Tuinen iets zie C M I E D A M m Groentehandelaar uit pand gezet Bij aanleg Bcnelux-weg Veranderingen in het complex ILLEN )rgen BB-expositie m ïdèn schoolkelder Wedvlucht van De Vrijheid Wilton-heren tweede in internationaal handbal-toernooi Samenwerking bevorderd Twee Duitsers op één fiets J. Beijer wint Jeugd-tennis toernooi j Uitvinder L. J. de Kleyn: In Schiebroekse flat staat wéér iets groots op stapel Postagentschap met vakantie KROT-WINKEL MOEST GESLOOPT Burgerlijke Stand Geen oplossing DWS ontvangt MaccaJbi Fiets in brokken teruggevonden Korfbaltoernooi voor veteranen afgelast Zestig Spaanse havenarbeiders onderweg Overmaas-junioren waren sterker L Koeriersters DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS r-?T|JS]«( IdIMSPAG ZT AUGUs 1 -03 pge, nog t 1 d ,e eeö tAt men fcrec^ |^u b,j A&> I Frans ren Jan èoj. «pmpeöfo en dat Felft» ~'s Is tort» en Fefts. toch bovenst j. gehad. ]jj u a cat dst-hjj^ kennen ii, pk'.kan.'ufc et-doen nunder». vond dif wijze m Kgenstaatfc. n dePnrr«. tweede doefc eiijke.kaaj anthalft d, 1 niet ken. ier die di en der Liu. maar dj speler Hay r onze be- js, maar vol. ete voetbal. -geschiedai. jdwijnenscel en drogfc. pactie) - Sparta speel |r,op eigea tcr te. wedstrtyJ (e Hapoel tid Tel *s volgende op- .Vie, Sapos-Nb ■Daniell.Murif. tauk. Het elitj dtsameng«tei( IfjANP). -ft "ijden ismjis ■fgehouden ft Te> Nederlarft Bet. alg rifcter vbo& «Jen treedt v> ««vergaderisj K-,- pjgrootmeisto Jf .-voorzitter d Köle sinds 1W 1113.' geweest Tsr- "was van Jört «SST rr.-J.i. Itteain P)? Voor di [edenis van l Een Wtsl-to' jfrnuuuuUg «0 SCHIEDAM, dinsdag. In de ruime" fletsenkelder onder de nog in vakantie nut verkerende Willem de Zwijger-ulo san de St, Llflulnastraat, is door de Dienst Bescherming Bevolking een in structieve tentoonstelling ingericht. Aan de hand van veel maquettes en wand- berden met tekeningen en foto's wordt een beeld gegeven van de veelomvatten de taak van de Bescherming Bevolking in tijd van oorlog- Men kan er een nood-hospitaaltjc zien, waar de slachtoffers van een oorlogs- ramp geholpen kunnen worden; ook een noodkeuken is aanwezig, ter demonstra tie hoe de bevolking in zo'n geval van voedsel voorzien moet worden. Verder een overvloed van materiaal voor de brandbestrijding, het verlenen van eerste hulp, een telefoon-centrale voor onder houden van de noodzakelijke verbindin gen belangrijke taak van de expositie is echter, om de burgerij er op te wij- zen hoe men 2ich zelf kan beschermen tegen de gevolgen van de oorlog, Want het organiseren van de zelf-bescherming is een belangrijk deel en de taak van de B.B. Aan. de maatregelen, die men dient te hemen tegen de „fall-out" bij een atoom-oorlog is ruime aandacht besteed. Deze expositie is tot en met donderdag ai. nog gratis te bezichtigen van 14 tot 21 uur. De heer J. Vogelezang, hoofd Zelfbescherming in Schiedam en zijn staf zullen belangstellenden gaarne rondlei den, SCHIEDAM, dinsdag. De S.P.V. De Vrijheid nam met 400 duiven deel aan de wedvlucht uit Duffel, afstand 94 km, Ge lost werd om 7.3C uur; eerste duif binnen 8.38 uur; laatste prijsduif 8,53 uur. Uit slag: 1 3 7 18 M, Putters; 2 4 P, Pols; 5 M, Rink; 6 P. Verlinde; 8 A. Xlepke; 9 13 L. Wijnen; 10 25 J. Kazenbroot; 11 D. v.d. Moer; 12 H. Tjaden; 14 G, Barzllay; 15 H. v.d. Steen; IS A. Limborg; 17 K. Muilwijk; 19 M. Winters; 20 22 H. Hagen; 21 23 A. v,d, Bie; 24 F. Grandia. SCHIEDAM, dinsdag In het grote In ternationale handbal-toernooi dat dl weekend in Deventer is gehouden is het heren-team va» de Schiedamse vereni ging Wilton Fyenoord op de tweede plaats geëindigd, door in de laatste minuut met 65 te verliezen van de toernooi-winnaar Scheckingen uit Duitsland. De dames houden geen succes boeken; zU speelden slechts één party geiyk. De heren hebben uitstekend gespeeld en boden ie hun poule krachtige tegenstand, vooral aan de Duitse ploegen. Eerst werd met 3-2 gewonnen van Thor, daarna werd Blau Weiss geklopt niet 5—3 en tenslotte moest ook DTS in de Schiedammers de meerderen erkennen met 9—3. Tegen Scheckingen kon in een mooi opgaande strijd stand worden gehouden, doch het geluk was niet met de Schiedammers. Vlak voor het eind-signaal werd het punt gescoord dat Wilton de nederlaag bezorg de. Het dames-team kwam nogal verzwakt '0 de strijd door het ontbreken van de keepster en enkele veldspeelsters. Alleen tegen Blau Weiss kon de eer nog eniger mate opgehouden worden met een 11 gelijkspel, de andere partijen werden ver loren. APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Gonka gt Co., Groenclaan 127. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dagelijks 10 tot 17 uur: prenten en tekening van Oud-Schie- dam en expositie over gedistilleerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijn", „Kunst uit Nieuw-Guinea". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Titanen", hlonopole, 2 en 8 uur: „Om vier uur breekt de hel los''. DIVERSEN Musis Sacrum 7.30 uur. VARA-DiscobaL SCHIEDAM, dinsdag. Wanneer men op de Vlaardingerdyk slaat ln de buurt van de Vjjfslulzen ziet men in het noor den een brede kale vlakte liggen. Daar komt In de toekomst de t.g. Beneluxweg, die ten westen van de VIjfslulzcnhaven onder de Nieuwe Maas door aal duiken. Men is thans nog bezig met het egalise ren van het terrein voor deze weg-aan- leg, waarvoor zware bulldozers Inge schakeld zijn. En grote drag-lines xUn bezig geweest om de diepe dratnage- sloten te graven die het tracé van de nieuwe weg afzetten. Het ls nu al niet meer te zien dat de zware grondverwerklngsmachines de trots van vele Schiedammers heeft weg gevaagd. De tientallen volkstuinen die met veel liefde en grote Yltyt door de volkstulnders zUn verzorgd. Als met een groot mes ls van het volkstuinencomplex VUfsIulzen een stuk afgesneden, waar by dit mes ook het Sportpark Harga niet ongemoeid Het. Daarmee is de veilige beslotenheid van het complex-volkstuinen, vroeger geheel omgeven door wegen en sloten, verbro ken. Er is nu geen einde aan. Tuinen grenzen nu aan een diepe sloot, die niet bij het geheel van volkstuinen, behoort en er zijn laantjes die abrupt doodlopen op die sloot Met het gevaar dat die dode eindjes gebruikt zullen worden voor het wegwerken van afval. Er wordt daar bij de Vijfsluizen nog getreurd om de vele volkstuinders, in de loop der jaren tot vrienden en lotgenoten geworden, die verdwenen zijn. Verhuisd naar het nieuwe complex bij ThurledC, waar het overigens lang niet alles koek en el is, zoals we reeds hebben gemeld. Toch heeft de mutllerlng van het com plex Vijf sluizen ook wel z'n goede kan ten gehad, zo vertelde ons de heer X van Rosmalen, voorzitter van de Volkstuln- dersver. Klcin-Babberspolder. De tuin ders z|jn uit hun rust van jaren wakker geschud cn er is een frissere wind gaan waaien. Er is nu meer eendracht en het gevoel van saamhorigheid is versterkt geworden. Het bewijs daarvan is dat nu ook de Vereniging Nuttige Ontspanning zich eindelijk heeft aangesloten bij het Alg. Ned. Verbond van Volkstulndersvereni- gingen, wat de samenwerking tussen de twee verenigingen In één complex heeft bevorderd. „Het is onjuist gebleken om op één complex twéé verenigingen toe te laten, want dat bemoeilijkt het ver krijgen van de toch nodige uniformiteit in de to nemen maatregelen", vindt de heer Rosmalen. „Gelukkig hebben ze de fout niet meer gemaakt in het complex Thurlede, waar één vereniging is geko men die alle tuinders omvat. Ook de meesten van hen die zich om principiële redenen aanvankelijk niet bij het Alg. Ned. Verbond wilden aansluiten." Er hebben bovendien verschuivingen plaats gevonden in het complex Vtffslul- zen. Tuinders die liever naar Thurlede gingen hebben hun tuinen afgestaan aan de „verdrevenen", meest de ouderen on der hen. Door de plotseling gestegen vraag naar oude gevestigde tuintjes kon bet bestuur nu ook straffer optreden te gen die volkstulnders die hun tuin ver waarlozen, uit achteloosheid of eenvou dig door gebrek aan vrUe tijd. Daar bovendien de tuinders kennis hebben kunnen nemen van de heel aar dige volkstulnhulsjes, die In Thurlede geplaatst zouden worden, zUn er ook In het oude complex vele van deze nieuwe en betrekkelijk goedkope huisjes geko men. Dat alles heeft gemaakt dat het complex er wel aantrekkelijker door Is geworden. Zo ziet men dat een ver minking. ook wel goede kanten kan heb ben. 1NDS kort wordt het volkstuinen- complex V&fslttisen begrensd door de Bcnelux-weg in aanleg, die er ook een stuk vanaf hcéjt gesneden. Links de volkstuinen, rechts van de sloot de bergen aarde voor de weg. SCHIEDAM, dinsdag Twee'Duitse zeelieden zijn vannacht op het Koemarkt- plein aangehouden, toen zij samen op één damesfiets reden. Die fiets hadden zij weggenomen op het Boerhaveplein toen zij naar hun schip het m.s. Nabob wilden, dat in de Merwehaven ligt. De Duitsers zijn in het hoofdbureau opgesloten, waar- ook de gestolen fiets in bewaring is genomen. SCHIEDAM, dinsdag Het tennistoer nooi om de Jeugdtltel van Schiedam, op het tennispark Splerlngshoek verspeeld, Is dit weekend toch nog tot «n einde ge- bracht. Door de aanhoudende regens van vorige week zijn er maar twee speelda gen geweest In plaats van vier en dan moest er ook nog gespeeld worden terwijl het licht regende. Wel hebben de Jonge Spelers vltclndeïljk de beschikking gekre gen over het gehele park inplaats van slechts over vier banen. Winnaar bil de jongens i» ditmaal ge worden J, Beïjer, die het klaar speelde om In drie nummers tot In de finale door te dringen en twee titel» te veroveren. In het enkelspel won hU «le finale-wedstryd met 8—4 6—2 van B. WoerKom, die zelf de niet geringe prestatie leverde de sterke speler H. Teschmacher ln de halve finale uite te schakelen met 6—4 18 62, Beijer speelde de heren-dubbel met Teschmacher en won in. drie sets de fina le met 2—e 6—3 6—3 van het koppel Van WeerkomSchuddebeurs. De finale ge- mengd-dubbel speelde Beyer met Mar griet van Bochove doch moest met 3—6 64 62 bet onderspit delven tegen Mar griet Sneep/Schuddebeurs. Bij de meisjes werd het enkelspel ge wonnen door Margriet Sneep, die in de finale Petra Spaling klopte met 62 62 Het damesdubbel werd gewonnen door Margriet Jiskoot/Petre. Spaling die de an der finalisten Margriet v«n Bochove en Eppe de Jong met 62 60 overtuigend sloegen. De verliezers-ronde werd bij de jongens gewonnen door Zuidgeest, die in de finale Van Leeuwen klopte en b!j de meisjes werd Marjan Jiskoot winnares door in de finale Inge Timmer te slaan. Marjan Jfs- (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEBROEK mag er trots op zijn dat het een groot uitvinder, mis. schien wel de grootste van ons land, in zijn midden heeft Het is mijnheer L. J. de Kleyn, die met zijn vrouw en zijn veertienjarige dochter in de Zwaardleliestraat een flat bewoont, die eigenlijk veel te klein voor hem is. Uitvinden eist namelijk ruimte en waar vind je die in een normale stadswoning? Gelukkig voor uitvinder De Kleyn be schikt hij over een vliering, al heeft die het nadeel dat er geen daglicht invalt. I7")E heer D. X Kleyn speurend in I ■L*zijn „Ideeënboek": „Wat zal ik nu 1 weer eens uit gaan vinden?" I koot, met dertien, jaar een. van de jongste deelneemsters, was een van de meest op vallende speelsters in dit toernooi, hoe wel ook de evenoude Roel van Leeuwen zeer goed weg wist met het spel. SCHIEDAM, dinsdag Door de PTT te Schiedam wordt bekend gemaakt dat het Postagentschap Boerhavelaan van tot en met 13 september wegens vakantie gesloten zal zijn Stortingen en betalingen kunnen dan geschieden op het Hoofdpost kantoor aan de Tuinlaan, Volgens het jaarverslag 1962 van de dienst van gemeentewerken heeft de ge meente op het volkstuinencomplex Vijf sluizen 476 tuinen met ieder een opper vlakte van 250 m2 verhuurd, 81 tuinen met een oppervlakte van. 300 m2, twee tuinen met een oppervlakte van elk m2 en een tuin met een oppervlakte van 200 m2. De huurprijs bedroeg in 1962 tien cent per vierkante meter. In het Sterrebos werden verhuurd in H52 een tuin van 300 m2, een tuin van 200 m2 en een tuin van 50 m2, ieder voor tien cent per vierkante meter. Bij de r.-k. begraafplaats aan de Vlaardingerdyk werden 15 tuinen van 200 m2 en een tuin 500 m2 verhuurd, ieder voor twee cent per vierkante meter. In 1962 be schikte Schiedam dus over 570 volks tuinen. SCHIEDAM Geboren: Franciscus W H z. v. A. G. Baartmans en C. A. M. van Kleef. Lennie J. d. v. C. van der Steen en L. J. Poot Trijntje M. d. v. H. Riedijk en A. J. D. Reitsma. Edmar F. v. J_ L. Bake en M. Salzmann. ESPERAJNTO-AGEJNDO SCHIEDAM, dinsdag. Merkredon, la 28 an de augusto estos la lasta libera vespero car en septembro ni recomencos per nia klubvespero. SCHIEDAM, dinsdag De 60- jarige groentehandelaar H. de Groot is uit zijn kleine, oude win keltje aan het Groenweegje gezet. Het pand is zó bouwvallig dat de gemeentelijke Woningdicnst het niet langer verantwoord achtte dat daar mensen in verblijven. Daar de heer Dc Groot tot het laatste toe geweigerd hoeft het winkeltje te verlaten is hij vrijdag op bevel van de burgemeester uit het pand ge zet. De inventaris en de voorraden zün op een verhuiswagen geladen en naar de woning van de heer De Groot in de Pascalstraat gebracht. Daar ligt ook zijn echtgenote al enige weken ziek te bed. Direct na de ontruiming is begonnen aan de afbraak van het gevaarlijk gewor den pand. De slopers hadden daar niet veel moeite mee; bij elke slag van de moker vielen grote stukken verweerde muur naar beneden en de schoorsteen zakte van ellende zelf in elkaar toen het etemieten rookkanaal er uit verwijderd werd. Vijfentwintig jaar lang heeft de heer De Groot zijn handel in groenten en le vensmiddelen gehad aan het Groenweeg je en in die oude buurt heeft hij ook zijn klanten zitten. Al jaren geleden ia het hem duidelijk gemaakt dat hij daar zou moeten verdwijnen omdat het Groenweeg je wordt gesaneerd. Doch de heer De Groot heett geen vervangende winkel ruimte kunnen krijgen; hij rekende op medewerking van de gemeente, doch die is hem niet verleend, naar hij meent. Wel heeft de gemeente de heer De Groot het pand naast het zijne In gebruik aangeboden, doch daar rag de groentehan delaar geen been In. Het Is net zo bouw vallig als het zijne en bovendien zal het over enkele jaren toch ook moeten ver dwijnen. Daarna bood de gemeente een onderkomen aan aan de Singel; ook al geen best verblijf. Wel was de gemeente bereid dat laatste pand wat op te knappen, maar een volledig herstel zou grote som men vergen, die de beer De Groot niet had. Bovendien zijn er a! vjjf soortgelijke winkels als de zijne aan de Singel geves tigd, zodat dc heer De Groot er geen brood ln zag om op zijn leeftijd nog de concurrentiestrijd aan te binden. Wel heeft de heer De Groot enkele ja- jn geleden een vestiging in Nieuwland gevraagd, doch dat ls hem toen geweigerd. Er waren teveel gegadigden uit zün bran ché en er moest voor een zekere sprei ding worden gezorgd in Nieuwland. Toen. zag de heer De Groot geen verdere mogelijkheden en is in het gevaarlijk ge worden krot aan het Groonweégje blijven zitten; ook toen er steeds meer aanmanin gen kwamen om te vertrekken. De klap is toen vrijdag gevallen. Sterke banden hebben zijn winkeltje leeggehaald, opge laden en afgevoerd. Het nam niet veel tijd. De buurt is er, vol medeleven, ge tuige van geweest. Hoe het nu verder moet weet ook de heer De Groot niet meer. Hij hééft de zaak in handen gege ven van een advokaat, die een schadever goeding zal bedingen. Van de zijde van de gemeente vernamen wü dat deze kwestie in studie la en de ma. aandacht heeft. Of er een uitkering ver strekt zal worden, kon men ln dit stadium niet zeggen. Wel ween men er op, dat de heer De Groot al lang wist dat hy het pand zou moeten verlaten, doch dat hy weinig moeite heeft gedaan om Iets an ders te krfjgen. HU heeft het er op aan laten komen. In 't Hebreeuivs begroet SCHIEDAM, dinsdag ln het He breeuws heeft de heer A. J, Slgmond, voorzitter van de handbalvereniging DWS de leden van de Israëlische handbalvereni ging Maccabl welkom geheten toen zij glatermiddag ln de DWS-kantine arriveer den. Een geste die op zeer hoge prijs werd gesteld. Maccabi uit Ramat-Can bij Tel Aviv, maakt met spelers, officials en enkele da mes een tournee van 17 dagen door Eu ropa en zijn na in Italië, Zwitserland en in het afgelopen week-end in Luik te zü" geweest, nu voor een week te gast bij DWS in Schiedam en Dynamo en Schut ters te Rotterdam. In de DWS-kantine kregen zij een wel voorziene koffiemaaltijd aangeboden, waarvoor de reisleider van de Israëliërs, Mozes Kwasny hartelijk bedankte. De jonge handballers gaven daarop enkele volksliederen ten beste, zodat een prettige amicale sfeer ontstond. Vanavond speelt Maccabi op het DWS- terreln een wedstrijd tegen een Rotter dams handbal-zevenial. Zaterdagmorgen worden de Israëliërs officieel ten stadhui- ze ontvangen door de wethouder voor sportzaken mr. P, van Bochove. Vorig jaar is in het kader van de Sportweek deze eer ten deel gevallen aan de handbalver eniging Hapoel, eveneens uit Israël. SCHIEDAM, dinsdag De beer L. E. heeft zijn fleto, die hij voor het postkan toor aan de Talnlaaji had neergezet, in stukken en brokken teruggevonden achter het VW-gebouwtJe aan de Plantage. Hy kon zUn rijwiel weer ln elkaar zetten, maar mist de koplamp en de pomp, terwyl de ketttagkast en de Jaabeachermer ver nield waren, De heer A. J, H. dé Graaf, Florisstraat deed aangifte dat de antenne van zijn voor de woning staande auto verbogen is, terwyl van de buitenstaande fiets van zijn zoon de lamp is afgehaald cn de snelbin ders zijn doorgesneden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. De korf balvereniging Oranje Nassau heeft we gens de weersgesteldheid hot geprojec teerde korfbaltoernooi voor veteranen af gelast, evenals de tegen DIO vastgestelde oefenwedstrijden. Voor zaterdag staat een toernooi voor derde en vierde klassera op het program- „Als ik iets zie, dan ga ik direct zoeken of ik het kan verbeteren. Het doet er niet toe wat, ik interesseer me voor alles. Je zou eigenlijk zo'n drie h vierhonderd jaar moeten kunnen warden. Maar het is wel eens lastig, als je bent zoals ik. Als je je mee Iaat slepen door het uitvinden van alle mogelijke dingen zou je er gek van worden Daarom moet alles met mate ge beuren. C;»een gegeven moment is het noa:*?. da: je jezelf een halt toeroept," Dit zijn de woorden van de heer De Kleyn, en zijn vrouw knikt instemmend. De heer De Kleyn praat enthousiast over zijn hobbles, terwijl hij in de huis kamer zit, waarin een groot deel van het meubilair door hemzelf is geschapen: ta fels, lampen; een klok, die hij uit dood gewoon pakkistenhout heeft gefabriceerd. Ongeveer twintig jaar geleden is de nu 41-jarige uitvinder begonnen met het zoe ken naar verbeteringen van alles en nog wat. Zo heeft hij van gewone kruiken elektrische gemaakt. Onderin zit een soort stopcontact, waar een stekker in wordt gestoken. De andere stekker wordt in het stopcontact in de muur gedaan. Na vijf minuten kan men de kruik, die met koud water gevuld is, alvast ln bed leggen. Langzaam maar zeker komt hU op tem peratuur en hij blijft urenlang warm. Vert Schilderen doet de heer De Kleyn ook. Hij kan zich niet herinneren het ooit niét gedaan te hebben. Zijn specialiteit is het maken van zeegezichten. „Met de samen stelling van verf experimenteren is cén bijzonder interessante bezigheid," zegt hy. „Zo heb Ik net zo lang gezocht totdat ik de verfstof vond, die de schilders uit de Gouden Eeuw gebruikten." „Ja," zegt mevrouw De Kleyn, „mijn man had een kopje van Vermeer ge maakt met die verf. Op een dag kreeg ik een man van de personele belasting op bezoek. Die wilde maar niet geloven, dat het niet echt was. Ik heb lang mijn best moeten doen om hem er van te overtui gen. dat mijn man het geschilderd had," Het kleinste olieverfschilderij, dat de heer De Kleyn heeft gemaakt, ls drie bU vier cm. Van alles slaat erop; huisje, boompjes, bloemen. Batikken Bekend ls de heer De Kleyn om zijn batikwerk. Vorig jaar augustus Is hü er mee begonnen, en voor zover bekend, was hij toen de enige in Nederland, die deze tak van kunst bedreef. Batikken is erg bewerkelijk: een flauwe schets wordt aangebracht op het doek. Met was wor den de lijntjes gevolgd. Vervolgend dom pelt men de doek in het gewenste verf- Waar de was zit, blijft de doek on gekleurd. Zo is het mogelijk door ver schillende keren was aan te brengen en verscheidene verfbaden te geven, de ge wenste patronen te verkrijgen, „Het is werk, dat voldoening geeft cn waar oneindig veel mogelijkheden inzit ten, Je kunt er niet meer mee ophouden," aldus de heer De Kleyn. En hl) vervolgt rehelmzlnnlg: „Op het ogenblik heb ik een octrooi-aanvraag lo pen voor een nieuwe uitvinding, een zo genaamd „vlo eist of scherm". Maar het ls allemaal nog experimenteel." Dit scherm heeft volgens de uitvinder een enorm aantal toepassingsmogelijkhe den. Men kan b.v. bij het televisie-kijken de storende blauwe gloed vervangen door Iedere gewenste kleur (van rose tot groen en blauw). „Dit alles ls mogelijk door een eenvou dige druk op de knop. Ook een automo bilist heeft er gemak van. Hij kan zijn achterruit b.v, tegen de verblindende working van het achteropkomende ver keer beschermen. En dit zijn dan nog maar enkele van de vele mogelijkheden. Als de uitvinding in praktijk komt, geeft zij een enorm gemak voor alle mogelijke instellingen." Idcrcnhock haar linkervoet) met een der in genieuze uitvindingen van haar man, I ,,'a Winters ia de kruik onmisbaar," I zegt zij. - I fpEN olteuerfschilderij van drie bij Afvier cm. Pas wanneer men het naast een luciferdoosje zet, ziet men hoe klein het eigenlijk iocl ts. ROTTERDAM, maandag Een groep van zestig Spaanse arbeiders arriveert woensdag 28 angustns op het Centraal Station. Het Is de eerste groep van een groot aantal arbeiders uit Spanje, die te werk zuüen worden gesteld ln de Rot- .iiuamso haven. Wanneer de heer De Kleyn een idee krijgt, schrijft hij het op in zijn „Ideeën-De Spanjuaxden hebben een contract boek". Op een gegeven moment krijgt hij "(gesloten met de Scheepvaart Vereeniging de nodige inspiratie en werkt dan het Zuid (centrale voor arbeidsvoorziening), idee uit. „Zo heb ik fdtijd wat te doen, Zij zijn afkomstig uit ide tpaanse plaatsen ik zit nooit zonder werk." jCeuta en Melilla in Noord-Afrika. Een „Scheppend werk I» het zwaarste werk,tweede groep komt 12 september in Rot- dat er bestaat. Als Ik met Iets klaar ben, lerdam aan. kin ik gewoonweg niet meer. dan ben ik doodmoe. Maar het geeft wel voldoening, daarom zal Ik er ook zo lang mogelijk mee doorgaan," zegt de heer De Kleyn vol enthonsfasme. De eerste contacten met deze groepen, arbeiders werden gelegd door dre. F. Ber nard, psycholoog en algemene diensthoofd van de sociale afdeling der SVZ, die daar voor naar Spanje reisde. De dag na aan komst (donderdag 2P augustus) zullen de arbeiders een eerste indruk kunnen krijgen van de stcd Rotterdam en hun werkgebied. Daartoe zullen de Spanjaar den een bustocht dóur de staa maken als mede een havem-ondvaart. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Zondag namen Fortuna al en bl deel aan het ju- niorentoemooi van DHZ, waarin ook Pa- pendrecht, DCV en Overmaas uitkwamen. Overmaas behaalde zowel Ju de a- als in de b-afdelingen de eerste prijs. Fortuna al eindigde in zijn poule als tweede. For tuna bl moest zowel Overmaas bl ais DHZ bl voor zich laten (Fort. bl dus derde prijs). Enige kennisgeving Heden overleed te Doom tot onze grote droefheid, nog onverwacht, onze ge liefde zuster, behuwdzus ter, tante en oud tante, MAARTJE ADRIANA BRABEB weduwe van Antonie van Meurs in de ouderdom van bijna 70 jaren. Uit aller naam, J. D. BRABER. R'dam 25 augustus 1063, Moerkerkestraat 117 b. Geen bloemen De overledene ligt opge baard in de rouwkamer Broersvest 103 te Schie dam, Bezoek aldaar op dinsdag en woensdag van 18.30- 19.30 uur. De begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Schie dam op donderdag 29 augustus 1063 te 11.45 uur. Schiedamse Balletschool o.l.v. Carlix Suttort I Inschrijving nieuwe leerlingen woensdagmiddag van 24 uur Nieuwe Hoven 155 Telefoon 6 26 32. Personeel gevraagd Nette dagbl&dbezcrgers- (stort) gevraagd voor vaste dienst Aanmelden: Lange Haven 103. Permanent wave Permanenten zonder stroom, zonder te bespreken. A.H 12,—. bij ons B-—Malson Tony, Haspelstraat 37b, hoek Scblpperstraat (zijstraat Schiedamse weg). Lijn 4, 10 en 17. li kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 II GEEN FILIALEN TS KOOp aangeboden Eerst bij Cc ja kijken. Was machines v.a 90.— 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 128, telefoon 6 3341. Te koop, woonark „De Pont", Westerkade to. 20, Schiedam, Beton-casco 13x4 meter. Vraagprijs 13.000,—, Gedeeltelijke financiering. DAGBLADRECLAME IS NIET TE VERVANGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1