ild Lommerweelde in Kethel Strand is vuil en reiniger werkt niet ■m*.- MmSMc Negen rioolgemalen verzetten in 1962 14 min im water Kind onder trein ityWwW Achttien botsingen W. Bishoff deed judo examen in Zd-Frankrijk ven '1 'www* Onzichtbare dienstverlening .Weer rijwielen opgepakt Versiering openbare scholen Schiedam heeft 1M km2 straat Zesde deel met keien Door slechte 1 veer Burgerlijke Stand commandant van Kol. Scharroo overleden Eerste zegels voor patiënte op „Dunant" Jaarvergadering Excelsior BADGASTEN GAAN WEG UIT DE HOEK Exploitanten door goed weer in bouwmkantie niet ontevreden 4% ,«*V» EMS SPORTSCHOOL GAAT VERHUIZEN Politie sag inbreker Man schoot met alarmpistool Rotterdammer in tankauto ramt auto/huis bij Antwerpen Jongen kreeg straatlantaarn op het hoofd VERLICHTING RIJKSWEG 13 Rotterdamse arts overleden SCHIEDAM ASSISTENTEN SLAGERS- BEDfENDE Koeriersters Dr. Kosters overleden re»Pf WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1963 Basil) 12i/jt Ï®''U W47 - .Mi tpv" 31 j- T~IEZE tekening laat zien hoe lommerrvk de Polderweg onder Kethel wroeter U u>03. Men fcykt hierbü in de richting var. de Kerklaan. De meeste huizen en schuren, zoals die ajgebeeld zijn, staan er nog, maar het aanzien van de weg is sterfc veranderd, want de dikke lommerrijke bomen zijn nu grotendeels verdwenen. De polders aan weerskanten van deze weg zullen mettertijd ook wel een verandering ondergaan, hetgeen de landelijke sfeer in dit brokje Kethel nog meer zal echoden. OCTAVE DECONÏNCK SCHIEDAM, woensdag Een van de onopvallende maar zeer belangrijke, relfs onontbeerlijke diensten die de gemeente aan de burgerij verleent is bet aanleggen en onderhouden van een uitgebreid rlole- rlngsnet. Men merkt er weinig van, want het uitgebreide net van grotere en kleine re bulien ligt Immers onzichtbaar onder de grond, terwijl ook de degen rioolgema len die men In Schiedam heelt weinig of niet opvallen. Pas wanneer er Iets mis g"t, bijvoorbeeld wanneer de rlolerlngs- boizen In de weke grond zijn verzakt, dan merkt men het aan de opengebroken stra ten. Maar wist u dat door deze negen rioolgemalen tezamen meer dan 14 mil joen kubieke meter wordt weggepompt? Tenminste, dat was In 1962 het geval, zo als na alt het jaarverslag van de Dienst voor Gemeentewerken blijkt. Het grootste gemaal is dat aan de Mar conistraat. het hoofdgemaal dat bijna de helft of 6536.730 kub. meter rioolwater verwerkte. Op de tweede plaats komt het gemaal „Nieuwland" met 3.365.885 kub. meter. Weet u overigens dit onopvallende gebouwtje te liggen? Vroeger aan het eind van de Damlaan. tegenwoordig aan de Burg. Honerlage Gretelaan. Op de der de plaats komt het gemaal „Westfranken land" (naast het Julianapark verscholen) met 2.061.750 kub, meter. Daarbij verge leken zijn de andere gemalen maar klein. „Oostfrankeland" met 931.356 kub. meter; „Kethel" met 339.265 kub. meter; gemaal 't Hoofd met 108.048 kub. meter; in het Industrieterrein met 135.972 kub. meter; de ..Gorzen" met 123.200 kub. meter en tot slot het kleine en dure gemaal „Blijdorp" met maar 33.224 kub. meter. Het zyn wel enorme hoeveelheden wa ter. Nu moet er wel verteld worden dat in het waterverzet van het hoofdgemaal aan de Marconistraat ook begrepen is het water dat voor de gemalen Nieuwland, Kethel. Blijdorp, Oostfrankeland en In dustrieterrein is verder gepompt, in feite is .maar" 9.319.764 kub. meter water uit Schiedam verwerkt. Om al deze pompmotoren aan het draaien te honden was een bedrag van 44.537.05 nodig, wat neerkomt op f4,77 per 1.000 kub. meter. Het goedkoopst werkt het gemaal Nieuwland met f2,12 per duizend kub., terwijl dat in Blijdorp met ƒ29,73 per 1000 kub. het duurst Is. Dat komt niet alleen door het geringe verzet, maar ook omdat daar met een comminutor wordt gewerkt J.p.v. met een pompmoior. Door de afd. Riolering van G.W. wer den in 1952 bovendien 3.475 strek kende meter riolering gelegd en 4.341 me ter riolering. Ook werd 1.175 meter huis aansluitingen verschillende delen van de stad gelegd. Voor de Gem. Technische Bedrijven werd vorig jaar 15.088 meter sleuf gegra ven voor het leggen, lichten of verwijde ren van elektriciteitskabels en 12.390 me ter voor waterleidingen. Voor de PTT werd bovendien nog 25.183 meter sleuf gegraven voor telefoonkabels. SCHIEDAM, woensdag. De politie gaat door met het ophalen van de rijwie len die onbeheerd en niet op slot langs de wegen worden neergezet. In het Westelijk stadsdeel zijn zo vannacht 7 fietsen en 6 bromfietsen meegenomen naar het hoofd bureau. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Rembrandt. Rem bran dtlaan 13. TENTOON STELLINGEN Stedelijk Museum, dag. 10—17 uur: prenten en tekeningen van Oud- Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station san de oude lijn" „Kunst uit Nieuw- Guinea" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.35 uur: „De zigeunerprin ses". Monopoie, 2 en 8 uur; „Kluchtig en luch tig". SCHIEDAM, woensdag Meer dan in het verleden het geval Ls geweest, wordt door het gemeentebestuur nu aandacht besteed aan het aanbrengen van kunst werken op nieuwe gebouwen. Dit valt dan onder de z.g. „1 procents-regellng" van de bouwsom. Zo heeft de Prof. Gunning-kleuterschool aan de Min. Donkerstraat een heel aar dig „speel-sculptuur", voorstellende een olifantje gekregen, dat zeer in de smaak valt bij de kleuters. Het is vervaardigd door de Dordtse beeldhouwer Hans Pe- trie, die ook het beeld aan de nieuwe Spuisluis heeft vervaardigd. Voor de Dr. Gunningschoot zelf is in het atelier van de kunstenaar Louis de Roode een aardewerk mozaïek in be werking, dat geplaatst zal worden aan de westgevel van de school, aan de Piersonstraat dus. Aan de Amsterdamse beeldhouwer Goit- zen de Jong is opdracht gegeven tot het ontwerpen en vervaardigen van een sculptuur, te plaatsen op het voorplein van de Willem de Zwijger-ulo I aan de St. Lidulnastraat. Het valt overigens wel op dat de scholen voor bijzonder onderwijs veel sneller van dergelijke versieringen worden voorzien, dan bij het openbare onder wijs. SCHIEDAM, woensdag Van de Schle- damse bodem ls ruim anderhalve vler kante kilometer bestraat. Zo blijkt alt het jaarverslag van de Dienst voor meentewerken. Van deze oppervlakte be staat 807.691 m2 uit klinkerbestratlng; 415.308 m2 tegels en 62-121 m2 asfaltbe- strating. Maar er Is ook nog steeds 228.974 m2 bestrating met kelen, wat weinig Ideaal fs. Verder is er 185324 meter trot toir en opsin itb and. In het jaar 1962 werd door de afd. Be strating van G.W. in totaal 283.683 m2 straatwerk verricht tegen 290.916 m2 in 1961; 17.796 meter trottoirband en 11.957 meter opsluitband werd gelegd. In het Pr. Beatrixpark werden de hoofd lanen gebitumineerd, evenals het eerste gedeelte van de toegangsweg in. het Sport park Thurlede, de Kerklaan en de Ru benslaan. Tot de bijzondere werken be hoorden het aanleggen van speelplaatsen aan de Aleidastraat, het Wilheminaplein en in Nieuwland; het maken van een nieuwe toegang naar het Gemeente-zie kenhuis, met het verleggen van de Nas sau! a an en het definitief aanbrengen van het stuk Nieuwe Damlaan tussen Burg. van Haarenlaan en de Sportparkbrug. ROTTERDAM, dinsdag. Maandag middag zijn op de kruising Schoonegge- Langenhorst een personenauto en een bestelauto op elkaar gebotst. De be stuurder van de personenauto, de 35- jarige vertegenwoordiger L. A. Snel- ders uit de Molstraat te Delft, is met een hersenschudding naar het Zuider- ziekenhuis vervoerd. Veel schade, geen gewonden SCHIEDAM, woensdag, Door het slechte weer met de stromende regen die het uitricht bemoeilijkten, hebben giste ren in Schiedam niet minder dan achttien botsingen en aanrijdingen plaats gehad op de gladde wegen. Gelukkig bleef het meestal tot materiële schade beperkt. Op merkelijk ook Is het grote aantal niet- Schiedammers dat bU de ongelukken be trokken was. Zo had op de hoek van de Burg. Knap- pertlaan met de Nieuwe Haven om 12.50 uur een kop-staart botsing plaats. De Vlaardinger J. W. stopte voor het ver keerslicht; ook de Rotterdammer C. v, d. P. remde af, maar zijn auto werd naar voren gedrukt door de wagen van de Rot terdammer H. B,, die te laat stopte. Alle drie auto's werden vrij ernstig bescha digd. Ook op de Vlaardingerdijk bij de Slacht huislaan had om 1720 uur een kop-staart aanrijding plaats, waarbij drie Vlaarding- se auto's betrakken waren. De heer A H. stopte voor overstekende voetgangers, waarop de heer J. S. en A. B. tegen hem opreden. Veel materiële schade, geen ge wonden, Op de burgemeester Knappertlaan haal de de Schiedamse automobilist E. de ft. een auto in, maar kwam te veel links om nog langs de verkeersgeleider bij de Arij Prinslaan te kunnen komen. Zijn auto raakte eerst een paaltje van een bushalte en toen een lichtmast om tegen een paal van een verkeersbord tot stilstand *e ko men. De auto werd zwaar beschadigd. Toon de Schiedammer J. G. van de Burg. van Haarenlaan de Burg, Knappert laan wilde inrijden raakte hij om 17 uur het verkeerstonnetje dat daar op de hoek staat. Hij stopte, maar toen reed de Chi nese kok S, G. L. uit Der. Haag tegen hem op. Beide auto's werden vrij ernstig be schadigd. Toen de Vlaardingse chauffeur Ph. K. om 14.25 uur zijn vrachtauto van het ter rein van Gulf OU aan de Adm. de Ruyter- straat wilde afrijden, merkte hij de com binatiewagen van de Leerdammer L. v. d, W. te laat op. Bij do daarop volgende bot sing werd de Leerdamse auto licht be schadigd en de vrachtauto kreeg een lek ke band. GEBOREN: Leo z. v. A. Jansson en M. P. Vis; Yvonne d.v. A. van der Veer en W. A. Huizer; Marcel E. z. v. T. van der Kruk en J. Libert; Annemieke d.v. J. Polak en C. Glerum; Johanna A. d. v. M. M. van Nielen en A. T. Pronk; Frans z. v. L. van Marion en J. A, van Bodegom; Wilhelmus N. J. z. v. C. Timister en N. Bal; Eugenius H. M. d. v. H, C. M. Ham en M, F. J. Ve ringmeier; Linda C. d. v. R. G. van Rut ten en C. Pille; Theodora M. d. v. G. A. Teunissen en W. A. Altorf. OVERLEDEN: J. L. Hozendaal, 81 jr. wed. van H. den Boer; H. H. J. Steenhorst, 76 jr; M. Gerrets, 69 jr; M, H. van der Pluym, 70 jr. echtg. van T. J. C. Dusscl- dorp. ROTTERDAM IN '40 ROTTERDAM, dinsdag. Op 79-jarige leeftijd is in Den Haag overleden kolonel b.d. Pieter Wil helmus Scharroo, bekend gewor den door het feit dat hij in 1940 gamizoens-commandant van Rot terdam was en de verdediging van dc stad tegen de Duitse troepen leidde. Toen de oorlog uitbrak beschikte wij len kolonel Scharroo over een staf van twee man, nj. een kapitein en een reser ve-tweede luitenant. Zijn eerste werk was deze gebrekkige staf te versterken met officieren van anderen In Rotterdam ge legerde onderdelen. Al improviserend kwam toen de verdediging op gang. Wijlen Scharroo slaagde er in de tegen stand te consolideren. De Duitse soldaten kwamen niet verder dan de Nationale te genover de Willemsbrug. Pogingen om de brug te veroveren liepen echter op niets uit. Van de 900 rekruten die net twee we ken onder dienst waren getuigde kolonel Scharroo later: „Zij hebben als leeuwen gevochten, vijf dagen lang." De onderhandelingen over de, capitula tie zijn door de ontslapene gevoerd. Er mee verbonden is dc komst van de twee pseudo-onderhandelaars. die geen enkel bewijs konden tonen dat Zij namens het Duitse hoofdkwartier kwamen onderhan delen. Deze „vergissing" is Rotterdam toen duur te staan gekomen. Kolonel Scharroo heeft altijd veel be langstelling voor sport gehad. Van 1915 tot 1929 was hij bestuurslid van het Ne derlands Olympisch Comité. Verder gold bij als deskundige op het gebied van beton-constructies. Hij was ridder 3n de orde van de Ned. Leeuw, officier in de orde van Oranje Nassau en drager van vele buitenlandse onderschei dingen en eretekens. De begrafenis is vastgesteld op donder dag 22 augustus op de begraafplaats „Oud Eik en Duinen" in Den Haag. Roode Kruis 100 jaar (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. De 63-jarige mevrouw A. Elderkamp uit Schiedam heeft vanmorgen aan boord van het Rode Kruis hospi taalschip „J. Henry Dunant" van prof. ir. G. H. Bast, directeur-gene raal van de PTT, als eerste de bij zondere serie postzegels gekocht, die de heer R. Draayer uit Den Haag ter gelegenheid van 't eeuw feest van het Rode Kruis heeft ont worpen. Dat was de eerste feestelijke gebeurte nis voor mevrouw Elderkamp, die met zeventig andea-e chronische patiënten uit Rotterdam en omgeving een boottocht van een week naar Noord-Brabant maakt. De tweede stelde scheepsdokter M. Dura haar in het vooruitzicht. Hij nodigde haar uit volgend jaar voor de vierde keer een tocht mee te maken. In 1955 ging zij mee met de „Kasteel Staverden" In 1960 nu met de „Henry Dunant". Mevrouw Elderkamp geeft de postze gels aan haar kleinzoon Willy de Jong, die op 2 september naar de Ieerklas van de PTT gaat. Hij is een "verwoed verza melaar van postzegels. Voordat mevrouw Elderkamp de post zegels kocht, was er een officiële plech tigheid in de salon. Zij vond plaats op het traject Rotterdam-Dordrecht, waar de passagiers een fraai zicht op het beroem de dnerlvierenpunt hadden. Mr. F. H. A de Graaff, voorzitter van het hoofdbestuur van het Nederlandscbe Roode Kruis, noemde deze bijeenkomst een goede gelegenheid om de vele PTT- functionarissen, die aanwezig waren, ken. nis te laten maken met één van de vele taken van het Rode Kruis. Prof, ir. Bast vertelde daarna iets over de geschiedenis van de Uitgifte van de bijzondere post zegels, waarvan deze de vierde serie h De verkoop sluit op 30 september. MAASSLUIS, vrijdag 30 augustus houdt Excelsior M de Algemene jaarvergadering in gebouw „Sursum Corda", aanvang 8 uur. De agenda omvat o.m, bestuursver kiezing. Aftredend zijn de heren P, van Dijk en W. A v/d End. De heer v/d End is niet herkiesbaar. In zijn plaats wordt door het bestuur kandidaat gesteld de heer J. Muis. Verkiezing T.C. Aftredend is de heer Joh. van Dijk, die niet herkiesbaar is. Daarnaast heeft ook de heer J. Müis als lid van deze commis sie bedankt. HOEK VAN HOLLAND, dinsdag. Het seizoen ïs voorbij, zeggen de exploitanten op het strand in Hoek van Holland. Als het mooie weer nog een poosje had aangehouden was het nog wel druk gebleven. Nu trekken dc badgasten weg. SCHIEDAM, woensdag. De bekende Schiedamse sportleraar W. Bishoff heeft] van zijn vakantie in Zuid-Frankrijk ge bruik gemaakt om zyn kennis van de judo-sport nog te verhogen. Hij heeft na melijk In Bordeaux een speciale cursus voor zwarte-banders gevolgd, die daar ge geven werd door de Japanse Judo-expert Haku Mlchigami, zevende dan, die ook In Schiedam geen onbekende is. Michigami is technisch adviseur van de Nederlandse Jiu Jitsu en Judo Bond. Zijn grootste succes is echter geweest dat de door hem getrainde Anton Geesink het wereldkampioenschap judo kon behaten. Bishoff heeft m Bordeaux ook examen gedaan voor het technische gedeelte van: de derde dan-graad. Hij weet echter nu nog niet of hy het gehaald heeft, want de uitslag wordt door de Japanse grootmees ter naar Nederland gestuurd, waarna de graden commissie van de Judobond een be slissing zal nemen. Dit examen kon de heer Bishoff rustig tijdens zijn vakantie In Frankrijk afleg gen, terwijl hU In Schiedam de handen vol, heeft met het verhulzen van zyn sport school. Immers, wegens de sanering van de Kethelstrpat en Vlaardingerstraat, moet het oude door hem gebruikte pand daar verlaten woren. Zoals we reeds schreven is hij er in geslaagd, met grote medewerking van. het gemeentebestuur overigens, een vervangend pand te vin den, namelijk het oude herenhuls aan de Singel 66, op de hoek met de 2e Tuin- slngel, direct achter de Broersvest dus. Het ligt in de opzet dat in deze nieuwe Sportschool Bishoff de grote judozaal op de eerste verdieping zal komen, met de kleedkamers en douches op de begane grond. Op de tweede verdieping komt dan een gelegenheid voor indoor -training en huisvrouwen-gymnastïek. De derde ver dieping ïs gereserveerd voor body-buil ding en sport-massage. Wanneer de nieu we school in gebruik genomen zal worden, kon de heer Bishoff nog niet zeggen. Wèl echter dat nog deze maand in Be thel een judo-afdeling zal g?an draaien. Deze lessen worden gegeven op zaterdag middagen in het zaaltje achier de Dorpt-I kerk. Dorpsstraat 17. De vakanties zijn vrijwel voorbij. Een paar goede weekeinden worden nog wel verwacht, maar de echte loop is er toch uit. Ontevreden is men op het strand overigens niet Het seizoen is redelijk goed geweest in tegenstelling tot voor gaande jaren. Vooral het prachtige weer tijdens de bouwvakantie heeft een flinks stoot in de goede richting gegeven. Toen was het elke dag uitstekend strandweer. Badgasten en exploitanten hebben eigen lijk maar één grote klacht. Dat is de steeds toenemende vervuiling van het strand. Deze zomer is dat wel heel merkbaar ge weest Dat komt, omdat er weinig wind is geweest, vertelt men op het strand. Het papier waait nu niet weg. Na een drukke dag was het strand soms een grote vuilnis hoop. Papierbakken konden soms door ge brek aan personeel niet tijdig geleegd worden en daarnaast zijn e* altijd nog veel mensen, die niet de moeite nerrn even naar een papierbak te lopen. De strandreiniging blijkt een heel moei lijk probleem. Vorig jaar heeft men na een uitvoerige demonstratie een si ciale machine aangeschaft. Deze dure strandreiniger staat nu ongebruikt op het kampeerterrein. Hij voldoet niet eisen. ROTTERDAM, dinsdag. Om kwart voor drie vannacht zagen uit een radio wagen enige politiemannen, die gealar meerd waren voor een inbraak in de Zoutman straat, in de Van Ghentstr&at een man voor een vernielde ruit van een wo ning staan. Bij de nadering van de politie auto ging hij er snel vandoor. Via de Van Oldenbameveltstraat liep hij de Lijnbaan m en de achtervolgende politiemannen zagen hom daar een por tiek invluchten. Toen zij daar ook arri veerden schoot de vluchteling enige ma len in hun richting met een pistool. Een waarschuwingsschot uit een dienstpistool was voldoende om hem tot andere ge dachten te brengen. Hij smeet het pistool weg en liet zich arresteren. Toen bleek, dat hij met een alarmpistool had geschoten. Het was de achttienjarige zeeman J. M. van D., die in een plaatsje bij Roermond woont. Hij werd in het hoofdbureau van politie in bewaring ge steld, Later bleek, dat ook van een pand in de Zoutmanstraat een ruit was ver nield. J~iEZEdure strandrSinigingsmachine JLJin Hoek van Holland staat onge bruikt. Hij uoidoet niet. JVoningen uitgebrand vrachtauto total lost BRUSSEL, woensdag (ANP). Bij een botsing tussen een Rotterdamse tankauto en een Belgische vrachtauto is dinsdag ochtend op de grote weg naar Antwerpen grote materiële schade aangericht. De met verwarmde bitumol geladen tankwagen belandde tegen de gevel van een woning, die als gevolg van een daarbij onstane brand vrijwel geheel werd vernield. Een aangrenzend huis werd ernstig bescha digd. Het ongeluk gebeurde In Gooreind— Wuustwezel nabij de Nederlands—Belgi sche grens. Na de botsing met de Belgi sche vrachtauto raakte de tankwagen eer lichtmast en kwam daarna tegen de ge vels van de twee woningen terecht. Een gezin met drie kinderen kon do brandende woning tijdig verlaten. Ook arbeiders, die aan de gevel van het twee de huis aan het werk waren, konden op tijd een goed heenkomen zoeken. De chauffeur liep lichte verwondingen op. De cabine van de tankwagen brandde geheel uit. Een deel van de lading ging verloren. ROTTERDAM, dinsdag. Maandag middag heeft de I4-jarige scholier Wil lem Nieuwland uit de Van Haeften- straat, toen hy op het trottoir van het Maarland liep, de kop van een straat lantaarn op het hoofd gekregen, die vermoedelijk door de storm was afge waaid. Met een hersenschudding, een hoofd wond en. rugklachten is hij naar het Zuiderziekenhuis gebracht. DEN HAAG, woensdag (ANP). Het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf te Delft heeft langs het gedeelte van rijksweg 13, ten oosten van Delft, bet enige gedeelte van de weg Den HaagRotterdam, dat nog uit twee rybanen met elk twee rij stroken bestaat, in opdracht van Rijkswa terstaat een begin gemaakt met het aan brengen van verlichting. Deze zal vermoedelijk begin oktober in gebruik kunnen worden genomen De lichtmasten worden niet in de midden berm, doch aan de oostzijde van de weg geplaatst. Daardoor is het mogelijk de eerste fase van de werkzaamheden, ver bonden aan het wijzigen van dit wegge deelte in een weg met tweemaal drie rij stroken uit te voeren, zonder dat de licht masten behoeven te worden verplaatst Na het gereedkomen van deze werkzaam heden. zullen de masten op hun definitie- plaats in de middenberm worden aan gebracht, zoals thans bij Ypenburg en Overschie het geval is. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag In de ou derdom van 80 jaar is zondag te Velp overleden dr. Lubertus Wentink. Tijdens zijn leven was hij als arts werkzaam in Rotterdam. De afscheidsdienst vindt morgen plaats in de aula van „Huize Avondzon" van 14 tot 14.15 uur. De teraardebestelling geschiedt op do begraafplaats te Ellecom om 15 uur. THEATER H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL 68808 STOP - KIJK - EN LACH De drie grootste dwazen in een allerovertreffende hoofdfilm „DE 3 STOOGES" KOM VAN DAT DAK AF Vrijdag, zaterdag: 2, 7, 9 15 uur; zondag: 7, 9.15 uur. WidescrecnAlle leeftijden Pat Wayne - Yvonne Craig - Dennis Hopper DE KOELBLOEDIGE SHERIFF Onbevreesd en met de blote vuist trad hij 2ijn tegenstanders tegemoet. Zondag-matinees 2. 4.15 uur - Technicolor - 14 jaar. SPENCER TRACY EN FRANK SINATRA OM 4 UUR BREEKT DE HEL LOS Adembenemend - Angstig - Grandioos In dru kwekkend. Maandag, dinsdag, woensdag 2 en 8 uur. Eastman color 14 jBar, CARL MOHNER I ANDRE MORELL HET KAMP OP HET BLOEDEILAND Ondraaglijke spanningen en sabotages in de gevan genkampen van de Jappen op het eiland Blood. Donderdag 2, 8 uur - Megascope - 18 jaar DE NEDERLANDSCHE KLINKNAGELFABRIEK vra aft voor spoedige indiensttreding voor het bedrijfsbureau. Leeftijd circa 1? jaar. Brieven met uitvoerige inlichtingen te richten aan afd. Personeelszaken, Noordsingel 11 Gelegenheid tot persoonlijke sollicitatie dagelijks van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur of '5 avonds na telefonische afspraak. Telefoon 6 45 90, Een nette 5-daagse werkweek. Goed loom 14 dagen vakantie, SLAGERIJ POOT Broersveid 159, Schiedam r Personeel I j gevraagd j Gevraagd: buffetjuffrouw. Café „Syrena", Grote Markt Fotografie ttollllms vergeten? De auto maat staat voor u fclaat Alle soorten films Foto K van Vuur en Boog straat 106 Voor pasfoto a aai K van Vuuren Hoogstraat 106, te lefoon 667 2Q In één dag gereed Diversen Geweldig en voordelig lil Teenstukken, hakken, zolen, direct klaar. U kunt wach ten. Mr. Schoenmakers Gebr. Simons, sinds 1929, Broersveid 12 en Broersveid 2 (bij de Hoogstraat). DODELIJK ONGELUK BEF MAASHAVEN t «4 ROTTERDAM, dinsdag. De T- jarige Jan B. Coenradi uit de Beierstraat is vanmorgen nabij Maashaven door een goederentrein overreden en gedood. De goederentrein, reed van het terrein van Muller en Co aan de Maashaven in de richting van de kruising Brede Hillft- dij k-Parallelweg. De trein reed zeer Lang zaam en de jongen klom tijdens het rij den op de achtste wagon. Hjj viel er af en werd door de achter wielen van deze wagon geraakt en daarna door de laatste wagon. In ernstige toe stand werd de knaap naar het Zuider ziekenhuis gebracht waar bleek, dat hij I overleden. ROTTERDAM, dinsdag. In de leef tijd van 69 jaar ls plotseling overleden dr J. B. Kosters, hoofd van de chirur gische afdeling van het Havenziekenhuis te Rotterdam. Zijn stoffelijk overschot zal donderdagmiddag om twaalf nor te VVestereeld worden gecremeerd. De heer Kosters werd op 30 maart 1894 te Enschede geboren. Hij studeerde in Leiden en promoveerde daar in 1924 op een proefschrift over de chirurgische behandeling van tuberculose. Vanaf de oprichting was hij ver bou rn aan het Havenziekenhuis te Rotter dam. Hij bracht de chirurgische afdeling tot grote bloei. Veel heeft dr. Koster* gedaan voor de behandeling van onge vallen in de haven en voor de chirur gische behandeling van zeelieden. Hij was ridder eerste klasse in do orde van de Heilige Olav, een hoge Noorse onderscheiding. Uw kleine advertentie to dam kolommen wordt gelezen met □ezelfde aandacht als wsumM - u deze advertentie las.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1