Kath. kring gaat kunstkring nieuwe als enige seizoen in Ook niet-leden kunnen abonnement nemen Uit de tweede divisie runott PHILIPS TV en RADIO TAXI? (bIrö^ EUROTAX ïSflSST" MÉSaEEaBBB Vrouw valt van 5 meter hoogte Wie heeft iets verloren Het handbal programma SCHIE-kant tekeningen Gloedvol spel van R.Ph. O. SCHIEDAM Programma nog wat uitgebreid De Jager, Broersveld 105 Plantage-concert van St. Radboud De Jager, Broersveld 105 jan van Eyk in Sted. Museum 69 4 60 Programma TV-zuigkraclil Films over vis en verf >9S Opbrengst collecte kankerbes trijclin g UfMAN7^ nu... bedlildënd gqedkpper Hermes ontvangt Roda J.C. SVV naar WiJ helmin a Bij ramen zemen TEëMAfFP) Kunstkring Verkiezing DES Ledenraad Populair Concert BRANDKAST Koeriersters REC0GNITJEDIENST VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1963 5 SCHIEDAM, Vrijdac. De Katholieke Krlns Schiedam heeft het ptoeramma voor het »u voor de dear «taande nieuwe seizoen bekend «naakt. Ondanks de vele moeilijkheden die overwonnen moesten worden, meent het bestuur toch de leden een goed programma te kunnen voorleggen, dat ln vergelijking met vorige jaren zelfs enige uitbreiding heeft gekregen. Want naast de gebruikelijke zes toneelvoorstellingen en de ene „vrUe avond" (die buiten het abonneroentsprogram- Bia valt), zullen als hernieuwde proef weer twee zogenaamde kleine avonden worden gegeven In Musis S'icrum. Sinds de ScMedamae Kunstkring na het eind van het vorige seizoen zich in een sluimertoestand" heeft begeven en geen toneeluitvoeringen zal verzorgen, is de Katholieke Kring practisch dc enige kunstkring in Schiedam geworden, dte het beroepstoneel naar onze stad brengt. Dit dan naast de enkele personeelsverenigin gen van grote bedrijven die ook wel eens beroepsgezelschappen in het Passage theater Zaten optreden. „WH betreuren deze situatie," verklaarde ons de voorzitter van de Katholieke Kring, de heer N. 3. J. van Baarle. „W(? hadden licuer nie£ «deen gestaan. Want het werkt makkelijker, wanneer er nog een andere kunstkring Ir. Daar lean je je dan aan „optrekken" en de uitvoeringen vergelijken. Het is spijtig dat het zo gelopen is met de Schiedamse Kunstkring." (Advertentie IM.) Tr7'V feMMdeKand*fra»t72 vindt u bij Kj KJ JLk X de allernieuwste i Aert van Ne astrant 38 Om nu de toneelliefhebbers, die door J«et wegvallen van de Schiedamse Kunst kring ..dakloos" zijn geworden, niet ver stoken te laten van toneel bi eigen stad, heeft het Katholieke Kringbestuur ge meend deze liefhebbers te moeten opne men ln elpen gelederen. Er bestaat geen bezwaar tegen dat niet-kathol leken ook lid worden van de Katholieke Kring, Mocht men om een of andere reden lie ver geen lid willen worden van een ka- (Advertentie l-M.j De dagen worden korter Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van DE JAGER Wij garanderen u de grootste collectie van Schiedam en altijd lagere prijzen Het Groot- en Jeugdorkest van het K.K. Harmonie-Gezelschap „St. Radboud", zal op zondag 29 september om 20. uur op bet Plantage-podium een concert geven. Het Jeugdorkest speelt ol.v. de heer S. L. Heijdra. I/Antenne (Mars) van S. P. van Leeuwen; Fest Hymns van C. Fne- deman en Con Amore ouverture van S. P. van Leeuwen. Het groet orkest o.l.v. de heer C. L. van Beurden speelt Colonel Bogey on. Parade (mars-fantasie) van Kenneth J. Al ford; Bandietenstrekcn van Fr. von Suppé Kaiser Wals van Joh. Strauss, Les Salüm- banques van L, Ganne en Washington Grays van Gra Fulla. (Advertentie IN.) VERSTANDIGE MENSEN ruilen nu hun T.V, in Nu nog forse prijzen Ga naar De Jager De hele nieuwe Firato Radio- en T.V.-collectie op de boven-etage SCHIEDAM, vrijdag Li het Stedelijk Museum Schiedam zal van 28 september tot en met 20 oktober een tentoonstelling worden gehouden van het werk van Jan van Zyk. Directeur J. Paalman zal deze tentoonstelling openen op vrijdagavond 27 september om 8,15 uur in de aula van het museum. (Advertentie Of J TELEFOON APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17. 17. TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum: gesloten tot en met 27 september. BIOSCOPEN Paasage, i en 8.15 uur: „De schat in bet zil vermeer". Monopol e, 2, 7, 5.15 uur: „De rebel van Napels". iholieke organisatie, dan Is de mogelijk heid geopend om een abonnement te ne men op de voorstellingen. Deze „buitenleden" betalen dan voor de serie van zes uitvoeringen 22,30 voor de le rang; ƒ10,80 voor de 2e rang en. ƒ16,80 voor de 3e rang. Dit tarief is Iets hoger dan. de abonnementsprijs voor de- Katholieke Kring-leden, maar die betalen dan ook nog contributie bovendien. Zo wordt dus aan iedere Schiedammer, katholiek of niet, de kans geboden om in eigen stad het beroepstoneel tc zien. op treden. De heer "Van Baarle betreurde het overigens wel, dat van de zijde van het bestuur van de Schiedamse Kunsx- kring-in-öluimering zo totaal geen mede werking rs gegeven, om de „dakloos" ge worden Schiedamse Kunstkringleden een onderkomen te geven. Wat het programma betreft hei volgen de: de Toneelgroep Centrum opent de reeks op 10 oktober met de opvoering van het jubileumstuk „Nathan de wijze", met Guus Hermus In de hoofdrol. Ensem ble tuigt op 7 november met het stuk „Het grote oor" met onder andere Jan Retel en Ina van Faassen. Getracht was om van dit gezelschap „De opvolger" te krUgen met Ko van Dijk, doch dit grote stuk past niet op het kleine po dium In Passage. Het nieuwe gezelschap van Johan Kaart komt op 12 december met „Come blow your born". Op 9 januari komt Centrum nogmaals met een. nog niet vastgesteld stuk' Ge vraagd is „Panggilan". maar door het overlijden, van Cruys Voorbergh is dit stuk nog niet vertoond kunnen, worden Theater komt op 9 apnl spelen en c.t reeks wordt besloten door het Nieuv. Rotterdams Toneel, dat nu ineens ovei de "bezwaren is heen gestapt om „tn de provincie" te spelen. Voor 0 februari Is de „vrije avond" vastgesteld; wat het zal worden is niet bekend, maar het bestuur smeed, grote plannen- om er iets bijzonders van te maken, Daarnaast biedt de Katholieke Kring op 1 januari het gebruikelijke Nueuwj aarebal. Daarnaast nog 2 „kleine avonden" ir Musis Sacrum tc geven. Ondanks de te leurstellende resultaten in de voorgaande jaren blijft het Katholieke Knng-bc- sfuur trachten hier belangstelling voor te trekken. Op 10 maart is het optreden van het marionettentheater van Bert Brugmans vastgesteld met een nieuwe opera' waarschijnlijk .Butterfly", anders „Forgy en Bes"; getracht wordt om op 26 november de andere kleine avond to geven, maar daarrvoor is nog geen geze.- achap gecontracteerd. Er zijn zo wel enige moeilijkheden te overwinnen geweest, vooral van finan ciële aard, voor dit programma in kannen en kruiken was. Zo heeft de heer Van Baarle verzucht, die overigens niet bij de pakken Is gaan neerzitten. De uit koopsommen van de gezelschappen wor den steeds hoger en dat terwijl het leden tal niet of nauwelijks stygt. Dan bl|jkl de televisie nog niets van de zuigkracht verloren te hebben. Twee Jaar geleden leek het er even op dat de mensen zo'n beetje uitgekeken zonden zijn op het „blauwe oog van Bussum", maar dat blijkt te vroeg gejuicht tc zy'n. „Het moeilijk de mensen van hun stoel te krijgen." Daarom is de Katholieke Kring hel gemeentebestuur zeer dankbaar voor dc toekenning van een subsidie van. ƒ300. per voorstelling, wat een verlichting van de financiële lasten betekent. Zoals mor. ook de Schiedamse Gemeenschap dank baar is voor de bemiddeling om het Passage-theater te behouden als centrum voor het geven van toneelvoorstellingen, welke mogelijkheid even in gevaar i? geweest. Overigens wordt getracht om dg geluidsversterkerinstallatie in, het Passage-theater te verfjeleren, Maar van een. provinciale subsidie (overigens vreemd genoeg te ver- strékken aan het uitvoerende gezel schap en niet aan. de uitkopende vereniging) is verder no-g mets ge hoord Iïuish. voorlichting SCHIEDAM, vr|jdag De Stichting Huishoudelijke cn Gczinsvoorlichting le Schiedam heeft voor het nieuwe seizoen alvast twee filmavonden vastgesteld, bei de te houden ln gebouw Sursum Corda, Nieuwslraat 12 cn aanvangende om 8 uur. Op 1 oktober wordt onder de titjl „Een1 avond naar zee" een viertal films ver toond over de Nederlandse visserij, uit gaande van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, afd. Vis. Op 15 oktober gaat het over verf; door hat Bedrijfschap Schil, dersbedrijf wordt dan een, le2ing gehou den met klei*endia's en de vertoning van -ie kleurenfilm „Palet", roet deskundige voorlichting en gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens wordt een kleine ten toonstelling ingericht. (Advertentie ML) Bij zo'n aanbieding van een fa- briekspartfj textiel Is het dè ge legenheid om de linnenkast eens flink bij te vullen. Morgen begint de speciale ver koop vin een grote partij eerste kwaliteit graslinnen lakens en slopen. Helder Wit graslinnen, extra zware kwaliteit van een van de hekend<re Twpnrse. rexrlelfa- brieken. Eenpersoons lakens met brede X bovenzoom J 1 SO x 225 cm tW Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Twentse lakens en slopen, voor prijzen, die U géén tweede keer kunt verwachten. Ccca Ut. of schri)t. m«. SCHIEDAM, vrijdag De Afd. Schi dam van het Koningin Wilhclmina Fonds bericht, dat de collecte 1963 in Schiedam voor de kankerbestrijding ƒ8278,50 heeft opgebracht. Aan allen dte hebben meege holpen dit resultaat te bereiken wordt de oprechte dank betuigd. Advertentie l A1 Haardmica cn haardglas, grote sortering Prima kwaliteit Kolenkitten grijs vanaf ƒ4.65 7wart emaille vanaf 4.55 Kachelpijpen cn ellebogen Kaclielkit en asbestplaat IJZERHANDEL J F Brwrjvut 52 Tel. 67594 Geboren: Danny, van T. C. Khjn en C. H M. Prins. Frank T„ z. van N. Pater en C. G. M. Valck. Sao On, z. van T. M. Ti tl en E. de Lange Gerald ma L M d. van G, P M. Overgaag en W. P. A Janszen. Marcellinus T J.. van J. W. Hemsbroek en P. M. de Kaper Overleden: J P. Kuter, 70 jaar. (Advertentie l Al Zaterdagmorgen begint de verkoop van een grote partij kunstleer met textielrug. De meest bekende soorten (nor male prijs 7.95), waarvan de naam ln verband met de vast gestelde verkoopsprijs met ge noemd mag worden. Voor meubelbekledmg, wand en cafetbedekking, autobekle- dmg, koffers, tassen en tientallen andere mogelijkheden, Is dit leerdoek ideaal. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit prach tige kunstleder, met linnen rug. m moderne kleuren en ook wit voor tafel bedekking, nu door elkaar voor cén prijs, per meter voor rog géén twee gulden. Ceel) te/» of schrift» btic, SCHIEDAM, vrijdag Hermes-DVS ontvangt zondag om 2 uur ln Harga Roda J.C. Deze Limburgers zjjn vorig jaar uit de eerste divisie gedegradeerd, maar zijn In deze nog jonge competitie onge slagen gebleven. Roda zal er op uit zijn deze mooie Itfst voort te zetten. Maar de blauw-wittcn hebben met de eclatante 40 overwinning op Limburgia van vorige week, voor velen een verras sing. getoond toch echt wel iets m de mars te hebben. Dit staaltje van goed aanvallend maar ook (tactisch spel geeft de Schiedammers moed te hopen op een zege over Roda. J.C. Dat zou een belang rijke verbetering van de plaats op de ranglijst betekenen. Hermes 2 is vry cn het jeugdelftal speelt bij RCH m Heemstede. Het derde team trekt naar RFC 3, welke strijd gewonnen moet worden, wil men met te ver achter- raken. Ten slotte om 10 uur tn Har ga de derby Hermes 3Schiedam 2. SW staat voor de lastige opgave om In 's-Hertogenbosch te moeten winnen van VViJhelmlna. Dc Bossenaren zijn vooral op eigen tererbi gevaarlijke tegenstanders, zodat de rood-groenen het moeten zoeken in verrassend voetbal. De kans np winst is niet groot. SW 2 ontvangt zondag om 2 uur aan de Westfrankeiandsedijk de reserves van Willem n; het wordt zaak weer eens volle winst te halen. Het jeugdteam ontvangt zaterdag om 4.15 uur aan de Westfranke- landsedijk de jeugd van Haarlem; na de prachtige wedstrijd tegen de Fejjenoord- jeugd mag gerekend worden op winst: tegen het goed spelende Haarlem, dat ech ter niet zó sterk is. SW 3 gaat op bezoek bij Vtrc 2 en het vierde speelt om 10 uur in Harga tegen DHZ 2. SCHIEDAM, vrijdag De 26-jarige mevrouw A. V.-de R, jg donderdagmiddag om tien over vier van het raamkozijn aan de achterzijde van haar woning aan de Professor Aalbertselaan In de vijf meter lager gelegen tuin gevallen. Zij brak haar rechter pols. Mevrouw V. stond op het 1 dc brede kozijn haar raam te zemen. Het ongeluk gebeurde doordat zij haar evenwicht ver loor. Buren hebben, de GG en GD ge waarschuwd, Men heeft een ruit uit de sponning moeten lichten om binnen te komen, daar de voordeur gesloten was. Dc vrouw is in het Gemeenteziekenhuis behandeld, waarna zij naar huis kon terug gaan. Een buurvrouw heeft zich :n die tijd over haar con jaar oude dochtertje ontfermd. (Advertentie LM.) MAASSLUIS, vrydag. De directeur tn het postkantoor te Maassluis vestigt er de aandacht op, dat met ingang van 1 november a.s, uitbetalingen van gelden wegens postcheques, postwissels e.d, slechts plaatsvinden op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. (Advertentie LM.) Maak nu uw huis tochtvrij SNELSTRÏP zelfklevend lochtband 19,22 en 40 ct per meter DORPELSTRIP voor onder aan de deur) 1.95 per 90 om. NIEUW ALUMINIUM met P-V.C. 2.25 per 90 cm Rubber 30 cl per meter Plastic 45 ct per meter IJZERHANDEL J Broeravest 52 Til. S75M Zij die al eerder zo'n origineel Hadzistan karpet kochten, weten uic ondervinding dat zij Jarenlang een karpet gebruik ten, dat nu letterlijk aan ai bun verlangens tegemoet kwam. Want deze zuiver wollen Hadzis tan karpetten, In diverse mooie warme kleuren en fraaie dessins» zfjn en blijven dc vastgestelde prijs dubbel cn dwars waard. Morgen verkopen wij een be perkt aantal van deze karpet ten jn de extra grote maat 240 x 340 cm, voor een éénmalige prijs, voor nog géén honderd veertig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Had zistan karpetten .4 240 x 340 cm, slechts één dag i voor Gitn tel. of sehrift. best TTET gevarieerde programma dat het 11 Rotterdams Pfiitharmonisch Orkest onder leiding van Edimrd Flipse gister avond in de Stadsgehoorzaal ter opening van het seizoen uitvoerde had het ka rakter van een populair concert. Men kreeg nl. Webers Au/ordening zum Tanz en Tsjaikowsky's Ouverture 1812 te ho ren die, evenals een noviteit voor Vlaar- dtngen, de Fantasie over twee Zuid- afrlkaanse volksliedjes van Herman Nie- land, seen problemen van comppsifori sche aard aan de orde stellen. Fraucks enige symfonie voor de pau ze uitgevoerd kan men bezwaarlijk als een probleemloze compositie typeren, maar het paste zeker wel op dit concert, omdat het monumentale meesterwerk, o,a, door de talloze uitvoeringen die Flipse er van gaf, terecht populariteit heeft ver kregen. Flipse's viaie op dit romantisch opus is altijd zeer aanvaardbaar gebleken, al de len wij zijn opvattingen niet geheel wat betreft de door hem aangegeven tempo veranderingen op plaatsen waar de emo tionele krachten logisch op de voor grond. treden. De paraatheid van het R.Ph.O. was de dirigent tot grote steun voor het verwezenlijken van zfjn inten ties, zodat men van een extatische weer- geving kon genieten. Bruisend en geacheveerd orkestspeï kon men trouwens ook na de pauze mee maken, toen dus o.a. de Fantasie van Nie- land tot klinken kwam. De componist die voor dit werk Sarie Marais als hoofd thema uitkoos en als tweede thema het lied „Vat jou goed on trek" bezigt hier in een efficiënte instrumentatie. Boven een grappig gelegenheidsstuk komt het werk naar onze mening echter niet uit; daarvoor zijn de thema's te alledaags en de instrumentatie-effecten toch weer te gering. S. NIEBOER SCHIEDAM, vrijdag Te bevragen aan het Hoofdbureau van Folxtïe te Schiedam, dagelijks van 8.00—17.00 uur, behalve op zaterdag en zondag: babyschoentjes; wit kinderschoentje (r); sleutels in etui. Politie Rotterdam, bureau Haagseveer: een bos rotting. Te bevragen bij de vinders; een paar SCHIEDAM, vrijdag B(j DWS speelt het eerste dames-team thuis tegen het pas uit de eerste klas gedegradeerde PSV, een gevaarlijke tegenstander. Het heren-team. dat tweemaal won dank zij de jonge voor hoede, speelt in Den Haag tegen CWP, een geducht team; maar er zit toch wel winst in. Dames 2 krijgt het slerke Spartaan op bezoek en het derde team kan, zij het met wat inspanning, winnen van ADO 2. Te gen Actief 2 heeft Heren 2 niet veel kans, maar voor het derde team liggen de pa pieren. gunstiger tegen WIK uit Vlaar- dingen. Voor de dames van Wilton, met vier punten uit twee wedstrijden, zou het een mooie prestatie zijn om in Den Haag te winnen van het gedegradeerde maar nog sterke Hellas. De Wilton-heren ontvangen Olympia uit Den Haag, dat over gerouti neerde spelers beschikt; toch zullen de scheepsbouwers wel kunnen winnen. Dames 2 kan thuis de eerste winst halen op RODA 2 en Heren 2 speelt ook thuis, tegen Dynamo 3. Bij UVG moeten de dames bü Snelwiek de volle winst kunnen halen; lukt dit dan zullen de gr oen-witten in de districts- klasse een woordje kunnen meespreken. De TJVG-heren, nog zonder winst, zullen die ook niet behalen op KVZ in Rotter dam. Toen de Schiedamse Kunstkrinp zich aan het eind van het vorig seizoen „in slui mering" begaf, is de verwachting uit gesproken dat de Katholieke Kring als enige overgebleven kunstkring zou pro fiteren van deze opheffing met een sterke stijging van het ledental. Daar van is echter tot nog toe niet veel ge bleken. Zover bekend zijn slechts zes S.K.-leden naar de K.K. overgestapt. Het is echter nag vroeg in het seizoen en mogelijk heeft men zich nog «iet bezonnen, op ee» lidmaatschap van een kunstkring. Binnenkort begint de Ka tholieke Kring weer een ledenwerf ac tie en nu dc gelederen, ook nadrukke lijk zijn opengesteld voor niet-katfto- lieken, zal er misschien onder de oud- leden van de Schied. Kunstkring uxu meer belangstelling komen voor de Kath. Kring. Het zou te betreuren zijn wanneer dit niet het geval zou zijn. In. de afgelopen jaren hebben we hier in Schiedam het beeld gehad van twee kunstkringen naast elkaar, die beide zeer veel moei te hadden zich financieel staande te houden. Eén is bezweken in de strijd en dit is een gevoelig verlies geworden voor het culturele leven in onze stad. Ook een beschamend feit. Laat nu de overgebleven kunstkring tenminste sterk worden, want anders zit Schie dam helemaal zonder de mogelijkheden toneel in eigen stad te zien. Dit laatste zou een verschraling van het culturele leven betekenen. Nu zijn er wel mensen die opmerken: „O. dan ga ik wei in Rotterdam naar de schouwburg!". Maar hoevelen doen dat ook werkelijk? Het bezit van een abonnement is immers voor velen een prikkel om eens de televisie te verla ten cn naar levend toneel te gaan. kü- kcn. Nog niet eens te spreken van de jonge gezinnen met kleine kinderen voor wis de tocht naar Rotterdam net iets te lang duurt Zij die bezwaren hebben om zich onder katholieke vlag te scharen, krijgen de mogelijkheid om toneel tc gaan kijken, zonder lid te worden. Wat de keuze van stukken betreft, heeft de praktij k wel bewezen dat er weinig of geen ver schil was tussen dat wat de Schied. Kunstkring bood en wat de Kath. Kring bracht. Voor beide was er nu eenmaal weinig keus op de toneel-markt. Wij hebben er geen behoefte aan om als propagandist op te treden voor juist de Kath. Kring. Doch dit is nu eenmaal voortaan de enige "kunstkring in. Schie dam. Als deze bij gebrek aan belang stelling ook moet verdwijnen, dan is er helemaal mets meer. SCHIEDAM, vrijdag Voor de Leden raad van de Coöp. Verbruiksver. „Door Eendracht Sterker5* zullen nieuwe leden gekozen moeten, worden, daar veertien leden aan de beurt van aftreden zijn, ter wijl in zes vacatures voorzien moet wor den, wegens het overlijden van de leden W. v. d. Stelt, C. Meijer, A. Molendijk, J. Kiela, het vertrek van mevr. W. M. Landsbergen en het aftreden van de heer G. J. Smit. Alle aftredende leden, hebben zich herkiesbaar gesteld, voor de openge vallen plaatsen stelt het bestuur kandidaat mevr. N. J. van Zuuren en mevr. J. Wil- lemse en de heren W. H, P. den Blinker, 'H. v. d. Lee, C. J. B. van Zanten en J. Scheper. Stemdagen zijn 4, 5 cn 6 novem ber. Leden kunnen echter ook tegen kandidaten stellen. brume dameshandschoenen, De Wit. Ru bensplein 23b; damesvulpen, De Kaper. Marconistraat 15b: gevlamde vulpen. "Ve- ringmeijer, Van. Hogendorpstraat 72; bos sleutels. Postkantoor, Tuinlaan; 4-kleuren. ballpoint. Rode, De Lindenhof, Lange Achterweg 14; sleutel aan ring, Volle- bregt. Marconistraat 55; halsketting, Dren- kelford, Huijsmansstraat 12b; broche. Van Es. W. Frankelandscstraat 107; dames polshorloge, Meulstee, Da Costastraat 26a; tasje met gereedschap voor bromfiets, v. d. Tuijn, Singel 74; lederen muts en. bromfietsgereedschap. Van Teggel, Ha venstraat lib; regenjas, Schilperoord, Aleidastraat 142b; plastic regenpak. Kal len bach. Bilderdijkstraat 74a; regenpijpen, Kuil. Brederostraat 30a, VTaardingen; hoofddoekje behorende bij regenjas, Ver veen, Kortlandstraat 3; sjaaltje, Noor la ri der, Nieuwe Haven 287, tussen 1718 uur; regenbroek, Damen, Mackaystraat 52; een paar kousen, Nesse, Lange Kerkstraat 31; klein wit schoentje (r). "Wiegel, Boyle- straat 26a; herenregenjack, Bolhuijzen, Hoofdstraat 129; rode autostep. Van Bru- chem, Loeffstraat 48; blauwe autostep, Duifhuizen, Boerhavelaan 115b; houten stepje, De Koning, Dr. de Visserlaan 16; kruiwagen en autootje. Bakker. Lange Singelstraat 95a; een paar rolschaatsen, v. d. Meer en Schoep, Burgemeester vare Haarenlaan 782; rode autostep. De Win ter,- Van. Oldenbameveltstraat 8: fototoestel. Verveen, Rotterdamsedijk 150a; kinder- portefeuille met inhoud. Schoof, Rotter damsedijk 144; portemonnee met inhoud, Van Woerkom, Nieuwe Damlaan 655; badtas met inhoud. Landsbergen, Harre- weg 8; portemonnee met inhoud. Netten- breijer, Van Oldenbameveltstraat 26; ak- ter.tas met inhoud, Verlind, Burg. van. Haarenlaan 815; portemonnee met inhoud, Bras. Jan van Zutphenstraat 39; bood schappentas inh, portemonnee met inhoud, Wessel, Mathenesserstraat 78a; militaire tas met inhoud, Bezemer, Rotterdamse dijk 217; boodschappentas met inhoud, De Rouw, Broersveld 103; wit hondje. Dieren tehuis, Anna Zusterstraat 47; honderiem, Van Leeuwen, Parallelweg 218. (Advertentie LM.) WINKELCEKHUH 6WNENWEG 45^ TEL 1U6.15 ROTTERDAM gevr. Aanb. met merk, hoogte en prijs aan Postbus 6 te Soest. MEER KEUS BETERE PASVORM Te koop aangeboden SMMlZPVr iVÏDC PUP IN *10D«RK1 pfSSIMSi Te koop: van particulier, Daf de Luxe 1950. In zeer goede staat. J. op den Brouw, West. frankelandsestr. 14iA, Schie- dam. tel. 6 96 64. Personeel gevraagd Nette dapbiadbezorgers(sters) gevraagd in vaste dienst. 1,111 r,,in b—IÉ*É Aanmelden Lange Haven 103. Artikel 5 Wegenverkeersreglement. Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken be kend, dat zij by hun besluit van 10 september 1963 krach tens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegenverkeers reglement hebben vastgesteld de volgende 78e Wijziging van het Verkeersbesluit voor de Gemeente Schiedam. Artikel 1. Onder het hoofd „Geslotenverklaring van wegen" verval len met ingang van heden de volgende rubrieken: Aleidastraat, waar deze samenkomt met de Jan van Aven nesstraat, aan de andere rijde van de borden dan die, welke de pijlen aanwijzen, alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, nummer 17. Broersvest wx tussen het pand no. 175 en het Overschiese- plein in beide richtingen, alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, nummer 13. Grorbaan tussen de panden no. 55 «n no. 91 in beide rich tingen. motorrijtuigen op twee wielen en rijwielen, num mer 23. Maasboulevard, de wandelweg langs de Nieuwe Maa* in beide richtingen, alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, nummer 13. Nieuwe Buurt tussen het pand no. 9 en. de Laan in beide richtingen, motorrijtuigen op meer daa twee wielen, num mer 18. Pad tussen de Julianalaan en de "Vlaardingerdijk, ia d» richting van de Vlaardingerdijk, alle voertuigen, rij- en. trekdieren en vee, nummers 14,16. Vellevestsïngel tussen de Nieuwe Damlaan (Laan Ons Ge noegen) en de Damlaan in de richting van de Damlaan, alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, nummer 24, 16. Weg, welke de Schiedamseweg vanaf de brug over de Fol dervaart met het DJLZ.-terrem verbindt, in beide richtin gen, motorrijtuigen op meer dan twee wielen,.nummer 18. Artikel 2. Met ingang van heden wordt in de, onder het hoofd „Ge sloten verklaring van wegen" opgenomen, rubriek „Burge meester van Haarenlaan, het gedeelte tussen de Parkweg en de Schiedamseweg, de hoofdrijbaan in beide richtingen, wielrijders, nummer 20 „Schiedamseweg" vervangen door „Van der Duijn van Maasdamstraat". Artikel 3. Met ingang van heden wordt de onder het hoofd „Gesloten verklaring van wegen" opgenomen rubriek „Nieuwland, de wandelwegen in het recreatiegebied, in beide richtin gen. alle voertuigen, rjj- en trekdieren en vee» nummer 33" vervangen door de tussen de rubrieken „Sondexdanck- straat" en „Spoelingbrug" op te nemen rubriek „Speel weide, langs de Vlaardingerdijk tussen de P. J. Troelstra- laan en de Burgemeester van Haarenlaan, de wandelwegen, in beide richtingen, nummer 13". Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H. M. de Koningin gericht, maar ingediend bü de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft Dit besluit is in Afschrift verzonden aan de betrokken Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.V.B„ de Ko ninklijke Nederlandse Automobielclub, de Kon. Neder landse Motorrijders Vereniging en aan. Gedeputeerde Sta ten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, afd. Algemene Zaken). Schiedam, 1B september 1953. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, M. J, BLOK 3. w. PEEK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1