NIEUW ZONNEHUIS C Hl EDAM Hf. O^e/* drie jaar,gereed Handballers hadden gunstig weekeinde Babysittende buren kunnen thuisblijven Lieve dames Groen van Othello Zwarte Paard had goed jaar AGENDA Bridge-drive van de S.G. Tramwagen uit de rails Weinig winst voor Schied. teams Weg wit Schiedam 'Veel groter gebouw in Vlaardingen Kunstklassen in Museum beginnen DOK-marsen Wedvlucht van Union Burgerlijke stand W. J. A. de Jager verlaat het politiekorps Vier bromfietsen afgepakt Dank zij luidsprekerverbinding Kampioen HMS leed tweemaal een nederlaag O.R. bij Wilton I bespreekt de ontwikkelingen j DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS DINSDAG 17 SEPTEMBER 1963 5. 6JBsae ¥t W, L— *V' SCHIEDAM, dinsdag:. „Het Zonnehuis", de bekende verpleeginrichting voor chronische rieken aan de Boerhavelaan 1 te Schiedam, aal binnen afzienbare tijd een nieuwe en veel groter behuizing krtfgen. Echter niet In Schiedam, maar in Vlaardingen. Met een capaciteit van slechts 54 bedden was het Schiedamse „Zonne huis" allang veel te klein. Daarom heeft het bestuur van de „Christelijke verpleging van langdurige zieken „liet Zonnehuis", waarvan de zetel Is gevestigd in Utrecht besloten tot een bouw van een veel grotere Inrichting in Vlaardingen, die de vierde inrichting va» de vereniging zal zyn- MET dc vroljjke klucht „De lieve da mes Groen". In de bewerking van Hans de Kijk, heeft de R K. Toneelver. „Othelio" zaterdag het nieuwe seizoen geopend. Het is een snceesvolie opvoering geworden, want de (overigens niet erg tal rijke) aanwezigen hebben zich kostelijk geamuseerd. Het gegeven is volkomen dwaas, maar biedt, ook aan amateurs, dik-opgelegde mogelijkheden tot kluchtig vermaak. Het gaat om twee verliefde stellen, die zich voor het weekend willen terugtrekken in de villa van. de dames Groen, Dit blijken echter geen echte dames te zijn, maar on derwereld-figuren, die van travestie^ ge bruik maken om hun louche praktijken uit te oefenen, Wanneer dan bovendien nog een bezorgde moeder komt opdagen, v,-aarop de verliefde jongemannen zich als de dames Groen vermommen en zo de echte „dames" tegen het lyf lopen en bovendien nog de politie ten tonele ver schijnt. dan is er wel een overmaat aan malle situaties. Regisseur Piet de Kaper heeft de kolder er dik opgesmeerd en zo ontstond een amusante uitvoering, temeer daar de spe lers zich aan het kolderieke schema kon den aanpassen, Uiteraard vormden daar bij Ben Vredebrecht en Jan van de Harg als de pseudo-dametjes met hun fratsen het middelpunt in deze klucht. SCHIEDAM, dinsdag.De schaak vereniging „Het Zwarte Paard" zal woens dag avond in het clublokaal Nieuwe Maasstraat te Schiedam (wijklokaal van de Bethelkerk) do jaarvergadering hou den. Het dertiende levensjaar van „Het Zwarte paard" is een goed jaar geweest, meldt het jaarverslag. Het ledental be draagt 33, waarvan 24 actief schaken. Voor de nieuwe competitie van de NKSB zal met twee tientallen worden ingeschreven, 's Woensdagsavonds worden de club avonden gehouden, maar met beheerder Xreft is afgesproken dat de avonden op dinsdag worden gehouden als er des woensdagsavonds een belangrijke voet balmatch op het tv-schcrm te zien is. De heer J, Witlox is in de huishou delijke competitie clubkampioen gewor den. Voorzitter A. van Bommel zal hem aan het slot van de vergadering de daarvoor bestemde trofee uitreiken. Bij de bestuursverkiezing stelt secre taris A. H. van der Wal zich herkies baar. Niet herkiesbaar zijn de aftreden de wedstrijdsecretaris Campen en het vijfde bestuurslid P. van der Kraan. Kandidaat is de heer Lusthoff. SCHIEDAM, dinsdag Schiedams jeugd gaat zich weer onder leiding van de heer Luuk, Scholten wijden aan het creëren van beeldende kunit. De cursus sen In het Stedelijk Museum beginnen op 27 september in de linkervleugel De jon geren kunnen zich daartoe tegen een cur susgeld van vijf gulden doen inschrijven. APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk: Museum: gesloten tot en met 27 september. BIOSCOPEN fassage, 2 en 8.15 uur: „De schat in het zilvermeer." lUonopole, 2 en 8 uur: „Toryok de furie der barbaren." DIVERSEN Musis Sacrum, 7.30 uur: S.F.-Bridgedrive. Grote Markt, 9 uur: Politie Muziekgezel schap. Taptoe. Sursum Corda, 8 uur: Watersportver. De Schie. Vergadering. De rüJtsgoeakeHting■ is kortgeleden af gekomen en dat betekent dat nog deze maand met de bouw begonnen, zal wor den. De houw is aangenomen door de Ba taafse Aanneming Maatschappij te Den Haag voor de som van f 4ü6S.(KK>. De duur van het werk wordt geschat op drie jaar, zodat de ingebruikneming om streeks het najaar van 1966 kan worden tegemoetgezlen. „Het Zonnehuis-Vlaardingen*' krijgt 204 bedden en is groots van opzei Ar chitect is de heer Rein Fleddprus te Rotterdam. Het zal open staan voor ver pleging en behandeling van alle catego rieën langdurig zieken, van elke leef tijd, van beide geslachten en ongeacht godsdienst of gezindte. Uitgezonderd zijn slechts zij voor wie specifieke inrich tingen bestaan ais bijv. patiënten lijden de aan tuberculose, asthma, epilepsie en lepra, la-bet kort komt de indicatie voor opname hierop neer dat verpleging, verzorging en behandeling geschiedt van alle langdurig zieken die elders geen ge lijkwaardige verpleging kunnen verkrij gen, m.a.w. langdurig hulpbehoevenden die zelf niet meer in staat zijn te vol doen aan hun vitale levensbehoeften. Geen bejaardentehuis Wat de leeftijd der patiënten betreft, een Zonnehuis is bepaald geen bejaar dentehuis. evenmin als met de bena ming „langdurig zieken" bejaarden worden bedoeld, al Is die laatste groep wel in aanzienlijke mate vertegenwoor digd. In de bestaande Zonnehuizen fa één derde deel van de patiënten jon ger dan 59 jaar. Wat de verhouding der geslachten betreft, die is ongeveer één man op drie vrouwen. Natuurlijk is bij het bouwplan reke ning gehouden met de bijzondere aard van de verpleging in een modern ver pleegtehuis zoals „Het Zonnehuis" zal worden. De bevolking van zulk een te huis is niet een verzameling van zieke individuen, maar moet een werkelijke levensgemeenschap gaan vormen, waar in zieken en gezonden (personeel, be zoek) elkaar ontmoeten. Bij een klein tehuis omvat zulk een gemeenschap dc totale patiënten- en personeelsbezetting. In „Het Zonnehuis-VTaardingen" zal de gemeenschapsvorming meer afdelingsge- wjjs moeten gebeuren, waarbij een af deling uit twee gelijkvloerse verpleeg eenheden zal bestaan, omvattend 88 pa tiënten. Zes eenheden De zes verpleegeenheden, drie per vleugel, zullen alle op dezelfde wjjze worden gebouwd. Zij bevatten, behalve huishoudelijke en sanitaire ruimten, der tien ziekenkamers, namelijk zes vier- bedskamers, drie twee-bedskamers en vier- één-bedskamers. Vervolgens een huiskamer en per afdeling (dus per twee verpleegeenheden of per etage) eenhuls- kamer-eetkamer. De centrale kerk- en recreatiezaal zal 100 zitplaatsen hebben, benevens ruimte voor 75 rolstoelen en 50 bedden. Wat tenslotte het afzonderlijke zuster huis betreft, dit zal ruimte bieden voor slapen, wonen en recreatie van 75 per soneelsleden. T~\E maquette van het nieuwe 8 J )SZonnehuis" te Vlaardin gen. Op de voorgrond in 't mid den het zusterhuisr met links de recreatie- en kerkzaal. Het hoofdgebouw bestaat uit twee vleugels met elk drie verpleeg eenheden, ieder met 34 bedden. Daarnaast de keuken en eetza len, de medische en para-me dische dienstruimten Record aantal spelers SCHIEDAM, dinsdag. Met een re cord-aantal van 85 deelnemers is gis teren de jaarlijkse grote bridge-drive van de Schiedamse Gemeenschap om het paren-kampioenschap van Schiedam ge houden. De belangstelling voor dit no belste aller kaartspelen slügt l11 onze stad «n dat vindt dan de weerspiegeling In deze jaarlijkse drive van de S.Gt de enige algemene bridge-krachtmeting ln onze stad. De grote zaal van Musls Sacmm, doch ook de foyer, was geheel gevuld met de kaarters; wanneer vol gend jaar de belangstelling nog verder stijgt, dan zal onherroepelijk ook de voor-foyer ingeschakeld dienen te wor den. De heer L. Kamp heeft namens de Schiedamse Gemeenschap de drive offi cieel geopend, waarna wedstrijdleider J Aarnoudse uit Vlaardingen, als steed daadwerkelijk bijgestaan' door zijn echt genote, een toelichting gaf op het tc spelen systeem. Er is gespeeld in elï „lijnen", en wel drie giften tegen zeven verschillende tegenstanders. Er zijn du F ook elf winnaars, in elke lijn één. Dezen zullen dan vanavond, mét de best ge plaatste nummer twee, uitmaken wie zich parenkampioen van Schiedam mag noemen. Er is opgewekt, rustig en toch ver- woed gespeeld gisteravond en met het enthousiasme steeg ook de temperatuur in de zaal. SCHIEDAM, dinsdag De chr. gym- nastiekver. DOK zal dinsdagavond een propagandamars houden; start om half; zeven bij de Rehoboth-Ulo in de Tuïn- laan. Aspiranten beneden tien jaar kun nen niet deelnemen. De route is: Tuin- laan, Nieuwe Haven. Haga straat, Groe- belaan. Willemskade. Stadhouderslaan. Pr. Frederik Hendrikstraat, Nassaulasn, Pr. Mauritsstraat, Warande. St. Liduina- straat, Ant, Muysstraat, Westfrankeland- sestraat. Fabriekstraat, St. Liduinastraat, Niéuwe Haven, Oranjestraat naar de Tuinlaan. Zaterdagmiddag van twee tot vijf uur zal DOK de spelmiddag voor jonge leden houden op het. voormalige oefenveld midden in het Volkspark. Deze spelmid dag is vlak voor de vakantie niet door gegaan wegens de regen. Vrouwengroep P.v.d.A. vergadert SCHIEDAM, dinsdag. De P.V. I ..Union" nam met 134 duiven deel tanj de wedvlucht uit St Ghislain, afstand 170 km. Gelost werd om 10.20 uur; eer ste duif binnen om 12.52.51 uur; laatste prijsduif om 13.14.56 uur. Uitslag: W. v. d. Hoeven 1 34; A. Hecren 2 7 8 26 27; W. Kerkhoff 3 6 y 10 18 32; A. Broe ders 4; D. v. d. Schalk 5 15 19 21 23 24 25; C. Vertinde ll 16 17 30 idipl.); J. Wenteler 3 2 22 29: J. van Leeuwen 13 33; Van Gogh en Koster 34; J. Brand 20; W. Karsser: 28; J. Flipse 31. GEBOREN; Egbert z.v. H. Koens en J. Winkel; John X z. v- J. BUid en W. U. J. Giersthove; Artrianus F. z.v. A. R. M. var. den Akker en J. J. M. var. der Plas; Jo hanna E. d. v. T. B. Steens en A. J. Ver meulen. Overleden: C. C. A. Koch 74 jr. echtg. van J. G. den Boer; H. Rommclse, 84 jr. wee. van F- Kauffman; T. M. C. Beukers. 91 jr. Hondje gevonden SCHIEDAM, dinsdag In het Dierente huis is een ongeveer twee jaar oud wit hondje opgenomen dat zwervend op straat werd aangetroffen. De hor.d draagt een penning nr. 136449. SCHIEDAM, dinsdag De Vrou wengroep van de PvdA houdt de eerste vergadering in het nieuwe seizoen, op woensdag 2 oktober in het Volksgebouw, aanvang 8 uur. Besproken wordt o.a. het winterprogramma. Voorts zal mevr. Bos- van Ringen vertellen over haar reis naar Canada. I Chef-administratie SCHIEDAM, dinsdag De heer W. J. A. de Jager, chef van dc politte-adminl- stratie, beeft wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het Schie damse korps verlaten. Op zijn verzoek had het afscheid gistermiddag: op hei hoofdbureau van politie op bescheiden wijze en in eigen kring plaats. In juli 1943 is de heer De Jager, ko mende van de Luchtbeschermingsdienst, bij het Schiedamse politiekorps in dienst getreden, waar hij belast werd met de leiding van de administratie. Ir» de 20 jaar heeft bij zich door rijn persoonlijkheid en rijn prettige manier van optreden een bijzondere plaats in het korps weten te verwerven. Commissaris K. Rijpma bracht de alge mene waardering voor de heer De Jager onder woorden en bood namens het per soneel een grote verrekijker aan en een foto van het korps; voor de niet aanwe zige roevrouw De Jager waren er bloe men. Sprekende namens de administratie had hoofdinspecteur W. H. Kloeseman waardering voor de wijze waarop dc scheidende voor eert goede teamgeest had gezorgd. Een bandje voor de bandrecor der was daar het stoffelijke bewijs van. Inspecteur J. J. Krook, die samen met de heer De Jager in de politie-illegalitcit had gezeten, sprak namens de staf en hoofdagent M. J. Fransen namens alle vakorganisaties, waarmee de heer De Ja ger veel te maken heeft gehad. Inspec teur M. J. Geeratz, voorzitter van de Politic-Sportbond, memoreerde dat de heer De Jager vroeger een verwoed wan delaar was, nog steeds schiet en vele klaverjasavonden heeft verzorgd. SCHIEDAM, dinsdag De Schiedamse politie zet de controle op te hard rijden de bromfietsen onverdroten voort. Gis teravond werden acht bromfietsers aan gehouden die te hard hadden gereden. Vier van hen hadden 2elfs meer dan 45 km gereden, zodat hun brommers door de politie in beslag zijn genomen. Tot het rechterlijke vonnis valt, zijn deze snelheidsridders hun vervoermiddel kwijt. Zij waren van 17 tot 20 jaar oud; drie kwamen uit Vlaardingen en een uit Maassluis. (Advertentie IJdJ DWS-dames verloren eervol van Quintus SCHIEDAM, dinsdag De tweede competitiedag Is voor de Schiedamse handballers gunstig verlopen. Bij Wilton wonnen zowel de dames als de heren. De DWS-heren baalden volle winst en hoe wel dames verloren, was het een eervolle 21 nederlaag tegen Qulntns. Bij UVG haalden de dames de eerste winst, maar de heren stelden, teleur met een stevige 814 nederlaag. Hoewl de DWS-dames na de smadelijke iderlaag tegen Swift, wederom verlo ren, konden zij na afloop toch met opge heven hoofd het strijdtoneel in Kwints- heul verlaten. Voor de rust hadden de zebra's het spel geheel in, handen, met snelle aanvallen en een goede verdedi ging, De ruststand van 0—1 (Toos Salari was de schutter) geeft de krachtsverhou ding goed weer. Daarna kwam Quintus onder de druk uit en scoorde het tegen- punt. Vlak voor het einde maakte Quin tus gebruik van de verwarring in de DWS-verdediging en schoot. Dit schot werd door de keepster gekeerd, maar de goedleidende scheidsrechter kende toch een doelpunt toe. De DWS-heren hadden na tien minuten al een 0—3 voorsprong op VODO. Wel kwamen de Hagenaren goed terug tot 33. doch bij de rust was DWS weer in het voordeel met 35. Daarna bouwde de Schiedamse aanval de score mooi op tot 83. waarop VODO het schietwerk overnam en tot 7—8 kwam. Het werd even dreigend bij een strafworp. Doch deze werd gekeerd en DWS stelde de zege veilig met 10 Dames 2 haalde een mooi resultaat door het pas gedegradeerde Vires et Celeritas met 2—1 te kloppen en dames 3 verraste met een 43 zege op Minerva in Dor drecht. Heren 2 .is nog steeds niet in. vorm en-verloor met liefst 131 van Hoogvliet „Good old" Joop van Weelie stuwde rijn jeugdige medespelers van het derde team naar een 8—7 zege op Snelwiek 4. "Wilton-F. De Wilton-dames zijn vooral In de tweede helft zeer actief geweest tegen Athene 2 uit Den Haag. Francien de Raay zette tal van goede aanvallen op en het „kanon" Bea Zonneveld schoot toen vier maal (in totaal vUf maal zelfs) achter elkaar raak, zodat het een royale 73 VIJF VLAARDINGSE GEZINNEN STICHTEN „HÜ1SOMROEP" (Van. een onzer verslaggeefsters) „Mama ik moet een plasje doen". Mevrouw E. Lom son uit Vlaardin gen, die bij haar buren op visite was, schrok wel een beetje, toen zij dit voor de eerste maal hoorde. Het geluid kwamen namelijk uit een luidsprekertje, dat in de huiskamer daar was opgesteld, terwijl het dochtertje van mevrouw Lemson thuis in haar bed lag. De heer S. Lemson had bij een collega zo'n installatie voor het eerst gezien. On geveer drie weken geleden besprak hij het geval met zyn buren in de Rufjcha- verstraat. Allen waren er enthousiast over, en gezamenlijk betaalden zij de onkosten. De bewoners van vijf van de zeven hui zen van het blok in deze straat de an deren hebben geen kinderen werkten aan de aanleg mee. Meerdere gezinnen tegelijk kunnen nu weg gaan. Door middel van draden en stekkers staan de huizen met elkaar in verbinding. Er hoeft alleen maar in het ene huis een speakertje en In het andere een microfoontje ingesteld te worden. Op de gang voor de slaapkamer van de kinderen wordt met microfoontje opge steld. Dit staat in verbinding met een speakertje in een der huiskamers. Ieder geluid, dat de kinderen geven is te horen. Wanneer pappie en mammie weg gaan voelen de kindertjes zich gerustge steld, want ze weten, dat het microfoon tje is ingeschakeld en dat, wanneer ze roepen een „tante buurvrouw" komt kij ken. „In het begin, wanneer je by de buren was. zat je gespannen te luisteren, of je wat hoorde. Het was een belevenis als je je dochter hoorde huilen. Nu ben je er enigszins aan gewend, maar het blijft leuk". r\ E tweeling Heleentje en Marina Ls Ede (schaap in hun, bed. Het mi crofoontje is voor deze gelegenheid op een der bedden gezetIn werkelijk heid staat dit op de gang. Op de vraag of men direct wist, van wie het kind was, dat huilde, zei mevrouw Lemson: „Moeders kennen het geluid van hun eigen kind, en als je voor iemand oppast, dus in je eigen huis zit, kan het maar in twee van de vijf huizen rijn. Wanneer je er niet zeker van bent in welk van de twee een kind huilt of roept, luister je even met je oor aan de brieven bus. Leuk spelletje Voor de kinderen fa het een leak spel letje. 's Avonds roepen zc elkaar welte rusten toe of vragen aan elkaar of ze al naar bed moeten". Wanneer het onweert zijn de kinderen meteen gerustgesteld, wanneer ze papa, die by de bnren zit, horen roepen: We komen zo thuis hoor! „Ook belast je je buren nu niet. Voor dat we deze installatie hadden, vonden we het bezwaarlijk om, wanneer we even een straatje om wilden, aan de buren te vragen of ze wilden komen oppassen. Nu vraag je of je het speakertje mag neer-' zetten. Als ze vroeg naar bed willen,, vraag je het aan andere buren. Het gaat allemaal, erg gemakkelijk. Tevens is het een voordeel, dat we nu geen babysit hoeven op te zoeken. Zowel voor de gemoedsrust van de kinderen, die zo'n vreemde nooit leuk vinden, als ook, omdat het zoveel goedkoper is. We zouden niet racer buiten met micro foontje en speakertje kunnen. Eerst had den we een speaker, waar batterijen in zaten. Die liepen echter leeg. Toen de ouders op een gegeven moment thuis kwamen, lagen hun kinderen te huilen. Dat was niet de bedoeling. Daarom li eb ben we een ander apparaatje aangeschaft, dat wel duurder was, maar veiliger. We kunnen nu met een gerust hart weggaan." zege werd. De andere schoten waren van Lenie Lemson en Francten de Raay; ruststand was 21- Snelwiek—Wilton F. werd. een. aan trekkelijke en spannende wedstrijd in Varkenoord, door velen gadegeslagen. Scheidsrechter Jan Aubert werd tevoren gehuldigd, nu hij precies 25 jaar lang wedstrijden leidt. Beide schietgrage ploe gen trokken mooi met elkaar op in de spannende eerste helft en gerust werd bij 8—8 stand. Daarna miste Wilton, een strafworp, raakte gedeprimeerd en Snel wiek liep tut tot 11—9. Doch daarna gin gen de remmen, los bij Wilton en met pittig spel en doorzettingsvermogen werd Snelwiek totaal overklast Met 17—19 wonnen de Schiedammers die nu in de districts Ie klas de leiding hebben. De UVG-dames hadden van meet af aan de leiding tegen HVS uit Stompwijk. Ineke Jansen (2x), C. Voogd en C. v. d. Heiden zorgden ér voor dat met 41 ge rust kon worden. De zeer beweeglijke Ieneke Jansen maakte tenslotte haar der de doelpunt en stelde de zege veilig met 52. Slecht plaatsen en onvoldoende dek ken heeft gemaakt dat de UVG-heren een smadelijke 814 nederlaag leden tegen Actief 2 uit Rotterdam. Met 15 kwam de ruststand en daarna was het nauwelijks beter. Pas bij 2—9 kwam er enige verbetering met Jan v. d. Valk en Jan Voogdt als schutters, doch het was al te laat j Verdere uitslagen: Wilton-dames 2— Rotterdam 36: Wilton-heren 2Ate-1 raium 4—11. Dames-junioren: Minerva— I Wilton 06; SpartaanWilton 2 92; DWS 1-St. Lodewijck 71; DWS 2rk WIK 11—1; DWS 3—Activitas 7—1; DWS 4Roda 2 53. Heren-junioren: DWS— Roöa 63. Meisjes-adspiranten: DWS 1 Activitas 12—3; DWS 2—rk WIK 12—0; I DWS 3Wilton F. 3—12, Jongens-adspl- ranten; DWS—Wilton F. 9—3. Van DHS en Schiedam SCHIEDAM, maandag. Het slot van Ie honkba (competitie heeft prachtige Schiedamse successen opgeleverd. Kam pioen HMS kreeg b(j het bezoek aan Schiedam de eerste nederlagen van dit seizoen. Werper Henk Kempen groeide zelfs naar een grote vorm, dat hty het slag- geweld van HMS volkomen aan handen legde. Hjj gooide liefst twintigmaal drie slag een totaal waar z(jn befaamde tegen speler Stilting niet aan tippen kon. HMSSchiedam 35 Veel kansen hebben de sterke werpers niet weggegegven. HMS scoorde in de eer ste inning en in de derde inning sloeg Kouwet: weer twee spelers naar het thuis- honk. HMS leidde met 30, maar daarna sloot Schiedam het veld hermetisch. Kempen opende de aanval In.de vierde inning met vier-wijd. Schiedam drukte door. In de vijfde slagbeurt kreeg Jo Tet- ielaar vïer-wijd, Jan van Naamen stuwde hem voort met een honkslag en. toen kon den twee Schiedammers naar de thuis plaat draven. Met de gelijkmaker op het scorebord kwam ook Kempen nog naar de vijfhoek doordat Piet de Bruin een goede honkslag plaatste. Jan van Naamen kwam door een fielders fout op de honken in de 2evende inning en de slag van Henk Kempen bracht hem geslaagd rond het vierkant (35). Met strak spel slaagde daarna geen poging van de hitters meer, DHS—HMS 11—3 Tegen DHS ging HMS direct fel van start, scoorde ook een punt, maar DHS kwam in de eerste inning nog tot I—1. In de tweede werd het 31, door P. V. d. Hang en P. de Hey. en in de vierde, na dat HMS nog had gescoord, op 6—2 toen H. Korpele, O. de Jong en P. Tettelaar ge bruik maakten van veldfouten bij de gas ten. HMS kon maar niet door de DHS- verdediging komen, die op alle punten goed sloot. In de achtste inning haalde HMS weer een punt met twee mooie honkslagen, doch in de gelijkmakende beurt voegden de Schiedammers drie pun ten aan hun hoge totaal toe. Zo werd het tenslotte met 113 de eerste nederlaag van kampioen HMS. SCHIEDAM, dinsdag Op de Broers- vest bU het Koemarktplein Is gistermor gen om acht uur een. bijwagen van lijn vier uit de rails gelopen. Het wegverkeer werd door alt ongeval niet gestoord, maar het tramverkeer werd tot 8.45 uur gestagneerd; de trampassagiers t met bussen vervoerd. Het ongeval ontstond toen de trambe stuurder J. A. B. zijn tramstel op de zij lij» naar de Broersvest reed. Door een verkeerde stand van een wissel raakte de bijwagen bij het terugrijden, uit de rails. De wagen reed tegen een. reclame zuil met gemeentelijke klok op, die vrij ernstig werd beschadigd. De daar ge parkeerd staande scooter van de heer B. C. G. K. kreeg lichte schade, evenals de tramwagen zelf. Ook het wegdek werd beschadigd. Door een ioswerkman van de RRT was even tevoren de rails bij de wissel schoongemaakt, doch. hij ontkende de wissel verplaatst te hebben. Woensdagmorgen begint de speciale verkoop van een grot® exportpartij moderne Film- druk gordijnstof In bijzonder mooi dessin, passend in elk interieur. Voor hen, die' met een /.paar mooie gordijnen hun kamers een nieuw aanzien willen ge ven, zijn deze fiJmdrukstoffen uit de prljsserfe van 3,95 bedoeld. Filmdruk gordijnstof, op struo tuurdoek gedrukt, opvallend door d« fraaie kleuren, koopt U nu per meter bijna ander halve gulden goedkoper. sdagmorger» om 9 uur be gint de Yerkoop van deze mo derne filmdruk gordijnstof, 120 cm breed, per meter VK Gten ttl, of schrift, btat. KORFBAL SCHIEDAM, dinsdag De tien wed strijden, die door onze korfballers zijn ge speeld, hebben weer niet te veel winst punten opgeleverd. Schiedam schijm op het ogenblik de sterkste club te zijn, al moet het eerste nog laten wat het waard is. Twee teams van de rood-zwaiten zorg- len ln elk gevaL voor een overwinning. De eerste ploegen van ODI en Succes ver- loren hun partijen. J De wedstrijd ODI—Oranje Nassau had een hard karakter. In de eerste helft en geruime tijd in de tweede wogen de clubs tegen elkaar op. Oranje Nassau nam de leiding, maar door C. Toussaintt kon met gelijke stand (1—1) worden gerust. Na de hervatting deed zich dezelfde situatie voor: 1—2 voor de bezoekers en I. van Keulen bracht de score weer in evetlf wicht Maar vanaf de derde opstelling waren de Vlaardingers niet meer te stuif ten. Eerst bij 2—6 stopten ze, waarna L van Keulen de eindstand op 3—6 bracht1. Succes trof Hou Stand in de eerste helft in een snelle produktieve bui Het begin verliep merkwaardig. Hou Stand nam via een strafworp de leiding, maar Succes maakte via een strafworp weer gelijk en kwam daarna zelfs door een, treffer vaii O. de Beus met 12 voor. Dat was voor de Hagenaars te veel van het goede. Iii een. bijzonder hoog tempo, dat de blauw witter: gehandicapt door vele invallers niet konden volgen, sloten zij de eerstè helft met een 62 voorsprong af. Na de hervatting knabbelde mej. A. Kauffman daar nog wat van af 3>. Na een anG woord hierop van de Hagenaars (73) bleef dc stand ongewijzigd. .1 Het bij keuze gepromoveerde Schiedani 2 deed het niet slecht tegen USV, dat op het nippertje met 56 kon winnen. De overige uitslagen 2|jn ODI 2Oranje Nas4 sau2 75, Trekvogels 6Schiedam 3 D-* 12, junioren TOP a—ODI a 102, Het Zute den 3Succes 2—0, aspiranten Unicum a Schiedam a 51, Oranje Nassau aODI a 120, Schiedam bOns Huis d 50. SCHIEDAM, dinsdag De Ondemc| mlngsraad van Wilton Fljenoord gaat vrijdag 20 september de ontwikkelingen van de laatste dagen bespreken. De direct tie van de scheepswerf heeft aan allo werknemers de mededeling gedaan dat dé directie kennis heeft genomen van de eli sen van de vakbeweging van een loons; verhoging van acht procent en twee extra vakantiedagen. De directie deelt mee dé gevoelens van het personeel te kunnei begrfjpen maar verzoekt tevens rustig aan het werk te blijven en af te wachten wat de besprekingen met de Onderne mingsraad tot resultaat zullen hebben. u kijkt O vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 8611 ."- GEEN FILIALEN Te koop of ongem. te huur gevraagd huls of bovenhuis vóór 15 okt. Liefst middel burg, Vlissmgen, Schiedam. of omgev. Vrije vestijging. Eigenaar kan parterre blij ven. bewonen. Br. no, yZ-10988 bur, blad, RE COGNITJ EDIENST VOORBEREIDING UITBREIDINGSPLAN BIJDORP SCHIEDAM Het hoofd van het gemeentebestuur van Schiedam brengt ingevolge artikel 36, 4e lid, der woningwet ter openbare kennis, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 9 september 1963 heeft bepaald, dat de vaststelling van een uitbreidingsplan in voorbereiding is voor het gebied begrensd door de spoorlijn Schiedam^-Hoek van Holland, de Poldervaart, de geprojecteerde Parallelweg langs rijksweg 20 en een lijn getrokken op plm. 500 meter ten oosten van de Schied amseweg, op de ter visie gelegde tekening met een rode lijn aangeduid, Schiedam, 12 september 1963. Het boofd van het gemeentebestuur voornoemd, J. W. PEEK. Te koop Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a ƒ90.— 15-30% korting. Ook merkmachfnea. Showroom Coja. Lange Ha ven 126. telefoon 6 33 41 gevraagd Nette dagbladbezorgers (stens) gevraagd in vaste dienstv Aaimu Lange Haven 1B3.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1