in Kethel Staking bij werf Gusto Amateurschilders van Gusto's Beati laten hun werkstukken zien Woningbouw begint op opgespoten land Films m Schiedam Karl Mays wereld in „Schat in Zih ermeer' KOERIERSTERS Reclassering heeft medewerkers nodig Taptoe op Prinsjesdag Hoedenshow Reese Indienststelliiig „Jan van Gelder"5 OP TUD GEREED Bewonderaar Weer oorlog KERKDIENSTEN Een harmonisch samengaan van elegance en vakmanschap vindt u in onze kollektie STJJÏKL0KKEN USTNODiGING OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING Longobarden UW OGEN VERTELLEN HET U WEL: Niets gaat boven een „ARGUS* bril! a. Netie man b. Betrouwbare medewerker AGENDA Optiek „ARGUS" (STENQ)-TYPJSTE ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1963 m SCHIEDAM, zaterdag De staking die by de Werf Gusto N.V. is gehouden, ter ondersteuning van de eisen tot loons verhoging heeft gisteren de. gehele dag geduurd. Om negen uur werd in alle af delingen van de werf het werk neerge legd en men Is niet meer aan liet werk gegaan. De actie had overigens een ordelijk verloop. Op het terrein achter het werf» kantoor verzamelden zich honderden werknemers, terwijl ook in de werk plaatsen zich groepjes vormden. De di rectie is de gehele dag in vergadering hijeen geweest, waarbij ook leden van de ondernemingsraad zijn gehoord, zonder dat er een resultaat is bereikt. De actle-lelders hebben ook nog ge probeerd werknemers bij een andere werf in de actie te betrekken, doch dat is niet gelukt. SCHIEDAM, zaterdag Het Comité Nationale Ree lawyerings dag doet niet al leen een beroep op de Schiedawse bevol king de collecte, die van 16 tot en met 'Ai september wordt gehouden, te steunen, maar ook op collectrfces en collectanten. Tevens zou het comité, dat uit vijf leden bestaat, zijn kring graag uitbreiden. Belangstellenden, kunnen zich opgeven "bij W. van Ravens, Vondellaan 23a, tele foon 61905; G. J. Smit, Rottexdamsedijk 219 b, tel. 65658; C. Batenburg, Parkweg 59; H. W. Metaal, J. de Wittsingel 215, tel. 63104 en A. Bakker, Graaf Fiords-; straat 14. SCHIEDAM, zaterdagHet Schie- damsch Politie Muziek Gezelschap be sluit traditiegetrouw op dinsda'g 17 sep tember onder leiding van dirigent M- Brilleman Prinsjesdag met het houden van een taptoe op de Grote Markt. Het leest begint om negen uur. SCHIEDAM, zaterdag Het. dames- hoedenmagazijn M. Reese geeft op dins dag 17 en woensdag 18 september een hoedenshow in Musis Sacrum. Beide shows beginnen om half elf. SCHIEDAM, zaterdag Mr. J„ J.v Ooyevaar, voorzitter van het hoofdbe stuur Zeekadetkorps Ne«Ierland, zal op;- zaterdag 28 september het opleidingsschip „Jan van Gelder" officieel In dienst sel- len. Om drie uur worden degasten ver wacht, waarna -om kwart over Ötïe 'de plechtigheid-zal geschieden. Daarna wordt;; men in de gelegenheidgesteld het schip' te bezichtigen.; De „Jan van Gelder"- ligtvji gemeerd aan de kade van het terrein vuns- ;1 de N.V, Werf Gusto en is via de hóófd-, poort te bereiken. SCHIEDAM, zaterdag Voor de veer tiende keer hebben de leden van Gusto's achttirnjarigeBeati hun onder leiding van de Rotterdamse kunstschilder H. Spetter vervaardigde werkstukken 5n een expositie samengevoegd. De 101 In zendingen zijn deze keer in het sub-ma gazijn geëtaleerd. Powerhall en werfkan- tlne waren bezet. Het bestuur onder stu wende leiding van voorzitter P. J. Mul ders koestert overigens plannen de vijf tiende tentoonstelling volgend jaar groot ser op te zetten. Men Wil dan meer naar buiten treden. Men wil proberen de der de lustrum-expositie in bet Stedelijk Museum in te richten. De heer J. Th. Nieüwenhuis, voorzitter van de personeelsvereniging, heeft de expositie gistermiddag (op vrijdag de dertiende!) geopend. „Het: beoefenen van de schilderkunst is mee dan een. bobby. Hetis.; een diepgaande studie, -waarbij soms .moet wordengeworsteld met - de problemen." Hijvond het prijzenswaar dig,, dat.het groepje mensen de- energie en concentratie kan opbrengen in deze onrustige .tijd zoveel liefde en toewijding aan deze tak van kunst te besteden. Te voren had secretaris K. Vraüwdeunt rijn daiik betuigd voor het beschikbaar stel len van.'de ruimte.'--, De afdeling houtbetimmering heeft vierhonderd vierkantemeter van het sub-magazijn, in korte spanne tijds her- schapen in. .eenoverzichtelijke .tentoon stellingsruimte. Hier hebben de leden het werk geëxposeerd,dat onder supervisie van de heer Spetter in het clubhuis op de werf zijn gemaakt. Er zijn ook stuk ken bij, die zij thuis of elders hébben ge creëerd. GEBOREN: Wim, z.v, V/. Geeriïngs én* M. A. Baggerman; Erwin, z.v. W. - J. varii Maanen en. F. W. van Beek; Johannes 'A.;'* z.v- A. Polak en B. M. T. van Veen; M&rja: F.. d.v. X X Hóogstadt en 'A. E. Spruit;t. Willem F., z.v. A Termijn en M. F). Krui- .nes; Linda. cLv. V. Jonker en J. Huchto- nis: Robert, zv. P. de Wolf en". J." C- de' Ruiter, - ONDERTROUWD; H. de Boer, 13 jé.'': en C. G.'M. Velthuijzen, 17 jr; J-C.van. Dorp, 34 jr. en H. A. Négenmah, 2D jijjj- G. C. A. van Geénè, 24 jr. en G. C. van.;.- MU, 25 jr; T. R- Groeneveld, 25 jr, en;FX C. Nontehboom, 21 jr;.R. van den Hoek, ,r 18 jr. en M. X'F. A; ,van Lonunel, 18 jr;;; P. Jansen, 25 jr. ca J. E. M, van der Aa, - 20 jr; J. Ketting, 26 jr. en T. GroehhéüdéX' 19 jr; G. C. de Leed?, 29 jr. en T«'. X. Stieber, IB ;r; J. IJ. Lubrecht, 32 jr. en, J. T. de Jong, 30 jr, C. F. Rodriques, 28; jr. en V. J. C. Lokkerbol, 24 jr; J. P. van: der Stap, 25 jr. en H. A. M. de Wilt, 18' jr; S. P. Trouwborst, 31 jr. en A. C." Swartjes, 31 jr; li W. van der Velden,.. 23 jr. en T. M. A. Schoenmakers, 18 jr;~ J. Veldhoen. 26 jr. en G. M. Middeldorp,? 21 jr; M. Vogel. 27 jr. en M. Vellekoop,' 18 jr; H. W. Zandbergen, 25 jr. en B. K.: Saul, 24 jr. GEHUWD: J, P. J. Schlannann, 22 jr.< en H. M. Wijzenbroek, 21 jr; L. J. Philip-1 se, 25 jr. cn G. M. van der Velden, 20 jr. B. G. N. Overmars, 24 jr. en M. L. C. J. van der Toom. 2U jr; H. B. E. van Dijk,, i 19 jr. en L- J. M. van Gils, 16 jr; P. J.- Mettos, 28 jr. cn X M. W. L. Krowinkel, 24 jr; A. J. M, Dries, 26 jr. en A. M. H.- van Driel. 25 jr; J. van den Hout, 41 jr., en J. Stolk, 49jr; A. OverheuX 23 jr. cn, E. J. Nels, 20 jr; P. Mastenbroek, 21 jr. en M. C. der. Elzen, 17 jr; J. G. Busschers, 27 jr. cn M. T. van de Water, 25 jr; A. Bezemer,.23 jr. en J. G. Verweij, 22 jr; W. Schulze, 24 jr. en N. M. W. Robbe- recht. 23 jr; R. van der Pol, 22 jr. en W. de Kruijs, 19 jr OVERLEDEN: J. H. Netten, 57 jr. echtg. var. T. J. Kloot; H. W. Ziemerik, 85 jrv A. Ritman, 71 jr; A. Tuit, 76 jr; C; van Gent, 76 jr; H. B. van Os. 59 jr; A. van eer Zwan, 54 jr. X De grootste inzending is van de. heer Spetter zelf, een vurig bewonderaar van het Franse impressionisme. Zijn inspira tie deed hij op in Dordogne, Parijs, Rot terdam en Dordrecht, die hij met penseel, sanguine, flowmaster, conté, rietpeh en potlood realiseerde. Met de hoofdnuan- 063 blauw en grijs geefthij ware stem ming en sfeer oproepende ideeën ih het oud-Romaans, kerkje van Dordogne, de Notre Dame in. de' schijnwerper en Sneeuw, en dryfijs in Rotterdam weer. Het werk van de heer H. Domselaar valt op in stillevens: fraaie koperen ketels en groene flessen. De heer W. v. d. Wilt zond bloemen-stillevens, evenals de heer J. v- d. Berg. De heer K. Vratny- deont experimenteerde met symfonie in rood en vuurwerk, het einde van de va kantieweek betogend. Dg heer G. Arends zocht het in de herfst- en zomersfeer. De heer P-'J. Mulders verwerkte hélle kleu ren in zyn clowns en de heer L. de Ruiter deed zfjn Ideeën bij het zicht op de Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur mei. ds. E. A. Bos en 5 uur ds. X van Dijk (Nljkerk). Bcthelkerk: 10 uur da, C. v. d. Steen en 5 uur ds. D. J. Speling. Opstan- dingskerk: 10 uur ds. D. J. Spalhig en 7 uur Jeugddienst. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. Bouterse (Vlaardlngen) en 7 uur ds. C. v. d. Steen. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: ds. H. Goedhart (Rotterdam). Grote Kerk: 5 uur ds. J. van Dijk (Nljkerk), Evang. Lutherse Gem. 10 uur ds. A. Jense (Gouda). Ned- Prot. Bond, Westvest 92: 10.30 uur ds. mr. G. D. Boerlage (Amsterdam). Oud-Kath. kerk, Dam 28: 10 uur H. Mis. Leger des Heils, Lange Haven 27: 10 uur Helllglngssarnenkomst en 7-30 uur Verlos- singssamenkomst.Gerrit Verboonstraat: S-45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten o.J.y. brig. K. Wieringe cn maj. R. Reitsma, jehova's Getuigen, Volksgebouw: 6 uur: Opcnb. toespraak: „Waarom het Zionisme moet falen"; 7.15 uur Wachttorenstudie. Don derdag 7.30 uur Theocr. bedleningsscliool en dienstve rgaderin g. Herv. gem. Kethel: De Rank: 830 uur ds. J. E. L. Bruntmelkamp en 7- uur ds. X E. L. Brummelkamp. Dorpskerk: 10 uur ds. J. E. L. B rununelkamp. W AT de science-fiction: voor dft le zende jeugd vun vandaag is, wa ren de werken van Karl May voor de jongeren van zo'n 15 jaar en langer geleden: onbegrensde terreinen, waarop je aan den lQve de meest adembene mende avonturen kon beleven.. Avontu ren waarin het edele Apache-opperhoofd Wlnnetou met zyn grote blanke broeder Old Shatterhand voor het recht opkwam in een wereld vol blanke schurken en trouweloze Indianenstammen. Een we reld, waarin tomahawk en vredespijp ge bruiksvoorwerpen waren zoals hier kop en schotel en waarin de roodhuiden rondslopen op mocassins, op «weg naar de eeuwige jachtvelden. „De schat in het Zllvermeer" was zeker één van de heerlijkste uit deze lange serie padvln- dersdromen. Dromen die nu opnieuw worden beleefd in de heruitgave van Karl May's boeken en ja, in de verfil ming er van. We mogen dan weer op jacht gaan naar ,,De schat in het Zilvermeèr". Met Wiivnetnu en Old Shatterhand achter de schurk Comel Brinkley aan. die uit louter hebberigheid zelfs zijn laatste makkers neerschiet om de schat alleen te hebben. Maar die buiten de oude wijze Indiaan rekende,, die maar een mechaniekje in het werk behoefde te stellen om de „tramp" met schat en al te laten verdrinken. Onder regie van Harald Rein! is het een Duitse produktie geworden, nage synchroniseerd in het Engels. Met Ame rikaan Lex „Tarzan" Barker als Old Shatterhand. Fransman Pierre Brice als Winnetou. J OURNAALOPNAMEN van gevechts handelingen uit de tweede wereld oorlog» vormen bruikbaar cn véél ge bruikt materiaal ln de handen van re gisseurs, die deze kennelijk zo filmge- itleke periode tot onderwerp van hun (zwart-wit-)produkten maken. Of zij dienen ter ondersteuning s-mi dc authenticiteit van het verhaal, dan wel om de kosten te drukken is niet helemaal duidelijk, maar vast staat dat de heer Gerald S. Shepard het laatste gedeelte van zijn „Jonge kerels in het vuur" („Heroes die young") datdeze week voornamelijk traag voortrolt, royaal heeft doorschoten niet flarden oude film. Wat ook zijn overwegingen mogen zijn geweest het heeft zijn oorlogsfilm krachtig opgeluisterd, zodat deze ach teraf nog net als zodanig het aanzien waard "blijft. Want het verhaal, niets om het lijf hebbend, kan gedurende drie kwart van de tijd nauwelijks voor eni ge spanning zorgen. Acht Amerikaanse soldaten hebben de opdracht de ben zinevoorraden van de Duitsers in Ploesti te vernietigen. Er komt nog een meisje bij de (bar slecht acterende) dochter van een verzetsman. Maar ook zij kan niet verhelpen, dat het allemaal erg vervelend is. Pas tegen het einde wordt er stevig en per joumaalfragment zeer écht gevochten. Dat wil dan nog wei wat goed maken. Maar niet veel. (MO- NOPOLE. t.m. zondag). De tentoonstelling wordt gecompleteerd met een aantal zwart-wit-opnamen van de Fotoclub, onder andere een serie foto's ter herinnering aan Gusto's eeuwfeest. Het Tropica-lïd H. Beenen plaatste twee vitrines met dwerg-papegaaitj es. Vandaag en morgen is de expositie van 10,0018.00 uur gratis-te bezichtigen. MEVROUW,, Wij nodigen uit tot het bijwonen van ome bekende HOEDEN SHOW, welke gehouden wordt op dinsdag 17 en woensdag 18 september 1903, beide dagen van 10^0 tot 12 uurv.m. Door het uitvallen van Hotel De Kroon, hebben wij nu de be schikkingover de grote zaal Musis Sacrum", Lange Haven 115, Schiedam Onze stermannequins Patrick en Lis tonen u het nieuwste uit Parijs, Rome, Londen eh Wenen, op het gebied van hoeden en bruidskappen, tijdens een gezellig muziekje van onze pianist. DAMESHOEDENMAGAZIJN M. REESE Hoogstraat 60, telefoon 6 67 28 Schiedam. TOEGANG GRATIS ZAANLAJNDERS STAARTKLOKKEN SALLANDERS STOELTJESKLOKKEN SCHIPPERTJES BUCO ALPENKLOKKEN ENGELSE TAFEL- EN FRANSE LODEWIJK i CONSOLE KLOKKEN op vrijdagen 27 september 1963 en 4 oktober 1963 bij veiling en afslag, telkens vun. li nut in het Gebouw ARCADE, Lange Haven 71, Schiedam, ten overstaan van: A. de .Notarissen: M VAN VEEREN, Van Weedc- Straat 2 te SOEST (Tel 02955 - 2315) en P- SCHABERG, Tuirdaan 102 le Schiedam (Tal. 010- 68900) van: het pand, bevattende een afzonderlijke be neden- en bovenwoning met tuin en erf. Ie Schiedam aan de BURGEMEESTER KNAP- PERTLAAN 194 ab, kadastraal bekend als ge meente Schiedam sectie M.nummer4645, groot 1 are 50 centiaren. Verhuurd: Totaal per jaar 2.108.04. Lasten totaal 183.94 per jaar B. de Notaris: Mr. A. S. H. A. BLAISSE, Nieuwe v Haven 149 te SCHIEDAM (Tel, 010 -.6 8116). van-; een woonhuis met schuur, tuin en erf, te Kethel, gemeente Schiedam'aan het NOORD- EINDE 13, kadastraal bekend als gemeente Schie- dam sectie Q. nummer 516, groot 4 aren- 44 cen tiaren, WELK PERCEEL GEHEEL VRIJ VAN HUUR EN ONTRUIMD WORDT OPGELEVERD. Lasten totaal 47.49 per jaar. AANVAARDING-EN BETALING der kooppennin gen: 31 oktober 1963 BEZICHTIGING: als gewoon. Inlichtingen en toegangsbewijzen ie verkrijgen ten kantore van voornoemde notarissen- Prijzen vanaf Enal het nieuwe in onze collectie is voor II ontworpen. juwelier horloger Persoonlijke charme door de mooiste kleuren Onze najaarscollectie heeft ook de tint en de vorm, die volmaakt harmonieert met ie Uw verschijning ic Uw karakter ir Uw huidkleur ie Uw ogen rotterdamsedijk 268 ichledam VéGé Groothandel in Levensmiddelen Voor spoedige indiensttreding vragen voor sorteerwerkzaamheden op de: afd. emballage voor ons magazijn, bij voorkeur iemand die bekend is met de levensmiddelenbranche. Uw sollicitatie gelieve n tc richter. N.V. Rotterdamse Flajulclnilj RJH.ML Oost Sidelluge 15, Rotterdam-S- Telefoon 8992Ö Ziet U maar, kiest U maar. De mooiste brillen heeft „A RG TJS" de grootste charme geeft „A R GU S' Oranjestraat 9 - Telefoon 66431 GEMEENTE SCHIEDAM Bij Gemeentewerken Schiedam kan op de afdeling Correspondentie eh Registratuur worden geplaatst een in het bezit van de diploma's M.ÜL.O. (steno) en typen. Een behoorlijke typevaardïgheid wordt vereist Rang en salaris naar gelang van ervaring; bekwaam- heid én leeftijd. Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen 10 dagen na het. verschijnen van dit blad in te zenden aan de directeur. Korte Haven 33, ito [films vergeten De auto- i v maat staat voor, o klaar Alle Personeel Te koop soorten eims Foto K. van gevraagd aangeboden vmu-m. Hoogmaat m.: y. ii.-ji. -J Voor. pasfoto - naar K van Eerst bij Coja tijken. Was- Vuuren. Hoogstraat 106 tel Nette dagbladbezorgerefsteni) machines v.a ƒ90.—15-30 6 6720 In één dag gereed gevraagd in vaste dienst, korting. Ook merkmachines, lefnon 6 71 70. Aanm.: Lange Haven'103. Showroom Coja, Lange Ba- ven 126, telefoon 68341. Kapsalon Hélène. de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor leder haar geschikt f 7.50. Hélène tiède permanent de meest ideale natuurlijke permanent flO.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène. Rem- brandüaan 22, Schiedam.'te- butl uw dplraai vermaken tot modem opklap- of kan- telbei Prima afwerking. Ala nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK. Groenendnl la (Broersveidpad) telefoorv: 6 30 28 (na 18 uur telefoon 6 07 89) Ledikanten hutledl- kanten, kampeerbedden enz.: Kom eens praten-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1