Gemeenteraad hield een gezellig koffie-uurtje Opvallend weinig terug in emballage-industrie DWS-dames startten met grote nederlaag en zweeg toen agenda in behandeling kwam SCHIE-kant tekeningen HANDBAL Jeugdigen in augustus zeer vlot bemiddeld SIEBEL ODI verliest van KOAG Duivensport Scheid-vergadering Enige discussie-punt ingetrokken Openbaarheid In commissies ïn rayon van GAB Nieuwe Auto gestolen Rayon Maassluis Wilton F. Fietser in de knoop met trekkabel ALLES Verontrust 850 gram zwijgen Diefje haalde speelgoed weg Diefstallen GAB heeft 50 aanvragen om on tslag in behandeling Afscheid bij Klaas de Vriesschool B Auto rijdt tegen bestelwagen SCHIEDAM SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters DINSDAG 10 SEPTEMBER 1963 (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM, dinsdag De Gemeenteraad van Schiedam heeft gisteravond een gezellige koffie-bljeenkomst gehouden in het Stadhuis. O/Jicieel was er sprake van een „openbare raadsvergadering doch het is belachelijk om de samenkomst van gisteravond die betiteling te geven. Went de koffie-pauze heeft aanmerkelijk langer geduurd dan dc hele vergadering. Dat deze laatste toch nog twintig minuten heeft geduurd is enkel en uitsluitend te wijten aan het feit dat de voorzitter, burgemees ter mr. J. W. Peek, de plicht heeft alle op de agenda prijkende voorstellen voor te lezen. Dit doet mr. Peek zeer snel en onduidelijk om steeds te eindigen met de vraag: „Wenst iemand het looord, u-enst iemand stemming?". Plof, valt dan de voorzitters- hamerwant niemand toonde de bereidheid iets te zeggen. Nu telde de agenda veertig punten, waarvan er 27 voorgelezen moesten worden (de dertien voorstellen tot benoemingen niet), zodat mr Peek wel even aan het woord is geweest. Veel en veel langer dan alle raadsleden bij elkaarl /N de Schiedamse Gemeenteraad is het meermalen ter sprake gekomen en de burgemeester heeft het vaak betreurd, dat er onder de burgerij zo heet weinig belangstelling bestaat voor het werk uan. de Gemeenteraad als hoogste be stuursorgaan. Het democratische be ginsel dat dc stedelijke gemeenschap zich zelf bestuurt zou daardoor wel eens in gevaar kunnen komen, zo ts gewaarschuwd. Is het echter zo ver wonderlijk dai de burgerij niet de min ste belangstelling heeft voor de ge meente lüfee bestuurs-aangelegenheden? Een van de weinige mogelijkheden die de burgers geboden worden om op de hoogte te komen van de gemeentelijke Het enige punt waarover blijkbaar dis cussie dreigde, was het voorstel tot ver hoging van de begrafenisrechten, inge- L1VC1 diend als een voorstel tot vaststelling van £rachr3 hebben". Zoals in de Gemeen- een inmtwr herordening D.t punt toerd tewl,t ook ls voorgeschreven. Doch wat i heeft het voor zin zo'n „openbare verga Toe maar. De herbouw van de enorm- grote Willem Broumerschooi gaat veel meer grond vergen dan verwacht, zodat plotseling diverse percelen aangekocht en een bedrijf uitgekocht moeten worden. Niet de moeite icaard om over te praten. De gemeente gaat een lening van de Sint Liduitia Stichting voor de bouw van een bejaardencentrum ten bedrage van 1,5 miljoen garanderen. Geen woord daarover. Zelfs toen er geprotesteerd werd, gebeur de dit zwijgend- Drs. H. J. Mulder Jzn te Doorn werd benoemd tot tijdelijk leraar in de Cultuurgeschiedenis van het Chris tendom aan het Sted. Gymnasium. Er j \Tnnv*sl waren echter ze blanco stemmen. En de! dWr ilOUru fractie Protestant Schiedam telt zes le den, Deze post is dan ook tot nog toe steeds vervuld geweest door een Schie damse predikant. Deze miljoenen-projecten zijn in de commissie uitgepraat en „rond" gekre gen. Alleen moet m de openbare Raads vergadering" cr nog even officieel de ha mer over gezwaaid worden om rechts- TJ ET heeft mevrouw G. G. Hommen op haar honderdste verjaardag niet aan tl belangstelling ontbroken. In het St. Liduina Gesticht was het een drukte van belang, want zeer velen zijn haar komen gelukwensen. Ook Schiedams eer ste burger, burg. mr. Peek was aanwezig, die we op de foto in geanimeerd gesprek zien me de krasse en opgeruimde honderd-jarige. tot na de koffiepauze, om de fractie-voor zitters de gelegenheid te geven tot be raadslaging. Daarna kwam mr. H. B. Engelsman (P.v.dA.) als voorzitter van de grootste raadsfractie met de mededeling dat de fracties het College van B. en W. in over* weging wilden geven om in de nieuwe verordening het onderscheid lussen het begraven van lijken tn een graf le klas of graf 2e klas te doen vervallen en deze samen in één categorie te brengen. Er zou dus alleen maar onderscheid blijven in drie categorieën: eigenüoms graven, huurgraven en algemene graven. Sprekend namens het College nam de wethouder van Financiën, ror. P. van Bo- chove direct deze suggestie (met dank voor de prettige samenwerking!) over. Er zal dus m de volgende vergadering weer een nieuw ontwerp-verordening worden ingediend, waarin de suggestie is vervat. Maar de nodige meer-opbrengst, reden waarom het voorstel Is ingediend, zal dering" te houden? Alles is toch al in kan nen en kruiken! Zo'n vergadering fcosfc geld. De Raadsle den krijgen een presentiegeld van f 25en er waren 33 Raadsleden aan wezig. Er moet een stenograaf komen om het stilzwijgen woordelijk vast te leggenEr moet koffie geschonken worden en auto's worden ingeschakeld om de Raadlsleden van en naar huis te brengen. Dit alles om de wettelijk voor geschreven schijn-vertoning van een „openbare raadsvergadering" mogelijk te maken. Met het democratische recht van de bur gerij, om te weten hoe hun gemeente wordt bestuurd en waarom de door haar gekozen Raadsleden de beslis singen nemen zoals ze genomen wor den, daar wordt geen rekening mee ge houden. De Raadsleden zwijgen. Want alles is toch al in een onder-onsje be slist? bestuurszaken, zyn de openbare raaüs- riljk moeten blijven, waarschuwde de wet- oergadenngen. Doch gisteravond is t houder nog. Aldus werd besloten. weer eens duidelijk gedemonstreerd, irdfc een schert3-vertomngen dit 2ijn.' Lf>OVt llinAJY? £en Raad, die twintig minuten bly/t I ucwuvyyiu ricygen, om dan een half uur lang utt-j Waarom deze ongewone weg is bewan- gebreid te gaan zitten koffie-drinken ><Jeld om een voorstel gewijzigd te krijgen, en babbelen! Het entge agenda-punt jdaarover werd niet gepraat. lVa£ de ach- iraar blijkbaar nog over gepraat zou jtergronden zijn, die daartoe hebben geleid, teerden, liet voorstel tot verhoging van 'geen ^oord daarover. De burgerij hoeft (Advertentie I.M.) de begraaj-rechte», werd overhaast te ruggetrokken. Daarvoor in de plaats kwamen de fractie-voorzitters met een suggestie, die prompt onder dankzeg ging door B. en IV, is overgenomen, zo dat het voorstel op de volgende ver gadering weer ingediend wordt. Maar dan vooral niet over praten, is er bij gezegd. Deze gang van zaken is symptomatisch voor de Schiedamse Gemeenteraad. Al- dat blijkbaar niet te weten. Die mogen alteen de verhoogde tarieven gaan beta len. De tarieven zouden volgens het aan gehouden voorstel toch al ongeveer ver dubbeld worden, maar nu de tweede klas begrafenissen vervallen, wordt het gemid delde nog weer duurder. Over het „waar om" is niet gepraat. Het is een bekend en vaker gesignaleerd euvel dat de Schiedamse Raadsleden hun werk m de commissies doen. Daar wordt gediscussieerd on déar ook vallen de be~ les speelt zich af in de commissies. Daar geaiscusswera ea aaar oc aonS gepraat en herfis! m op ie open- "mmgen. Officieel moet er dan nog een bare vergadering knikt men alleen maar van ja. De burger, mocht hij al belangstelling hebben om de vergade ring by te wonen, wordt cr niets wij- zer door. Of hij fcrygt een vertekend beeld. Over de grote en belangrijke kwesties js men uitgepraat en die paan onder de hamer door. Alleen over de meest onnozele details lean dan he/itg geredetwist worden. Over luttele be dragen wordt wel (en vaak zwaar) ge discussieerd, over uitgaven van mil joenen nooit. ATU is het wel so dat van de gemeen- IV lelijke autonomie bitter weinig over ts gebleven. De gemeentebesturen zijn weinig meer dan zetbaasjes van de Tijks-overheld. Doch over die weinige onderwerpen waar de Raad wél over mag beslissen, wordt dan nog een scherm van geheimzinnigheid gewor pen. Alles in de commissies bespreken, zo min mogelijk op dc openbare ver gaderingen. Dat gemeente-ambtenaren en oak B. en IV. gebaat zijn met een zwijgzame en dus volgzame Raad is duidelijk. Praten en. kritiek uitoefenen brengt veel werk met zich mee. Doch het is onbegrijpe lijk én onaanvaardbaar dal de Raads leden dit spelletje van zwijgen en ge heimhouden meespelen. Dat zij zelf, via de commissies op de hoogte zijn van dc gang van zaken, mag geen ex cuus zijn om deze uit de openbaarheid te houden. De burgerij heeft er recht op om te weten wat er over en voor haar wordt beslist. Dat is een democratisch recht. En nu dit recht zo duidelijk wordt genegeerd, hoe kan men het de burger euvel duiden dat hy geen belangstelling heeft voor de zaken var» de gemeente De vergadering van gisteravond was eet! bespotting van het begrip „openbaar heid". Op de volgende Raadsvergade ring zal, zo is aangekondigd, gesproken worden over het huisvestingsbeleid en de verhoging van de drink water-tarie ven. Twee zeer belangrijke onderwer pen. Het zal echter wel weer zo zyn dat alles in kannen en kruiken is en dat slechts de details besproken zullen wor den. Ook de kwestie van het aardgas wordt aan de orde gesteld doch in een besloten zitting. In Vlaardingen weet de burgerij allang waar zy aan toe is. In Schiedam gaat men in het geheim daarover nog eens praten! SCHIEDAM, dinsdag. Personeel van garage Uniek had de auto van de heer J. T. die met vakantie in Italië is. op de Nieuwe Haven neergezet. De auto, een grijze Renault Dauphine, nr. DG 79-55, is gestolen. APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Jansen, Swammerdamsdngel 41. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum: gesloten tot en met 27 september. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: Sod om en Gomorra". Monopole, 2 en 8 uur: „Het mysterie van de dodende slinger". openbare vergadering worden gehouden, waar dan wettelijk voorgeschreven, de of ficiële beslissingen vallen. Maar dan zegt niemand wat. Dan is men uitgepraat op het onderwerp. Alleen de tot oppositie geneigde Raadsleden willen, dan wel eens vervelende vragen stellen om zo nog iets van het „openbare" karakter te redden. Nu en dan gaat er iets mis met deze tot geheimzinnigheid leidende regeling. Zoals het gisteren bijna het geval was met het voorstel van de verhoging van de be grafenis-rechten. Toen moest kennelijk op de vergadering zelve overhaast de be spreking gestopt worden. Typerend is dat toen welh. mr. van Bochove de sugges tie van de fracties overnam, h*j er me teen op liet volgen „en dan wordt er de volgende vergadering niet meer over gediscusieerd"] Geen tanden W*»1 geheel vrubliivenai Kun. vragen d gorden? nen ze S precies b'l yveike band boo™ P bes_ uwa"»™al® los„ te «n "'ÏÏSSrSn s,no? eanden-spe- «alisl Ml (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN dinsdag, De bij het G.A.B, Nieuw, Waterweg Noord geregistreerde arbeidsreser ve (vlotter gezegd; het aantal bij het arbeidsbureau ingeschreven werklozen) is in de maand augus tus 1963 belangrijk teruggelopen: in totaal stonden per ultimo augus tus in Schiedam en Vlaardingen. slechts 148 mannen ingeschreven tegen 234 een maand daarvoor, een vermindering derhalve van 86. Deze vermindering komt praktisch ge heel voor rekening van de categorie jeug digen, die terugliep van 152 tot 62, der halve met 90 personen. In de overeenkomstige maand van 1962 daalde het aantal ingeschreven jeugdigen minder snel, zodat per ultimo augustus 1962 de geregistreerde arbeidsreserve niet onbelangrijk hoger lag (234 mannen). De bemiddeling van jeugdigen kon dit jaar bij het arbeidsbureau vroeger ter hana worden genomen. Opvallend is ook. dat het aanvragen- bestand, dat in de maand augustus slechts geringe wijziging onderging, belangrijk Vager ligt dan precies een jaar geleden. Dit wordt verklaard door het feit, dat vorig jaar een belangrijke vraag naar Spanjaarden in de totale vraag (nu nog 2313 mannen) was begrepen. In Schiedam stonden per ultimo augus tus 75 mannen geregistreerd als werk loos (134 de maand daarvoor) en in Vlaardingen 73 (was 100). Daarvan waren 22 respectievelijk 40 jonger dan 39 jaar. Het aantal ingeschreven werkloze vrouwen is iets toegenomen, hetgeen voornamelijk door jeugdigen (jonger dan 19 jaar) werd veroorzaakt. In Schiedam stonden 28 vrouwen (vorige maand 16) ingeschreven, in Vlaardmgen. 16 (was 4). In het rayon Maassluis van het GAB Nieuwe Waterweg Noord, omvattende de gemeenten Maassluis, Maasland, Rozen burg en Hoek van Holland, nam het aan tal werklozen iets toe, maar het totaal is toch nog 2vr weinig. Ingeschreven ston den per ultimo augustus 21 mannen (een maand daarvoor 13) en 9 (was 3) vrou wen. SCHIEDAM, dinsdag. De nieuwe faandbaleompetitie ls voor de eerste teams van Wilton F. goed begonnen met twee overwinningen. Ook de DWS-heren zyn gestart met een mooie 97 overwinning tn een harde strijd. Doch de dames van DWS henben zich door Swift laten over rompelen en zijn met 9I van de kaart gespeeld. De UVG-dames, voor het eerst in de districts 2e klas spelend, leden een 4—1 nederlaag. Swift uit Roermond, Nederlands kam pioen zaalhandbal en kampioen in de overgangsklasse, heeft aan de Oudedijk tegen de DWS-dames duidelijk laten mer ken hoge ogen te willen gooien. In het begin ging het nog wel, toen kon Hermy Opsehoor met een listig schot DWS aan de leiding helpen. De Roermondse meisjes kwamen echter fel terug, met prima spel op het middenveld en razend, snelle aan vallen werd DWS tegen de muur gedron gen en de gasten gingen met een 13 voorsprong rusten. Daarna heerste er pa niek in de Schiedamse gelederen. De stormloop kon niet meer gekeerd worden en zo verloor DWS met 19. De DWS-heren voerden een harde strijd, tegen AHC '28. Een aantrekkelijke wed strijd met beiderzijds goed-opgebouwde aanvallen en sterk verdedigen. Er werd om en om gescoord en bij de rust was de stand 54 voor DWS, Daarna drukte DWS even goed door tot een 95 voor lag, waarop AHC bard ging spelen met grof spel in de verdediging. Twee maal kon AHC nog scoren. Dames 2 kon met hard werken in een rommelige wedstrijd HoLlandiaan 2 uit Vlaardingen met 42 kloppen. Dames 3 won met 4—3 van VETO, Heren 2 bleek, niet opgewassen tegen de jonge ploeg van Meeuwen en verloor met 10—4. Heren 3 speelde een prettige wedstrijd en won met 4—1. SCHIEDAM, dinsdag. De 15-jarige A. N. is om tien voor half zes maan dagmiddag op de verbindingsweg tussen Broersvest en Singel met zijn fiets te gen een trekkabel gereden. De Delfte naar C. H. sleepte de -*'Jto van de heer H. S. De fietser werd tegen de grond gesmakt. Hij klaagde over pijn in zijn. linker schouder. (Advertentie IJd.) JUWELIER-HORLOGER Van flonkering totvolmaaWe eenvoud, alles is er in de fan tastische collectie gouden verlovingsringen van juwelier Siebei. In gezellige zitjes kunt op Uw gemak passen en meten. Op graveren kunt U wachten. Stadhuisplein 24-26,Cooisingel 50 Nieuwe Binnenweg 227|Rotterdam jjc betere tfiehel"» -X', Een ander voorbeeld. Het was drs. J. Houtman (VVD) opgevallen dat ditmaal zo veel onderwijzers en onderwijzeressen ontslag hadden genomen. Wat waren dc motievenSpeelde huisvesting een rol Zelfs schoolhoofden zijn moeilijk aan ie trekken en vast te houden. Niet dat drs. Houtman kritiek had op het gevoerde bc-j leid, maar hij „voelde zich verontrust". Weihouder H. Sabel ia as echter niet ver ontrustEt waren inderdaad vacatures en het woning probleem speelde daarin zeker een rol. Want als onderwijzers el ders een betere huisvesting kunnen krij gen, gaan ze weg. De laatste tijd was hij er echter weer in geslaagd enkele krach ten aan te trekken. Deze gang van zaken vond de wethouder „alles behalve pret- itg", maar verontrustwas hij niet. Nu is het algemeen bekend welk een enorm probleem het telkenjare weer is om het korps onderwijzers voor het la ger onderwijs voltallig te krijgen. Wij hebben er bij de aanvang van het nieu we schooljaar nog een artikel aan ge wijd. Tot nog toe is het steeds gelukt om alle vacatures vervuld te krijgen, dit cursusjaar voor het eerst niet. Doch over dit brandende probleem wordt in de Raad niet gesproken. Alleen ïs de heer Houtman (als enige!) veront rust; de wethouder niet eens. Het valt ons nog mee dat in deze ingedutte ge meenteraad er tenminste nog iets over is gezegd. Over de 38 andere agendapunten is geen woord gevallen. De Raadsleden hebben daarover een pak papieren van liefst 850 gram de man (raadslid G. P. Verhuls- donk had het nagewogen) thuisgestuurd gekregen. Er was veel bij, zoals finan- cieel-adminïstratieve kwesties, dat beter in de commissies besproken kan worden. Doch er gingen ook andere voorstellen geruisloos onder de hamer door. Voor het gebied van Bijdorp is een tiitbreidingsplan in voorbereiding: iets dat toch van groot belang is. Niemand praat er over Er komt een nieuw soort van bewegwijzering als tegen dat de rond weg Burg. uanHaarenlaan—rs-Graveland- serneg de nadruk zal krijgen. Is in de com missies geregeld en niemand praat er meer overMiljoenen worden besteed voor de woningbouw. Wat dan nog? Een- lening van één miljoen voor kapitaalswerken. Centru/rnSchiClfcaarrSiraal 7 Vet 51C34 Zuid Korta Hillwtr 2-4-6Tc! 173960 Wbsi Bwiowob i 1 iSwjniB polöeri Tor 153393 (Afef TrucK-sorvice) SCHIEDAM, dinsdag. Een avontuur lijke jongen heeft maandag in de speel goedwinkel van mevrouw A. F. H. op het Broersveld toon zij achter de winkel be zig was negen paardjes van ridder en ivanhoe figuren van een glasplaat uit de etalage gehaald. De winkelierster ïs de jongen nog na gelopen, maar op de Hoog straat verloor z:j hem uit het oog. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Voor vijftig werknemers van de Vaten- en Kistenfabriek en Zage rij fa. C. v. d. Burg Zn heeft het G.A.B. Nieuwe Waterweg Noord een aanvraag om een ontslagver- gunning in behandeling. Waarnlt de conclusie mag worden ge trokken, dat het grootste gedeelte van vindt, zijn er werknemers, die op aan dringen van de echtgenote terugkeren naar de streek van haar herkomst; de familieband schijnt derhalve in deze ge vallen sterker te zijn dan het aanpas singsvermogen in Vlaardingen. Bij een aantal werknemers, dat in een totaal andere branche emplooi heeft ge vonden of hoopt te vinden, spreekt ook mee, dat men niet meer wil gaan reizen naar zijn werk (b.v. naar een soortgelijk bedrijf in Maassluis). "Volgens mededeling van de directie van fa. C. v. d. Burg Zn. wordt prak tisch de prodnktle per 13 september '63 gestaakt. Het dan nog overblijvende personeel wordt gebruikt voor afwikke ling van nog lopende werkzaamheden, het opruimen van de werkplaatsen, het schoonmaken van machines, etc. Het ligt in de bedoeling nog dit jaar het gehele bedrijf te liquideren. Maehj- en niet onderhands verkochte voor raden komen in een openbare verkoop. Ondertussen ïs ons gebleken, dat de in overleg en overeenstemming met de vakbonden vastgestelde vergoeding voor het personeel ongunstiger wordt bere- De dames van Wilton hebben in Den Haag verdiend met 5—7 gewonnen van HVP. Bea Zonneveld (2x), Aös de Ruiter en Francien dc Raay maakten na een kwartier 11 en met 2—5 stand werd ge rust. Daarna speelden beide teams beter. De combinaties van Wilton werden vlot afgewerkt en de verbinding klopte prima. Om beurten werd gedoelpunt tot de eind stand 57. De Wilton-heren, weer terug in de dis tricts le klas, presteerden het om het sterke Quintus met 5B te kloppen. Met schoten van Budo Bakker en Piet van Dyk werd het 12 en de voortreffelijk spelende keeper Aat Kalkhoven voor kwam. een gelijke stand bij de rust. Wel moest hij na de rust zwichten, doch daar na wist hij een strafworp te stoppen. Tien minuten voor het eind maakte Quintus nog 56, doch toen kwam Louw Boer even los en loste twee onhoudbare scho ten. Dames 2 heeft met 54 de overwinning aan Meeuwen moeten laten en Heren 2, met enkele zeer sterke spelers, won met 4—9 van Schutters. De UVG-dames moesten met een neder laag beginnen tegen Quintus 2. Er werd te traag gespeeld en het schieten kwam telkens te laat. De ruststand was 1—1, Keeps ter L. de Raay voorkwam een ern stiger nederlaag. KORFBAL SCHIEDAM, dinsdag De eersle korfbalzaterdag en -zondag heeft vooral In de lagere regionen een magere oogst opgeleverd- Vele velden hebben over vloedige regenval niet kunnen verdra gen. Er zijn daardoor maar vier wed- strijden gespeeld, waarvan KOAG—ODI de voornaamste was. De thuisclub was hierin duidelijk de sterkste, maar de nieuwe spelers, die ODI heeft moeten opstellen, zijn toch niet te gengevallen. In de volgende wedstrijden gaat het wellicht nog beter en kunnen er winstpunten worden, genoteerd. Nu trok KOAG, één \an de sterkste twaalf tallen van de afdeling, met 7—3 aan het langste eind. De rust ging in met een 31 voorsprong voor de bewoners van Krimpen a/d Ussel, nadat Gor van Kooy een 10 achterstand tot 11 had opge haald. In de tweede helft waren het L van Keulen en W, van Leeuwen, die tot 4—2 en 6—3 ophaalden. Het einde van deze snelle wedstrijd kwam met 7-—3. De ODI-junioren verloren met 0—7 van Oranje Nassau. De aspiranten zorg den voor de winstpunten. ODI a won met 0—2 van KOAG a en Schiedam a met 41 van Ahoy a. SCHIEDAM, dinsdag De Klaas de Vriesschool B aan Zwartewaalsestraat gaat tijdens een op donderdag 12 septem ber door de oudercommissie te organise ren bijeenkomst in het Volksgebouw, af scheid nemen van de dames mej. G. C. Bijloo en mej. N. J. Eegdeman die lange tijd, nl. 44 en 33 jaar, aan de school ver- bónden zijn geweest. SCHIEDAM, dinsdag. De Amster damse monteur R. G., die maandag zjjn transistorradio van zakformaat aan een afsluitketel bij de St. Liduinastichtlng had gehangen, miste deze toen hij even weg was geweest. De waarde bedraagt ƒ32. Hongerige inbrekers hebben zich door een ruit te vernielen toegang ver schaft tot de kantine van de glasindustrie aan. de Nieuwpoortweg. Zij hebben veer tig koeken meegenomen. In het week-end is uit een met-af gesloten bureau van het metaalconstruc tiebedrijf N.V. van der Oost aan de Jan van Riebeekweg ƒ2 gestolen. Men had een ruit ingeslagen. Door het slot van een dragline te vernielen die stond aan de Oudedijk ter hoogte van het Prinses Beatrixpark heb ben onverlaten wat gereedschap meege nomen. De heer G. A, A. uit Maasland die zijn auto niet afgesloten de Nieuwe Ha ven bij de Burg. Knappertlaan had neer gezet miste daaruit enkele autopapieren. Merkredon, la Uan de septembre ni okazogos parolkaskadon ce kina Van Gink, Ploegstraat 19, Venu, la kafo estos, bruna. het personeel in totaal omstreeks 130 kend dan aanvankelijk werd veronder- - elders zelf emplooi heeft gevon- )f op zjin minst zelf daarnaar man den: zoekt. Er is. zegt de directie van het GAB, voldoende werkgelegenheid voor het tengevolge van het sluiten van de werk plaatsen van C. v. d. Burg Zn. vrij komende personeel. Slechts enkelen, hooguit een man of tien, zijn moeilijk plaatsbaar; en dat als regel nog op me dische gronden. Bijzonder opvallend is wet, dat be trekkelijk weinigen in de emballa ge-industrie blijven werken. En dat heeft «iet alleen betrekking op jon geren, die helemaal niet in de knel komen met pensioenrechten. Ook tal van ouderen gaan in een andere branche, hoewel zij daardoor de pen sioenuitkering verspelen. Het lijkt erop, dat men geen vertrouwen meer heeft in hout als verpakkingsmate riaal. De hogere directe beloningen, b.v. ïi de bouwnijverheid, schijnt te prevaleren boven de zorg voor de periode na 65 jaar, heeft men nadrukkelijk bij het GAB kunnen vaststellen in gesprekken met werknemers van C. v. d. Burg Zn. Een aantal werknemers verlaat zelfs deze streek. Om uiteenlopende redenen. Terwijl er een enkeling is, die Vlaardin gen niet aantrekkelijk als woonoord steld. "We schreven hieromtrent reeds twee weken geleden: een bedrag uitgekeerd krijgen, dat afhankelijk is van het aantal volle dienstjaren, onaf gebroken in het bedrijf doorgebracht- Zij die 20 of minder dienstjaren hebben, ontvangen f 30 voor elk jaar, van 21 tot en met 35 dienstjaren f 60 en zij die meer dan 36 dienstjaren hebben f 120 per vol dienstjaar". Nu blykt, dat bij bijvoorbeeld 45 dienstjaren deze regeling aldus wordt geïnterpreteerd: 20 x f 30 -b 15 x f 60 en dan nog eens 10 x f 120; inplaats van, zoals mocht worden verondersteld: 45 x f 120. SCHIEDAM, dinsdag. Doordat hij het van rechts komende verkeer geen voorrang verleende, is maandagmiddag om kwart over drie de Rotterdammer J. R. K. op de kruising Waranda-Prins Mauritsstraat tegen de bestelauto van de Schiedammer L. W. de L, gebotst. Beide voertuigen werden ernstig be schadigd. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. De Union SCHIEDAM, dinsdag De P.V. Union" nam met 181 duiven deel aan de wedvlucht uit Mons, afstand 167 km. Ge lost werd om 7J50 uur; eerste duif binnen 9.32 uur; laatste prysdnlf 9.50.46 uur. Uit slag; A. Heeren 1. 5. 7. 10, 27. 30, 34, 40; H. Gogh erj Co 2, 25-, J. Mackay 3, 4. 22; Kerkholf 6, 20. 28. 39 46; D. V. fl. Schalk 8, II, 12. 14, 18, 24, 26; J. VVenteler 9, 45: A. Broeders 13. 23: T. Claes 15. 36 fdipl.); W. Karssen 16; C. Vertinde 19. 42; W. v. d. Hoe ven 21: J. Brand 29, 31; E. Seb rechts 32; J. v, Opijnen 33; H. Cu wen dijk 35; C. Zantboer 37; J. Snijders 36; J. van Leeuwen 41. J, Flipse 43, De Postduif Dg S.C.V. De Postduif nam met 352 duiven, deel aan de wedvlucht uit De venter, afstand 122 km. Gelost werd om 7.15 uur; eerste duif binnen 8.58.30 uur; laatste prijsduif 9.21,56 uur. Uitslag: C. V. d. Gnjp 1. 12, 23, 31, 36, 85: H. Crama 2. 11. 13. 28. 35. 41; L V. d. Tuyn 3. 26, 38; A Karreman. 4, 17. 25, 82; J. Koffijbcrg 5, 32, 33, 51, 60, 69, 76, 87; G. Meyer 6, 10; H. Blon de 7, 61, 84; P. Hinten 8; W. v. Deurzen 9, 52, 54. 77; A. Brbklmg 14, 45; C. Verhaeren 15. SO; N. in 't HM Van EJJk 36; P. van Os Co 18, 74; D. v. d. Tuyn 19, 24; H, Breuker 20. H. V. d. Kant 21, Sn. 56, 65, 70; L. Borranie Co 22; W. v. d. Kant Sc Sparla 29. 34, 37. 40. 42, 46. 55, 59, 88, 72; L. Toutljn 30, 49. 83, 88: W. Verhaeren 39, 44; O. Bol kenbaas 43; A. Boes 47, 37. 81; H. Brdkling 48. djpl.; A. Hersbach 53. 58, 66: T. Jansen 62, 73; A. v. d. Tuyn 63; A. Smits 64, 71. 86; E. v. Smirren 67; A. Silvlus 75; J. v. Harme ien. Sc Vol 78; C. Land zaad 79; A. v. d. Oever De Vrijheid Ook de SPV De Vrijheid nam met 252 duiven, deel aan de wedvlucht uit Mons, afstand 168 km. Gelost werd om 7.50 uur; eerste duif binnen 9.32 uur; laatste prijs duif 9.50 uur. Uitslag: 1 3 9 22 23 25 26 L. Wijnen; 2 4 5 39 32 33 40 47 M. Putters; 6 45 G. Barzilay; 7 15 21 \V. de Winter; 8 II 29 J. Doejaaren; 32 f. Bakker; 10 24 27 H. Hagen; 13 34 44 Gebr. De Windt; 14 W. v. d. Poel; 16 43 45 51 F. Grandia, 17 Joh. Christen; 18 20 28 31 52 53 P. Pols; 30 33 C. Lems; 36 41 42 P. Verlinde; 48 A. Lim- borg; 49 M. de Jong en 50 J. Westerholt. 00. Geboren: Karin. a. v. L. M. Weeda en F. Vos; Anna W„ d. v. H. G. J, van Gils en A. W. Westmaas; Taetse, z. v„ P. Bijleveld en D. van Asken; Ronald, z. v. J. van der Linden en J. P. Midavalne: Wtlfrldus G., v- W. J. van Gogh en J. M. Bruens: An- lony A,, z. v. A. Brouwer en W. M. den ekker. Overleden: C. J. Kluijtmans. 40 jr.; M. van Weelen. 75 jr.; M. Loeve. 53 jn echtg. yran,p- A. Bak; G. J. Lugthart. 51 jr.; M. J. Ver kolf. 6 jr. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN. 95 i Schiedam, teL 686 LI 'Al GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Eerst by Coja kijken. Was machines v.a 90.— 15-30 korting. Ook merkmactunes. Showroom Coja, Lange Ha ven 128. telefoon 633 41 gevraagd De Stichting S.O.V,-Kan tines vraagt voor haar kantine op het nieuwe station te Schie dam een vrï. kantinechet voor plm. 6% uur per dag, van. maandag tm. vrijdag. Goede arbeidsvoorwaarden, prettige werkkring. Gega digden moeten bereid zijn ook buiten diensttijd geen alcohol te gebruiken. Voor het verkrijgen van. inlichtin gen kunt u zich vervoegen in de hal van het station aan een loket op woensdag 11 september a.s. van 11.00 tot 32.00, van 15.00 tot 17.00 en. van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt ook schriftelijk sollici teren aan ons Hoofdkantoor, Hieronymusplantsoen 12 te "Utrecht. Nette dagbladbezorgers (sters) gevraagd, voor vaste dienst. Amunejden: Lange Haven

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1