Begraven wordt duurder :R 2.95 Uit tweede divisie Schiedam )h JAGc Nieuw type wegwijzers SCHIE-kant- :,$$8 7 ut 'té Voorspel van B. en W. Vooral voor Rotterdammers in Schiedam SENSATIONELE Flanellen JONGENS-SPORTHEMDEN in vier fraaie dessins Daarmee zijn kosten nog niet gedekt Verdubbeld UNIEK.,. d. Vlerk Schiedammers naar Taptoe-Delft AGENDA Uitbreidings plan voor Blijdorp „I love you" schreven Ziveden op hun auto Hermes naar AGOW Getuigen gevraagd Klein ongeval had ernstig gevolg Voor nieuwe route SVV sterk DFC ontvangt Slot honkbal- competitie H EROPEND Voetbalclubs gaan door met „oefenen" tekeningert Ruim de helft Verkeersroute nam ontslag Fietsen-razzia Burgerlijke Stand Dr. F. QIISPEL MIDDENSTANDSOPUIDING „0NVERWAGT, DE PATER, MEYERS, MAAS" INSTITUUT „MEYERS EN DE PATER" EHagBBiB Droogproblemen CENTRIFUGE kP I Apt EEN G0LDRUSH? WASAUTOMATEN DE MOL-JANSEN VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1963 5 Advertentie IM.) Als speciale schóól-attractie doet COSTER U een weergaloze aan bieding: FLANELLEN JONGENS SPORTHEMDEN in vier fraaie dessins, prachtfcwaiiteit, beslist kleur- en wasecht, open of ge sloten te dragen, tegen ongekend lage prijs» 8-II jaar>a!?e maten,nt3 3*45 112-16 jaar,alle maten, nd 3*95 PER KLANT KUNNEN SLECHTS 2 STUKS WORDEN VERSTREKT. Tof 7 jaar ALLE MATEN ROTTERDAM: West-Kruiskade Korte Hoogstraat Meent Katecdr. Lage dijk HOOGVLIET: Winkelcentrum VLAARDINGEN: liesveld LEIDEN: Haarlemmerstraat F ZEIST: SJotlaan SCHIEDAM, vrjjdag De vech- j ten verschuldigd bjj het doen be-1 graven van overledenen op de al- gemene begraafplaats te Schiedam zullen met ingang van 1 januari 1964 verhoogd moeten worden tot gemiddeld het dubbele. Ze geven B. en W. te kennen in een voorstel aan de Baad om de „Verordening Begraafrcchten" te wijzigen. Ook na deze verboging zullen de tarieven, in Schiedam aanmerkelijk lager blijven, vergeleken bij die in Rotterdam, terwijl de verhoog de opbrengst nog by benadering niet de j kosten zal dekken. Ook willen B. en W- voorkomen, door het instellen van een jspeciaal tarief, dat doden van elders in ■Schiedam worden begraven. j De tarieven van de bestaande verorde ning dateren van 1948 en door de ont waarding van het geld is de stijging van de inkomsten achtergebleven bij de sty- ging der uitgaven. Zo verklaren B. en W. in hun motivering van het voorstel. Be droeg het werkelijke tekort op de alg. begraafplaats in 1959 44.200, in 1961 was dit tekort ƒ140.000. Verhoging van de tarieven lot een peil, dat een sluitende exploitatie wordt ver kregen, zou betekenen dat de tarieven verviervoudigd zouden moeten worden, wat onaanvaardbaar wordt geacht. Daar op is naar Rotterdam gekeken. Een ver gelijk is echter moeilijk omdat Rotter dam zowel gemetselde- als zandgraven heeft in zes klassen, terwijl Schiedam al leen zandgraven heeft in drie klassen. Toch wordt gesteld, dat bij een op trekken van de Schiedamse tarieven tot die van Botterdam, de Schiedamse ta rieven dan ongeveer drie maal zo hoog moeten worden als ze nu zijn. Ook dit vinden B. cn W. te drastisch. Daarom zijn de nieuwe tarieven zó gesteld, dat de huidige opbrengst van ca. ƒ45.000 wordt verdubbeld en wel tot ongeveer 90.000,—-. Doch voor het begraven van niet- Schiedamse Ingezetenen op dc alg. be graafplaats willen B, en W. de tarieven wel drastisch verhogen. Was het tarief tot nog toe het dubbele van die voor ingezetenen, in de nieuwe verordening wordt het 't drie-dubbele van het nieu we tarief. Ofwel rond het zesvoudige van het bestaande tarief voor ingeze tenen: Het komt namelijk meer en meer voor dat bewoners van Rotterdam-West hun 'doden in Schiedam laten begraven, oro- dat het Schiedamse tarief zoveel vaovdeli- jger is en bovendien de Schiedamse be- j graafplaats voor hen zoveel makkelijker j bereikbaar is. ïn 1960, '61 en '62 werden f resp. 10, 29 en 21 Rotterdammers in Schie dam begraven, Nog enkele andere wijzingen worden in het meuwe-verordening voorgesteld. Moer mogelijkheden worden geschapen tot af koop van het onderhoud der graven, welke voor onbepaalde tijd dan wel voor een tijdvak van 15 jaar zijn verhuurd. Ook zal voortaan de gemeente-ontvanger de rechten innen en niet meer de admini stratie van de begraafplaats. Enkele artikelen kunnen in de nieuwe verordening vervallen, zoals die welke betrekking hebben op de voormalige begraafplaats aan de Singel, (Advertentie I.M.) Als U niet op een dubbeltje behoeft te kijken, dan is dit geen aanbieding voor U! Maar als elk dubbeltje met hard werken verdiend moet worden, waarom dan 3.25 betalen voor Uw 17-rings dictaatcahier, als U hem nu kunt kopen voor minder dan de halve prijs. Dictaat cahiers, 17-rings met 100 bladzijden gelinieerd, hout vrij papier. Losbladig, met stevig plastic omslag in effen en fanta sie-dessin. nu voor nog géén een gulden veertig. (Advertentie flï i OM TE ZiEN UNIEK om te dragen Modem bewerkte VERLOVINGSRING-EN wit-geel gouden uitvoering, dia mant gegraveerde bewerking, in vele variaties voorradig, 'n Mensenleven garantie. Gratis inscriptie. (kunt n op wachten) Exclusief voor Schiedam Extra vU.1!in6êg "t perZstu Zaterdagmorgen om 9 wur be gint de verkoop van deze dictaat cahiers, die Uw kinderen beslist niet kunnen Geen tef. of schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag De VVV-Schie- dam wil het de Schiedammers makke lijker maken ook de „Taptoe-Delft" te bezoeken die tot en met 7 september wordt gehouden. Daartoe worden in sa menwerking met het Reisbureau Broere speciale bustochten georganiseerd, waar bij men van Schiedam rechtstreeks naar de Grote Markt in Delft wordt gebracht en ook terug. Men is dan bovendien ver zekerd. van een toegangsbewijs tot de tri bune, De kosten zijn 5 of ƒ6,50 per per soon, met inbegrip van entree-biljet van ƒ2,25 resp. 3,75. Er zijn nog enkele kaar ten verkrijgbaar bij het vW-hureau aan de Plantage. (Advertentie i.M.l APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Gouka Co., Groenelaan. 127. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum, dagelijks 10 tot 17 uur: Prenten en tekeningen van Oud-Schie- dam en expositie over gedistilleerd en „Schiedam, nieuw station aan de oude lijft". „Kunst uit Nieuw-Guinea". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Sodom en Go- morra". Monopole, 2, 7 en 9.15'uur; „De verloren zoOttV SCHIEDAM, vrijdag Sinds enige da gen rijden twee jonge Zweden, de 26-jari- ge Tonny Ingvar Jchnnsonn en de 23-w- dife Bo Lennar V/esperberg met een vreemd versierde auto door Schiedams straten. De Zweden die op een schip wachten om naar Australië te gaan hebben hun wagen volgehangen met pannen, bus sen en ook een- brievenbus, bestemd voor „loveletters", zoals Het opschrift vermeldt De Zweedse vlag staat op verschillende plaatsen opgeschilderd evenals de be tekenis „I love You" en meer van dat fraais. Zij zijn echter in aanraking gekomen met de politie omdat de auto ai hevig knaend rondrijdt. Toen de wagen voor onderzoek naar het hoofdbureau werd gebracht werd ook daar een stevige ka- nonade van knallen weggeven. Er bleek echter niets aau de -motor te mankeren; waarschijnlijk spelen de Zweden een beetje met hel contact. Zij kunnen nu ver der gaan met het trekken van dc aan dacht met hun opgesierde wagen. SCHIEDAM, vrijdag SVV ontvangt zondag aan de Westfrankebmdsedijk het Dordtse DFC, dat In de voorhoede de be faamde schutter Micky Todor heeft, waar van verwacht wordt dat hy zijn ploeg naar het kampioenschap zal schieten. Af gelopen zondag speelde DFC weliswaar gelijk, maar getoond werd toch dat de Dordtenaren over een knappe ploeg be schikken. De rood-groenen hebben na de bittere pil m Helmond iets goed te maken. Met wat meer schotvaardigheid moet het deze technisch toch niet slechte ploeg Jukken de punten binnen te halen. Het kan een ouderwetse sfeervolle wedstrijd worden tussen de oude rivalen, temeer nu er vele Dordtse supporters verwacht worden. Na de mooie 30 overwinning op Go Ahead, speelt SVV 2 nu in Enschede te gen de reserves van de Sportclub. Het is een moeilijker opgave dan tegen de De- ven tenaren. Hermes-DVS, dat eveneens teleurstelde tegen Baronie, trekt zondag naar Apel doorn. AGOW is altijd een lastige tegen stander voor de blauw-wittcn geweest, SCHIEDAM, vrydag. Voor het ge bied van BUjdorp-Schiedam heeft het ge meentebestuur een nieuw uitbreidings- plan-Jn-hoofdzaak in voorbereiding. Het betreft het gebied dat begrensd wordt door de spoorbaan Schicdam-Vlaardingen de Poldervaart, de geprojecteerde paral lelweg ten zuiden van de Rijksweg 20 en een iyn getrokken op ongeveer 500 meter afstand ten oosten van de Schiedamse- w eg. Het gaat hier om het intrekken van het betreffende deel van het uitbreidings- plan-in-onderdeïen voor Tuindorp Kethel, zoals dat door de Tijdelijke Gemeente raad van Schiedam in mei 1946 is vast gesteld en het vaststellen van een nieuw uitbreidingsplan. Hierbij is het nodig dat de Raad bepaalt dat een uitbreidingsplan voor Bijdorp in voorbereiding is. Dit maakt het mogelijk aanvragen om bouwvergunningen aan te houden. Ver gunningen, die volgens de Woningwet verleend zouden moeten worden, doch die in strijd zouden kunnen zijn met hei nu in voorbereiding zijnde stedebouw- kundige plan. SCHIEDAM, vrijdag. Op de nieuwe Damlaan heeft dinsdag jl 's middags om 7.10 u. 'n ongeval plaatsgehad, waarbij de 69-jarige machinist G. N. van Es uit de Fazantlaan met zyn fiets is gevallen. Daarbij kwam hij met zijn hoofd in aan raking met een lichtmast. De verwonding aan het hoofd leek aanvankelijk van geen betekenis, doch het slachtoffer is in het Gemeente ziekenhuis nog steeds niet bij kennis gekomen. Zijn toestand is ernstig. De politie vraagt nu getuigen van dit ongeval zich te willen melden voor het geven van inlichtingen. (Advertentie 1 M.J Als wij U nu vertellen dat wij morgen de originele Tricot Ny lon Dames blouses van 9.95 gaan verkopen voor nog géért zes gulden... moeten wij er dan nog iets aan toevoegen? Damesblouses met lange mou-. wen, van een prachtige kwaliteit* Tricot Nylon... zó gewassen, zó droog en niet strijken... in smetteloos wit. Tricot nv»°" Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Tricot Nylon damesblouses, in de maten 34 t/m 46, voor Géén te), of schrift- beit. SCHIEDAM, vrijdag. Het gemeente bestuur wil in Schiedam een nieuw type wegwijzer Invoeren, zoals deze in ver schillende andere gemeentes (oa, Eind hoven, Arnhem, Haarlem en Leiden) al wordt gebruikt. Het zjjn Ilchtwegwijzers met opmerkelijk grote armen, n.I. van 1,8 by 0,6 meter, bestaande uit transparante lichtbakken. Op deze lichtbakken worden aan elke zijde hoogstens twee regels ver meld in. een zodanig lettertype, dat het opschrift zowel bij avond als overdag op een afstand van 100 meter goed leesbaar Is. Zeven van deze nieuwe lichtwegwijzers zouden dan geplaatst worden op de rou te VI aarding er dijk-Bur. van Haarenlaan- 's Gravelandseweg-Broersvest (later ook: Stationsplein). Tevens wil het College de bewegwijze ring in Schiedam herzien. Dit op voorstel van. de Kon. Ned. Toeristenbond ANWB, in verband met de ingebruikneming van de Proveniersbrug. Er zouden zeven nieuwe richtingsborden van het reeds in gebruik zijde type geplaatst moeten wor den met nog vijf „voorrichtingsbarden". De kosten van aankoop, plaatsing en elektrische aansluitingen worden, geraamd, op ƒ15.000. Het stroomverbruik en het verwisselen van de lampen komen voor rekening van de gemeente; de ANWB zorgt voor het onderhoud. het wordt echter nog moeilijker nu Bley- enherg de voorhoede Is gaan versterken. Met wat meer zelfvertrouwen zal het echter nog wel kunnen lukken. Het tegen Baronie getoonde spelpeil was beslist niet slecht, maar evenals in de voorgaande jaren, schort het bij Hermes aan de pro- duktiviteit. Hier zal oefenmeester Cees van Dijke speciale aandacht aan moeten besteden. Hermes 2 start roet een. uitwedstrijd tegen Elinkwijk 2. waarvan met enig doorzetten, wel gewonnen kan worden (Advertentie IM.) EXCLUSIEVE DAMESKLEDING LIJNBAAN 61 - ROTTERDAM SCHIEDAM, vrydag. ïn volle om vang komt liet Schiedamse voetbalmon ster in het komende weekeinde op gang, zjj het dat zyn tred nog een vriendschap pelijke moet zijn. Toch gaan nu alle of ficials spiedend bezien of de formaties de goede samenstelling en conditie hebben om volgende week volwaardig en met vaart in, de competitie te kunnen starten. Voor SVDPW wordt het komende weekeinde een hoogtepunt. Zaterdagmid dag om drie uur zal wethouder mr. P. van Bochove het nieuwe clubhuis in Har- ga officieel openen. Daarna spelen twee elftallen van SVDPW tegen twee teams van GTB, dat inwoning krijgt bij SV DPW. Demos gebruik het laatste vrije weekeinde om een uitstapje te maken naar Duitsland. Ook Schiedam gaat op stap, namelijk naar Limburg, Voor Ex- celsior'20 staat deelname aan het toernooi van Duno in Den Haag op het program. Zoals ieder jaar geschiedt, organiseert de CJV zaterdag op Harga een voetbal toernooi voor de diverse aangesloten jongensclubs. HBSS voetbalt zaterdag morgen om elf uur tegen de sterkste jeugd van Hermes-DVS. DHS heeft zon dagmiddag in Kethel een treffen met RFC. Ursus brengt zondag vijf elftallen in het veld. De eerste drie spelen om tien uur tegen SW-teams, en om twaalf uur spelen twee Ursusteams tegen elftallen van Demos in Harga. Ook Martinit speelt zondagmorgen in Harga op het nieuwe veld en wel om tien uur tegen SW 3. Voor standaard- en reserveteams van vrijwel alle clubs zijn contacten voor oefenwedstrijden, opgenomen. 3HIEDAM, vrijdag Voor de Schie damse honkbalclubs in de landelijk* sen wordt de competitie in het komende weekeinde besloten. Overgangsklasser SW is al geëindigd op de vijfde plaats, wat degradatie naar de tweede klas In houdt. Schiedam kan in 3 B niet meer van de tweede plaats af maar het zou goed zijn als Schiedam zaterdagmiddag om vier uur wraak zou kunnen nemen op HMS in Utrecht dat ongeslagen Schiedam het kampioenschap onthield. Tweemaal heeft HMS van Schiedam gewonnen, het moet de ploeg van Henk Kempen ia de slot wedstrijd toch lukken alsnog te tonen de gelijkwaardige van kampioen HMS te zijn. Schiedam 2 is fraai geëindigd in 3 A met een vierde plaats. Minder goed ver ging het SVV 2 dat "met louter neder lagen kansloos degradeerde naar het Rayon Rotterdam, SW 2 besluit zater dagmiddag op eigen terrein de competitie, maar het moet betwijfeld worden of de roodgroene reserves tegen CTC 2 alsnog de eer kunnen redden. Voor DHS is als slotwedstrijd de ontmoeting tegen HBC ingelast; dat wordt een Schiedamse zege. iverknemers C.v.d. Burg Zn TT ET gaat er naar uitzien dat het gc- JCI meente bestuur eindelijk uitvoering gaal geven aan het reeds langs bestaan de plan om de te druk geworden hoofd- verkeersader door Schiedam, de Rotter- damsedijk Gerrit Verboonstraat - Nwe Haven - Burg. Kappertlaan, ie ontlasten von het doorgaande verkeerde Ratter- dam—Vlaardingen v.v. Het- nu ingedien de voorstel tot herziening van de beweg wijzering in Schiedam wijst daarop. Met de openstelling van de proveniers- brug, nu alweer een jaar geleden, met tevens een aanmerkelijke verbetering van het einde van de Broersvest, is een prachtige route van brede snelwegen be schikbaar gekomen voor het doorgaande verkeer. Begrijpelijk dan ook dat de voorgestelde „lichtwijzers", groter en vooral duidelijker dan de bestaande weg. wijzers, geplaatst zullen worden op de route van het Koemarktplein, over de Proveniersbrug, via de Burg. van Haa- renlaan naar de Vlaardingerdljk. In^het voorstel spreken b. en w. van „stad" en niet van Broersvest, kennelijk is dus te vens gedacht aan de mogelijkheden die de toekomstige Horvathweg biedt. Het is juist het doorgaande verkeer van niet-Schiedammers dat een probleem vormt. Opvallend groot is het percenta ge niet-Schiedammers, vooral Rotter dammers en Vlaardingers, dat betrok ken is bij verkeers-ongevallen in. Schie_ dam. Maar juist zij weten niet van de veilige mogelijkheden die de nieuwe route over de Provaniersbrug biedt. Zo als zij ook niet weten dat de Burg. Van Haarenlaan allang tot voorrangsweg is verklaard. Vandaar de nieuwe wegwij zers. Er zijn echter nog wat probleempjes ver bonden aan de nieuwe route. De krui sing van de Burg. Van Haarenlaan— Vlaardïngerdïjk—B.K.-laan is moeilijk en gevaarlijk. Bij het begin van de Broersvest, bij bet Koemarktplein wordt het motoxverkeer opgehouden door de zeer druk. gebruikte voetgangersover- steek plaats. De wachttijden, vna de ver keerslichten voor Passage zijn boven dien lang. Doch. daar wordt reeds een oplossing voor gezocht. Dan de gevaar lijke kruispunten met Parkweg en Nieu we Damlaan. Over verkeerslichten op die punten wordt reeds gedacht. De overlast van het doorgaande verkeer zal echter eerst goed kunnen, afnemen wanneer de Horvathweg (voor het sta tion) en daarna de Rijksweg 20 gereed zijn gekomen, maar dan komen weer de moeilijkheden op met de véle auto's die ook de Schiedammers zèïf met zo veel haast aan het kopen zijn! SCHIEDAM, vrijdag. Op de Vlaar- dïngerrdijk ter hoogte van het gemaal heb ben gistermiddag om 5.19 uur twee brom fietsen uit Vlaardingen een ongeluk ge had. Toen de heer G. S. wilde inhalen, week de heer J. P. uit voor een plas op het rijwielpad. Het gevolg was dat de rij ders elkaar raakten en beiden vielen. De heer P. kreeg een hersenschudding en verwondingen aan hoofd, handen en be nen en is in het algemeen ziekenhuis te Vlaardingen opgenomen. De brommers werden licht beschadigd. SCHIEDAM, vrijdag. De politie heeft vannacht wederom een razzia gehouden op fietsen en bromfietsen die ongeheerd en niet op slot buiten worden gelaten. De buit was ditmaal zeven brommers en een fiets. (Advertentie IM.:) VLAARDINGEN, vrydag Kuïm de helft van het aantal medewerkers in de fabrieken van Vaten- en Kistenfabriek C. v, d. Burg Zn heeft vrijwillig ontslag genomen per 13 september. Dat was het resultaat van morgen in de enquête, die onder het personeel werd ingesteld. Vanmorgen, had de directie van C. v. d. Burg Zn nog geen. volledig inzicht in de gang van zaken na 13 sep tember; waarschijnlijk zal op zeer kleine schaal de produktie nog enkele weken worden voortgezet om een aantal nog lo pende orders af te wikkelten. Als U nu tijdens deze bijzon» zofldere tapijtaanbieding 'tien» tallen guldens kunt besparen op Uw tapïjt..,waarop zou U dan nog-waditen?' Wancmorgen begint de speciale verkoop van een grote fabrleks- partij Moquette tapijt. Een 2Utver wollen moquette tapijt van 15.90 per meter, in arte van de meest gevraagde kleuren, koopt U nu per meter voor nog géén tien gulden» Neemt U de maat van Uw kamer meel Zaterdagmorgen .om 9 uur be gint de verkoop van deze zuiver wollen moquette tapijt in de kleuren groen, beige en cognac, 100 cm breed, per meter voor Géén tel. of schrift. t«t. Geboren: Angelo M., z. v. P. M. W. Binne- veld en H, M. Ouwens: Peter H. z. v. P. J. Loch en C. J. S. van Hij; Mirjam, d. v. W. J, van Geruon en R. van Maxjjk, Overleden: A. Hooft, eclitg. v. P. C. Kalk- hoven. 57 Jr.; C. van der Mark, 69 jr. Vrouwenarts te Schiedam PRAKTIJK HERVAT MEER KEUS BETERE PASVORM wy»E pvp til KOOIBHf vessiMs Schiedam De nieuwe cursus vangt aan op dinsdagavond Z en 10 september 1963 in de Prinses Julianaschool, Oostsingél 9, Schiedam. Lesuren elke dinsdagavond van half acht tot ongeveer kwart over tien, Aanmelding voor de nieuwe opleiding bij de docenten: "J. de Pater, Fr.' Haverschmidtlaan 39, S'dam. Tel. 6 76 58; H. Meyers, West-Frankelandsestr. 137, S'dam. TeL 6 6465; P. F. Maas, Nassaulaan 21, S'dam. Tel. 6 33 87; G. de Raad, Aleidastraat 6. S'dam. Tel. 6 38 59. Verder alle inlichtingen: elke zaterdagmiddag van 3 tot 4 uur en 'smaandags avonds van 7—8 uur ia gebouw „Irene", Nw. Haven 155, S'dam. Deze erkende cursus, die reeds met 25 jaar examenervaring wordt geleid, is geheel ingesteld op de praktijk en bezorgt u na een prettige studie het Middenstandsdiploma „Algemene Handelskennis". Geen leeftijdsgrenzen; wel wordt bij de indeling van de studiegroepen op de leeftijd gelet. De lijst met de namen en adressen van. de 75 ia juli 1963 geslaagde cursisten bij bovenstaande adressen ter inzage. te Schiedam Opleiding voor de praktijkdiploma's Boekhouden en Moderne Bedrijfs administratie (M3.A,). Aanmelding bij: H. Meyers, West-Frank el andsesiraat 137, Schiedam. TeL 6 64 65 en J. de Pater, Fr. Haverschmidtlaan. 39, Schiedam. TeL 67658. Lijsten met namen van geslaagden liggen bij bovenstaande adressen ter inzage. Verder alle inlichtingen: elke zaterdagmiddag van 3 tot-4 uur en. 's maandags avonds van 7 tot 8 uur ia gebouw „Irene", Nw. Haven 155, Schiedam. Personeel gevraagd Nette dagbladbezorgers (sters) gevraagd voor vaste dienst. Aanmelden Lange Haven 103, Neem Ga kijken bg (i.y 1 Broersveld 108 lij Schiedam l TeleL 69703 Sinds enkele dagen gaan de geruchten, dat Prof. Ariëns midden in de nacht in zyn eentje aan het gra ven is in het Sterrebos, waar vroeger de zo gezellige cn keurig verzorgde tuintjes waren van ettelijke Schiedamse burgers. Weet U het nog van vóór 1940? Heerlijk wandelen in het bos langs de heggetjes van de werkelijk mooie tuinen en je keek jè ogen uit op de soms keurige tuinhuisjes. Maar a propos, daar hebben we het nu niet over, want we vragen ons af, wat doet die Ariëns daar nu in 't pikdonker in z'n eentje te graven in die ouwe tuintjes. Een antwoord GOUD.e.ja werkelijk, GOUD graven doet ie daar. Verleden week stuurde prof. dr. Ariëns een proef stuk kwarts naar het laboratorium en wat denkt U. 30 puur goud, 5 zilver, 20 kopererts en 45 zand en stenen. De professor doet zo veel mogelijk zijn best, deze goudvondst geheim te houden, om vooral beroeps gokkers en sjacheraars te weren, maar of hem dit gelukken zal? Dc hele wereld weet ook al, dat ze bij Ariëns van die prettig zittende pasvormschoenen verkopen, en dat uw kinderen er nog een KAPrTALEGOUDADER- ZILVERKWARTSBaLLON bij cadeau krijgen, dus wat is een Geheim Deskundig advies Vakkundige installatie lange KERKSTRAAT 66 TELEFOON 685 70 SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1