Honk voor padvinders Zaterdags scholen vrij Actief DWS werkt zelf aan uitbreiding Burg. van Haarengroep, maakt al grote plannent INTERNO ïn zeven maanden 518 nieuwe huizen gereed Schiedam Als eerste SGHIE-kant- tekeningen van vier terreintjes Indeling van handbalteams Israels team op bezoek Schooltijden veranderen Maast Sportparkbrug Vakantiefeest INTERNO oliehaard 3-TRAPS BRANDER Sv.OUi^s VAM Regen stoort Jeugd-tennis toernooi Wie heeft iets verloren Bungalow Het ingang van nieuwe schooljaar GEDURENDE HET GEHELE JAAR' Nieuwe veldengrote kantine j. v. Vliet heeft plan voor tennis park in Gorkum Politie-razzia's op onbeheerde fietsen hebben succes Loslopend paard Burgerlijke Stand Mevrouw Gerritzer opvolgster van mej. Brauckmann Aantekening voor verpleegsters SVV 2-Go Ahead 2 zaterdagmiddag Finale op veld van RK WIK Mies behaalde zwemdiploma Fortuna-jeugd op Zuidbuurt Eerste spa voor sportvelden Diamanten paar Gouden jubilaris Yeel bezoek aan het Kolpabad Y.f.C. verhuisde W.F.-handbal naar intern, toernooi Maassluis groeit VDL nieuws DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS A. SCHILPER00RD manlijke administratieve kracht BOMPERBAG 22 AUGUSTUS 1963 n E jacrlvkse vakantiefeesten van de jJschiednmse Gemeenschap zijn- achter de rug Waren ze ditmaal een succes? Ondank de vele kritiek, van verschil lende zijde geuit, zijn wij van menivg: betrekkelijk wel. ja! De critici voeren aart dat er geen hoogtepunten waren oD 'het programma, dat verder niets tiietiiDs hood. Inderdaad, maar moet dat 20 nodig! Wat de vakantie/eesten dit jaar boden, is niet te vergelijken met fiet programma van tien jaar geleden. Zeker maar de tijden zijn ook ver anderd. Er is nu. eenmaal minder be- hngstelling voor en minder behoefte aan deze vakantiefeesten. Moet die be. langstelling dan kunstmatig opge schroef i worden met sensationele nieu we nummers? Het blijft voor ons óp vraag. Want voor de weinige geboden evene menten was er wel degelijk publiek te vinden, Voor zover de regen het toeliet, tenminste. De kindervoorstellingen in het Passage-theater waren alle uitver kocht; op één na, toen er nop tcat plaatsen overbleven. Bij de avondvoor stellingen waren de operette en de Top- sterren-show eveneens geheel uitver kocht. De dansavond van Jong-Israël trok minder publiek, wat eigenlijk loei te verwachten was. Cabaret Lurelei bood een vorm van kleinkunst, die niet iedereen tipt en daar was rekening mee gehouden; de opkomst viel de organisa toren nog erg mee. Het Eurobal voor de rijpere jeugd had de belangstelling en dat geldt ook voor het ïctaverjascqn- cours. De rest is min of meer verregend. De hondenshow met versierde kinderen, de honkbalwcdstrijd ons inziens een mis greep overigensde bromfietsrally (een experiment), de wielerronde die oTJdanfcs het barslechte weer toch nog rond drieduizend toeschouwers vond. De henpeheedstr^d trok toe hnog altijd byna driehonderd vissers naar de kou. Zwemwedstrijden trekken nooit veel publiek en dat was ook nu niet het ge val. Het torenbeklimmen is een num mer apart: niemand kon er een ver klaring voor vinden, doch het aantal mensen dat bereid is tegen betaling een schier eindeloze reeks trappen te be klimmen stijgt nog elk jaar.' Ook de telkens verregende poppekastvoorstel- ïingen hebben nop kinderen uitrokken. TJET is onzin om te beweren dat er si sprake was van een feestroes in de stad, zelfs niet bij de kermis. Toch heb ben duizenden Schiedammers iets ge had aan deze feestweek. Daarom zeg gen wij: het was, betrekkelijk, een suc ces. Het kdn beter, natuurlijk, en wij nemen aan dat er op de studiedag va-a de Schiedamse Gemeenschap in okto ber teel het nodige gezegd zal worden over deze vakantiefeesten. Naar ons ge voel moet meer dan nu het geval is, het accent gelegd worden op de jeugd. Het is immers een vakantie/eest? De ouderen kunnen makkelijk, naast de Passage-avonden, elders aan hun trek ken komen. Ja dan liefst actieve recreatie. Zoals strmttekenwedstrijden, volksspelen vliegerwedstrijden. Het bouwen van (afval) bouten jeugddorpen is prachtig. Of anders tenten van lappen. Laat ze zandkastelen maken, er zijn zoveel mo gelijkheden. Maar dan vooral spreiden door de hele stad. Het is voor vele ouders een onoverkomelijk bezwaar jonge kinderen door de stad te laten trekken. En de kermis moet gehand haafd blijven; een grote en goede ker mis. SCHIEDAM, donderdag1. De indel'ng voor de Schiedamse handbaUeams Is le kend en het zal voor de gepromoveerde ttuns, de dames van UVG en de heren nn Wilton Fjjenoord, geen gemakkelijk competltieselzoen worden. Ook de dames van DWS, uitkomende In' ae Overgangsklasse, zullen een zwaar sci- wen tegemoet gaan. De heren van DWS, in de districts 2e klasse Ingedeeld hebben ook niet te onderschatten tegenstanders, ®aar moeten toch in de bovenste regionen lerecht kunnen komen. De UVG-hereo ^len dit seizoen een klasse lager en 2Ön wa hun eer verplicht het verloren ter- u2 Weer 111 te loP«n' Wilton-dames, "liKomende in de districts le klasse, moe- «n van de twee onderste plaatsen verwij derd hlyven, want het komende seizoen hJllta er hier twee automatisch degrade- IJI,j aangezien deze kias uit 0 teams he- «Uat, De tegenstanders van de Schiedamse teams zyn: TK^'Sf^Ssklasse dames: DWS, Posterholt, "j.Quintus. Sittardla, KSV Swift. VHC en rA^eren- Districts le klas dames: Hellas, vwi' Hytfea 2, AHC -28, HVP, Athene 2, ^nutters, VELO m W{lton Filenoord. Dis erts 2e klas B dames; CV/P. RODA. HVS, iivr ie,rs' Status 2, Sn el wiek, SVLV en ..lp* Districts le klas heren: Animo, Schut- nw ®ulntus, Snelwfek, Vires et Celeritas, 9lymPla en Wilton Fljenoord. DiS- jncw 2e klas a heren: HVL, Dynamo 2, AHC VODO s.c., Aetivltas. CWP en DWS. «JSS 2e klas heren: Actief 2. DWS 2, Meeuwen. 2, oiympia '6Z, SVH, Spar man en DVG. SCHLEDAM, donderdag. - Naast de oprit naar de Sportparkbrug ziet men aan de Schiedamseweg momenteel een nogal vreemd uitziend „plantsoentje" liggen. By de aanleg van de grootse Sportparkbrug werd dit terrein opgehoogd, er ver sohenen bomen op in stijve rUen geplant, er Is nu een toegangsweg van koolas b|j gekomen, naast de daar breed-uit prekende verversingenkiosk. En er kwam een hek van rasterwerk omheen. Maar de bedoeling van dit alles bleef duister. Een kinderboerderij (zoals we hoorden veronderstellen) wordt het niet, wèl bet domein van de jeugd. Dit is namelijk één van de vier terreintjes in Schiedam die door de gemeente beschikbaar worden gesteld aan de padvinders. De andere drie komen achter fle, Parallelweg, ln het Sportpark Thurlede en In Kethel, doch deze zijn nog niet zo ver in afwerking als het bedoelde terreintje naast de Sportparkbrug. (Advertentie JJJ.J S1RIUS olieradiator 10.600 K.calorieSn. Mei gesloten of open frontpaneel igQQ I De sensationele omwenteling in I I do oliestooktechniek. Gezel- I I lig breed uitstralend vuur met j I gloeistaven, net ols bij een I gashaard. Directe strolingswarmte Grotere verwarmrngscapacTteïtl Roetlozo verbranding I Belangrijk minder olieverbruikl I Vol ledige voorlichting hierover bij de INTERNO-dealers voor Rotterdam en omstreken: MUI ZOON BH ROTTERDAM: Burg, Roosstraat 2, tel. 40894 P(((ftpOTTERDAM; Noord: Zaagmoteadrlfc 31, tel. 4 07 08 "Wests Matleneaerweg 3, tel. 30467 Zuid: Be Ijerl andsela an 3. tel. 7 0144 De toewijzing van hel terrein moet of ficieel nog geschieden, doch het Ib wel duidelijk dat het de Burg. Van Haaren groep van de NFV Is, die daar zal ko men. Eenvoudig omdat deze groep mo menteel het slechtst Is gehuisvest, op het Doeleplein In een houten keetje. In. afwachting van de officiële toewij zing van het terrein is men bij de Burg. Van Haarengroep maar vast begonnen met het plannen maken. Hoe kan het ook anders? „Wij zitten te springen om een eigen en nieuw clubhuis," vertelde ons mevrouw A. Adriaanse. secretaresse van de groep. „Al jaren trekken wij van het ene honk naar het andere. Nergens voor lang Nu zitten we in dat houten keetje op het Doeleplein, maar dat zakt van el lende haast in elkaar Het wordt nu zo moeilijk met de jongens. De zomer is al bijna voorbij en voor het winterwerk moeten we toch hoofdzakelijk binnen zijn. Maar in dat keetje lukt het niet. De jongens vinden er niets aan. En de leiders worden kriebelig omdat zij geen activitei ten kunnen ontplooien." SCHIEDAM, donderdag. De tennis wedstrijden om het jeugdkampioenschap van Schiedam z|jn gisteren niet kunnen beginnen. De regen maakte dat onmo gelijk, Gehoopt wordt dat, wanneer het weer zich zal beteren, vandaag be gonnen zal kunnen worden. Dit jeugdtoeraooi is in de twee voor gaande jaren, met groeiend succes gehou den op het tennispark Van Vliet aan de Stadhouderslaan, maar heeft ditmaal op hei tennispark Spieringshoek plaats. Ook nu bestond er grote belangstelling, er moesten 160 partijen worden verspeeld, zowel door jongens als meisjes, in enkel en dubbelspelen. De finalewedstrijden zouden zaterdag 24 augustus verspeeld moeten worden. Dat kan nog, ook nu minstens een wed strijddag is vervallen. Want de direc teur van het park Spieringshoek, de heer J v, d. Torre, is bereid inplaats van de afgesproken vier banen, nu meer banen ter beschikking te stellen voor het toer nooi. Ook andere gebruikers van het park bleken bereid speeluren te offeren voor de jeugd. Met de bouw van een eigen groepshuls kan dat wèl. Trouwens, de Burg. Van Haarengroep is allang bezig met acties om geld te verzamelen. De plannen zijn nog wel allerminst rond, maar het iflee gaat uit naar een houten optreksel van het bungalowmodel. Het ter beschikking gegeven terrein meet 20 b|j £0 meter en het clubgebouw zal ongeveer 18 b|J 18 meter worden. „Met verschillende lokalen opdat op meerdere plaatsen tegelijk ge werkt kan worden. Doch dan liefst met opschuifbare wanden, dan Is er indien no dig toch ook een grotere ruimte beschik baar," bomvt mevrouw Adriaanse lucht kastelen, om direct daarop te zeggen „tenminste als de financiën het toelaten,'' Misschien is een bevriende relatie zo vriendelijk om het clubgebouw tegen ge reduceerde prijs op te trekken, anders wordt het werk zoveel mogelijk zelf ver richt. "Wanneer het klaar zal zijn? „Vol gende zomer vüst wel. Dat zult u wel merken, want van de opening maken we beslist een hoop tam-tam.** Als je ook al jarenlang 2onder vast honk hebt gezeten! het Hoofdbureau van dagelijks van 8.00-17.00 uur, behalve zater dag cn zondag: nng met autosleuteltjes: au tost ep; ketting- slot; knip portemonnee met inh.; Jdnderpor- temonnee met inh.: blauwe regenjas. Te bevragen bij de vinders: Leesboek, Mul, Van der Duyn. van Maasdamstraat 128, Vlaar- dingen:'contactsleuteltje in etui, P, Timmer, Lorentzlaan 39c: dameszonnebril. Van Amel- de p/a Fa. Ingelse, Nieuwe Haven 139: ring met sleutel, p/a fidma Smoorenburg, Hoog straat 41; autosleuteltje, W. Westhoff, Schut tersveld 7ö; etui met vulpen cn vulpotlood, Peelers, Francois Haverschmidtlaan no. 45; etui met sleutels, G, Bijl. Van Marumstraat 4b; ring met sleutels. Engering, Lorentzlaan 22; fictsseleuteltje. Sperman. Van Ruijsdael- laan 48 b; bosje sleutels, Nijkamp, (boekhan del), Rfgr. Nolenslaan 812; 1 paar rolschaat sen, Groeneweg, Van Maanenstraat 20; pols- polshorloge, Holster, Parallelweg 128b; getje met rood steentje. Bossolaars, Van 5windensingel 50; waterpas J. Elsberg, Mgr. Nolenslaan 782; benzinedop. Van Katwijk, Laurens Costerstraat 17; portemonnee met inh., P. van Wieriiïgen. Laurens Costerstraat 4a: lederen tas met inb.. J. de Jong. Albar- dastraat 6; kinderportemonnee met inh., Van de Moden, Burg. Van Haarcnlaan 834: por temonnee met inh-, C. v, d. Veer, Begonia- straat 25, Vlaardlngen; rood kinderportemon- neetje met jnh„ Nouwels. IJsselmondese- straat 33a; bruine fietstas, L Both, Leibnitz- straat 25; weekendtas met Inh,. De Jong. Sta. tiensstraat 5a; aktetas, H. J. Kuiters, Huijs- mansstraat 88 a; beige portemonnee met Inh., H. planbeek, Gordonstraat r.o. 13 a; damespa- raplul. C. J, Hollaar. Plem Eendragt 13 b; bruine heren portemonnee met inh., Van der Berg. Van Hogendorpstraat 74; ledige plastic kinderportemonnee, Jonkman, Hoofdstraat 185/13: aktentas. Vroeg, Burg. Knappertlaan 34; 4 stuks nieuw ondergoed, W. A. Hermsen, J. C. van Marckenstraat 13; babyschoentje met sokje eraan, E, Blokland. Lekstraat 41: lang kinderjack. Van Hasselt, Leeuwriksmgel 11; kinderjasJe. H. van Krallngen, Jan Ou degeeststraat 98; kindervestje (grijs), B03. S. van Houtenlaan 37; witte damesschoen, D. van Meerwijk, Nieuwe Maasstraat 8a: wit meisjesseboentje, K. Wiegel, Boylestraat 2Sa; bruine plastic jas, N. Dekker, Hofje van Be- lols 5; wit kinderschoentje. Damenfe, Gor donstraat 15 0: blauwe overall, Kooning. Boy. lestraat 30a; dameshandschoen. Konemnn, Broersveld, no, 101; dameshandschoen. B. Bil, Korte Kerkstraat 4; zwart lederen da me shandschoen, Vermaat. Marconistraat 47 b' zwart met grijs hondje. Bosman. Parallelweg 104, tel. 68641; kanarievogel oranje-geel, p/a Steensel. Mgr. Nolenslaan ,652: wit-zwarie fox-terrier, Kreuk, woonschip, Noordvest t/o 37. ROTTERDAM: Meent 1M, tel.117435 SCHIEDAM; Rott«d,dlJk447, tel.69548 verworm ingsspecinlisten tonen U de geheimen van voordelig en comfortabel stoken cj=, APOTHEKEN NACHTDIENST pDtheek Rembrandt. Rembrandtlaan 13. Kt*j tentoonstellingen oiedeiyk Museum, dag. 10—X? uur; prenten en tekeningen van Oud- fachiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude Ujn" „Kunst uit Nieuw- Guinea" Pa BIOSCOPEN rassage, 2 en 8.15 uur: „De zlgeunerprin- ses". Monopoly 2 en 8 uur; *MgedaaateJ' SCHIEDAM, donderdag Het sport complex van de handbalvereniging DWS wordt uitgebreid, dankzij de vindingrijk heid en de zelfwerkzaamheid van dc le den. Vlak voor de vergrootte kantine komt een halfverhard trainingsveld met veldjes voor zevenhandbal. Tussen twee veldjes voor zevenband ba. Tussen twee handbalvelden waren bosschages; deze z|jn weggenomen en zo was er voldoende ruimte voor de aanleg van twee veldjes voor zevenhandbal. Volgende week ontvangt DWS gasten uit Israël en ook de topploeg Dynamo. Dan kan DWS met trots de uitbreiding tonen en in gebruik nemen. Het halfver- harde trainingsveld zal dan nog met ge reed zijn. De DWS-ers zijn nu nog bezig de grasmat en toplaag ven het recht hoekig afgebakende veldje te scheppen: en in de plaats daarvan puin te storten. Op dat puin komt het halfverbarde ma teriaal dat het DWS mogelijk moet ma ken ook onder slechte weersomstandig heden te oefenen. Dat deze uitbreiding geen luxe js, tonen de plassen die in ruime mate op de velden liggen. DWS heeft de laatste maanden hard SCHIEDAM, donderdag. De Schie-; jieeu ue xaausie n damse tennialeraar J. van vliet, explol- gewerkt aan de uitbreiding van het club- taut van het bekende tennispark aan de {huis. Vorig jaar reeds is een keurige Stadshouderslaan, heeft het plan ook 1»vleugel met kleedlokalen aan de kantine Gorkum e«n tennispark te beginnen. Er toegevoegd, die nu is vergroot. Elk vrij z|jn in Gorkum maar twéé banen, eigen-uur ïs benut voor het beton storten, het dom van de exclusieve tennisclub Rea- timmeren, het schilderen en het ruiten dv, waar dc heer Van Vliet leraar b|j is zetten. Nu beschikt DWS over een ge- Hij wil nn iedereen in Gorkum de kans bouw van bijna dertig meter lang. blcdm om te teanusc.., »o.ral ook de Dc onM6kcle„ m jrugu. dige dubactlviteit. Zondag komen de le Het zouden zes banen moeten worden, en 2e dames- en herenteams al voor de met een kleedlokaal en kantine, waarbij de banen (eventueel uit te breiden tot twaalf) zó gegroepeerd zijn, dat er ook een ijsbaan van te maken is. Zulks dus in navolging van het Schiedamse park. De heer Van Vliet heeft de gemeente Gorkum om een renteloos voorschot van f 60.000 gevraagd, in tien jaar af te los-team sen, om dit plan te verwezenlijken. B. en w. staan er niet afwijzend tegenover, maar maken bezwaar tegen de eis van de heer Van Vliet dat er ook een dienst woning bij het complex zou moeten ko men, die dus ook met gemeentegeld ge bouwd zou moeten worden. competitie in het veld. Maandag is DWS gastheer voor de handbalclnh Maccabi uit Tel Aviv Israël. Dinsdag worden reeds ze- venhandbalwedstr|jden gespeeld op de twee nieuwe veldjes. Een Rotterdams team speelt tegen Maccabi. Vrijdagavond wordt de revanche zevenhandbalwed- str|jd tussen Maccabi en het Rotterdamse gespeeld. De Israëliërs worden Haringvangstberiditeii vi. 70 thuisvarend. VJ.78~20k.Vl- 79—5 ^Het beest in inen- vj. as—17 k. VL 89—10 fc, VL 114—20 k. VI. 1902 k„ VI. 199—25 le. evenals vorig jaar officieel ontvangen ten stadhuize, op zaterdagmorgen 31 aug, om elf uur. Op zondag I september wordt op de DWS -terreinen een groot toernooi gehouden waaraan naast DWS als sterke gastteams Maccabi, Dynamo, Schutters, Roda en Velo deelnemen, DWS is met de handbalverenigingen Dynamo en Schut ters gastheer van Maccabi in deze hand- balweek. Deze activiteiten vormen een prettige prelude voor de viering van het 25-jarig bestaan. DWS heeft met deze werkzaam heden een krachtige stimulans voor de groei van de vereniging gegeven, Nog geen tien jaar geleden moest by de ge meente een lening worden gesloten om het eerste deel van het clubhuis te kun nen neerzetten. DWS is er niet alleen in geslaagd de lening geheel af te lossen maar bovendien kon voldoende worden vergaard om het gebouw te vergroten. Vooral de groei van het aantal jeugd- teams maakt het noodzakelijk dat de ac commodatie van DWS wat kleedlokalen en velden betreft, tijdig werd vergroot SCHIEDAM, donderdag De polllle heeft vannacht weer een razzia gehouden op fietsen die onbeheerd en niet op slot bulten stonden. Achttien fietsen en zeven brommers werden naar het hoofdbureau gebracht. Het resultaat van deze razzia's; de laatste paar dagen worden aanmerke lijk minder fietsen en bromfietsen gesto len. Op het hoofdbureau staat nu echter een enorme hoeveelheid meegenomen fietsen. Daarom wordt zaterdag 24 augustus weel een z.g. „kijkdag" gehouden op het poli tiebureau van 9—1? uur, waarbij de eige naars hun fjetsen terug kunnen krijgen- Toch zijn er weer twee rijwielen ver dwenen. De bromfiets van de heer B. M die niet op slot voor de woning aan het Schuttersveld had gestaan en de flets van mejuffrouw C. B. die wèl op slot voor de woning in de Lekstraat was geplaatst SCHIEDAM, donderdag De politic heeft vannacht om twee uur een bruin paard gevangen, dat los op de Burg. van Haarenlaan liep. Het dier is ter bewaring naar het openbaar slachthuis gebracht. De eigenaar is onbekend. Geboren: Marianne d.v. M. Jeup en S. J. de Reus: Adrianus z.v. T. Rigters cn A. Sprong; Johannes P. z.v. J. C. van Laer en P. E. van der Lubben; Margretha B. cLv. B. Snijders en A. M. van der Fluijm; Meine J. z.v. B. Bakker en L. G. Thalen; Lucienne d.v. W. de Vries en N. Stuif zand; Wijnandus T. z-v. S. T. Simons en E. M. Kloosterman. Overleden: F. W. Ruseier, 67 jaar; J. J. Daim, 89 jaar, wed. v.J, van Zellem. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Tot algehele invoering van de vr^je zaterdag op de openbare scholen, wordt thans overgegaan. De ervaringen met de vrije za terdag die, wat de openbare scha len betreft, gedurende twee jaren bij wijze van proef alleen geduren de de maanden dpril tot en met september werd gegeven, zijn zo danig gunstig geweest, dat tot deze verdergaande maatregel, waarop zowel in de raad als uit onderwijs kringen al enkele keren is aange drongen, werd besloten. Uit debatten in de raad en door het college van b. -en w, gegeven antwoorden op schriftelijk gestelde vragen bleek en kele jaren geleden, dat toen de wethou der van onderwijs, de heer H. K, van Minnen, nog niet enthousiast was voor invoering van een schooltijdenherzienjng met als uitgangspunt een vrije zaterdag. Ter compensatie van de wegvallende schooluren worden voor het gewoon lager onderwUs nieuwe schooltijden Ingevoerd: a) alleen op dc dagen maandag tot en met vrijdag wordt onderwijs ge geven, b) de ochtendschooltijden zijn voor uur, klas op alle ochtenden 8.45—11.00 klas 2:op alle ochtenden van 8.45 11.00 uur, uitgezonderd dc woens dag. want dan is voor deze klas de ochtendschDOltijd 8.4512.15 uur. klassen 3 tot en met 6; op alle ochtenden 8.4512.15 uur. c) op maandag-, dinsdag- en donder dagmiddag wordt in alle leerjaren onderwijs gegeven van 13.4516.00 uur. op vrijdagmiddag van 13.45 15.45 uur. d) tijdens de ochtendschooltyd wordt voor alle klassen een pauze inge last. De schooltijden voor het kleuteronder wijs op de dagen maandag tot en met vrijdag zullen niet worden gewijzigd, Hot kleuteronderwijs had reeds het ge hele jaar op zaterdag vrij. De noodzakelijke goedkeuringen van de onderwijsinspecties is inmiddels wel aan gevraagd. doch nog met verkregen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Me vrouw E. W. GerritzenMolyn 2aï op 116 september bij de gemeentelijke genees kundige dienst als bureau-ambtenaar in dienst treden als opvolgster van mej. 'J. M. Brauckmann, die is overgeplaatst jnaar de gemeentelijke dienst voor maat- schappelijke zorg. Al geruime tijd geleden is vanuit de raad op deze mutatie aangedrongen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. De aan tekening „kraamverpleging" op het di ploma A Ziekenverpleging verwierven de verpleegsters mevrouw A. A. v. d. Bree- vaaxt—Vonk, mej, A. M. Broek, mej. I. Cniden, mej. Z. M. Gumbs, mej. M, Hoo- genboom en mej. P. Ruygrok. SCHIEDAM, donderdag. S.V.V. 2 opent zaterdagmiddag aan de bosrand de nieuwe competitie betaald voetbal tegen het reserve-elftal van Go Ahead uit De venter, De gepromoveerde rood-groene- reserves krijgen meteen de vuurdoop te gen een zeer sterke tegenstander, waar tegen zij bewijzen moeien dat z:j inder daad in deze hoogste klasse van Neder land thuis horen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. In de periode 1 januari31 juli 19S3 kwamen in totaal in Viaardingen 518 nieuwe wo ningen gereed. Hiervan waren 40 woningen particulie re bouw met rïjkssteun, 7 idem zonder, rijkssteun, 410 woningwetwoningen ge bouwd in opdracht van de gemeente en 61 woningen gebouwd in opdracht van een woningbouwvereniging. Het aantal woningen in Vlaardlngen werd evenwel slechts met 421 vermeer derd. Want terwijl er aan dc nieuwbouw nog één woning werd toegevoegd door weder ingebruikneming, verdwenen door sloop 73 huizen en er werden in dezelfde pe riode 25 woningen aan de voorraad {voor diverse doeleinden) onttrokken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. De fi nale om de Harry van den Berg-prijs, het toernooi van Zwaluwen, tussen Spaken burg en Quick Boys wordt zaterdagmid- dag op het terrein van. RK WIK gespeeld. VLAARDINGEN. donderdag. Sedert een jaar zwemt een groep meisjes en jon gens van de Herman Frantsensüchting onder auspiciën van het Rode Kruis in het Kolpabad. Van deze jongelui heeft thans Mies de Clerk als eerste de zwem- proef met succes afgelegd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. donderdag. Het jeugdteam van Fortuna speelt zaterdag middag een oefenwedstrijd tegen Sparta. Deze wedstrijd zal op Zuidbuurt worden gehouden. MAASSLUIS, donderdag In het re creatiegebied in de Sluispolder-oost, is op de nieuwe voetbalvelden de eerste spade In de grpnd gegaan. Leden van de voetbalvereniging VDL zijn begonnen om de fundering te graven voor hun kleedlokaal, dat een. vloeropper vlakte krijgt van ruim 160 m2. Het lokaal, waarvan de betonnen fundering zal wor den gestort, door het aannemersbedrijf Van der Plas, krijgt 6 kleedlokalen, die alle een eigen wc, een douche -en was ruimte krijgen. Ook de gemeente van Maassluis zer. het werk voor de speelvel den voort. Zo Is over de vijver, die het complex omsluit, een stalen brug gesla gen, waarover men het sportcomplex kan bereiken. Deze brug is echter nog niet ge reed. Tussen de drie voetbalvelden zijn de wegen in aanleg, terwijl men er voor bezig is, om een ruim parkeerterrein aan te leggen. MAASSLUIS, donderdag In zijn wo ning aan de Geerkade te Maassluis, vier- het echtpaar ValstarGreenhelde, oensdag zijn diamanten bruiloft, te mid den van de kinderen, van wie de zoon, die ruim twaalf jaar In Canada woont en speciaal voor het bijzondere feest van z|jn ouders Is overgekomen. Begin september keert hij "weer naar z'n gezin in Canada terug. Het heeft de heer en mevrouw Valstar niet aan belangstelling ontbroken. Naast vele schriftelijke gelukwensen, bloemen en enkele fruitmanden was er voorts ook een taart van het gemeentebestuur. In de loop van de middag kwamen burgemees ter Van Dijck (mevrouw Van Dijck moest wegens ziekte verstek laten gaan) en wet houder Van der Snoek de felicitaties van het gemeentebestuur persoonlijk onder strepen. MAASSLUIS, donderdag De heer M. Lucardie, wonende Fred Hendrikstraat 6 rood, Maassluis, is 50 jaar werkzaam bij de NV Ver. Touwfabrieken te Maassluis. Reeds als twaalfjarige jongen begon hij in de touwbaan van V. d. Lely. In nage noeg alle afdelingen heeft hij gewerkt. Hij werd hierdoor een bekwaam vakman Ook het verenigingsleven vroeg zijn aan dacht. De heer Lucardie is reeds 44 jaar lid van de muziekvereniging „Kunst na In de eerste zeven maanden van dit arbeid" te Maassluis. Vele jaren was hij ar was het totale bezoekerscijfer 29J48d secieUm en thans nog voorzitter ïn de gen 274.241 in dezelfde periode in 19G„. juaassl. gemeenschap, sectie muziek. Reeds 47 jaar is hij lid van de vakorgani satie „De Eendracht". Het zal de heer en mevrouw Lucardie deze dagen zeker niet 'aan belangstelling ontbreken. VLAARDINGEN, donderdag. In de afgelopen maand juli brachten 62.640 per sonen een bezoek aan het Kolpabad tegen 45.350 in de overeenkomstige maand in I9G2. De bijzonder gunstige weersomstan digheden in de vorige maand hebben dit hoge cijfer ongetwijfeld bewerkstelligd (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. donderdag. ln ver band met de aanhoudende slechte weers gesteldheid is met ingang van gisteravond de openlucht campagne van Youth for Christ verplaatst naar de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel. Ook vanavond en morgen vinden daar „rallies" plaats, za terdagavond volgens het programma in de Pmëlkerk. SCHIEDAM, donderdag. De handbal- afdeling van "Wilton Fljenoord neemt zondag 25 augustus deel aan Vt grote internationale jublleumtoernooi van de handbalvereniging W.S.V. 38 in Deventer. Onze stadgenoten zullen daar met htm eerste teams verschijnen. Zowel de dames als de heren van Wilton Fijenoord zijn ingedeeld bij ie verenigm# Slau Weiss uit Lohne, Duitsland, waar Wilton Fijen oord prettige herrinneringen aan heeft i.vjn. de uitwisseling van beide vereni gingen tnet Pasen en Pinksteren. Aan het toernooi zullen 88 ploegen deel nemen, waarvan 21 uit het buitenland, hoofdzakelijk Duitsland. MAASSLUIS, donderdag Het aantal inwoners van Maassluis is in de maand juli met 121 toegenomen en gestegen van 14.972 tot 15.093 zielen, waaronder 7811 mannen en 7482 vrouwen. Zoals bekend werd in juli de 15.000 ste inwoners gere gistreerd. Het vestigicgsverschot bedroeg 101 per sonen. Er werden 28 kinderen geboren en 8 personen overleden. MAASSLUIS, donderdag In de ne derlaagserie voor de Zilveren Molen komt VDL zaterdag nm, 6.15 uur uit tegen Excelsior uit Rotterdam- Het is de laatst® wedstrijd voor deze serie. Van de twee gespeelde wedstrijden wist VLD een t« winnen en gelijk te spelen. Rotterdammers zijn de houders van de „Zilveren Molen" en zij zullen trachten te winnen, om definitief in het bezit te komen van dit kleinood. Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden. Te koop aangeboden Eem bij Coja kijken. Was machines v.a ƒ90.— 15-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 123. telefoon 63341. Fotografie Kolfllms vergeten? De auto. maai staat voor u kiaat Alle soorten films Foto van Vuur en Hoogstraat 106 Diversen Geweldig en voordelig 11J Teenstukken, hakken, zolen direct klaar, U kunt wach ten Mr. Schoenmakers Gebr. Simons, sinds 1929, Broersveld 12 en Broersveld 2 (bij de Hoogstraat). U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 68611 GEEN FILIALEN WIJZIGING SPREEKUUR GEM. DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN Ingaande maandag 26 augustus a.s. zal de Gem. Dienst voor Sociale Zaken niet meer des middags voor het publiek zijn opengesteld. De uren van openstelling voor het publiek zijn van ge noemde datum af derhalve Alle werkdagen, behalve zaterdags, van 8.3012,00 uur. DANSSCHOOL HEDEN INSCHRIJVING Rembrandtlaan 105 - Telefoon 67338 GEMEENTE SCHIEDAM Bij het Bureau „Huisvesting" van bovengenoemde gemeente kan worden geplaatst een in de rang van schrijver A of hoofdschrijver. Leeftijd, variërende van 22 tot 40 jaar. Het bezit van het diploma M.UL.O. is vereist De bezoldiging bedraagt: a. voor schrijver A ƒ4272.in minimum en ƒ5.664.In maximum; b. voor hoofdschrijver ƒ5232.in minimum en ƒ6.528.— in maximum. Bovenstaande bedragen zijn exclusief huurcompen- Satie, vakantietoeslag en compensatie premiën AOW. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, dienen binnen 8 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de afdeling .Personeels zaken" der gemeentesecretarie. Nieuwstraat 26 te Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1