VRIJE FIETSENSTALLING ANDERS DAN ANDERE m SCHIEDAM INTERN0 stook- comfort een Botsing kon niet met foto's opgehelderd probleem op Stationsplein Publiek wil niet betalen Beugels kunnen toevoer niet opvangen Wie heeft iets verloren yiaardingseweg onder water AGENDA SvOUSN Burgerlijke stand Botsingen VOOR DE KANTONRECHTER Ds. J. D. Smids nam afscheid van Wijk I Vijftien geheel juiste kolommen in de Sporttoto YDL wil kantine laten bouwen Reeds duizend deelnemers Klaverjasnieuws NVvH bereidt lustrum voor Excelsiornieuws A. SCIILPER00RD Koeriersters DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS ^nletnjpeJ. ■ado: psv- Hawlrnn B—Rocnrijk Laalclwar. I 3-BwrtaU lam; Wact* B®—Stork* ft ■0 2. 3-HCK ft I Rood en wft - IC; SCHC land U-t-'tS IS. J, Viuer- n-van Eite' b 4.1 C. 3. Jep-THsjar- 'Icel d.; _Br-Munri* Sd.; M, J. WUd.: P.& *>t-van Bu- sfgd.! J. M- n,LeuBde° ■T-Vwi M; t. iS. it-do J< - Itholt 38; C. rn Bult en Ij. Rotié en. tl. Delwlf 43 en J.C. 1 A. D. M. P, van Poo- A. r. Em- 1 Borri» Ji; ra: m. 8. n. 1,42: p, <Js r..1 J. h A.Kuliel- 3 en A. M- _m J. c, M. Kop 30; F. A. v«n ut 26 en R «23 _a der Sri. Etjes 84; T. ■ertana ■jr. van der |J, Verhaar IB; C. T. d« b,W«nJ 2» pONDBKDAG 29 AUGUSTUS 1963 Mbehalvei OE'BEOGEIS FIETSEN die netjes t» de beugels JT op het Stationsplein zijn geplaatst, met daarnaast de brommers en jietsen, die er ofjlcieel niét mogen staan, maar oogluikend worden toegelaten. SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, dagelijks van 8 0017.00 uur. behalve op za terdag en zondag: plastic kinderportemonnee jnet inhoud: plastic kindertasje met inhoud; Wü; rtjwielgerecdschap, zilveren kettinkje; Jongensjasje: een paar witte damesschoenen; JongenspuUover. Te bevragen bij de vinders: zwarte dames- handschoen r.) De Bros. Bcljerlandsestraat 13 a; rode dameshandschoen. Prins, Vlaar- dingerdilk 201; beige suède dameshandsehoen Van Willigen, Burg. van Haarenlaan 1239; Enen-bruine sjaal, Van Klaveren, Mgr. No- atlaan 640. zijden hoofddoekje; Van Zeim,: Heinsiusstrsat 66; witte sjaal, Van Tilborg, Geervlietsestraat 36; een Paar witte baby schoentjes, Hengstmengel, Archlmedesstraat 15 b: manchester jasle met speelkaarten en bos sleutels, Portier Wilton-Fljenoord, Viaar- dingerdijk; kinderkousje. Immers. Heenvliet- stratt 35131; donker-blauwe damesschoen, Touw. Schuttersveld 164; riem met sleutels, Montfoort, Eahrenheltstraat 5 b; nylon muts je. Gerrits. Parkweg 176: regenjas. Helle- bach. BiJderdijkstraat 74 a, Botterdam; gelds bedrag. Hemmen, Populierenlaan 56; dames polshorloge. Den Houting, Van Hogendorp- straat 92; damespolshorloge. Stoffels, Fr, Ha- verschmidalaan fl8; halsketting, v. d. Berghe, L»urens Costersrtraat 34 b; wieldop van auto en afsluitdopi Bakker, Rotterdamsedijk 152 b, tel. 63283: 4 bandenafnemers, Algra. Burg. van Haarenlaan 854; rozenkrans, v. d. Vlugt, Kerklaan 95; sleutels in étui. Nelissen, Fran- citcastraat 4, Vlaardingen; lederen étui met sigaretten. Zwanenburg, Klaas Katerstraat 14; dam espara plu. Dinkelaar. Lorentziaan 46 b; damesportemonnee met inhoud, Noor- degraaf. Smgel 122: portemonnee met inhoud, Veringmeijer. Potgietersiraut 8 a; damestas met Inhoud. Adrlchem. GeervlioUestraat 32a; auto step, Weenink, Steenstraat 3; catechls- musboekje, Verlngmeijer, Plein Eendracht 35a, bruine hond. en zwarte kater, Dieren tehuis St. Anna Zusterstraat 47; 2 conische 'sngen, Van Vliet, Huljsmanstraat 32 b. Door opspuiten SCHIEDAM, donderdag De Vlaar- dlngseweg tussen Kethel en Vlaardingen is vannacht voor een. deel onder water ko men te staan. De polders aan weerskan ten van deze weg worden door het Aan nemingsbedrijf Oostenvijk opgespoten om ze geschikt te maken, voor de woning bouw. Maar het water van het opspuiten Plus de overvloedige regen is boven het peil uitgekomen van de op een dijkje ge legen Vlaardingseweg. In de bestrating ontstond bovendien een groot gat. Nog vannacht is de weg voor het verkeer af gesloten. Damclub Schiedam SCHIEDAM, donderdag Het bestuur van de Damclub Schiedam heeft besloten om de clubavonden, die in het Wykge- bouw van de hervormde kerk in de Oude Maasstraat worden gehouden, van don derdag naar vrijdag te verplaatsen. Dit in verband met de vrije zaterdag. Ver wacht wordt dat daardoor het aantal le den zal toenemen. Niet alleen gevorderde spelers zjjn welkom in de club maar ook de beginners en vooral zij, die het nu nog op „thuis dammen" houden. APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Gonka cu„ Groenelaan 127, TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dagelijks 10 tot 17 uur: Prenten en tekening van Oud-Schie- dam en expositie over gedistilleerd en ..Schiedam, nieuw station aan de oude lijn", „Kunst uit Nieuw-Guinea", BIOSCOPEN FMMge, 2 en 8.15 uun „De Titanen". Monopole, 2 en 8 uur; „Het kamp op het, bloed eiland". (Advertentie UW.J AR 6 - 'intesho w KOLEN'RADIATOR 16.200 K. calorieën.M« geflo ten of epen ftontpsneel. Volledige voorlichting hierover bij de iNTERNO-deders voor Rotterdam en omstreken: Z O ON ROTTERDAM: Burg. Rcowtraat 2, tel. 4 OS 94 ((((^OTTERDAM: Noord: Zsagmolendnfi 31, jcl.4078B Wesu Matheneiseiweg 3, tel.30457 Znld: Beiferiandselaan 3, tel.7 0i<M ROTTERDAM: Meent 104, tel. 1174 35 SCHIEDAM:Roueni dl]h44?,tel.69548 SCHIEDAM, donderdag Het stallen van fietsen by het station Schiedam blijft een probleem. Een probleem ook, waarvan de oplos- sing niet voor de hand ligt, tenzij de overheid bereid is zeer rigoreus op te treden. Want van de zijde van het publiek, althans van een deej daarvan, is geen medewerking te verwachten. Dat is langzamerhand I wel duidelijk geworden. Hier heeft men weer een botsing van belangen. Het gemeentebestuur heeft enorme bedragen uitgegeven om een fraai Stationsplein te scheppen en Wil uiteraard dit plein ook fraai houden. Daartegenover staat dan het legioen van geregelde treinreizigers. Schiedammers, maar ook bewoners van Botterdam-West, die dagelijks in Schiedam op de trein stappen, doch op de fiets of brommer naar het station komen en daar hun rij wiel kwUt willen. Voor hen is In de kelder onder 't nieuwe station een enorm-grote officiële rijwiel stalling ingericht, die een comfortabele verbinding beeft met de loketten-hal. Doch deze stalling wordt lang njet door een ieder gebruikt. Went men moet er voor de stelling betalen; enkele dubbel tjes weliswaar, doch bij dagelijks ge bruik groeit dat maandelijks tot vele guldens uit. Daarom zyn er velen, tè ve len, die er de voorkeur aan geven hun stalen ros onbeheerd in weer in wind buiten neer te zetten. Gratis. Het zijn de zunigen onder de fieitsende treinreizigers die dat doen, doch vooral ook de zorge- iozen, die maling hebben aan de netheid van het Stationsplein. Gratis-staüers Het gemeentebestuur is ten dele aan mn wensen tegeboet gekomen door op 't brede trottoir fietsenbeugels neer ie zet ten. Maar met het voorschrift tegelijker tijd dat bulten die beugels geen fietsen op het plein gezet mogen worden. Het zijn er echter lang niet genoeg om alle gratls-stallers te gerieven. Nu de politie duidelijk heeft gemaakt dat het ernst Is met de handhaving van het verbod, na melijk door fietsen die voor het station stonden op te brengen naar het hoofdbu reau, heeft men weer een nieuw foefje gevonden. De fietsen en brommers wor den nu naast en In het verlengde van de beugels geplaatst, doch nog altijd bulten de beugels. Een vry nette oplossing, maar niet volgens de regels. Erger is dat andere stallers de moeilijk heden omzeilen en nu hun fietsen en brommers neerzetten in de Prof. Ka merling Onneslaan, waar elke boom en paal als fietsenstandplaats wordt benut Wat niet prettig is voor de bewoners. Doch zo blijft men wel buiten schot, want het stallen is daar niet verboden, mits het rijwiel op slot staat. De oplossing van het probleem is moei lijk, Niemand kan gedwongen worden gebruik te maken van de officiële fiet senstalling onder het station, wasr het tarief inderdaad niet laag is te noemen. Maar het mag ook niet toegestaan wor den dat het een rommeltje wordt op het stationsplein. En de politie kan niet eeuwig bezigblijven met het opbrengen van slordig neergezette fietsen. Vrije stalling GEBOREN: Llduina G., d.v. A. van Leeu wen en A. van Aakcn; Franrasca W„ d.v. F. T. Dom en'e en 3. W. Burggraaf!. OVERLEDEN: A. Unders, 55 jr.. D. H. de Vries, 74 jr; C, 3. A. van Leeuwen, weduwe van c. vin Geel. 72 Jr: T. J M. Tunfcer, weduwe van J. T. van Dorp. 80 jr.; H. van Oef!el, 83 Jr. Zou het nu niet mogelvfk z|jn om „vrije" stallingen beschikbaar te stellen? Bijvoorbeeld op achteraf gelegen terrein- tjes, die in de omgeving van het station toch wel te vinden zijn. Bijvoorbeeld op de plaats van de vaorntaligc Siations- siraat, waar nog wat ruimte over is. Of boven op de Horvathweg, zolang deze nog niet gebruikt wordt voor het ver keer. Auto's mogen daar wel gratis staan, waarom fietsen niet? Het kunnen uiter aard uiterst primitieve stallingen zijn, zoals men die ook ln het Pr. Beatrlx- park en bij Bad Groonoord heeft: een paaltje ln de grond om de flets tegenaan te leunen en verder niets. De rijwielen staan daar in weer en wind, onbeheerd en de eigenaars lopen goede kans op be schadiging. Maar dat Is hun risico. Dit zou een compromis zijn, niet in alle opzichten bevredigend, dat we dan ook graag voor een beter plan willen ruilen. Maar de slordige hopen fietsen op en bij het Stationsplein zouden tenminste ver dwijnen naar minder opvallende plaat sen. waar het bovendien netter kan toe gaan. En de mensen die maar even In het station moeten zijn, afhalers bijvoor beeld of kaartjes-besprekers, zouden ook eens een kans krijgen hun fiets neer te zetten. In de officiële beugels die nu met meer voor hen beschikbaar zijn. Allicht zal de beheerder van de offi ciële stalling schade lijden door deze gra tis-stallingen. Maar het is ons inziens toch met de taak van de gemeente voor de financiële belangen van de Ned. Spoorwegen te waken. SCHIEDAM, donderdag Op de door regen gladde wegen hebben gisteren en kele ongelukken plaats gehad. Op de Vlaaxdlngerdijk bij WUton-Fijenoord kon om 10.40 aur de ln Hoboken.AraerJka, wo nende Nederlander A. J. v. L. niet snel genoeg afremmen loen de voor hem uit rijdende Vlaardlnger P. K, stopte. Bij de botsing ontstond flinke materiële schade. Toen de Rotterdamse directeur J. W, M, gistermiddag om 1.40 uur in de Burg. Knappertlaan stopte voor het verkeers licht bij de Nieuwe Haven, slipte bij het afremmen dö Vlaardingse mevrouw F, M, G. B.-H. tegen zijn auto op. Ook hier zware materiële schade. Bij de verkeerslichten in de Gemt Ver boomstraat raakte gisteren om 10.50 uur mejuffrouw J. de Z. uit Rotterdam in de war bij de vele lichten en remde krachtig toen. voor een andere rijbaan het licht op rood sprong. De vrachtautochauffeur L. B. v. N. uit Vlaardingen had daar niet op ge rekend en reed tegen de Rotterdamse auto ap, die flink in de kreukkels ging. (Advertentie l-M.) Anders dan andere door zijn eigen karakter-maar altijd dezelfde door constants kwaliteit.. 25 stuks ft. 20 stuks 80 ct SCHIEDAM, donderdag. De kanton rechter te Schiedam, mr. P. B. Cos bad woensdag weer een verkeersongeval uit te puzzelen. Op 18 maart Is op de Rijks weg 20 bU Vlaardingen een tankauto te gen een personenauto gebotst. Aan het stuur van de tankauto zat de heer Van Dongen, aan het stuur van de auto zat mevrouw M. M. W„-Ë„ die geen rijbewijs heeft, maar die onder toezicht yan haar echtgenoot reed. Een gedeelte van de weg was opengebroken. Er stond een bord model 47 waardoor het verkeer uit de richting Maasland het eerst van de eenhaansweg gebruik zou mogen maken. De 54-jarige mevrouw W.-E. reed heel langzaam de rijbaan op, richting Vlaar dingen naar Maasland omdat enkele hon derden meters voor de straatopbreking aan beide kanten van de rijweg vermeld stond: „Langzaam rijden". Zü had de tankauto van verre, ongeveer een halve kilometer, zien aankomen, maar volgens haar reed de tankauto te snel waardoor hij tegen haar auto aanreed, juist toen zij naast de stratenmakers aan het eind van de straatopbreking was. De tankauto zou 60 km hebben gere den, de personenauto dertig. Zowel de verdachte als zijn echtgenote verklaar den dit De 42-jarige koopman D. V. uit Fapendreeht zei vrywel hetzelfde. Hij verklaarde tevens dat hij niet de rijbaan zou opgegaan zijn omdat hij „geen ver trouwen heeft in tegenliggers". Misschien was hij er wel opgereden, maar dan had hij toch zeker harder gereden dan mevrouw deed. Hij had met zijn auto achter het echtpaar gereden, ze reden hem te langzaam, maar hy had niet kun nen passeren. De verdediger deponeerde enkele grote foto's van het verkeersongeval op de ta fel van de rechter. Die foto's had D. V. direct bij de botsing gemaakt Wat wan trouwig vroeg de wnd.-substituut-officier van justitie mr. H. Franken of getuige van verdachte opdracht had gekregen deze foto's te maken. Hij begreep niet dat men tot fotograferen komt bij zo'n bot sing. De getuige V. antwoordde dat hij altijd een fototoestel in zijn auto heeft liggen en dat het een gewoonte van hem is te fotograferen in dergelijke gevallen. Nu bleek maar weer dat de foto's van pas komen. Op 18 oktober gaat mr. Cos zich bera den over de vraag of verdachte eerst voorrang had moeten verlenen aan tegenligger of dat deze, zoals voorge schreven, snelheid had moeten vermin deren, zodat verdachte nog tijdig de cor ridor had kunnen verlaten. Groene golf De lichten, springen te snel op de Koe markt bij de Passage, beweert de Rot terdamse vertegenwoordiger C. van W. Als je met een kleine auto tussen een autobus en een vrachtwagen rijdt kan je niet zien dat groen licht op rood springt, je onschuld rij je met de twee grote voertuigen mee en dat leidt er dan toe dat de politie 'n bekeuring uitreikt „we gens het niet voldoen aan een stopteken". De officier mr. H. Franken was het er niet mee eens. Hij zei dat de fasen van het verkeerslicht in het centrum van Schiedam inderdaad kort zijn gehouden om het mogelijk te maken dat er een snelle en goede doorstroming van het verkeer zal rijn, dat is de z.g. „groene golf". Het vraagt echter de uiterste op lettendheid van de weggebruiker. Ver dachte was het hier niet mee eens, de 32-jarige W, meent dat men hier met kan zien wat men niet kan zien. Mr. Cos berekende voor deze overtreding ge pleegd op 29 maart; S 25, SCHIEDAM, donderdag 'VVykgemeen- te I van de Ned. Hezv, Gemeente heeft gisteravond in de Bethelkerk afscheid ge nomen van de wijkpredikant ds. J. D. Smids die volgende week naar zijn nieu we staanplaats in Amersfoort zal vertrek ken. Zijn gemeenteleden hebben gister avond duidelijk getoond hoeveel waarde ring en vriendschap zij voelen voor hun predikant die twaalf jaar lang ln de Gor- zenwUk heeft gewerkt. De Bethelkerk was vrijwel geheel ge vuld en aan het slot van de avond die door de kerkeraad Is georganiseerd, heb ben nog honderden, gemeenteleden per soonlijk afscheid genomen van het echt paar Smids, Onder leiding van de heer C. J. P. de Bree is een omvangrijk afscheidsprogram- ma aantrekkelijk afgewerkt. Vele woor den zijn gesproken en overvloedig was de hulde. In de wyk heeft de predikant zijn fiets echt wel versleten en daarom bood Wijk I een nieuwe Simplexfiets aan. Voor mevrouw Smids was er ter herinne ring een grote foto van het interieur van de Grote Kerk, Aan het slot heeft ds. Smids, kinderlijk ontroerd, dank gezegd. Hij nam node af scheid van Schiedam waar hij prettig heeft gewerkt. Hij heeft de Gorzenbewo- ners leren kennen als openhartige men sen die het hart op de tong hebben en ronduit zeggen wat ze menen. Dat kon hy zeer waarderen. Hij hoopte dat zijn vervanger, ds. H. W. Hemmes van Wyk Hl even spoedig goede vrienden zal vin den m deze gemeenschap. De Bethelcan- tory onder leiding van Jan van der Tak heeft deze bijeenkomst met zang opge luisterd terwijl de heer Van der Tak op de blokfluit als solist optrad, begeleid door organiste Tini van der Meijden. Het kwartet Van der Kruijt zong Gospelsongs, ("Van onze sportredactie) AMSTERDAM, woensdag. Veertien deelnemers hebben in de Sporttoto van het afgelopen weekeinde alle uitslagen juist voorspeld. Van hen er één, die ln twee kolommen de dertien kruisjes foutloos plaatste. Het voor de hoofdprijs beschikbare be drag bedraagt 98.660. Per kolom wordt uitgekeerd een bedrag van ongeveer 6.577,—. Voor de tweede prijs meldden zich 374 deelnemers. Hier waren twee formulie ren met twee kolommen, waarin twaalf kruisjes op de juiste plaats stonden. Voor de tweede prils was een bedrag van 53.820 beschikbaar, zodat het per ko lom uitgekeerd bedrag ongeveer 143 bedraagt. Voor de prijs der gelijke spelen wordt een bedrag van 81.104 verdeeld door 69 deelnemers. Per kolom betekent dat ongeveer 1-175. SCHIEDAM, donderdag Onder de vele bromfietsers die vorige week bij de razzia's van de politie op onbeheerd staan de rijwielen zijn opgebracht, bleken ook drie bromfietsen te zijn, die ln Rotterdam gestolen waren. De tijdelijke gebruikers hebben kennelijk de brommers na ge bruik in Schiedam achtergelaten. Gestolen brommers VPSO-wandeltocht bil razzia gevonden -r> i i MAASSLUIS, donderdag. Het be stuur van de v.v. V.D.L. Is van plan op het nieuwe terrein In de Slulspoldef-oost een kantine t« bouwen. De kantine zal plaats bieden aan 200 personen. De kosten worden geraamd op ƒ30.000. Deze kosten zullen niet, zoals die voor de kleedaccommodatie, uit eigen middelen kunnen worden gedekt. De bouwcommis sie heeft een bankinstelling benaderd, die bereid is de vereniging tegen een zeer lage rente het geld op een lang lopende rekening te verstrekken. Er is een bepaling, dat de gemeente ga rant staat voor rente en aflossing- De faouw-commissie - aldus het bestuur in „De Blauw-Witter" - heeft ook in deze richting stappen ondernomen en contact opgenomen met de desbetreffende instan ties. MAASSLUIS, woensdag, Dit jaar wordt weer een bedrljfsbJaverjascompetl- tle georganiseerd. Voor de twaalfde maal zal gestreden worden om het kampioen schap van Maassluis. V.T.M, kreeg vorig jaar de wlsselbcker definitief in handen. Daarom heeft de directie van de Ver. To uwf abri eken te Maassluis een uifuwe wisselbeker beschikbaar gesteld- Wegens gebrek aan leden kunnen de Witol en Vcrolme Elektra met meer de vereiste acht bijeenbrengen. Twee nieuwe verenigingen komen er bij; de havenarbei ders van Dirkzwager N.V. en Blma van „Elementum." De andere deelnemers zijn Futura, dc Neeff, Wallramit en V.T.M. De nieuwe competitie begint op woens dag 4 september, met de wedstrijd Futura de Neeff en vrijdag 8 september VTM- Elma en Dirkzwager—Wallramit. Serieconcours DZV in Hartelkanaal VLAARDINGEN, donderdag. Zon dag verviste de VHV „De Zwervende Visser" haar derde serieconcours voor wat betreft bovenmaatse vis in het Har telkanaal. De vangst was matig. Uitslag: 1 M. Groen 547 gram; 2 J. Vink 313 gr.; 3 L. Stout 248 gr.; 4 D, Verburgh 204 gr.; 5 J. de Bruyn 148 gr.; 6 F. Groen 131 gr.; 7 M, v, d. Meer 131 gr.; 8 S. v. d. Arend gr.; B M, de Bruin 0 gr. VLAARDINGENdonderdag. De vierde nationale wandeltocht, georgani seerd door de Vlaardingse Politie Sport en Ontspanningsvereniging, vindt zater dag 31 augustus plaats. Er kan nog wor den ingeschreven aan het bureau van politie, terwijl zaterdagmiddag de na- inschrijving kan geschieden aan het startbureau, Hollandlaan-kantine, park *t Nieuwelant. Er kan worden ingeschreven voor de 0, 15 of 25 km. De drumbands van De Pijpers, H.V.O. n Liberty zullen de wandelaars een eind op weg helpen en ook voor een vrolijke terugtocht zorgen. Er zijn voor verschillende groepen fraaie prijzen beschikbaar. Iedere deel nemer die de tocht volbrengt, ontvangt een mooie medaille, met het Vlaarding se wapen, terwijl er voor de groepen die meelopen groepsprijzen beschikbaar zijn. De prijzen, welke na de beoordeling door een jury, zullen worden toegekend, worden, uitgereikt door de commissaris van politie, dr. C. N. Peijster. Door het Vlaardingse Comité Nationa le Gedenkdagen is een beker beschik baar gesteld. Het aantal deelnemers bedraagt tot heden ruim duizend. Verwacht mag wor den dat dit aantal wanneer het weer meewerkt beduidend zal stijgen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag De Ne derlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Vlaardingen, bereidt/ thans de viering van het tweede lustrum voor. In januari 1964 bestaat de afdeling 10 jaar. Er is een jubileumcommissie van 8 da mes in het leven, geroepen, MAAS SLUIS, woensdag. Zaterdag is de laatste voorbereiding van Excelsior voor de competitie, die op 7 september be gint. Excelsior komt op 31 augustus uit in de Dfikpolder tegen O.D.S. uit Dor drecht. Da gasten hebben de toezegging gedaan, met haar volledig competitie-elf tal naar Maassluis te komen. Deze wedstrijd voor de Excelslarspelers is zeer belangrijk. Uit de spelers, die za terdag binnen de lijnen komen, zal de t.c, van Excelsior M, misschien met een kleine wijziging, toch het team moeten kiezen, waarmede men het seizoen begint. De spelers zullen dus him uiterste best moeten doen. Excelsior 2 komt uit tegen OJD.S. 2. Beide wedstrijden beginnen om half vier. Om 2.15 uur spelen het juniorenelftal b 1 en b 2 tegen V.D.L. b 1 en b 2. Vyf juniorenelftallen al, a2, cl. c2 en c3 gaan naar Schiedam om oefenwedstrijden te spelen tegen H.B.S.S. GEMEENTE SCHIEDAM STREMMING SCHEEPVAART In verband met uitvoering van grondwerken, langs de Schiedamse Schie, direct ten zuiden van het spoorweg viaduct, is de doorvaartbreedte en de vaardiepte voor on bepaalde tijd beperkt. Voor kleine schepen met weinig diepgang blijft de door vaart mogelijk. De scheepvaart door de Koemarktbrug is, zoals reeds eei> der bekend gemaakt werd, nog steeds niet mogelijk, be halve voor schepen, die de gesloten brug kunnen passeren. (Vrije doorvaarthoogte Koemarktbrug 2 00 meter bij een waterstand van NAP.), Opheffing stremming zal nader bekend gemaakt worden. DANSSCHOOL HEDEN INSCHRIJVING Rembrandtlaan 105 - Telefoon 6 73 38 Personeel I gevraagd I Nette Daghladbezorgers- (sters) gevraagd voor vaste dienst. Aanmelden; Lange Haven 103. Fotografie itolfilms vergeten? De euio- maaj staa; voor u klaar Alle soorten films Foto K vaa Vuur en. Hoogstraat 106 U kijkt vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 i Schiedam, tel. 6 86 11 I GEEN FILIALEN Eerst bij Co ja kijken. Was machines va 90.— 15-30 korting, Ook merkmachices» Showroom Co ja. Lange Ha ven 126, telefoon 6 33 41. Wie adverteert verhoopt! Wie niet adverteert wordt vergeten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1