Strijdlustig Excelsior '20 haalt eerste overwinning DRZ weerstaat de aanval van WF: 2-0 HBSS kon Barendrecht bedwingen Vlaardingen begin- en eindpunt strakke rokken 95 Voetbal in Schiedam Sterker DHS komt nog niet tot winst NIVON opent seizoen met toershow H. de Haas beg raven OW-Martinit 3-1 RKAVV-Excelsior 0-1 7# H.v.H.-SVDPW 3-1 HW-SFC 2:0 DHS-DHL 0-0 Demos-Hillesl. 4-1 Speimiddag voor de DOK-jeugd Diefstallen SVDPW-vergadering Auto raakte in de Buitenhaven Politie bekeurde 18 bromfietsers AFDELINGSVOETBAL Schied. Boys-TOGB 1-0 WF-DRZ 0-2 Ursus-USC 1-1 Schiedam-WRW 1-2 YDL kon het niet bolwerken Zaterdagvoetbal Barendr.-HBSS 0-0 PPSC-ASWH1-1 GSS-WOR 0-0 Om leden te trekken Simultaanseance bij Damclub Schiedam Tegen RET: 3-4 TSB werkte 3-0 achterstand weg WIK verzuimde kansen volledig uit te buiten Excelsior verloor vanRWH (2-1) Scooterpuzzelrit Geen puzzelrit SCHIEDAM 45155 - effen en piet1 de poule TtfAANDAG L-JOb SCHIEDAM, maandag. ïlet gretij gaat «■at keren bü de clubs in de KNVB. Voor al DIIS en Excelsior '20 deden bet beter dan de laatste tyd het geval was. De aan hang kan dus herademen. Excelsior '20 won met 0—1 van RKAW, DHS speelde 0—0 gelijk tegen DHL. Demos deed het uitstekend tegen Hïllesluls (4—1). Der de blasser SFC leed de eerste nederlaag en wel tegen de fameuze tachtigjarige Haagse HVV, die dan ook iets beter speel de. tn Hoek van Holland boog het gewij zigde SVTPV met 3—1 het hoofd cn met dezelfde cijfers ging Martinit eervol In Oostvoome ten onder. Martinit was met twee invallers gehan dicapt Ook brak debutant W. H. Sehrumpf zijn been en. moest in een ziekenauto naar het Schiedamse gemeenteziekenhuis wor den vervoerd. Met de gedachte dat aan vallen de beste verdediging vormt, ging Martinit de geduchte vijand in eigen huis te lijf. Rechtsbinnen H, Lupker schoot Martinit in de achtste minuut naar de voorsprong, OVV zocht de zwakke plek- Kcn bij Martinit en vijf minuten voor rust schoot linksbuiten G. Sjoukes de ge lijkmaker in. Even later bezorgde deze speler zijn club de volle winst. In de tweede helft kreeg Den Uyl de handen op elkaar. Na een half uur schoot midvoor Van der Linde raak en vijf minuten later geraakte Sehrumpf geblesseerd. Invaller T. Koster heeft nog gepoogd Martinit tot tegenaanvaller te stuwen. In Leïdschendam heeft Excelsior '20 zichzelf weer wat hervonden. De ploeg van Berry Jansse besefte dat het met ta lent alleen nog geen goed voetbal ople vert. Plots begon het team, dal tot nu toe io teleurstelde met wilskracht voor de overwinning te stryden. Dat deed RKAW ook zodat in de eerste helft aan beide zijden kansen voorkomen werden. Stopper Henk Zuydenvyk (terugge keerd als ex-semi-prof van HDVS) speel de een uitstekende partij. Beide ploegen scoorden ieder eenmaal maar de scheids rechter keurde de goals af. In de vijftien minuut voor tijd kwam (Advertentie z.fif.ï Als bij U, einde van de Week, deze prachtige Mystères voor de ramen hangen, dan zullen Uw vensters zich ongetwijfeld onderscheiden van alle anderen. Want deze Mystères, maar liefst 180 cm hoog, een allovernet, met ingeweven dessin van 100% katoenen garens gemaakt, waar voor U normaal graag f 4.— wilt betalen, koopt U nu per meter voor goed anderhalve gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze all overnet Mystère per meter (U koopt dus de breedte 180 cm hoog, per meter voor» Gééf» tel. of schrift, best. APOTHEKEN - NACHTDIENSl Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207- TENTOONSTELLINGEN Stedelijk Museum: gesloten tot en met 27 september. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Karima en de ge maskerde ridder." Monopole, 2 en 8 uur: „Het laatste salvo. de verrassende Schiedamse zege. Links binnen Joop Wink (ex-SVVj schoot de bal in de vrije ruimte en rechtsbinnen Herman Wink (ex-semi-prof) was er eer der bij dan de verdediging. Een achter speler van RKAW wist niets beter te doen dan de bal met de hand te pakken. Ex-semi-prof Westdijk schoot de straf schop in. Daarna kregen beide teams in het spannende duel nog kansen, Het gewijzigde elftal van SVDPW is er niet in geslaagd Hoek van Holland te weerstaan. Bij de Schiedammers waren Van der Vlist en Van Gent vervangen door Bonefaas en H. Voets. De thuisclub nam voor rust de leiding (1—0), het werd 20 by het begin van het laatste half uur, maar Bonefaas kon SVDPW nog naar 2—1 schieten. SVDPW heeft Hoek van Holland daarna fel belaagd maar te gen de verhouding In kon HvH bU een uitval het winnende doelpunt plaatsen. De aanvallen van SFC voor rust hadden geen geluk. Dat had mogelijk het wed- strjjdbeeld. volkomen kunnen wijzigen. Schoten van Klein en Schell gingen echter naost. Een mooie voorzet van Schell kwam verkeerd op het hoofd van Vredebregt In de twintigste minuut werd SFC ver rast toen een verre trap bij de rechtsbin- hen kwam, die langs doelman Jung schoot. SFC had een doelpunt verdiend maar HVV hield stand. De grote Haagse liet iets van de oude faam zien in de tweede helft. Toen trok HV? verdiend naar de zege. In de veertigste minuut omspeelde de linksbuiten van HVY enkele Schiedam mers en het was 2—0. Dat bleef het on danks het slotoffensief van geheel SFC. Het wil nog niet lukken met DHS, dat toch. kwaliteiten voldoende heeft om bij de besten van de derde klas te behoren. Dat bleek ook nu weer. DHS met een groot technisch overwicht had te veel tijd nodig om het juiste wapen tegen het vu rige DHL te vinden. De Delftenaren eis ten daarom in eerste instantie de eer voor zich op. Later kwam DHS wat meer aan bod. Toen bleek dat het gevaarlijke schot nog niet aanwezig is bij de Schiedammers, die DHL wel op de knieën kregen, maar niet tot overgave konden dwingen. Roozen, Van Hees, Gudde, De Zwart en Kiela zonden de bal steeds weer langs, over of naar het Delftse doel, maar doelpunten bleven wegens het zwakke schieten uit. In dit sportieve duel bleken Demos en Hillesluïs voor rust aan elkaar gewaagd, Het slechte schieten bleef zonder resul taat. In de tweede helft kwam Demos er steeds beter en Hillesluïs er daardoor minder goed in. Demos nam de leiding in, de veertiende minuut toen Van Doom aan Frey de scoringskans gaf. Zes minuten la ter was het weer Frey div een misver stand in de Rotterdamse defensie afstraf te. V|jf minuten daarna echter kon Hïlle sluls een aarzeling in de Schiedamse ver dediging benutten. Rechtsbuiten Van Dam liet midvoor J. G. Troost scoren. Bij de aanvang van het laatste kwartier wandel de Van Doom langs een serie verdedi gers om tenslotte de doelman van Hille sluïs met een schijnbeweging de verkeer de kant op te sturen. Hillesluïs was ge slagen en tien minuten later kon Piet de Nijs bij een doelworsteiing de stand op 41 b-engen. SCHIEDAM, maandag. Honderden jonge leden van de Chr. Gymnastiek ver. ..DOK", beleefden veel plezier aan de za terdagmiddag m het Volkspark gehouden speimiddag. Op de maat van de muziek hebben de DOK-ers in hun fleurige sporttenues eerst een kort marsje gemaakt door de omge ving van de Willem de Zwijgerlaan. Daar na zijn op het speelveld van twee uur tot half vijf spelletjes gehouden. Er werd een leuke estafette met veel activiteit en va riaties gehouden. De kinderen draafden om. het hardst bij het was-ophangen, ze klommen in palen om het toffeetje aan de top van de paal te kunnen grijpen en behendig passeerden ze de objecten van de hindemisbaan. De talrijke leiders van DOK'hadden tijdens de middag tractaties voor de kinderen be schikbaar. SCHIEDAM, maandag. Van zijn auto, die zondag geparkeerd stond op de Lange Haven bij de dansschool Sitton, mist de heer C. W. T. enkele onderdelen, o.a. een spiegel, antenne en tankdop. Door het tochtraampje stuk te slaan, waardoor het portier aan de binnenkant kon worden geopend, hebben onveil?-'"» uit de auto van de heer H. J. V., voor zijn woning aan de Rotterdams edijk, een ra dio en een fdmstatief gestolen. SCHIEDAM, maandag. Vierdeklasser SVDPW gaat woensdagavond in de nieu we kantine in Harga de eerste jaarverga dering houden. Bij de bestuursverkiezing 2ijn aftredend en herkiesbaar penning meester A. Grims en commissaris Jan Krijgsman, aftredend en niet herkiesbaar zijn secretaris P. Doom en tweede voor zitter Mandemaker. ZATERDAGMIDDAG om tien over drie is een bestelauto in de Bui tenhaven gereden, door een verkeerde handeling van de bestuurster mejuf frouw J. L. S. uit Rotterdam. Door de eigenaar van een langsvarende boot werden mejuffrouw S. en het b(j haar in de auto zittende echtpaar K. uit het water gevist, waarbtf gebruik is ge maakt van een roeibootje. Zy liepen geen letsel op. Mejuffrouw S. had de bestelauto met de neus naar het water gepar keerd en toen zij achteruit wilde rij den, moest zij even wachten op het passerende verkeer. Zij reed toen vooruit in plaats van achteruit. Op de foto ziet men het ophalen van de be stelauto uit de Buitenhaven, waar voor een kraanwagen was ingescha keld. V oor uit i.p.v. achteruit SCHIEDAM, maandag De 25-jarige A. J. N. W. is vrijdagavond om zes uur met zyn auto in de Buitenhaven gereden door de handle in plaats van in zgn ach teruit in de derde versnelling te zetten. De bestuurder slaagde er In het portier te openen, voordat de auto onder water ging. Getuigen hebben hem op de wal gehol pen. De heer W. heeft zich m de glasfa briek verkleed. Èen duiker heeft een ka bel aan de auto bevestigd, waardoor dc firma W. Smits en Co, de wagen op de kant kon takelen. Daar bleek, dat uit de tas met hot weekloon van de heer W. niets is vermist. Hij is all nsk verzekerd. SCHIEDAM, maandag. De Schie damse politie heeft zaterdag 18 brom fietsers bekeurd "wegens het overschrij den van de maximum snelheid. Twee brommers die boven de 45 km reden, werden in beslag genomen. SCHIEDAM, maandag Het afdelings voetbal heeft naast goede resultaten, ODk aantrekkelijk voetbal laten zien. In de plaatselijke ontmoeting Wilton Eijenoord DRZ was het niet DRZ dat naar ver wachting veren zou laten. Hoewel Wilton Fyenoord het meest op de helft van de tegenstander kwam kon DRZ toch in een stevig duel de eer van deze derby voor zich opeisen waardoor DRZ tot een mooie positie in de kopgroep komt. Ursus heeft zich hersteld van het teleurstellende be gin. Tegen USC bevocht een fel Ursus een 1I gelijk spel. De prestatie van Schie damse Boys mag er ook zijn, het bedwong het gevreesde TOGB, mede doordat doel man Van der Berg op spectaculaire wyze een strafschop stopte. Tegen het sterke Wit Rood Wit kon het ditmaal wat tegen vallende Schiedam niet tot winst komen TOGB speelde sterk verdedigend, maar in de laatste tien minuten werd Schie damse Boys geheel naar het eigen staf- schopgebied geschoven. Het formidabele veardedigen van doelman Bep van der Berg hield de winst in Schiedam. Het was linksbuiten Koen Liekendiek die Schie damse Boys de voorsprong gaf. In de 2e helft kreeg Liekendiek last van een bles sure. Hij werd vervangen door Krijnen. TOGB kwam in de eindfase dicht bij, de gelijkmaker. Toen Bonefaas in het straf schopgebied een tegenstander ten val bracht zou de strafschop het vonnis kun nen voltooien. Doelman Van der Berg sloeg evenwel met een fraaie zweefsprong het leer uit het doel. Scheidsrechter Bo- gaarts leidde goed. Tegen de verhouding in liecft DRZ In een enerverende derby gewonnen. Een ge lijk spel had zeker meer het beeld van dit spannende duel benaderd, waarin Wilton Fyenoord voor rust de toon aangaf. Toen was het Koos Wigmans van DRZ die drie minuten voor rust uit een voorzet van Steeds het overwieht van WF logen strafte. In de tweede helft kwam DRZ er wat beter in. Ook toen konden botsingen in de doelgebieden gevaar voor beide partijen opleveren. Het was Jan Groot- veld die na een kwartier de doelman van de scheepsbouwers beschoot. Deze stopte het leer nog wel maar de bal ketste over v.-r.i neen. (ft—2)DRZ voorkwam daarna dat de overigens niet schotvaardige stad genoten-concurrente roodwitten tot sco ren konden komen. Met een energiek elan is Ursus er in geslaagd een achterstand tegen USC te nivelleren. Daartoe kreeg Ursus zelfs twee strafschoppen te nemen. Van Veen miste de eerste penalty, maar Henk Vervvey schoot Ursus daarna naast USC (11). Hoewel Ursus daarna sterk aanvallend speelde bleef het bij een puntenverdeling. De gasten hadden in de aanvang het beste van het spel. De rust ging dan ook in met een 01 voorsprong voor USC. Een her boren Ursus dwong USC daarna in het defensief. Het lag in de verwachting dat Wit Rood Wit zou winnen. Dat gebeurde dan ook en de kleine zege geeft de verhouding aardig weer. Toch kwam het dapper strij dende Schiedam eerst aan de voorsprong. Toen een Briellenaar in de 27e minuut de bal met de hand beroerde was het Nico Huêt die via de strafschop het vonnis voltrok. In de tweede helft kwam "WRW in de vijftiende minuut uit een vrije trap naast Schiedam, Tien minuten later kreeg WRW enigszins fortuinlijk de zege door dat een ogenschijnlijk ongevaarlijk schot met effect over de Schiedamse doelman in het doel verdween. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag De tweede wedstrijd in de competitie werd door VDL opnieuw verloren. De blauwwitters zullen het dit seizoen niet gemakkelijk krijgen; er zal veel moeten veranderen, willen zij een rol van betekenis gaan spe len. De Hagenaars lieten een snel en open. spelletje zien, waartegen VDL wei nig verweer had. De voorhoede bleek zondagmiddag weer schotloos, waardoor de doelman van de gasten. Vreeswijk, het gemakkelijk had. Twee blunders m de VDL-defensïe leverden Vredenburg evenveel doelpun ten op. Na de thee bleef VDL onproduktief spe len, terwijl Kranenburg het zocht in diep- tepasses, dat leidde tot het derde doelpunt in de 10e minuut: 3. Daarbij is het ge bleven. Overige uitslagen: VDL 3—Feijenoord 14 0—1; RK WIK 4—VDL 4 1—0; Spar taan '20 15—-VDL 5 00; Junioren: VDA aWico a 24; De Hollandiaan bl—VDL bl 011; Zwaluwen b3—VDL b2 80; VDL cl—RK WIK el 1—5; VDL c2—VFC c3 51 en Excelsior M c3—VDL c3 60 KLAVERJASCOMPETITIE MAASSLUIS, maandag Uitslagen van de afgelopen week: Dirkzwager—de Neeff 13.338—17.802 p; Future—VTM 14,049—15.681 p; Wallramit—Elma 17.026— 33.584 p; Hoogste koppel D. SteugjeA. Wijgerse van Wallramit met 4920 p. De stand is nu: 1. VTM 48.677 p; 2. Wallramit 47.184 p; 3. Dirkzwager 47.043 p; 4. De Neeff 46.389 p; 5 Elma 43.132 p; 6. Futura 41.927 p. In het persoonlijk klassement heeft het koppel D. Steugjes—A. Wijgerse de lei ding met 4920 p. SCHIEDAM, maandag Geen winst en geen verlies voor de Schiedamse clubs die zaterdag geen te groot nadeel onder vonden van het gebrek aan stootkracht in de aanvalslinies. Brie gelijke spelen kon den worden genoteerd: Barendrecht— HBSS 0—0. PPSC—ASWH 1—1 en GS— WOK 0—0. De snelle wedstrijd met combinaties in een hoog tempo leverde aantrekkelijk spel. maar de defensies overheersten steeds. HBSS presteerde het met als uit blinkers spil Wim de Koning en doelman Jan. van Heest de aanval van Barendrecht te weerstaan. HBSS had voor rust zelfs het beste van het spel. Toen nam zeven hoekschoppen tegen Barendrecht twee. In de veertiende minuut kopte mid denvoor Cor Vermeulen zelfs in, maar de goed leidende scheidsrechter Boelder meende dat er sprake was van buitenspel In de tweede helft werd Barendrecht agressiever (hoekschopverhouding zes voor Barendrecht en vijf voor HBSS), maar ondanks snel wisselende aanvallen bleven de achterhoedes overeind. Onnodig heeft PPSC de winst prijs ge geven. De bezoekers startten feL Jan Teeuw en Gerrit Boertje poogden met schoten de vijand te verrassen, maar de acties waren meestal te traag. Ih de twee de helft groeide PPSC naar de winnende vorm. Toch duurde het tot het laatste kwartier voordat PPSC weer stootkracht had. Op links drong Boertje goed op de bal naar Kalden zenden, deze lan ceerde middenvoor Jan Teeuw en fraai schoot deze m. Heel verrassend liet de Schiedamse defensie vlak voor tijd een steekje vallen. De bal kwam van links vrij voor doel en gemakkelijk kon mid denvoor Valk het tegenpunt scoren. Ver geefs trachtte PPSC daarna nog de fout te herstellen. In. een gehjkopgaande strijd hebben GSS en WOR prettig geduelleerd. Beide teams kregen voldoende scoringskansen maar de schutters misten het goede vi2ier. GSS verzuimde ook goed toe te slaan. Bij elke aanval bleef de middenlïnie te ver achter zodat WOR dan weer tot de tegenaanval kon over gaan. Toch kreeg GSS in een tweede helft, die wat minder van kwali teit was dan de eerste, nog de kano op de volle winst. In het strafschopgebied stuit te de bal tegen de hand van een achter- speler van VVOR. Zandbergen schoot de strafschop zo zacht in dat de doelman VVOR de bal kon SCHIEDAM, maandag Damclub „Schiedam" organiseert vrijdagavond in het clublokaal (wijkgebouw van de Be ihelkerk, Nieuwe Maasstraat) een simul taanseance in de hoop dat meer Schie dammers belangsteüng zullen krijgen voor de damsport. Damclub Schiedam behoeft namelijk versterking van nieuwe leden. Jan H. de Kluyver uit Vlaardingen, bekende hoofdklasser, meermalen kam pioen en winnaar van toernooien, is be reid gevonden, het m deze seance op te nemen tegen een groot aantal belangstel lenden. Er zijn damborden genoef doet de wedstrijdleiding een plezier als men de eigen, damstenen meebrengt. In deze seance zijn enkele prijzen te winnen. Ondanks het gedaalde en daardoor wel wat geringe ledenaantal is het damclub .Schiedam" gelukt in de eerste thuis wedstrijd in het clublokaal in de Nieuwe Maasstraat volledig uit te komen tegen „Ons Genoegen" uit Bolnes. Veteraan J. C. Onink aan bord 1 gaf het goede- voorbeeld. Hij had al spoedig zijn tegen stander J. C. Kanters machteloos gemaakt. Schiedam verloor echter met 8—12. De uitslagen zijn: J. C. Oiunk—J„ C. Kanters 2—0; W. Heuvelman—M. H. Kooy 1—1; J. P. van der Watering—G. Velt- huizen 0—2; M. van ErkelB. Maliepaard II; C. Sleeuwenhoek—J. van Deelen 11; A. RisseeuwA. van der Gnent 02; C. van DamA, Sterk 02; H. Mirck— N. Rijsdijk 02; A, van OttcrlooB, van. Drlet 2—0; J. van Straaten.-L. Lodder 1—1. Esp er anto - a gendo SCHIEDAM, maandag. Merkredon, 3a 25an de septembroklubvespero. Ni kun- venos ce kdo H, Letsch sr Lekstraat 100b kaj legos kune la lastan „Sennaciulo"n. Vi estas bonven aj. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zondag TSB heeft met 3—4 van RET gewonnen, maar daar voor moesten de Vijfsluizenbewoners van middag een 3—0 achterstand wegwerken, Bij de rust was de score al 20 en vijf minuten na de hervatting werd het zelfs 3—0, TSB leek een geslagen ploegHet kwam echter terug- Groenïer verkleinde eerst de achterstand en door twee tref fers van Van Zanten, werd het zelfs gelijk. In de strijd om het winnende doelpunt zegevierde TSB door een treffer van. Stei ger in de tachtigste minuut (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De afde ling Vlaardingen van het Nederlands In stituut voor Volksontwikkeling en Na- tuurvrlendenwerk heeft het winterseizoen zaterdagavond in gebouw Triangel ge opend met een druk bezochte bijeenkomst. Alle plaatsen waren bezet toen de voor- ziisler, mevrouw E. J, Volk-Berkelaar, in haar welkomstwoord meedeelde, dat het ongetwijfeld een unieke avond zou wor- "sn. De algemeen secretaris, de heer W, Hulslage, die het woord van de voorzitster overnam, zei echter, dat men maar af moest wachten of de avond wel geheel zou slagen. Dat bleek achteraf wel een goede opmerking te zijn geweest, want het projectieapparaat haperde enkele malen tijdens de quiz, die overigens goed werd geleid door showgirl Wïnnïfred. De heer Hulslage zei, dat de Nivon in 1964 haar veertigjarig bestaan zou her denken en dat dit met festiviteiten ge paard zal gaan. Hy verheugde zich over het feit, dat juist de laatste jaren enkele honderden jongeren zich als lid lieten in schrijven. De Nivon Is uitgegroeid tot een typische organisatie, die volgens de heer Hulslage de grootste culturele instelling de meest rijk gevarieerd geschakeerde organisatie is Hij noemde daarbij de vele activiteiten, die in het Nivon-programma voorkomen, zoals film, toneel, cabaret en het specifieke Natuurvriendenwerk, Ver der zei hij, dat de organisatie zich actief bezighoudt met toerisme en diverse hob by-activiteiten. Daarvan getuigde ook het programma, dat werd. gebracht en dat na de woorden van de heer Hulslage werd voortgezet met het vertonen van een aantal filmbeelden, waarin vakantie-impressies het motief vormden. Een korte serie vakantieherin neringen werden op het witte doek bracht door middel van fraaie dia's, die wel indruk maakten op de aanwezigen. Nog voor het ingaan van. de pauze de den alle bezoekers mee aan een quiz van gevarieerde inhoud. Daarna waren het Winnefred, ïngrid en Pamela, die in de mode van de wintersport, enz, showden en derhalve de bezoekers de keus lieten. Aan deze Nivdn-tourshow werd voorts verder medewerking verleend door Chris tel Adelaar en Harry Mooten. Hun eerste optreden bleek nogal matig te zijn, althans had men er meer van verwacht. Nog voor het slotwoord volgde een programma van „Community-singing", begeleid door Har ry Mooten. Al met al was het een waar dige opening van een nieuw seizoen, dat de Nivon te wachten staat. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zondag Door niet in de eerste twintig minuten van de wed strijd tegen BMT de kansen volledig uit te buiten, heeft WIK uiteindelijk de match- punten aan de bezoekers moeten laten. Zij zegevierden met het enige doelpunt van de ontmoeting, dat na tien minuten spelen in de tweede helft door linksbin nen Dijkstra werd gescoord. In het begin domineerde WIK. Het kreeg ook een flink aantal scoringsrijpe kansen, maar het kwam maar niet tot een treffer. BMT ondernam vervolgens ook een aan tal gevaarlijke aanvallen, maar kon Cla- rys met verschalken. Dat gelukte wel na de hervatting, toen de WIK-defensie even weifelde en tot overmaat van ramp Van Zeijl geblesseerd geraakte. WIK heeft daarna hard gewerkt voor een beter resultaat. De gelijkmaker fijng als het ware m de lucht, maar kon met voor het verstrijken, van de reglementaire speeltijd worden gescoord. Zelfs niet voor open doel... MAASSLUIS, maandag Excelsior heeft beide punten, zoals enigszins in de lijn der verwachtingen lag, niet uit Rid derkerk mee kunnen, brengen. Opnieuw bleek zaterdagmiddag, dat het voorhoede- probleem in de Excelsior-gelederen nog niet is opgelost. De achterhoede daaren tegen zat goed dicht. Het 4-2-4 systeem kwam de voorhoede echter niet ten goe de. RWH, dat een snelle voorhoede bezit, nam na 20 minuten spelen een voor sprong. Na de thee speelde de voorhoede van Excelsior iets beter, hetgeen er toe leidd. dat Van 't Hoff in de 15e minuut de stand op 11 bracht. Enige tijd later kon RWH wederom de leiding nemen en stond die niet meer af: 2—1. Overige uitslagen; Excelsior 2—ARC 2 11; SHO 3Excelsior 3 11; Excelsior 4—PPSC 4 4—0; RSM 2—Excelsior 5 7—1. Junioren: Excelsior al—Schiedam al 1—1; Excelsior a2de Holland!aan e2 4—1; HBSS bl—Excelsior bl 3—2; HBSS clExcelsior cl 24 en. Excelsior c3 VDL c3 6—0, KEURIG opgetuigd en opgeverfd ligt in de Schiedamse Voorhaven het voormalige oorlogsschip „Jan van Gelder" te wachten tot het zaterdag aj, officieel in gebruik genomen zal worden als opleidingsschip van het Schiedamse Zeekadetkorps .Jacob van Heemskerck". Dit zal geschieden door mr, J. J. Oyevaar als voorzitter van het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. De afde ling Vlaardingen van de Vespa-elub Hol land heeft zondagmiddag een scooter puzzelrit georganiseerd, waaraan door 160 Vespa-rijders is deelgenomen. De deelne mers waren ondergebracht in twee groe pen: de A-klasse met 60 deelnemers en da B-klasse met 100 deelnemers. De A-klasse-njders hebben, tevens ge reden voor het landelijk kampioenschap, waarvoor in totaal zes ritten worden ver reden. De drie beste ritten van elke deel nemer worden bij elkaar geteld en zijn beslissend voor het kampioenschap van Nederland. De route voor de puzzelrit was niet uit sluitend binnen, de gemeentegrenzen van Vlaardingen uitgezet. Het parcours van 36 km was uitgezet te Vlaardingen, Kethel, Schiedam en Spaansepolder (Rotterdam). Voor de A-rijders hadden de uitzetters van het parcours 26 valstrikken opge steld, de B-rijders moesten 10 valstrikken zien te vermijden. Behalve het vermijden van de valstrik ken moest tevens volgens een tijdschema worden, gereden. De gemiddelde snelheid voor de A-klasse was gesteld op 24 km per uttr, m de B-klasse moest gereden worden met een snelheid van 20 km per uur. Verschillende deelnemers hebben vele kilometers moeten rijden, om aan de rit te Vlaardingen te kunnen deelnemen. Zo. waren er enkele ry'ders uit Duitsland (Frankfurt) en verder waren alle Neder landse provincies vertegenwoordigd. De beste resultaten in de A-klasse wer den behaald door J. Voogt (Haarlem) met 124 strafpunten, P, de Vries (Den Haag) met 155 strafpunten en H. Weerst (Dor drecht) met 158 strafpunten. J. Scholten (Arnhem) was de beste puzzelrijder in de B-klasse. Hij behaalde 98 strafpunten, evenveel als G. Althues (Utrecht). Maar de tydcontroles brachten hier de beslissing. De derde plaats waa voor D. Hobma (Utrecht) met 101 straf punten. De prijsuitreiking werd verricht door de heer C. Groenewegen, voorzitter van de afdeling Vlaardingen, in zaal Muzanda. MAASSLUIS, maandag Onder op vallende grote belangstelling is zaterdag morgen op de algemene begraafplaats het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de 73-jarige heer H. de Haas. oudste di recteur van de Scheepsbouwend en Ma chinefabriek H, de Haas. Hy overleed woensdagmorgen plotse ling kort nadat hij" nog een bezoek aan de werf had Jgbracht, waaraan hij 42 ja ren zyn bestt-Pkrachten gat Aan de geopende groeve sprak de ge reformeerde predikant ds. K. W. Derck- sen een kort woord, waarna de heer P. de Haas dankte voor de laatste eer aan zijn vader bewezen. Op de dodenakker merkten wij vele figuren uit scheeps bouw- en visserijkringen uit Vlaardingen, Scheveningen, Katwijk en Umuiden op. VLAARDINGEN, maandag. De puzzelrit van de Combinatie van Vlaar- dingse Personeelsverenigingen is zaterdag wegen gebrek aan belangstel!Log niet doorgegaan. gevraagd Nette dagbladbezorgers (sters) gevraagd in vaste dienst. Aanmelden Lange Haven 303 VOOR V| IETS GOEDS 18

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1