Stijlvolle plechtigheid „Niets bijzonders gebeurd" ai lagen de gewonden op straat VOETBAL: start van de amateurs morgen een belangrijk bericht voor autoliefhebbers 5 Voor de kantonrechter BijdeC.J.V. OASE vervangt Passé Partout Parktoernooi Spieringshoek Wie heeft iets verloren Gevonden fiets niet bij politie aangegeven Ingehaald Gevonden fiets Orgelconcerten Van den Berg HBSS-vergadering Zondag in Har ga Hoogtepunt: Hermes-SW Botsing op kruising Passagiers uit auto geslingerd Jubileum bij de reinigingsdienst Lager KNVB Ingebruikneming nieuwe raadzaal TEVENS OPENING KUNSTTENTOONSTELLING EHBO-cursus Burgerlijke stand Crescenclo-eonceri bij bejaardenflats Nestor van de raad bood voorzittershamer aan Oud en nieuw Vondel Geschenken Niet allemaal SG-bridgedrive voor paren Bejaarden gingen op reis Afd. Rotterdam Zaterdagvoetbal Hooiberg-brand door broeiing Aanleg sintelbaan SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters DANSSCHOOL WESTHUIS INSCHRIJVING A. SCH9LPER00RD THEATER jjöffDEKDAG 5 SEPTEMBER 1963 SCI0ED.AM» donderdag- De sectie Fisse Partout van de Schiedamse CJV is ter ziele. Na. zeven jaar van bestaan is deze Wet zoveel entbousisxne begonnen vorm van contact tussen de oudere jeugd \rat W dc s,EUr eeraak. Daarom heeft het CJ V-bes tuur gemeend het Passé Fartoul- uerk te moeten staken. Er komt echter jels anders voor tn de plaats: de Oase of Ontwikkeltnps- en amusements Sociëteit „Eclatant". Oase begint op zaterdag 28 september met een groot openings- en kennisma- feingsbal in gebouw Irene met medewer king van „Les compagnons du dixieland" Daarna zal er elke zaterdagavond iets te doen zijn; een instuif- of dansavond in do Jeugdhaven of in gebouw Irene, gezamen lijk bezoek aan bioscoop of theater, be zoek aan ander jeugd-verenigingen enz. Belangstellenden voor Oase kunnen zich vrijdagavond 13 of zaterdagmorgen 14 september opgeven bij de Jeugdhaven, Leden van CJV-afdehngen krijgen re ductie op bet lidmaatschap. SCHIEDAM, donderdag. Op het ten nispark Spieringshoek begint zaterdag 7 Hplember het jaarlijkse Parktoernooi. Er is dit jaar een ongekend grote be langstelling, zodat de wedstrijdleiding 3?0 wedstrijden moet laten spelen vóór op zondag 22 september alle kampioenen bekend zijn. Er wordt gespeeld in vier iroepen: D voor beginners, C voor de iets gevorderden en B en A voor de vedslrijdspelers. Daar de sterkste spe lers van Keep Smiling en Vice Versa, tevens de sterksten van Schiedam, deel nemen, kunnen In A en B goede wed strijden worden venvacht. Bij heren-enkel A is de winbaar van vong jaar A. Hofman als sterkste ge plaatst, doch vele jongeren staan te dringen om zyn titel over te nemen. Bij de dames-enkel A staat mej. M. van Zeyl als sterkste genoteerd en gezien luar prestaties, zal zij wel niet be dreigd worden. Bij de heren-dubbel A zal het koppel A, Hofman/J, Hoogen- doom wel winnen, terwijl bij de -ge- mengd-dubbel A mevr. Koudstaal/v. d. Laan cn mevr. Blaisse/J. Hoogendoorn rearschijnlijk wel in de finale komen In de afdeling B zijn de kanshebbers hl de dames mevr. De Vos en mej. Akkerman en bij de heren H. Wieche en M. Jansen. By de dames-dubbels zal l.et gaan. tussen mevr. De Vos/mej. Ak kerman en. mevr. Magnin/mevr. Sigter- man; bij de gemengd-dubbels wordt het een Keep Smiling—TSF-du el, n.l. mevr. Magnin/P. Schriel tegen mej. E. Zwa- nenbtirg/W. v. d. Heuvel. Voor C en D zijn te weinig gegevens bekend om spelers te kunnen plaatsen, zodat een ander systeem wordt gevolgd. Te hopen is nu maar dat de wedstrijd leiders, de heren Hoogendoorn en Mag- nin, niet, te veel overlast van de regen zullen krijgen om dit grootste toernooi tan Schiedam tot een goed einde te brengen. SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, dagelijks van 8 0017 00 uur, behalve op za terdag en zondag: portemonnee met inhoud: ring met sleutels: zwarte autostep; scherm vwr kinderwagen: Te bevragen bij de vinders: rol tochtband, «oordegraaf. Singel 168; transformator, v.d. Horst, w. Frankelandsestraat Gla; doos met las-electroden. Het Vrije Volk. Passage; hon- «epenning, Stuüvenberg, SJachthuisIaan 29a; plastic bal, Hetjman, Prof, Treubiaan 23; ro te autostep. Scheepmaker, Troelstralaan 17: «ap-autootje. v. d. Boogert. Vlaardingerdyk Plastic herenregenjas, Steens, Henri Po- hkstraat 87; willen plaid. Baron, Lange Kerk staat 60; grijze plastic regenjas. Pelgrim, Voomsestraat 3b; een paar zwarte dames schoenen, Kroler, W. Frankelandsestraat 20; ten paar bruine damesschoenen, Vemae, Mgr. Notecslaan 726; herenschoen, Benzme-station Waldo, Korte Singelstraat; steeksleutel, v.d. Hoeven, Fahrenheitstraat lla; étui met sleu tels, Vervoort. Vriendschapstraat 8b; bos sleu- Jels. Sigmond, Molensingel 93; ring met sleu tels. Clazing, Bilderdijkstraat 41b; zilveren rozenkrans, in plastic ctuitje, Vermeulen, Anth. Muijsstraat 8b: sleutel en hondepen- "tof. in etui, De Nils, Kortlandstroat 14a; zonnebril, v.d. Hoeven, Vondellaan 58; ro- zenlcrans, De Wit, Boylestraat 78b: bos sleu tels. Van Pelt, Van Hogendorpstraat 46: -loon- zakje met inhoud, Postkantoor, Tulnlaan; Polshorloge, v. Dongen. Fabnstraat 28a; be- deUrmbardje, Kok. Nieuwe Damlaan 709; lecelarmbandje, Kooy. Troelstralaan 11"; colliertje, Brand, Van Marumstraat 22a; be- dciannbandje. De Kok, S. van Houtenlaan 5; bwelatmbandje, Wulster. D. A. de Jongh- ftraat ioa; gouden kindemngetje. Vermeu len,i Van Heemskerkstraat 52; voetsteun van kinderzitje. Putters, Rembrandtlaan 55b. na '8 uur; wieldop van auto. Verhoef. Nieuw- sfcht midden 18; duimstok. Van Hhijn, Burg. JW Haarenlaan 1145; militaire tas met in- ttoud. De Bruijn, Handelstraat 20. Vlaardin- rode badtas met inhoud. Fietselaar, Per- Hpsestraat 5b: breitas met inhoud, Pietsens, *sq Swindenstraat 40; witte knipbeurs met «boud. De Graaf, Hogcnbanweg 419; dames- ponemonnee met inhoud. Hazewindus, P- K. y Laan 94a; aktentas met inhoud. Van un* K®» Heenvlietsestrant 35; portemonnee met «houd, Buis. Viaardmgerstraat 2Sc. SCHIEDAM, donderdag Drie maan den lang zal de 25-jarige Schiedammer J. I. geen motorvoertuig, zelfs geen bromfiets mogen besturen. Dat bepaalde de kantonrechter te Schiedam mr. P. B. Cos woensdag, nadat de wnd, substituut- officier van justitie zjjn misnoegen had uitgesproken over het gedrag van ver dachte. Op 12 mei was verdachte op zijn bromfiets van de Rembrandtlaan naar het Rubensplein gegaan. By de Jan Steenstraat had hü geen voorrang „vol gens bord 11" verleend. „Er is niets bij zonders gebeurd, ik had er een paar laten passeren en toen ben ik gaan rij den," zei de onverschillige verdachte. „Niets bijzonders, dat noem ik bijzon der," zei de officier mr. H. Franken, die mededeelde dat het rijden van T. voor een andere weggebruiker A. van O. een ongeval ten gevolge had. Bovendien was een scooter over de duopassagiere van Van O,, zijn echtgenote Klazina, gereden Dat noemt verdachte niets bijzonders. Er liggen twee gewonden op de weg, er komt een ziekenauto en mijnheer rijdt rustig door, want hij moest naar de ver jaardag van zijn broer. Het gedrag van verdachte is mij wel zeer tegengevallen." Mr. Cos wees er nog op dat verdachte vier glazen bier had gedronken. „U was niet helemaal fris," constateerde hij, „U bent het rijbewijs ook niet waard." Con form de eis werd T. tot dertig gulden boete veroordeeld met de bepaling dat hij gedurende drie maanden niet op een motorrijtuig mag zitten. APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. tentoonstellingen Moael^jk Museum: gesloten tot en met 27 september. BIOSCOPEN 8 uur: „Sodom en Goroor- P^ssajie. 2 ra**. Monopol e, 8 uur: Ik beken; varaf vrijd. 2. 7, 9.15 uur: De Verloren zoon. M DIVERSEN «usis Sacrum, 8 uur: Technisci, «pdemonstratie. „Daar klopt helemaal niets van, edel achtbare," zei de 21-Jarlge tuinder H. van der B, uit 's Gravenzande tegen kanton rechter mr. P. B. Cos en daarna hebben rechter cn officier vergeefs getracht B. te overtuigen dat zyn houding wel zeer te wensen heeft overgelaten. Op den duur lieten de magistraten duidelijk van hun gramschap blijken. „Toen ik passeerde raakte mïjn motor defect en ik heb hem toen gewoon de kant van de weg opge stuurd. Er is niets gebeurd." De officier mr. Franken, verklaarde dat verdachte wel zeer gevaarlijk had gehan deld. Hij had op Rijksweg 20 een file in gehaald toen het in wezen, niet kon. „Hij wist dat passeren kwalijk was, toch deed hij het. Tegen de politie heeft hij gezegd dat er olie uit de motor liep en dat hij daarom zo snel mogelijk wilde blijven rijden. Deze man hoort niet op de weg," „Dat is niet te tolereren, u heeft schande lijk gereden, u bent het rijbewijs niet waard," zei mr. Cos en voor het feit dat B. met 2yn auto de linkerhelft van Rijks weg 20 is opgereden kreeg hij 75 boete en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vier maanden. Schilder J. C. de G. uit Maassluis stond woensdag voor het kantongerecht te Schiedam terecht omdat hü niet binnen twee maal 24 uur b(j de politie aangifte heeft gedaan van het vinden van een rijwiel. Zulks is In de Algemene Politie Verordening te Maassluis voorgeschreven. „Het staat voor mij niet vast dat het een gevonden voorwerp was," zei ver dachte, die vertelde dat de fiets van 15 december tot de 25e bij zijn buren had gestaan. Hij was er eens op gaan rijden, had de fiets weer neergezet en had ten slotte de fietssleutel in zijn zak gestoken, Hij had het karretje kennelijk beter op slot gezet dan de eigenaar dat had ge daan. Toen die eigenaar de fiets wilde weg halen heeft de verdachte de fietssleutel niet overhandigd. Voor de kantonrechter zei hij nu dat hij zulks wel bad willen doen, maür hij was inmiddels de sleutels kwijt geraakt. Bovendien had hij over wogen de fiets bij de politie te melden maar hij had dat niet gedaan want die fiets had wel van iemand uit de omge ving kunnen zijn en ook had de eigenaar van die fiets wel boos kunnen, worden, omdat G. de fiets bij de politie zou heb ben gebracht. De officier geloofde er kennelyk niet veel van. „U handelt in fietsen?" „Ja, ik heb er wel opgeknapt en verkocht." „Verdachte heeft zich als eigenaar van deze fiets gedragen, dat ruikt naar mis drijf," stelde mr. Franken en conform de eis veroordeelde mr. Cos G. tot een boete van twintig gulden of vier dagen hech tenis. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag De heer J. van den Berg, organist van de Nieuwe Kerk ie Delft, zal in de Geref. Kerk aan de Wcstvest gedurende de maanden sep tember. oktober en november op zater dagavond een aantal orgelconcerten ge ven. Zaterdagavond om acht uur - icerteert hij met een gevarieerd programma. Het bevat werken van de Engelse componis ten Stanley, Green en Wesley, voorts van Bach, Daquin. alsmede de orgelsonate van Mendelssohn over het koraal het Ge bed des Heren. Van Max Reger vertolkt de concertgever zijn Introductie en Passa- caglia in d. Ook speelt hij eigen koraal- werk en van Jan Zwart. SCHIEDAM, donderdag Voetbalver eniging HBSS, die nog steeds een kwes tie voetbaltoto heeft, gaat weer vergade ren. Dat zal op dinsdagavond 24 septem ber om kwart voor acht geschieden. De j agenda wordt nader bekend gemaakt ClubPlaats van samenkomst is ditmaal De 1 Bron naast Musis Sacrum. SCHIEDAM, donderdag Het hoogte punt in het Schiedam se voetballeven, de derby tussen de seml-profs Hermes-DVS en SVV, heeft zondag as. om 2 uur plaats op het Hermes-terrein in Sportpark Har- ga. Hoewel deze ontmoeting wat vroeg In het seizoen valt, zal de belangstelling on getwijfeld groter zijn dan vorig seizoen, toen de eerste ontmoeting plaats had in het begint van de beruchte vorstperiode en de return op een woensdag als laatste competitie-wedstrijd, toen er niets meer op het spel stond. De liefhebbers wordt dan ook aangeraden zich In de voorver koop van kaarten te x'oorzlen en tijdig in Harga aanwezig tc zyn. De uitslag is, als steeds in deze plaat selijke ontmoeting met de specifieke sfeer, moeilijk, te voorspellen. SW heeft zich, na een grote nederlaag, prachtig hersteld met een stevige overwinning op het sterke DFC. Hermes moet de eerste punten nog binnenhalen, maar de twee nederlagen werden geleden tegen sterke tegenstanders met het kleinst-mogelijke verschil, terwijl acceptabel voetbal werd getoond. SW is zondag favoriet, doch de blauw-witten zullen, zich niet gemakke lijk gewonnen geven. Bovendien hebben zij het voordeel in eigen omgeving te spelen. Scheidsrechter is de heer A. Aal- brechfc Hermes 2 is vrij en het jeugdelftal start de competitie met een ontmoeting in Am sterdam tegen de Volewijcker-jeugd. Her mes 3 gaat op bezoek bij DFC 4 en. Her mes 4 speelt om 10 uur in Harga tegen VOC 2. SCHIEDAM, donderdag Door een vrachtauto geen voorrang te verlenen op de kruising Admiraal de Ruyterstraat WestfrankelandsedUk, is woensdagmiddag om kwart over vier de heer J. L. V, uit Breda met zijn auto tegen de linkerzijde van de vrachtauto gereden. De vrachtauto, die bestuurd werd. door de heer Th. J- v. E. uit Eindhoven slipte, reed tegen een lichtmast en kwam dwars op de rijbaan tot stilstand. De lichtmast •as geknakt en verbogen. De auto draaide een slag in de rondte, waardoor drie passagiers uit de auto wer den geslingerd. De naast de bestuurder zittende 43-jarige heer P. de K. uit Breda kreeg een hersenschudding. Hij is na be handeling in het gemeenteziekenhuis naar huis gebracht. De auto werd totaal ver nield. Het verkeer is een uur over de Julirma- laan en de Westfrankelandscdijk omge leid. SCHIEDAM, donderdag De heer C. J, Kostense, bankwerker-lasser, by de ge> mecntelijke vervoer-, reinigings- en ont- smelfingsdienst, heeft gisteren het feit herdacht dat hij 25 jaar geleden in diens: trad. In de kantine van dc dienst werd de ju bilaris eerst toegesproken door de direc teur de heer E. T. Kraan, die hem hierbij de gebruikelijke gratificatie overhandig de. Namens de commissie voor de ge meentelijke vervoer-, reinigings- en oc.t- smettings dienst voerde de secretaris de heer C. Brunt, het woord. Daarna sprak de heer J. Hermans, chef van de centrale werkplaats. Mede aanwezig was het lid van de commissie, de heer C, P. N. Lans bergen, Namens het personeel overhandigde de heer 1'. C. Stip de jubilaris een horloge, terwijl aan mevrouw Kostense bloemen werden aangeboden. Tenslotte sprak de heer Kostense een dankwoord. (Advertentie LM.) i* W SCHIEDAM, donderdag. Het zau te baud zijn ai direct daverende overwin ningen van de Schiedamse voetbalclubs te verwachten; de teams zullen noch de cadans noch de juiste formatie te pakken hebben, maar toch kunnen veel elftallen met optimisme aan de compe titie beginnen. Het winstpercentage kan zeker boven vijftig -procent liggen. De indeling levert zelfs nu al enkele aan trekkelijke wedstrijden op. De voorteke- wyzen er op dat de Schiedamse derdeklassers de aandacht voor zich zul len opeisen. Er is enerzijds het debuut van SFC, dat met vertrouwen tegemoet kan worden gezien en anderzijds de greep naar de macht van zowel DHS als Excelsior '20. Beide (zeer sterke.) teams mogen zonder meer favoriet genoemd worden. Martin it kan al evenzeer bij RDM in Rotterdam de boventoon voeren. De te rugkeer van SVDFW wordt een botsing van twee systemen. SVDPW zal bij Din- dua ui Rotterdam moeizaam op gang kunnen komen; Dindua kan de Schie damse aanvallen breken, maar enig over wicht kan SVDPW toch wel veroveren. De reserves: Excelsior '20 2DHS 2; Nado/V. 2—Schiedam 2; EDS 2—Excel- In 3 A moet SFC naar Archipel en dat levert waarschijnlijk wel een Schie damse zege in Den Haag op. Met even veel vertrouwen kan Excelsior '20 naar Aiphen gaan. De formatie van de zwart- witten heeft meer kwaliteit dan de gast heren. Thuis moet DHS (in 3 C) zonder zorgen het bezoek van CKC tegemoet zien. Als de drie Schiedamse clubs in het normale tempo spelen, wordt de eerste winst behaald, Goede kansen hebben, de drie clübs m de vierde klassen. Demos krijgt het in Harga moeilijk tegen het sterke BEC uit Delft, dat al jaren zwoegt voor her overing van de eens zo belangrijke po sitie in Delft, Toch geloven We niet dat Demos slachtoffer wordt, omdat de rood zwarten de goede strijdlust hebben. SCHIEDAM, donderdag De nieuwe cursus voor het Ecnheidsdiploma van de Kon. Ned. Ver. voor EHBO begint voor beginners op maandagavond 16 september en voor gediplomeerden op woensdag avond 18 september. Beide cursussen be ginnen om half acht en worden gegeven in het gebouw aan de Westmolenstraat 26. Men kan zich aanmelden bij: mevrouw E. E. Kockx-Lange, Singelstraat 25, en do heren G. J. van Eden, Vlaardingerdyk 335 A en C. J. van Reede, Marconistraat 5. Voorts in de zaal op de eerste cursus avond. GEBOHEN: Fieter. z.v. E. J. H. Flam beek en C. C. de Jager; Margaretha C., d.v. P. C. van Ginneke cn E. Y. P. Biesheuvel; Jo hannes. zoon, cn Leila, dochter van J, van der Heide en A, Vos; Margaretha R., d-v. M. D. Moerer cn C. E, Borgström; Pauline H. A. d.v. J. Pelgrim cn. J. de Haan; Kon aid us M. J„ z.v. J. J. de Ridder en. M. M. Keukens; Maria 3., d.v. Y. de Boer en N. C. Vermaas. OVERLEDEN; H. A. FIjten, 59 Jr; J. J, van Leeuwen. 69 Jr; B. Schiphorst, wed. Niemann, 86 jr B-W.: J. Hartsveld, echtgen. Dedï, B? jr; J. M. Bruggeling, wed. G. A. A. Hilver sum, 76 jr; G. H. van Corler, echtg. J, P Meysens, SCHIEDAM, donderdag De muziek vereniging „Crescendo" zal zaterdagmid dag onder leiding van dirigent A Bosch jr. tussen de beide bejaardenflats Nieuwland een populair concert geven. Op het programma staan verschillende operette-melodieën, walsen, populair- klassieke werken en marsen. Het concert dat ongeveer anderhalf uur zal duren, begint om vier uur. Verwacht wordt, dat een en ander evenals een soortgelijke uitvoering welke twee jaar geleden gegeven werd, by de (Van een onzer verslaggevers) VI.AARDINGEN, donderdag, Bescheiden van opzet, bijzonder stylvoï. Zó willen we de in gebruik stelling van de nieuwe raadzaal, de afsluiting van de bouw van het nieuwe stadhuis, gisteravond in een buitengewone openbare raadsvergadering, karakteriseren. Aansluitend aan de officiële en officieuze raadsvergaderingen, volgde de opening van. de rondgang op de kunsttentoonstelling, die ter gelegenheid van het gereedkomen van de stadhuisbouw in de burgerzaal en andere daarvoor in aanmerking komende ruimten in het stadhuis is geor ganiseerd. Eeide niet uit de raad gekomen geschen ken werden met waardering geaccepteerd In zijn rede heeft burgemeester mr. J. Heusdens een overzicht gegeven van de periode 21 april 19394 september 1963, waarin de plannen voor de bouw van een nieuw stadhuis werden gemaakt en gerea liseerd, Hij kon daarbij uit een grote eigen ervaring putten en herinnerde er bijvoor beeld aan In welk een deplorabele toe stand hjj het Vlaardingse stadhuis aantrof in december 1946, kort na zijn benoeming als burgemeester van Vlaardingen en nog voor zijn installatie. Op historische gronden en ook uit prak tische overwegingen werd besloten het vierde stadhuis ook op de Markt te bou wen. Dat gebeurde in 1948. Na vervolgens in het kort de restauratie en. de periode van de nieuwbouw te hebben "gememo reerd, wees burgemeester Heusdens op de betekenis van het stadhuis voor de ge meenschap. Hij was vol lof over het werk van de- heer ir. L. H. H. van der Kloot Meyburg en zijn medewerkers cn dankte vervol gens allen, die hadden meegewerkt aan de bouw van het nieuwe Vlaardingse stad huis, Tenslotte sprak burgemeester Heus dens onder meer als wensen uit, dat het thans gereed gekomen vierde Vlaardingse stadhuis ook de eeuwen zal trotseren en dat in de raadzaal tal van besluiten zullen worden genomen tot heil van Vlaardingen. De heer J. C. van der Knaap, de nestor van de raad, heeft de rede van de burge- meester beantwoord. Hij deed dat op kernachtige wijze onder citering van enige (wijze) verzen van Vondel, zowel betrek, king hebbende op het huis van de ge meente zelf als op hen, die de dagelijkse leiding van het stadsbestuur hebben. Ook de heer V. d. Knaap wierp een korte terugblik, waaruit bleek, dat het oude, uitgeleefde stadhuis ook nog wel zijn be koring kon hebben. En evenals burge meester Heusdens bleek ook de heer Van der Knaap de zucht naar kritiek te ver foeien. Tenslotte bood de heer Van der Knaap de voorzitter een fraaie hamer aati, waarvan, zei hjj, steel en hamer onver brekelijk met elkaar verbonden zijn, het geen hij zag als een symbool voor de raad en zijn voorzitter. In de officieuze raadsvergadering, die onmiddellijk op het ofifieiële gedeelte aan sloot, heeft ir. L. H. H. van der Kloot Meyburg ook enkele facetten uit de bijna een kwart eeuw, dat hjj in Vlaardingen „aan de weg timmerde", opgehaald. Hij" dankte niet alleen voor de lof hem en zfjn medewerkers toegezwaaid, maar ook alle aannemers, arbeiders, leveranciers, etc. voor de medewerking. De heer J. Ligthart bood namens de Vlaardingse Middenstands Centrale een reeds in de burgerzaal aangebrachte klok; aan. Op de wijzers daarvan zyn verschil lende motieven aangebracht, die achter eenvolgens betrekking hebben op de han del, de bakkerijen, het hotelwezen, de raffinaderijen, de scheepvaart, de meubel fabrieken, de machinefabrieken, de win kelbouw, het havenbedrijf, de industrie, de gezondheidszorg en de visserij (baring- handel). By elkaar derhalve de voornaam ste facetten van en voor het bestaan van het huidige Vlaardingen en zijn inwoners. Tot slat citeerde de heer Ligthart een ge- dicht van de heer P. de Goede. Namens de dagbladpers werd een Aan het einde van. de officieuze raad zitting opende burgemeester Heusdens dc kunsttentoonstelling, waarin ook opzette lijk, analoog aan de stadhuis, oud en hieuw met elkaar verbonden zijn. De ten toonstelling is tot stand gekomen onder leiding van dr. S. H. Levie, een van de directeuren, van de gemeentemusea te Amsterdam. Tijdens deze korte rede deed burgemeester Heusdens ook mededeling van een binnengekomen gelukstelegram van het gemeentebestuur van Amsterdam, dat voor de opening van de raadzaal en de tentoonstelling ook uitgenodigd was, maar niet vertegenwoordigd kon zijn. Na de opening volgde een rondgang langs de opgestelde kunstwerken, waarbij aan iedereen reeds het boekje „Beschrij ving van bezienswaardigheden van het stadhuis van Vlaardingen" werd aange boden, dezelfde handleiding, die zal wor den uitgereikt aan hen, die (vanaf zater dag) het stadhuis en de tentoonstelling ko men bezoeken. Niet alle raadsleden hebben de rondgang meegemaakt; zij gingen on middellijk weg, hetgeen een protest in hield tegen de ketuze van de voor de openingsplechtigheid uitgenodigde personen <wie wel en wie niet, o.a. niet de echtgenotes van de heren raadsleden). In de wandelgangen kon men ook vernemen, dat een van de protestantse partijen het voornemen heeft zich hieromtrent schriftelijk tot de burgemeester te wenden. Zij, die bleven en dat was de over grote meerderheid van de genodigden hebben de kunsttentoonstelling bezichtigd cn bleven daarna nog korte tijd als gast van het gemeentebestuur. SCHIEDAM, donderdag Voor de ne gende maal zal dit jaar op 16 en 17 september in Musis Sacrum de bridge drive van de Schiedamse Gemeenschap plaatsvinden. Er zal worden gespeeld om het paren- kampioenschap Schiedam 1963. Schiedamse ingezetenen kunnen zich voor deze drive, uitsluitend per paar, op geven aan. het bureau van de Schiedamse Gemeenschap, Plantage, tot 10 september. Leden kunnen, zich ook via hun clubse cretariaat opgeven. MAASSLUIS, donderdag. Van de Markt vertrokken gistermorgen vijf grote bussen met ongeveer 20 ouden van dagen; voor de jaarlijkse tocht. De reis ging vla Rotterdam, langs de binnenwegen van Gouda naar Leersum. Daar werd een war me maaltijd genuttigd. 's Avonds werden de bej'aarden door een muziekkorps opgewacht. Men keerde vol daan en wellicht vermoeid terug. Het moet al vreemd gaan als de eer ste klasse B dit seizoen geen Schiedam se kampioenskandidaat oplevert. DRZ moet uit het bezoek aan Bolnes een puntendeling halen, Schiedam is thuis sterker dan VOB en de zwakste Schie dammer in deze klasse. Wilton Fijen- oord, zal zich waarschijnlijk niet kun nen handhaven in Harga tegen het ster ke Wit Rood Wit. Do vierde eerste klasser verblijft in 1 C, waar Schiedam se Boys start met een thuiswedstrijd tegen het harde en doortastende Dilet tant, Het levert ten hoogste een gelijk spel op. Lagere elftallen: Hermes DVS 5Nep- tunus 4; Hermes DVS 6—-Fortuna 4; CVV 5—DHS 3; SFC 2—Sparta 9; Aeo lus 2Demos 2; NRC 2Martmit 2; SFC 3—Germinal 2; Oud Beyerland 2— SVDPW 2; DRZ 2—Schiedam 3; Wilton Fijenoord 2St. Lodewijk 2; Hermes DVS 7—Overmaas 6; SVV 5—Xerxes 5; Excelsior 4—CVV 7; SW 6—VOC 4; Coal 5Excelsior *20 5; Demos 3DDC 3; SFC 4Ursus 2; Swift Boys 2—Schie damse Boys 2; SFC 5—USC 2; SVDPW 3Nieuwenhoom 3; SVDPW 4Wilton Fijenoord 3; Hellevoetsluis 3—Martinit 3; Excelsior '20 6SVV 7; Xerxes 7—Her mes DVS 8; SW 8—Xerxes 8; VOC 7— SW 9; Martinit 4Excelsior R. 11; Ex celsior '20 7DCL 5; Spartaan '20 8— DHS 4; DHS 5—VOC 8; DRL 4—DHS 6; DZB 4—Ursus 3; Demos 4—DJS 6; 7>RZ 3—Hellevoetsluis 4; - Ursus 4Pechvo gels 2; Hillegersherg 4Demos 5; Ex celsior '2D 8SVDP 4; ODI 5—SFC 6; SC Maas 2—Schiedam 5," OW 4—SV DPW 5; SV Hoogvliet 2Schiedam 6; WF 4Boezemkwartier 3; Overmaas 9— Excelsior *20 9; Slikkerveer 6DHS 7; DCL 7—Hermes DVS 9; DCV 7—Ex celsior '20 10; DHS 8Coal 8; ODI 6 Martinit 5; EDS 8Demos S; SVDPW 6 Spartaan "20 15; Schiedam 7Leoni- das 7; Martinit 6—KOV 11; Schiedamse Boys 3—SVDP 5; WCR 3—WF 5; DRZ 4 GLZ 4; Schiedamse Boys 4—Poorte gaal 5. Voor HBSS staat in 3 A een bezoek aan Spijkemsse op het programma. Dat kan met enige inspanning een Schie damse overwinning opleveren. De terug keer van PPSC in de vierde klas (C) van de KNVB levert een thuiswedstrijd tegen RAS op. Het is een ongewisse krachtmeting met de Haagse club die slowstarter PPSC niet veel meer dan een draw zal brengen. HBSS 2 ontvangt SHS 2. Tweedeklasse B van da afdeling Rot terdam van de KNVB zal een zege te zien geven van GTB in Harga tegen. LSV '61, In 2 B speelt GSS ook thuis en dat kan de wispelturige Gustomensen tegen NBSW welbaat brengen. De overigen; Vlaardingen. 2—PPSC 2; PPSC 3—GTB 2; HBSS 3—Excelsior P. 4; TSB 3—PPSC 4; GSS 2—PPSC 5; HBSS 5-tDVO '32 4; DOS *32 4—HBSS 6; GTB 3—HBSS 7; HBSS 8—GTB 4. SCHIEDAM, donderdag. Door broeiing s woensdagmorgen omstreeks kwart voor tien brand ontstaan in de hooiberg van de veehouderij J, Poot aan de Noordpolder weg. De brandweer uit Kethel, die o.l.v. adjunct-hoofdbrandmeester Peters was uitgerukt, kreeg spoedig assistentie van de Schiedamse brandweer onder bevel voering van commandant De Jager. De dertig ton opgeslagen hooi is geheel uit gehaald. Om half vier rukten beide brand weren in, nadat zij een slang aan de wa terleiding hadden gekoppeld voor even tuele nabroei VLAARDINGEN, donderdag. Tussen de Zuidbuurtseweg en de Marnixlaan is in de z.g. 100-meter strook een begin ge maakt met de aanleg van een sintelbaan. Deze baan is ondermeer bestemd voor i atletiekvereniging Fortuna. U kijkt... U vergelijkt II koopt bij LANGE. HAVEN 95 Schiedam, teL 6 86 11 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Door particulier een Volks- wagen de Luxe aangeboden, in prima staat. De wagen heeft 30.000 km gelopen. Vanaf 5 september te bezich tigen bij 'Kooyman, Tienho- venstraat 14, Schiedam (Nieuwland). WERELDDANSPROGRAMMA 1 dagelijks van 10—10 uur Lid S.F.N. WARANDE 207 - SCHIEDAM I Eerst bij Co ja kijken. Was machines v.a. ƒ90.— 15-3 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha-, ven 126, telefoon 633 41. Personeel gevraagd Nette dagbladbezorgers (aters) gevraagd, voor vaste dienst. Aanmelden: Lange Haven Fotografie Roifüms vergeten? De auto- maat staat voor u klaar. Alle soorten filma Foto K. Vuur en. Hoogstraat 106 bewoners der bejaardenflats zeer in de jtistiek uitgevoerd nieuw stemmandje aan- smaak zal vallen. 1 geboden. DANSSCHOOL HEDEN INSCHRIJVING Rembrandtlaan 103 - Telefoon €7338 H00GSTR. Za SCHIEDAM TEL. 68808 BRAD HARRIS als de onvergetelijke held met su perkracht in de groots opgezette, machtig uitgevoer de film Hercules de held van Olympus 14 jaar Zondag 7, 9J5 uur Sup erto talscope en kleuren Vrijdag, zaterdag 2, 7, 9,15 uur Eén voor één sneuvelden zij in de genadeloze woest- tijnoorlog DE HELSE STOOTTROEP Zondag-matinees 2, 4.35 uur 14 jaar VINCENT PRICE in het wereldbekende griezelver haal van EDGAR ALLAN POE HET MYSTERIE VAN DE DODENDE SLINGER Maandag, dinsdag, woensdag 2 uur en 8 uur in Meuren 18 jaar Kay Milland Maureen O'Hara Claude Rains GEHEIMCENTRALE LISSABON Donderdag 2, 8 uur in kleuren 18 jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1