ALJA Haardracht-kunstenaars tonen hun verftalenten Eerste paal voor nieuwe R.K.-kerk Heldenfonds huldigt redder M. Dijkman fiapperseluh opent seizoen 'Aan Mgr. Nolenslaan Kankerbestrijding DeJager,Broersveld105 Kunstenaars SCHIEDAM Koeriersters BLADYARI' mei JOCKEY ARIËNS Toveren DAGBLAD RECLAME IS NIET TE VERVANGEN alshetpijpesfcelen 3 v /Tfe regent, SPORTSCHOOL BISHOFF Het handbal programma Zeeman kon auto niet starten „Golfbrekers" zoeken ruimte Fietsen razzia's gaan door Jeugd-biljart in Musis AGENDA van Kuytenen voorzitter SFC De Jager, Broersveld 105 PÜJDAG 6 SEPTEMBER 1963 (Advertentie Ï.M.) Advertentie l.M VERSTANDIGE MENSEN ruilen nu hun T.V. in Nu nog forse prijzen Zaterdag begint tfe verkoop van deze dubbele actetassen, voor een prijs, die U zich nog Jaren lang zult herinneren. Want kocht U ooit een dubbele acte tas, een actetas met twee vakken, twee voorzakken en riem voor nog géén acht gulden. Morgen gaac het beginnen, lederen spalt acte- en school tassen, die voor 12.75 nog spotgoedkoop, zijn, koopt O dan guldens goedkoper dan normaal. De hele nieuwe Firato Radio- en T.V.-collectie op de hoven-etage THEORIE en praktijk werden op de demonstratie-avond voor kap pers en kapsters tegelijk in de prak tijk gebracht „ter leringhe en de ver- irtaeck". De techniek van deze kapmanipuiaties vormde natuurlek het kardinale punt. Maar voorzitter M. Loch zag nog enkele redenen om deze leerzame bijeenkomst te beleggen. In de eerste plaats om het le dental van dertig (de laatste tUd was er to dit opzicht een dalende lyn merkbaar), op te voeren, waarbij vooral aan junioren werd gedacht. Verder, zoals dat nu een maal b|j een vereniging hoort, om de goede onderlinge verstandhouding te ver sterken en de vriendschapsband nauwer aan te trekken. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van lederen dubbele school-.ert actetassen, twee vakken en twee voor- zakken, met riem, In een mooie bruine kleur» JÊftdê mi voor fw ia een m. die Voorts I exa- let ge- [Uidige belang is van nhorst CrfTi vtl. of %sfitIfu bat. E dameskappers Vromans uit Den Haag en Van Houten uit Wassenaar en de herenkappers Grunsven uit Til burg en Houtman uit Dordrecht toonden, zich ware haardrachts-kunstenaars. Zij hanteerden met grote aandacht en toewij ding duidelijk geconcentreerd de kap- attributcn. tover- sen in soort lie al- ipelijk voort- MEER KEUS BETERE PASVORM avond geruï- Zij slaagden er weer in om van de klets natte kapsels modellen te creëren, waar mee de „slachtoffers" zich bij welke officiële gelegenheid dan ook zouden kunnen tonen. Dat is deze heren dan ook wel toevertrouwd. De heer Houtman bij voorbeeld is kampioen 19B2/19S3 van de Nederlandse Bond van Technische Kap persclubs. (Van ccn onzer verslaggeefsters) kennen voor de door hem geleden schade. SCHIEDAM, vrijdag „Het is een. ge- Burgemeester Peek trad bij deze gelegen- mststeHende gedachte voor een stad als heid als woordvoerder op. Schiedam met veel water, dat er burgers Op de bewuste winterse en koude dag zijn die reddend kunnen zwemmen. Bo- zakte Jacobus met zijn. vriendjes Teunls vendien dat er altijd wel mensen te vin- van Weijnen en Comelis van Zuidam den zijn, die zich in voorkomende gele- door het ijs van de Schie ter hoogte van genheden moedig tonen. U heeft, door bewust uw leven te riskeren, een mens- -<■* lievende heldendaad verricht." 1 Deze prijzenswaardige woorden sprak ^j||§|ij||& donderdagmiddag burgemeester mr. J, V. Peek ten stadhuize tot de heer M. B. Th - J. Dijkman, die op de vierde maart van v dit jaar de zevenjarige Jacobus Jeup van Ngjife g de Oude Sluis van de verdrinkingsdood WÊÊÊÊL^^'ï -■ heeft gered. Deze moedige daad is niet onopgemerkt 1 gebleven. Het bestuur van het Carnegie ffhiii A Heldenfonds besloot de redder te onder- mÊÊÊ$Ê!k$zÊ-^§ÊÈÈii. scheiden met het „Diploma voor moedig m gedrag" en hem een vergoeding toe te Grote kans op de Grand-Prix d'Ameriquo A.s. zond&t 'aan de kansen gespannen op de grote Parijs e Pi. mrennen om de Grand Prix d'Amerl- que, met u slordige hoofdprijs van 150.000 gulden voor nr. 1, Uit Ariëns renstallen zal meelopen de volbloed merrie .3LADY ARP', een paard met enorm grote kansen, zij moet trouwens winnen, alles is op alles gezet, dus Ariëns zit er boven op, om deze pracht kans niet te laten voorbijgaan. „BLADY ART" is een nog zeer jonge 3-jarige volbloed merrie, voort komend uit kruisingen van Ariëns Renstal met Ko ning Saoeds Renstallen. Prof. Ariëns zal zelf in le vende lijve aanwezig zijn bij dit zo overbekende jaarlijks terugkerende evenement in Parijs.. Out siders spreken al van grote verrassingen welke vast en zeker te venvachten zijn. De R.T.F., afdeling Te levisie, zal deze rennen in zijn geheel uitzenden, dus zal onze eigen N.T.S. in het journaal hier zondag avond zeker de kansen, laten zien, welke er voor „Blady-Ari" inzaten. Als speciale attractie ontvangen uw kinderen by aankoop van zo'n paar prettige pasvormschoenen in Ariëns Schoenenhuis aan de Broersvest 54 een originele GRAND PRIX D'AME- RIQUE JOCKEY-ARI-BALLON GRATISI Nette dagblad bezorgers (siers) gevraagd voor vaste dienst AatimLange Haven 103. Tot groot begrip van de deskundigen, maar tot grote verbazing van de enkele leek werden door het mengen van aller lei kleurstellingen een helblond kapsel, in blauwgrijs en een donkerblond in de nuance van mahonie-hout getoverd. Daar komt een grondige techniek bij te pas. De heer Vromans ontpopte zich. dan ook als een ware explicateur, die met behulp van „het schoolbord, en het pijpje krijt" de theorielessen nog eens even in herinnering bracht en menig geheugen daarmee terdege opfriste. /"\NDER het nuttigen van een culinaire V attractie en het luisteren naar de wel luidende muzikale begeleiding van pia nist K. F. Rijkuiter keken de dames en heren daarna met aandacht naar de juiste behandeling van het verven, om deze later in hun salon weer in de praktijk te kunnen brengen. Immers, zouden er veel mensen zijn die hun eigen kleur haar nog bezitten? In elk geval is wel gebleken: het gebruik van water stof-peroxide is niet altijd de juiste manier! Advertentie l.M.) Pol/ester voor de mooiste Mystère, zó solide en zó gemak kelijk te wassen en bovendien niet strijken. En ook deze polyester Mystère brengen wij in duizenden meters In deze serie aanbiedingen. Mystère van polyester mar quisette, met ingeweven dessin. Een luxe mystère, 150 cm hoog, die voor 5.75 per meter nog spotgoedkoop is, koopt U mor gen per meter voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze he rist en winterhoeden, in alle mode kleuren, door ya elkaar voor écn aT j5j prijs, jl 4/ voor _Jw M. B. Th. J. DIJKMAN geweldig de Brede Marktsieeg, toen zij naar de Oude Sluis wilden oversteken. Teunis en Comelis konden met weinig moeite de kant bereiken, maar de heer Dijkman heeft het slechts enkele centimeters dikke laagje ijs moeten trotseren om het leven van Jacobus te redden. Hij sprong reso luut in het ijskoude water, tastte onder het ijs naar de drenkeling en slaagde er in de jongen in veiligheid te brengen. Burgemeester Peek beklemtoonde in zijn huldigingstoespraak, dat deze heiden daad getuigde van burger- en gemeen schapszin. Hij zag het diploma als het be wijs van een. „klopje op de schouder en een aansporing om er op bedacht te zijn met dezelfde toewijding mensen te red- d£(j." De reactie van de heer Dijkman: „Ik vind 't geweldig!" SCHIEDAM - TELEFOON 62816 SINGEL 66 (CENTRUM STAD) polyeder (Van onze handbalmedewerker) SCHIEDAM, vrijdag De handbal- competitie gaat zondag van start, als het weer tenminste op deze eerste dag geen spelbreker wordt door afgekeurde ter reinen. De Wilton-dames gaan naar Sionipwijk om daar te spelen tegen HVP. Een lastige tegenstander, maar Wilton Is hiertegen niet kansloos. De UVG-dames, voor het eerst in de cüstrictsklasse uitkomende, gaan naar Kwintsheul om daar hun eerste wedstrijd te spelen tegen Quintus 2. UVG speelde het vorig seizoen goed, maar in het dis trict zullen zü het heel wat lastiger krij gen. De Wilton-heren krijgen het al di rect zeer zwaar door eveneens in Kwints heul de heren van Quintus te bestrijden: In het team van onze stadgenoten zijn sinds vorig seizoen enige wijzigingen aan gebracht. De UVG-hei-ea moeten het de eerste j dag opnemen tegen Olympia '62. Wat de sterkte van dit team is, moet worden afgewacht, want het is een nieuw gezicht voor onze stadgenoten. Dames 2 van Wil ton gaat naar Meeuwen en moet daar maar niet op winst rekenen. UVG 2 dames neemt het op tegen Atomium en zal het daar ook niet gemakkelijk krijgen. Bij de reserveheren. van Wilton dat naar Schutters 3 gaat zit erwel winst m aangezien er enkele oud-eerste elftalspe lers in staan opgesteld. Bij de jeugd de volgende wedstrijden: Dames junioren DWS 2—-Wilton F., DWS 3Wilton 2, "WlKr—UVG, UVG 2— Snelwiek 2. Heren junioren AtomiumWilton F. Meisjes adspiranten Wilton FUVG. Jongens adspiranten Wilton F.UVG. SCHIEDAM, vrijdag De politie werd in de nacht van donderdag op vrijdag ge alarmeerd dat een vreemde zeeman een. auto op de Broersvest wilde starten. Zij arresteerde de Noorse zeeman. F. L., die onder invloed in de auto van de Schie- damse kelner J. A. M. v. S. de versnel- lingshandle in "het stuur had verbogen en de accu had leeggestort. De man heeft zija roes in het politiebureau moeten uit slapen. {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Nu het zwem bad Groenoord over enkele weken wordt gesloten, kampt de chr, zwemvereniging „De Golfbrekers" met gebrek aan oefen ruimte. Het Sportfondsenbad kan name lijk nog niet aan deze eis tegemoetkomen. Daarom is op de gisteravond gehouden vergadering besloten dat met besturen van andere zusterverenigingen overleg zal worden gepleegd om een uurtje in de week te kunnen, „lenen". UNILEVER N.V. zoekt voor ïiaar ontrwikkelingsafdeling ScMedamsedjjk 18, Vlaardingen Advertentie l.M.) Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze polyester Mystère, 150 cm hoog, (dus U koopt de breedte) WFJ per meter voor Géén te/, of jchrifc, fielt. SCHIEDAM, vrijdag De politie is; nog steeds actief bezig met het verwijde- ren van rijwielen en bromfietsen die bui- i ten de rijwielbeugels van het Stations-: plein zijn geplaatst Donderdag zijn er vier bromfietsen en negen fietsen wegge haald. Zij zijn naar het politiebureau ge bracht. Als het pijpestelen regentdraag ik een Alja. "Want mijn Alja regenmantel kan er tegen en is bovendien modieus en charmant. Daarom voor mij altijd ALJA. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties dagelijks bovenstaand adres. (Advertentie IM.J In Dri-sil - Terlenka - Poplin en Jean Cheant kwaliteiten in prijzen vanaf 39.50, 49.50, 58.50 APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Gonka, Hoogstraat 29. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum: gesloten tot cn met 27 september. BIOSCOPEN Passage. 2 en 3 uur: „Sodom en Gomor- ra". Monopole. Matinees: De helse stoottroep; tm. zondag 2, 7,9.15 uur: Hercules, de held van de Olympus, DIVERSEN Haison Westhuis, 7.30 uur: Receptu: Mid- denstandscpleiding. De dagen worden korter Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van SCHIEDAM, vrijdag De volijverige secretaris van het district Schiedam van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond, de heer H. J. van Duyl heeft eindelijk uitvoering kunnen geven aan het reeds lagn bestaande plan het jeugdbiljart in te voeren> Daarvoor heeft hfj de beschikking gekregen over een ruimte in Mus Is Sa crum, de maar zelden gebruikte boven- foyer achter het balkon. De heer Van Duyl ziet in dit jeugdbil jart niet alleen een propaganda en een bevordering van het biljarten, doch daar mee kunnen ook de jongelui van de straat worden gehouden. De heer G. Hens, ge meenteambtenaar voor jeugdzaken, heeft hem in dit streven de medewerking ver leend. SCHIEDAM, vrijdag De aanvoerder van het kampioensteam van SFC, Jan van Buytenen, jarenlang ook de centrale fi guur bij het juniocenvoetbal van de blauw zwarten, is gekozen als voorzitter van SFC. Hij volgt de heer G. J. de Leede op die de stad verlaat. Pim Brouwer, redac teur van. het clubblad, is tot secretaris gekozen, SCHIEDAM, vrijdag De kunstklassen in het Stedelijk Museum gaan weer be ginnen voor het nieuwe seizoen. De leer lingen worden morgenmiddag om kwart voor twee of kwart voor vier in het Mu seum verwacht voor de eerste lessen. Er groeit gras In de Weespers+raat door MEtJER SLUYSER Ruim 200 pag. op prachtig papier, foto's uit verzameling K. Spook, Uil illustraties Wim Bijmoer. UiUU Wij garanderen u de grootste collectie van Schiedam en altijd lagere prijzen modes Broersvest 111

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1