn, Lange Haven 1, Schiedam. Diversen Geweldig en voordelig!!! Teenstukken, hakken, zolen, direct klaar, U kunt wach ten. Mr. Schoenmakers Gebr. Simons, sinds 1929, Broersveld 12 en Broersveld 2 (bij de Hoogstraat). Te koop aangeboden Eerst bfj Co ja kijken. Was machines v.a. ƒ90.— 15-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Co ja. Lange Ha ven 226, telefoon 63341.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1