In de auto van pa brokken gemaakt s CHIEDAM tatftttfyi 76.- 't is weer tijd voor VOETBAL: betere aanpak is gewenst Voor de kantonrechter Schiedam telt 82.000 inw. WASMACHINES COUZY T R. Keilman voorz. KAB. HBSS en de voetbaltoto De strijd rond de korven Na bier en sherry op hockey-veld Concert in geref. kerk aan Westvest Gestol en brommer uit Schie gevist Race-brommer Arcade hersteld Lager KNVB Wie helpt mee? Papieractie van mevr. Verhoef Druppe en Blunderbus Carillon-bespeling Vrouwenclub van Alg. Bond van Bejaarden maakt dagtocht Nog een vereniging voor havenarbeiders Burgerlijke stand ƒ3,95 DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS mannelijke hulp Kies tweed jeugdig modern bentx s: DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1963 SCHIEDAM, donder flap. pas vijf dagen had hü een rijbewijs, toen Adolf B, In de auto van zijn vader brokken maakte. En niet zulke klefnc ook. Met een vaart van honderd kilometer („hel kan ook 120 z(ln geweest", verklaarde de officier voor het kantongerecht In Schiedam) had hij over de Scbiedamse- weg in Vlaardingcn gereden; hij was toen tegen een vluchtheuvel opgebotst, had daarna een geparkeerd staande auto danig beschadigd cn had toen twee bo men ontworteld. Van de gloednieuwe auto van „pa" was toen niets meer over. En de verzekering betaalt niet, Dat alles omdat Adolf te veel had gedronken. Met het vrije weekend uit het HBS-intemaat in Hoogezand thuis in Vlaardingen gekomen, was hij op de brommer naar het hockeyveld gegaan. Daar had hij vier biertjes en drie gla zen sherry gedronken en moest toen zt nodig in de auto gaan rijden. Met bo vengemeld resultaat en het gevolg dat zijn rijbewijs voor anderhalf jaar is in getrokken. Zijn verdediger, mr. J, W. Huyser uit Botterdam, stelde, dat zijn cliënt niet dronken was geweest, hoewel het fout was wat hij had gedaan. Hij had direct medewerking verleend voor de bloed proef. Hij had ook spijt van het ge beurde en was in zijn vakantie op de glasfabriek gaan werken om geld te verdienen om de boete te kunnen be talen. Maar de wnd.-kantonrechter, mr. dr. ir. M, M. van Praag, had een an dere mening. „Toen u gedronken had, kwam de courage en toen moest u zo dringend met een auto gaan rijden.U bent een gevaar, voor uw medemens". „Ja, toen wel," gaf beklaagde timide toe. Substituut-officier mr. H. Franken zei dat de zaak bijzonder ernstig was. „Op dat hockeyveld drinkt hjj.vier biertjes en drie glazen sherry, dat Is voor zo'n jongen te veel. Hü soebatte thuis net zo lang om de auto dat de ouders maar toegaven. Hij liet er zelfs het eten voor staan. Het zijn ook onverstandige ouders die een jongen zo de beschikking geven over éen auto". De officier etste honderd gulden boete en anderhalf jaar ontzeg ging van de rijbevoegdheid. Deze knaap is het rijbewijs niet waard, htf bezit de verkeerde mentaliteit. De advocaat meende, dat de jongen nog te weinig routine had gehad en dan dient, men veel te rijden, zei hij. De he-, ren achter de groene tafel repliceerden dal rijders met te weinig routine juist extra voorzichtig dienen te zijn. Het In trekken van het rijbewijs achtte de ver dediger niet nodig. Hij moet toch in militaire dienst. Maar toen hij zijn cliënt vroeg: „Heb je dat rijbewijs nodig bin nenkort?", werd mr. Van Praag boos. „Ik doe er twintig gulden bij," zei hij. „De levens van onze medemensen gaan voor, dat zijn wij aan de maatschappij verplicht en ook aan u, mijnheer Huy- ser". Dat erkende mr. Huyser, die daar na hoorde dat de boete f 120 is gewor den met de intrekking van het rijbewijs voor anderhalf jaar. de jongeman een mooi romantisch vér- haal had verteld, maar dat hij diende te begrijpen dat het hier om een brom fiets gaat die met een racecarburateur tot motorfiets is gemaakt. „Het duurt niet lang meer, of die hele brommer van f 800 wordt in beslag genomen", beloofde de officier mr. H. Franken, die de vernietiging van de race-carbura teur en een boete van veertig gulden eist. Vonnis conform. SCHIEDAM, donderdag. De bevol king van Schiedam is in de maand juli nauwelijks gegroeid; de aanwas bedroeg slechts zes personen. Het toch wel flinke geboorte-overschot van 77 (46 mannen en 31 vrouwen) werd bijna geheel teniet ge daan door het vestigings-tekort van 71, n,I. 29 mannen en 42 vrouwen. Schiedam telde zo op 31 juli 81.202 in woners. Er werden in juli 74 huwelijken geslo ten, waarvan 34 tussen Schiedammers onderling; daarvan kregen maar negen jonge echtparen een eigen woning. Bij verhuizingen binnen de gemeente waren in totaal 478 personen betrokken; 123 echtparen 45 alleenstaanden. (Advertentie IM.) en centrifuges alle bekende fabrikaten e Micfde!lantfstraat 72 i Telefoon 30340-3743* SCHIEDAM, donderdag. In de ge reformeerde kerk aan de Westvest te Schiedam wordt zaterdag 21 september om 8 uur weer een concert gegeven. Dit maal treden op de jeugdige organiste Tinie van der Meiden, en Jan van der Tak (aitblokfluit). Het programma ver meldt orgelwerken van Froberger, Bach, Franck en Alain. Voor fluit en orgel wor den er composities gespeeld van Veraclni, HSndel en Zipp. SCHIEDAM, donderdag Uit de Schie is gisteren een bromfiets opgevist, die in Rotterdam was gestolen door twee Schie dammers, -de 20-jarige A, H. M, B, en de 23-jarige R. v, d. S. Gisteren hebben we reeds gemeld dat dit tweetal gearresteerd kon worden omdat het een gestolen bromfiets aan de Delfïandseweg in de struiken had verborgen. De jongelui heb ben bekend in totaal 6 bromfietsen In Rotterdam gestolen te hebben. SCHIEDAM, -donderdag Aan de Rijksuniversiteit te Leiden is cam laude geslaagd voor het doctoraal examen in de wis- en natuurkunde de uit Schiedam geboortige heer Chr. van den Hoek, wiens ouders aan de Hoofdstraat wonen. (Advertentie ÏJVf.) Volgens de achttienjarige fabrieksar beider. L, A. van der N. was zijn brom fiets gestolen. Hij had „gewoon" over de Schiedamse straten gereden. De fiets had hü bij een café gezet en toen bij terugkwam was het voertuig weg. HU had bU de politie aangifte gedaan van de diefstal en daar bleek dat de brom mer in beslag was genomen. Dat vond N. gek, hy had geen politieagent ge zien. „Ja, wat dacht je dan?", vroeg mr. Van Praag, „denk je dat de politieagent in volle vaart by je op de motorfiets zal springen?" Mr. Van Praag zei, dat zo zacht zo geurig SCHIEDAM, donderdag De voetbal vereniging HBSS gaat toch maar vast be ginnen met de bouw-activlteiten, hoewel er nog steeds geen rijks-goedkeuring is verleend voor de bouw van het reeds lang geplande prot. Christelijke sport centrum in Sportpark Harga. Ook komt de vereniging nog steeds duizenden gul dens te kort op de bouwsom. Er worden nu maar vast ballenvangcrs geplaatst en douches aangebracht in het. gemeentelijke clubhuis dat nu hij de 4 velden staat. Verder streeft HBSS naar de aanstelling van gediplomeerde jeugd leiders. Dinsdag a.s. wordt de 'ledenvergadering gehouden in De Bron bij Musis Sacrum. Op het programma staat een tussentijdse verkiezing, omdat voorzitter K. Bibersin-; dertijd is afgetreden toen op een vorige vergadering de meerderheid van de aan wezige leden besloot deel te gaan nemen aan de voetbal-toto. Deze kwestie moet nog eens helemaal uitgepraat worden in de vereniging. Waarnemend voorzitter F. van Hoek heeft er toen al op gewezen in welk een moeilijke positie HBSS als principieel-christelijke vereniging komt te verkeren bij aanvaarding van de toto. Kandidaat voor het voorzitterschap is de heer H. Breevoort. SCHIEDAM, donderdag - De kritiek is deze weck niet gespaard binnenska-' mers in de Schiedamse voetbal wereldjes. De favorieten komen, in het weekend het veld op met de opdracht en hopelijk ook' het streven om de zaken anders aan te pakken. De start van de stadgenoten is in het algemeen nogal teleurstellend ge weest. Men meent dat de 17 Schiedamse standaardteams meer in hun mars hebben dan er tot heden is vertoond. Het afde lingsvoetbal levert zondagmiddag in Har- ga een speciale attractie. Dan vormt het duel Wilton FijenoordDRZ de eerste plaatselijke ontmoeting. De uitslag is wel heel ongewis, hoewel de kans het grootst is dat Wilton F. tot een explosie zal ko men in deze naar verwachting enerve rende derby. SFC. dat nog ongeslagen is in 3A, gaat nu in de clinch met de „grote Haagse", het 80 jaar oude HW, dat ijverig poogt iets van de oude roem te heroveren. SFC zal in Den Haag een kwade vuurdoop ondergaanExceisior '20, nogal ontevreden over zichzelf, gaat naar RKAW dat er net zo slecht voor staat als de versterkte zwartwitteo. Dc „injecties" van Berry Jansse kunnen de eerste overwinning tot stand brengen. Ook bij DHS weet men dat sneller moet worden gespeeld; dat gaat men. bewijzen door het Delftse DHL in Kethcl te kloppten. Nu dient DHS niet overmoedig te worden want DHL staat evengoed voor als DHS. Vierde klasser SVDPW is na de ren tree nog puntloos. Dat zal na het bezoek aan Hoek van Holland niet veel beter zijn hoewel een puntendeüng wel tot de mogelijkheden behoort. Demos moet thuis opmars gaan beginnen tegen het niet zwakke maar niet onverslaanbare Hille- sluis. Voor Martinït staat als moeilijke opgave het bezoek aan OW op het pro gramma. Thuisclub OVV zal in Oostvoor- ne de eerste winst veroveren in eenblik- semoffensief. Als Martinït de eerste helft zonder kleerscheuren kan doorkomen wordt het een gelijk spel. De reserves; Hennes DVS 4—-Schiedam 2; DCV 3Ex celsior. 20-3. APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 1". 17. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum; gesloten tot en roet 27 september. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De schat in het zïlvermeer." Monopole, 2 en 8 uur: „Satan lokt met liefde". DIVERSEN Voiksgebouw 8 uur N1VON. Film. Afd. Rotterdam Zondagmiddag om 12 uur zal Ursus. heel wat beter moeten spelen dan vorige week. USC en Ursus zün de enige teams zonder punten in 1 A zodat verwacht mag worden dat USC zich wel zal inspannen evenals Ursus Schiedam ontvangt Wit Rood Wit (beiden hebben 2 punten uit wedstrijden), de Briellenaren zullen hard wiilen toeslaan maar Schiedam is mans genoeg om naast WRW te blijven. Schiedamse Boys gastheer in 1 C voor het sterke TOGB dat nog ongeslagen is, zal de eer wel moeten laien aan dé kans hebbers -uït Berkel. De overigen: Hennes DVS 5—Feije- noord 5; Hermes DVS 6—Neptunus 5; SFC 2—St. Volharden 2; RFC. 3—Voor waarts 2; DRZ 2—Belvedere 3: F'noord 10 —SVV 5; Hermes DVS 7—Spartaan 20-5; Excelsior 20-4Neptunus 7; SW 6Feije- noord 12;RKWIK 3—Excelsior 20-5; De mos 3PFC 3; SFC 4—EDS 4; Het Noor den 5—Ursus 2; SFC 5—Swift Boys 2; Schïedamse Boys 2—Dindua 5; SVDPW 3 VOB 2; OML 2—WF 3; Schiedamse B,2 —Dindua 5; SVDPW 3—VOB 2; OML 2— "WF 3; Schiedam 4—DOZ 3; Overmaas 8 —Excelsior 20-6; SW 7—Hermes DVS 8; SW 8—Flakkee 4; Excelsior 20-7—SW 9 Martinil 4—Musschen 7; Musschen 8— DHS 4; HOV 7—DHS 5; Spartaan 20-6— LHS 6; DHZ 8—Ursus 3: Demos 4—Bel vedere 5; Saturnus 3—DRZ 3; Ursus 4— NEC 3; Excelsior 20-B—-SFC 6: Voorw. 4 Demos 5: Schiedam 5Zw. Wit 3; Nes- toro 3—SVDPW 5; WF 4—RWB 3; DHS 7Spartaan 20-12; DCL 7Excelsior 20-9. Xerxes 9—Hermes DVS 9; DHS 8—CW 10; Musschen 10—Excelsior 20-10; Martinït' 5—VFC 6; DJS 7Demos 6; Tediro 6— SVDPW 6; NRC 5—Schiedam 7: Martinït 6The Rising Hope 5; DRL 7Schied. Boys 3; WF 5Animo H 5. Zaterdagvoetbal Derde klasser HBSS zal In Barendrecht bü de club ..van die naam wei op moei lijkheden stuiten. Toch heeft een HBSS op dreef de beste kansen- Op de Boshoek moet PPSC ongeslagen op het goede pad blijven. Zelfoverschatting wordt voor de jonge promovendi een groter gevaar dan de tegenstander ASWH die weliswaar slechts een punt minder heeft dan PPSC maar toch geen kracht van kaliber ge noemd mag worden. Bij de tweede-klassers is GTB dusda nig op schot dat op Harga een kleine overwinning op Egelantier Boys mag worden verwacht. Buurman GSS moet in eigenhuis toch zoveel teamgeest kunnen opbrengen dat tegen WOR een redelijk resultaat kan worden behaald. De lagere elftallen: HBSS 2Quick B. TOGR 2—PPSC 2; Rhoon 2—GTB 2; PPSC 3—TOGR 3; HBSS 3—Sijkenisse 3; Excelsior M 4^-PPSC 4; HBSS 5—HVO 4; Vlaardingen 4GSS 2; Berkel 3HBSS 6; GTB 3—HVO 5; Rozenburg 4—HBSS 7, Sunlight 3PPSC 6; GSS 3-Sunlight 4; Zwaluwen 10HBSS 8. SCHIEDAM, donderdag. Tot dusver heeft alleen nog maar ODI het normale aantal wedstrijden gespeeld, nj. twee. Helaas hebben die echter nog geen winst punt opgeleverd. Schiedam daarentegen kwam nog niet binnen de lijnen, de eer ste maal wegens terreinafkeuring cn de tweede maal doordat de roodzwarten vrij waren. Succes speelde één wedstrijd en verloor die eveneens. In de eerste plaats zal nu Schiedam kunnen laten zien wat men waard is. Fortuna uit Delft komt op bezoek als eerste tegenstander op het nieuwe ter rein in het Harga-sportpark, Dat nieuwe veld werkt misschien wel inspirerend. De Delftenaren wonnen hun eerste wedstrijd van Hoogvliet en verloren .van Biauw Wit'51. We zijn benieuwd welke cijfers uit de bus zullen komen. ODI gaat op bezoek bij Oranje Wit in Dordrecht, dat nog maar één wedstrijd speelde en wel tegen stadgenoot Snel. Dat is een nederlaag geworden. Snel speelde op de eerste competitiedag gelijk tegen Oranje Nassau en hieruit zou kun nen worden afgeleid, dat de ODI-ers wel een kansje maken op winst. Daar hopen we dan maar op. Succes krijgt Velox op bezoek. De Rot terdammers kwamen ook nog maar een maal binnen de lijnen en moesten daarbij hun meerderen erkennen in terreingenoot Trekvogels. Dat biedt voor de Successors weinig perspectieven, maar het zou niet de eerste keer zijn, dat Velox over de blauwwitte» struikelde. In het verdere programma zijn opgeno men Schiedam 2OSCR 3, Succes 2— HPV 3, ODI 2—KOAG 2, DKD—Schie dam 3, junioren AhoySucces, Spirit ODI, aspiranten Schiedam aHet Westen a, ODI a—-KOAG a, Succes b—Schiebroek e en Schiedam bTrekvogels f. ROTTERDAM, woensdag Ongeveer 25 studenten hebben zich laten inschrijven voor de sociale en juridische faculteiten, waarmede dit jaar voor het eerst de Ne- derlandsche Economische Hoogeschool is uitgebreid. Prof. drs. H. W. Lambers, de rector-magnificus van de N. E. H., acht deze aanmelding alleszins bevredigend. SCHIEDAM, donderdag Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergade ring van de KAB, afd. Schiedam, is gis teravond de secretaris, de heer R. Bell man, gekozen tot voorzitter. Hü volgt zo de overleden voorzitter de heer C. Meijer op. In zijn eerste toespraak dankte de heer Heilman de heer J. J. Aljjk, de tweede voorzitter van de KAB en lid van de gemeenteraad, voor de wjjzc waarop hü het voorzitterschap heeft waargeno men. Op de vergadering is verder ook nog uitvoerig gesproken, over de „rand van Arcade". Eind december vorig jaar is tij dens de strenge vorst de verwarmingsin.- stallatie in dit verenigingsgebouw van de' KAB bevroren geraakt en daarna ge sprongen. Daardoor was het biet meer mogelijk Arcade te gebruiken, ook niet nadat er provisorische maatregelen wa ren genomen om de verwarming te her stellen. Dank zij de medewerking van de Cen trale Volksbank, een instelling van de KAB, kon het herstel later grondig plaats hebben, waarbij tevens tal van wijzigingen en. verbeteringen aan het ge bouw zijn verricht Zo hebben vrijwil ligers ook het toneelpodium in de grote zaal geheel hersteld. Nog is het werk niet beëindigd; maar binnenkort zal de her opening van Arcade met enige feestelijk heid kunnen plaats hebben. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. Mevrouw A. Verhoev-Poot gaat zaterdag, zoals reeds aangekondigd, haar grootscheepse actie in oud-papier In héél Schiedam be sluiten. Zij is er van overtuigd, dat alle bewoners haar daarbij ter wille zullen zijn. Maar de organisatie is(nog) niet helemaal rond. Mevrouw Verhoev doet een dringend beroep op jongelui cn ook ouderen haar te willen helpen by de op haal-diens ten. Ongetwijfeld zijn er velen, die kunnen bogen pp een vrije zaterdag. Zij hoopt nu, dat belangstellenden een deel daarvan, de morgen, aan haar actie willen beste den. Zij denkt daarbij .niet alleen aan. mensen van het verenigingsleven, maar ook aan. „particulieren". Mevrouw Verhoev verwacht degenen, die ook graag hun steentje aan het wel slagen van de actie willen, bijdragen, za terdagmorgen om half negen op het Doe- leplein bij de oud-papierhandel van dë heer Lu M. A. Hersbach, De netto-opbrengsten van de actie zün voor het Zonnehuis en het Comité van Auto- en Boottochten. SCHIEDAM, donderdag De stads-, beiaardier C. Don heeft gisteren het;ca~f rillon van de St. Janstoren bespeeld en een programma van diverse liederen tèa; gehore gebracht in het kader van dé; „Nationale Beiaardbespeling" die door. de Ned. Ver. voor de Volkszang iJrisa-5: menwerking met de Ned. Klokkenspel; Vereniging voor gisteren was vastgesteld. SCHIEDAM, donderdagDe VroU?:.; wenclub van de Alg. Bond van Bejaarden- heeft gisteren in twee bussen een dag tocht gemaakt naar de Rotterdamse Dier-*- gaarde met daarna een zogenaamde drut-:- ventocht naar het Westland. In Blijöorp werd met belangstelling gé-, keken naar de dieren, terwijl daèr ook- de lunch werd gebruikt. De namiddag werd zoekgebracht in het Westland; te 's-Gravenzande lieten: de druiven zich. heerlijk smaken. Op duidelijke wijze heeft de eigenaar van het bedrijf verteld op welke wijze de druiven worden ge teeld. Met grote belangstelling hebben dé bejaarden deze causerie gevolgd. Daarna ging de tocht naar Schevenin-; gen waar de thee met gebak werd ge nuttigd. Om 7 uur waren de bejaarden weer in Schiedam terug. Deze tocht werd geheel op eigen initiatief gemaakt, zon-" der inmenging van derden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het is dé-I bedoeling dat zaterdag 21 september iriVi het Groothandolsgebouw wordt opge- j richt de „Federatieve Haven Vakvereni-;' ging". Het wordt een vereniging, aldus i deelt het actiecomité ons mee, die veel S overeenkomst moet vertonen met de 1 Britse „Union". Aj Naar we vernemen staat de Ned. Bond van Vervoerspersoneel (NW) niet ach-: ter de pogingen een nieuwe vereniging voor de havenarbeiders in het leven te roepen. Deze bond zal de zevende vakbond van havenarbeiders zijn. Tot dusver had den zij de keuze uit de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel <NW), de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale (CBC), de Katholieke Bond Sint Boni- facius (KAB), de landelijke bedrijfs groep verkeer van het Onafhankelijk: Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB), de Algemene Bedrijfsbond Transport (EVC) en de AlgemeneBedrufebond' Transport 1958 (EVC 1958). SCHIEDAM. Geboren: Marianne C. E.,d. v. J. Kraaijeveld en E. "Wijzenbroek. Erik A. z. v. H. A. MÖller en H. A van. Katwijk. Jan z. v. J. de Hoog en J. Pols. Petrus z. v. P. Duifhuis en H. C. de Lee- dë. Astrid H; E. M. d. v. G. J. W. Grif-) fijn en A. Eikmans. Dymphna J. M. d. v. J. A H, Eishof en D. G, M. Joosten. Overleden: C. Heijdra, 86 jr. J. H. Ji Oorschot. 43 jr. A. M. Campfens, 57 jr. e. v. S. A. van Rrecht. De twee kameraden Een leuk en boeiend verhaal voor jongens en meisles tot 11 jr. geschreven door A. D. HtlDEBRAND Illustraties en bandomslag WIM BIJMOER 176 pog. gebonden In kleurige geplasticeerde band Verkrijgbaar bij agenten en bezorgers, alsmede de boek handel, of rechtstreeks bij d» administratie van dit blaa. Fofografie iCotfilm» vergeteny De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vu uren Hoogstraat 1U6 Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a 90.— 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja. Lange Ha ven 126. telefoon 6 33 41 Te Jiunr gevraagd Heer, bezigheden buitenshuis zoekt volledig pension in de omgeving van Station Schie dam. Weekend buitenshuis. Br. oud. nr. G-945 bur. v. d. blad. U kijkt U vergelijktv Al koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 8611 GEEN FILIALEN IHIIIIIIIIIIIIIIIIII DAGBLADRECLAME IS NIET TE j VERVANGEN CINCINNATI - NEDERLAND N,V. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt op korte termijn voor de schoonmaak dienst een De werktijden, zijn maandag t/m vrijdag van 6 uur tofc ca. 15.30 uur. Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bij de afdeling Personeelszaken, postbus 98 te Vlaardingen. Voor mondelinge sollicitaties kunt U zich melden bij de portier aan de zij-ingang van de fabriek, Schiedamsedijk 20 te Vlaardingen. Telefoon (01898) 7941. Qaze modieuze mantel In ruige zwart-wlt d[amanttweed Is echt een schot In de roos! 'n Gezellige grote kraag, diepe zakken en een sllp-cefntuur mat pompoenen van echt bont. De ceintuur kan óók geknoopt onder de kraag gedragen worden, Malerij 36 t/m 46 HOOGSTRAAT 58 SCHIEDAM riWiVi'jViv; iiïiit (lift ♦•ViaVlViVrrril* !W.-;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1