Taptoe Munniken- en eezenbnurt Mevrouw Reese brengt door weeshuis verdrongen i met allure DZV hield jubileum- concours Parktoernooi Spier ingshoek SCHIE-kant tekeningen Duivensport Vergadering Bej aardenhond Bridge-drive van de S.G. Piet Smit in kort geding met arbeiders Beatrix vierde feest buiten SCHIEDAM Pro Juventute kalender Burgerlijke Stand Olie stroomt uit stookinstallatie Bromfietsdieven gearresteerd i Carillonconcert 150 jaar j onafhankelijkheid Koeriersters •1#' De persoonlijke prijzen waren, voort 1. M. de Bruin 569 gram; 2. A. v. d. Stel 501 gr,; 3 A. de Goede 482 gr.; 4. H. Vink 421 gr.; S. (Van een ónzer verslaggeefsters,) EVROUW M.' REESE heeft traditiegetrouw eigen hoedenereaiies vermengd met 1 import uit Parijs, Rome, Londen en Wenen in een aanlokkelijke wintercollectie samengevoegd. Het resultaat, dat er mag zijn, heejt zij dinsdag en vandaag door twee mannequins in Musis Sacrumvoorheen, presenteerde zij haar sortering altijd in hotel De Kroon, laten lanceren. Overigens ging het showen niet altijd feilloos. Eén der mannequins had nogal eens moeite met een losse plank wan het plankier, waarbij zij een variant op de kruising tussen tienerdans en kruispolka ten beste gaf. de hoed is een pompoen zéér frivool. Me vrouw Reese heeft ze van eordoroy in ver schillende Meuren als cognac, rood, zwari, wit en groen. Daarbij komt, roet het oog op het kapsel, dat de moderne hoed meest al zéér licht van gewicht is door de spe ciale materiaal-bewerking, zowel voor jongeren als voor ouderen. Stoffen als jersey, satijn en velours zijn daartoe uiterst geschikt. Enkele grappige vondsten; een koel- sïershoedje van ocelot, een Eskimo-model van wit imitatiebont in de vorm van een eapuchcn, een Italiaans satijnen modelle tje in pyramide-vorm. Tot slot 2 bruids- kappende kanten sluiers reiken tot over de schouders, de één los, de ander op de rug bij elkaar gehouden. Het accent voor j het najaar beklemtoont bij de ene een satijnen kroontje, bij de ander wordt het winterse element verkregen met garne ring van bont. De head-desïgner heeft, door het inge- togen lijnenspel van de modellen af en toe i met wat raffinement te onderbreken, een jgevarieerd geheel voorgeschoteld, waarbij I hoeden met allure! Die allure wordt ook zeker bereikt door de als modem en mo dieus geldende nuances die, door hun. war me tinten op zachte en soepele materia len, een gloedvol karakter hebben. Het samengaan van kleuren als roest bruin met diepzwart, turkoois met cognac, whisky met jade vormen prachtige har moniërende tinten. Die creaties, waarbij alle bekende richtlijnen van chasseur, clo che, dopje, turban, en het klassieke model zijn gehanteerd, worden geaccentueerd met garneringen van bont, veren of pom- T\EZB tekening ral menige oudere Schiedammer bekend voorkomen, hoewel hij waarschijnlijk niet onmiddellijk zal kunnen zeggen waar deze huisjes stonden- Wanneer tvtj in de herinnering terugroependat omstreeks de eerste wereldoorlog Brounts een, -nrnnu/ac iurenroinkel had aan de Hoogstraat 27, roelfc pand nu verbouwd is tot een drank winkel van Daniël laisser, dan staan, ton op het goede punt, vanwaar af deze tekening is gemaakt. Brounts kreeg, later een nieuwe winkel aan de overzijde, die nu het Lingeriefttiis is geworden. Vroeger vormde de helling aan de Hoogstraat een vrij wijde opening en men keek van daaruit de zogenaamde Munniken- en Weezenbuurt in. Het laantje aan de linkerzijde was de Munnikenbuurt. Daar woonden onder andere Jan en David Paardenkamp, twee zeer bekende en stoere zakkendragers. Het pandje m het midden, met de halsgevel, werd bewoond door dc weduwe Van. Deursen en in het huisje met een soortgelijke gevel daar schuin achter woonde vrouw Deylbekend door het feit dat zij bij de mensen in de omgeving de ruiten schoon maakte. Zij deed dit met een koperen spuit die in een emmer water stond; men zag dat vroeger wel meer doen. De Weezenbuurt voert ons meer naar rechts, waar rnen langs de Blauwegang verder in het lanen- en bancn- doolhof terechtkwam, dat tot aan de Lange Kerkstraat reikte. Sinds de uitbreiding met een nieuwe vleugel aan het voormalige R.-K. Weeshuis, is de toegang van de Hoogstraat naar de Baansloot cn de Grofbaan. afgesloten. De oude pandjes zijn in de jaren dertig afgebroken én de uitbreiding van de stichting, die thans een internaat is voor schippers kinderen en de naam draagt van St. Imelda. Internaat, kwam in 1332-1933 tot stand. Tijdens een rondleiding door dit gebouw toonde de administrateur de heer Pols mij in de tuin achter het internaat een oude gevelsteen, in dc tuin muur aangebracht, waarop vermeld staat dat de Weezen buurt in 1851 werd gebauwd. Het oorspronkelijke gebouw van het voormalige R.-K. Weeshuis dateert uit 1774. OCTAVE DECONINCK. Op Prinsjesdag Aardige traditie die niet meer „pakt" SCHIEDAM, woensdag, Volguns de tot traditie geworden gewoonte heeft het Schiedamsch Politie Muziekgezelschap O.I.V. dirigent M. BrlHeman gisteravond op de Grote Markt voor het stadhuis de taptoe gebracht. Dit gebruik is Ingevoerd om ook Schiedam te herinneren aan het feit dat het gisteren „Prinsjesdag" was. Staande op het bordes, van het stadhuis hebben burgemeester mr, J, W. Peek, wethouder W, van Schooneveld, gemeen te-secretaris mr, M. J, Blok cn commis saris IC Rijpma. de taptoe aangehoord. Afgewisseld door vele roffels van de tamboers heeft het muziekkorps tal van marsen en ook koraa 1-rauziek ten gehore gebracht. Aan het eind werd door muzi kant Van Hout de taptoe op de hoorn ge blazen, gevolgd door de koraal „Abide with me" met tot slot ons al-oude Wil helmus. De Grote Markt is een uitsteken de plaats voor zon muzikale uitvoering, want tussen, de enge bebouwing klinkt dit soort muziek sonoor en machtig op. De publieke belangstelling was gering. Slechts enkele honderden Schiedammers, waarschijnlijk meest toevallige passanten en verder op een verzetje uit zijnde jon geren. bleven staan luisteren. Nog vóór het eind trokken al velen weer weg en het was bepaald hinderlijk hoe er gepraat en gelopen werd tijdens het spelen van het volkslied. Het is zeker een aardige gedachte om door het brengen van een muzt- kaal omklede taptoe wat fleur te ge ven aan Prinsjesdag. Maar of het veel zin heeft? Die gedachte van een Schie- damse viering van deze staatsrechte lijk toch zeer belangrijke dag, pakt niet bij de bevolking. Bovendien heeft men, door de televisie, zich een veel beter beeld kunnen vormen van de «chte viering in Den Haag. Immers, op het beeldscherm heeft men dc hele plechtigheid, met de fraaie stoet die naar de Ridderzaal trekt cn de officiële opening van de Staten-Gcneraal In de zaal, volledig kunnen zien. Beter dan Welke toeschouwer langs de Haagse straten ook. Dat was 's middags een volledige reportage cn 's avonds een herhaling. Daarnaast is zo'n taptoe tot een te fletse gebeurtenis 'geworden. Merkwaardig is bovendien dat nog zo vele Schiedammers totaal niets weten van deze taptoe-traditie. "Wij hoorden eén be woner van de Grote Markt vragen „Waar is dat voor?" Bij de taptoe troffen wij een man aan, door zijn. levensopvattingen sterk aan dit soort tradities gehecht met bovendien veel belangstelling voor drum bands en orkesten (hij is bestuurslid van M'n korps), die er totaal onwetend van was dat er op Prinsjesdag een taptoe wordt geblazen voor het stadhuis. „Ik moest voor m'n vrouw een ijsje halen en toen kwam ik toevallig langs" was zijn verbaasde opmerking. A.s. weekend worden finales verspeeld SCHIEDAM, woensdag Begunstigd door het goede weer zijn In het Park- toernooi Spieringboek gedurende de af gelopen week 280 partijen gespeeld kun nen worden, zodat in het komende week end de laatste zeventig wedstrijden ge speeld worden die over de uitslag zullen beslissen. Zondag zal omstreeks 5 uur de prijsuitreiking plaats hebben. Bij de heren-enkels plaatsten zich in de A-klasse de heren A. Hofman, M, Jansen, J. Hoogendoom en J. Beijer in de halve finales. In de B-groep zullen H. Wieche en de jonge Jaap Beijer, die de geroutineerde M. Jansen uitschakelde, in de finale uitkomen. Bij de dames-enkels gaat in de A-groep de eindstrijd tussen mej. Legen, roej. Van Zeyl. mevr. Broere en Elly Voor winde; in de B-groep hebben de Vice- Versa-speelsters mej. Akkerman en me vrouw A. Nesse de finale bereikt. Bij de dames-dubbel B zitten mej. Ak kerman/mevr. De Vos reeds in de finale, zaterdag zal bekend zijn wie hun laatste tegenstandsters 2ijn. Bij de heren-dubbels B hebben de heren W. Baard/N. de Ruy- ter de finale bereikt. Mej. Kleis/Jansen en mej, Akkerman/J. v. Poppeïen zullen moeten uitmaken wie de' eerste prijs krijgt. Verheugend is dat verschillende jonge spelers naar voren zijn gekomen. Anja Seger heeft al een eerste prijs gewon nen. samen met Ingrid Wessel en plaatste zich voor de finale dames-enkel en ge- mengd-dubbel. Goede resultaten werden ook behaald door Ferdinand van Helden, Huub Jongepier, Koos Broere, Jur. de Jong, René Timmer en Eppe de Jong, die zich allen in een of meer finales plaatsten. APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Nieuwland, Dr. Wibaulplein 17. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum: gesloten tot en met 27 september. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De schat in het zilvermeer." Monopole, 2 en 8 uur: „Toryok de furie der barbaren." DIVERSEN ry keent rum. 8 uur. N.O.V.-vergadering. Bclhelkerk, 3 uur: Zwart Paard. Verga dering. SCHIEDAM, woensdag De nieuwe Oranjekalender 1964 van Pro Juventute is verschenen. Wederom een uitstekend verzorgde uitgave (van ónze Kon. Druk kerij H. A.. M. Roelants) met dertien prachtige kleurenfoto's over ons Ko ninklijk Huis. In verband met de nationale herden- king 1813-1963 wordt geopend met een detpilafbedding van de eerste proelama-; tic van de latere Koning Willem I, waar op een legpenning met 's Konings afbeel ding. Als posthume hulde aan Kon. Wil- helmina is er een afbeelding van het ge brandschilderde raam in de Oude Kerk te Delft, voorstellende de Vorstin temid den van haar volk na haar terugkomst in 1945. Naast dc stijlvolle portretten van alle leden van het Koninklijke Gezin, ook twee zeer kleurrijke foto's van het be zoek van Prinses Beatrix aan India, voor dc Taj Mahal en op een olifant en twee foto's van kasteel Drakesteyn, de nieuwe woning van Prinses Beatrix. Op de om slag een heel zonnige zomerse foto van het gehele gezin in Italië, Zoals bekend, wordt met de op brengst van de kalenderverkoop liet kinderbeschermingswerk van Pro Ju7 ventute gesteund. De kalenders zijn bij alle afdelingen verkrijgbaar. De se cretaris in Schiedam is mr. F. van Key- cop ten Ham. Nieuwstraat 12, postgiro 525669 t.n.v. Pro Juventute. Ds. Klapwijk beroepen SCHIEDAM, woensdag De kerke- raad van de Gereformeerde Kerk van Schiedam heeft in de vacature van ds. J. Na wijn beroep uitgebracht op ds. C. Klapwijk uit Apeldoorn. Tijd Schiedam is roei bij de tijd, maar «iet al tijd bij de goede tijd. Wij bedoelen dan de tijd die in het stadscentrum door een bepaald -niet gering aantal klokken wordt weergegeven. Bij het Kocmarktplcin staat op een reclamezuil een klok, in het spraakgebruik aangeduid met .stads klok". Sinds er maandag een tram te genop gereden is, is er niet zo heel veel meer van over, maar goed, die stads klok was er en zal er, naar we aanne men, binnenkort roei weer zijn. Dan prijkt bovenop het gebouw van de HAV- bank een klok en een juwelier aan de Kotterdamsedijk -is ook demonstratief „bij de tijd", is het U nooit opgevallen dat die klokken niet alle dezelfde tijd weergegeven? Zelfs de vier gezichten pan de genoemde stadsklok liepen niet helemaal parallel. Dan de klokken op de torens van de Grote Kerk en de Singelkerk. Sinds eni ge tijd zijn ae wijzerplaten zelfs uerlicht en zo ook in het duister zichtbaar. Voor velen een mooie oplossing. Merkwaar- dig ook hier, dat die klokken evenmin gelijk lopen. Zelfs niet de vier klokken in één toren. Dit is prachtig zichtbaar, roanneer men 's avonds nan de 's Grave- landse weg afkomt. Dan ziet men aan twee torens uier verlichte wijzerplaten, met elk een eigen tijd en dus van elkaar afwijkend. Het scheelt niet zo veel, hoogstens zeven minuten. Maar het is toch roei grappig. De Postduif SCHIEDAM, woensdag De SCV De Postduif nam met 245 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Rijssen, een afstand van 148 km. Gelost werd om 9 uur; eerste duif binnen om 10.40,40 uur; laatste prijs- duif om 11.00.40 uur. "Uitslag: W. v. d. Kant cn Sparla 1 22 31 35; H. Crama 2 12 25 50 52; C. v. d. Grijp 3 10 39 45; A. v. d. Grijp 4 14 60; L. Borrani en Co. 5 19 47 58 62; A. Boes 6 29 40; W. van Deursen 7 17 27; L. Toutïjn 8 37 43: H. Blonde 9 41; J. Harmeien en Vol 11 23; A. Brokling 12 48; I. v, d. Tuijn 15 55; P. van Os en Co. 16 24 57: H. Brokling 18: A. v. d. Tuijn 20 63; G. Meijer 21; H. v. d. Kant 23; A. Karrernan 28 34 51 61; J. Kof- füberg 30 46 54: D. v. Tuijn 32; P. Hinten 33 53; J. v. d. Waard 36: C. Verhaeren 38: C. Landzaad 42 44; J. Paulussen 49 59 64 (diploma); W. Verhaeren 56. De Vrijheid De SPV De Vrijheid hield de laatste wedvlucht van het seizoen uit St. Ghis- lain. afstand 170 km. De eerste dertig prijswinnaars zijn: 2 4 9 23 24 28 29 J. Doejaaren; 3 7 10 11 14 16 22 L. Wijnen; 5 M. Putters; 6 15 P. Verlinde: 8 30 H. v. d. Steen; 12. F. Grandia; 13 M. de Rut ter; 17 27 W. de Winter; 18 J. Westerholt; 21 E. de Potter; 25 26 M, Stuart GEBOREN; Anna M.. d.v. P. J. M. Stoopman en C. P. J. M. Beijer; Ronë, z.v. P- Slootweg en H. J. "W. Oosterberg; Ingrid, d.v. T. A. Heijnsbroek en M. No- let: Augusta C., d.v. A. Krommenhoek en T. A. van Oudheusden; Margaretha, d.v. A. Foot en M. van. Haften; Petronelia E., d.v. F. de Nijs en S. J. E. Beekman: Lucas P. G. T., z.v, P. G. J. de Graauw en C. A. van der Meer; Maria, d.v. A. Wigmans en G. C. Rïgters; Robert, z.v, R. C. M. de Roep en H. W. Witjes; Rudolf W., z.v. E. Verkade en A. J. Meijer; Klaas J, P.. z.v. L. Zegwaard en T. Baarda; Corcelis D.. z.v. C. D. Schewe en A. Herks; Lisette G„ d.v. H. Weiland en H. Eugster; Jack. z.v. W. de Jong en M. JF. H. Lensveld; Lucierme, d.v. W. de Jong en M. J. H. Lensveld; Jannetje, dv. W. van der Spoel en J. H. J, W. Kuiters; Maria J. G., <Lv. P. A. Verspeek en M. E. van Rest. OVERLEDEN; J. Karsdorp, 86 j.; J. van Kruijningen, 63 j., echtg. v. J. W. As- mus; I. la Lau, 62 j.; J. P. A. Jraussen, 64 j. Rayon-Rotterdam SCHIEDAM, woensdag Het rayon Rotterdam van de Algemene Bond van Bejaarden, waarbij 20 afdelingen met ruim zesduizend leden zijn aangesloten, hield gisteren in het Volksrebouw te Schiedam de jaarvergadering, onder voorzitterschap van de beer B. Blokland uit Cape 11e aan de IJsel. De vergadering is zo laat gehouden in verband met de ziekte van de secretaris, de heer B. Kers- sen uit Schiedam, die na geheel hersteld Is. Voorzitter Blokland kon mededelen dat, gezien de gunstige financiële positie van de Bond, de afdelingen weer een beroep op het hoofdbestuur kunnen doen voor subsidie van het culturele werk. De jaar verslagen van secretaris en penningmees ter werden goedgekeurd. Bij de bestuurs verkiezing werd de heer H. Huevelman (Capelle aan de IJsel) herkozen, en de heer P. B. Kleiberg (rechter-Maasoever) als penningmeester gekozen, terwijl in de vacatures K. Don en mevrouw Cornax werden benoemd de heren J. van Noor dennen (Kethel) en B. van Zwienen. Bij de rondvraag bleek de teleurstel ling van de leden over het feit dat bij het optrekken van. de AOW, de uitkeringen eerst in 1965 zullen plaats vinden. Crama-Van Gelderen paren-kampioen SCHIEDAM, woensdag Het Bridge- koppei Crama—Van Gelderen Is paren kampioen van Schiedam geworden. Dit resultaat ia gisteravond bereikt op de fi nale avond van de twee «lagen durende grote bridgedrive van de Schiedamse ge meenschap. De voorzitter van de S.G-. de heer F. A- de Wolff, heeft na afloop de prüztn uitgereikt. Met een woord van: bijzondere dank aan «le heer en mevrouw Aarnoutse, die bijgestaan door de heer Herman ook deie drive weer perfect heb- ben geleld. Volgend jaar zal de S.G. voor de tiende maal zo'n bridgedrive organiseren en de heer De Wolff hoopte dat het echtpaar Aarnoutse dan ook deze jubileumdrive i zou willen leiden. En dat de belangstel- j ling nog weer groter zal zijn. Aan de drive van gisteravond is deel- i genomen door de winnaars van de elf j „lijnen" van de eerste avond, plus de best (geplaatste nummer twee. Deze koppels I plaatsten zich gisteravond als volgt: Een ;en kampioen van Schiedam CramaVan j Gelderen; twee BroerenStendler; drie mevrouw JansonLouwerens; vier Van Greven'tHooft; vijf echtpaar Wever; zes echtpaar Kuypers; zeven Boon'Hey- koop; acht en negen Jansse—Sonneveld en Van Doevere—Van Velzen; tien Van Duyl Geeratz; elf de dames KleinNobel; twaalf Van Gelderen, (vader van de kam pioen)Janson. SCHIEDAM, woensdag. Doordat één der personeelsleden van de N,V. Hoek's machine- en zuurstoffabriek aan de Ha venstraat de schakelaar van de automa tische oüestookinstallatie had omgedraaid, is er'door een technische storing van de schakelaar zestig liter olie uit de sproe iers over de grond gestroomd. De brandweer, die om 4 uur werd ge alarmeerd, heeft onder leiding van com mandant Dc Jager de olie opgeruimd en de verwarmingsketels schoongemaakt. SCHIEDAM, woensdag. Eén nieuwe bromfiets, die gecamoufleerd met zand en takken ln de struiken aan de Delf- landseweg was verborgen, heeft de politie op het spoor gebracht van de dieven van deze brommer: de 2Q_jarige A. H. M. F. en de 23-jarlge R. v. d. S„ beiden uit Schiedam. De jongens hadden de brommer op 9 september in de Rotterdamse Zwarte Paardenstraat gestolen en kwamen bij de Delflandseweg terug om hun buit te ha len. De jongste arrestant bleek in het kleedlokaal van de farbiek van Van Vel zen van een medefabrieksarbeider de Rotterdammer J. H. v. D. een portemon- naie met zeventien gulden, te hebben ge stolen. Actie tegen rijden op de trottoirs SCHIEDAM, wonesdag. Gisteren is de politie begonnen bijzondere aandacht te besteden aan het fietsen op de trot toirs. De eerste actie leverde al een groot „succes" op, In totaal zijn 17 rijwielen in bewaring genomen, waarvan er 4 door volwassenen werden bereden. Tegen hen is prooes_verbaal opgemaakt. De oogst op de Mgr. Nolenslaan was het grootst. VLAARDINGEN, woensdag Van. 120.00—21.00 uur zal de stadsbeiaardier Cor JDon op het Oranje-carillon in de toren van de Grote kerk op de Markt een con cert van nationale volksliederen ten ge hore brengen. Het concert wordt gegeven op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor de' Volkszang, die daartoe alle gemeenten in ons land die een carillon in stand houden, j heeft uitgenodigd. VLAARDINGEN, woensdag Van- avond om 20 uur zal Sursum Corda zijn i laatste hofconcert van dit seizoen geven. Het programmal uidt: 1. Koraal; 2. Mars Engelandvaarders. W. Schild; 3, Doornroosje's Bruïdsvaart, Max Rhode, arr. A. Dreissen; 4. Mars Brasses to the Fore, Harold L- Walters; 5. Op éen Perzische markt, Retèlby; 6. Mars B.B. en C.F., Ord. Hume; 7. Chicago Jazz ouver ture, Fcrnand Ruelle; 8. Mars black dia mond, C. J. N. Cori; 9. Eurovisie mars,, Van Holland; 10. Koraal, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Door middel van een kort geding wil de N.V, Machine fabriek en Scheepswerf van Piet Smit jr. zeventien van haar werknemers dwingen het werk weer te hervatten. De werknemers zijn. al geruime tijd met meer op het werk verschenen. Xn strijd roet het arbeidscontract hebben zij elders een betrekking aanvaard. De procureur van Pief Smit, mr. J. A. Nagtegaal. zal de betrokken arbeiders schriftelijk aanmanen om maandag het werk te hervatten. Geven zij hieraan geen gevolg, dan zullen zij worden gedagvaard bij het kort geding, dat dan volgende week wondt aangespannen, aanwezig te; zijn. VLAARDINGEN, woensdag Zondag morgen 7 uur bevolkten ruim honderd vissers de oevers van de 't Nieuweiant- vijvers om deel te nemen aan het ter ge legenheid van het veertigjarig jubileum van de V.H.V. „De Zwervende "Visser" door deze vereniging georganiseerde con cours. Onder leiding van hoofdcontroleur J, Buis v.'erd bijzonder sportief gevist om te trachten tot de eersten te behoren. Het weer werkte ook nog mee; de vangst viel niet tegen. De V.H.V. „De Vriendschap" verwierf de eerste korpsprijs, ,,De Hopende Visser" werd tweede, terwijl de organiserende vereniging de derde korpsprijs m de wacht sleepte. 7. J. Verhey 352 gr.; 8. W. Hoefnagel jr. 342 gr.; 9. D. Vermaas 331 gr.; 10. J. de Bruin 321 gr.; 11. K- Oostvcen 320 gr.: 12. D. Ber- veling 300 gr.; 13. J. Holïeberx 263 gr.; 14. O. Hoefnagel 240 gr.; 15. L. v. Gerren 246 gr.; 16. E. Verhey 244 gr,; 17. J. Pil 242 gr.; 18. R. V. d. Zwan 226 gr.; 19. T. Vink 222 gr.; 20. J. Broere 221 gr,; 21, J. Zeiistra 218 gr.; 22. M. R. de Eruyne 215 gr.; 33. H. Ei Iers 214 gr.; 24. G. Vink sr. 212 gr.; 25. G. de Zwart 211 «r ALs ..held van de dag" mocht M. de Brrnr een extra prijs ontvangen, een bekertje, be schikbaar gesteld door N. van Beveren. Alle ,ticn controleurs ontvingen eveneens een prijs. De organiserende vereniging kan met ge- noegen terugzien op een goed geslaagd eon- cours, mede dank z|j de goede letdmg. De j prijzen werden Jn De Oude Markt uitgereikt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. woensdag De Bee trix-feestelijkhedcn zijn dinsdagavond voortgezet met muziek op het Messchaerf- plcin. Van acht tot tien uur hebben de honderden leden van de jubilerende ver eniging en de evenzoveel niet-lcden zich best weten te vermaken op het gezellig verlichte plein. De muzikale klanken wa ren ditmaal afkomstig van het jeugd orkest .Zisjowienz" uit Rotterdam, dat order leiding van mej. Lia v. d. Ster in dc muziektent accordeon- en gitaarmu ziek ten gehore bracht, terwyl tussen de bedrijven door de Fico-gcluidsmslall&lic voor ar.dere dansmuziek verantwoordelijk was. Er werd dan ook menige cans uitge voerd in. de openlucht, al was de interes se daarvoor niet zo groot. Een buurtver eniging als Beatrix heeft uiteraard zeer veel jeugdige leden in haar gelederen en vanzelfsprekend, dat die ook een deel van. het plein voor zich. opeisen. Niettemin was het er reuze gezellig en paste deze vorm van vermaak wel bij het doel, dat de vereniging zich van het begin af aan heeft gesteld. De verzorgers van de Fico-geïuidsinstal- latie hebben er wel op toegezien, dat niet- gewenste personen uit hun omgeving bleven. Dit in verband met het feit, dat maandagavond hun kostbare installatie storing kreeg doordat kwaadwilligen ver nielingen hadden aangericht, vlak voor het moment dat de burgemeester de mi crofoon ter hand nam. Het ligt in de bedoeling, dat donderdag avond van acht tot tien uur enkele films zullen worden vertoond. i mju&v ll/TET de auto naar het strand jL'J- geweest. Van m'n chimpan- seeleven nooit zoveel zand en wa ter gezien. Van Chris Bcffis, de op passer uit diergaarde Blijdorp, btj wie ik logeermocht ik even sturen. De wagen stond toch stil. (Middelste foto). T^EXJZE plezier gehad met de jft kinderen: Ze gaven me een hand en lieten me fijn springen en dartelen. Hopla, hopt En gelachen dat ik heb. Ik kon er gewoon niet genoeg van krijgennan de zee en dat strand. Onderste foto lyjAAR siaap krijg je er wel van. 1*1. Na een poosje kon ik m'n ogen niet langer open houden. Boris heeft nte toeu fijn in een plaid ge wikkeld en daar ging ik onder zeil., terwijl de zon op m'n bolletje scheen. (Bovenste foto). THEATER H HOOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 6880B Personeel gevraagd Fotografie Nette dagblad bezorgers (sters) gevraagd in.vaste dienst Koiilims vergetenT 0e auto- maai staa: voor u siaai Alle suorten turns Fotc KL van Vuuren. Hoogstraat 106. Aanmelden Lange Kaven 103 Te huurgevraagd Wie helpt werkend echtpaar, zonder kinderen, aan vrije etage of slaapetage. Brieven onder no. S-945 bureau van dit blad. - Voor pasfoto - naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 6 57 20. in één dag gereed TONY RUSSEL - HAYA HARAREET m een film met grandioze opnamen en duizenden medespelende» OE REBEL VAN NAPELS Vrijdag, zatc-rdag: 2. 7; 9.15 uur; zondag 7, 915 uur. Eastman-color - TotalScope 14 jaar. Sensatie in een adembenemende film MICHAELSTROGOFF (De koerier van de czaar) Zondagmatinee: 2 en 4.15 uur. 14 iaar. BERNARD BLIEK, in een film van grootse allure en wanne menselijkheid HET LAATSTE SALVO Maandag, dinsdag, woensdag 2 en, 8 uur 14 jaar. JOACHIM HANSEN in een schokkende en beklemmende Elm over de laatste dagen, van Stalingrad. HUNDE WOLLT IHR EWiG LEBEN Een topprestatie van. regie, camerawerk era «Del l '1 Donderdag 2 en 8 uur. - .14jaa"r. VOENSDAO18 SEPTEMBER 1963

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1