voor Films in Schiedam) Aantal neemt Mevrouw G. G. Hommen maandag honderd jaar SCHIEDAM Sociale Zaken Gemeente geeft erf 2,7 min voor uit hoogstr.184-186 schiedam NOAD in het nieuwe seizoen Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Griezelwerk met slinger Woestijn strijd „Sodom en Gomorra" geprolongeerd Artsen op zondag KERKDIENSTEN AGENDA Hercules Koeriersters DANSSCHOOL WESTHUIS INSCHRIJVING Inschrijving van nieuwe leerlingen ZATERDAC 7 SEPTEMBER 1963 (Advertentie I.M.) ALLES VOOR UW SLAAPKAMER LEDIKANTEN - BEDDEN - DEKENS - SPREIEN, 'enz. b le- [Piet [Veld I) en Idam. Ivoor ver- SCHIEDAM, zaterdag; Op de alge mene vergadering van de tafeltennisver eniging" NOAD heeft voorzitter CL Mary- ncn de junioren kunnen huldigen die in het afgelopen seizoen kampioen zijn ge worden in de afd. Rotterdam. Ook Ge rard Streng kreeg een wisselprys als spe ler met het beste gemiddelde In de com petitie. Op de vlot verlopende vergade ring is voorts een commissie samenge steld, die de viering van het 15-jarig be staan op 1 april 1964 zal organiseren. Het ledental van NOAD bedraagt mo menteel 40. De voorzitter heeft gewezen op de moeilijkheden, die de keuze-com missie heeft bij ftefc formeren van de teams: Door de'terugkeer van diverse sterke spelers, als Jo Vis en Daan. v. d. Oever en de overgang van junioren naar de senior-afdeling, kan het gebeuren dat de competitieleider spelers in een voor hun te lage klasse moet plaatsen. Omtrent het verzoek aan B en W om een losse houten vloer in de hellende Beurs te plaatsen, kon het bestuur geen nadere mededelingen doen. De clubavon den blijven op dinsdag en vrijdag ge handhaafd; er wordt' in het nieuwe sei zoen weer gestart met .een junioren-af deling. De indeling van het eerste team in de landelijke afdeling is.bekend: tegenspe lers zijn Elan 2, Favoriet, Germinal 2, Milksteamers cn USV, allen uit Rotter dam. Gispen uit Culemborg, NKF uit Delft, Scylla 2 uit Leiden en SVE 3 uit Utrecht. Secretaris van NOADis H. Aben, Vlaardingerdijk 115. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag Voor me vrouw G. G. Hotnmen-Ten Veldhuis is het maandag groot feest. Dan viert zy in het St. Lldutnagesticht aan de Nieuwe Haven haar honderdste verjaardag. Vanzelfspre kend Is er dan reden tot feestvieren. Zjj is immers de oudste bewoonster van het gesticht, 's Morgens wordt er een Heilige Mis opgedragen, waarna een koffietafel volgt, 's Middags van twee tot drie uur recipiccrt mevrouw Van Hommen. Bur gemeester mr. J- W. Teek heeft al beloofd dat hij acte de presence zal geven. Stilzitten en niets doen is niets, voor haar. Zij vertelt graag over vroeger. Vroeger is voor haar.de tijd van de jaren tachtig met de wijde rokken, de elegante kleding, de'rijtuigjes.'Ook hetgeen haar 2eer aan het hart ligt heeft haar warme belangstelling. Mevrouw Hommen leeft enthousiast mee met het wel en wee van haar 58 kinderen, kleinkinderen en ach terkleinkinderen. Zuster Fidêlia weet er alles van. Zij verzorgt mevrouw Hommen sinds 1958, toen zij ven Rotterdam naar het St. Ll- duina-gesticht in Schiedam verhuisde. In Rotterdam heeft zijongeveer vijftig jaar van haar lange leven.'gewoond. Men zou niet zeggen, dat mevrouw Hommen uit Hengelo komt. Haar uitspraakis begrij- "pelijk veranderd. Op baar 23ste trouwde mejuffrouw' Ten Velthuis. Zij verhuisde naar Utrecht, waar haar man in de handel ging. Na enkele jaren ging het echtpaar Hommen naar Enschede om te profiteren van de ontwakende industrie. Spoedig vertrok het gezin naar Rotterdam, waar mevrouw Hommen na het overlijden van haar echt- h, moot bleef wonen. Is het een wonder, dat ze niet van stil zitten houdt? In die tijd, de sociale voor zieningen waren nog niet vergevorderd en van weduwenpensioen was nog geen spra ke, heeft zij haarleven helemaal aan haar elf kinderen moeten opofferen. Haar kindereneer zijn er nog acht in leven, zijn haar er dankbaar voor. Zij bezoeken graag hun. moeder. Mevrouw Hommen is aitijd vol belang stelling voor hen. Zij blijft niét altijd bij haar herinneringen stilstaan. Zij kijkt zelfs haar tijd vooruit. Vooral naar haar honderdste verjaardag, die velen voor haar tot een ware feestdag zullen makenl Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 64650 Hij slaat er flink op los, breekt - geluk kig figuurlijk - "een aantal vrouwenharten, keelt een gorilla en vernielt een leeuw. Tussen dit alles dóór sloopt hij ook nog een flink deel van het leger van de „on-, derdrukker" in zijn strijd voor het „volk." Brad Harris leverde voor deze film vle selijke bestanddelen, de regie is van Gian- franco Porolini..1, (MONOPOLE/ t/m zon dag), /tffr',: Het Is er niet van gekomen, want mej. 't Sant bleek niet tegen deze omvangrijke taak opgewassen. Ik ben er te jong voor, heeft ze zelf toegegeven. Zij zag. geen kans het nodige overwicht te krijgen op de betrokkenen, die In haar jeugdig per soontje moeilijk een voorlichtster konden accepteren. Daarom gaat mej. 't Sant maar liever terug naar de huishoud school. „Het is erg spijtig dat het zo gelopen is," verklaarde ons mr. Roelofsen, „maar wij blijven er niet bij stil staan". Reeds is contact gezocht met dé landelijke fe deratie (die de leidsters aantrekt en aan stelt) en er is ook gezocht naar een nieu we leidster. Een kandidaat heeft zich al aangemeld. Mr. Roelofsen Is dan ook vol gesde hoop dat de hu verbroken draad weer spoedig opgenomen en hersteld kan wor den en dat de Plaatselijke Stichting het werk toch ter hand kon nemen met een andere leidster. Alleen, bet programma voor de aanstaande winter kan men nog niet vaststellen (de aanvragen zfln tot nu toe zeer gering)Daarna kan gezien wor den of er volgende zomer niet iets nieuws uit de bus kan komen. ONDERTROUWD: D. J. Bart 42 ir; en 331 M. van dor Velden 33Mr: H. J. A. Brökllng.: 23 Jr. en. S. J. Ouwerkerk 21 jr; J. A, Drijf hout 23 Jr. en B. J. C. Brouwer, 23 jr: E. J. M. van Dijck. 33Jr. en S. C. Bewner, 31 Jr; H. de Jong, 22 jr. en M. L, van. Gorp. 28 jr: A. G. L. W. van Kints, 23 jr. en T. H. Veld hoven, 21 jr; R. J. C: van. Leth. 29 jr. en E. Jurcens, 23 Jr; G.Bloolj, 26 Jr. en M. R. verheul, 13 Jr; W. P. Rook, 23 jr. en A; van Vu uren, 22. jr; J. M. Schotte, 23. Jr. en L.. J.' M. Roderbürg, 21 jr; cy, T. Snakenborg, 27 Jr. en C. C. Mak, M jr. GEHUWD: A.. Kofraan, 21-jr.'en.'J. Smit;: 18 jr; H. J. M. Kervezee, 23- jr. fen M. J. Klute, 21 jr; J. Klute, 41 jr. en E. W. Rijmer» 48 jr; J. Verheuvel. 25 jr. en ■'Cj'-.E; Brand, 24 jr; P. M. de Bruin, 22 jr. cn A. Visscher. 18 jr; S. R..Gütt, 25 jr. en E. B. Stouthandel, 18 jr; J. Otten, 23 Jr. ca t Gijsen, 20 Jr;: g Bost, 25.Jr.- en T. G. Westeman,-: ap-Sw r3ï 'J: de Kaper, 31 jr. en S 7. H. Hoogvele, 30 Jr; A. J. M. van Krugten, 23 jr. en S. F. HuJjsden», 20 Jr. D. Klein, 23 jr. en C.: E.; We^a^lfiJriL. P. M, Bevers, 20 jr. en H,K. GEBOREN; Sara, d.v. L, Hofstra éd' 'S- Köiiemann; Peter, z.v. F. C. Anthonfssen en C. van den Boogert. OVERLEDEN: H. J. Opschoof, 62 jr., echi-^j genote van J. J. Gerritse. HET échte griezelwerk wordt in Het mysterie van de dodende slinger voor de laatste vijf minuten bfiipaard. Dan scheert het viymscherpe monstermes steeds dichter langs de borst van het slachtoffer, dan grijnst de sadisti sche folteraar steeds gemener en werpen de effect-technici steeds engere kleur- schynsels op deze bjj na-executie, die juist eindigt als het zwiepende lemmet het hemd van de geknevelde reeds heeft doorsneden. De geschiedenis van een jonge Engels man, die in een Spaans spookkasteel een onderzoek komt instellen naar de omstan digheden waaronder zijn beminde zuster is overleden en daarbij op een dubbele- bodem Intrige stuit, waarin zijn zwager een lugubere hoofdrol blijkt te spelen, is ontleend aan Edgar Allan Poe's verhaal The pit and the pendulum. Regisseur Hoger Corman heeft zich wel voorname lijk bezig gehouden met de sensationele aspecten van dit wonderlijke verhaal. Met spelers als de onveranderlijk grim mig kijkende John Kerr tde jongeman). Vincent Price en Barbara Steel bereikte hij echter niet veel meer dan een be schaafd soort Draculatie. Het camerawerk (van Floyd Crosby) is vaak hoogst boei end; niet alleen heeft hij op een geraffi neerde manier gemanipuleerd met ab stracte, vloeiende kleurencomposities, maar ook met langgerekte beelden, die de projectie van. herinneringen doeltreffend suggereren. (MONOPOLE, maandag t.m. woensdag), Meur.' HOMMEN ..verteltgraag l-i EN spannend ooriogsreloas levert „De helse stoottroep." Een goed gemaakt verhaal over de onmenselijke ontberingen van 'n Amerikaanse patrouille in de Noord-Afrikaanse woestijn. Na een overval,op, een Duitse olie-op- slagplaats weten vflj'mante ontkomen. Door een hél - van nïijnériveldeii, zand, dorst, traehten zij weer aansluiting te. krijgen met hun onderdeel. Het is maar aan één van de dapperen beschoren dit doel te bereiken. Op zichzelf een eenvoudig gegeven, maar het is met grote intensiteit aange pakt eerlijk, recht-toé-reeht-aan. Hoog opgevoerde spanning, die nog eens laat zien dat oorlog-voeren een bitter en hard ambacht is. (MONOPOLE, matinees) In het Passage-theater wordt de spekta kel-film „Sodom en Gomorra" nog een week geprolongeerd. De gewijzigde aan vangstijden blijven dagelijks 2 en 8 .uur, maar op zondag 1.30, 4.45 en 8 uur. SCHIEDAM, vrijdag In spoedgeval len zyn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: mevr. C. Ja- min. Burg. Knappertlaan 155, tel. 69991; P. J. W. Beukers, Burg. Knappertlaan 76, tel. 68004; Ch. A. Poll, Tuinlaan 92. tel, - 67856 en G. in 't Veld, Willem de Zwij- geriaan 23, tel. 68599. Geopend is apotheek Jansen, Swam- merdamsingel 41, die ook gedurende de volgendp week de nachtdienst waar- neemt. Ned. Hsrv. GemeenteGrota Kerk.' 10 uur ds. J. G, Jansen en 5 uur ds. A. Ee Coq; Be" thelkerJc 10 uur dr. L. J. Cazetofer «n 7 uur' ds. L. Vroegindeweij (Delft); Opstandings-' kerk: 10 uur mej. da. E. A~ Bos en i uur air.'; Li. J".CazemierVredeskerk 9 en 10,45uur ds. C. v. d. Steen én 7 uur Opendeurdlenst. Neö. Herv, GereT. Evang: Opstandingakerk OhD uur ds. H. Goedhart:(RotterdamBethel- kerk 7 uur ds. L. Vroegindewey (Drift). 'TL Evnng. Lutherse Gem.: 10 uur ds. S. G. v.'di Haagai. ,2ica. Prot. Boud: Westvest 82: 1020 uur ds.". A. D.'Kiaassen. Dud-Kath.' Kerk Dam 28: 10 uur H. Xdls Baptlsten-peinecnte Jeugdhavcn: 7 uur ds. ds. Relllng. Lcficr des Rells Lange Haven 27: TÓ: uur Heibglngssamenkomst en 7^0 uur Veriosslngs* samenkomst;Gerrit Verbooaatraat 6.45: uur Openluchtsamenkomst; Alie samenkomsten, oj.v, brig, K. Wlcrtnga en maj. R. Reitsma.n.ï Jehova's Getuigen, Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak „Tot welke religie-moet' u behoren?" en 7.15 uur WachttorcnsUidle. Donderdag 7.30 uur theocratische bedicnings- school en dienstvergadering. Uerv. gem. Kethel, De Rank: 850 uur da. J. E. L. Brummelkamp. I>orpskerk 10 uur dj." J. E. L. Brummelkamp en 7 uur da H. W. ROTTERDAM, vrijdag. Van dinsdag 10 september zes uur 's morgens tot en met vrijdag 13 september 24 uur zal in verband met reparaties de Binnenhaven- brug voor het snelverkeer worden af gesloten. Alleen voetgangersen. fietsers mogen gedurende die tijd over de brug. Borden zullen de te volgen route aangeven. OOR de zoveelste maal wordt- de Griekse held Hercules gebruikt om een aantal ingewikkelde toestanden op te lossen in „Hercules, de held van de Olym pus." Zoals inmiddels bekend mag warden verondersteld is deze brok spieren een man die het devies van Feüenoord „Geen woorden maar daden" tot bui zijne beeft gemaakt. GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE SCHIEDAM AFSLUITING KONINGINNEBKUG In :de nacht van maandag 9 september op dinsdag 10 sep tember a.s. zal de KONTNGINNEBRTJG voor alle verkeer zijn. afgesloten van des n.m. 7 uur tot des vjn- 6 uur of zo veel korter of langer als aodig mocht blijken. Schiedam, 5 september 1963, Te koop aangeboden WERELDDANSPROGRAMMA OPHEFFING STREMMING KOEMARKTBRUG De scheepvaart door de Koemarktbrug is niet meeraan beperking onderhevig. Eerst bij' Coja kijken. Was machines v.a ƒ90.— 15-30 korting. Ook merkmacbines. Showroom. Coja, lange Ha ven 126, telefoon 63341. d agelijks van .10—10-uitr WARAKXE 207 GEMEENTELIJKE NIJVERHEIDSAVONDSCHOOL Mgr: Nolenslaari'S - Telefoon 0 78 S3 SCHIEDAM op MAANDAG 9 EN DINSDAG 10 SEPTEMBÈRas. des namiddags van 7.00-9.00 aur ia 't schoolgebouw. Ook van 9-12 en van 14-17 uur tot 16 september OPLEIDINGEN voor: Kurstis A: 3-jarige opleiding (Diverse vakrichtingen.) Vooropleiding Lagere School. Kursus B; 2-jarige opleiding (Diverse vakrichtingen) Vooropleiding. Technische Schoo1!. Diploma Nijverheidsavondschool Kursus A. Kursus VJ.V.: adspirant-monteur, hulpmonteur, monteur, radiohulpmonteur, radiomonteur, radioroparateur. radio-detailhandelaar, televisie-detailhandelaar, elektromca-hulpmontc-ur, elektronicamonteur. Ook ULO-B. HBS- en UTS-gediplomeerden. kunnen deze kursussen volgen voor het diploma' NR.G Kursus VAJL: hulpmonteur, 2e en-Ie monteur fbenzine). Kursus Schilderen: leerling, gezel en diploma vakbekwaamheid Vestigingswet. Kursus Elektrisch lassen: beginners, gevorderden-, gronddiploma N.V.L. Leerlingen, die reeds de vorige kursus bezochten. moeten zich opnieuw laten inschrijven. Verplicht inschrijfgeld ƒ5]—; dat direkt bij 'de In schrijving; moet worden betaald, komt in mindering van dé schoolgeldaanslag.. Zij, die in het bezit zijn van een geldige leerover- eenkomst, zijn" vrijgesteld van de betaling van. schoolgeld. Lid SJ*.N; ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEIMENT Burgemeester en Wethouders'van Schiedam maken bekend, dat zij in hun vergader.ing van 3 september 1963 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegenver keersreglement vast te stellen de volgende 77e „WIJZIGING van het Verkcursbesluit „voor de Gemeente Schiedam. „Enig artikel „Onder het hoofd „Wcchtverbod" wordt tus- ,^en de rubrieken .Noordvcst" en „Oostsingel" „opgenomen derubriek: „Oosterstraat tussen het pand no. 10 en de j „Singel,..nrs. 1 en 55" (bord model W.WR.)" Van dit. besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een- termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt gericht aan H.M. de Koningin, maar ingediend bij de Commissaris der Koninginin de pro vincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de betrokken hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond AN.WJB., dé Ko ninklijke Nederlandse Automobielclub, de Kon. Nederland se Motorrijders Vereniging en aan de Gedeputeerde Staten dezer Provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn t«r visie ter Gemeente-Secretarie. (Stadhuis, afd. Algemene Zaken).f \zf. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, .""V:.- De Secretaris, i.Pe Burgcméester, H. SNOEP Is. J- W. PEEK Te koop zwart; haardje en hondenraand. lïoëllstraat 51. GEMEENTE SCHIEDAM ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij bij hun besluit van 27 augustus 1963 krachtens arti-d kei 5, eerste lid, sub c van het Wegci ^verkeersreglement hebben vastgesteld de volgende 73e „WIJZIGING van bet Verkeersbesluit voor d» „Gemeente Schiedam. - Artikel L «Lt»- Onder het hoofd „Wachtverbod" wordt tussen de rubrieken „Lar.ge Haven" en Lange Kerkstraat" opgenomen de ru briek „Lange Haven, tussen- Koemarkt en Havensteeg, langs de waterkant, nrs. 56 en 57" (bord model W.VR.), Artikel 2. - Ondci het hoofd „Wachtverbod" wordt tussen de rubrieken - „Koemarkt" en .Koemarktplein" opgenomen- de rubriek j „Kcemarkt langs de waterkant van.de Lange Haven, num mer 57" (bord model W.ViU. Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende! beroep open tot het einde van een. termijn van dertig dagen 'ha" heden. - -....„e;': Het adres van beroep wordt aan:H.M. de Koningin "gericht, maar ingediend bi; de Commissar is. der Koningin ia-de*; provincie, die een bew(js van ontvangst afgeeft. w Dit besluit is in afsduift verzonden aan de.desbetreffende:? hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, aan de. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond. AU.W.B., dé',Ko-'~- ninklijke Nederlandse Automobieldub, de Koninklijke Né^7-i derlnndse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie.. ~.':i Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn :tër-: visie ter gemeentesecretarie (Stadhuis, afd. Algemene 2a- ker0" - .ri-rv.1 Burgemeester en Wethouders voornoemd,' De Secretaris, De Burgemeester H., SNOEP Ls. - J. W. PEEK- Personeel gevraagd Permanent wave Kapsalon Ilêiéne, de salon voor de betere permanent Stloomioos, voor ieder haar geschikt f1.50. Héléne tiéde Dermanem de meest ideale natuurlijke permanem 110.- Gratis halen en brengen per. luxe auto voor permanent Kapsalon Héléne. Rem-, brandtlaan 22. Schiedam te- Nette dagbladbezorgers (sters) gevraagd voor vaste dienst. Aaiixn.: Lange Haven 103. interieurs in nieuwe stijl Komt u zich bij onze mterieur-verzorgers eens op de hoogte stellen von onze koliektie bank stellen, eetkamers en slaapkamers. 0 zult onder meer kanstateren, dat het mis schien f 2C0.— of f300.— uitmaakt wenneer u .een kwalitatief beter bankstel met méér stijl kiest (Het tekort konr.en wij desgewenst finan cieren). Uw geld is dan vooral verantwoord besteed. Diversen VM SUCCES VER ZEKERD ZIJR 'LAATST BAR EEN J Lum uw spiraal vermanen tot mildere opklap- ol Kan- teibed Pritna afwerking Ais nieuw terug Het goedkoop je adres DUK Groenendal la tBroersveldpad) telefoon. 6 60 28 Ina 18 urn telefoon 6 67 89) Leaikanten, hutledi. kanten, kampeerbeddeo enz Kom eens praten Voor pastoto naar K van Vuuren, Hoogstraat lüö. te lefoon 8 67 20 In één dag gereed' woninginrichting BROERSVEST 64-66 Roifilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten ülms Foto K van Vuur en. üoogstrcat 106 Schiedam, 6 september 1983

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1