Meer gymnastieklokalen r -69# Handelsgold DE JAGER Uit de tweede divisie Opknappen van grauwe gevels 86 Historisch spel in de Beurs? ongelooflijk lekker! 98 Nu scholenboirw-plan gereed komt PËËK Herverdeling van alle lokalen op komst Burgerlijke Stand Harm gvan gstberichlen Gratis bezoek aan Sted. Museum GESLAAGD Pater W. Keijzer verlaat Don Bosco TAXI? EUROTAX 694 60 AGENDA Geslaagde proef in Tuindorp Kethel W mterprogram K.N.M.T.P. Bouw hotelcomplex aan jNwc Damlaan is begonnen Hermes ontvangt Baronie SVV speelt bij Helmondia CJV-Sportdag afgelast „Stunt" met Kerstmis en Sinterklaas VARA-opname in Musis Sacrum Het honkbal- programma Weth. mr. v. Bochove opent het nieuwe SVDPW-complex Vierhonderd bekeuringen op één dag Kind door auto gegrepen Lijn 2 gaat over Geldersekade Met bromfiets tegen personenwagen Visconcours van Oude Lijnbaan '.goedkoper: SCHIEDAM wmxmmma Koeriersters ENIGE ADMINISTR, KRACHTEN Droogproblemen CENTRIFUGE In de oerwouden van Engels-indië nog mo- lie...en Bmode!. ludraal ■essinj, ■ulden. fur be- deze Lpencll nesslns, VRIJDAG 23 AUGWrUS 1963 K-Oostennjfc- t een jurk fpsnor opplak- tur Roll 01* [van. Zijn *6™ en is nos foelie titel doet JEL 33363 d _jette» voor i |M,enz., op I iDaar komt jjceld is ge iende factor m meel dat de fèo behoeft ïféen groep __8ïaangiftfiii SSL boekjes pitj., Leidêe- en fl&Daarmee gioekjes wel lö'rsJhen zelf Sirdt daarir pissten, om pïfopt -gemak ridèn en dat gewone SCHIEDAM, vrijdag, Het gaat cr naar uitzien dat binnen afzien bare tijd het huidige grote tekort aan gymnastieklokalen in Schie dam wat zal verminderen. Er zjjn namelijk enige zalen bij openbare scholen In aanbouw en zoals be iend worden deze zalen ook gene reus ter beschikking gesteld van de gymnastiek- en andere sport- verenigingen in de stad. Vorig jaar zijn de twee nieuwe, mo dem ingerichte en uitstekend uitgeruste; gymnastieklokalen bij de Willem de Zwij- gerschool I aan de St. Lidu instraal gereed gekomen. Deze boven elkaar gebouwde lokalen zijn later gereed gekomen, dan de school zelf (bij de bouw was er wel rekening mee gehouden), omdat de bouw vergunningen trager afkwamen. Binnenkort komt het gymnastieklokaal van de openbare Prof dr. Gunnmgschool aan de Burg. Van Haarenlaan, hoek Fier- sonstraat ter beschikking. Later volgt dan het gymnastieklokaal van de openbare A H. Gerhardschool aan de Burg. Van Haarenlaan, hoek Van Hogendorplaan, ter wijl medio 1964 het gymnastiek- en spel- lokaal by de Willem de Zwijger-ulo II, daar in de buurt aan de spoorlijn gele gen, opgeleverd zat worden. Deze drie lokalen, vallen onder het nu bijna gereali seerde Scholenbouw-plan voor Nieuw- land. Vast staat ook, in een wat verdere toe komst de bouw van het gymnastiek-lokaal bij de nieuwe Willem Brouwerschool aan de Dwarsstraat, terwijl er nog een plan is voor een lokaal bij de hervormde Masten- broekschool en de gereformeerde Joh, Calvijn-school aan de Burg. Honnerlage Gretelaan. Doch dat is een volgend scho lenplan. Ook een Sporthal ligt in het ver schiet. Door de belanghebbende verenigingen zijn reeds vele aanvragen Ingediend om van deze nieuwe lokalen gebruik te mo gen maken. Maar een verdeling onder de gegadigden heeft nog niet plaats gehad. Dit houdt o.a. verband met een voorgeno men herverdeling van de beschikbare ruimte aan gymnastieklokalen onder de belanghebbende verenigingen. Door de Schledamse Bond voor Lichamelijke Op- voedfng is Immers in het jaarverslag aan gedrongen op zo'n herverdeling cn daar Wil men nu rekening mee houden. GEBOREN: Maurits. z. v. W. Huisman en E. A. Landheer; Christina d. v. A. Mo- leman en A, van den Bos; Robert E., z. v. G. Kooij en H. A. Ong-Aban; Erik M„ x. v. L, van der Kaag en J. C. WitseL VLAARDINGEN, vrijdag. De hortng- vangsberichten van hedenmorgen luidden: VI. 7J—30 k uit de halve vleet, VI. 78—75 k uit de haJve vleet, VI. 79-—75 k uit de halve vleet, VI 85—70 k nog 20 netten, VJ. 89—85 X uit de halve vleet, VI. 114—75 k, VI. J90—80 k. De marktprijs luidde: vleetharing klem 37— 39. vleetharing groot 3641, ijlharing 21,30. steurhanng 2-1.20, trawlhanng jong 120, trawl» haring zout 46, makreel 47.90. JjET moderne lem de Zwijger-ulo I. de meu- Wil (Advertentie l.M.J SCHIEDAM, vrijdag. Het Stedelijk Museum te Schiedam zal zaterdag 24 au gustus van 1011 uur en zondag var 12.30—17 uur gratis voor het publiek toe gankelijk zijn. Te bezichtigen zijn de tentoonstellin gen „Kunst uit Nieuw-Guinea" en „Schiedam, het nieuwe station aan de oude lijn", In de aula van het museum treft men een deel aan van de collectie betreffen de de historie van onze stad, terwyl in de kelder een groot aantal voorwerpen betreffende de gedistilleerd industrie is opgesteld. Bovendien kan men in één van de zalen een deel van de eigen collectie moderne kunst bezichtigen. SCHIEDAM, vrijdag. Voor de in juli gehouden examens voor het prak- hjkdiploma boekhouden slaagden de da mes: R, Christen en T. Keyser, alsmede de heren H. van Almen, J. van Bommel, ?an den Berg. P. Boogaarts, A. F. M. Dorp, B. T. van Dorp, F. C. K. M. Dorp, M. van Druten, A, de Jager, C. C. Korsten, J. Rost, G. Putter, J. J. van Steenoven, N. Torsy. Voor het certificaat Engelse handelscorrespondentie: mej. M. van Kooy en de heren H. v. d. Linde, C. H. J. Lansbergen. Voor het diploma Ne derlandse handelscorrespondentie de da* G. Voogfc en J. Overheul, alsmede de heer W. van. Diggelen. Allen cursisten van de heren. H. Meyers en J. de Pater. SCHIEDAM, vrydag. De populaire directeur van het clubhuis Don Bosco van het St. Franclscus Liefdewerk, pater W. Keyncs, zal, na er ruim twaalf jaar te hebben gewerkt, ztyn clubhuls aan die Lange Haven verlaten. Hij is namelijk benoemd tot directeur van het clubhuis aan dc Schoonderloostraat In Rotterdam. H|j zal afscheid nemen met een receptie op zondag 25 augustus in Don Bosco. Tot zijn opvolger is benoemd pater H Knikkmk uit Rotterdam. Hij zal zijn Junctie aanvaarden op 1 september. Advertentie l.M.J -> TELEFOON APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Rembrandt, Rem bran dtlsan 13. TENTOONSTELLINGEN Stedelyk Museum, dag. 10—17 uur: prenten en tekeningen van Oud* Schiedam en expositie over gedistil leerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn" ..Kunst aït Nieuw- Guinea" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Titanen". Monopole, 2, 7.15 en S uur; „Kom van het dak af". SCHIEDAM, vrfjdag Aan de Peren laan in Tuindorp Kethel staat een blokje van twee gekoppelde woningen, die in de straat bepaald opvallen door het frisse aanzien van de gevel. De heldere roomkleur steekt dan nok af tegen het gore grauw xan de gevels der andere wo ningen. Het betreft hier een proef met de verbetering van het uiterlijk van de wo ningen. Deze woningen werden ongeveer 12 jaar geleden gebouwd volgens 't systeem- Welchen, dat geen verdere toepassing meer heeft gekregen. Door een particulie re bouwer opgezet, kwamen de blokken al heel snel in het bezit van de gemeente Schiedam. Volgens het genoemde systeem werden de betonnen gevels, direct nadat ze uit de bekisting kwamen, bespoten met een soort eement-pasta. Dit leverde een. on aantrekkelijke grauwe kleur op, wat, ge voegd bij het feit dat er veel te kleine ramen m zaten, de woningblokken het uiterlijk van een kazerne gaven. Erger was dat de cement-oplaag vocht uitsloeg zodat vuile plekken ontstonden. Dit deel van Tuindorp won er niet door aan aan trekkelijkheid. Drie Jaar geleden heeft de gemeente lijke Woning dienst besloten een proef te nemen met het verbeteren van de gevels. Een toen nieuw procédé werd toegepast door het opspuiten, van een verf-emulsie gemengd met oa, mastiek. Het resultaat was goed, de hulzen werden er veel aan trekkelijker door en na drie jaar zijn re dat nog steeds. De proer kaai zo als ge slaagd worden beschouwd. Een bezwaar zijn echter de hoge kos ton verbonden aan deze bewerking, name lijk ruim duizend gulden per geveL Ook met de bakstenen zijgevels, de koppen van de huizenblokken, die verkeerd gelegd zijn en daardoor vocht door laten, zyn proe ven genomen. De koppen zyn bespoten: om ze waterdicht te maken. Ook dit is weer een kostbaar grapje. Toch wordt overwogen om na de geslaagde proef ook andere woningen m Tuindorp die daar voor in aanmerking komen, deze kostbare verbetering te doen ondergaan. SCHIEDAM, vrijdag. De jonge af deling Schiedam van de Kon. Ned. My. voor Tuinbouw en Plantkunde heeft het winterprogramma bekendgemaakt. De voorgenomen excursie naar de Dahlia- tentoonstelling in Zwolle kon geen door gang vinden, wegens gebrek aan deel name. Nu kunnen de leden op vrijdag middag 6 september of zaterdag naar het bloemencorso in Aalsmeer, Donderdag 2S september zal in gebouw Irene de heer J, R, P. van Hoey Smith vertellen (en dia's vertonen) over het Ar boretum Trompenburg in Rotterdam, waar vreemde exotische bomen, struiken en bloemen te bewonderen zijn. Op woensdag 23 oktober is er in gebouw Ire ne de alg. vergadering met o.a. een be stuursverkiezing, terwyl de natuurbe schermer drs. J. Mennema uit Rotterdam zal vertellen over „het leven der planten", met dia's. De KNMTP zal ook een bloemschik cursus van tien lessen organiseren, onder leiding van de heer J. J, van Dijk. SCHIEDAM, vrijdag. Aan de Nieuwe Damlaan. op de hoeken met de Burg. van Haarenlaan, blijft het gedreun van dc hei machines voorlopig nog even opklinken. Op de oostelijke hoek is dc paalfundering voor het hoge flakgebouw met daaronder een winkelgalerij reeds geslagen en daar is men nu bedrijvig bezig in de zeer die pe bouwput met het storten van beton. Nu staat aan de overkant van de Nieu we Damlaan een (andere) heikar te beu ken'op de palen voor het compl ,-x van een hotel-café-restaurant met maisonnet tes daarboven en een garagebedrijf daar naast Dit complex wordt niet zo hoog, wat aan de heipalen wel te zien is. Voor deze bouwbedrijvigheid heeft het houten gebouwtje aan de Loeffstraat, waar eerst een noodwinkel van de DES in vns gevestigd en later de St. Huber- tus-padvmdersgroep, plaats moeten ma ken. Ook deze groep komt in aanmerking voor een „padvlndersterreintje", waaror .zelf een clubhuis gezet kan worden. SCHIEDAM, vrijdag. Hermes-DVS ;aat de nieuwe competitie voor Schle- ïam openen met een thuiswedstrijd te gen Baronie uit Breda, op zondagmiddag 2 uur in Sportpark Harga. Baronie ein digde vorige competitie to de hogere re ien; wat dit elftal nu gaat doen Is nog open vraag. Maar goed opbouwend voetbal wordt wel verwacht. Bij de blauw-witten is men niet onte vreden over de voorbereidingen voor de nieuwe competitie en de ervaren oefen- meester Cees van Dyke heeft de zaken meteen stevig aangepakt. Tijdens de ge wonnen oefenwedstrijd tegen Excelsior speelde Hermes-DVS prima en ook de wedstrijd tegen Tüleur F.C., hoewel ver loren, gaf vertrouwen in de kracht van het elftal. SW komt meteen voor een moeilijke uitwedstrijd te Staan tegen Helmondia "55. Na een verdienstelijke oefenpartü tegen het hoger geklasseerde Fortuoa Vlaardingen gaan de rood-groenen toch vol vertrouwen naar het zuiden, al kan gerekend worden op stevige tegenstand van de Limburgers. Trainer Hans Croon gaat vermoedelijk drie nieuwelingen in het team opstellen, nJ. Claudemans van DHC, Jan van Andel (van DHZ) op de linksbuitenplaats en Dick van Dijk (van ONA) op de rechts- binnenplaats In dit geval kan een eerste klap een daalder waard zijn. SCHIEDAM, vrijdag In verband met het ongunstige weer en de slechte toe stand waarin het terrein aan de Vlaardln- gerdyk verkeert, heeft de CJV moeten be sluiten de Sportdag, die morgenmiddag gehouden zou worden, af te gelasten. Advertentie l,M.i Morgen kunt U kiezen uit hon derden paren Mousse Nylon ankiets uit de best verkochte series van 1.75 per paar. Herenanklets, die altijd pas sen, die U nooit hoeft te stop pen en die U morgen koopt per paar voor nog géén negentig cent. (Advertentie l.M.) nubeduidend £iW- goedkoper Zal het een strenge of een zachte winter worden...nie mand die het weet. Daarom moet U nii dekens kopen... 100% zuiver wollen dekens. Morgen verkopen wij de origi nele zuiver wollen dekens, cata logusprijs 49.50, bijna twintig gulden goedkoper dan normaal. Prachtige langharige zuiver wollen dekens in de royale tweepersoons maat 180 x 220 cm. En deze echt behaaglijke warme droomdekens met garantie- etiket „zuiver wol" koopt U morgen voor nog géén dertig gulden. iSOxMOem twee-P®»00"! Nu koopt U deze 100% zuiver wollen dekens, 180 x 220 cm In effen moderne kleuren Geen tel. of schrift, text Zaterdagmorgen om 9, uur be gint de verkoop van Mousse Anklets, in tientallen kleuren en dessins, .♦y». Gêét> tel. af schrift, bttt. SCHIEDAM, vrijdag. De heer A. J. A. van der Water, bekend als „de slager van de Dam", heeft grote plannen om to december, rond Sinterklaas en Kerstmis, wat meer leven to de Schledamse brou werij te brengen. Hü vindt dat het tyd wordt dat eens gebroken wordt met de oude sleur van de normale verlichting van de winkelstraten Hoogstraat en Dam op die feestdagen en wil daarvoor een evenement scheppen op één vast punt, dat ook publiek (en dus kopers) trekt. De nadruk zou dan fa dit geval gelegd kun nen worden op het Beursgebouw en het pleintje daarvoor. De heer Van der Water, oud-lid van de gemeenteraad, heeft een jaar of vijftien geleden in het Beursgebouw een oud- Hollandse markt georganiseerd, die, door velen, met scepsis ontvangen, toch een succes werd. Iets dergelijks, maar dan aangepast, zou het weer kunnen worden. Er is een actie-comité in het leven ge roepen, dat de plannen zal dienen uit te werken en ook om belangstelling te wek ken bij de middenstand. Het gemeente bestuur en ook het bestuur van de S.G. hebben verklaard de plannen sympathiek inden, maar er toch geen financiële steun aan te kunnen geven. De bedoeling is dat de Beurs en om geving, de beide bruggen, dc oude bran- derssoos op Dam 2, enz. te illumineren. In de Beurs zou dan een historisch spel opgevoerd kunnen worden door Schle damse amateurs. Het Schledamse leven uit de vorige eeuw zou weer tot leven kunnen komen. Branders die hun zaken in de beurs afhandelen en daarna to de „soos" een kop koffie gebruiken, de zak kendragers zouden hun oude zakken weer kunnen opnemen, enz. In de Sinterklaas-tijd zou de Spaanse heilige op een of andere manier ingescha keld kunnen worden. Voor Kerstmis zou dan weer een kerstspel aan de beurt kun nen komen. In de Hoogstraat zouden soortgelijke evenementen zich kunnen af spelen op het pleintje voor het Sted. Mu- Dit alles kost natuurlijk vrij veel geld, zodat naar middelen gezocht wordt om dit geld bijeen te krijgen. „Het zal wel lukken", meent de heer Van der Water. SCHIEDAM, vrijdag. De VARA gaat 27 augustus weer in Musis Sacrum een programma opnemen voor de radio. Het wordt een opname voor Discobal, een programma voor de teen-agers, waarbij gedanst wordt op de nieuwe grammo- foonmuziek van een juke-box. Herman Stok, bekend van Top of Flop, zorgt voor de presentatie; de algehele leiding heeft Co de Kloet. Uitzending van dit programma zal plaats hebber op zondag 1 september om 17.30 uur. De kaarten voor dit dansfeest zijn gra tis verkrijgbaar by Musis Sacrum zater dagmiddag 24 augustus om 14.30 uur. SCHIEDAM, vrijdag. Hoewel in de honkbalcompetltle nog enkele restanten te verwerken zijn, komen er vrijwel geen wedstrijden van betekenis meer voor. De concurrentie van de voetbalwedstrijden zal dus wel weer van invloed zjjn op de uitslagen van de honk bal wed strijden. DHS heeft zaterdag op eigen terrein nog een leuke ontmoeting. Dan komt kampioen HMS naar Schie dam en uiteraard gaat DHS trachten bet zo succesvolle Utrechtse team een eerste nederlaag te bezorgen. Schiedam 2 speelt zaterdagmiddag eveneens thuis en wel tegen PSV 2, Tegen het Etndhovense slaggeweld zal Schiedam 2 de overwin- mngenreeks moeilijk kunnen voortzet ten. Zondagmiddag om twee uur speelt Schiedam tegen het Haagse VUC. De stadgenoten zullen de tweede plaats met een gedegen overwinning behouden. In het Rayon Rotterdam kan DRZ zich zaterdagmiddag tegen Neptunus 3 wel overeind houden ook al hebben de Rot terdammers enkele geroutineerde slag mensen. Voor de Roode Zanners staat zelfs een weekeinddubbel op het pro gramma want zondagmorgen bevindt DRZ zich weer op het terrein aan de Schiedamseweg. Dan kan VFC 2 geslagen worden. Op hetzelfde tijdstip zal Schie dam 3 zich in Harga tegen Libanon 2 wel kunnen handhaven. SCHIEDAM, vrijdag. Wethouder mr. P. van Bochove zal op zaterdag 31 au gustus 's middags om 3 uur het nieu we sportpark van de voetbalvereniging SVDPW in Kaga officieel openen. Daar na zullen twee elftallen van SVDPW wedstrijden spelen tegen de twee sterk ste elftallen van GTB, welke club mede gebruik maakt van de nieuwe terreinen. Aan deze opening zal muzikaal luister worden bijgezet door het harmonie-or kest van Harpe Davids, dat tevoren een rondgang door de stad maakt. i (Advertentie LM.) Veel vrouwen steken verkeerd over ROTTERDAM, vrijdag Gisteren heeft de Rotterdamse politie tussen 7 en 22 uur controle gehouden op de voorschriften by de voetgangersoversteekplaatsen. In to taal werden circa 400 processen-verbaal (Inbegrepen betaalde waarschuwingen) gegeven. Talnjke voetgangers blijken nog hun leven te willen riskeren door bij rood voetgangerslicht de onveilige over steek te wagen. Ook komt het herhaalde lijk voor, dat zij oversteken binnen 30, meter van een voetgangersoversteek- j plaats. Ia het algemeen bleek het rijdend verkeer zich by oversteekplaatsen goed te gedragen. De meeste zondigende voet- waren. vrouwen. probeert U b.v. eens Continental 10 c ROTTERDAM, vrijdag Donderdag middag is m de Homerusstraat de zes jarige Myriam A, L. van Viegen, wonen de in die straat, bij het plotseling over steken van de rijbaan aangereden door een personenauto. Met een gebroken rechter sleutelbeen is het kitfd naar het Zuiderzaekenhujs gebracht. ROTTERDAM, vrijdag Met ingang van maandag 26 augustus zal tramlijn 2 niet meer via BoompjesRederijstraat Glashaven—Posthoomstraat rijden, doch to belde richtingen vla BoompjesJan Kuitenbrug Geldersekade Groenen- daal Blaak. De halten van bjn 2 op de Boompjes bij de Willemsbrug (nebtmg Centraal Station), in de Rederijstraat bij de Boompjes (beide richtingen) en op de Blaak bij de Leuvehaven (beide richtin gen) worden opgeheven. De halten van de lijnen. 3 eu 9 op het trajecbgedeelte Willemsbrug - Blaak zyn dan voor beide richtingen ook geldig voor lijn 2. De vroege en late autobussen van lijn 2 zullen met ingang van genoemde datum eveneens via de gewijzigae xoute rijden ROTTERDAM, vrijdag Op de krui sing Katendredhtse Lagedijk-Robbenoord- plem-Lepelaarsmgel is donderdagavond de 40-jarige kantoorbediende J. D. Bosch van de Breeweg met zijn bromfiets tegen een personenauto gereden. Met een her senschudding heeft men hem naar het Zuiderziekenihuis vervoerd. VLAARDINGEN, vrijdag. De hen- gelvereniging van ,De Oude Lijnbaan* organiseert zaterdagmorgen een natio naal visconcours In de vijvers van park 't Nieuwelaat te Vlaardingen. Uit ver schillende plaatsen uit Nederland zullen. 23 korpsen van elk vijf man sterk trachten zo veel mogelijk vis aan de haak te slaan. Het zijn alle bekende relaties van ,JDe Oude Lijnbaan", die elkaar langs de waterkant zullen ont moeten. In verband met dit concours ver zoekt de Vlaardingse Hengelaars Bond haar sportvissers om morgenochtend tot 12 uur geen gébruik te maken van de eerste twee vijvers in park 't Nieuwe- lant vanaf de spoorlijn. (Advertentie IM.) nubeduidend Velen onder onze klanten zullen zich nog wel de bijzondere aan bieding van vorig jaar her inneren -,-rundlederen acte- tassen met 10 jaar garantie! IJzersterke dubbele tassen met twee ruime vakken, twee groter voorzakken en brede riem, zó solide, dat de fabrikant elke tas 10 jaar garandeert. Ondanks de gestegen leer prijzen koopt U nu weer van zulte garantfetassen. Actetasser, die normaal voor 14.75 verkocht worden, koopt U nu voor nog géén tien gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dub bele actetassen met 10 jaar garantie, op-het leder voor Géén tel. of schrifttest. MEER KEUS BETERE PASVORM sunn, cpyj» WSDB PW Personeel gevraagd Nette dafrbladbczorgers (sters) gevraagd in vaste dienst, Aanmelden: Lange Haven 103 Diversen Geweldig en voordelig 1 Teenstukken, hakken, zolen direct klaar, U kunt wach ten. Mr. Schoenmakers Gebr. Simons, sinds 1929 Broersveïd 12 en Broersveld 2 (bij de Hoogstraat). Schiedamse Balletschool o.l.v, Carlix Suttort Inschrijving; nieuwe leerlingen woensdagmiddag van 24 uur Nieuwe Hoven 155 Telefoon 6 26 32. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam kunnen worden, geplaatst: Zij. die in het bezit zijn van het ULO-diploma en enige administratieve ervaring hebben, genieten de voorkeur. Salaris, afhankelijk van ervaring en bekwaamheid, nader overeen te komen. Goede sociale voorzieningen: o.a. 5-daagse werk week, 4% vakantietoeslag, studiekostenvergoeding. Sollicitaties met volledige inlichtingen binnen acht dagen na verschijnen van dit blad te zenden aan de Directeur van de Technische Bedrijven der te Schiedam, postbus 79, Schiedam. Neem een Ga kijken bij Gevraagd: NET PERSOON voor het innen van kleine "bedragen voor een sociale instelling. Brieven onder no. S 943, bureau van dit blad. joeg Ariens en zijn drijvers achter de sporen van een grote Sambar (Indisch Edelhert) aan, de enige kans om hem onder schot te krijgen was een drijfjacht. Hij zocht 2 dagen lang van zonsopgang tot laat in de avond, zonder het dier in de gaten te krijgen, of schoon hij kon zien dat het dier er in de nachtelijke uren geweest was en zich teruggetrokken had in het laagland, waax wij hem niet konden volgen. Opeens kwam. er van tegenovergestelde richting een andere jachtpatrouilïe aan. Wat een vreugde, toen bleek dat twee bekende Schiedammers elkaar honderden kilo meters ver in een ander land ontmoetten. Niemand minder dan Jan Nol et met zijn drijvers, hielpen na de verwelkoming mee, om verder de drijfjacht te or ganiseren. Het eerste opdrijven joeg slechts een paar Langur apen en Uilen ap. Een paar van de drijvers schoten op de apen, wier vlees graag door deze ge geten wordt Het dal waarin de Sambar zich nu op hield was m km lang en na een kwartier ging het geschreeuw der drijvers over in een wild gehuïL Ze hadden de Sambar gezien. Zo snel de ongelijke toe stand van de berg het toeliet daalden wij naar bene den en ja hoor daar ging het pracht stuk wild, een knal... en Ariëns bewees dat hij nog iets anders (meer) kan dan Pasvormschoenen leveren. Sambar iag geveld, en er was een pracht stuk edelleer toege voegd aan de voorraden van Ariëns schoenenhuis. De zaak welke Fasvormsehoenen levert uit het edel ste leder vervaardigd enSCHOENEN VOOR HET HELE GEZIN, met daarbij nog een SAMBARLEDE- RENARIëNSBALLON voor uw kinderen gratis. Ariëns schoenenhuis, Broersvest 54

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1